Harald Dale-Olsen og Dag Rønningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harald Dale-Olsen og Dag Rønningen"

Transkript

1 104 Sosiale og øonomise studier Social and Economic Studies Harald Dale-Olsen og Dag Rønningen Jobb- og arbeidsraftsstrømmer i Norge og OECD En omparativ analyse av jobb- og arbeidsraftsstrømmer med fous på årsaer Statistis sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Sosiale og øonomise studier Social and Economic Studies Serien Sosiale og øonomise studier omfatter nye forsningsbidrag monografier og redigerte arbeider på de områder Statistis sentralbyrå har forsningsvirsomhet. Analysemetoder og temavalg vil variere, men hovedsaelig vil arbeidene være av anvendt og vantitativ natur med vet på utnytting av SSBs data i analyser for samfunnsplanleggingsformål og til allmenn forståelse av sosial og øonomis utviling. The series Social and Economic Studies consists of hitherto unpublished studies in economics, demography and other areas of research in Statistics Norway. Although the studies will vary in analytical methods and in subject matter, they tend to be applied studies based on quantitative analysis of the data sources of Statistics Norway. The research programmes from which the studies originate typically emphasize the development of tools for social and economic planning. Statistis sentralbyrå, desember 2000 Ved bru av materiale fra denne publiasjonen, vennligst oppgi Statistis sentralbyrå som ilde. ISBN ISSN Emnegruppe 06. Arbeidsliv, yresdeltaing Try: GCS as

3 Forord Denne studien er utført på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og "Utvalget for sysselsetting og verdisaping" nedsatt av Finansdepartementet. Det er også disse som har finansiert arbeidet. Prosjetet er nyttet til et større prosjet som foregår på Sesjon for arbeidsmaredsstatisti, "Forløp personbedrift", og til et dotorgradsprosjet ved Institutt for samfunnsforsning. Prosjetet ved Sesjon for arbeidsmaredsstatisti er finansiert av Norges forsningsråd, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet, mens prosjetet ved Institutt for samfunnsforsning er finansiert av Norges forsningsråd. Studien er et samarbeidsprosjet mellom Sesjon for arbeidsmaredsstatisti og Institutt for samfunnsforsning. Deltaere er Harald Dale-Olsen fra Institutt for samfunnsforsning og Dag Rønningen fra Sesjon for arbeidsmaredsstatisti. Vi taer Helge Næsheim, Olav Ljones, Ådne Cappelen og Nils Martin Stølen, alle Statistis sentralbyrå, samt Erling Barth og Pål Schøne fra Institutt for samfunnsforsning, for gode og innsitsfulle ommentarer til tidligere utast av studien. Statistis sentralbyrå, 5. juni

4 Sammendrag Harald Dale-Olsen og Dag Rønningen Jobb- og arbeidsraftsstrømmer i Norge og OECD En omparativ analyse av jobb- og arbeidsraftsstrømmer med fous på årsaer Sosiale og øonomise studier 104 Statistis sentralbyrå 2000 Denne studien består av tre deler. Studien ser først på betydningen ulie dataavgrensninger får for jobb- og arbeidsraftsstrømmene i Norge i perioden 4. vartal 1996 til 4. vartal Vi finner at både ved å definere virsomheten ved foreta i stedet for ved bedrift, ved å avgrense virsomhetspopulasjonen ved un å studere virsomheter over en viss størrelse og ved å eliminere avgang og etablering forårsaet av administrative endringer, reduseres jobb- og arbeidsraftsstrømmene. Studien anvender deretter denne unnsapen i en omparativ analyse av jobb- og arbeidsraftsstrømmene i ulie land, og finner at disse strømmene er lavere i Norge enn i mange andre sammenlignbare land. Studien avsluttes med en oversit over litteraturen om jobb- og arbeidsraftsstrømmer. 4

5 Abstract Harald Dale-Olsen og Dag Rønningen Job and worer flows in Norway and OECD A comparative analysis of job and worer flows. Facts and explanations Social and Economic Studies 104 Statistics Norway 2000 This report consists of three parts. Firstly, based on data covering the period 4. quarter 1996 to 4. quarter 1997, it examines the importance of definitions for establishments and for observation frequency for the resulting job and worer flow rates. In particular, this is of importance when comparing results across countries, i.e., in comparative analyses of job and worer flows. Our reference categories is gross job flows and worer flows measured by yearly observation frequency using establishments as units, where no correction procedure is utilised to eliminate inflated flows due to administrative job openings and closings. For the reference category, we find a yearly total economy gross job reallocation rate of 22.3 per cent and a yearly total economy churning rate of 21 per cent, where both rates are measured in per cent of the mean number of employees in total economy during the period. Measuring job and worer flows at the firm level, or after invoing size limitations or after invoing a correction procedure for taing care of entry and exit due to administrative causes, lowers the job and worer flows compared to job and worer flows measured at the establishment level, with no size limitations and no correction procedure. We find e.g. when using firm as unit instead of establishment, 2.4 percentage points and 2.7 percentage points lower yearly total economy gross job reallocation rate and yearly total economy churning rate, respectively. Correspondingly, by focusing on establishments with at least five employees, reduces the yearly total economy gross job reallocation rate and yearly total economy churning rate by 2.7 and 2.9 percentage points, respectively. In addition to the analysis for the total economy, a similar analysis of industry-level job and worer flows are presented. Secondly, the report utilises the new nowledge in a comparative analysis of job and worer flows, where we focus on whether or not job and worer flows in Norway are lower than job and worer flows in comparable countries. In contrast to previous studies, we conclude that both job and worer flows in Norway are lower than job and worer flows in many comparable countries. We base our conclusion on the fact that when previous studies have concluded that the job flow rates in Norway are on the same level as other countries, they have not taen into account that job flows in most other countries are measured on data that should result in lower job flow rates compared to the Norwegian rates, all other things 5

6 equal. As for the worer flows, previous studies have concluded that Norwegian worer flows are on a lower level than the level of worer flows in many other countries. This difference is only strengthened by the impact of differences in the data sources which the worer flows are measured on. Though it should be noted that the difference in job and worer flows between countries are small, we do not test whether these differences are significant. 1 Thirdly, the report provides a survey of the job and worer flow literature. We present job and worer flows in separate sections. In particular, we focus on the three dimensions of institutions, industries and the business cycle, and firm heterogeneity as causes for job and worer flows. 1 For a shortened english presentation of our analyses, se Dale-Olsen og Rønningen (2000). 6

7 Sosiale og øonomise studier 104 Jobb- og arbeidsraftsstrømmer Innhold 1. Innledning Bagrunn Problemstilling og målsetting Sammendrag Teorier for jobb- og arbeidsmaredsstrømmer Jobb- og bedriftsmobilitet Arbeidstaermobilitet Data Datamaterialet i studien Enelte utvalgte datailder i andre studier En oversit over datailder i utvalgte studier Metode, begreper og mål Bagrunn Jobbstrømmer Arbeidsraftsstrømmer Sammenheng mellom jobb- og arbeidsraftsstrømmer Esempel på jobb- og arbeidsraftsstrømmer Betydningen av samplingsfrevens for jobb- og arbeidsraftsstrømmer Betydningen av rapporteringsenhet for jobb- og arbeidsraftsstrømmer Betydningen av identifiasjonsprosedyre for jobb- og arbeidsraftsstrømmer Kriti av målene Oppsummering av målenes sensitivitet for endringer i dataonstrusjonen Jobbstrømmer Betydningen av uli dataonstrusjon for jobbstrømmer i Norge Komparativ sammenligning av jobbstrømmer i Norge og utvalgte andre land Institusjonelle forsjeller mellom land Næring Jobbstrømmer over onjuntursylusen Jobbstrømmer og virsomhetsstørrelse Virsomhetenes alder Jobbrealloering og andre former for bedriftsheterogenitet Vedvarenhet og onsentrasjon av jobbsaping og jobbredusjon

8 Jobb- og arbeidssraftstrømmer Sosiale og øonomise studier Arbeidsraftsstrømmer Betydningen av uli dataonstrusjon for arbeidsraftsstrømmer i Norge Komparativ sammenligning av arbeidsraftsstrømmer i Norge og utvalgte andre land Arbeidsraftsstrømmer over ulie onjunturfaser, og den sylise sammenhengen mellom jobbstrømmer og arbeidsraftsstrømmer Institusjonelle forhold Næring Arbeidsraftsstrømmer etter virsomhetsstørrelse og virsomhetens alder Andre former for heterogenitet blant arbeidstaere og bedrifter Konlusjon Referanser og litteratur De sist utgitte publiasjonene i serien Sosiale og øonomise studier

9 Sosiale og øonomise studier 104 Jobb- og arbeidsraftsstrømmer 1. Innledning 1.1. Bagrunn Utvilingen på arbeidsmaredet i OECD-landene på og 1990-tallet har til dels vært meget forsjellig, både når det gjelder nivå og variasjon på sysselsetting og arbeidsledighet. Ønset om å bedre forståelsen av utvilingen på arbeidsmaredet samt fremvesten av omfattende nasjonale datasystemer, har medført at det innenfor nasjonal og internasjonal forsning de seneste 20 årene har blitt gjennomført en ree arbeider nyttet til jobb- og arbeidsraftsmobilitet. Studier av jobb- og arbeidsraftsstrømmer har særlig blitt gjennomført på 1990-tallet. 2 I disse studiene oppfattes jobbstrømmer som strømmer sapt av at jobber opprettes og nedlegges, mens arbeidsraftsstrømmer omfatter mobilitet av arbeidstaere til og fra jobber. I studiene betrates un mobilitet mellom virsomheter. Veren intern mobilitet i form av oppry, omorganisering eller stillingssift omfattes av disse målene. Heller ie vaanser inngår i noen av strømmene. Jobbstrømmer impliserer arbeidsraftsstrømmer: En ny jobb som sapes, impliserer en ansettelse, mens en jobb som nedlegges, medfører et opphør. Det motsatte er ie tilfelle, dvs. arbeidsraftsstrømmer behøver ie implisere jobbstrømmer. To ansatte i forsjellige virsomheter som bytter arbeidsgivere, gir opphav til arbeidsraftsstrømmer, men ie jobbstrømmer. Det er derfor langt større arbeidsraftsstrømmer enn hva som er nødvendig for å forlare jobbrealloeringen. I tillegg til bruttostrømmen av arbeidstaere forårsaet av jobbsaping og jobbredusjon, ommer ansettelser som sal erstatte fol som slutter. En bedrift uten endring i arbeidsstoens størrelse, an godt oppleve en utsiftning av deler eller fatis av hele arbeidsstoen i samme periode. Studiene av jobb- og arbeidsraftsstrømmer har belyst nasjonale forsjeller når det gjelder flesibilitet og omstillingsevne i arbeidsmaredet. Til enhver tid, i alle setorer og næringer, både sapes og nedlegges jobber. Enelte bedrifter blir nedlagt, mens andre bedrifter nyetableres. Kapital flyttes mellom virsomheter. Enelte arbeidstaere blir sagt opp, andre slutter frivillig. 2 Men et nors arbeid fra 1965, Wedervang (1965), an fatis regnes som et av pionerarbeidene innenfor feltet jobbstrømmer. 9

10 Jobb- og arbeidsraftsstrømmer Sosiale og øonomise studier 104 Enelte arbeidstaere begynner direte i nye jobber, noen blir arbeidsledige, mens andre igjen ansje treer seg ut av arbeidsmaredet. Denne arateristien av en øonomi besriver et dynamis og turbulent system, hvor det foregår en ontinuerlig realloering av samfunnets ressurser. Studier av jobb- og arbeidsraftsstrømmer fremhever nettopp det dynamise aspetet ved en øonomi, og fouserer på den realloeringen som til enhver tid foregår. Feltet nytter sammen tradisjonell arbeidsmaredsøonomi og lassis maroøonomi, med nyere næringsøonomi (industrial organisation). Temaer innenfor litteraturen om jobb- og arbeidsraftsstrømmer, er for esempel: i) bedrifters og næringers livssylus, ii) realloering og produtivitetsvest, iii) realloering og onjuntursylusen, iv) heterogenitet, v) bedrifters lønnspoliti og vi) årsaer til arbeidstaermobilitet. Særlig to studier er vitige som oppsummering av feltet. OECD presenterte i "Employment Outloo July 1996" en oversit over jobb- og arbeidsraftsmobilitet i utvalgte land i OECD-området. I perioden etter dette, har det imidlertid blitt gjennomført en ree studier av jobb- og arbeidsraftsstrømmer. Ved utgangen av 1999 utom tredje bind i serien "Handboo of Labor Economics", hvor Davis og Haltiwanger, to av foregangsforfatterne innenfor feltet, bidrar med et oversitsapittel om jobbstrømmer (Davis og Haltiwanger 1999a). Denne oversiten omfatter arbeider primært med fous på jobbstrømmer, utført frem til Nyere arbeider med fous på arbeidsraftsstrømmer omfattes i mindre grad av oversiten Problemstilling og målsetting Vår målsetting med denne studien er todelt. For det første ønser vi å utarbeide en oversit over nasjonale og internasjonale studier av jobb- og arbeidsraftsstrømmer, spesielt tilrettelagt mot norse forhold. Spesielt ønser vi å fousere på arbeidsraftsstrømmer og på det omparative aspetet ved en sammenligning av strømmenes størrelse i Norge og andre OECD-land. Dette vil gi indiasjoner på hvor flesibelt det norse arbeidsmaredet er i forhold til arbeidsmareder i andre land, samtidig som det vil gi indiasjoner på ulie institusjonelle systemers betydning for nivået på jobb- og arbeidsraftsstrømmene. Variasjon mellom land er en vitig ilde til denne typen informasjon. En oversit vil også gi oss en unnsapsstatus over feltet generelt og over vitige temaer innenfor feltet. Oversiten fouserer på empirise studier, det vil si at vi har ingen planer om å gi et omfattende og representativt bilde av teoretise arbeider som fouserer på jobb- og arbeidsraftsmobilitet. Enelte teoretise arbeider vil lievel bli omtalt. Oversiten omfatter arbeider som er publisert eller presentert på onferanser og seminarer frem til og med februar På tross av denne avgrensningen, finner vi langt over 100 studier av jobb- og arbeidsraftsstrømmer. Dette omfatter studier basert på gjennomsnittstall og studier basert på multivariate analyser. Av hensyn til omfanget, velger vi å ie omtale alle studiene. Tabell 1.1 gir imidlertid en oversit, og angir om jobb- eller arbeidsraftsstrømmer er fous. 10

11 Sosiale og øonomise studier 104 Jobb- og arbeidsraftsstrømmer Tabell 1.1. Oversit over empirise studier av jobb- og arbeidsraftsstrømmer Hovedtema Studie Jobbstrømmer Abraham og Houseman (1989), Allaart (1999), Armington og Odle (1982), Baldwin og Picot (1995), Baldwin et al. (1998), Baldwin og Goreci (1993), Bell (1999), Blanchard og Diamond (1989, 1990), Blanchflower og Burgess (1994), Boeri (1994, 1996a, 1996b), Boeri og Cramer (1992), Borland (1996), Borland og Home (1994), Broersma og Gautier (1995), Burgess og Nicell (1989), Caballero (1998), Caballero og Hammour (1998), Caballero et al. (1997), Campbell og Kuttner (1996), Campbell og Fisher (1997), Carree og Klomp (1995), Contini et al. (1992, 1995, 1996a), Cramer og Koller (1988), Daly et al. (1992), Davidsson et al. (1994, 1998), Davis (1987), Davis (1998), Davis og Haltiwanger (1990, 1992, 1996, 1999b, 1999c), Davis et al. (1994, 1996), Davis og Henreson (1997), Den Butter og van Dij (1998), Den Haan et al. (1997), Dolado og Gomez (1995), Dunne et al. (1988, 1989a, 1989b), Eberts og Montgomery (1994, 1995), Evans (1987), Foote (1997, 1998), Gallagher et al. (1991), Garibaldi (1997, 1998), Garibaldi et al. (1997), Gertler og Gilchrist (1994), Gourinchas (1999), Grey (1995), Gronau and Regev (1996), Hall (1987, 1995, 1998), Haltiwanger og Schuh (1999), Ilmaunnas og Topi (1997), Japan Institute of Labor (1996), Kirchhoff og Greene (1998), Klette og Salvanes (1995), Klette og Mathiassen (1995, 1996a, 1996b), Klette og Førre (1998), Kletzer (1998), Konings (1995a, 1995b), Konings et al. (1996a), Konings et al. (1996b), Leonard (1987), Leonard og Van Audenrode (1993, 1995), Leonard og Jacobson (1990), Leonard og Schettat (1991), Mulay og van Audenrode (1993), Mumford og Smith (1997), Noce (1994), Picot og Dupuy (1998), Revelli (1996), Revenga (1999), Richter og Schaffer (1996), Ritter (1994), Roberts (1996), Salvanes (1995), Salvanes (1996), Salvanes (1997), Schettat (1996), Schettat (1997), Schuh og Triest (1998), Serrano (1998), Torp og Masteaasa (1990), Trose (1993), Vainiomäi og Laasonen (1997), Wagner (1995), Wedervang (1965). Arbeidsraftsstrømmer Jobb- og arbeidsraftsstrømmer Abowd og Zellner (1985), Barth og Dale-Olsen (1999a, 1999c), Barth og Schøne (1998), Bingley og Westergaard-Nielsen (1998a, 1998b), Blanchard og Diamond (1989, 1990), Burgess (1996b, 1998), Dale-Olsen (1998, 2000), Dell Arringa og Lucifora (1996), Emerson (1988), Even og Macpherson (1996), Fallic (1996), Gautier et al. (1999), Hall (1972), Idson (1996), Lagarde et al. (1994, 1995, 1996), Laasonen og Teiari (1999). Antolín (1995), Abowd et al. (1996, 1998), Albæ og Sørensen (1995, 1998), Anderson og Meyer (1994), Arai og Heyman (1999), Barth og Dale- Olsen (1997a, 1997b, 1999b), Bellman and Boeri (1998), Bilsen og Konings (1998), Bingley et al. (1999), Burda og Wyplosz (1994), Burgess et al. (1995, 1996, 1997), Cabrales og Hopenhayn (1997), Contini et al. (1996b), Davis og Haltiwanger (1995, 1998, 1999a), Genda (1998), Hamermesh et al. (1996), Ilmaunnas og Maliranta (1999), Lane et al. (1996a, 1996b), Leonard (1996), OECD (1986, 1994a, 1994b, 1994c, 1996a, 1996b, 1996c, 1999), Persson (1998),, Lucifora (1998), Ritter (1993), Salvanes (1998), Salvanes og Førre (1998), Schøne et al. (1999), Schøne (1998, 2000). 11

12 Jobb- og arbeidsraftsstrømmer Sosiale og øonomise studier 104 Når vi gjennomfører en sli sammenligning av ulie studier, støter vi på visse metodise problemer som etter vår oppfatning ofte har blitt undervurdert. Disse problemene er helt sentrale i en survey. Studier som er utført i ulie land, baserer seg på data som er innhentet og onstruert på vidt forsjellige måter. 3 Rapporteringsenhet, samplingsomfang og samplingsfrevens an være forsjellig. Rapporteringsenhet an for esempel være bedrift eller foreta. Samplingsomfang an for esempel være næringsavhengig (for esempel un industri, privat setor osv.) eller størrelsesbestemt (for esempel virsomheter med mer enn fem ansatte, store virsomheter osv.). Samplingsfrevens an være per år eller per vartal. Nettopp disse sammenligningsproblemene, leder Davis og Haltiwanger (1999a) til å onludere med at lare slutninger om effeter av øonomis politi og institusjonelle forhold, ie an trees på bagrunn av sammenligninger av landspesifie aggregerte jobbog arbeidsmaredsstrømmer. 4 Denne ritien er for øvrig Davis og Haltiwanger ie alene om, for esempel Bell (1999) treer frem lignende argumenter. Vi ommer nærmere tilbae til dette senere i notatet. Dette bringer oss til det andre formålet med notatet. Vi ønser nemlig å belyse betydningen av dataonstrusjonen for de fremomne resultatene i nasjonale og internasjonale studier. Vi gjør dette ved å utføre en egen empiris undersøelse av jobb- og arbeidsraftsstrømmer for Norge i perioden 4. vartal 1996 til 4. vartal 1997, hvor vi ser nærmere på ulie aspeter ved dataonstrusjonen. Vi vil for det første belyse betydningen av rapporteringsenhet eller hvilet nivå i virsomheten jobb- og arbeidsraftsstrømmene beregnes på. I enelte studier anvender man data for bedriften, mens andre studier utfører analyser på foretasnivå. Ved å utføre våre analyser både på bedrifts- og foretasnivå, vil en omparativ sammenligning lettere unne gjennomføres. For det andre, vil vi også se nærmere på samplingsomfang, idet vi både rapporterer næringsspesifie resultater og studerer betydningen av minstestørrelser når det gjelder selesjon av virsomheter. Vi vil for det tredje belyse betydningen av forsjellig samplingsfrevens for jobbog arbeidsraftsstrømmer. I enelte studier anvender man vartalsdata, mens i andre studier baserer man seg på data fra årsfiler. Det er ie opplagt at en 3 I tillegg ompliseres bildet ytterligere ved det at ulie land til samme tid, an befinne seg i ulie faser av onjuntursylusen. 4 We do not believe that strong inferences about the effect of economic policies and institutions can be drawn from cross-country comparisons of aggregate job flow rates (Davis and Haltiwanger 1999a, s ). 12

13 Sosiale og øonomise studier 104 Jobb- og arbeidsraftsstrømmer direte sammenligning av tall for jobb- og arbeidsraftsstrømmer beregnet på bagrunn av vartalsdata i et land med tilsvarende tall beregnet på bagrunn av årsdata i et annet land, vil gi et orret bilde av forsjellene mellom landene når det gjelder jobb- og arbeidsraftsstrømmer. Vi rapporterer derfor både resultater fra årsdata og fra vartalsdata. For det fjerde vil vi belyse betydningen for jobb- og arbeidsraftsstrømmene av at en virsomhet an endre sitt identifiasjonsnummer over tid, uten at virsomheten reelt sett har blitt forsjellig. I onstrusjonen av de fleste datailder anvendes ulie former for identifiasjonsprosedyrer for nettopp å fange opp slie ie-reelle endringer. Disse prosedyrene varierer fra studie til studie. Ved å variere vår identifiasjonsprosedyre (heretter betegnet med id-prosedyre), får vi tall som illustrerer betydningen av ulie prosedyrer for størrelsen på jobb- og arbeidsraftsstrømmene. 5 Vi rapporterer også øvre grenser for nivået på jobb- og arbeidsraftsstrømmene. Disse fremommer ved å anvende en rutine som masimerer endringer i AAregisteret. Forholdene mellom våre tall generert gjennom forsjellige varianter av dataonstrusjonen, an dermed anvendes som en nøel til, eller i det minste bidra til tolning av, sammenligninger av aggregerte jobb- og arbeidsmaredsstrømmer fra ulie land. Legg mere til at vi ie an se bort fra Davis og Haltiwangers riti av en sli sammenligning. Selv om vi an ontrollere for visse uliheter i dataonstrusjonen, an vi ie modellere de forsjellene som finnes når det gjelder de ulie dataildenes longitudinelle egensaper, ei heller forsjeller i onjunturfase. Vi mener lievel at vi har tatt Davis og Haltiwangers riti alvorlig, og sapt et bedre sammenligningsgrunnlag enn tidligere omparative studier. Det er også vitig å være lar over at aggregerte jobb- og arbeidsraftsstrømmer i et land, er et resultat av næringsstruturen i dette landet. Ulie land har forsjellig næringsstrutur, noe som igjen forlarer mye av forsjellene i jobb- og arbeidsraftsstrømmer. Derfor bør våre resultater vurderes med en viss varsomhet, og særlig når vi treer slutninger om effeter av øonomis politi og institusjonelle forhold. 5 Vi må dessverre ta visse forbehold når det gjelder i hvilen grad vi lyes med å gjensape identis li identifiasjonsprosedyre som anvendes i de ulie studiene. En identifiasjonsprosedyre anvendt i dataonstrusjonen an ofte være vanselig å besrive ortfattet. Strenge rav til napphet og presishet med fous på resultater, jennetegner prosessen for å få publisert arbeider i internasjonale tidssrifter. En tilstreelig detaljert besrivelse av dataonstrusjonen sli at vi an anvende samme fremgangsmåte, an derfor i mange tilfeller være umulig å få inludert i artielen. I enelte tilfeller finnes en detaljert besrivelse i såalte woring paper eller i interne notater, men disse an være vanselig tilgjengelig. Programoden vil uansett ie være tilgjengelig. Dette besrives nærmere i apittel 3. 13

14 Jobb- og arbeidsraftsstrømmer Sosiale og øonomise studier 104 Data som anvendes i vår empirise analyse stammer fra arbeidstaer- og arbeidsgiverregisteret, men er ytterligere tilrettelagt av Statistis sentralbyrå. Vi benytter både års- og vartalsfiler for forannevnte periode, det vil si anvender én årsfil bestående av alle arbeidstaerforhold som er startet før 1. januar 1998 samt tre vartalsfiler (1.-3. vartal i 1997). Referansetidspunter for årsfilene er 14. november 1996 og 25. november 1997 for henholdsvis 1996 og Disse datoene er også referansetidspunter for de to 4. vartalsfilene. Referansetidspunter for vartal er henholdsvis 20. februar 1997, 27. mai 1997 og 26. august Ved å ha referansetidspunt i november unngår vi den estra støyen som finnes i de administrative registrene rundt årssiftet. Med støy mener vi her informasjon som er misvisende i forhold til hva det sal uttrye. Misvisende informasjon finnes i alle registre til enhver tid på året. Informasjonen i et register an være misvisende av flere årsaer. Både rene registreringsfeil og manglende oppdatering av informasjon an foreomme. Dette betyr at mengden med misvisende informasjon vil variere med ativiteten i hva registeret deer. I vårt tilfelle, det vil si registrerte arbeidstaerforhold, vet vi at arbeidstaere ofte velger å sifte arbeidsgiver ved årssiftet. Det er imidlertid usiert når arbeidsgivere registrerer start og stopp av disse forholdene. Mange arbeidstaere an for esempel tenes å avslutte forrige jobb før jule- og nyttårsferien, for deretter å begynne i ny jobb etter årssiftet. I tillegg ompliseres bildet ytterligere ved at en god del meldinger om start og opphør av arbeidstaerforhold i løpet av året blir datert 31. desember eller 1. januar på grunn av manglende datering. Dette betyr at registeret ved våre referansetidspunter også inneholder støy, men mengden øer lart i perioden rundt årssiftet. Struturen i studien er som følger: I det påfølgende avsnitt 1.3 presenterer vi et sammendrag av studien. Kapittel 2 gjennomgår enelte teorier som er særlig relevante for jobb- og arbeidsraftsstrømmer. I apittel 3 presenteres datamaterialet. Vi drøfter også egensaper ved datailder som anvendes i andre studier, både norse og internasjonale. I apittel 4 gjennomgår vi mål og begreper som anvendes i litteraturen. Dette apittelet inneholder også en disusjon om hva vi i utgangspuntet an forvente når vi anvender disse målene i analyser basert på forsjellige data. Kapittel 5 presenterer en unnsapsstatus over feltet jobbstrømmer. Vi fouserer her på det omparative aspetet, og sammenligner våre tall med resultater fra internasjonale studier. Vi vil også se nærmere på vitige aspeter som betydningen av onjuntursylusen for jobbsaping, produtivitetsutviling, virsomhetenes størrelse og betydningen av vitige institusjonelle forhold for jobbstrømmene. Kapittel 6 presenterer en unnsapsoversit over feltet arbeidsraftsstrømmer. Igjen fouserer vi på det omparative aspetet, og sammenligner våre tall med resultater fra internasjonale studier. Vi ser som i apittel 5, nærmere på vitige aspeter som betydningen av onjuntursylusen for arbeidsraftsstrømmer, betydningen av vitige institusjonelle forhold for arbeidsraftsstrømmene og lønn. Kapittel 7 oppsummerer hovedonlusjonene i studien. Studien avsluttes med en omfattende referanse- og litteraturliste. 14

15 Sosiale og øonomise studier 104 Jobb- og arbeidsraftsstrømmer 1.3. Sammendrag I dette avsnittet gir vi et noe mer detaljert sammendrag av enelte av apitlene i studien. Det fremgår av avsnitt 1.2 at målsettingen og dermed innholdet i studien er todelt. Vi vil først utføre en empiris analyse av hvilen betydning ulie sider ved dataonstrusjonen har for størrelsen på jobb- og arbeidsraftsstrømmene i Norge. Deretter vil vi utnytte denne unnsapen i en oversit over litteraturen om jobb- og arbeidsraftsstrømmer. En oversit er på mange måter et sammendrag over esisterende litteratur. Vi mener det er noe unstig å presentere et fullstendig sammendrag av oversiten, og velger derfor å la sammendraget her i avsnitt 1.3 un omfatte hva som må regnes som resultater fra våre analyser. Resultatene fra disse analysene finnes primært i avsnittene 5.1, 5.2, 6.1 og 6.2. I avsnittene 5.1 og 6.1 presenterer vi analyser av henholdsvis aggregerte jobb- og arbeidsraftsstrømmer i Norge i perioden 4. vartal 1996 til 4. vartal Dette er analyser av mobilitet hvor analysene utføres på virsomhetsnivå, men hvor individuelle arbeidstaerforhold ligger til grunn for virsomhetstallene. 6 Data om arbeidstaerforhold hentes fra arbeidstaer- og arbeidsgiverregisteret (se avsnitt 3.1). Alle innmeldte arbeidstaerforhold inluderes i analysene. Dette betyr at vi ie siller mellom hoved- og biarbeidsforhold, ei heller mellom arbeidstaerforhold med forsjellig forventet arbeidstid. Det er også mulig for en person å ha flere arbeidstaerforhold samtidig. Følgelig vil arbeidstaerforholdene til en sli person inngå i virsomhetstallene fra flere forsjellige virsomheter. Enhet i analysene er hovedsaelig bedrift (bedriftens organisasjonsnummer), men vi utfører også analyser med foreta (juridis organisasjonsnummer) som enhet. Målene som anvendes i analysene er gitt fra litteraturen om jobb- og arbeidsraftsstrømmer. Disse målene blir presentert og drøftet grundig i apittel 4, men en ort innføring i målene an lievel være ønselig. Vi henviser imidlertid til avsnitt 4.5 for et esplisitt esempel på målenes utregning. Vi anvender fem mål for jobbstrømmer og to mål for arbeidsraftsstrømmer. Målene for jobbstrømmer er nettovest, brutto jobbsaping, brutto jobbredusjon, brutto jobbrealloering og netto jobbrealloering. Nettovest er definert som endring i en virsomhets arbeidssto mellom to tidspunter. Brutto jobbredusjon er definert som summen av alle tapte jobber i virsomheten i samme periode, mens brutto jobbsaping er definert som summen av alle nye jobber i samme periode. Brutto jobbrealloering er definert som summen av brutto jobbredusjon og brutto jobbsaping. Legg mere til at for en virsomhet som uteluende reduserer arbeidsstoen vil brutto jobbrealloering og brutto jobbredusjon være li, mens for en virsomhet som uteluende øer arbeidsstoen vil brutto jobbsaping være li brutto jobbrealloering. Hvorfor opererer man lievel med tre forsjellige 6 Vi anvender virsomhet som en fellesbetegnelse for foreta og bedrift. 15

Tor Jakob Klette og Astrid Mathiassen. Vekst og fall blant norske industribedrifter Om nyetablering, nedlegging og omstilling

Tor Jakob Klette og Astrid Mathiassen. Vekst og fall blant norske industribedrifter Om nyetablering, nedlegging og omstilling 95 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Tor Jakob Klette og Astrid Mathiassen Vekst og fall blant norske industribedrifter Om nyetablering, nedlegging og omstilling Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Skattereformen og delingsmodellen En empirisk analyse

Skattereformen og delingsmodellen En empirisk analyse 94 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Karl Ove Aarbu og Bard Lian Skattereformen og delingsmodellen En empirisk analyse Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter Reports 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen og Helge Næsheim Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS. Nordisk Areal I AS

First Eiendomsinvest I AS. Nordisk Areal I AS 2. Rapport vartal pr. 31. DESEMBER 2008 Nordis Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordis Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselsap med en ativt forvaltet nordis eiendomsportefølje. Selsapet

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Torstein Bye, Michael Hoel og Steinar Strøm. Et effektivt kraftmarked konsekvenser for kraftkrevende næringer og regioner

Torstein Bye, Michael Hoel og Steinar Strøm. Et effektivt kraftmarked konsekvenser for kraftkrevende næringer og regioner 102 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Torstein Bye, Michael Hoel og Steinar Strøm Et effektivt kraftmarked konsekvenser for kraftkrevende næringer og regioner Statistisk sentralbyrå

Detaljer

KONGSVINGER: Postboks 510, Stasjonssida, 2201 Kongsvinger Tlf. (02) *41 38 20 Tlf. (066) *14 988

KONGSVINGER: Postboks 510, Stasjonssida, 2201 Kongsvinger Tlf. (02) *41 38 20 Tlf. (066) *14 988 OSLO: Postbos 8131 Dep, Oslo 1 KONGSVINGER: Postbos 510, Stasjonssida, 2201 Kongsvinger Tlf. (02) *41 38 20 Tlf. (066) *14 988 IO 78/26 9. otober 1978 STTISTISK SENTRLBYRÅS BEFOLKNINGSPROGNOSEMODELL: TEKNISK

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Svein Blom. Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo. 107 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies

Svein Blom. Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo. 107 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies 107 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Svein Blom Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Sosiale og økonomiske studier Social

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper

Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Rapporter 43/21 Lars Johannessen Kirkebøen Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne

Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne R Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne Rapport 2011-04 Proba samfunnsanalyse Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo. http://www.proba.samfunnsanalyse.no - Proba samfunnsanalyse

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater 2007/36 Notater Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen Notater Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd Innhold Sammendrag... 2 Kapittel

Detaljer

Tor Morten Normann Materielle og sosiale mangler Utslag av fattigdom

Tor Morten Normann Materielle og sosiale mangler Utslag av fattigdom Tor Morten Normann Utslag av fattigdom Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser.

Detaljer

Torbjørn Hægeland, Lars Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo

Torbjørn Hægeland, Lars Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo Torbjørn Hægeland, Lars Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Oslo Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller

Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Ådne Cappelen og Joakim Prestmo Effekter av finanspolitiske tiltak - en sammenlikning av to makroøkonomiske modeller Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres

Detaljer

Svein Blom Holdninger til innvandrere og innvandring 2011

Svein Blom Holdninger til innvandrere og innvandring 2011 Rapporter 41/2011 Svein Blom Holdninger til innvandrere og innvandring 2011 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

Forord. Denne masteroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet til vår mastergrad innenfor finansiering og investering ved Handelshøyskolen i Trondheim.

Forord. Denne masteroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet til vår mastergrad innenfor finansiering og investering ved Handelshøyskolen i Trondheim. Forord Denne masteroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet til vår mastergrad innenfor finansiering og investering ved Handelshøyskolen i Trondheim. Overordnet tema for oppgaven er aksjefondsforvaltning.

Detaljer

Dag Ellingsen Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet - 2008-undersøkelsen

Dag Ellingsen Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet - 2008-undersøkelsen Dag Ellingsen Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet - 2008-undersøkelsen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte

Detaljer

Ole Villund Riktig yrke etter utdanning? En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn

Ole Villund Riktig yrke etter utdanning? En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn Rapporter 2008/37 Ole Villund En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge oppdatering 2013

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge oppdatering 2013 Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge oppdatering 2013 av Eskil Goldeng og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2013 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for byggenæringen

Detaljer

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere

Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere En kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap EK206E 000 Bachelor i entreprenørskap og småbedriftsledelse, Handelshøgskolen i Bodø Silje Pettersen Bodø,

Detaljer