MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember desember Kl.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkestinget. Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11. Dato: 13. desember 2011 14. desember 2011. Kl.: 11.00-17.15 09.00-14."

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 13. desember desember 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 69/11-86/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen. FORFALL Nils-Olav Nøss Marte Malones Jørn Eggum Monica Nilsen Morten Storebø Peder Sjo Slettebø Torill Selsvold Nyborg Tom Sverre Tomren MØTANDE VARAMEDLEMER Helge Nævdal Inger Johanne Seim Øyvind Hardeland Rosalind Fosse Børge Lunde John Torsvik Elisabeth Næverlid Sævik Gerarda Maria Doeke Boekraad Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Ruth Grung 2. Sveinung Valle 3. Astrid F. Selsvold 4. Helge Nævdal 5. Inger Johanne Seim 6. Rasmus Rasmussen 7. Torill Vebenstad 8. Siri Klokkerstuen 9. Christopher Ray Beckham 10. Marianne Bjorøy 11. Toralv Mikkelsen 12. Anne-Line Innvær 1

2 13. Atle Kvåle 14. Jette Lunemann Hansen 15. Øyvind Hardeland 16. Jane Kirsti Stangeland FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Rosalind Fosse 4. Sigbjørn Framnes 5. Helge Andre Njåstad til kl Ellinor Kreybu frå kl Gunnar Bakke Ellinor Kreybu kl Silje Hjemdal 7. Inger Signe Ulvund 8. Gustav Bahus HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme 3. Inge Reidar Kallevåg 4. Silja Ekeland Bjørkly kl Birthe Taraldset Birthe Taraldset frå kl Hans Kjellby 6. Torill Eidsheim 7. Einar Lutro 8. Stein Inge Ryssdal 9. Neshe Lie Eli Årdal Berland 10. Dan Femoen 11. Svein Halleraker Neshe Lie 12. Kyrre Gregersen 13. Iril Schau Johansen kl Silja Ekeland Bjørkly frå kl Nils Marton Aadland til Børge Lunde 16. John Torgeir Torsvik 17. Ingrid Reitan KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Elisabeth Næverlid Sævik 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 2

3 4. Vegard Ask 5. Kristian Helland MILJØPARTIET DE GRØNNE 1. Gerarda Boekraad RAUDT 1. Natalie Antonia Golis SENTERPARTIET 1. Benthe Bondhus 2. Jostein Ljones 3. Alexander Fosse Andersen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Aud Karin Oen 2. Tom Skauge Torunn Hovland Ljone VENSTRE 1. Mona Haugland Hellesnes 2. Alf Helge Greaker 3. Anne Beth Njærheim 4. Bjørnar Hamre MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. GODKJENNING AV SAKLISTA Sak 83/11 vart trekt. Saklista vart deretter godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Kristian Helland og Torill Eidsheim valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka vert godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg til dette. Fylkesordføraren heldt minneord om Tore Eikeland. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. 15 representantar hadde ordet. Torill Eidsheim sette på vegner av H, Frp og V fram slikt oversendingsforslag: Spørsmålet om ei eventuell fylkeskommunal subsidiering av hurtigbåttilbodet til BNR mellom Bergen og Nordhordland reiser ei rekkje uavklarte spørsmål m.a. knytt til det rettslege, som medfører at det er vanskeleg for fylkestinget å ta standpunkt til saka i 3

4 samband med budsjettbehandlinga. Dette gjeld særleg juridiske vurderingar og spørsmål som: virkeområdet for lov om offentlege anskaffingar. Men også miljø, passasjergrunnlag og økonomi. Fylkestinget ønskjer at desse spørsmåla blir utgreidde i samband med heilskapleg sak om hurtigbåttilbodet i Hordaland i starten av Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag I: Hordaland fylkesting til folket! Hordaland fylkesting ber om at tingseta vert overførte til nett/web TV. Hordaland fylkesting må skapa blest om seg sjølv og treng nye tiltak for å nå alle innbyggjarane i fylket. Aud Karin Oen sette fram slikt oversendingsforslag II: Hordaland fylkesting ber om at det vert oppretta ei Oppreisingsordning for personar som har vore utsette for overgrep eller omsorgssvikt i institusjonar eller fosterheim under plassering av barnevernet i kommunar i Hordaland i den perioden fylkeskommunen hadde ansvaret. Det vert utarbeidd sak som kjem attende til fylkestinget. Eidsheim sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. Oen sitt forslag I vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesordføraren. Oen sitt forslag II vart samrøystes vedteke oversendt til fylkesrådmannen. FYLKESTINGET Mona H. Hellesnes sette fram slikt forslag til fråsegn: Ekstremvêr er snart normalvêr - klimaet krev nasjonal handling Det var skuffande, men ikkje uventa at det internasjonale samfunnet ikkje kunne einast om ein forpliktande ny klimaavtale i Durban denne månaden. Skal vi vere rusta mot konsekvensane av den største menneskeskapte utfordringa i vår tid, må alle bidra og feie for si eiga dør. Diverre har det nasjonale klimaarbeidet svikta, noko dei lokale folkevalde også merkar i kvardagen. Ekstremvêr med regnrekordar over heile Sør-Noreg, flommar og jordskred, med store tap av materielle og økonomiske verdiar og av liv. Året 2011 vil gå inn i historia som eit av dei varmaste nokosinne, samstundes som norske klimagassutslepp framleis aukar, og forskarar reknar med at vi må venne oss til meir ekstremt vêr i framtida. Det viser med smertefull tydelegheit at dei globale klimaendringane i høgste grad gir lokale problem, og krev ei konsentrert og sameina satsing frå lokalt til nasjonalt og internasjonalt nivå. Diverre veit ikkje regjeringa kva retning dei vil gå i. Statsrådane for miljøvern- og olje- og energidepartementet presenterer i media tilsynelatande gjensidig utelukkande visjonar for norsk klimapolitikk, samstundes som dei er djupt ueinige om korleis vi skal nå måla. Dei viser òg ei manglande vilje til handling i form av midlar til oppfølging av klimatiltak lokalt. Klimakrisa krev meir enn fagre ord og fine handlingsplanar. Dei største klimatiltaka frå nasjonalt hald dei siste åra har heller vore større ansvar og auka forventningar til kommunane. Det er bra at fylkeskommunen og lokale organ blir forplikta til gode klimatiltak, både av seg sjølve og av nasjonale føringar. Men det må følgje midlar med. Støtteordningar som Enova og Transnova er gode ordningar for lokale klimatiltak, men langt frå tilstrekkeleg utan større økonomiske rammar, og utan større overføringar til fylkeskommunane. Hordaland fylkeskommune vil følgje opp sin ambisiøse klimaplan, med ein reduksjon av klimagassutslepp i fylket på 22 prosent i høve til 1991-nivå innan 2020, som krev stor innsats i omstillingsvilje og i ressursar. Fylkeskommunen set av tre millionar kroner i 4

5 budsjettet til oppfølging av klimaplanen i Det vil diverre hjelpe lite utan nasjonal medverknad. Vi opplever at fylka lir under ei manglande nasjonal satsing på lokale og regionale klimatiltak. Noreg har gode føresetnader for å vere ein positiv kraft i det internasjonale klimaarbeidet, og bidra til overgangen eit berekraftig lågutsleppssamfunn. Då må alle forvaltningsinstansar arbeide sameint og forpliktande, og ei meir kraftfull nasjonal satsing på lågare innanlands klimagassutslepp må på plass. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetsbehandle forslaget. Det var 56 representantar til stades. Forslaget fekk 26 røyster (V, H, MDG, KrF) og fall. Leiaren i kultur- og ressursutvalet, Anne Beth Njærheim, delte ut Hordaland fylkeskommune sine utviklingsstipend i idrett for Kvart stipend er på kr Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL Skøyter Melissa Bjånesøy, Sandviken IL Kristian Blummenfelt, Bergen Triathlonklubb Andreas Takvam, Nyborg Volleyballklubb Runar Sannarnes, Nyborg Volleyballklubb Fylkesordføraren delte ut Hordaland fylkeskommune si utmerking for særlege idrettsprestasjonar 2011: Fam Elgan, Gullmedalje VM i kickboksing i Dublin 2011 Tonje Sørlie, Gullmedalje VM i kickboksing i Dublin 2011 Eirin Dale, Sølvmedalje VM i kickboksing, Dublin 2011 Morten Spissøy, Bronsemedalje VM i kickboksing, Dublin 2011 Cathrine Heggøy Fonnes, Bronsemedalje VM i kickboksing, Dublin 2011 Mariann Vestbøstad Marthinsen, bronsemedalje i VM i langrennspigging, Khanty Mansiysk i Russland Damelandslaget i undervannsrugby, gullmedalje i VM, Helsinki 2011 Spelarar frå Hordaland: Rannveig Litlabø, Gunnhild Litlabø, Carina Magnussen, Hilde Hestangen, Charlotte Hille og Hedda Døli. Herrelandslaget i undervannsrugby, gullmedalje i VM, Helsinki 2011 Spelar frå Hordaland: Håkon Emil Sæstad. Fylkesordføraren delte ut Oppfinnarprisen for Hordaland 2011 til Geir Instanes i verksemda ClampOn AS. Han fekk prisen for å ha utvikla ein korrosjonsmålar til bruk både på overflate- og undervassinstallasjonar i olje- og gassverksemda. Desse fekk heiderleg omtale: Torbjørn Aasen for oppfinninga One2Touch. Professor Helga Salvesen og professor Lars Akslen for oppfinninga Ny målretta behandling av livmorkreft. Fylkestinget behandla sak 69. 5

6 FYLKESTINGET Natalie Golis hadde sendt slik interpellasjon til fylkesordføraren: Fylkeskommunen må satse på jordvarme - Hardangermastene er unødvendige Spar Kjøp AS på Kokstad installerte for ett års tid siden et anlegg for å bruke jordvarme som energikilde. De boret seg inntil 170 meter ned, og de har spart nesten en halv million kwh på det året de har brukt jordvarmeanlegget. De bruker det som en stabil kilde til oppvarming (det dekker ca 80 prosent av behovet), og det kan brukes parallelt til kjøling av de delene av bygningen der de har behov for det. De har planer om å installere liknende anlegg ved flere av sine bygg omkring i landet. Ved å foreta tilsvarende installasjoner i sine bygninger har Hordaland fylkeskommune et potensial for å spare kolossale mengder med energi. Når en så lønnsomhetsbevisst bedrift som Spar Kjøp satser på det, sier det seg selv at det ville være svært lønnsomt også for Hordaland fylkeskommune. Samtidig ville det gi Hordaland fylkeskommune en rolle som banebrytende fylkeskommune i løsningen av verdens energiutfordringer. Jordvarme er en evigvarende, fornybar og ikkeforurensende energikilde, som mennesker over hele jordkloden kan bruke. Over alt på kloden er det jordvarme nede i bakken. Og solen skinner med solenergi. Når disse energikildene utnyttes, er det ingen som behøver å få energi fra andre steder i verden. Alle vil kunne være selvforsynt med energi til normalt forbruk. Saken har også meget interessante perspektiver for næringsutvikling i Hordaland. Christian Michelsen Research var september vertskap for Norges første konferanse innen jordvarmeenergi, GeoEnergi Flere Hordalandsmiljøer, bl.a. Universitetet i Bergen, BKK, Høgskolen i Bergen og Odfjell Drilling er engasjerte deltakere i utviklingen av dette viktige feltet. Konferansen september fokuserte spesielt på jordvarme fra større dyp, der det er et enormt potensial. Tusen meter under bakken i Fyllingsdalen kan temperaturen være opp mot 43 grader. Den kartleggingen som er gjort av jordvarme i Norge, tyder på at dette området er blant de gunstigste i hele landet for jordvarme. Til høsten skal det foretas prøveboring der. Internasjonale eksperter peker på at norsk boreteknologi kan bli avgjørende for at jordvarme kan få sitt snarlige internasjonale gjennombrudd som energikilde. Å hjelpe verdens folk til å bli selvforsynt med miljøvennlig energi kan bli en betydelig næring her i landet. Her kan altså fylkeskommunen spare store beløp i energikostnader, gå i spissen i kampen mot den truende klimautfordringen verden står overfor, bidra til spennende og framtidsrettet næringsutvikling for regionen vår og gjøre Hardangermastene helt unødvendige. Vil fylkesordføreren ta initiativ til å innføre jordvarme som energikilde i fylkeskommunens bygg og anlegg? Vil fylkesordføreren ta initiativ til at de aktuelle kompetansemiljøene i Bergen og Hordaland mobiliseres til et samarbeid om å bruke de spesielle forutsetningene som finnes i vår region for å utvikle dette revolusjonerende teknologiområdet? Vil fylkesordføreren søke kontakt med Bergen kommune for et samarbeid om innsats på dette feltet? Fylkesordføraren svarte slik: Det enkle svaret er ja! 6

7 I kapittel 7.7 om mål og strategiar for bygningar i klimaplan for Hordaland er det sett følgjande mål for Hordaland fylkeskommune: Energibruken i fylkeskommunen sin bygningsmasse skal reduserast med 12 % (om lag 2 GWh) innan 2020 i høve til energibruken i Minst 80 % av varmebehovet skal innan 2013 dekkjast av annan energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensel. Fossile brensel skal vere heilt utfasa innan Dette målet krev at fylkeskommunen ser på alle relevante alternativ til oppvarming anna enn elektrisitet og fossile brensel. I så måte er jordvarme svært interessant, ikkje minst då det viser seg at deler av Hordaland kan vere meir aktuell for jordvarme enn det ein tidlegare har trudd, jf. prøveboringa i Fyllingsdalen som representanten Golis nemner. Jordvarme er også ein av fleire energikjelder ein lett kan kople på eksisterande vassbaserte oppvarmingsanlegg og kan såleis erstatte oljefyrar. Ei ev. satsing på jordvarme er i tråd med klimaplanen, og eg vil ta initiativ til at det vert vurdert ved nyetablering og rehabilitering av fylkeskommunale bygg og anlegg utanfor området for tilkoplingsplikt for fjernvarmeanlegg. Nettoareal i fylkeskommunale bygg kor jordvarme kan nyttast er ca m 2. Temperaturnivået på jordvarmen vil avgjere om ein kan utnytte varmen direkte eller om ein må gi den eit temperaturløft via varmepumper. Jordvarme med temperatur på over 40 ºC, som dei førebelse resultata frå Fyllingsdalen tyder på, er uansett svært gunstig og krev berre eit lite temperaturløft. Slike temperaturar vil derfor gi ein svært god effektfaktor (verknadsgrad) på varmepumpa. Kompetansemiljøa i Bergen og elles i landet har allereie samla seg om Noregs første konferanse om geotermisk energi som fann stad i lokala til Christian Michelsen Research på Fantoft i september i år. Konferansen sette søkjelyset på status, utsikter og moglegheiter, og viste seg å bli ein viktig møteplass for industri, akademia og offentlege myndigheiter. Hordaland fylkeskommune var ein av fleire som gav økonomisk stønad til konferansen, og fylkeskommunen bør saman med Bergen kommune stø opp om Bergen som ein viktig nasjonal møteplass for aktørar innan geotermisk energi. Atle Kvåle hadde sendt slik interpellasjon til fylkesordføraren: Vegvedlikehald Bakgrunn: I 2003 blei det bestemt av Stortinget (fremja av Bondevik II-regjeringa) at vedlikehald av vegane våre skulle konkurranseutsetjast. Grunngjevinga var at auka konkurranse skulle gje mindre kostnader og større effektivitet. M.a.o. meir vedlikehald for pengane. Dessverre viser historia at det har ein ikkje lukkast med. Kostnadane har dobla seg sidan første utlysing og det har også for mange av kontraktane vore liten konkurranse. Riksrevisjonen har fylgjande kommentar: Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at det ikke har vært truffet tiltak på et tidligere tidspunkt, når det forelå store kostnadsøkninger ved fornyelse av driftskontrakter og at konkurransen om driftskontraktene viste seg ikke å være tilfredsstillende. Både stat, fylke og kommunar har sett vedlikehaldet ut på anbod, og har dermed opplevd den same kostnadsauken. 7

8 Spørsmål: 1. Er fylkesordføraren komfortabel med situasjonen vi har i dag vedk. vegvedlikehald etter at konkurranseutsetjing av dette området blei iverksett? 2. Kva meinar fylkesordføraren er dei største utfordringane med dagens anbodsmodell? 3. Kva tiltak ser fylkesordføraren for seg som må iverksetjast for at vi skal få den tilsikta verknaden av konkurranseutsetjing av vegvedlikehald? Fylkesordføraren svarte slik: Aller først er det viktig å vere merksam på at driftskontraktane i all hovudsak ivaretek oppgåver knytt til drift av vegnettet, og i liten grad vedlikehald. Fylkesordføraren ser det som naturleg å svara på representanten Kvåle sine spørsmål med utgangspunkt i saka Drifts- og vedlikehaldsstrategi for fylkesvegnettet i Hordaland ( ), som vart vedteke i fylkestinget i oktober Kostnader til driftskontraktar har auka dei seinare åra, etter at prisane gjekk ned dei første åra etter innføring av konkurranseutsetjing frå Det auka kostnadsnivået kan langt på veg forklarast med at oppgåvene som ligg i kontraktane har vore fleire og meir komplekse, samt manglande pris- og risikokompetanse i den første generasjonen med anbod. Andre generasjons kontraktar, inngått frå 2008, ligg noko høgare i pris enn kostnadene før konkurranseutsetjing. Dette har samanheng med at det har vore ein prisauke i perioden, men også at oppgåvene som ligg i kontraktane er fleire og meir komplekse. I evalueringar av drift og vedlikehald av vegnettet, mellom anna utført av Dovre Group (2010), vert det vist til at kvaliteten på dagens drift og vedlikehald ser til å vere betre enn i tida før konkurranseutsetjing. Samtidig vert det peika på klare manglar ved regimet, mellom anna knytt til umodent marknad og manglande pris- og risikokompetanse. For å få mest mogleg kvalitet til ein best mogleg pris på drifta av vegnettet, er det i drifts- og vedlikehaldsstrategien peikt på ulike tiltak: Sikre betre kvalitet på kontraktsgrunnlaget (omtale av tilstanden på vegnettet) for å unngå/redusere unødvendige risikopåslag frå entreprenørane. Nylig gjennomført kartlegging av vegnettet i regi av Statens vegvesen legg til rette for dette. Vurdere større og lengre kontraktar for å utnytte stordriftsfordelar og dermed lågare pris og betre kvalitet. Balansere behovet for kontroll mot risiko for unødvendig komplekse og omfattande kontraktar gjennom tettare samarbeid mellom Statens vegvesen og bransjeorganisasjonane. Vurdere bruk av kvalitetskriteria ved tildeling av kontraktar mot dagens regime med einsidig fokus på pris. Framtidige driftskontraktar skal leggjast fram for fylkespolitiske organ før konkurransegrunnlag er ferdig utarbeidd slik at fylkespolitikarane skal kunne ta stilling til strategiske val med utgangspunkt i vedteke drifts- og vedlikehaldsstrategi. Det kanskje viktigaste tiltaket for å sikre betre drift og vedlikehald av vegnettet, er å prioritere opp det tyngre vedlikehaldet. For mykje av det samla budsjettet til drift og vedlikehald av vegnettet går i dag til driftsoppgåvene, noko som gjer at forfallet på vegnettet aukar for kvart år. Ved å bruke meir midlar til vedlikehald kan ein stogge forfallet og samtidig legge til rette for betre drift av vegnettet. For å følgje utviklinga har fylkestinget bedt om årleg rapportering på arbeidet med drift og vedlikehald av fylkesvegnettet til fylkespolitiske organ. 8

9 Tom Skauge hadde sendt slikt spørsmål til fylkesordføraren: Nullvisjonen for trafikkulukker stiller store krav til å leite etter tiltak som kan gje betre vern for alle trafikantar. Spørsmål: Vil fylkesordføraren be Statens vegvesen om: 1. Oversyn over kva for skular i Hordaland som har fått skilting ( skole ) og redusert fart på vegen som passerer skulen. 2. Oversyn over kva for lyskryss i fylket som gjev grønt lys for fotgjengarar og bilar samstundes. Fylkesordføraren svarte slik: Svaret er ja. Aud Karin Oen hadde sendt slikt spørsmål til fylkesordføraren: NDLA (Norsk digital læringsarena) I evalueringsrapporten som ligg på NDLA si heimeside finn eg å lesa at: NDLA vert brukt av nokre få lærarar på kvar skule. Kva vil det sei? Dersom det vert brukt av få vil kostnaden pr. elev vera svært høg. Fylkeskommunen brukar kr 400,- pr. elev til dette, medan dei brukar kr 500,00 pr. elev til bøker, andre nettstader og utlånsordning av lærebøker. Får fylkeskommunen og elevane nok att for pengane me brukar på dette? Fylkesordføraren svarte slik: Ifølgje Kunnskapsløftereforma (2006) skal alle elevar få digital kompetanse som ein del av opplæringa i alle fag. Fylkeskommunane har delvis løyst utfordringa med digital kompetanse til Kunnskapsløftet gjennom opprettinga av NDLA. I tillegg har fylkeskommunane satsa på utstrakt kompetanseheving. I styringsdokumentet frå fylkesrådmannen (ref. webside), er satsinga på ikt i lærings- og vurderingsarbeidet framheva som eitt av tre satsingsområde. Dei andre to er vurdering og klasseleiing også her inngår ikt som ein sentral faktor. I Hordaland har vi mellom anna presentert NDLA på vår viktigaste delingsarena konferansen Dei Gode Døma, der over fem hundre lærarar er til stades over to dagar. Konferansen vert arrangert for femte år på rad i mars I tillegg har NDLA ein sentral inngang i læringsplattforma It s learning, og kompetansehevingsapparatet i Hordaland fylkeskommune har informert og kursa i NDLA-produkta i fleire år. Elevar og lærarar i Hordaland nyttar NDLA mest av alle i landet. Den fylkesvise brukarstatistikken viser at Hordaland har toppa lista over bruk to år på rad. Bruken i Hordaland har også i år auka med 87 % samanlikna med fjoråret. Den kvalitative brukarundersøkinga som ligg på NDLA sine sider, som det her vert vist til, er meint som eit korrektiv til desse gode trafikktala. Undersøkinga er utført i Akershus og Buskerud, der ein har spurt åtte lærarar ved fire vidaregåande skular. Det er naturleg at ein her rapporterer om lågare bruk enn det ein finn i Hordaland. Akershus har hatt særskilt låg bruk av NDLA i sine skular. Rapporten elles gjev NDLA svært gode skussmål i høve til fagleg kvalitet. Alle dei som er spurt meiner tilbodet er godt tilpassa undervisninga. I Noreg generelt er NDLA sitt tilbod mindre kjend enn det er i Hordaland. Det skuldast det gode langsiktige arbeidet med ikt og læring som har gått føre seg i våre skular. Forutan NDLA finansierer fylkeskommunen også bruk av LOKUS-læremiddel for lærarar. Det er viktig for Hordaland fylkeskommune at gode digitale læremiddel generelt sett er tilgjengelege for lærarar i Hordaland. 9

10 Vidare er det riktig at skulane får om lag kr 500,00 pr. elev i læremiddeltilskot. I ein tre årsperiode frå 2007 til 2009 fekk skulane midlar til å byggja opp bokstamma. Tilskota var i denne perioden: 2007 (Vg2): kr 5.300,00 til studiespesialiserande pr. elev og kr 3.800,00 til yrkesfag pr. elev 2008 (Vg3): kr 4.000,00 pr. elev 2009 (Vg1): kr 2.500,00 pr. elev Etter denne tid har tilskotet vore om lag kr 500,00 pr. elev pr. år til skulane. Det er skulane som avgjer korleis dei vil nytte desse midlane. I tillegg får elevane utlevert elev-pc. På denne pc en er det mellom anna installert Officepakke, ordlisteprogram og kalkulator. Hordaland fylkeskommune dekkjer med dette behov både for analoge og for digitale læremiddel som Kunnskapsløftet og samfunnsutviklinga elles legg føringar for. Nettoutgift for kjøp av elev-pc er om lag kr 2.500,00. I tillegg er det budsjettert med utgifter til reparasjonar og reservebatteri. Dei to siste momenta gjeld alle elevar ( elevar/lærlingar/vaksne). Det er budsjettert med om lag kr 500,00 pr år til dette. Rasmus Rasmussen hadde sendt slikt spørsmål til fylkesordføraren: Bedre nattbusstilbudet i helgene VI har relativt store utfordringer knyttet til utlivsvold i Bergen. Mye av dette er i tilknytning til taxikøene på nattestid. Mange opplever busstilbudet på nattestid som både dyrt og dårlig og velger derfor taxi. Oslo har, med bakgrunn i et initiativ fra ungdommens bystyre, fjernet nattaksten og økt tilbudet med hyppigere avganger og de to tyngste busslinjene er blitt døgnkontinuerlige. Spørsmål: Vil fylkesordføreren vurdere å fjerne nattaksten og utvide busstilbudet i helgene for å få bukt med utelivsvolden? Fylkesordføraren svarte slik: Utelivsvalden er ei samansett problemstilling som ikkje vil la seg løysa av eit betra kollektivtilbod åleine. Fylkesordføraren vil sjå på tiltak som fylkeskommunen kan bidra med, og også drøfta dette med Bergen kommune. Fjerning av nattaksten kan gjera nattrutene meir attraktive. I 2011 har me ei inntekt frå nattrutene på ca 12 mill kr. Ved å gå over til ordinær takst med opning for å nytta periodeprodukt, så må ein rekna med eit inntektsbortfall på ca. 7 mill kr per år. I Bergen er det eit relativt omfattande nattbussrutetilbod, og Bybanen har ruter heile natta i helgene. Det har så langt ikkje vore aktuelt å utvida rutetilbodet om natta. Sakene vart behandla slik: Sak 71/11, 70/11, 85/11, deretter i rekkjefølgje. MELDINGAR 10

11 Periode: 02. november desember 2011 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 15/ Fylkeseldrerådet i Hordaland - uttale til "Budsjett Økonomiplan " 11

12 SAKNR. 69/11 ÅRSBUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN Ruth Grung sette fram slikt forslag: Arbeiderpartiet sitt budsjett for 2012 og økonomiplan Verdsøkonomien er ustabil og Noreg med sin opne økonomi vil bli råka av den økonomiske krisa. I Europa er det ungdom som betalar den høgste prisen. Ungdomsarbeidsløysa er skyhøg og bit seg fast. Noreg er i dag et unntaksland med den lågaste arbeidsløysa på 30 år. Men vi er sårbare og situasjonen krev at vi som politikarar viser økonomisk ansvar. Dei unge er framtida og utdanning gir den beste starten på eit godt liv. Difor prioriterer Arbeidarpartiet opplæring i vårt budsjett. Arbeidarpartiet er djupt uroa for Hordaland fylkeskommune sin økonomi. Dei borgarlige partia som har styrt dei siste åtte åra har blåst opp investeringar og driftsbudsjettet, og teke frå oss all handlefridom i åra som kjem. Lånegjelda har auka med 54 % berre dei siste fire åra. Summen av brutto renteutgifter og avdrag vil auka frå 444,1 mill.kr i 2012 til 662 mill.kr i Arbeiderpartiet vil stogga all foreslått vekst i sentraladministrasjonen og vil ha ein total gjennomgang av drift og investeringar. Arbeiderpartiet vil at Hordaland fylkeskommune dei neste åra skal prioritera: At alle våre ungdommar får ei opplæring som gir det beste grunnlag for vidare arbeid eller høgare utdanning. Satsa på klimateknologi. Vi må støtta opp under dei store muligheitene som er i nye klimaløysingar, fornybar energi, miljøteknologi og framtidsretta grøne arbeidsplassar. Idrett og folkehelse. Gratis bruk av fylkeskommunale anlegg. Eit kollektivtilbod som fungerer, vegvedlikehald og trygge skolevegar. Budsjettet vert vedteke med desse endringane i høve til fylkesrådmannens budsjettgrunnlag datert 4. oktober 2011 og revidert budsjettgrunnlag datert 1. november Opplæring Avsetjing: Oppretta fond som skal stimulera til at elevar og lærlingar fullfører og består vidaregåande opplæring Gratis berbar PC til alle elevar Driftsstøtte til Vitensenteret Oppretta elev- og lærlingombod Tannhelse Stoppa takstauken på 5% Regional utvikling Starta opp eit pilotprosjekt for utvikling av framtidas batteriferje Etablera ein forsøkspark for havvindmøller Auka støtta til Fiskeriforum Vest Driftsstøtte til Design Region Bergen Auka driftsstøtta til Raftostiftelsen Samferdsel Fjerna nattaksten Utvida ungdomskortet med 1 år (til 21 år)

13 Auka løyvinga til tyngre vegvedlikehald Oppretthalda kapasiteten på ferjesambandet Kinsarvik Utne Kvanndal Auka løyvingane til prosjekt trygge skoleveier Driftsstøtte til båtrute mellom Knarvik Bergen Idrett og kultur Gratis bruk av idrettsanlegg og areal ved vidaregåande skular Auka driftsstøtta til kontaktutvalet mellom innvandrarorganisasjonane og myndigheitene Driftsstøtte til Litteraturhus i Bergen Personalpolitiske tiltak Attføring, omstilling og seniortiltak Totalt Inndekking Kutta nye stillingar i sentraladministrasjonen Kutta profilering av fylkeshuset Redusera rapportering og kontroll Auka finansinntektene Redusera lønnsveksten frå 4,0 % til 3,8 % Generell innsparing på drift Samarbeidstiltak mellom skole og næringsliv - inngår i fondet Kutta driftsstøtta til Buisness Region Bergen Kutta prosjektstøtta til Buisness Region Bergen Redusera fylkesrådmannens forslag om 7 nye stillingar i Skyss Omprioritering av regionale midlar Omdisponera frå fylkesvegar Bruk av belønningsmidlar Reduksjon i kontrolltiltak i Skyss, jfr. Fylkesrådmannens forslag Post 760: Reduksjon i auken til musea Post 711: Reduksjon i veksten til musikkføremål, jfr fylkesrådmannens forslag Totalt Investeringsbudsjett Nye tiltak Framskunda oppgradering av Årstad vidaregåande skule Finansiering/inndekking Redusera ombygging og nybygg på fylkeshuset Sum på nye tiltak: 90,1 millionar 13

14 Endring investeringsbudsjettet 2012 Etter 2012 reduksjon Redusera ombygging og nybygg fylkeshuset frå 9 til 2 mill 7 mill 4 mill kvart år Investering i nytt IT-fellessystem må takast ved reduksjon over driftsbudsjettet Energiøkonomisering må takast i form av tilsvarande innsparing på drift Sal av skulebygg som blir erstatta av nybygg. Skular på Voss, Lønborg og Tanks. Redusera talet på ledige elevplassar (i dag 1300) 21 mill 23 mill i 2013 og 25 mill kvart år 5 mill 10 mill i i 2014 og 20 i 2015? Regional utvikling. Næringsføremål 1 mill 1 mill kvart år Det er behov for å redusera driftsbudsjettet ytterlegare for å få ønskt kontroll og handlefridom. Arbeiderpartiet ber fylkesrådmannen om å fremja ei slik sak til fylkesutvalet i januar. Arbeiderpartiet foreslår ein reduksjon på investeringsbudsjettet på 27 millionar i tillegg til sal av bygg. I tillegg bør effekten av den forventa lågare renta på under 3,5 prosent på ca. 10 millionar gå til å redusera gjelda. Tekstforslag OPPLÆRING 1) Etablering av eit fond for å motvirka fråfall og bidra til at ungdom består vidaregåande opplæring Det vert etablert eit fond der skular kan søkja støtte til prosjekt for å motvirka/førebyggja fråfall og for at elevar/lærlingar fullfører og består vidaregåande opplæring. Skulane kan også søkja støtta til å utvikla sine spesialitetar i tett dialog med næringsliv, forsking og høgare utdanning. Det kan vere realfag, språk, yrkesfag, estetiske fag, idrett, internasjonalisering eller andre område som styrkjer kvaliteten i opplæringa. Det er skulane som veit best kva som verkar. Utvikling av spesialitetar styrkjer lærlingmiljøet, motivasjonen og læringsutbytte til elevane. 2) Samhandlingsreforma Hordaland fylkeskommune spelar ei viktig rolle i samhandlingsreforma. Skal vi få fleire til å velja helsefag og få betre tilpassa innhald til dei nye utfordringane er det naudsynt med tett samarbeid med kommunane, KS, Helse Vest RHF, helseføretaka, høgskulane, NAV og relevante forskingsmiljø. Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremja ei sak om korleis Hordaland kan bli eit leiande fylke for rekruttering og opplæring av både unge og vaksne tilpassa dei utfordringane vi har med at våre innbyggjarar skal få eit betre helsetilbod med samhandlingsreforma 3) Prinsippet om gratis vidaregåande opplæring Fylkestinget vil ha reell gratis vidaregåande opplæring i Hordaland og vil i første omgang prioritera at alle elevar får gratis PC ved å fjerne eigendelen. 4) Elev- og lærlingombod Hordaland har over 1700 lærlingar. Lærlingane skal både fylgja arbeidslivets rettar og pliktar, men er også underlagt opplæringslova. For mange kan overgang frå skule til bedrift vera utfordrande. Fylkeskommunen har eit godt samarbeid med partane i arbeidslivet og fagopplæringskontoret har eit særskilt ansvar for at lærlingane får den opplæringa dei har krav på. Det kan likevel vera behov for at ungdomane har ein stad å venda seg for å få svar på spørsmål og anna hjelp. 14

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10

Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 14. desember 2010 Kl.: 11.00-16.50 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 65/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesvaraordførar

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012

Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 28. november 2012 201111067-60/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet 6. desember 2012 Det vert med dette

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Innkalling til møte i fylkesutvalet

Innkalling til møte i fylkesutvalet Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 14. mars 2013 201111067-74/015/MBER Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert med dette kalla inn til møte

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet Årsmelding 2011 Innhald Fylkesordføraren...3 Fylkesrådmannen...4 Viktige hendingar...5 Høge investeringar, rekneskap i pluss...6 Organisasjon

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget pr. 10. okt. 2013 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 10. okt. 2013 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 4. april 2013 201112128-13/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

FYLKE OG BY - HAND I HAND!

FYLKE OG BY - HAND I HAND! FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti 2011-2015 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2011-2015 2 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00

Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11. Stad: Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 7. juni 2011 8. juni 2011 Kl.: 10.00 16.25 09.30 14.00 Stad: Quality Hotel & Resort Vøringfoss, Eidfjord Saknr.: 23/11 37/11 MØTELEIAR Fylkesordførar

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD Innkalling til

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 Framsidefoto: Business Region Bergen Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2015 3 Ordliste Dette er ein oversikt og forklaring på mykje

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer