MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember desember Kl.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 13. desember desember 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. FORFALL Nils-Olav Nøss Marte Malones Jørn Eggum Monica Nilsen Morten Storebø Peder Sjo Slettebø Torill Selsvold Nyborg Tom Sverre Tomren MØTANDE VARAMEDLEMER Helge Nævdal Inger Johanne Seim Øyvind Hardeland Rosalind Fosse Børge Lunde John Torsvik Elisabeth Næverlid Sævik Gerarda Maria Doeke Boekraad Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Ruth Grung 2. Sveinung Valle 3. Astrid F. Selsvold 4. Helge Nævdal 5. Inger Johanne Seim 6. Rasmus Rasmussen 7. Torill Vebenstad 8. Siri Klokkerstuen 9. Christopher Ray Beckham 10. Marianne Bjorøy 11. Toralv Mikkelsen 12. Anne-Line Innvær 1

2 13. Atle Kvåle 14. Jette Lunemann Hansen 15. Øyvind Hardeland 16. Jane Kirsti Stangeland FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Rosalind Fosse 4. Sigbjørn Framnes 5. Helge Andre Njåstad til kl Ellinor Kreybu frå kl Gunnar Bakke Ellinor Kreybu kl Silje Hjemdal 7. Inger Signe Ulvund 8. Gustav Bahus HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Inge Reidar Kallevåg 4. Silja Ekeland Bjørkly kl Birthe Taraldset Birthe Taraldset frå kl Hans Kjellby 6. Torill Eidsheim 7. Einar Lutro 8. Stein Inge Ryssdal 9. Neshe Lie Eli Årdal Berland 10. Dan Femoen 11. Svein Halleraker Neshe Lie 12. Kyrre Gregersen 13. Iril Schau Johansen kl Silja Ekeland Bjørkly frå kl Nils Marton Aadland til Børge Lunde 16. John Torgeir Torsvik 17. Ingrid Reitan KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Elisabeth Næverlid Sævik 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 2

3 4. Vegard Ask 5. Kristian Helland MILJØPARTIET DE GRØNNE 1. Gerarda Boekraad RAUDT 1. Natalie Antonia Golis SENTERPARTIET 1. Benthe Bondhus 2. Jostein Ljones 3. Alexander Fosse Andersen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Aud Karin Oen 2. Tom Skauge Torunn Hovland Ljone VENSTRE 1. Mona Haugland Hellesnes 2. Alf Helge Greaker 3. Anne Beth Njærheim 4. Bjørnar Hamre MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Sak 83/11 vart trekt. Saklista vart deretter godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Kristian Helland og Torill Eidsheim valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg til dette. Fylkesordføraren heldt minneord om Tore Eikeland. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. 15 representantar hadde ordet. Torill Eidsheim sette på vegner av H, Frp og V fram slikt oversendingsforslag: Spørsmålet om ei eventuell fylkeskommunal subsidiering av hurtigbåttilbodet til BNR mellom Bergen og Nordhordland reiser ei rekkje uavklarte spørsmål m.a. knytt til det rettslege, som medfører at det er vanskeleg for fylkestinget å ta standpunkt til saka i 3

4 samband med budsjettbehandlinga. Dette gjeld særleg juridiske vurderingar og spørsmål som: virkeområdet for lov om offentlege anskaffingar. Men også miljø, passasjergrunnlag og økonomi. Fylkestinget ønskjer at desse spørsmåla blir utgreidde i samband med heilskapleg sak om hurtigbåttilbodet i Hordaland i starten av Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag I: Hordaland fylkesting til folket! Hordaland fylkesting ber om at tingseta vert overførte til nett/web TV. Hordaland fylkesting må skapa blest om seg sjølv og treng nye tiltak for å nå alle innbyggjarane i fylket. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag II: Hordaland fylkesting ber om at det vert oppretta ei Oppreisingsordning for personar som har vore utsette for overgrep eller omsorgssvikt i institusjonar eller fosterheim under plassering av barnevernet i kommunar i Hordaland i den perioden fylkeskommunen hadde ansvaret. Det vert utarbeidd sak som kjem attende til fylkestinget. Eidsheim sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Oen sitt forslag I vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesordføraren. Oen sitt forslag II vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. FYLKESTINGET Mona H. Hellesnes sette fram slikt forslag til fråsegn: Ekstremvêr er snart normalvêr - klimaet krev nasjonal handling Det var skuffande, men ikkje uventa at det internasjonale samfunnet ikkje kunne einast om ein forpliktande ny klimaavtale i Durban denne månaden. Skal vi vere rusta mot konsekvensane av den største menneskeskapte utfordringa i vår tid, må alle bidra og feie for si eiga dør. Diverre har det nasjonale klimaarbeidet svikta, noko dei lokale folkevalde også merkar i kvardagen. Ekstremvêr med regnrekordar over heile Sør-Noreg, flommar og jordskred, med store tap av materielle og økonomiske verdiar og av liv. Året 2011 vil gå inn i historia som eit av dei varmaste nokosinne, samstundes som norske klimagassutslepp framleis aukar, og forskarar reknar med at vi må venne oss til meir ekstremt vêr i framtida. Det viser med smertefull tydelegheit at dei globale klimaendringane i høgste grad gir lokale problem, og krev ei konsentrert og sameina satsing frå lokalt til nasjonalt og internasjonalt nivå. Diverre veit ikkje regjeringa kva retning dei vil gå i. Statsrådane for miljøvern- og olje- og energidepartementet presenterer i media tilsynelatande gjensidig utelukkande visjonar for norsk klimapolitikk, samstundes som dei er djupt ueinige om korleis vi skal nå måla. Dei viser òg ei manglande vilje til handling i form av midlar til oppfølging av klimatiltak lokalt. Klimakrisa krev meir enn fagre ord og fine handlingsplanar. Dei største klimatiltaka frå nasjonalt hald dei siste åra har heller vore større ansvar og auka forventningar til kommunane. Det er bra at fylkeskommunen og lokale organ blir forplikta til gode klimatiltak, både av seg sjølve og av nasjonale føringar. Men det må følgje midlar med. Støtteordningar som Enova og Transnova er gode ordningar for lokale klimatiltak, men langt frå tilstrekkeleg utan større økonomiske rammar, og utan større overføringar til fylkeskommunane. Hordaland fylkeskommune vil følgje opp sin ambisiøse klimaplan, med ein reduksjon av klimagassutslepp i fylket på 22 prosent i høve til 1991-nivå innan 2020, som krev stor innsats i omstillingsvilje og i ressursar. Fylkeskommunen set av tre millionar kroner i 4

5 budsjettet til oppfølging av klimaplanen i Det vil diverre hjelpe lite utan nasjonal medverknad. Vi opplever at fylka lir under ei manglande nasjonal satsing på lokale og regionale klimatiltak. Noreg har gode føresetnader for å vere ein positiv kraft i det internasjonale klimaarbeidet, og bidra til overgangen eit berekraftig lågutsleppssamfunn. Då må alle forvaltningsinstansar arbeide sameint og forpliktande, og ei meir kraftfull nasjonal satsing på lågare innanlands klimagassutslepp må på plass. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaget. Det var 56 representantar til stades. Forslaget fekk 26 røyster (V, H, MDG, KrF) og fall. Leiaren i kultur- og ressursutvalet, Anne Beth Njærheim, delte ut Hordaland fylkeskommune sine utviklingsstipend i idrett for Kvart stipend er på kr Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL Skøyter Melissa Bjånesøy, Sandviken IL Kristian Blummenfelt, Bergen Triathlonklubb Andreas Takvam, Nyborg Volleyballklubb Runar Sannarnes, Nyborg Volleyballklubb Fylkesordføraren delte ut Hordaland fylkeskommune si utmerking for særlege idrettsprestasjonar 2011: Fam Elgan, Gullmedalje VM i kickboksing i Dublin 2011 Tonje Sørlie, Gullmedalje VM i kickboksing i Dublin 2011 Eirin Dale, Sølvmedalje VM i kickboksing, Dublin 2011 Morten Spissøy, Bronsemedalje VM i kickboksing, Dublin 2011 Cathrine Heggøy Fonnes, Bronsemedalje VM i kickboksing, Dublin 2011 Mariann Vestbøstad Marthinsen, bronsemedalje i VM i langrennspigging, Khanty Mansiysk i Russland Damelandslaget i undervannsrugby, gullmedalje i VM, Helsinki 2011 Spelarar frå Hordaland: Rannveig Litlabø, Gunnhild Litlabø, Carina Magnussen, Hilde Hestangen, Charlotte Hille og Hedda Døli. Herrelandslaget i undervannsrugby, gullmedalje i VM, Helsinki 2011 Spelar frå Hordaland: Håkon Emil Sæstad. Fylkesordføraren delte ut Oppfinnarprisen for Hordaland 2011 til Geir Instanes i verksemda ClampOn AS. Han fekk prisen for å ha utvikla ein korrosjonsmålar til bruk både på overflate- og undervassinstallasjonar i olje- og gassverksemda. Desse fekk heiderleg omtale: Torbjørn Aasen for oppfinninga One2Touch. Professor Helga Salvesen og professor Lars Akslen for oppfinninga Ny målretta behandling av livmorkreft. Fylkestinget behandla sak 69. 5

6 FYLKESTINGET Natalie Golis hadde sendt slik interpellasjon til fylkesordføraren: Fylkeskommunen må satse på jordvarme - Hardangermastene er unødvendige Spar Kjøp AS på Kokstad installerte for ett års tid siden et anlegg for å bruke jordvarme som energikilde. De boret seg inntil 170 meter ned, og de har spart nesten en halv million kwh på det året de har brukt jordvarmeanlegget. De bruker det som en stabil kilde til oppvarming (det dekker ca 80 prosent av behovet), og det kan brukes parallelt til kjøling av de delene av bygningen der de har behov for det. De har planer om å installere liknende anlegg ved flere av sine bygg omkring i landet. Ved å foreta tilsvarende installasjoner i sine bygninger har Hordaland fylkeskommune et potensial for å spare kolossale mengder med energi. Når en så lønnsomhetsbevisst bedrift som Spar Kjøp satser på det, sier det seg selv at det ville være svært lønnsomt også for Hordaland fylkeskommune. Samtidig ville det gi Hordaland fylkeskommune en rolle som banebrytende fylkeskommune i løsningen av verdens energiutfordringer. Jordvarme er en evigvarende, fornybar og ikkeforurensende energikilde, som mennesker over hele jordkloden kan bruke. Over alt på kloden er det jordvarme nede i bakken. Og solen skinner med solenergi. Når disse energikildene utnyttes, er det ingen som behøver å få energi fra andre steder i verden. Alle vil kunne være selvforsynt med energi til normalt forbruk. Saken har også meget interessante perspektiver for næringsutvikling i Hordaland. Christian Michelsen Research var september vertskap for Norges første konferanse innen jordvarmeenergi, GeoEnergi Flere Hordalandsmiljøer, bl.a. Universitetet i Bergen, BKK, Høgskolen i Bergen og Odfjell Drilling er engasjerte deltakere i utviklingen av dette viktige feltet. Konferansen september fokuserte spesielt på jordvarme fra større dyp, der det er et enormt potensial. Tusen meter under bakken i Fyllingsdalen kan temperaturen være opp mot 43 grader. Den kartleggingen som er gjort av jordvarme i Norge, tyder på at dette området er blant de gunstigste i hele landet for jordvarme. Til høsten skal det foretas prøveboring der. Internasjonale eksperter peker på at norsk boreteknologi kan bli avgjørende for at jordvarme kan få sitt snarlige internasjonale gjennombrudd som energikilde. Å hjelpe verdens folk til å bli selvforsynt med miljøvennlig energi kan bli en betydelig næring her i landet. Her kan altså fylkeskommunen spare store beløp i energikostnader, gå i spissen i kampen mot den truende klimautfordringen verden står overfor, bidra til spennende og framtidsrettet næringsutvikling for regionen vår og gjøre Hardangermastene helt unødvendige. Vil fylkesordføreren ta initiativ til å innføre jordvarme som energikilde i fylkeskommunens bygg og anlegg? Vil fylkesordføreren ta initiativ til at de aktuelle kompetansemiljøene i Bergen og Hordaland mobiliseres til et samarbeid om å bruke de spesielle forutsetningene som finnes i vår region for å utvikle dette revolusjonerende teknologiområdet? Vil fylkesordføreren søke kontakt med Bergen kommune for et samarbeid om innsats på dette feltet? Fylkesordføraren svarte slik: Det enkle svaret er ja! 6

7 I kapittel 7.7 om mål og strategiar for bygningar i klimaplan for Hordaland er det sett følgjande mål for Hordaland fylkeskommune: Energibruken i fylkeskommunen sin bygningsmasse skal reduserast med 12 % (om lag 2 GWh) innan 2020 i høve til energibruken i Minst 80 % av varmebehovet skal innan 2013 dekkjast av annan energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensel. Fossile brensel skal vere heilt utfasa innan Dette målet krev at fylkeskommunen ser på alle relevante alternativ til oppvarming anna enn elektrisitet og fossile brensel. I så måte er jordvarme svært interessant, ikkje minst då det viser seg at deler av Hordaland kan vere meir aktuell for jordvarme enn det ein tidlegare har trudd, jf. prøveboringa i Fyllingsdalen som representanten Golis nemner. Jordvarme er også ein av fleire energikjelder ein lett kan kople på eksisterande vassbaserte oppvarmingsanlegg og kan såleis erstatte oljefyrar. Ei ev. satsing på jordvarme er i tråd med klimaplanen, og eg vil ta initiativ til at det vert vurdert ved nyetablering og rehabilitering av fylkeskommunale bygg og anlegg utanfor området for tilkoplingsplikt for fjernvarmeanlegg. Nettoareal i fylkeskommunale bygg kor jordvarme kan nyttast er ca m 2. Temperaturnivået på jordvarmen vil avgjere om ein kan utnytte varmen direkte eller om ein må gi den eit temperaturløft via varmepumper. Jordvarme med temperatur på over 40 ºC, som dei førebelse resultata frå Fyllingsdalen tyder på, er uansett svært gunstig og krev berre eit lite temperaturløft. Slike temperaturar vil derfor gi ein svært god effektfaktor (verknadsgrad) på varmepumpa. Kompetansemiljøa i Bergen og elles i landet har allereie samla seg om Noregs første konferanse om geotermisk energi som fann stad i lokala til Christian Michelsen Research på Fantoft i september i år. Konferansen sette søkjelyset på status, utsikter og moglegheiter, og viste seg å bli ein viktig møteplass for industri, akademia og offentlege myndigheiter. Hordaland fylkeskommune var ein av fleire som gav økonomisk stønad til konferansen, og fylkeskommunen bør saman med Bergen kommune stø opp om Bergen som ein viktig nasjonal møteplass for aktørar innan geotermisk energi. Atle Kvåle hadde sendt slik interpellasjon til fylkesordføraren: Vegvedlikehald Bakgrunn: I 2003 blei det bestemt av Stortinget (fremja av Bondevik II-regjeringa) at vedlikehald av vegane våre skulle konkurranseutsetjast. Grunngjevinga var at auka konkurranse skulle gje mindre kostnader og større effektivitet. M.a.o. meir vedlikehald for pengane. Dessverre viser historia at det har ein ikkje lukkast med. Kostnadane har dobla seg sidan første utlysing og det har også for mange av kontraktane vore liten konkurranse. Riksrevisjonen har fylgjande kommentar: Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at det ikke har vært truffet tiltak på et tidligere tidspunkt, når det forelå store kostnadsøkninger ved fornyelse av driftskontrakter og at konkurransen om driftskontraktene viste seg ikke å være tilfredsstillende. Både stat, fylke og kommunar har sett vedlikehaldet ut på anbod, og har dermed opplevd den same kostnadsauken. 7

8 Spørsmål: 1. Er fylkesordføraren komfortabel med situasjonen vi har i dag vedk. vegvedlikehald etter at konkurranseutsetjing av dette området blei iverksett? 2. Kva meinar fylkesordføraren er dei største utfordringane med dagens anbodsmodell? 3. Kva tiltak ser fylkesordføraren for seg som må iverksetjast for at vi skal få den tilsikta verknaden av konkurranseutsetjing av vegvedlikehald? Fylkesordføraren svarte slik: Aller først er det viktig å vere merksam på at driftskontraktane i all hovudsak ivaretek oppgåver knytt til drift av vegnettet, og i liten grad vedlikehald. Fylkesordføraren ser det som naturleg å svara på representanten Kvåle sine spørsmål med utgangspunkt i saka Drifts- og vedlikehaldsstrategi for fylkesvegnettet i Hordaland ( ), som vart vedteke i fylkestinget i oktober Kostnader til driftskontraktar har auka dei seinare åra, etter at prisane gjekk ned dei første åra etter innføring av konkurranseutsetjing frå Det auka kostnadsnivået kan langt på veg forklarast med at oppgåvene som ligg i kontraktane har vore fleire og meir komplekse, samt manglande pris- og risikokompetanse i den første generasjonen med anbod. Andre generasjons kontraktar, inngått frå 2008, ligg noko høgare i pris enn kostnadene før konkurranseutsetjing. Dette har samanheng med at det har vore ein prisauke i perioden, men også at oppgåvene som ligg i kontraktane er fleire og meir komplekse. I evalueringar av drift og vedlikehald av vegnettet, mellom anna utført av Dovre Group (2010), vert det vist til at kvaliteten på dagens drift og vedlikehald ser til å vere betre enn i tida før konkurranseutsetjing. Samtidig vert det peika på klare manglar ved regimet, mellom anna knytt til umodent marknad og manglande pris- og risikokompetanse. For å få mest mogleg kvalitet til ein best mogleg pris på drifta av vegnettet, er det i drifts- og vedlikehaldsstrategien peikt på ulike tiltak: Sikre betre kvalitet på kontraktsgrunnlaget (omtale av tilstanden på vegnettet) for å unngå/redusere unødvendige risikopåslag frå entreprenørane. Nylig gjennomført kartlegging av vegnettet i regi av Statens vegvesen legg til rette for dette. Vurdere større og lengre kontraktar for å utnytte stordriftsfordelar og dermed lågare pris og betre kvalitet. Balansere behovet for kontroll mot risiko for unødvendig komplekse og omfattande kontraktar gjennom tettare samarbeid mellom Statens vegvesen og bransjeorganisasjonane. Vurdere bruk av kvalitetskriteria ved tildeling av kontraktar mot dagens regime med einsidig fokus på pris. Framtidige driftskontraktar skal leggjast fram for fylkespolitiske organ før konkurransegrunnlag er ferdig utarbeidd slik at fylkespolitikarane skal kunne ta stilling til strategiske val med utgangspunkt i vedteke drifts- og vedlikehaldsstrategi. Det kanskje viktigaste tiltaket for å sikre betre drift og vedlikehald av vegnettet, er å prioritere opp det tyngre vedlikehaldet. For mykje av det samla budsjettet til drift og vedlikehald av vegnettet går i dag til driftsoppgåvene, noko som gjer at forfallet på vegnettet aukar for kvart år. Ved å bruke meir midlar til vedlikehald kan ein stogge forfallet og samtidig legge til rette for betre drift av vegnettet. For å følgje utviklinga har fylkestinget bedt om årleg rapportering på arbeidet med drift og vedlikehald av fylkesvegnettet til fylkespolitiske organ. 8

9 Tom Skauge hadde sendt slikt spørsmål til fylkesordføraren: Nullvisjonen for trafikkulukker stiller store krav til å leite etter tiltak som kan gje betre vern for alle trafikantar. Spørsmål: Vil fylkesordføraren be Statens vegvesen om: 1. Oversyn over kva for skular i Hordaland som har fått skilting ( skole ) og redusert fart på vegen som passerer skulen. 2. Oversyn over kva for lyskryss i fylket som gjev grønt lys for fotgjengarar og bilar samstundes. Fylkesordføraren svarte slik: Svaret er ja. Aud Karin Oen hadde sendt slikt spørsmål til fylkesordføraren: NDLA (Norsk digital læringsarena) I evalueringsrapporten som ligg på NDLA si heimeside finn eg å lesa at: NDLA vert brukt av nokre få lærarar på kvar skule. Kva vil det sei? Dersom det vert brukt av få vil kostnaden pr. elev vera svært høg. Fylkeskommunen brukar kr 400,- pr. elev til dette, medan dei brukar kr 500,00 pr. elev til bøker, andre nettstader og utlånsordning av lærebøker. Får fylkeskommunen og elevane nok att for pengane me brukar på dette? Fylkesordføraren svarte slik: Ifølgje Kunnskapsløftereforma (2006) skal alle elevar få digital kompetanse som ein del av opplæringa i alle fag. Fylkeskommunane har delvis løyst utfordringa med digital kompetanse til Kunnskapsløftet gjennom opprettinga av NDLA. I tillegg har fylkeskommunane satsa på utstrakt kompetanseheving. I styringsdokumentet frå fylkesrådmannen (ref. webside), er satsinga på ikt i lærings- og vurderingsarbeidet framheva som eitt av tre satsingsområde. Dei andre to er vurdering og klasseleiing også her inngår ikt som ein sentral faktor. I Hordaland har vi mellom anna presentert NDLA på vår viktigaste delingsarena konferansen Dei Gode Døma, der over fem hundre lærarar er til stades over to dagar. Konferansen vert arrangert for femte år på rad i mars I tillegg har NDLA ein sentral inngang i læringsplattforma It s learning, og kompetansehevingsapparatet i Hordaland fylkeskommune har informert og kursa i NDLA-produkta i fleire år. Elevar og lærarar i Hordaland nyttar NDLA mest av alle i landet. Den fylkesvise brukarstatistikken viser at Hordaland har toppa lista over bruk to år på rad. Bruken i Hordaland har også i år auka med 87 % samanlikna med fjoråret. Den kvalitative brukarundersøkinga som ligg på NDLA sine sider, som det her vert vist til, er meint som eit korrektiv til desse gode trafikktala. Undersøkinga er utført i Akershus og Buskerud, der ein har spurt åtte lærarar ved fire vidaregåande skular. Det er naturleg at ein her rapporterer om lågare bruk enn det ein finn i Hordaland. Akershus har hatt særskilt låg bruk av NDLA i sine skular. Rapporten elles gjev NDLA svært gode skussmål i høve til fagleg kvalitet. Alle dei som er spurt meiner tilbodet er godt tilpassa undervisninga. I Noreg generelt er NDLA sitt tilbod mindre kjend enn det er i Hordaland. Det skuldast det gode langsiktige arbeidet med ikt og læring som har gått føre seg i våre skular. Forutan NDLA finansierer fylkeskommunen også bruk av LOKUS-læremiddel for lærarar. Det er viktig for Hordaland fylkeskommune at gode digitale læremiddel generelt sett er tilgjengelege for lærarar i Hordaland. 9

10 Vidare er det riktig at skulane får om lag kr 500,00 pr. elev i læremiddeltilskot. I ein tre årsperiode frå 2007 til 2009 fekk skulane midlar til å byggja opp bokstamma. Tilskota var i denne perioden: 2007 (Vg2): kr 5.300,00 til studiespesialiserande pr. elev og kr 3.800,00 til yrkesfag pr. elev 2008 (Vg3): kr 4.000,00 pr. elev 2009 (Vg1): kr 2.500,00 pr. elev Etter denne tid har tilskotet vore om lag kr 500,00 pr. elev pr. år til skulane. Det er skulane som avgjer korleis dei vil nytte desse midlane. I tillegg får elevane utlevert elev-pc. På denne pc en er det mellom anna installert Officepakke, ordlisteprogram og kalkulator. Hordaland fylkeskommune dekkjer med dette behov både for analoge og for digitale læremiddel som Kunnskapsløftet og samfunnsutviklinga elles legg føringar for. Nettoutgift for kjøp av elev-pc er om lag kr 2.500,00. I tillegg er det budsjettert med utgifter til reparasjonar og reservebatteri. Dei to siste momenta gjeld alle elevar ( elevar/lærlingar/vaksne). Det er budsjettert med om lag kr 500,00 pr år til dette. Rasmus Rasmussen hadde sendt slikt spørsmål til fylkesordføraren: Bedre nattbusstilbudet i helgene VI har relativt store utfordringer knyttet til utlivsvold i Bergen. Mye av dette er i tilknytning til taxikøene på nattestid. Mange opplever busstilbudet på nattestid som både dyrt og dårlig og velger derfor taxi. Oslo har, med bakgrunn i et initiativ fra ungdommens bystyre, fjernet nattaksten og økt tilbudet med hyppigere avganger og de to tyngste busslinjene er blitt døgnkontinuerlige. Spørsmål: Vil fylkesordføreren vurdere å fjerne nattaksten og utvide busstilbudet i helgene for å få bukt med utelivsvolden? Fylkesordføraren svarte slik: Utelivsvalden er ei samansett problemstilling som ikkje vil la seg løysa av eit betra kollektivtilbod åleine. Fylkesordføraren vil sjå på tiltak som fylkeskommunen kan bidra med, og også drøfta dette med Bergen kommune. Fjerning av nattaksten kan gjera nattrutene meir attraktive. I 2011 har me ei inntekt frå nattrutene på ca 12 mill kr. Ved å gå over til ordinær takst med opning for å nytta periodeprodukt, så må ein rekna med eit inntektsbortfall på ca. 7 mill kr per år. I Bergen er det eit relativt omfattande nattbussrutetilbod, og Bybanen har ruter heile natta i helgene. Det har så langt ikkje vore aktuelt å utvida rutetilbodet om natta. Sakene vart behandla slik: Sak 71/11, 70/11, 85/11, deretter i rekkjefølgje. MELDINGAR 10

11 Periode: 02. november desember 2011 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 15/ Fylkeseldrerådet i Hordaland - uttale til "Budsjett Økonomiplan " 11

12 SAKNR. 69/11 ÅRSBUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN Ruth Grung sette fram slikt forslag: Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan Verdsøkonomien er ustabil og Noreg med sin opne økonomi vil bli råka av den økonomiske krisa. I Europa er det ungdom som betalar den høgste prisen. Ungdomsarbeidsløysa er skyhøg og bit seg fast. Noreg er i dag et unntaksland med den lågaste arbeidsløysa på 30 år. Men vi er sårbare og situasjonen krev at vi som politikarar viser økonomisk ansvar. Dei unge er framtida og utdanning gir den beste starten på eit godt liv. Difor prioriterer Arbeidarpartiet opplæring i vårt budsjett. Arbeidarpartiet er djupt uroa for Hordaland fylkeskommune sin økonomi. Dei borgarlige partia som har styrt dei siste åtte åra har blåst opp investeringar og driftsbudsjettet, og teke frå oss all handlefridom i åra som kjem. Lånegjelda har auka med 54 % berre dei siste fire åra. Summen av brutto renteutgifter og avdrag vil auka frå 444,1 mill.kr i 2012 til 662 mill.kr i Arbeiderpartiet vil stogga all foreslått vekst i sentraladministrasjonen og vil ha ein total gjennomgang av drift og investeringar. Arbeiderpartiet vil at Hordaland fylkeskommune dei neste åra skal prioritera: At alle våre ungdommar får ei opplæring som gir det beste grunnlag for vidare arbeid eller høgare utdanning. Satsa på klimateknologi. Vi må støtta opp under dei store muligheitene som er i nye klimaløysingar, fornybar energi, miljøteknologi og framtidsretta grøne arbeidsplassar. Idrett og folkehelse. Gratis bruk av fylkeskommunale anlegg. Eit kollektivtilbod som fungerer, vegvedlikehald og trygge skolevegar. Budsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens budsjettgrunnlag datert 4. oktober 2011 og revidert budsjettgrunnlag datert 1. november Opplæring Avsetjing: Oppretta fond som skal stimulera til at elevar og lærlingar fullfører og består vidaregåande opplæring Gratis berbar PC til alle elevar Driftsstøtte til Vitensenteret Oppretta elev- og lærlingombod Tannhelse Stoppa takstauken på 5% Regional utvikling Starta opp eit pilotprosjekt for utvikling av framtidas batteriferje Etablera ein forsøkspark for havvindmøller Auka støtta til Fiskeriforum Vest Driftsstøtte til Design Region Bergen Auka driftsstøtta til Raftostiftelsen Samferdsel Fjerna nattaksten Utvida ungdomskortet med 1 år (til 21 år)

13 Auka løyvinga til tyngre vegvedlikehald Oppretthalda kapasiteten på ferjesambandet Kinsarvik Utne Kvanndal Auka løyvingane til prosjekt trygge skoleveier Driftsstøtte til båtrute mellom Knarvik Bergen Idrett og kultur Gratis bruk av idrettsanlegg og areal ved vidaregåande skular Auka driftsstøtta til kontaktutvalet mellom innvandrarorganisasjonane og myndigheitene Driftsstøtte til Litteraturhus i Bergen Personalpolitiske tiltak Attføring, omstilling og seniortiltak Totalt Inndekking Kutta nye stillingar i sentraladministrasjonen Kutta profilering av fylkeshuset Redusera rapportering og kontroll Auka finansinntektene Redusera lønnsveksten frå 4,0 % til 3,8 % Generell innsparing på drift Samarbeidstiltak mellom skole og næringsliv - inngår i fondet Kutta driftsstøtta til Buisness Region Bergen Kutta prosjektstøtta til Buisness Region Bergen Redusera fylkesrådmannens forslag om 7 nye stillingar i Skyss Omprioritering av regionale midlar Omdisponera frå fylkesvegar Bruk av belønningsmidlar Reduksjon i kontrolltiltak i Skyss, jfr. Fylkesrådmannens forslag Post 760: Reduksjon i auken til musea Post 711: Reduksjon i veksten til musikkføremål, jfr fylkesrådmannens forslag Totalt Investeringsbudsjett Nye tiltak Framskunda oppgradering av Årstad vidaregåande skule Finansiering/inndekking Redusera ombygging og nybygg på fylkeshuset Sum på nye tiltak: 90,1 millionar 13

14 Endring investeringsbudsjettet 2012 Etter 2012 reduksjon Redusera ombygging og nybygg fylkeshuset frå 9 til 2 mill 7 mill 4 mill kvart år Investering i nytt IT-fellessystem må takast ved reduksjon over driftsbudsjettet Energiøkonomisering må takast i form av tilsvarande innsparing på drift Sal av skulebygg som blir erstatta av nybygg. Skular på Voss, Lønborg og Tanks. Redusera talet på ledige elevplassar (i dag 1300) 21 mill 23 mill i 2013 og 25 mill kvart år 5 mill 10 mill i i 2014 og 20 i 2015? Regional utvikling. Næringsføremål 1 mill 1 mill kvart år Det er behov for å redusera driftsbudsjettet ytterlegare for å få ønskt kontroll og handlefridom. Arbeiderpartiet ber fylkesrådmannen om å fremja ei slik sak til fylkesutvalet i januar. Arbeiderpartiet foreslår ein reduksjon på investeringsbudsjettet på 27 millionar i tillegg til sal av bygg. I tillegg bør effekten av den forventa lågare renta på under 3,5 prosent på ca. 10 millionar gå til å redusera gjelda. Tekstforslag OPPLÆRING 1) Etablering av eit fond for å motvirka fråfall og bidra til at ungdom består vidaregåande opplæring Det vert etablert eit fond der skular kan søkja støtte til prosjekt for å motvirka/førebyggja fråfall og for at elevar/lærlingar fullfører og består vidaregåande opplæring. Skulane kan også søkja støtta til å utvikla sine spesialitetar i tett dialog med næringsliv, forsking og høgare utdanning. Det kan vere realfag, språk, yrkesfag, estetiske fag, idrett, internasjonalisering eller andre område som styrkjer kvaliteten i opplæringa. Det er skulane som veit best kva som verkar. Utvikling av spesialitetar styrkjer lærlingmiljøet, motivasjonen og læringsutbytte til elevane. 2) Samhandlingsreforma Hordaland fylkeskommune spelar ei viktig rolle i samhandlingsreforma. Skal vi få fleire til å velja helsefag og få betre tilpassa innhald til dei nye utfordringane er det naudsynt med tett samarbeid med kommunane, KS, Helse Vest RHF, helseføretaka, høgskulane, NAV og relevante forskingsmiljø. Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremja ei sak om korleis Hordaland kan bli eit leiande fylke for rekruttering og opplæring av både unge og vaksne tilpassa dei utfordringane vi har med at våre innbyggjarar skal få eit betre helsetilbod med samhandlingsreforma 3) Prinsippet om gratis vidaregåande opplæring Fylkestinget vil ha reell gratis vidaregåande opplæring i Hordaland og vil i første omgang prioritera at alle elevar får gratis PC ved å fjerne eigendelen. 4) Elev- og lærlingombod Hordaland har over 1700 lærlingar. Lærlingane skal både fylgja arbeidslivets rettar og pliktar, men er også underlagt opplæringslova. For mange kan overgang frå skule til bedrift vera utfordrande. Fylkeskommunen har eit godt samarbeid med partane i arbeidslivet og fagopplæringskontoret har eit særskilt ansvar for at lærlingane får den opplæringa dei har krav på. Det kan likevel vera behov for at ungdomane har ein stad å venda seg for å få svar på spørsmål og anna hjelp. 14

15 5) Finansiering av den vidaregåande skulen Fylkestinget ber om at finansieringsordninga for den vidaregåande skulen vert gjennomgått med sikte på å retta opp uheldige verknader som teljedato, usikkert driftsgrunnlag spesielt for distriktsskulane og jordbruksskulane, stykkprisfinansiering og verknader av skilnader i levekår. Det må gjevast ein viss forutsigbarheit for nye yrkesretta utdanningstilbod der næringslivet garanterer læreplassar. 6) Rett til å gå på nærskule ny inntaksmodell Fylkestinget går inn for å endra inntaksreglane i den vidaregåande skulen slik at dei elevane som ynskjer det får rett til å gå på den næraste skulen som har det aktuelle faget/tilbodet. Samstundes må det setjast av eit tal på elevplassar for dei som ynskjer eit spesielt opplæringstilbod med spesialisering eller ein bestemt skule. Forsking syner at læringsutbyttet aukar når læringsmiljøet er prega av mangfald. Læringsmiljøet vil også bli styrkt dersom skolane får spesialisera seg. Begge deler styrkjer elevane sin motivasjon for læring 7) Avbyråkratisering av lærarrollen Fylkestinget ber om ei sak om korleis lærarane kan få meir tid til å undervisa og bruka mindre tid til byråkrati. Det er naudsynt å gå kritisk gjennom all rapportering, møteaktivitet og andre forhold som kan veljast bort slik at lærarane får bruka meir tid på å auka elevane sitt læringsutbytte. 8) Campus - Stord Den fysiske delinga av Stord vidaregåande skule mellom Saghaugen og Vikastemmo/Vabakken gjer det vanskeleg å skapa eit dynamisk opplæringsmiljø med krossover mellom studieførebuande og yrkesfag. Sal av den gamle yrkesskulen og tomt gir potensial til å byggja ein ny moderne skule som påbygg til det gamle gymnaset og utvikla ein framtidsretta campus. Hordaland fylkeskommune bør gå i dialog med Stord kommune om prosjektet som også bør omfatta bygging av ny ungdomsskule. TANNHELSE 9)Hordaland brukar under landsgjennomsnittet på tannhelse. Tannhelsa til born og ungdom i Hordaland er på nivå med resten av landet unnateke for 18-åringar som ligg godt under landsgjennomsnittet. Prisen på tannpleie er ein av grunnane til at ungdom og spesielt unge i etableringsfasen, eldre og dei med svak økonomi vel bort tannhelse. Det vert difor eit heilt feil signal å auka takstane med 5%. SAMFERDSEL 10) Betre kollektivtilbod og mindre bilkøar Fylkestinget ser det som heilt avgjerande at Hordaland fylkeskommune lukkast med kollektivreforma. Skal den omfattande satsinga på kollektivtransporten i Bergensregionen få ønska effekt, må det bli dyrare å bruka eigen bil til arbeid i sentrum når det er kø. Fleire kollektivfelt i rushtida og utbygging av innfartsparkering vil skapa meir effektiv transport for alle. 11) Takstane for kollektivreiser vert fryst inntil nytt billettsystem er på plass Dagens billettsystem må bli meir brukarvenleg og tilgjengeleg før ein kan heva prisen på kjøp av enkeltbillett i buss. Målet er at all kjøp av kort, billettar og validering skal skje utan hjelp frå bussjåfør. 12) Forlenga ungdomskortet til 23 år Det er viktig at ungdom held fram med å velja kollektivt framfor bil. Fylkestinget meiner at ei utviding av ungdomskortet er eit målretta haldningstiltak. Ungdomskortet vert forlenga med eit år kvart år, slik at det vil gjelda til 21 år i ) Prioritera vedlikehald og rassikring 15

16 Vegnettet vårt er prega av mange år med manglande vedlikehald. Det same med tunnelar og bruer. Forfallet går utover trafikktryggleiken. 14) 80 % av barn og unge i Hordaland bør gå eller sykla til skulen Å gå eller sykla til skulen gjev positiv helseeffekt for barn og unge. Når færre kjører barn til skulen aukar tryggleiken, redusera trafikken og betrar miljøet. Hordaland bør inngå partnarskap med kommunane for å finansiera trafikktryggleik og tryggare gang- og sykkelveg for born og unge i grunnskolen. Målet om 80% er sett i gjeldande Nasjonal Transportplan og bør vera eit mål for Hordaland. IDRETT - KULTUR 15) Gratis bruk av vidaregåande skular til organisert idrett og frivillige lag og organisasjonar Manglande tilgang på hallar og idrettsbanar fører til lågare aktivitet for den organiserte idretten. Skular fungerer som naturlige møteplassar også for annan fritidsaktivitet. Fylkestinget vil at Hordaland fylkeskommune skal ta eit større samfunnsansvar for meir fysisk aktivitet i befolkninga. Fylkestinget ber om å få ei sak om korleis Hordaland fylkeskommune i samarbeid med organisert idrett kan finne fram til ein modell der ein i fellesskap ser på muligheiter for å redusera meirkostnadane for at organisert idrett og ideelle organisasjonar kan nytta fylket sine idrettsanlegg og skuleareal gratis. 16) Styrkja det fleirkulturelle Hordaland Kontaktutvalet mellom innvandrarorganisasjonane(kis) og myndigheitene er ein viktig møtearena. Sekretariat for Det felles innvandrarråd (DFIR) og KIS vert styrkt økonomisk slik at ein kan ha ein sekretariatsleiar i 100% stilling. Det er stadig fleire medlemsorganisasjonar i DFIR, auka interesse for samarbeidet og auka arbeidsmengde. 17) Litteraturhuset Hordaland har mange forfattarar og det er auka interesse for levande litteratur der forfattaren møter sitt publikum gjennom opplesing, foredrag, undervisning. Litteraturhuset i Oslo har vore ein suksess, men har store driftsutfordringar når Fritt Ord si støtte fell bort. Forsking syner at ungdom, innvandrarar og folk med låg inntekt vel å bruka biblioteka. Fylkestinget stiller seg positiv til etablering av eit Litteraturhus i Bergen, men før ein tek stilling til prosjektet ber ein om ei felles sak med Bergen kommune som gjer greie for innhald, konsekvensar for drift og særskilt for biblioteka og kva behov det er for nye debattscener i Bergensregionen. REGIONAL UTVIKLING - NÆRING 18) Spissa og målretta bruk av dei regionale utviklingsmidlane Hordaland fylkeskommune har fått eit betydeleg ansvar for regional utvikling og bruk av om lag 260 millionar årleg. Fylkestinget vil ha ein kritisk gjennomgang av dagens tiltak. Det er eit ønskje om å konsentrera aktiviteten om større innovative prosjekt som kan gje synlege innovative resultat. Hovudfokus er muligheitene knytte til klimaløysingar, fornybar energi, miljøteknologi og grøne arbeidsplassar. I tillegg må vi satsa på næringar der vi allereie har fortrinn, slik som energi, maritim, marin og reiseliv. 19) Fiskeriforum Vest Havbruksnæringa er ei kystnæring og ei av våre viktigaste eksportnæringar. Fylkeskommunane har som følgje av regionreforma fått eit auka ansvar for forvaltninga. Havbruksnæringa er ei relativ ny næring med mange ulike utfordringar. Skal vi lukkast med å utvikla ei berekraftig havbruksnæring må fylket ha brei kontakt med næring, forskingsmiljø og andre aktørar. Fiskeriforum Vest har gjennom fleire år bygd opp brei kompetanse og er ein viktig samarbeidspartnar for å utvikla nye næringsklynger, auka kompetansen og styrkja vår posisjon som leiande sjømatnasjon. 20) Driftstøtte til Design Region Bergen 16

17 Det er eit stort uutnytta potensiale i vår region for auka verdiskaping ved strategisk bruk av design. Design Region Bergen har over 550 medlemmer frå heile fylket. Visjonen er å gjera Bergensregionen til ein leiande region i Norden innan designdriven nærings- og samfunnsutvikling. Ved å styrkja kompetansehevinga på designfeltet regionalt, både innan næringsliv, samfunnsliv og i designmiljøet, vil konkurransekrafta i regionen auka. Innovasjon og entreprenørskap heng tett saman med satsing på design. Sterke merkevarer og produkt vil auka sjansane for internasjonal suksess. Design Region Bergen har på få år klart å synliggjera design, men treng driftstøtte for å gjera design meir tilgjengeleg for ulike brukarar og styrkja vår regionale designkompetanse. 21) Auka støtte til Raftostiftelsen Raftostiftelsen har møtt større utfordringar med å få støtte frå næringslivet etter at Kina fekk fredsprisen. Kampen for menneskerettar er ein del av vårt ansvar for å utvikla gode sivile samfunn. Raftostiftelsen er ei av våre mest kjende internasjonalt merkevarer og vi har ansvar for å gje dei gode rammevilkår. 22) Tilskotet til HOG skal gå direkte til HOG Fylkestinget er oppteken av at næringsmidlar går til formålet og ikkje til byråkrati. Frå 1. januar 2012 vert midlane frå fylkeskommunen til Hordaland Olje og Gass gitt direkte til HOG utan å gå gjennom BRB. 23) Fjerna støtta til Business Region Bergen (BRB) Fylkeskommunen har ansvar for å koordinera det regionale næringsarbeidet. Det er knapt med offentlege ressursar til næringsføremål og fylkestinget vil at midlane i størst mulig grad skal gå til utvikling av næring og nye arbeidsplassar framfor ekstra byråkrati. Offentlege midlar bør verta fordelte i opne møte og ikkje i lukka fora. Fylkestinget vil syta for at fylkeskommunen tek på seg det koordineringsansvaret som vart lagd til BRB og synleggjera regionen på ein god måte saman med kommunar, næringsliv og våre kunnskapsinstitusjonar. Fylkestinget konstaterer at BRB ikkje har nådd dei resultata som vart sett og at etableringa også har ført til auka byråkrati for viktige policyorganisasjonar som HOG og Fiskeriforum Vest. Det er også eit svært dårleg signal at ein har etablert eit lønsnivå der direktøren tener meir en statsministeren. Støtta til BRB vert ikkje vidareført. 24) Kontroll med økonomien og sikre økonomisk handlefridom Fylkestinget ber fylkesrådmannen i fylkesutvalet i januar presentere nye tiltak som vil gi en meir robust økonomi og skape økonomisk handlefridom i økonomiplanperioden. Saka bør også gi oversyn over nye store prosjekt slik som bompengesøknader, oppgradering av Grieghallen, Smelteverkstomta i Odda og nytt Nynorsk teater. Ruth Grung sette fram slike oversendingsforslag: 1) Samhandlingsreforma Hordaland fylkeskommune spelar ei viktig rolle i samhandlingsreforma. Skal vi få fleire til å velja helsefag og få betre tilpassa innhald til dei nye utfordringane er det naudsynt med tett samarbeid med kommunane, KS, Helse-Vest, helseføretaka, Høgskulane, NAV og relevante forskingsmiljø. Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremja ei sak om korleis Hordaland kan bli eit leiande fylke for rekruttering og opplæring av både unge og vaksne tilpassa dei utfordringar vi har med at våre innbyggjarar skal få eit betre helsetilbod med Samhandlingsreforma 2) Finansiering av den vidaregåande skulen. Fylkestinget ber om at finansieringsordninga for den vidaregåande skulen vert gjennomgått med sikte på å retta opp uheldige verknader som teljedato, usikkert driftsgrunnlag spesielt for distriktsskulane og jordbruksskulane, stykkprisfinansiering og verknader av skilnader i levekår. Det må gjevast ein viss forutsigbarheit for nye yrkesretta utdanningstilbod der næringslivet garantera læreplassar. 17

18 3) Rett til å gå på nærskule ny inntaksmodell Fylkestinget går inn for å endra inntaksreglane i den vidaregåande skulen slik at dei elevane som ynskjer det får rett til å gå på den næraste skulen som har det aktuelle faget/tilbodet. Samstundes må det settes av eit tal på elevplassar for dei som ynskjer eit spesielt opplæringstilbod med spesialisering eller ein bestemt skule. Forsking syner at læringsutbyttet aukar når læringsmiljøet er prega av mangfald. Læringsmiljøet vil også bli styrka dersom skolane får spesialisere seg. Begge deler styrkjer elevane sin motivasjon for læring 4) Campus - Stord Den fysiske delinga av Stord vidaregåande skule mellom Saghaugen og Vikastemmo/ Vabakken gjer det vanskeleg å skape eit dynamisk opplæringsmiljø med kross-over mellom studieførebuande og yrkesfag. Sal av den gamle yrkesskulen og tomt gir potensial til å byggja ein ny moderne skule som påbygg til det gamle gymnaset og utvikla ei framtidsretta campus. Hordaland Fylkeskommune bør gå i dialog med Stord kommune om prosjektet som også bør omfatta bygging av ny ungdomsskule. 5) Litteraturhuset Hordaland har mange forfattarar og det er auka interesse for levande litteratur der forfattaren møter sitt publikum gjennom opplesing, foredrag, undervisning. Litteraturhuset i Oslo har vore ein suksess, men har store driftsutfordringar når Fritt Ord si støtte fell bort. Forsking syner at ungdom, innvandrarar og folk med låg inntekt vel å bruka biblioteka. Fylkestinget stiller seg positiv til etablering av eit Litteraturhus i Bergen, men før ein tek stilling til prosjektet ber ein om ei felles sak med Bergen kommune som gjer greie for innhald, konsekvensar for drift og særskilt for biblioteka og kva behov det er for nye debattscenar i Bergensregionen. 6) Spissa og målretta bruk av dei regionale utviklingsmidlane. Hordaland fylkeskommune har fått eit betydelig ansvar for regional utvikling og bruk av om lag 260 millionar årleg. Fylkestinget vil ha ei kritisk gjennomgang av dagens tiltak. Det er eit ønskje om å konsentrera aktiviteten om større innovative prosjekt som kan gje synlege innovative resultat. Hovudfokus er muligheitane knytta til klimaløysingar, fornybar energi, miljøteknologi og grøne arbeidsplassar. I tillegg må vi satsa på næringar der vi allereie har fortrinn, slik som energi, maritim, marin og reiseliv. 7) Tilskotet til HOG skal gå direkte til HOG Fylkestinget er oppteken av at næringsmidlar går til formålet og ikkje til byråkrati. Frå 1. januar 2012 vert midlane frå fylkeskommunen til Hordaland Olje og Gass gitt direkte til HOG utan å gå gjennom BRB 8) Kontroll med økonomien og sikre økonomisk handlefridom Fylkestinget ber fylkesrådmannen i fylkesutvalet i januar presentere nye tiltak som vil gi en meir robust økonomi og skape økonomisk handlefridom i økonomiplanperioden. Saka bør også gi oversyn over nye store prosjekter slik som bompengesøknader, oppgradering av Grieghallen, Smelteverkstomta i Odda og nytt Nynorsk teater. Pål Kårbø sette fram slikt forslag I: KrF sitt budsjettframlegg for HFK 2012 Opplæring og helse Tilpassa opplæring/spesialundervisning +2,0 mill Styrka sommarskulen + 0,5 mill Skulehelsetenesta +2,0 mill 18

19 Drift av internata ved Kongshaug Vgs og Framnes Vgs + 0,5 mill Å ha internatskolar i fylket er utruleg viktig fordi det gjer Hordaland til et meir attraktivt fylke for elevar i den vidaregåande skolen. Sjansane for at desse, etter vidaregåande, vert verande i fylket som studentar er også store, noko som er med på å styrkja Hordaland og Bergen sin posisjon som studentfylke/-by. I tillegg er det slik at skolane i dag berre får dekt 85 % av driftsutgiftene sine gjennom staten. Resten vert dekt inn av sponsorar og skolens eigarorganisasjon, men også i stor grad elevane som går der. Ved å innføra eit slikt tilskot vil ein gjera det billegare å velje eit slikt alternativ. Tekstforslag: Leggja betre til rette for at elevar kan gjennomføra trafikkopplæringa også i skuletida. Dette kan betrast ved å godkjenne fråver som vert dokumentert med attestasjon frå sjåførskulen. Ber om ei eiga sak med gjennomgang av fagskuletilbodet i Hordaland. Eigen person i adm. som er ansvarleg for lærlingane. Viktig fordi mange lærlingar slit med å få god nok oppfølging og hjelp ift. sin situasjon. I tillegg vil ein på lang sikt kunna fletta inn mobbeombodet i ei slik stilling. Kultur- og ressurs Hordaland Husflidlag Drift av KRIK (Kristen Idrettskontakt) KRIK er ein stor og viktig organisasjon som er med på skape gode fritidstilbod for ungdom regionalt og internasjonalt. Mellom anna har KRIK vunne pris for beste ungdomsarrangement for fred saman med Norsk Folkehjelp. I Hordaland slit likevel organisasjonen økonomisk og eit slikt tilskot frå fylkeskommunen vil gjera det enklare for organisasjonen å oppretthalda tilbodet sitt i heile fylket. Pilgrimssenteret i Røldal Tekstforslag: Auka Hordaland fylkeskommune si satsing innan vindkraft og vindkraftclusteret, og gjera dette til ei attraktiv næring å investera i for private aktørar. Samferdsel Hovdatunellen i Fusa, lys +0,5 mill Lysregulering Nautnes Bru Båtrute med klare miljøkrav o Nordhordland Bergen + 3, 5 mill o Askøy Bergen o Sotra Bergen Vegvedlikehald +5 mill Studentkortet skal gjelda for heile fylket. +0,5 mill At studentkortet vert utvida til å gjelda i heile fylket er eit svært viktig grep for å gjera Hordaland til eit meir attraktivt fylke å studere i, på same tid som det gjer det enklare for studentar å busetje seg utanfor Bergenregionen. Dette forslaget er også i 19

20 tråd med dei tydelege tilrådingane som har kome inn til oss frå studentorganisasjonane. Tekstforslag: I prosjektet Sanntidssystem innan kollektivtransporten er det viktig at det vert investert i standard hyllevare. Lysregulering på Nautnes bru i Øygarden vert iverksett våren 2012 Invitera Jernbaneverket til å vidare oppgradering av Rallarvegen Vidareføring av ferjetilbodet Kvanndal Utne Kinsarvik på dagens nivå fram til opning av Hardangerbrua i Regional utvikling Terapibasseng i Øystese + 15 mill over 2 år. Tekstforslag: Vidareføra prosjektet med Utdanning i Bergen utover 2012 Fylkeskommunal medverknad til vidareutvikling av smelteverkstomta i Odda. Økonomiplan Planarbeid Bru i Masfjorden Kfr. Konsesjonskraftinntektene Utbygging og ombygging av Austrheim Vgs og Fitjar Vgs Oppstartsmidlar Rammer på dei ulike fagfelta Opplæring og helse 5,0 mill Kultur og ressurs 0,5 mill Samferdsel 9,5 mill Regional utvikling 10,0 mill 5,0 mill Sum 25,0 mill 5,0 mill Økonomiplan 2,0 mill Saldering 2012 Lågare rente enn fylkesrådmannen sitt framlegg 10,0 mill Disposisjonsfond 10,5 mill Redusert overføring mva-kompensasjon 4,5 mill. Pål Kårbø sette fram slikt forslag II: Invitera Jernbaneverket til vidare oppgradering av Rallarvegen. Pål Kårbø sette fram slike oversendingsforslag: 1. Leggja betre til rette for at elevar kan gjennomføra trafikkopplæringa også i skuletida. Dette kan betrast ved å godkjenne fråver som vert dokumentert med attestasjon frå sjåførskulen. 2. Ber om ei eiga sak med gjennomgang av fagskuletilbodet i Hordaland. 3. Auka Hordaland fylkeskommune si satsing innan vindkraft og vindkraftclusteret, og gjera dette til ei attraktiv næring å investera i for private aktørar. 20

Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015

Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 Verdsøkonomien er ustabil og Noreg med sin opne økonomi vil bli råka av den økonomiske krisa. I Europa er det ungdom som betalar den høgste

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016

Forslag til Ungdommens fylkesting 2016. 12.-14. februar 2016 Forslag til Ungdommens fylkesting 2016 12.-14. februar 2016 Innhald Del 1: Visjon og verdiar for Ungdommens fylkesting... 1 Del 2: Mål for perioden... 2 Del 3: Tiltak... 3 Opplæring og helse... 3 Kultur,

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for

folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Pål Farstad førstekandidat for folk først Britt Giske Andersen andrekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Pål Farstad førstekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Olbjørn Kvernberg tredjekandidat for Venstre i Møre og Romsdal Stem

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.

«Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår. Fylkestinget 11.12.12 Tom Skauge sette fram slikt forslag: «Forslag til nytt punkt: Spesialundervisninga vert skjerma for nedskjeringar, særleg elevar med rett til eit 4.og 5. opplæringsår.» Tom Skauge

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRING KVALITETSSYSTEM FOR FAG-OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201307419-2 Arkivnr. 545 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka

Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka Hovudsatsingane for Odda Senterparti ved kommunevalet 2015 Senterpartiet vil arbeide for Kommuneøkonomi med rom for fondsavsetjing Satsing på auka vedlikehald av kommunale vegar og bygg Gode og brukartilpassa

Detaljer

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland

Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland Medlemmer av fylkestinget Hordaland Medlemmer av Opplærings- og helseutvalet Bergen, 06.11.2014 Uttale om Årsbudsjett for 2015/økonomiplan 2015 2018 frå Utdanningsforbundet Hordaland I denne uttalen ønskjer

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS

FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG ORGANISERING AV HORDALAND OLJE OG GASS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200812600-2 Arkivnr. 322 Saksh. Styve, Jan Per Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.04.2009-23.04.2009 FYLKESKOMMUNEN SITT ENGASJEMENT I OG

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR

OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED PRIVATE SKOLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209024-1 Arkivnr. 5 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 OPPNEMNING AV STYREREPRESENTANTAR VED

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

Fråsegn om norskfaget og nynorsken

Fråsegn om norskfaget og nynorsken Fråsegn om norskfaget og nynorsken På landsstyremøtet i helga vedtok SV ei rekkje innspel til korleis ein kan styrkje nynorsken både som hovud- og sidemål i arbeidet med ny læreplan i norsk. Denne gjennomgangen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1

ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201113465-25 Arkivnr. 111 Saksh. Orvedal, Roald Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.05.2012 ENØK-TILTAK 2012 - BUDSJETTENDRING 1 SAMANDRAG

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 07. oktober 2009 Kl.: 10.30 14.15 Stad: Bergen lufthavn, Flesland Saknr.: 69/09-70/09 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Hansen, Jette Lunemann

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Verbalforslag budsjett 2016

Verbalforslag budsjett 2016 : - Side 1 av 6 Verbalforslag budsjett Opplæring og helse Auka gjennomførings grad i den vidaregåande skulen Auke gjennomføringsgraden frå 70% til 80% Dette skal reflekterast i årsbudsjettet Notat som

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Sande barnehage Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: eldrid@sandebarnehage.com Innsendt av: Eldrid Skudal Innsenders

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEBOKA 12.09.13 Det vart merka at språket i møteboka vekslar mellom nynorsk og bokmål. Dette må verte betre.

GODKJENNING AV MØTEBOKA 12.09.13 Det vart merka at språket i møteboka vekslar mellom nynorsk og bokmål. Dette må verte betre. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 07. november 2013 Kl.: 12.00-16.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalssalen, 3. et Saknr.: 20/13-24/13 MØTELEIAR Bertheussen, Margot (PF)

Detaljer