Etter- og videreutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etter- og videreutdanning 2015-2016"

Transkript

1 Etter- og videreutdanning Tilbud til pedagogisk personale i de videregående skolene

2 Kompetanseutvikling Videregående opplæring i Telemark har to overordnede satsingsområder; økt læringsutbytte og økt gjennomføring. Kompetanseutvikling i de videregående skolene skal bygge opp under disse områdene, og elevenes læring skal være i fokus. Fylkeskommunens tilbud om etter- og videreutdanning dreier seg i hovedsak om utdanning som er «generell» for alle pedagoger. Kompetanseheving innenfor spesifikke fag har skolene/lærerne ansvar for. Udirs ordning Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere gir også mulighet for fagspesifikk videreutdanning. Tfks tilbud består av en blanding av videreutdanninger som gir studiepoeng og etterutdanningskurs. Utdanningene varierer i arbeidsform, fra rene nettbaserte utdanninger til samlinger på dagtid. Fylkesopplæringssjef Helge Galdal Vi håper du gjerne sammen med en kollega og skolen finner et tilbud som passer for din arbeidshverdag. Samarbeid skaper arbeidsglede og kunnskap som deles øker! Velkommen til kompetanseheving!

3 Felles informasjon: Etter- og videreutdanningene er utarbeidet og tilbys sammen med eksterne aktører. Utdanningene er prioritert ut fra TFK s satsingsområder og innspill fra skolene. Etterutdanning gir kompetanseheving. Videreutdanninger gir kompetanseheving med studiepoeng. Kostnadsfordeling Dersom ikke annet er angitt, gjelder følgende: Skoleeier betaler studieavgiften og evt. eksamenskostnader. Skolene betaler undervisningsmateriell, evt. kostnader til reise- og opphold og vikarutgifter. Disse utdanningene faller ikke inn under ordningen med frikjøp fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Innsøking og søknadsfrister: Se informasjon under hver utdanning. Godkjenning av utdanning: Alle søknader skal godkjennes av rektor. Der søkeren søker direkte til utdanningsstedet, må rektor sende bekreftelse til Ved særlig stor pågang forbeholder skoleeier seg retten til å prioritere blant søkerne

4 Etter- og videreutdanninger Videreutdanninger (med studiepoeng og eksamen): Pedagogisk bruk av IKT (MOOC) Norsk for lærere som underviser minoritetsspråklige (15+15 stp) Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid (15 stp) Entreprenørskap (15 stp) Etterutdanninger (kursdager): FYR- og GRF-skolering Skolebasert vurdering for læring (MOOC) Etterutdanning for lærere og ledere i videregående opplæring for voksne Kurs for lærere som underviser minoritetsspråklige ungdommer/voksne Nettkurs i dysleksi og/eller dyskalkuli Kurs i Ungdomsbedrift (UB) Sensorskolering

5 Pedagogisk bruk av IKT (15 stp) - nettbasert MOOC (Massive Open Online Courses) er fleksible nettkurs som er gratis og tilgjengelig for alle. Du finner en samlet oversikt over alle de åpne nettkursene fra norske høgskoler og universiteter på Vi har valgt å fremheve to kurs innenfor pedagogisk bruk av IKT. Innføring i IKT (15 stp), Høgskolen i Østfold Ønsker du å øke din digitale kompetanse, men føler du har en altfor travel hverdag? Da kan dette studiet være noe for deg! Kurset gir en god innføring i grunnleggende IKT-ferdigheter og er rettet mot lærere. Kurset er bygget opp av 10 moduler. Undervisningsmåten er for det meste korte instruksjonsvideoer, der du har mulighet til å ta pause og spole tilbake, eller hoppe over ting du kan fra før. For mer informasjon om studiet og påmelding: Innføring i IKT IKT i læring (15 stp), Høgskolen i Sør-Trøndelag Kurset skal gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning, læringsarbeid og vurdering. Deltakerne vil få innsikt i sentrale temaer som bl.a. pedagogisk bruk av læringsplattform (LMS), videoproduksjon til ulike formål, formativ og summativ vurdering med bruk av blant annet digitale tester, nye muligheter for læring, samarbeid og læringsaktiviteter med Web 2.0 og sosiale medier. For mer informasjon om studiet og påmelding: IKT i læring Innsøking: Direkte til utdanningsstedet med kopi til (Husk rektors godkjenning)

6 Norsk for lærere som underviser minoritetsspråklige ( stp) Stadig flere skoler melder behov for kompetanse knyttet til minoritetsspråklige elever og uttrykker ønsker om videreutdanning for å kunne gi denne elevgruppen en god tilpasset opplæring. Høgskolen i Telemark tilbyr videreutdanning på stp i kunnskap om andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Modul 1 (15 stp) er en forutsetning for modul 2 (15 stp). Telemark fylkeskommune ønsker å legge til rette for lærere får god kompetanse til å undervise minoritetsspråklige og vil derfor oppfordre skolene og lærerne til å søke dette studiet. Modul 1 Hvordan norskopplæringen best mulig kan tilpasses de ulike forutsetningene til denne elevgruppa Hvordan man må se norskopplæringen i sammenheng med tospråklig opplæring og morsmålsundervisning Faginnhold: Språklige emner Tospråklighet for individ, samfunn og skole Litterære emner Organisering: Nettbasert, med 2 dagers oppstartsamling på Notodden. 6 halve dager med nettforelesninger via Nefsis. Det er obligatorisk oppmøte på alle samlinger/forelesninger Se studieplan for arbeidskrav og eksamen Lenke til HiT Norsk for minoritetspråklige Her finner du også informasjon om modul 2 Innsøking: Direkte til HiT innen med kopi til (Husk rektors godkjenning)

7 Appreciative Inquiry og styrkebaserte tilnærminger i lærings- og endringsarbeid (15 stp) Emne 1 - Introduksjon til fagfeltet om styrker og styrkebaserte endringsprosesser -15 studiepoeng Grunnleggende innføring i styrkebaserte perspektiver til lærings- og utviklingsarbeid, med hovedvekt på Appreciative Inquiry (AI) Målet med AI er å utløse organisasjoners og/eller menneskers største potensial Studiet legger vekt på å oppøve praktiske ferdigheter i ledelse av anerkjennende endringsarbeid og i bruk av ulike styrkebaserte metoder for læring i arbeid med barn og ungdom Målet med emnet er at studentene skal lære seg å bruke AI og styrkebaserte metoder som tilnærming i skoleutvikling, klasseledelse og elevsamtaler Organisering: Samlingsbasert studium Heldagssamlinger ved Arbeidsinstituttet i Buskerud i Drammen følgende datoer: aug okt nov jan Eksamen 4. mars 2016 Lenke til Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Appreciative Inquiry Innsøking: Direkte til Høgskolen i Buskerud og Vestfold med kopi til (Husk rektors godkjenning) Søknadsfristen var 1. mai, men det er fremdeles noen ledige plasser på studiet.

8 Entreprenørskap i videregående opplæring (15 stp) I Telemark utdanner vi ungdom som ser muligheter, har tro på egen mestring og har holdninger, kunnskap og ferdigheter til å gjøre noe med dem Det er dagens elever som skal skape framtidas verdier og arbeidsplasser! I samarbeid med Folkeuniversitetet Telemark, Høgskolen i Telemark og Ungt Entreprenørskap tilbyr Tfk en videreutdanning som er nært knyttet til Se muligheter og gjøre noe med dem - Strategi for entreprenørskap i videregående opplæring i Telemark og til den praktiske hverdagen i de videregående skolene. Organisering: 5 samlinger av 2 dager ved Folkeuniversitetet i Skien: Første samling 19. og 20. nov samlinger våren 2016 Lenke til mer informasjon om studiet Innsøking: Direkte til Folkeuniversitetet med kopi til (Husk rektors godkjenning)

9 Skolebasert vurdering for læring - Nettbasert kompetansetilbud (MOOC) Høgskolen i Lillehammer har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle en MOOC (Massive Open Online Course). Tilbudet retter seg mot skoler som ønsker å videreutvikle vurderingspraksisen sin i fellesskap. Kompetansetilbudet består av åtte moduler som inneholder læringsressurser og støtte til følgende temaer: kollektiv profesjonsutvikling og skoleutvikling læreplan og læring i langt tidsspenn tidspunkt i underveisvurdering målorientering feedback - læringsfremmende tilbakemeldinger elevinvolvering læringsledelse og ulike vurderingsredskaper læring i nettverk og utvikling av vurderingskultur Tilbudet retter seg mot skoler, og er lagt opp både for skoleledere og lærere. Kompetanseopplegget forutsetter utviklingsarbeid som omfatter hele personalet. Skolene må regne med å sette av noe fellestid og egentid til læring og erfaringsdeling, tid til å prøve ut ny praksis og tid til faglig sparring på skolen og med andre deltakerskoler på nett. Skolene kan starte opp når de vil. Beregnet gjennomføringstid er ett skoleår eller to til tre semestre. Udir finansierer deltakeravgiften. Det er et tak på antall skoler som får finansiert deltakelse, så det kan lønne seg å være tidlig ute. Påmelding: Det er rektor som melder på skolen - Udirs nettsider - Nettbasert kompetansetilbud i vurdering

10 Skolering innenfor FYR og GRF Høsten 2014 startet en stor nasjonal FYR-skolering i regi av Utdanningsdirektoratet. Parallelt foregår en tilsvarende skolering innenfor grunnleggende ferdigheter GRF (lesing/skriving og regning/matematikk). Skoleringene går over 3 år og omfatter alle de videregående skolene i fylket. Skoleeier har utarbeidet en egen oversikt over hvilke skoler som deltar når. På neste side ligger oversikten for FYR Fellesfag, yrkesretting og relevans 3-dagssamling i Oslo Skoleringen er fordelt over 3 samlinger uke HO, DH uke EL, TIP, BA uke MK, SA, RM, NA GRF - Grunnleggende ferdigheter 2-dagssamling i Oslo høsten 2015 dato kommer Kostnadsfordeling: Utdanningsdirektoratet dekker utgiftene til skoleringen samt reiseutgifter. Skoleeier yter tilskudd til vikardekning på kr. 1700,- per dag per lærer.

11 FYR-skolering 2015 Fellesfag, Yrkesretting og Relevans 2015 FYR Plaza Vest- Telemark Kragerø Nome Hjalmar Johansen Bamble Skien Antall lærere Uke 42: 12., 13. og 14. okt HO 3 (2+1) HO 4 (2+2) HO, DH 4 (2+2) 11 (6+5) Uke 47: 16., 17. og 18. nov Uke 49: 30. nov, 1. og 2. des EL, TIP 4 (2+2) MK, RM 3 (2+1) EL, TIP, BA 6 (4+2) EL, TIP, BA 6 (4+2) MK, RM 4 (2+2) RM -3 (2+1) SS 4 (3+2) 16 (10+6) 14 (9+5) Totalt antall 41 lærere 10 ledere Grønn fellesfaglærer Blå programfaglærer På hver skolering forutsettes det deltakelse fra skoleledelsen (1 leder per skolering deltar dag 2). Skolen kan sende inntil 2 ledere per skolering.

12 GRF - skolering lesing, skriving, regning/matematikk 2015 GRF Clarion Skole og antall lærere Skole og antall lærere Skole og antall lærere Totalt antall lærere per år 2 dagerssamling høsten 2015 Datoer kommer Skogmo - 6 Porsgrunn - 9 Rjukan lærere

13 Etterutdanning for lærere og ledere i videregående opplæring for voksne Lokal kompetanseutvikling Det er satt av midler til lokal kompetanseutvikling. Kontaktperson: Minoritetsspråklige elever praktisk metodikk Telemark fylkeskommune tilbyr et 2 dagers kurs for lærere som underviser minoritetsspråklige ungdommer og/eller voksne med følgende hovedtema: Praktisk bruk av digitale verktøy i klasserommet Tilpasning/differensiering av undervisningen når klassen består av elever som er på ulike nivå Tidspunkt: 5. og 6. november 2015 Sted: Farris bad, Larvik Påmelding: Innen 15. september til (Husk godkjenning fra rektor)

14 Nettkurs i dysleksi og/eller dyskalkuli Telemark fylkeskommune ønsker å gjøre alle lærere kompetente til å gi elever med dysleksi og dyskalkuli gode forutsetninger for læring. Vi ønsker derfor at mange lærere benytter seg av kursene som Dysleksi Norge har utarbeidet. Dysleksi Norge og Norsk Nettskole har i samarbeid laget nettkurs for lærere: - Lese- og skrivevansker/dysleksi - Matematikkvansker/dyskalkuli Kursene er praktiske kurs med veiledning. Ingen vikarutgifter! Ingen reiseutgifter! Dette er ei verktøykasse for lærerne. Kursperiode 13. oktober til ca. 1. mars Mer informasjon på de 2 neste lysbildene Søknadsfrist: 1. oktober 2015 Påmelding: Norsk nettskole kopi til (Husk rektors godkjenning)

15 Bli bedre i stand til å tilpasse opplæring for elever med lese- og skrivevansker. Passer for lærere og andre som jobber i skolen. Dysleksi Norge og Norsk Nettskole tilbyr dette nettkurset for skoler, slik at de kan heve kompetansen innen lese- og skrivevansker. Kurset har et praktisk preg og er bygget på Dysleksivennlig skole -konseptet. Kursinnhold Hva er dysleksi? Utredning og diagnostisering Forutsetning for læring Foreldresamarbeid Strategi for læring Engelsk og andre fremmedspråk IKT- hvorfor og hvordan Retteprogram Tale/lyd Tilrettelegging av prøver osv. Kriterier for å bli dysleksivennlig skole Lenke til Dysleksi Norges kursomtale

16 Bli bedre i stand til å tilpasse opplæring for elever med dyskalkuli. Passer for lærere og andre som jobber i skolen. Dysleksi Norge og Norsk Nettskole tilbyr dette nettkurset for skoler, slik at de kan heve kompetansen innen dyskalkuli. Kurset setter skolen i stand til å gi elever med matematikkvansker god og tilpasset undervisning. Kurset har fokus på matematikklærerne og har et praktisk preg. Kursinnhold: Hva dyskalkuli er, samt følgevansker Kartleggingsverktøy og diagnostisering Nytt innen forskning og litteratur Forutsetning for læring Metodevalg Hjelpemidler: Hva finnes og hvordan bruke dem God tilrettelegging i klasserommet Rettigheter Lenke til Dysleksi Norges kursomtale

17 Innføring i Ungdomsbedrift (UB) Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole entreprenørskapsopplæring og -kompetanse gjennom å starte, drive og avslutte en egen minibedrift innenfor trygge rammer. Dette skjer med lærer som veileder og med mentor fra lokalt næringsliv. Ungdomsbedrift er en pedagogisk metode for alle programområder, der elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé (vare/tjeneste) og realiserer denne gjennom markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling. Kursarrangør er Ungt Entreprenørskap Telemark. Kurset er myntet på UB-lærere som skal i gang for første gang. Det er konkret og praktisk og fokuserer på de viktigste prosessfasene. Kurset gir en innføring i: lærerrollen og undervisningsmetoden hvordan stimulere og legge til rette for elevenes kreativitet ungdomsbedriften gjennom et år Lenke til UE Telemark - Innføringskurs i UB for nye lærere Tirsdag hos Ungt Entreprenørskap Telemark, Klosterøya i Skien Påmelding: Innen til UE Telemark kopi til: (Husk godkjenning fra rektor)

18 Nettverkssamling for UB-lærere Ungt Entreprenørskap arrangerer nettverkssamling for UB-lærere i Buskerud, Telemark og Vestfold sept På nettverkssamlingen er 20 plasser forbeholdt Telemark. Kontaktperson ved UE Telemark: (Husk godkjenning fra rektor)

19 Sensorskolering Telemark fylkeskommune tilbyr sensorskolering for nytilsatte og sensorer som ønsker oppdatering. Skoleringen har form av dagskurs og er bl.a. tilpasset endringene i reglene for muntlig eksamen. Skoleringen vil ha hovedvekt på religion, historie og norsk. Tidspunkt: Onsdag 4. november kl Sted: Fylkeshuset Påmelding: Per e-post innen 20. oktober til (Husk godkjenning fra rektor)

20

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole 10/11 Kompetanseheving for lærere og ledere Videregående skole Lære mer, fullføre og bestå Innhold Én av tre elever fullfører ikke videregående skole. Frafall og høyt fravær er blitt et politisk prioriteringsområde.

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6

Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 Vi rksom h etspl an en skoleåret 201 5/201 6 I nngått mellom fylkesopplæringssjef og Porsgrunn vgs ved rektor VEDLEGG 1 TIL LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2015-2016 1. Skolenes forpliktelser på styringsområder

Detaljer

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no

NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG. www.viss.no NASJONALT VITENSENTER FOR STYRKEBASERT LÆRING 2014/2015 KURS- KATALOG www.viss.no www.viss.no Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring har sitt utspring

Detaljer

Norsk Nettskole 2009/2010

Norsk Nettskole 2009/2010 ...når fleksibilitet betyr noe der du er Norsk Nettskole 2009/2010 For ansatte i skoler og barnehager Alle kurs og studier er nettbaserte Korte kurs: Digital kompetanse Det digitale klasserommet PedIT

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 Vedtatt av: Levanger kommune, Driftskomiteen sak 28/08, 18.06.08 Verdal kommune, Kommunestyret

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 1 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale

Detaljer