AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET"

Transkript

1 . Styresaknr. 28/06 REF: 2006/ AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Randi Midtgård Spørck, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 1/06 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord Tidligere utsendt høringsutkast til ambulanseplanen. Helse Nords styresak 6/2006 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord Fullstendig høringssvar(legges ved elektronisk) Trykt vedlegg: Sammendrag av høringssvar Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Styret inviteres i denne saken til å vedta ambulanseplan for Nordlandssykehuset. Styret ble på møtet i juni orientert om innholdet i forslaget til plan. Styret for Helse Nord behandlet i sak 6/2006 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord og fattet følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at en kvalitetsmessig god, effektiv og desentralisert ambulansetjeneste er av stor betydning for å oppfylle målsettingen om en likeverdig spesialisthelsetjeneste med god tilgjengelighet uavhengig av bosted. 2. Bil- og båtambulansetjenesten er i økende grad en spesialisert helsetjeneste med tilhørende krav til kompetanse, gjennomgående kvalitetssystemer, integrasjon og faglig lederskap. For å sikre en optimal ivaretakelse av ansvaret, på linje med den øvrige del av spesialisthelsetjenesten, skal bilambulansetjenesten og den helsefaglige del av båtambulansetjenesten i Helse Nord i sin helhet ivaretas av helseforetakene. Overtakelsen av bilambulansetjenestene skjer etter hvert som kontraktene med private drivere går ut. 3. Styret erkjenner at nye myndighetskrav, krav til forsvarlighet og krav til arbeidsmiljø, vil medføre betydelige økonomiske utfordringer de kommende år. Dette vil øke den samlede omstillingsutfordringen i Helse Nord RHF og helseforetakene og skal håndteres innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. 4. Kompetanseutvikling og rekruttering for å sikre bemanning og god kvalitet, er kritiske faktorer for ambulansetjenesten i Helse Nord de kommende år. Helseforetakene må derfor planlegge og prioritere tiltak som sikrer nødvendig tilgang på kompetente medarbeidere. 5. Helseforetakene må samordne og etablere systemer for dokumentasjon og virksomhetsregistrering, herunder ta i bruk ressursstyringssystem for optimal effektivitet. 6. Styret ber administrasjonen utrede muligheten for ytterligere samordning av ambulanse og nødmeldetjenesten for å sikre god kvalitet og effektiv drift. Vedtaket i sak 6/2006 ligger til grunn for foreliggende plan. Styresak 28/06 1 september 1

2 Planen er utarbeidet av egen prosjektgruppe og oppfyller faglige krav og aktuelle forskrifter. Planen skal også ivareta overtakelse av ambulansedriften vedtatt av Helse Nord. Det vises i denne forbindelse til høringsuttalelse vedtatt av styret for Nordlandssykehuset i sak 1/2006. I saken gis innledningsvis en oversikt over de viktigste endringene som foreslås i ambulansetjenesten som Nordlandssykehuset har ansvaret for. Endringene presenteres i forhold til den virksomheten som drives i dag. Videre gis et sammendrag av innkomne høringssvar. Høringssvarene følger vedlagt. I eget avsnitt kommenteres høringssvarene og hvordan disse foreslås fulgt opp i planen Viktigste endringer Felles: Nedenfor kommenteres forslag til endringer som er felles for hele ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset. Salten: I kommuner med over 8000 innbyggere etableres ambulansestasjon med en kasernert ambulanse hele døgnet. Ved de resterende tjenester som fortsatt har hjemmevakt legges 6 timer aktiv tid inn hver uke for å ivareta fagtid. Det avsettes 6 dager i året til kurs og resertifiseringer. Alle båtambulanseoppdrag skal ledsages av personell fra bilambulanse. Volumet for ambulanseoppdrag på havet er lite og det sikres derved god kvalitet på behandlingen også til befolkningen som betjenes av båtambulanse. I tillegg til læreplassene i Bodø forelås etablert læreplasser på Fauske, i Svolvær og på Gravdal. Personell som er i tjenesten, men som ikke har avlagt fagbrev, må avlegge dette i henhold til beskrivelse i ambulanseplanen. Fysiske krav innføres. Nordlandssykehuset dekker utgiftene, og avsetter 3 timer i uken til slik trening for hvert personell Økning med 4 reservebiler. Slike biler er utrustet som fullverdige akuttambulanser, og er beregnet for å settes inn i tjeneste umiddelbart ved driftsavbrudd av ulike årsaker og vil i tillegg være en ressurs ved større ulykker og katastrofer. I tabellen nedenfor er vist dagens tjeneste og forslaget i planen for kommunene i Salten. Kommune Etablert tjeneste Forslag i plan Steigen 2 døgnbiler i hjemmevakt 2 døgnbiler i hjemmevakt Hamarøy 1 døgnbil i hjemmevakt 1 dagbil i hjemmevakt (8-16) 1 døgnbil i hjemmevakt 1 dagbil aktiv vakt hverdager på Innhavet Tysfjord 1 døgnbil i hjemmevakt 1 døgnbil i hjemmevakt Fauske og Sørfold (stasjonering Fauske) 1 bårebil i Musken 3 døgnbiler i hjemmevakt 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 8-23, vakt på vaktrom døgnbil i hjemmevakt 1 dagbil aktiv vakt 8 timer Kommune Etablert tjeneste Forslag i plan Styresak 28/06 1 september 2

3 Saltdal 1 døgnbil i hjemmevakt 2 døgnbiler i hjemmevakt 1 dagbil i hjemmevakt 8-16 hverdager Beiarn 1 døgnbil i hjemmevakt 1 døgnbil i hjemmevakt Bodø - Sykehuset 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 24 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 24 timer Tverlandet timer 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 8-20, vakt på vaktrom døgnbil hjemmevakt 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 8-20, vakt på vaktrom dagbil aktiv utkjøring 1 døgnbil hjemmevakt - Skjerstad 1 døgnbil hjemmevakt 1 bårebil - Kjerringøy 1 døgnbil hjemmevakt, 8 timer 1 bårebil utkjøring aktiv ved sykehuset Meløy 3 døgnbiler i hjemmevakt 3 døgnbiler i hjemmevakt 1 bårebil på Bolga 1 bårebil på Meløya Gildeskål 1 døgnbil i hjemmevakt 1 døgnbil i hjemmevakt 1 bårebil på Sørarnøy Fauske og Sørfold kommuner får ambulansestasjon på Fauske. I samarbeid med kommunene pågår det et arbeid for å samlokalisere legevakt og eventuelt brannvesen videre fremover. Sørfold kommune har i dag en døgnambulanse. Rekrutteringen til denne tjenesten har den siste tiden vist seg å være vanskelig. Det foreslås derfor å flytte enheten inn til Fauske som aktiv dagbil på hverdager. Responstiden vil da bli to minutter, mot dagens 10 minutter. Når det tas hensyn til økt kjøretid fra Fauske vil tilgjengeligheten bli om lag som i dag. Tysfjord kommune foreslås tilført bårebil i Musken. Hamarøy kommune har en døgnambulanse og en dagambulanse på hverdager i hjemmevakt. Det foreslås å imøtekomme høringssvarene ved at dagbilen på Oppeid i Hamarøy kommune flyttes til Innhavet mellom kl 1600 og 2300 for samlokalisering med legevakt. Denne enheten gjøres aktiv på hverdager for å styrke dekningen nord i Sørfold kommune. Samtidig styrker en den interkommunale legevakten for Hamarøy, Tysfjord og Steigen og en ambulanse med lege vil raskt kunne rykke ut, dersom behovet melder seg. Saltdal kommune har i dag en døgnambulanse, og en dagambulanse på hverdager (ikke helger) i hjemmevakt. Samarbeidsmøter med Saltdal, Fauske og Sørfold kommune har avdekket at Saltdal vurderer å delta i interkommunalt legevaktssamarbeid på Fauske. En slik løsning vil kreve at en oppgraderer tjenesten i Saltdal til to døgnambulanser. En slik oppgradering vil også styrke dekningen av Skjerstad, dersom en har samtidighetskonflikter hvor ambulansen i Beiarn har annet oppdrag. Det foreslås at dagbilen i Saltdal oppgradereres til døgnbil alle dager. Saltdal vil da ha 2 døgnbiler. Dette vil redusere belastningen på området dersom det oppstår samtidighetskonflikter i Skjerstad. Det tas samtidig høyde for et fremtidig interkommunalt legevaktssamarbeid. Beiarn kommune har en døgnambulanse i hjemmevakt. Aktiviteten er liten og tjenesten foreslås tilført aktivitet fra Skjerstad ved at døgnambulansen i Skjerstad foreslås lagt ned. Økt volum forventes å gi positiv effekt for rekrutteringen til og kvaliteten på tjenesten i området samtidig som kostnadene reduseres. Bodø kommune, Skjerstad. Døgnambulansen i Skjerstad foreslås lagt ned for å sikre aktivitetsgrunnlaget for ambulansetjenesten i Beiarn/Skjerstad. Det foreslås tilført en bårebil som stasjoneres i Misvær. Se for øvrig foran under Beiarn. Bodø kommune, Kjerringøy. Tjenesten foreslås lagt om ved at enheten overføres til stasjonen ved sykehuset i Bodø som aktiv dagbil. Det foreslås stasjonert bårebil på Kjerringøy. Styresak 28/06 1 september 3

4 Meløy kommune foreslås supplert med bårebil på Bolga og Meløya. Gildeskål kommune foreslås supplert med bårebil på Sørarnøy. Lofoten: I tabellen nedenfor er vist dagens tjeneste og forslaget i planen for kommunene i Lofoten. Kommune Etablert tjeneste Forslag i plan Værøy 1 bårebil 1 bårebil Røst 1 bårebil 1 bårebil Moskenes 1 døgnbil i hjemmevakt 1 døgnbil i hjemmevakt Flakstad 1 døgnbil i hjemmevakt Vestvågøy 2 døgnbiler i hjemmevakt 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 8-23, vakt på vaktrom døgnbil i hjemmevakt Vågan 2 døgnbiler i hjemmevakt 1 dagbil i hjemmevakt 8 timer 1 bårebil Storemolla 1 bårebil Skrova 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 8-23, vakt på vaktrom døgnbil i hjemmevakt 1 bårebil Storemolla 1 bårebil Skrova Vågan kommune får ambulansestasjon, og en bil kaserneres hele døgnet. I samarbeid med kommunen pågår det et arbeid for samlokalisering med legevakt. Vågan kommune har to døgnambulanser og en enmannsbetjent dagambulanse med stasjoneringssted Svolvær. Aktivitetstall viser at produksjonen på dagambulansen er så liten at de andre to ambulansene som er i døgnberedskap dekker området tilfredsstillende. Dagambulansen foreslås derfor lagt ned. Vågan kommune har i sin høring ikke kommet med innsigelser mot dette. Vestvågøy kommune Ny ambulansestasjon planlegges etablert i tilknytning til sykehuset på Gravdal, og en bil kaserneres hele døgnet. Inntil stasjonen ferdigstilles vil personellet bli kasernert i egnet lokale. Personellet vil delta i mottaksfunksjon inne på sykehuset, men vil kunne rykke ut uten unødige forsinkelser for å ivareta sin primære oppgave. Løsningen anses for å heve kompetansen til ambulansepersonellet, og styrke samarbeidet inn i sykehuset. Flakstad kommune har enmannsbetjent døgnambulanse med stasjoneringssted Ramberg. Aktivitetstall viser liten produksjon, som gjør det vanskelig å opprettholde god nok faglig kvalitet. Døgnambulansen på Ramberg foreslås derfor lagt ned. Flakstad kommune har ikke kommet med innsigelser mot dette. Døgnambulansen i Moskenes vil få tilført noe mer volum, og resterende antall oppdrag vil bli betjent av ambulansene på Lofoten sykehus. Moskenes kommune Tjenesten vil få tilført mer volum i forbindelse med nedleggelse av enmannsbetjent bil i Flakstad kommune. Styresak 28/06 1 september 4

5 Vesterålen: Planen slik den foreligger, omfatter Salten og Lofoten. Som styret er kjent med har styret for Helse Nord vedtatt at den virksomheten som Hålogalandssykehuset har drevet i Vesterålen skal slås sammen med virksomheten til Nordlandssykehuset fra , dog slik at Hålogalandssykehuset skal ha ansvar for prehospitale tjenester frem til Planen for Hålogalandssykehuset avviker på noen områder fra forslaget til Nordlandssykehuset. Det vil derfor på et senere tidspunkt bli fremmet sak for styret med forslag til hvordan planen for Vesterålen skal innarbeides i planen for Nordlandssykehuset. Et viktig punkt hvor planene er ulike, er omfanget av aktiv tid for de mindre tjenestene. I planen til Hålogalandssykehuset legges til grunn et minimum på 20 timer aktiv tid pr uke inkludert tid til trening. Ved en ren matematisk beregning utgjør forskjellen mellom planen til Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset 11 timer pr uke eller 0,5 årsverk pr bil. Ved aktiv tid i henhold til planen til Nordlandssykehuset kan de små tjenestene drives med 4 årsverk mens planen til Hålogalandssykehuset vil kreve 5 årsverk for de samme tjenestene, dvs. en forskjell på mellom 0,5 og 1,0 årsverk på bil. Etablering av en modell med 20 timer aktiv tid for alle tjenestene i Salten og Lofoten som ikke har kasernert vakt, gir et økt bemanningsbehov på 7-14 årsverk årsverk. For Vesterålen utgjør differansen 2-4 årsverk. Etablering av aktiv tjeneste med 20 timer pr uke gir derved et behov for 9-18 årsverk mer enn en modell med 9 timer aktiv tid pr uke for Salten, Lofoten og Vesterålen samlet. For Nordlandssykehuset vil det være problematisk å operere med ulikt omfang av aktiv tid mellom Vesterålen på den ene siden og Salten og Lofoten på den andre. Det legges til grunn at de aktuelle tjenestene i Salten og Lofoten etableres med aktiv tid på 9 timer pr uke inkludert 3 timer til trening. Når det gjelder tjenestene i Vesterålen er problemstillingen tatt opp med Helse Nord. Det tilrås at styret anmoder Helse Nord om at omfanget av aktiv tid for aktuelle tjenester i Vesterålen legges på samme nivå som for Salten og Lofoten. Høringssvar Bodø kommune, Kjerringøy og Skjerstad. Det er totalt innkommet 10 høringssvar for de aktuelle områdene. Med ett unntak utrykkes bekymring og motstand mot nedgradering av beredskapen i kommunens ytterpunkter og det påpekes at økt befolkning i forbindelse med turisme og fridtidsboliger ikke er tatt hensyn til. Uttalelsene påpeker at avstand og tid til hjelpen kommer blir for lang. Kommuneoverlegen i Bodø Lea vurderer det ikke uforsvarlig at ambulansene i Kjerringøy og Skjerstad legges ned, gitt at følgende forutsetninger oppfylles: Kapasiteten på ambulansetjenesten i Bodø må være god nok. Fergeberedskapen må opprettholdes. Det må stasjoneres bårebil på Kjerringøy og i Misvær. Det bør vurderes å utdanne first responders som kan utføre enkel førstehjelp, og legebemannet redningshelikopter må ha 15 minutters responstid. Kommuneoverlegen vurderer at det er gjort solide vurderinger i planarbeidet og det ses på som positivt at det er åpnet for evaluering med mulighet for justering/endring etter 1 år. Kapasiteten på ambulansetjenesten i Bodø vil bli opprettholdt og det foreslås etablert bårebil på Kjerringøy. Når det gjelder fergeberedskap foreligger ikke forslag om endring av denne. 15 minutters responstid på redningshelikopter forventes etablert i løpet av Det betyr at forutsetningene til kommuneoverlegen oppfylles. Aktivitetstall fra de siste tre år viser ikke økt antall oppdrag på Kjerringøy i sommermånedene. Basisproduksjonen fra tjenestens primære dekningsområde har vært stabil de siste 4 årene. Med bakgrunn i det lave aktivitetsnivået vil kvaliteten i tjenesten bli bedre om denne betjenes med Bodø, slik som det gjøres på Styresak 28/06 1 september 5

6 dagtid i dag. Etter omleggingen vil Kjerringøy få et tilbud som er innenfor gjeldende kvalitetskrav og i samsvar med andre deler av vårt område med lavt befolkningsgrunnlag. Fauske, Sørfold og Saltdal kommune Det er kommet inn 3 høringssvar fra dette området. Fauske og Sørfold kommuner er samstemt i sin uttalelse som også samsvarer med faginstansene i kommunene. Det påpekes en skjevfordeling i tildeling av ressursene for indre Salten. Nedgradering til dagbil i Sørfold godtas, men forutsetter at en oppretter en bedre løsning på Innhavet, for å bedre dekningen nord i Sørfold kommune. Dette forholdet ivaretas i endelig forslag til plan slik det fremgår av saken. Kommunene foreslår at det etableres omlastingsstasjoner for raskere å kunne returnere perifere distriktsbiler til opprinnelig stasjoneringssted. Det tas til orde for økt bruk av bårebil, slik at en kan avlaste ambulansene, og prioritere disse til akutt bruk. Kommunene ønsker i fremtiden mer samhandling, og mer påvirkning fra kommunalt hold. Etablering av omlastingsstasjoner og økt bruk av bårebiler i dette området er ikke innarbeidet i forslaget til plan. Saltdal ønsker ikke at den ene bilen flyttes til Fauske slik SINTEF foreslår og begrunner dette med eventuell fremtidig legevaktssamarbeid med de andre to kommunene. Det påpekes også at bortfall av ambulansen i Skjerstad kan få betydning for bilene i Saltdal ved samtidighetskonflikter. Dette er fulgt opp i endelig forslag plan ved at begge bilene i Saltdal foreslås etablert som døgnbiler. Saltdal ønsker at Nordlandssykehuset vurderer muligheten for å etablere ambulansestasjon i Saltdal. Meløy kommune Det er kommet inn 2 høringssvar for dette området. Det tas til ordet for at ambulansen i Glomfjord skal ha sin opprinnelige stasjonering hele døgnet, og ikke flyttes inn til Ørnes på dagtid. Videre har man oppfattet det slik at Yara Glomfjord skal stå som ansvarlig for reservebilløsning. Meløy kommune har også anmerkninger til at det skal være ambulansebåt, og ikke en samfunnsbåt som skal ivareta ambulanseoppdrag ut til øyene i Meløy bassenget. Det vil foreløpig ikke være aktuelt å flytte ambulansen i Glomfjord inn til Ørnes på dagtid. En slik ordning fordrer ambulansestasjon i tilknytning til oppføring av nytt helsesenter. Nordlandssykehuset baserer seg ikke på at Yara Glomfjord skal stå ansvarlig for å holde reservebil. Bilen som det henvises til anser Nordlandssykehuset for å ha inngått som en del av bedriftens industrivern. Reservebil vil bli anskaffet og stasjonert på Ørnes, og er samsvarende med ordningen i alle de andre sonene. Hvilken løsning som vil bli valgt når det gjelder båtambulanseoppdrag i kommunen er foreløpig ikke avklart. En fremtidig løsning med samfunnsbåt er derfor ikke utelukket. Etablering av løsning skjer i nært samarbeid med Meløy kommune. Lofoten Det er kommet inn 2 høringssvar for Lofoten. Det ene er fra Røst, som er fornøyd med dagens ordning. Det andre er fra Vågan kommune som stiller seg positiv til at det etableres et tettere samarbeid opp mot legevakten. Arbeidstakerorganisasjonene KFO ønsker at Nordlandssykehuset tilstreber, og legger til rette for at personellet har lik kompetanse i form av autorisasjon. De mener videre at det bør avsettes minimum 4 timer aktiv tid pr døgn, for å sikre faglig innhold i tjenesten. Tilsvarende bør lønnen økes. De ønsker at hviletidsbestemmelsene må avtalefestes, og at det må tas hensyn til personell som vegrer seg for å dra ut med båtambulanse. Tilrettelegging for å imøtekomme fysiske krav må være lik i by og distrikt. Styresak 28/06 1 september 6

7 Fagforbundet har ønsker i likhet med KFO å skaffe avtaler om hvilebestemmelser. Videre etterlyses en mer detaljert beskrivelse av hvilken kompetanse en soneleder bør inneha. Det bemerkes som negativt at grad av aktiv tid ikke fremkommer i høringsutkastet, og at finansiering av videreutdanning ikke er spesifisert som fullfinansiert. Kommentar I ambulanseplanen legges til grunn aktiv tid i tråd med minimumskravene til Helse Nord. Dette ansees å gi den kvalitet i tjenesten som Helse Nord forventer. Økning i aktiv tid i lavvolumtjenester vil kunne føre til redusert kvalitet ved at et lite antall oppdrag må deles på flere personer. Lønn og andre avtaleforhold forutsettes vurdert i de årlige lønnsforhandlingene. Økonomi Forslaget til ambulanseplan for Nordlandssykehuset vil gi økonomiske konsekvenser knyttet til følgende områder: Anskaffelse av nye biler Etablering av ambulansestasjoner på Fauske, Gravdal og i Svolvær Kasernering av vakt Økt omfang av aktiv tid Etablering av ambulansetjeneste i egen regi vil kreve investering i nye biler og nytt utstyr. I tillegg må det etableres ambulansestasjoner på Fauske, Gravdal og i Svolvær. Samlet investeringsbehov er anslått til om lag 35 mill kr for Salten og Lofoten, hvorav størstedelen er knyttet til biler og utstyr. I forhold til dagens drift foreslås en reduksjon på 4 biler i ordinær drift og en økning i antall reservebiler på 4. I tillegg foreslås etablert 6 nye bårebiler. Reservebiler har en lavere kostnad enn biler i ordinær drift siden vi tenker oss anskaffet brukte biler til dette. De driftsmessige konsekvensene knyttet til renter og avskrivninger på disse investeringene løses i hovedsak innenfor den godtgjørelse som hittil har vært betalt til private operatører siden investeringsvolumet i biler i tjenesten vil være om lag uendret. Når det gjelder bemanning viser våre beregninger et økt bemanningsbehov på om lag 10 årsverk i forhold til dagens drift. Dette er knyttet til kasernering og økt omfang av aktiv tid. Det økte bemanningsbehovet på 10 årsverk forutsetter at: Virksomheten i Skjerstad overføres til tjenesten i Beiarn Kjerringøy dekkes fra Bodø Flakstad dekkes fra Vestvågøy og Moskenes Fauske og Sørfold slås sammen til en tjeneste Uten disse tiltakene vil bemanningsbehovet øke med ytterligere 14 årsverk. Drift av 6 nye bårebiler vil gi økte kostnader på 0,3-0,6 mill. kr pr år. Etablering av 20 timer aktiv tid slik planen for Vesterålen legger til grunn vil gi behov for ytterligere 7 14 årsverk. Styresak 28/06 1 september 7

8 Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen med vedlegg og slutter seg til de prioriteringene som foreslås i forhold til å utvikle ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset. 2. Styret forutsetter at tjenesten etableres slik at forutsatte krav til kvalitet og innhold i tjenesten oppfylles. 3. Styret viser til den ulikhet som fremkommer mellom tjenestene i Salten/Lofoten på den ene siden og Vesterålen på den annen og tilrår overfor Helse Nord at omfanget av aktiv tid for tjenestene i Vesterålen legges på samme nivå som for tjenestene i Salten og Lofoten. 4. Styret ber om at det fremmes egen sak med forslag til hvordan ambulanseplanen for Vesterålen skal innarbeides i planen for Nordlandssykehuset. Avstemming: Vedtak: Styresak 28/06 1 september 8

9 SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET fra Komplett liste over høringsuttalelsene ligger i eget vedlegg. Forslag til ny ambulanseplan ble sendt ut på høring 12.mai 2006, med høringsfrist Det kom inn i alt 17 høringsuttalelser. Planen foreslår noen endringer av tjenesten (nedleggelse av ambulanser på Kjerringøy, Flakstad og Skjerstad). I tillegg er det redegjort for hvilke krav som stilles til innhold, kvalitet og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og øvrige interessenter i tjenesten. I skriv til høringsinstansene er det spesielt bedt om synspunkter på : - Endringer - Fremtidige forslag til endring ved avklart ressurstildeling - Soneinndeling - Faglig innhold, løsning for kompetanseheving - Rekruttering Vi gjengir her et kort resyme av høringsuttalelsene og viser til særtrykk av høringsuttalelsene hvor de foreligger i sin helhet. KFO : Når det gjelder faglig innhold bør NLSH tilstrebe at alt personell har autorisasjon (lik kompetanse). Det bør etableres ordninger som stimulerer den enkelte ambulansearbeider til å ta fagbrevet. KFO mener at hjemmevaktsbaserte tjenester i distriktene vil hemme rekrutteringen av kvalifisert personell da disse vil søke til tjenester med tilstedevakt/ stasjonsvakt. Det legges vekt på å sikre at ambulansepersonellet har et godt faglig innhold i sin stilling. På sikt bør det opprettes flere lærlingeplasser for å sikre god rekruttering til NLSH. For øvrig er KFO opptatt av å sikre den enkelte ambulansearbeider avtaler om hviletidsbesemmelser, begrensede tilleggsoppgaver mellom oppdrag og at en ved tiltredelse på båtambulanseoppdrag tar hensyn til personell som vegrer seg mot dette. Fysiske krav og faglig kompetanse må innføres likt for distriktstjenester og sentrale tjenester. Saltdal Helsesenter v/ kommunelege I Saltdal kommune kan slutte seg til den fremlagte ambulanseplanen. Jobben med etablering av ambulansestasjon på Rognan må prioriteres og sees i sammenheng med etablering av interkommunal legevakt. Legene vil prioritere 2 biler i Saltdal fremfor kun en bil med kortere utrykningstid. Kommunen forutsetter at flytting av ambulansen fra Skjerstad ikke skal medføre samtidsproblem for Saltdal. Sørfold kommune / Fauske kommune I kommunestyret Sørfold ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Denne konkluderte med at planlagt reduksjon i ressurser ses på som en potensiell trussel mot liv og helse. Dekning på dagtid aksepteres som foreslått. Flytting av ambulanser til Innhavet gir bedre dekning langs E6 og bedre dekning nord i Sørfold kommune. Sørfold kommune ønsker videre en ambulanse dedikert til møtekjøring for å redusere fravær for perifere ambulanser, og som kan fungere som en beredskap ved langvarig fravær av andre ambulanser eller værrelaterte avbrudd. Bilen kan også være rulleringsbil for mannskaper med lite aktivitet på fast stasjon. Det bør etableres faste omlastingsstasjoner perifert. Større bruk av bårebil vil redusere presset på ambulansene, gi akseptabel transport og et tilbud i flere områder som nå er klart underdekket. Ved bedre tilgang på lavgradert transport vil mer ambulanseressurser kunne fordeles til ettermiddag/natt. Det legges vekt på større samhandling om kommunal bruk av ambulansepersonell / helsepersonell som ambulansemannskap. De faglige vurderingene er sammenfallende i Sørfold og Fauske og høringsuttalelsen representerer i tillegg det politiske nivå i begge kommuner. Kommunene ser positivt på vedtak om offentlig drift av ambulansetjenesten. Dette vil bedre faglig nivå og mer stabil bemanning. Planens forslag om trinnvise endringer og en Styresak 28/06 1 september 9

10 inkonsekvent geografisk oppdeling gir et lite klart bilde av det endelige resultatet. Kvalitetsindikatorene må gjenspeile seg i Helse Nords forskrift og NOU 98:9 om aktiveringstid og responstid. Det hevdes at kravet om at 90 % av befolkningen skal nås med ambulanse innen 25 min. i grisgrendte strøk ikke oppfylles for Sørfold kommune i dag, og at dette blir enda vanskeligere ved å flytte ressursene til Fauske. Det nevnes også Sulitjelma med over 800 innbyggere og ingen transportordning utover drosje. Kommunene vektlegger løsninger som kan eliminere samtidighetskonflikter og stiller seg også skeptisk til bruk av ambulansepersonell til andre oppgaver. Redusert ambulansetjeneste vil medføre økt bruk av kostbare eksterne ressurser (SeaKing) og båndlegger dermed en kritisk ressurs. Det hevdes å være et misforhold mellom ressurstildelingen i Indre Salten og tilgrensede områder. Dette i forhold til antall biler, responstid i.h.t. forskrift, risikovurdering i forhold til E& og tunneller, befolkningstetthet og oppdragsmengde. Bodø kommune Kjerringøy Lokalutvalg Også Kjerringøy lokalutvalg vil støtte arbeidet med å få en økonomisk rasjonell og medisinsk forsvarlig ambulansetjeneste, både lokalt og regionalt. Utvalget kan ikke akseptere en reduksjon av ambulansetjenesten på Kjerringøy, og ønsker at dagens ordning med stasjonering av Kjerringøyambulansen ved Nordlandssykehuset på dagtid og Kjerringøy på kveld og natt. Bodø kommune / Bodø bystyre Bodø bystyre har i møte behandlet forslag til ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF. Bystyret ser med bekymring på forslaget om å legge ned ambulansene i Skjerstad og Kjerringøy og dermed forringe akuttberedskapen i kommunen. Dette begrunnet ut fra oppdragsprofil og risiko for samtidighetskonflikter. En fortsatt tilstedeværelse av ambulansene i Skjerstad og Kjerringøy er et bidrag til innbyggernes trygghet, og en viktig del av bosettingsgrunnlaget i kommunens ytterkanter. Bystyret krever derfor at nåværende enheter opprettholdes også i fremtiden. Skjerstad Lokalutvalg Skjerstad lokalutvalg behandlet saken i møte og vedtok enstemmig et sterkt ønske om å opprettholde ambulansen i Skjerstad, fordi et bortfall vil forringe akuttberedskapen i denne delen av kommunen. Det påpekes lengre utrykningstid og økning i befolkningsmengde store deler av året p.g.a. stort antall fritidseiendommer. Stenging av Beiarfjellet pga. uvær vinterstid ses også på som en trussel. Bodø Legevakt Kommuneoverlege oppfatter det som positivt at Helse Nord har fattet vedtak om offentlig drift av ambulansetjenesten. Gitt skisserte forutsetninger vurderes det ikke som uforsvarlig at ambulansen i Skjerstad og på Kjerringøy nedlegges. Skjerstad : Når det gjelder Skjerstad må kapasiteten på reserveløsningene være god nok. - Dette kan tenkes ved etablering av en reserveambulanse (bil nr. 2) i Beiarn. Denne ville også midlertidig kunne flyttes til Misvær ved planlagt (natte)stegning av Beiarfjellet. - Et annet alternativ er at bil nr.2 i Saltdal omgjøres til døgnbil. Dette vil redusere faren for samtidighetskonflikter på reserveløsningen betydelig. - Brannkorpset i Skjerstad bør få utdanning som first responders. - Det må vurderes å stasjonere en bårebil i Misvær bemannet med personell fra Brannkorpset. - Kommunelegene i Skjerstad og Beiarn må beholde retten til å rekvirere legebemannet redningshelikopter - Legebemannet redningshelikopter må ha 15 minutters aktiveringstid Kjerringøy : Forutsetninger som må oppfylles for at det skal være forsvarlig å være uten ambulanse på Kjerringøy : - Kapasiteten på ambulansetjenesten i Bodø må være god nok - Ferjeberedskapen må opprettholdes - Bårebil må være stasjonert på Kjerringøy - Utdanning av First responders Styresak 28/06 1 september 10

11 - Kommunelege/vaktlege i Bodø må beholde retten til å rekvirere legebemannet redningshelikopter - Legebemannet redningshelikopter må ha 15 minutters aktiveringstid Bodø Senterparti Bodø Senterparti aksepterer ikke at kommunens ytterdistrikter mister ambulanseberedskapen, og ønsker opprettholdelse av ambulansene i Skjerstad og Kjerringøy. Kjerringøy Arbeiderlag Kjerringøy Arbeiderlag vil fraråde på det sterkeste å legge ned ambulansen som er stasjonert på Kjerringøy. Dette begrunnes med svekket beredskap, økt befolkning på sommer og i helger, utstrakt utbygging med hotell for kurs/konferanser, og nedlegging av arbeidsplasser. Meløy kommune Plan- og utviklingsavdelingen Det vises til vedtak i kommunestyret hvor det påpekes at det fortsatt må være stasjonert døgnambulanse i Glomfjord. Uttalelsen refererer for øvrig til uttalelse fra Glomfjord Industripark. Kommunestyret forutsetter i tillegg at det etableres en egen ambulansebåt i Meløy (ikke samfunnsbåt), med minimum samme fart og sjøegenskaper som dagens båt. Bodø Eldreråd Bodø Eldreråd mener det er et stort tilbakeskritt å fjerne ambulansebilene i Kjerringøy og Skjerstad, og kan ikke akseptere at dette skjer. Glomfjord Industripark Glomfjord Industripark krever opprettholdelse av dagens ambulanseordning, begrunnet med den industrivirksomheten som er i Glomfjord. Bare i industriparken er det ca. 600 arbeidsplasser med høy aktivitet døgnet rundt hele året. Størst er antall på jobb på dagtid da ambulansen foreslås stasjonert på Ørnes. Aksjonsgruppa for Kjerringøy-ambulansen 1402 underskrifter. Aksepterer ikke redusert beredskap på Kjerringøy, og krever at dagens ordning med 2- manns-betjent ambulanse stasjonert på Kjerringøy opprettholdes. Røst kommune Ingen bemerkninger til høringsforslag for ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF. Fagforbundet avd.359 Nordlandssykehuset Fagforbundet har følgende kommentarer til en rekke forhold i forslag til ny ambulanseplan : Pkt Soneledere I store soner er det ønskelig med mest mulig andel administrativ tid og minst mulig aktiv tid. Sonelederne bør ha en viss kompetanse innenfor administrasjon/ledelse, lov-/avtaleverk osv. Savner et definert kvalifikasjonskrav til disse stillingene i planen. Pkt. 4.2 Virksomhetsregistrering Er skeptisk til at det kan hentes ut data på hver enkelt ambulansearbeider, og presiserer at dette ikke på noe tidspunkt må kunne brukes imot arbeidstakerne. Pkt. 4.3 Internkontroll og kvalitetssikring Det må defineres og avsettes aktiv tid til dette innenfor den enkelte ambulansetjeneste. Det forutsettes at arbeidsgiver ikke legger den aktive tiden til tider på døgnet når aktiviteten er størst, slik at man ikke får brukt tiden til det den skal brukes til. Det etterlyses prosedyrer for smittevern prehospitalt. Det bør være retningslinjer for ulike prosedyrer i smittevern, hygieneansvarlig på de ulike tjenestestedene, tilbud om vaksinering av personellet og ordning for vask av arbeidstøy hos godkjente vaskerier. Kollegastøtteordninger ved kriser/vanskelige situasjoner etterlyses beskrevet i planen. Pkt. 5. Samhandling Nlsh bør ta initiativ til og legge til rette for aktiv samhandling mellom foretak, primærhelse-tjeneste og ambulansene. Styresak 28/06 1 september 11

12 Pkt. 5.2 Interkommunalt legevaktssamarbeid: Ønsker rom for tosidig læringseffekt og mengdetrening for ambulansepersonell/ legevaktsleger. Pkt. 5.3 Samhandlingsarenaer: Savner spesifisering av målrettede kurs utover medikamentkurs som arbeidsgiver skal kjøre. Ambulansekoordinatorstillingene bør økes til minst 5.5 stillinger. Pkt. 7 Kompetansekrav og utdanning Savner tiltak for å få opp andelen med fagbrev i ambulansefaget. (Stipendordninger, permisjonsmuligheter m/u lønn eller andre øk. virkemidler). Det må legges langsiktige planer om hvordan nå målet om minimum 75 % med autorisasjon innen Pkt Lærlinger : Mener at en økning med bare 3 lærlingeplasser er svært forsiktig og at det er potensial for å ta inn noen flere. Savner beskrivelse av bo-/spiseforhold for lærlinger i distriktene. Ønsker fysiske krav beskrevet i planen, samt tilrettelegging for trening i arbeidstiden og avsetting av aktiv tid til dette. Ivaretakelse av de som ikke klarer kravene? Pkt Kompetanseheving: Ivaretakelse av dem som stryker på fagprøven etterlyses beskrevet i planen. Pkt Nasjonal paramedicutdanning: Ønsker en mer aktiv satsing på kompetanseheving gjennom støtte til et gitt antall hvert år som vil ta paramedicutdanning mot en viss bindingstid hos foretaket. Pkt. 8 Kurs og sertifiseringer : Forbundet mener at alle som pålegges delegeringer bør få økonomiske kompensasjon for dette. Alle som innehar delegeringer bør også ha ekstra aktiv tid for å kunne holde seg faglig oppdatert, og dette bør innarbeides i internkontrollen. Pkt. 9.4 Regionale krav og vaktordninger : Forbundet etterlyser beskrivelse av arbeidstid og vaktordninger i planen. Det påpekes de store forskjeller i ambulanseplanene til HHF og NLSH og ønsker en synliggjøring av denne problematikken m.h.t. Vesterålentjenestene. Pkt. 9.6 Vikarer : Overgangsordninger når det gjelder kompetanse hos vikarer må beskrives nærmere av foretaket. Endringer : Vågan : Forbundet savner definisjon av andel aktiv tid før personellet skal over på vakt på vaktrom. Gravdal: Definisjon av andel aktiv tid. Flakstad: Stiller spørsmål om forsvarligheten av å legge ned denne bilen. Hamarøy/ Oppeid : Savner tiltak for å dempe personellgjennomtrekken i området. Drag: Godkjenner planens forslag. Sørfold: Forutsetningen for at ambulansen i Sørfold skal dras til Fauske på kveld/ natt er at Dragbilen dras til Innhavet. Uten dette vil responstiden bli for lang. Steigen: Stiller seg noe skeptisk til en reduksjon i beredskapen hvor den ene døgnbilen omgjøres til dagbil. Andel aktiv tid pr.dag må økes. Saltdal: Dagbil bør ikke flyttes til Fauske så lenge de nå også skal dekke Skjerstad. Beiarn: Andel aktiv tid pr. dag må økes. Gildeskål: Andel aktiv tid pr. dag må økes. Meløy : Andel aktiv tid pr. dag må økes. Oppsummert mener Fagforbundet at beredskapen bygges ned, og forutsetter at NLSH sørger for forsvarlighet i tjenestene og avklarer alle endringer med de aktuelle kommuner og tillitsvalgte for berørte arbeidstakere. I tillegg savner forbundet beskrivelse av bemanning, arbeidstid, vaktordninger, hviletid osv. Når det gjelder ambulansekjøretøy bør det legges opp til fast utfasing av biler og utstyr, evt. rotasjon for forsvarlig bruk og utnyttelse. Vågan kommune Høringen har vært sendt ut til kommunens leger, men på grunn av sommeravvikling har det ikke vært mulig å drøfte denne i allmennlegeutvalget. Høringen har heller ikke vært drøftet politisk. Planen vil bli referert til Styresak 28/06 1 september 12

13 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial i første møte etter sommerferien. De av legene som har svart på høringen har ingen reservasjoner til planen, men poengterer det hensiktsmessige i å organisere ambulansetjenesten i tilknytning til den kommunale legevakten. Kommunen stiller seg bak legenes kommentarer til planen. Kjerringøy Ambulanse AS v/ Trond Jensen Rullering av personell i lavvolumtjenester til større tjenester bør være mulig å få til også for Kjerringøy. (Kjerringøy/Bodø.) Det hevdes videre at kostnadene ved dagens døgnbetjente ambulanse sammenlignet med den foreslåtte løsningen der ambulansen nedgraderes til en dagbil og flyttes til Bodø sentrum er forholdsvis små. Dette begrunnes med avlønning i forhold til de ulike vaktordninger, hjemmevakt/stasjonsvakt. I tillegg påpekes økt bruk av helikopter, økt bruk av ambulanse fra Bodø og kostnader med bårebil på Kjerringøy. Det stilles også spørsmål ved et bevisst valg hvor en går fra en desentralisert ambulansetjeneste til en sentralisert tjeneste ved flytting av ambulanse fra Kjerringøy til Bodø. En kan ikke godta en dårligere løsning enn den som ble etablert hvor ambulansen på Kjerringøy sambrukes til utkjøring av pasienter fra sykehus til distrikt, og resten av døgnet er operativ akuttbil i kommunens utkant.. Det presiseres at interne avstander og tidsforbruk på Kjerringøy ikke fremkommer i planen. Det legges også stor vekt på den trygghetsfølelsen en ambulanse skaper i et område som ikke har egen legevakt eller annen relevant lokal institusjon å henvende seg til når akutt sykdom eller skade oppstår. Saksbehandler : Evy L. Nilsen, akuttseksjonen Styresak 28/06 1 september 13

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018

Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018 Ambulanseplan Helse Finnmark HF 2008-2018 Innhold Innledning...5 1.0 Overordnede krav, målsettinger og strategier...7 1.1 Beskrivelse av Finnmark som ambulanseområde...8 1.1.1 Bosettingsmønster og befolkningsutvikling...8

Detaljer

AMBULANSEPLAN FOR HELGELANDS- SYKEHUSET

AMBULANSEPLAN FOR HELGELANDS- SYKEHUSET AMBULANSEPLAN FOR HELGELANDS- SYKEHUSET Side 1 av 55 INNHOLD: FORORD... 3 1 Befolkning... 5 2 Definisjoner og begrepsavklaringer... 5 3 Sentrale myndighetskrav:... 7 4 Kompetanse... 8 5 Fartøy... 9 6 Utstyr,

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015 Helgelandssykehuset HF/Helse Nord Utkast ambulanseplan 2015-2025 11. mai 2015 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ / OMR Kontroll: BHA

Detaljer

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Jørn O Stensløkken 1 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 3. MANDAT...5 4. RAMMER OG FORANKRING...5 5. BEFOLKNING OG AVSTANDER...6 5.1 BEFOLKNING...6

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - OPPRETTELSE AV NY MIDLERTIDIG KOMMUNAL LEGEVAKT FOR KARMØY KOMMUNE Kommunestyret behandlet saken den 16.09.2014, saksnr. 61/14 Behandling: Saken ble behandlet etter sak 56. Rådmannen redegjorde

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Rapport Kompetansebehov i ambulansefag RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Publikasjonens tittel: Publikasjonsnummer: Kompetansebehov i ambulansefag IS-0425 Utgitt: juni 2014 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Etter en gjennomgang av pasientstrømmer og beredskapssituasjon i Telemark, anbefaler de

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.12.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: AP- formannskapssalen kl. 08.00 Øvrige - møterommet 2.etg. kl. 08.00 Eventuelle

Detaljer

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen

Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Organisering av interkommunal legevakt i Vesterålen Vesterålen regionråd Sortland, mars 2001 Utredning av interkommunal legevakt i Vesterålen Sammendrag Bakgrunnen for å se nærmere på samarbeid om felles

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

PASIENTER TRAUMESYSTEM I HELSE NORD Sakspapirene ble ettersendt.

PASIENTER TRAUMESYSTEM I HELSE NORD Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 7-2009 ORGANISERING AV ALVORLIG

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD

HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Styresaknr. 21/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Hovedrapport stab-støtteprosjekt Saksbehandlers

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

KVO. KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010

KVO. KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010 KVO KONSERNTILLITSVALGTE HELSE NORD RHF KONSERNVERNEOMBUD HELSE NORD RHF Dato: 19. oktober 2010 Høringssvar: Behandlingstilbudet til alvorlig skadde pasienter - regionalt traumesystem for Helse Nord Sammendrag:

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer