KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY FYSIKK. Fredag 13. august 2010 Tid:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTINUASJONSEKSAMEN I EMNE TFY4102 - FYSIKK. Fredag 13. august 2010 Tid: 0900-1300"

Transkript

1 ide av Bokmål Kandidatnr.. tudieretning... ide. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for fysikk, NTNU Faglig kontakt under eksamen: Navn: Tore Lindmo Tlf.: KONTINUAJONEKAMEN I EMNE TFY4 - FYIKK Fredag 3. august Tid: 9-3 Tillatte hjelpemidler: Kode C: Typegodkjent kalkulator, med tomt minne K. Rottmann: Matematisk Formelsamling. Barnett & T.M. Cronin: Mathematical Formulae Eksamenssettet er utarbeidet av førsteamanuensis Dag W. Breiby og professor Tore Lindmo og består av: Forsiden (denne siden) som skal leveres inn som svar på flervalgsoppgaven (Oppgave 4). Oppgavetekst til "vanlige" oppgaver -3 side -4 Et sett med flervalgsspørsmål i oppgave 4 side 5-7 edlegg: Formelark side 8- Hvert delspørsmål a) b) etc. i oppgavene -3 teller likt, med til sammen 75 % for alle delspørsmål. Oppgave 4 med flervalgsspørsmål teller 5 %. ed besvarelsen av flervalgsspørsmål skal bare ett av svaralternativene angis. Riktig svar gir poeng, feil svar poeng. var på flervalgsspørsmål i Oppgave 4 (riv av denne siden og lever den sammen med besvarelsen)

2 ide av Oppgave. Kloss på stripete skråplan a) s μ μ μ k θ b) x En kloss med masse m og lengde s sklir nedover et skråplan. kråplanet har et friksjonsfritt område, og et område hvor friksjonskoeffisienten mellom klossen og skråplanet er μ k. i definerer x til å være posisjonen hvor den nederste kanten av klossen ligger på grensen mellom det glatte og det ru underlaget (som vist i a)). i ser bort fra komplikasjoner med statisk friksjon i denne oppgaven. a) is at akselerasjonen til en kloss langs et generelt skråplan med friksjonskoeffisient μ k er gitt ved a g sin θ μ cos θ. ( ) k Begrunn at for x (, s) kan friksjonen i systemet vist i figuren modelleres med en effektiv friksjonskoeffisient μ eff ( x) C x, og bestem konstanten C. Finn også uttrykk for μ eff i områdene x <, og x > s. b) Klossen holdes i ro og slippes fra x. Etter å ha sklidd en strekning x < s antas klossens akselerasjon å være lik. Finn et uttrykk for x. Tegn fritt legeme kraftdiagram som viser kreftene som virker på klossen ved x x. c) Bruk energibetraktninger til å bestemme den totale strekningen x tot klossen sklir før den stopper. Det forutsettes at x tot s. is at denne forutsetningen leder til et uttrykk for minimumsverdien av μ k.

3 ide 3 av Oppgave. Elektrisk potensial fra skiver og ringer x x Det kan vises at det elektriske potensialet på aksen i avstand x fra en skive ("disk") med radius R og flateladningstetthet σ (per arealenhet) er gitt ved ( ) σ D x + R x, x >. ε Potensialet fra en ring, også med radius R, og ladningstetthet λ (per lengdeenhet) er gitt ved λr R ε x + R, x (-, ). I begge tilfeller beskriver ligningen feltet på symmetriaksen i vakuum, og x angir avstanden fra senteret av skiven (eller ringen), som vist i figuren. a) kriv om uttrykkene for D og R med totalladningen Q i stedet for σ og λ Disk Ring 6 (x) / x / m b) is at i grensetilfellet x er R gitt ved R Q 4 πε x Finn også et uttrykk for D i grensen x. Kommenter svarene.

4 ide 4 av i antar i resten av oppgaven at disken og ringen har like store ladninger, Q, nc, og at R,3 m. Potensialet for skiven og ringen for disse parameterne er plottet i figuren ovenfor. I resten av oppgaven gjør et elektron nytten som testpartikkel. c) i lar potensialet være gitt ved R. Finn kraften (uttrykk og tallsvar) som virker på testpartikkelen når den er i posisjon x, m. d) Hvor stort arbeid må utføres for å flytte partikkelen fra x, m til x, m? Hvis elektronet slippes ved x, m, hvor stor hastighet har det når det passerer x, m? Oppgitt: ( ) + x + x for små x. Oppgave 3. armekraftmaskin En prosess med ett mol av en ideell én-atomig gass starter ved A med p A, atm (,35. 5 Pa) og T A 7 ºC, og kjøres gjennom følgende Carnot-prosess ABCDA: isoterm ekspansjon til to ganger det opprinnelige volumet ved B ( B B A), adiabatisk ekspansjon til C med C 3 A, isoterm komprimering til D, og adiabatisk komprimering tilbake til utgangspunktet A. a) Finn uttrykk og tallsvar (med I-enheter) for tilstandsvariablene p B, p C, A og T C. b) kissér prosessen i et p-diagram. c) Prosess-trinnene CD og DA kan beskrives ved ligningene C CD: p ( ) pc A DA: p ( ) p A Bruk dette til å finne uttrykk og tallsvar for p D og D. d) Finn et uttrykk for Q varm. γ e) Regn ut varmekraftmaskinens virkningsgrad, og bruk dette til å finne arbeidet utført per syklus (uttrykk og tallsvar).

5 ide 5 av Oppgave 4. Flervalgsoppgaver. Differensialligningen for den viste kretsen er L di/dt + Q/C iden I dq/dt, er løsningen til differensialligningen A) En bølge. B) En konstant strøm. C) En simpel harmonisk oscillator. D) En eksponentiell avtagende prosess. E) En eksponentiell økende prosess. Bruk figuren under til å besvare følgende spørsmål:. Grafen ovenfor viser temperaturen i en, g materialprøve som tilføres varme. Materialet er i begynnelsen et fast stoff, ved temperatur ºC. Trykket forblir konstant, og det skjer ingen kjemiske forandringer. toffets smeltepunkttemperatur er A) ºC B) ºC C) 6ºC D) 73ºC E) Ingen av svarene A-D er korrekt.

6 ide 6 av 3. Hva er faseforskjellen på et gitt tidspunkt mellom to punkter i en bølge som er,5 m fra hverandre (i bølgeretningen), hvis bølgelengden er,3 m? A),43 rad B),7 rad C) 4,48 rad D) 44, rad E) 9 rad 4. Et system bestående av en ideell gass endres fra begynnelsestilstand i til slutt-tilstand f gjennom prosessveiene iaf og ibf. armemengden som tilføres ved prosessen iaf er Q iaf 5 J, og arbeidet langs iaf er W iaf J. Hvis varmemengden som tilføres langs ibf er Q ibf 4 J, så er arbeid utført av systemet, W ibf, lik A) J B) J C) 3 J D) 4 J E) 5 J 5. Indre energi i et fast stoff avhenger av antall frihetsgrader for energiopptak som er tilgjengelig for hvert atom. Hvilket av følgende utsagn er korrekt angående slike frihetsgrader i et fast stoff? A) Tre skyldes translasjon, to skyldes rotasjon og en skyldes vibrasjon. B) Tre representerer kinetisk, og tre representerer potensiell energi fra vibrasjoner. C) Tre skyldes translasjon, og to skyldes rotasjon. D) Det er tre, og alle representerer translasjonsbevegelse. E) Tre skyldes vibrasjon, og tre rotasjon. 6. Hvis du har et kjøleskap som står på med åpen dør i rommet ditt, så vil temperaturen i rommet A) stige. B) forbli konstant. C) avta. D) stige, forbli konstant eller avta, avhengig av virkningsgraden (effektfaktoren) for kjøleskapet. E) stige, forbli konstant eller avta, avhengig av forholdet mellom volumet av kjøleskapet og volumet av rommet.

7 ide 7 av 7. Et kjøleskap med virkningsgrad (effektfaktor) 5, fjerner en varmemengde på 5 kj fra et lavtemperaturreservoar. Hvis denne kjøleskapsprosessen er reversibel og kjøres baklengs som en varmekraftmaskin, hva blir da virkningsgraden for denne varmekraftmaskinen? A) 5% B) 8% C) 83% D) 7% E) % 8. En varmemengde Q fjernes fra et høytemperatur-reservoar ved absolutt temperatur T og føres til et lavtemperatur-reservoar ved absolutt temperatur T/. Dette resulterer i en entropiøkning for det kalde reservoaret. Hva blir den totale entropiendringen for universet? A) B) C) D) E) / 9. En kraft F skyver en kasse bortover en horisontal flate, mot en friksjonskraft F f. Hvis kassen forflyttes med konstant hastighet en distanse s, så vil arbeidet som utføres av resultantkraften på kassen A) bli lik arbeidet utført av friksjonskraften F f. B) være gitt av uttrykket W F s. C) resultere i økt kinetisk energi for kassen. D) resultere i økt potensiell energi for kassen. E) være lik null.. En blokk med masse 5 kg glir ned en friksjonsfri bane fra høyde h,5 m og kolliderer med en annen blokk med masse 8 kg. De to blokkene blir sittende sammen etter støtet og glir videre på en overflate som gir kinetisk friksjonskoeffisient,65. Idet blokkene stopper har de glidd en distanse d på den horisontale flaten, og denne distansen er A) 3,4 m B), m C),3 m D),34 m E),6 m

8 ide 8 av Formelliste for emnet TFY4 Fysikk, våren. ektorstørrelser er i uthevet skrift. Formlenes gyldighetsområde og de ulike symbolenes betydning forutsettes å være kjent. Fysiske konstanter: Ett mol: M( C) g u kg N A 6. 3 mol - -3 k B B.387 J/K R NA k BB J mol - K - ºC 73.5 K ε C /Nm μ 4π -7 N/A e.6-9 C m e kg c m/s h Js g 9.8 m/s Mekanikk: dp (,) t dt Fr, der p(r,t) mv mdr/dt; F ma. Konstant a: v v + at; s s + v t + ½ at ; as v v dw F ds; K ½ mv ; U(r) potensiell energi (tyngde: mgh; fjær: ½ kx ) F U; Fx U( x, y, z) ; E ½ mv + U(r) + U int konstant. x (I formelen over er U int indre energi pga av varme generert av utført friksjonsarbeid) Tørr friksjon: F f μ s F eller F f μ k F ; iskøs friksjon: F f -k f v tatisk likevekt: F F. i i Elastisk støt: Σ i p i konstant; Σ i E i konstant. Uelastisk støt: Σ i p i konstant. inkelhastighet: ω ωˆ z ; ω ω dθ / dt; inkelakselerasjon: α dω / dt; α dω / dt d θ / dt. irkelbevegelse: v ω r; v rω; entripetalakselerasjon a r -vω -v / r -rω Baneaks.: a θ dv / dt r dω / dt rα. Hookes lov: F-kx

9 ide 9 av vingninger: Udempet svingning: x+ ω x ; ω k/ m; T π/ ω ; f / T ω /π Pendel: θ + ω sin θ ; Matematisk pendel: ω g/ l Dempet svingning: k b x+ δx + ωx ω δ m m Underkritisk dempet (δ<ω ): δt xt () Ae cos( ω t+ θ ) ω ω δ d d Tvungne svingninger: x δx ω x a cosω + + t. Når t er stor: xt () x cos( ωt φ) Bølger: y t y x v +, x ( ω) a ( ) ω ω + 4δ ω yxt (, ) f( x± vt) y( xt, ) y cos( kx± ωt) v ± ω k v ω λ λ k T f treng: T F v ρ μ hvor F Δm T og μ ρa A Δ l Lydbølger: y( x, t) Acos( kx± ωt) y cos( kx± ωt) pxt (, ) B d / yxt (, ) pxt (, ) B x pmax BkA kv ρ A Luft: v B ρ γ kt m B Fast stoff: v Y ρ P μω v y P I ρω v y A I p ρv p max max ρb I β ( idb) log, der I min I min W / m Dopplereffekt, med positiv hastighetsretning regnet fra lytter (L) til kilde (): fl f v+ v v+ v L tående bølger på streng: v yt ( ) Acos( kx+ ωt) + Acos( kx ωt) Asin( kx)sin( ωt) L n λ fn n L Konstruktiv interferens: dsinθ mλ m, ±, ±,...

10 ide av Termisk fysikk: n antall mol; N nn A antall molekyler; f antall frihetsgrader; α l dl/ dt ΔQ Qin Δ U + W ; C (armekapasiteten kan være gitt pr. masseenhet eller pr. mol) Δ T 3 P nrt NkBT ; P N K ; K m v m v x ; Δ W PΔ ; W Pd 3 tørrelser pr mol: C fr; CP ( f + ) R C + R; du nc dt For ideell gass: γ CP / C ( f + )/ f. Adiabat: P γ konst. ; T γ konst. irkningsgrader for varmekraftmaskiner: ε W / QH ; Carnot: ε TC / TH: Otto: ε /r γ QC TC Kjøleskap: η K Carnot W TH T ; armepumpe: QH TH η P Carnot C W TH TC ΔQ d Q Clausius: ; T T d Q rev d Q ; Entropi: d ; Δ rev T ; kb lnw T Entropiendring i en ideell gass: Δ nc ln( T / T ) + nrln( / ) Elektrisitet og magnetisme: Coulomb: Fr QQ () ˆ 4 πε r r; Er Q () ˆ 4 πε r r; Q () r. 4 πε r d Elektrisk felt: E,, xˆ. x y z dx Elektrisk potensial:. Gauss lov: Δ b a E d s. a Qencl E da EndA ε. Gauss lov for magnetisme: B da B da 3. Faradays lov: 4. Amperes lov: B s ( ) C n b d Bn E ds BndA da C dt t E d μ I+ I I ε da n D, D t Fluks: Φ E E d A ; Φ M. B d A Q ε Kapasitans: C For platekondensator: C A. U C Q / C. d U E U B B Energitetthet: ue ε E ; ub volum volum μ Biot-avarts lov: db μ dl eˆ 4 r r I π B μ q( v eˆ ) 4 r r π

11 ide av Lorentzkraften: F Q( E+ v B ); df I( dl B) IIL Kraft mellom to parallelle, strømførende ledere: F μ π r Faradays induksjonslov: dφ dt B ind elvinduksjon: ind di L dt RC-krets: RL-krets: dq + Q ; Q Q exp ( /( )); dt RC t RC di R R + I ; I exp t dt L L R L dq dt Q RC exp /( ) I ( t RC ) LC-krets: dq dt + Q ; Q Acos( ωt ψ ); LC ω LC RLC-krets: dq RdQ dt L dt LC + + Q exp cos ( ' ) R R Q A ω t ϕ ; ω ' L LC 4L

Fysikkk. Andreas. Støvneng Tlf.: 45. 45 55 33 Eksamensdato: Rottmann, boksen. Dato. Sign

Fysikkk. Andreas. Støvneng Tlf.: 45. 45 55 33 Eksamensdato: Rottmann, boksen. Dato. Sign Instituttt for fysikk Eksamensoppgave i TFY4106 Fysikkk Faglig kontakt under eksamen: Jon Andreas Støvneng Tlf.: 45 45 55 33 Eksamensdato: 17. desember 2014 Eksamenstid (fra-til): 0900-1300 Hjelpemiddelkode/Tillattee

Detaljer

Andreas. har 8 sider

Andreas. har 8 sider Instituttt for fysikk Eksamensoppgave i TFY 4102 Fysikk Faglig kontakt under eksamen: Jon Andreas Støvneng Tlf.: 45 45 55 33 Eksamensdato: 8. juni 2013 Eksamenstid (fra-til): 0900-1300 Hjelpemiddelkode/Tillattee

Detaljer

T L) = ---------------------- H λ A T H., λ = varmeledningsevnen og A er stavens tverrsnitt-areal. eks. λ Al = 205 W/m K

T L) = ---------------------- H λ A T H., λ = varmeledningsevnen og A er stavens tverrsnitt-areal. eks. λ Al = 205 W/m K Side av 6 ΔL Termisk lengdeutvidelseskoeffisient α: α ΔT ------, eks. α Al 24 0-6 K - L Varmekapasitet C: Q mcδt eks. C vann 486 J/(kg K), (varmekapasitet kan oppgis pr. kg, eller pr. mol (ett mol er N

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002

EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002 Side 1 av 5 sider EKSAMENSOPPGAVE I FYS-1002 Eksamen i : Fys-1002 Elektromagnetisme Eksamensdato : 29. september, 2011 Tid : 09:00 13:00 Sted : Administrasjonsbygget B154 Tillatte hjelpemidler : K. Rottmann:

Detaljer

Coulombgass i To Dimensjoner. Gunnar Taraldsen

Coulombgass i To Dimensjoner. Gunnar Taraldsen Coulombgass i To Dimensjoner Gunnar Taraldsen 15.september 1987 Dette prosjektet er blitt til ved Institutt for Teoretisk Fysikk under veiledning av Kåre Olaussen. Trondheim 15.september 1987 Gunnar Taraldsen

Detaljer

Andreas. Støvneng Tlf.: 45. 45 55 33 Eksamensdato: Rottmann, Nynorsk. I alt 10. Dato. Sign

Andreas. Støvneng Tlf.: 45. 45 55 33 Eksamensdato: Rottmann, Nynorsk. I alt 10. Dato. Sign Instituttt for fysikk Eksamensoppgave i FY1001/TFY4145 Mekanisk Fysikk Faglig kontakt under eksamen: Jon Andreas Støvneng Tlf.: 45 45 55 33 Eksamensdato: 16. desember 2014 Eksamenstid (fra-til): 0900-1300

Detaljer

Fysikk 104. Forelesningsnotater. Våren 2011. Elektrisk strøm og spenning. UiA / Tarald Peersen

Fysikk 104. Forelesningsnotater. Våren 2011. Elektrisk strøm og spenning. UiA / Tarald Peersen Fysikk 104 Forelesningsnotater åren 2011 Elektrisk strøm og spenning UiA / Tarald Peersen Innholdsfortegnelse 5 ELEKTRISK STRØM OG SPENNING... 3 1.1 KUNNSKAPSLØFTE... 3 1.2 FORELESNING: ELEKTRISK LADNING

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi

Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi Side 1 av 1 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 8. mai 013 Eksamenstid

Detaljer

8. Tre-dimensjonal boks. Ideelle Fermiog Bose-gasser

8. Tre-dimensjonal boks. Ideelle Fermiog Bose-gasser TFY4250/FY2045 Tillegg 8 - Tre-dimensjonal boks. Ideelle Fermi- og Bose-gasser 1 TILLEGG 8 8. Tre-dimensjonal boks. Ideelle Fermiog Bose-gasser I dette Tillegget starter vi med tredimensjonal boks (8.1),

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14

Manual til laboratorieøvelse. Solceller. Foto: Túrelio, Wikimedia Commons. Versjon 10.02.14 Manual til laboratorieøvelse Solceller Foto: Túrelio, Wikimedia Commons Versjon 10.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid

Detaljer

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.

ELEKTRISITET. - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans. Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen. Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02. ELEKTRISITET - Sammenhengen mellom spenning, strøm og resistans Lene Dypvik NN Øyvind Nilsen Naturfag 1 Høgskolen i Bodø 18.01.02.2008 Revidert av Lene, Øyvind og NN Innledning Dette forsøket handler om

Detaljer

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn)

Innhold. Viktig informasjon om Kraft og Spenning. Skoleprogrammets innhold. Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Lærerveiledning Kraft og Spenning (9.-10. Trinn) Innhold Viktig informasjon om Kraft og Spenning... 1 Forarbeid... 3 Temaløype... 6 Etterarbeid... 10 Viktig informasjon om Kraft og Spenning Vi ønsker at

Detaljer

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning MEK1100 Differensiallikninger Definsjon, litt om generelle egenskaper Noen få anvendte eksempler Teknikker for løsning i formel 3-4 spesielle

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

VEILEDNINGSHEFTE - KRAFTFULL FYSIKKTIME VEILEDNINGSHEFTE. KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag

VEILEDNINGSHEFTE - KRAFTFULL FYSIKKTIME VEILEDNINGSHEFTE. KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag VEILEDNINGSHEFTE KRAFTFULL FYSIKKTIME Fra ingeniør til lærer for en dag 1 Lag en kraftfull fysikktime Energi Norge oppmuntrer ingeniører i kraftnæringen til å ta del i fysikkundervisningen i videregående

Detaljer

Oppgaver i matematikk 19-åringer, spesialistene

Oppgaver i matematikk 19-åringer, spesialistene Oppgaver i matematikk 19-åringer, spesialistene I TIMSS 95 var elever i siste klasse på videregående skole den eldste populasjonen som ble testet. I matematikk ble det laget to oppgavetyper: en for elever

Detaljer

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål Eksempeloppgave 008 REA04 Matematikk R Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del : Hjelpemidler på Del : Bruk av kilder: Vedlegg: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: 5 timer:

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880

LØSNINGSFORSLAG. Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Side 1 av 15 Institutt for materialteknologi Eksamensoppgave i TMT4110 Kjemi LØSNINGSFORSLAG Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis Hilde Lea Lein Tlf.: 735 50880 Eksamensdato: 7. juni 014 Eksamenstid

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X Problemløsing Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade Einar Andreas Rødland 199X Innhold 1 Innledning 3 2 Logikk og notasjon 3 3 Reductio ad absurdum 5 4 Induksjon 5 4.1 Induksjonsbevis.................................

Detaljer

Fire forskjellige materialer skal undersøkes ved hjelp av strekkprøving:

Fire forskjellige materialer skal undersøkes ved hjelp av strekkprøving: Kapittel 4 Case III: Strekkprøving 4-1 Kapittel 4 4 Case III: Strekkprøving 4.1 Bakgrunn 4.1.1 Strekkprøving Strekkprøving ble behandlet i forrige kapittel. Her ble blant annet formelverk for beregning

Detaljer

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014)

8 Eksamens trening. E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 2014) 4 8 Eksamenstrening 8 Eksamens trening Uten hjelpemidler E1 (Kapittel 1) Bruk en av kvadratsetningene til å bestemme verdien av produktet 995 995. (Eksamen høsten 014) E (Kapittel 1) Bruk konjugatsetningen

Detaljer

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt:

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt: Bremselengde (Elevhefte) Hensikt: Du skal nå lære om sammenhengen mellom fart og bremselengde. Du skal lære om friksjon og friksjonskoeffisient Lære om hvilke faktorer som påvirker total stopplengde for

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

Design og test av aksialvifter

Design og test av aksialvifter Design og test av aksialvifter Bror Øiseth Jakobsen Master i produktutvikling og produksjon Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Lars Sætran, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer.

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: Andre opplysninger: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2

Detaljer

Isolasjonstesting av porselensisolator

Isolasjonstesting av porselensisolator Avdeling for teknologiske fag Bachelorutdanningen RAPPORT FRA 1. OG 2. SEMESTERS PROSJEKT I EMNE E2802 KOMMUNIKASJON, IKT-VERKTØY OG PROSJEKT, HØSTEN OG VÅREN 2005/2006 Kommunikasjon, IKT-verktøy og prosjekt

Detaljer

Grunnidéene i partikkelteorien (partikkelverden)

Grunnidéene i partikkelteorien (partikkelverden) Alt er partikler Et tankesprang mellom to verdener Johannes Tveita Innledning Dersom all naturvitenskapelig kunnskap, gjennom en naturkatastrofe, skulle ødelegges og bare ett eneste utsagn fikk formidles

Detaljer