Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011"

Transkript

1 Popkult Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Visdes Prosjekt i Visuell Kommunikasjon Ingvild Skålnes, Kristine Kjeldsen og Hanne Mari Olaussen Kandidatnummer: 719, 710 og 714

2 Forord Vår gruppe består av Kristine Kjeldsen, Hanne Mari Olaussen og Ingvild Skålnes. Prosjektet vi har jobbet med denne våren er Popkult, ungdomsavdelingen på Drammensbiblioteket. Denne rapporten tar for seg vårt samarbeid og løsningene vi har kommet opp med. Gjennom hele dette prosjektet har vi lært svært mye som vil bli nyttig å ha med seg når vi skal ut i arbeidslivet. Vi har fått hjelp og støtte fra mange personer, og vil bruke denne anledningen til å få takket dem. Først og fremst vil vi takke Lene Hovi og resten av Popkultgjengen for et godt samarbeid og for at de gjennom hele prosjektet har hatt tro på våre ideer. Videre vil vi takke våre veiledere Tom Jacoby, Ove Ingvaldstad og Birger Opstad for god oppfølging og hjelp. Vi vil også rette en takk til Thomas Wilhelmsen og Grafill for hjelp med spørsmål om rettigheter og forhandlinger. Takk også til Arnt Farbu for veiledning og hjelp i prosessen med å starte studentbedrift. Vi vil også takke Vidar Kvien for god hjelp med Wordpresskoding. Sender også en takk til alle som har bidratt på photoshoot og i undersøkelser. Sist men ikke minst vil vi takke våre medstudenter for gode og konstruktive tilbakemeldinger. Hanne Mari Olaussen, Kristine Kjeldsen og Ingvild Skålnes Drammen 2011

3 Innhold Innledning 4 Markedsføring 5 Oppdragsgiver 6 Forretningsidé og visjon 6 Problemstilling 7 Kommunikasjonsutfordringer 7 Analyse av avsender 8 Metode for undersøkelsen 8 Situasjonsanalyse 8 Mikromarkedet 8 SWOT 8 Overordnede mål 9 Overordnede strategier 9 Markedsmål 10 Segmentering 10 Målgruppeutvelgelse 11 Analyse av mottaker 12 Metode for undersøkelse 12 Resultat fra spørreundersøkelse 12 Kommunikasjonsmålgruppe 13 Kommunikasjonsmål 13 Kommunikasjonsstrategi 13 Oppsummering av kommunikasjonsstrategi 15 Visuell løsning 16 Innledning 17 Designmanual 18 Generellt om designmanualen 18 Logo 18 Farger designelement 20 Bildemanér 20 Slagord 21 Avdelingen 21 Trykksaker 22 Papir 23 Promosjonseffekter 23 Webside 24 Layout på siden 24 Funksjonalitet 25 Teknisk 25 Kampanje 26 Konsept 26 Bilder 26 Plakater 26 Flyers 27 Annonser 27 Ettertesting 29 Avslutning 30 Etterord 31 Refleksjon 32 Referanser 33 Vedlegg 34 Vedlegg 1, Intervjureferat 35 Vedlegg 2, SWOT 37 Vedlegg 3, Matrise til spørreundersøkelse 38 Vedlegg 4, MAM 42 Vedlegg 5, ELM 43 Vedlegg 6, Skisser logo 44 Vedlegg 7, Skisser avdeling 47 Vedlegg 8, Skisser web 49 Vedlegg 9, Skisser plakat 50 Vedlegg 10, Tidsplan 51

4 Vedlegg 11, Kontrakt 1 52 Vedlegg 12, Kontrakt 2 53 Vedlegg 13, Mail fra Grafill 54 Vedlegg 14, Logg 55

5 Innledning Dette er vår avsluttende oppgave på Visuell Kommunikasjon ved Høgskolen i Buskerud. Prosjektet har nå gått over fem måneder og vi har måttet bruke mye av den kunnskap vi har tilegnet oss disse tre årene. Gjennom prosessen har vi også støtt på utfordringer som har gjort at vi har fått mer innsikt i de situasjonene man kan møte i arbeidslivet. I dette dokumentet har vi tatt utgangspunkt i at leseren har bakgrunnskunnskaper innen bransjen, og vi har derfor ikke gått detaljert inn på teori. Godt inn i designprosessen fikk vi beskjed om at Popkult hadde fått midler av Nasjonalbiblioteket for å opprette flere avdelinger på andre bibliotek i Norge. Vi fikk da et spørsmål om også den visuelle delen kunne benyttes til de nye avdelingene. Dette ga oss utfordringer helt utenom det designmessige, men var samtidig svært lærerikt da vi har lært mye om rettighetene vi har som designere og viktigheten med en detaljert kontrakt. Før vi skulle velge kunde fikk vi en liten innføring i hva de forskjellige virksomhetene gikk ut på, og hva de ønsket å få ut av samarbeidet. På bakgrunn av dette valgte vi Popkult. Popkult er en selvstendig ungdomsavdeling i Drammensbiblioteket. Fra før av hadde de eksistert som et prøveprosjekt i tre år, det hadde nå vært en permanent avdeling rundt et halvt år og ønsket seg en skikkelig identitet. Vi fant tidlig ut at Popkult hadde svært lite visuelt materiale, og hadde markedsført seg minimalt med tanke på at de hadde eksistert en god stund. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet følgende problemstilling: Hvordan kan Popkult på best mulig måte kommunisere mot målgruppene gjennom en ny visuell profil, en webside og en kampanje? Til denne oppgaven har vi utført en markedsføringsdel som har lagt grunnlaget for de valgene vi har tatt videre. Markedsføringsdelen inneholder blant annet dybdeintervju med kunden og brukerundersøkelse. Etter en kreativ og omfattende skisseprosess utarbeidet vi en logo for Popkult. Logoen la føringene for resten av designmanualen. Videre har vi utarbeidet en rekke promosjonseffekter, en webside og en kampanje bestående av plakater og annonser. Websiden ligger foreløpig ute på 4

6 Markedsføring

7 Oppdragsgiver Popkult er Drammensbibliotekets kulturtilbud til ungdom og unge voksne. De er en fysisk avdeling i bibliotekets 2. etasje og tilbyr dataspilling, ungdomsbøker, tegneserier, fantasy og en del faglitteratur på populære og smale emner. Popkult startet som et prøveprosjekt i 2007 og ble sommeren 2010 en permanent avdeling. Prosjektet har vært en suksess for å trekke ungdom til biblioteket. I Popkults manifest står det Popkult skal ha et tilbud som appellerer både til ungdom og voksne lånere. Pop signaliserer at populærkulturen skal være en dominerende faktor både innenfor innredning og materiale, mens Kult på sin side signaliserer at det kan ha et undergrunnspreg, som i termene kultbok, kultfilm, kultband etc. De vil altså med populærkulturen formidle både det brede og smale innenfor et mangfold av kulturuttrykk. Popkult arrangerer temakvelder og arrangement, dette kan for eksempel være spillnatt, vampyraften og gerilljabroderikurs. Samtidig er de svært opptatt av å være synlige i sosiale medier. Personene bak Popkult er en tverrfaglig gruppe, med medlemmer fra blant annet Drammensbiblioteket og Buskerud fylkesbiblioteket. Disse har gått sammen for å arbeide med ungdomstilbudet ved biblioteket. 1. Øke unge sin bruk av Drammensbiblioteket, både fysisk og digitalt. - Delmål 1: Gjøre biblioteket relevant for unge brukere - Delmål 2: Utvikle biblioteket som et sosialt rom - Delmål 3: Høye omløpstall på samlingene 2. Gå nye veier i kulturformidling for unge og unge voksne - Delmål 1: Utfordre begrepet om en ungdomskrok eller ungdomsavde ling, både med hensyn til samlingsutvikling og innredning - Delmål 2: Profilere og formidle litteratur på nye måter - Delmål 3: Være et vindu mot populær- og undergrunnskultur, både lokalt og globalt - Delmål 4: Bygge bro mellom brede og smale kulturuttrykk En visjon er bedriftens håp for fremtiden, om hva bedriften skal bli og oppnå. Denne er gjerne litt urealistisk, men beskriver bedriftens ultimate drøm. Popkults visjon er å gjøre Drammensbiblioteket til en utviklingsaktør og lokomotiv for andre bibliotek. Avdelingen ønsker å nå ut til både ungdom og unge voksne, og sier at å være ung ikke er avhengig av alder, men er en sinnstilstand. Forretningsidé og visjon Forretningsideen skal sette rammene for hvilke mål bedriften har, og hvordan disse skal oppnås på et langsiktig plan (Kotler, 2005). For Popkult er forretningsideen først og fremst å øke unge sin bruk av biblioteket, både fysisk og digitalt. De vil ikke opptre som en tradisjonell ungdomsavdeling eller ungdomskrok, men heller utfordre og videreutvikle dette begrepet. I Popkults prosjektbeskrivelse er det definert to hovedmål, med tilhørende delmål. 6

8 Problemstilling En problemstilling er et spørsmål man ønsker å få svar på, eller en spekulasjon som man ønsker å bekrefte eller avkrefte. Problemstillingen vil styre veien videre for vår oppgave. Selv om Popkult allerede har eksistert i rundt tre år, er det svært lite visuelt materiale som er produsert. Det eksisterer heller ingen visuell profil for virksomheten. Vår problemstilling blir på bakgrunn av dette bred. Vi har definert den som: Hvordan kan Popkult på best mulig måte kommunisere mot målgruppene gjennom en ny visuell profil, en webside og en kampanje?. Med denne problemstillingen vil vi kunne undersøke hvilke visuelle uttrykk og markedsføringstiltak som må til for å treffe målgruppen. Kommunikasjonsutfordringer Kommunikasjonsutfordringer går ut på hvordan virksomheten skal posisjoneres for at den skal bli attraktiv hos målgruppen og særegen i forhold til konkurrentene. Våre kommunikasjonsutfordringer er først og fremst å nå ut til hele målgruppen, samt hvordan vi skal utforme den grafiske profilen slik at den appellerer til målgruppen. Vi må også undersøke hvilke kommunikasjonsflater som er mest hensiktsmessig å bruke, både med tanke på å nå hele målgruppen og å gjøre det på billigst mulig måte. Målgruppen til Popkult er opprinnelig ungdom mellom 15 og 35 år. Dette er en veldig bred og upresis målgruppe. Vi ønsker derfor å segmentere denne på nytt for å nå de ulike segmentene bedre. 7

9 Analyse av avsender Metode for undersøkelsen Kvalitativ metode er en metode der vi konsentrerer oss om få undersøkelsesobjekter og undersøker disse grundig, i stedet for å undersøke mange på et overfladisk nivå. Denne metoden kan lønne seg når man vil gå i dybden på et smalt område (Jacobsen, 2005). Derfor var det naturlig at vi valgte denne metoden da vi skulle samle inn informasjon om Popkult. Vi benyttet dybdeintervju. Dette ga oss muligheten til å både ha med konkrete og åpne spørsmål. Under intervjuet fikk vi også muligheten til å spørre oppfølgingsspørsmål for å få så mye informasjon som mulig. Popkult er en primærkilde og det er derfor mer hensiktsmessig å spørre de direkte fremfor sekundærkilder (Referat fra intervju, se vedlegg 1). Situasjonsanalyse Arbeidsbetingelser Arbeidsbetingelser er de forholdene som påvirker bedriften på en eller annen måte. Man må kjenne til arbeidsbetingelsene, mye på grunn av at de påvirker SWOT en. De kan deles i to, mikromarkedet og makromarkedet. Mikromarkedet er bedriftens nærmeste med og motspillere, mens makromarkedet er omgivelsene rundt som påvirker aktørene i mikromarkedet. Mikromarkedet Medspillere Innad i bibliotekskulturen er det fylkesbiblioteket som er den viktigste medspilleren, dette på grunn av at de driver med utvikling av prosjekt. Tidligere ABM utvikling er også en av medspillerne, de har nasjonalt ansvar i utgivelse av prosjekter. De kommer i dag innunder Nasjonalbiblioteket. Andre medspillere er leverandører som Outland og Ravn, som de får sponsormidler fra. Det er også personer i bibliotekmiljøet, samt mange bibliotek på nasjonalt plan som vil dra nytte av Popkult sitt tilbud. Motspillere Alle som ser på biblioteket på en gammeldags måte er motspillere til Popkult. Det gjelder både kunder og ansatte på biblioteket. Forfattere og bokfolk som mener at biblioteket er for bøker, og at filmer på biblioteket skal være basert på bøker. Noen av bibliotekets ansatte var negative til måten Popkult ble startet på, ettersom skaperne gikk rett til ledelsen i stedet for å gå gjennom det tradisjonelle utvalget. En annen motstander er de tradisjonelle innkjøpsordningene. I dag er det svært vanskelig å få tak i popkultbøker og dataspill, og må derfor ta i bruk eksterne leverandører som Amazon og Spaceworld. Makromarkedet Økonomi Når de gikk over fra prosjekt til bedrift ble økonomien strammere. Dette kan komme til å vise i produktutvalget. Politikk Popkult påvirkes ikke direkte gjennom politikken. Kulturen Det er ikke kulturen i Drammen som utgjør hvem brukerne av Popkult er. Derimot er det dårlig med gratis tilbud til ungdommer under 18 år. Popkults brukere består i dag mye av unge innvandrergutter. På arrangementer som koster penger så er de etnisk norske overrepresentert. SWOT SWOT er en modell som kartlegger en bedrifts styrker, svakheter, muligheter og trusler. Styrker og svakheter forteller oss om forholdene innad i bedriften, mens muligheter og trusler er eksternt SWOT en er et godt hjelpemiddel for å komme seg videre i prosessen (Kotler, 2005) (SWOT-modell, se vedlegg 2). 8

10 Styrker En styrke kan være at Popkult består av et team som har stor endringsvilje og at det er en plass der det er lov å prøve og feile. De er positive til at nye medier bringes inn i biblioteket og gjør dermed Popkult til et godt tilbud for ungdom. De har relativt stort areal i 2. etasje på Drammensbiblioteket, som skal fungere som en ungdomskrok. Popkultteamet har kunnskap og interesse for ungdomsuttrykk og sosiale medier. Svakheter Ingen på teamet er heltidsansatte og de får dermed lite tid til å samarbeide om Popkult, noe som er en svakhet. Etter at Popkult ble en fast ordning har økonomien blitt strammere og det har blitt mindre rom for å prøve og feile. Popkult er lite kjent i målgruppen og det er gjort få markedsundersøkelser for å bli bedre kjent. Muligheter En mulighet er at Popkult blir en nasjonal modell for ungdomsavdelinger på bibliotek. Dette kan øke kjennskapen til Popkult både lokalt og nasjonalt. Dette kan igjen føre til mer økonomisk støtte som gjør at Popkult vil få friere tøyler. En annen mulighet er at Popkult får innvilget søknad om nye midler, som igjen vil føre til større økonomisk frihet. At Popkult blir mer synlig med ny visuell profil er også en mulighet. Dette vil sannsynligvis føre til at Popkult blir mer kjent og får flere brukere. Trusler Det er en trussel at det ikke alltid vil være like stor satsing på utvikling i kommunen og biblioteket. Dette kan føre til mindre økonomisk støtte i de periodene utvikling er nedprioritert. Folks bruk av biblioteket er i ferd med å utvikle seg i en negativ retning ettersom man har tilgang til det meste på internett. Dersom utviklingen fortsetter står bibliotekvirksomheten i fare. En annen trussel er at pådriverne sier seg fornøyd med hva Popkult har oppnådd, og utviklingen stagnerer. Dersom det kommer flere gratis ungdomstilbud i Drammen kan de ta over brukergruppen til Popkult. For dette prosjektet tar vi utgangspunkt i muligheten at Popkult blir mer synlig med ny visuell profil, noe som vil gjøre at Popkults omdømme og brukerantall vokser. Vi vil fokusere på styrkene til Popkult i det arbeidet vi utfører. Overordnede mål Mål er definert som en tilstand vi ønsker å nå på et bestemt tidspunkt. Overordnede mål er langsiktige. Ut i fra SWOT en og intervjuer med Popkult ser vi at det viktigste overordnede målet er å øke folks kjennskap til Popkult, dette skal oppnås innen to år. For å forklare dette nærmere har vi valgt å dele det inn i delmål. - Popkultavdelingen skal visuelt skille seg ut fra resten av biblioteket - Gjøre målgruppene bevisst på Popkults tilbud - Skape mer blest om arrangementene - Få flere brukere På bakgrunn av disse har vi utarbeidet overordnede strategier. Overordnede strategier Strategier er de tiltakene virksomheten setter i verk for å nå sine mål. Disse overordnede strategiene er langsiktige. For vårt prosjekt er det vekststrategier som er mest relevant å bruke. Når vi skal se på vekststrategien bruker vi en produkt-/markedsmatrise. 9

11 Marked Nytt Eksisterende Produkt-/markedsmatrise Produkt Eksisterende Markedsinntrengning Produktutvikling Nytt Produktutvikling Diversifikasjon Segmentering Segmentering vil si å dele inn markedet etter spesielle kriterier. Vi velger å segmentere etter alder, kjønn og etnisitet. Vi tar utgangspunkt i at alle segmentene er fra Drammensområdet. - Alder (i år): 0-14, 15 25, 26 35, Kjønn: Mann, Kvinne - Etnisitet: Etnisk norsk, Innvandrer Denne modellen passer best for bedrifter som vil tjene penger og er t i å stjele andres kunder. Popkult vil gi et gratistilbud til ungdommer fremfor å tjene penger. Likevel ser vi det hensiktsmessig å bruke denne og overføre den til vår tjeneste fordi vi ønsker vekst i brukere. Vår strategi er å være en markedsinntrenger ettersom vi har et eksisterende produkt på et eksisterende marked. Med dette vil vi få dagens brukere til å bruke mer og vi vil få ikke-brukere til å bli brukere. Vi segmenterer etter alder fordi både biblioteket og Popkult gjør det i dag. I tillegg er det naturlig på grunn av forskjellige i de ulike aldersgruppene. Det er også fornuftig å segmentere etter kjønn ettersom dagens brukere hovedsakelig er representert av gutter. Dette har også med å gjøre. Det siste segmentkriteriet er etnisitet ettersom det er mange unge innvandrergutter som benytter seg av Popkults tilbud. Det er derfor naturlig å ha med dette kriteriet. Markedsmål Markedsmål er et uttrykk for det vi mener at bedriften kan og bør oppnå i forhold til forretningsideen og den foreliggende markedssituasjonen. Ut i fra vekststrategien har vi utarbeidet markedsmål. Vi vil få dagens brukere til å bli bevisst på at de bruker Popkult. Dette vil vi gjøre ved å utarbeide en tydelig visuell profil som er gjennomgående. Vi vil også få dagens brukere til å bruke Popkult mer, samt få ikke-brukere til å bli brukere. Dette vil vi gjøre gjennom en kampanje rettet mot målgruppene. 10

12 Målgruppeutvelgelse Når bedriften har segmentert markedet må den bestemme seg for hvilket segment den vil rette markedsføringen mot. Popkult sin eksisterende målgruppe er kvinner og menn i alderen år. Vi mener at denne målgruppen er for bred. Det blir vanskelig å lage en visuell profil som appellerer til alle i den store målgruppen. Vi ser det derfor mest hensiktsmessig å begrense målgruppen til år. I intervjuet med Popkult kom det frem at de ikke ønsker at 35-åringene skal henge i avdelingen, men likevel låne med seg bøkene hjem. Det er derfor naturlig å utelukke denne gruppen fra hovedmålgruppen. Vi velger en kombinert markedsføringsstrategi fordi den tillater oss å ha flere målgrupper. Disse målgruppene kan behandles ulikt når det kommer til markedsføringsdelen. Våre målgrupper 11

13 Analyse av mottaker Metode for undersøkelsen Kvantitativ metode er en metode som passer best til undersøkelser som er brede og ikke dype. Dette gjør at denne metoden passer til å undersøke mange undersøkelsesobjekter (Jacobsen, 2005). Det var derfor naturlig å velge denne metoden da vi skulle undersøke målgruppen til Popkult. Vi brukte en spørreundersøkelse. Fordelen med dette er at vi kan spørre mange konkrete spørsmål på kort tid. Det er også generelt lettere å få folk til å stille opp på spørreundersøkelse enn på intervju. På spørreskjemaet har vi stilt ja/nei spørsmål, spørsmål med svaralternativer og åpne spørsmål. Dette gjør at vi får god oversikt over de ulike temaene vi spør om. Vi spurte 49 tilfeldige personer, men vi prøvde å få omtrent like mange personer innen for hver målgruppe. Personene fant vi på biblioteket, i Popkults avdeling, i kantina på høgskolen og i Drammen sentrum. Resultat fra spørreundersøkelsen Det er noen likhetstrekk mellom alle målgruppene. Et av disse er at svært få har hørt om Popkult. Det er bare én av de 49 spurte som i dag bruker tilbudet, noe som er spesiellt ettersom ni av de spurte satt i Popkultavdelingen. Rett under halvparten sier at de kunne tenke seg å bruke tilbudet. Resten av de spurte kunne ikke tenke seg å bruke tilbudet på grunn av at de vet for lite om Popkult, eller at de har andre fritids. De fleste oppgir at de blir påvirket av reklame (matrise, vedlegg 3). Den første gruppen består av norske gutter i alderen år. De som oppgir at de ville brukt Popkults tilbud sier at de ville brukt det på grunn av det sosiale og selve tilbudet. De fleste driver med andre fritidsaktiviteter, som er basert på deres egne og påvirkning fra venner. Nesten alle blir påvirket av reklame gjennom TV, internett og avis. Det er humoristisk og seriøs reklame som appellerer mest til dette segmentet. Det er et aldersskille i spørsmålet om de leser DT. Rundt halvparten av guttene mellom 15 og 20 år leser DT av og til, mens alle guttene mellom 21 og 25 år sier at de leser den. Gruppe nummer to består av innvandrergutter i alderen år. De som oppgir at de ville brukt Popkults tilbud sier at de ville brukt det på grunn av at det er gratis og det sosiale. Under halvparten driver med andre fritidsaktiviteter, de som driver med det gjør det på grunn av egne og venner. De fleste oppgir at de blir påvirket av reklame. De mellom 15 og 20 år sier at de blir påvirket mest av reklame på TV og internett. Mens de mellom 21 og 25 år sier at de blir påvirket av alle typer reklame. De fleste leser DT av og til, både på papir og nett. Den tredje gruppen består av norske jenter i alderen år. Nesten alle driver med egne fritidsaktiviteter, som de valgte på bakgrunn av egne og venner. To sier at de i tillegg blir påvirket av familien. De fleste oppgir at de blir påvirket av reklame på TV, internett og plakater. De sier at de liker best reklame som er humoristisk, noen liker også seriøs reklame. Den fjerde og siste gruppen består av innvandrerjenter i alderen år. De fleste driver med fritids, de blir påvirket av venner og egne. De fleste sier at de blir påvirket av reklame. De mellom 15 og 20 år blir mest påvirket av reklame på internett og TV, mens de mellom 21 og 25 år blir påvirket fra alle forskjellige medier. De blir for det meste påvirket av humoristisk reklame. Over halvparten leser DT, både på papir og nett. Ettersom alle segmentene er veldig like velger vi å behandle de som én målgruppe. 12

14 Kommunikasjonsmålgruppe Roller Roller er definert som rollene i en kjøpsprosess, men ettersom våre brukere ikke kjøper et fysisk produkt så justerer vi rollene slik at de passer til vårt prosjekt. Kommunikasjonsstrategi Multi-atributt-modellen (MAM) Attributter Pris ei Popkult Kjøpesenter Café G (81) 7 (63) 3 (27) 5 (45) - Initiativtaker: Brukerne og deres venner - Påvirker: Egne, venner, noe familie - Beslutningstaker: Brukerne selv - Innkjøper/bruker: Brukerne selv Kvalitet på tilbud Variasjon Lokaler til å henge Sosialt (63) 7 (35) 5 (15) 5 (15) 3 (27) 5 (25) 1 (3) 3 (21) 5 (45) 3 (15) 3 (9) 3 (21) 7 (63) 7 (35) 7 (21) 7 (49) Vennene til brukerne vil trolig også komme innunder målgruppen og kan være brukere selv. Referansegrupper Referansegrupper er de eksterne personene som målgruppen blir påvirket av (Kotler, 2005). Vi ser at våres brukere hovedsakelig blir påvirket av venner og familie. I tillegg oppgir et par stykker at de blir påvirket av kjendiser. I vårt tilfelle er referansegruppene også initiativtakerne og påvirkerne. Vi kommer til å bruke en direkte kommunikasjon hvor vi retter oss direkte til brukerne og ikke deres referansegrupper. Grunnen for dette er at referansegruppene også i stor del er i Popkults målgruppe. Kommunikasjonsmål AIDA (attention, interest, decition, action) Med AIDA bestemmer vi hva vi skal fokusere på i vår videre markedsføring. Ut i fra spørreundersøkelsen fant vi ut at målgruppene ikke visste om Popkults tilbud, men at noen virket t etter at vi informerte dem om tilbudet. Dette gjør at målsetningen med vår kommunikasjon gjennom den visuelle profilen og kampanjen vil bli å skape oppmerksomhet og interesse rundt Popkults tilbud. Sum Multi-atributt-modellen x MAM er en matrise som viser brukernes holdning til tilbudet og dets egenskaper. Den lar oss også se hvordan vi ligger i forhold til konkurrentene. Vi har tatt utgangspunkt i steder man kan henge. I tillegg til Popkult har vi valgt kjøpesenter, café og G60, som er et annet kulturtilbud for ungdom. Grunnen til at vi har sammenlignet oss med disse fremfor andre fritidsaktiviteter er fordi Popkult ikke ønsker å konkurrere med andre, men heller være et tilleggstilbud. Attributtene vi har valgt å se på er pris, kvalitet, kvalitet på tilbudet, variasjon i tilbudet, lokaler og det sosiale. Ut fra spørreundersøkelsen ser vi at kvalitet på tilbudet og pris er viktige attributter for brukerne. De vektlegger også at tilbudet er sosialt (se full modell, vedlegg 4). Ut i fra matrisen så ser vi at Popkult er best på det brukerne synes er viktigst. Det Popkult er dårligst på er lokaler, men ettersom brukerne ikke vektlegger dette så høyt så er det ikke like viktig å være best på det. Vi ser også at den største konkurrenten er G60, men ettersom de har en helt annen målgruppe ser vi ikke på de som en faktisk konkurrent. I matrisen ser vi at Popkult kan jobbe med å bli bedre på kvaliteten på tilbudet. Variasjon er også noe Popkult kan bli bedre på, men økonomien setter grenser for dette. 13

15 MEC (Means-end chain modell) MEC-modellen viser attributtene ved tilbudet, hvilke konsekvenser de har og hvilke verdier dette skaper for brukerne. Et slikt attributt kan være dataspill. Dette fører til at brukerne blir flinke på dataspill og dermed kan få status i vennegjengen. Et annet attributt kan være at Popkult er et sted å henge, som gjør at brukerne er sosiale og dermed kan få flere venner. Et siste attributt er å lese bøker. Dette kan brukerne gjøre for å dyrke interessene sine og dermed få mer kunnskap. Gitarspilling og spillnatt er også andre attributter, men de går ut på mye av det samme som de andre eksemplene. Balanseteori Balanseteori er en teori om hvordan vi skaper god holdning mellom målgruppen og produktet, ved å se på holdningene til et relatert objekt. For oss blir det relaterte objektet biblioteket. I dag er biblioteket positivt innstilt til Popkult, mens målgruppen er negativ til biblioteket. Dette kan føre til at målgruppen også får en negativ holdning til Popkult. Målgruppe Eliberation likehood model (ELM) Gjennom ELM finner vi ut hvordan vi skal utforme budskapet (Helgesen, 2006). Ettersom målgruppen har liten interesse og er lite motivert til å bruke tilbudet, er det lurt at vi går den perifere ruten og spiller på emosjonelle elementer. Gjennom den perifere ruten kan man skape en holdningsendring slik at man senere kan gå gjennom den sentrale ruten og gi brukerne mer informativt budskap (se vedlegg 5). Strategiimplementering Strategiimplementering er hvordan vi skal presentere budskapet vårt. Popkult ønsker en ungdommelig visuell profil som ikke skal være preget av graffitistilen som mange ungdomsklubber er. De ønsker ikke pastellfarger eller andre farger som minner om en bokklubb. Vi vil derfor prøve å utforme en designmanual med et ungdommelig uttrykk og sterke farger. Ut i fra spørreundersøkelsen ser vi at de fleste blir påvirket av humoristisk og seriøs reklame, og derfor vil vi prøve å implementere dette i kampanjen. I tillegg kan vi eventuelt spille på fantasi og utklipp fra hverdagen. Balanseteori Biblioteket + Popkult I utgangspunktet er løsningen vår å skape en bedre holdning til biblioteket slik at målgruppen blir mer positiv til Popkult. Men ettersom Popkult har et ønske om å fremstå selvstendige og distansere seg litt fra biblioteket, er det lurt for oss å spille på at Popkult er noe eget. Dersom holdningene til Popkult blir positive vil det påvirke biblioteket i positiv retning. Valg av kanal Avsenderen må velge effektive kanaler for å få budskapet frem (Kotler, 2005, s. 506). Når vi skal velge kanal for markedsføringen er det viktig at vi tar hensyn 14

16 til Popkults økonomi. På bakgrunn av dette vil vi prøve å velge relativt billige løsninger. Til den visuelle profilen burde vi velge gratis/billige fonter og holde oss unna pantonefarger, ettersom dette er dyrere å trykke. Vi burde også lage design til produkter som penner og klistremerker i stedet for til biler, ettersom det er mer realistisk i forhold til budsjettet deres. Vi vil synliggjøre den visuelle profilen i Popkults avdeling slik at brukerne blir klar over at de er i Popkultavdelingen. De kan også ha reklameeffekter som drops, klistremerker, musematter, penner, med mer. Disse reklameeffektene kan de dele ut til målgruppene. For at kampanjen skal bli så billig som mulig, vil vi lage plakater, flyers og annonser. Disse annonsene kan for eksempel brukes til å reklamere for Popkult på skolenettsider og lignende. En slik annonse vil også kunne brukes på nettsiden og papirutgaven til Drammens Tidende, men det vil sannsynligvis være en dyrere løsning. Disse kommunikasjonsflatene gir gode muligheter for å vise det visuelle og når godt ut til målgruppene. I spørreundersøkelsen svarte mange at de blir påvirket av reklame på TV, men det egner seg ikke økonomisk, samtidig som vi ikke har behov for landsdekkende reklame. Det vi vil oppnå med de kommunikasjonskanalene vi har valgt er å gjøre målgruppene nysgjerrig på hva Popkult er, slik at de selv kan oppsøke informasjon andre plasser, som for eksempel på internett eller i den fysiske avdelingen. En god løsning for Popkult er også å aktivt nå ut til ungdommen ved å for eksempel besøke skoler og dele ut reklameeffekter. I tillegg ser vi ut i fra undersøkelsen at det er lurt av Popkult å være aktive på bloggen og facebooksiden sin. til like mange. Eksempler på dette er reklame på Spotify, utenpå busser og på baksiden av kinobilletter. Oppsummering av kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsmålene er å skape interesse og oppmerksomhet rundt Popkult. For å gjennomføre dette vil vi at den visuelle profilen tydelig skal kommunisere et ungdommelig uttrykk med sterke farger. Den visuelle profilen vil være godt synlig i deres avdeling på biblioteket og på andre reklameeffekter. Websiden skal utformes med designmanualen som utgangspunkt, slik at det skapes en helhetlig visuell identitet. Med kampanjen vil vi kommunisere at Popkult eksisterer og vi vil fremheve at det er et gratis tilbud med god kvalitet. Vi vil også få frem den store variasjonen i tilbudet. For å vise dette vil vi ta med hele MEC-kjeden, og spesielt legge vekt på verdiene av å være på Popkult. Verdiene er at det er sosialt, at man kan få venner og at man kan få mer kunnskap. Ettersom målgruppen har liten interesse og er lite motivert til å bruke tilbudet vil vi gå den perifere ruten i ELM-modellen som spiller på emosjonelle elementer. Ut i fra spørreundersøkelsen ser vi at de fleste blir påvirket av humoristisk reklame, og vi vil derfor spille på dette i vår kampanje. Avsenderen skal hovedsakelig være Popkult, men vi er pålagt til å ha med Drammensbibliotekets logo. Dersom vi kunne velge hadde vi ikke brukt bibliotekets logo, ettersom ungdom generelt er litt negative til biblioteket. Kampanjen skal bestå av plakater, flyers og annonser. I tillegg har vi kommet med andre forslag som Popkult kan vurdere. Grunnen til at vi ikke går for disse er fordi de enten er dyrere løsninger eller at de ikke når ut 15

17 Visuell løsning

18 Innledning Rybakken sier at Identitet er mer enn form, den bør være konseptuell, basert på en kreativ idé og være helstøpt. (Rybakken, 2004, s. 143) Popkult hadde ingen konkret identitet eller retningslinjer før vi fikk det som prosjekt. Vi har hele tiden understreket hvor viktig det er å ha et helhetlig visuelt uttrykk for å skape en sterk identitet som brukerne kjenner igjen. Vi har gjennom hele prosessen lagt vekt på å lage en profil som gjenspeiler Popkults tilbud og appellerer til målgruppen. Popkults nye designmanual 17

19 Designmanual Generelt om designmanualen En designmanual er til for å sikre en gjennomført og helhetlig visuell profil (Rybakken, 2004). Gjennom gjenkjennelige elementer skapes det en sterk identitet slik at både ansatte og brukere føler en tilhørighet til bedriften, som i vårt tilfelle er Popkult. Popkult har i dag ingen helhetlig visuell profil. Det eneste som Popkult har krevd skal beholdes er navnet og slagordet, ellers har vi fått helt åpne rammer og har kunnet gjøre stort sett det vi finner hensiktsmessig for at Popkult skal kommunisere med målgruppen. Etter skisseprosessen hadde vi et nytt møte med kunden. Her la vi fram en typografisk street art logo og en logo med navnetrekk og symbol. Kunden så også fordelen med å ha en forklarende logo, og de var helt enige om at street art kanskje var et forbigående uttrykk. Symbolet i Popkults nye logo består av bøker, en spillkonsoll og hodetelefoner. Dette er alle elementer som har noe med det tilbudet du finner på Popkult. Symbolene er alle svært stilisert og dermed tidøse. Navnetrekket og symbolet er plassert inne i en avrundet firkant, dette på grunn av at den skal være enklere å bruke i ulike sammenhenger. Logo Da vi skulle lage logo hadde vi først en idémyldring med kunden. Dette for å høre om hvilke tanker de hadde og om de hadde noen spesifikke ønsker. Under møtet kom det frem mye forskjellig, blant annet et forslag om en logo inspirert av street art. Denne ideen tok vi med oss videre, og begynte skisseprosessen. I begynnelsen så vi for oss en typografisk logo. Til slutt innså vi at navnet Popkult var for lite innarbeidet til at folk kunne skjønne konseptet til Popkult, og vi begynte derfor å se for oss en logo bestående av navnetrekk og forklarende elementer. Rybakken (2004) sier at et symbol er i bunn og grunn en forenklet måte å si noe på. Logoen blir mer forklarende med bruk av et symbol i tillegg til navnetrekket. Den nye logoen har ikke det street art preget som kunden uttrykket et ønske om. Grunnen for at vi gikk bort fra denne ideen var at street art muligens ikke er like populært om noen år, og vi ville lage en logo som kan vare lenge. Den nye logoen er i større grad tidløs med enkle og rene linjer. Popkults nye logo 18

20 Farger I følge Wheeler (2009) oppdager hjernen farge etter den registrerer form, og før den leser innholdet. Man tar altså inn fargene før man tenker på logoen. I intervjuet med kunden sa de at de ville skille seg ut fra resten av Drammensbiblioteket og blåtonene de bruker i logoen sin. De så heller ikke for seg at pastellfarger passer til Popkult, og ville heller ha sterke, klare farger. Siden det skal appellere til både gutter og jenter burde fargene være nokså kjønnsnøytrale. I Popkultavdelingen er det en stor rød fokusvegg, og arkitekten på bygget har uttrykt at hun ikke ønsker å endre dette. For å skape en helhet i avdelingen har vi tatt hensyn til denne ved videre valg av farger. Vi har valg to hovedfarger for Popkult, en mørk grå og en grønn. Kombinasjonen av disse to fargene, samt hvit gir et tøft og ungdommelig uttrykk. Grønnfargen skal symbolisere friskhet. For å få en kontrast har vi også valgt den mørke gråfargen. Vi bruker fire støttefarger, blå, lilla og oransje, samt rødfargen som er i avdelingen. Det er sterke og klare farger som også bidrar til å skape et ungdommelig uttrykk. Fargene blå, lilla og oransje passer godt sammen med hovedfargene og de skaper en harmoni. Disse passer også godt til den røde fargen ettersom de har samme styrke. Ved mye bruk av disse sterke fargene sammen kan utrykket fort bli litt barnslig. Vi har derfor lagt vekt på å bruke moderate mengder av disse fargene. I tillegg til støttefargene har vi noen nøytrale farger som kan brukes der vi finner det hensiktsmessig. Webfargene er nesten de samme som hoved- og støttefargene. Lillafargen er unntaket. Denne er byttet ut fordi den opptrer forskjellig på skjerm og print. Popkults nye fargepallett Typografi Når man skal bestemme seg for hvilken font man skal velge må man i følge Beaird (2007) først definere følelsene man prøver å få frem hos brukeren. Under intervjuet uttrykte Popkult at de var svært opptatt av økonomi og har et stramt budsjett. Dette måtte vi ta hensyn til da vi valgte typografi, ettersom det er lurt å kjøpe rettigheter til fontene man bruker. Som resten av profilen uttrykte de ønske om at fontene skulle være ungdommelige og moderne. Overskriftfonten vi har valgt å bruke er Century Gothic. Denne fonten har vi valgt på bakgrunn av at den gjenspeiler logoens runde former. Fonten egner seg godt til bruk i overskrifter og underoverskrifter da den er godt leselig og samtidig har et særpreg. 19

popkult designmanual

popkult designmanual popkult designmanual Designmanual En designmanual er til for å sikre en gjennomført og helhetlig visuell profil. Gjennom gjenkjennelige elementer skapes det en sterk identitet slik at både ansatte og brukere

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

Semiotisk analyse av Facebook

Semiotisk analyse av Facebook av Facebook Jeg har i denne oppgaven valgt å gjøre en semiotisk analyse av det sosiale nettstedet Facebook som opprinnelig ble laget for universitetsstudenter og ansatte i USA. Facebook er et sosialt verktøy

Detaljer

DESIGNMANUAL. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

DESIGNMANUAL. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon DESIGNMANUAL Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Innledning Funksjonshemmedes fellesorganisasjon trengte et visuelt ansiktsløft for å virke mer profesjonelle og for å skape seg en kjennemerke ute på markedet.

Detaljer

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og

Grunnformen på logoen er et hjerte, vi har satt en stilk i toppen sånn at hjertet skal ligne et eple, dette gjør at logoen både kommuniserer kost og Formålet med den grafiske designmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og riktig bruk av Friskere livs designelementer. En helhetlig grafisk profil er et viktig verktøy for å oppnå en sterk og gjenkjennelig

Detaljer

Designmanual for Sivi Eiendom AS

Designmanual for Sivi Eiendom AS Designmanual for Sivi Eiendom AS Verdier Logo Vår visjon Vi skal gjøre det bedre enn forventet. - E for Engasjert. Når du kontakter oss, vil du merke at vi er engasjerte og at vi Logoen symboliserer firmaet

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS

Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS Profilguide Agder Kollektivtrafikk AS OBS! Profilguiden er under løpende utvikling. Oppdateringer vil forekomme.sjekk at du har seneste versjon før jobbens oppstart. Spørsmål og godkjennelse av grafiske

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene

PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene PROFILHÅNDBOK for Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og misjonsmenighetene Hvordan bruke logoer, farger og skrifttyper sentralt og lokalt RETNINGSLINJENE Kortversjon, utgitt 2016 Retningslinjer for

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon...

Profilhåndbok. Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Designer - Lars Gunnar Bergstad - www.bergstad-design.no - larsg_bergstad@hotmail.com - Odins Gt. 16, N-4332 Kr.Sand - Tlf:91358804 Profilhåndbok Ekslusivitet, modernitet og tradisjon... Hyttehagen - www.hyttehagen.no

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

REFLEKSJON PSYKISK HELSE

REFLEKSJON PSYKISK HELSE REFLEKSJON PSYKISK HELSE 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Jeg ble bedt om å være med på å markedsføre Verdensdagen for psykisk helse. Det første jeg tenkte var at dette var rettet mest mot jenter. Derfor burde

Detaljer

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge

NY PROFIL. Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge NY PROFIL Vi har blitt ny! PMS PROCESS BLUE Tromsø kommunes hovedfarge Her er Tromsø kommunes nye logo og profil Tromsø kommune sin profil skal gjøre oss gjenkjennelig og gi et helhetlig inntrykk. Det

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

rprt aug 11 SILJE WOLD obligatorisk oppgave

rprt aug 11 SILJE WOLD obligatorisk oppgave rprt aug 11 obligatorisk oppgave 08 22.04.2012 SILJE WOLD inspirasjon /skisser Søket etter inspirasjon foregikk blant annet på internett, i tegneserier og blader. Det er finnes mye bra og en del mindre

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Tilleggsoppgaver. Avslutning

Tilleggsoppgaver. Avslutning Dette dokumentet er laget i formatet 1920x1080px og vi anbefaler å åpne PDF filen i fullskjerm. Til å navigere anbefaler vi å bruke piltaster (høyre/venstre) eller pilene vi har lagt til i dokumentet.

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker.

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. PROFILMANUAL FOR Formål Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. Ukritisk bruk og gjengiving av logoen kan skade NM Friidrett

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

Konseptskisse - KTF s 3

Konseptskisse - KTF s 3 Konseptskisse KTF sett med nye øyne 23. mars 2010 HE LLI Tittel xxxxx Innhold KTF idag 5 KTF muligheter 7 Hovedlogo - Konsept -1 9 Hovedlogo - Konsept - 2 11 Hovedlogo - Konsept - 3 13 Fargepalett 15 Typografi

Detaljer

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder

Visuell profil. Innhold. Logo. Logo s. 3. farger s. 7. Typografi s. 8. Profilering s.11. s. 14 Merkantilt. s. 16 Web. s.18 Bilder Innhold Logo s. 3 farger s. 7 Visuell profil Vi ønsker å vise oss som en tydelig, fremtidsrettet og miljøvennlig aktør utad. Vårt visuelle uttrykk skal bli lagt merke til, frembringe assosiasjoner til

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng

Kurs. Høgskolestudier. Kurspakker. Programvarekurs. Skreddersyr bedriftsinterne kurs. Hel- og deltid 30 studiepoeng Kurs Programvarekurs Kurspakker Skreddersyr bedriftsinterne kurs Høgskolestudier Hel- og deltid 30 studiepoeng Konferanser 2015 Making Design konferansen, 9-10. juni MakingWeb_2.15, 14-15. oktober Magasindesignkonferansen,

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades Obligatorisk oppgave 02 One product Four decades 20-tallet Plakat og emballasje-etikett 50-tallet Plakat og emballasje-etikett 70-tallet Plakat og emballasje-etikett 80-tallet Plakat og emballasje-etikett

Detaljer

D E S I G N M A N U A L 1

D E S I G N M A N U A L 1 DESIGNMANUAL 1 INNHOLD Farger s.4 Farger brukt i logo s.5 Logo s.6 Typografi s.8 Dekorelementer s.10 X-avstand s.11 Biprodukt s.12 FORORD er et rusfritt arrangement for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Designmanual. Norsk Arkivråd

Designmanual. Norsk Arkivråd Designmanual Innhold Denne designmanualen er laget for Norsk Arkivråd som veileder, slik at de lett skal kunne forholde seg til og bruke og opprettholde profilen sin. Designmanualen inneholder rettningslinjer

Detaljer

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO 2 Innholdsliste Om FN s. 3 Strategi s. 3 Målgruppe

Detaljer

Bibliotek og kultur for alle - også ungdom. Drammensbiblioteket/Popkult

Bibliotek og kultur for alle - også ungdom. Drammensbiblioteket/Popkult Bibliotek og kultur for alle - også ungdom Drammensbiblioteket/Popkult Ungdomstilbud ved bibliotek Filosofien rundt vår ungdomssatsing Merkevarebygging av ungdomstilbud Popkult 2-årig prosjekt 2008-2010,

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen.

Internett var en god inspirasjonskilde. Etter en del grubling, skriving og tegning var jeg klar med logoen. DMK2_aug11_siljewold_rprt_271011 Rapport Ideutvikling og skisser Jeg brukte 3 forskjellige metoder for å komme opp med ord i sammenheng med patch to plate. Benyttet meg derfor av brainstorming, ABC-metoden

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for grafisk profil Rudi Stensvold Versjon: 1 November 2013 Innhold Introduksjon Side 2 Logo Beskrivelse Side 3 Presentasjon Side 4 Fargekoder Side 5 Feil bruk Side

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn

Gjelder fra: Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.id.: 1.5.2 Profilhåndbok for Utgave: 1.00 Skrevet av: Klara Johansen Gjelder fra: 01.06.2016 Godkjent av: Camilla Bjørn Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av Introduksjon Vi ønsker å fremstå som en profesjonell,

Detaljer

- Standard trykksaker s.7

- Standard trykksaker s.7 INNHOLDSFORTEGNELSE - Forord og bakgrunn s.3 - Logo: symbol og logotype s.4 - Farger s.5 - Typografi s.6 - Standard trykksaker s.7 - Standard for film og produkter s.8 2 FORORD OG BAKGRUNN ZeroMoney Productions

Detaljer

studentradioen i trondheim

studentradioen i trondheim Logoen er en stilren men tøff logo. Og har et ungt og spennende utrykk. Fonten som er brukt i logoen er Boris Black Bloxx, dette er en gratisfont som er lastet ned fra dafont.com og vil ikke koste noe

Detaljer

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design

Profilhåndbok T. Kolstad Eiendom. profilhåndbok. for t. kolstad eiendom AS. retningslinjer og filer. Denne profilen er utviklet av Lima Design 1 profilhåndbok for t. kolstad eiendom AS retningslinjer og filer 2 Hvorfor grafisk profil og profilhåndbok? Den grafiske profilen skal bidra til en helhetlig, positiv og gjenkjennbar markedsføring av

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2017 unge venstre Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil,

Detaljer

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Kapittel 1 Innledning I denne oppgaven skal jeg skrive en bildeanalyse av reklameplakaten til DKNY. Bildet reklamerer for parfymen til Donna Karen New

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Reklameanalyse. En analyse av kampanjen Lånte fjær. Sissel Flo Nilsen

Reklameanalyse. En analyse av kampanjen Lånte fjær. Sissel Flo Nilsen Reklameanalyse En analyse av kampanjen Lånte fjær. Sissel Flo Nilsen 15Digigraf1 - Digital Mediedesign 2016-17 Høyskolen i Sørøst-Norge, Campus Notodden 28. September 2016 Sissel Flo Nilsen 15Digigraf1

Detaljer

Særemne SMS-språk. Av Camilla Hofstad og Andreas Lien

Særemne SMS-språk. Av Camilla Hofstad og Andreas Lien Særemne SMS-språk Av Camilla Hofstad og Andreas Lien 2007 Innhold Innledning.. S. 1 Problemstilling.. S. 2 Refleksjon/prosess... S. 3 Web design... S. 4-5 Oppsummering. S. 6 Kilder... S. 7 Innledning Vi

Detaljer

VISUELL IDENTITET STANDARDER

VISUELL IDENTITET STANDARDER VISUELL IDENTITET STANDARDER Denne veiledningen er delt i tre deler: 1. Visuelle konstanter Målsatt logo definert i kontrastfarger. Denne delen viser alle detaljer om logo 2. Grunnleggende elementer Her

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Veileder for kommunikasjon i Nmf

Veileder for kommunikasjon i Nmf Veileder for kommunikasjon i Nmf Vedtatt: 20.03.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Fire oppsummerende punkter 1) Når det er aktivitet som er innenfor ditt verv har du ansvar for å få

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo

Om profilmanualen. Målgruppe og ønsket etterlatt inntrykk. Logo PROFILMANUAL Om profilmanualen Denne profilmanualen er laget i forbindelse med Vegetable Films og SSG Studio s lansering av en helt ny filmatisering av H.C. Andersens eventyr Prinsessen på erten. Dette

Detaljer

Innledning. Konseptet er hentet fra eventyrverden og historien om en av Norges konger som grunnla Kongsberg by, Christian IV.

Innledning. Konseptet er hentet fra eventyrverden og historien om en av Norges konger som grunnla Kongsberg by, Christian IV. PROFILMANUAL Innledning Denne profilmanualen inneholder retningslinjer ved bruk av logo, typografi, tekst, farger, grafiske elementer o.l. Vedrørende Kongsberg Barnebokfestival. Formålet er å gi festivalen

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no

Brukermanual. www.bygdekvinnelaget.no Brukermanual www.bygdekvinnelaget.no Viktige endringer Nye Bygdekvinnelaget.no er lagt opp på en måte der brukere og redaktører står for innhold, mens systemet i enda større grad en tidligere står for

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING

HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING HVA ER INNHOLDS- MARKEDSFØRING Hvorfor? Kjøpsprosessen til den moderne forbruker er noe helt annet enn hva den var før. Forbruker benytter seg sjeldnere av butikkpersonalets ekspertise, men søker seg frem

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Bibliotek som merkevare er det mulig?

Bibliotek som merkevare er det mulig? Bibliotek som merkevare er det mulig? Presentasjon på bibliotekledermøte i Østfold 28. februar 2011 Anne Berit Brandvold - gjøre bibliotekene synlige på en positiv måte - vi ville utvikle felles mål, visjoner,

Detaljer

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen

Ser vi på websøket i dag er det i praksis en oversikt over vår varebeholdning. Den sier noe: Beholdning Tilgjengelighet Informasjon om varen Foredrag i Design og Websøk Intro (2. slide) 1. Websøk hva er det? 2. Hvordan er ditt websøk? 3. Funksjonalitet versus design (lage til det verst mulig utseende på søk) 4. AIDA 5. Vi startet på nytt 6.

Detaljer

Designmanual. eksterne brukere

Designmanual. eksterne brukere 1 Designmanual eksterne brukere Designhåndbok og merkevareguide for Hadeland Denne håndboken tar for seg Hadelands logo og visuelle profil. Den inneholder forklaringer, retningslinjer og eksempler. Desinghåndboken

Detaljer

Rapport - Oblig.03. Magne Siljan - 21.03.2014. Research. Klient

Rapport - Oblig.03. Magne Siljan - 21.03.2014. Research. Klient Rapport - Oblig.03 Magne Siljan - 21.03.2014 Research Klient Door to Door Organics er et selskap som ble grunnlagt i 1997 i USA som leverer ferske, organiske råvarer hjem på døren. Door to Door Organics

Detaljer

Vedlegg 3 Digital strategi

Vedlegg 3 Digital strategi Vedlegg 3 Digital strategi -hvordan og hva skal kommuniseres på digitale plattformer. Side 1 av 13 Innhold 1. BASKET.NO... 3 1.1 BASKET.NO SKAL BASERES PÅ FØLGENDE VERDIER... 3 1.2 ANSVAR OG OPPFØLGING...

Detaljer

IGM 2011/12. Informasjonsdesign. webproduksjon. Ann Hege Dahl Olsen 1/13/2012

IGM 2011/12. Informasjonsdesign. webproduksjon. Ann Hege Dahl Olsen 1/13/2012 IGM 2011/12 Informasjonsdesign webproduksjon Ann Hege Dahl Olsen 1/13/2012 Tangengenten kulturhus på Nesodden er under bygging og ferdigstilles våren 2012.Det kommunale flerbrukshuset skal romme ny ungdomsskole,

Detaljer

P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g

P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g Sist oppdatert 24. november 2004 2004 Geologiens Dag 2 i n n l e d n i n g For å bygge opp og vedlikeholde en visuell profil utvikles det gjerne et sett med signaler

Detaljer

FN-SAMBANDET I NY DRAKT

FN-SAMBANDET I NY DRAKT FN-SAMBANDET I NY DRAKT OM DESIGNMANUALEN Formålet med denne designmanualen er at all kommunikasjon skal styres i samme retning. Designmanualen skal være et verktøy for å gi retningslinjer slik at FN-SAMBANDET

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Visuell identitet Januar 2015

Visuell identitet Januar 2015 Visuell identitet Januar 2015 Innhold Forord Forord... 3 Vår identitet... 4 Logoen... 5 DONTs... 8 Farger...10 DONTs...14 Typografi...16 Mat. Noe vi spiser hver dag, og som påvirker helsen vår, humøret,

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

POSUVA AS. Profilmanual. Retningslinjer. Posuva.no - s. 1

POSUVA AS. Profilmanual. Retningslinjer. Posuva.no - s. 1 POSUVA AS Profilmanual Retningslinjer 2013 Posuva.no - s. 1 Introduksjon Profilmanualen er viktig hjelpemiddel for å gjøre Posuva sin merkevare sterkere og faste rammer. Profilmanualens retningslinjer

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Presentasjon av Bacheloroppgave

Presentasjon av Bacheloroppgave IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Presentasjon av Bacheloroppgave Digital kommunikasjonsplattform mellom barnehage og foresatte Eirik Skrivervik Bruvoll, Eivind Røe & Marius Mevold Vår 2011 Barnehagen Ila Barnehage

Detaljer

Nettsideplanleggings Guide

Nettsideplanleggings Guide Nettsideplanleggings Guide Alt du må ta stilling til når du skal planlegge din smaching nye nettside! Introduksjon Hva denne guiden handler om.. Nettsiden din er en viktig del av ditt foretak om ikke den

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016

Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Digitale ferdigheter og digital dømmekraft Voksenopplæring Buskerud 16. august 2016 Min plan for dagen Hva er digital kompetanse og hvorfor er det så viktig? Digitale verktøy og ressurser Digital klasseledelse

Detaljer

Konseptmanual Akkurat passe. 1. utgave (2013)

Konseptmanual Akkurat passe. 1. utgave (2013) Konseptmanual Akkurat passe 1. utgave (2013) Innhold Introduksjon 2 3 4 6 8 10 Introduksjon Generelle regler for design Modul 55 Profilannonse og tilbudsannonse Modul 15 Profilannonse og tilbudsannonse

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720)

Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Attraktiv møteplass for nye målgrupper (Ref #3cf6720) Søknadssum: 70 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hå folkebibliotek

Detaljer