AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET"

Transkript

1 . Styresaknr. 28/06 REF: 2006/ AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Randi Midtgård Spørck, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 1/06 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord Tidligere utsendt høringsutkast til ambulanseplanen. Helse Nords styresak 6/2006 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord Fullstendig høringssvar(legges ved elektronisk) Trykt vedlegg: Sammendrag av høringssvar Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Styret inviteres i denne saken til å vedta ambulanseplan for Nordlandssykehuset. Styret ble på møtet i juni orientert om innholdet i forslaget til plan. Styret for Helse Nord behandlet i sak 6/2006 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord og fattet følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at en kvalitetsmessig god, effektiv og desentralisert ambulansetjeneste er av stor betydning for å oppfylle målsettingen om en likeverdig spesialisthelsetjeneste med god tilgjengelighet uavhengig av bosted. 2. Bil- og båtambulansetjenesten er i økende grad en spesialisert helsetjeneste med tilhørende krav til kompetanse, gjennomgående kvalitetssystemer, integrasjon og faglig lederskap. For å sikre en optimal ivaretakelse av ansvaret, på linje med den øvrige del av spesialisthelsetjenesten, skal bilambulansetjenesten og den helsefaglige del av båtambulansetjenesten i Helse Nord i sin helhet ivaretas av helseforetakene. Overtakelsen av bilambulansetjenestene skjer etter hvert som kontraktene med private drivere går ut. 3. Styret erkjenner at nye myndighetskrav, krav til forsvarlighet og krav til arbeidsmiljø, vil medføre betydelige økonomiske utfordringer de kommende år. Dette vil øke den samlede omstillingsutfordringen i Helse Nord RHF og helseforetakene og skal håndteres innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. 4. Kompetanseutvikling og rekruttering for å sikre bemanning og god kvalitet, er kritiske faktorer for ambulansetjenesten i Helse Nord de kommende år. Helseforetakene må derfor planlegge og prioritere tiltak som sikrer nødvendig tilgang på kompetente medarbeidere. 5. Helseforetakene må samordne og etablere systemer for dokumentasjon og virksomhetsregistrering, herunder ta i bruk ressursstyringssystem for optimal effektivitet. 6. Styret ber administrasjonen utrede muligheten for ytterligere samordning av ambulanse og nødmeldetjenesten for å sikre god kvalitet og effektiv drift. Vedtaket i sak 6/2006 ligger til grunn for foreliggende plan. Styresak 28/06 1 september 1

2 Planen er utarbeidet av egen prosjektgruppe og oppfyller faglige krav og aktuelle forskrifter. Planen skal også ivareta overtakelse av ambulansedriften vedtatt av Helse Nord. Det vises i denne forbindelse til høringsuttalelse vedtatt av styret for Nordlandssykehuset i sak 1/2006. I saken gis innledningsvis en oversikt over de viktigste endringene som foreslås i ambulansetjenesten som Nordlandssykehuset har ansvaret for. Endringene presenteres i forhold til den virksomheten som drives i dag. Videre gis et sammendrag av innkomne høringssvar. Høringssvarene følger vedlagt. I eget avsnitt kommenteres høringssvarene og hvordan disse foreslås fulgt opp i planen Viktigste endringer Felles: Nedenfor kommenteres forslag til endringer som er felles for hele ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset. Salten: I kommuner med over 8000 innbyggere etableres ambulansestasjon med en kasernert ambulanse hele døgnet. Ved de resterende tjenester som fortsatt har hjemmevakt legges 6 timer aktiv tid inn hver uke for å ivareta fagtid. Det avsettes 6 dager i året til kurs og resertifiseringer. Alle båtambulanseoppdrag skal ledsages av personell fra bilambulanse. Volumet for ambulanseoppdrag på havet er lite og det sikres derved god kvalitet på behandlingen også til befolkningen som betjenes av båtambulanse. I tillegg til læreplassene i Bodø forelås etablert læreplasser på Fauske, i Svolvær og på Gravdal. Personell som er i tjenesten, men som ikke har avlagt fagbrev, må avlegge dette i henhold til beskrivelse i ambulanseplanen. Fysiske krav innføres. Nordlandssykehuset dekker utgiftene, og avsetter 3 timer i uken til slik trening for hvert personell Økning med 4 reservebiler. Slike biler er utrustet som fullverdige akuttambulanser, og er beregnet for å settes inn i tjeneste umiddelbart ved driftsavbrudd av ulike årsaker og vil i tillegg være en ressurs ved større ulykker og katastrofer. I tabellen nedenfor er vist dagens tjeneste og forslaget i planen for kommunene i Salten. Kommune Etablert tjeneste Forslag i plan Steigen 2 døgnbiler i hjemmevakt 2 døgnbiler i hjemmevakt Hamarøy 1 døgnbil i hjemmevakt 1 dagbil i hjemmevakt (8-16) 1 døgnbil i hjemmevakt 1 dagbil aktiv vakt hverdager på Innhavet Tysfjord 1 døgnbil i hjemmevakt 1 døgnbil i hjemmevakt Fauske og Sørfold (stasjonering Fauske) 1 bårebil i Musken 3 døgnbiler i hjemmevakt 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 8-23, vakt på vaktrom døgnbil i hjemmevakt 1 dagbil aktiv vakt 8 timer Kommune Etablert tjeneste Forslag i plan Styresak 28/06 1 september 2

3 Saltdal 1 døgnbil i hjemmevakt 2 døgnbiler i hjemmevakt 1 dagbil i hjemmevakt 8-16 hverdager Beiarn 1 døgnbil i hjemmevakt 1 døgnbil i hjemmevakt Bodø - Sykehuset 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 24 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 24 timer Tverlandet timer 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 8-20, vakt på vaktrom døgnbil hjemmevakt 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 8-20, vakt på vaktrom dagbil aktiv utkjøring 1 døgnbil hjemmevakt - Skjerstad 1 døgnbil hjemmevakt 1 bårebil - Kjerringøy 1 døgnbil hjemmevakt, 8 timer 1 bårebil utkjøring aktiv ved sykehuset Meløy 3 døgnbiler i hjemmevakt 3 døgnbiler i hjemmevakt 1 bårebil på Bolga 1 bårebil på Meløya Gildeskål 1 døgnbil i hjemmevakt 1 døgnbil i hjemmevakt 1 bårebil på Sørarnøy Fauske og Sørfold kommuner får ambulansestasjon på Fauske. I samarbeid med kommunene pågår det et arbeid for å samlokalisere legevakt og eventuelt brannvesen videre fremover. Sørfold kommune har i dag en døgnambulanse. Rekrutteringen til denne tjenesten har den siste tiden vist seg å være vanskelig. Det foreslås derfor å flytte enheten inn til Fauske som aktiv dagbil på hverdager. Responstiden vil da bli to minutter, mot dagens 10 minutter. Når det tas hensyn til økt kjøretid fra Fauske vil tilgjengeligheten bli om lag som i dag. Tysfjord kommune foreslås tilført bårebil i Musken. Hamarøy kommune har en døgnambulanse og en dagambulanse på hverdager i hjemmevakt. Det foreslås å imøtekomme høringssvarene ved at dagbilen på Oppeid i Hamarøy kommune flyttes til Innhavet mellom kl 1600 og 2300 for samlokalisering med legevakt. Denne enheten gjøres aktiv på hverdager for å styrke dekningen nord i Sørfold kommune. Samtidig styrker en den interkommunale legevakten for Hamarøy, Tysfjord og Steigen og en ambulanse med lege vil raskt kunne rykke ut, dersom behovet melder seg. Saltdal kommune har i dag en døgnambulanse, og en dagambulanse på hverdager (ikke helger) i hjemmevakt. Samarbeidsmøter med Saltdal, Fauske og Sørfold kommune har avdekket at Saltdal vurderer å delta i interkommunalt legevaktssamarbeid på Fauske. En slik løsning vil kreve at en oppgraderer tjenesten i Saltdal til to døgnambulanser. En slik oppgradering vil også styrke dekningen av Skjerstad, dersom en har samtidighetskonflikter hvor ambulansen i Beiarn har annet oppdrag. Det foreslås at dagbilen i Saltdal oppgradereres til døgnbil alle dager. Saltdal vil da ha 2 døgnbiler. Dette vil redusere belastningen på området dersom det oppstår samtidighetskonflikter i Skjerstad. Det tas samtidig høyde for et fremtidig interkommunalt legevaktssamarbeid. Beiarn kommune har en døgnambulanse i hjemmevakt. Aktiviteten er liten og tjenesten foreslås tilført aktivitet fra Skjerstad ved at døgnambulansen i Skjerstad foreslås lagt ned. Økt volum forventes å gi positiv effekt for rekrutteringen til og kvaliteten på tjenesten i området samtidig som kostnadene reduseres. Bodø kommune, Skjerstad. Døgnambulansen i Skjerstad foreslås lagt ned for å sikre aktivitetsgrunnlaget for ambulansetjenesten i Beiarn/Skjerstad. Det foreslås tilført en bårebil som stasjoneres i Misvær. Se for øvrig foran under Beiarn. Bodø kommune, Kjerringøy. Tjenesten foreslås lagt om ved at enheten overføres til stasjonen ved sykehuset i Bodø som aktiv dagbil. Det foreslås stasjonert bårebil på Kjerringøy. Styresak 28/06 1 september 3

4 Meløy kommune foreslås supplert med bårebil på Bolga og Meløya. Gildeskål kommune foreslås supplert med bårebil på Sørarnøy. Lofoten: I tabellen nedenfor er vist dagens tjeneste og forslaget i planen for kommunene i Lofoten. Kommune Etablert tjeneste Forslag i plan Værøy 1 bårebil 1 bårebil Røst 1 bårebil 1 bårebil Moskenes 1 døgnbil i hjemmevakt 1 døgnbil i hjemmevakt Flakstad 1 døgnbil i hjemmevakt Vestvågøy 2 døgnbiler i hjemmevakt 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 8-23, vakt på vaktrom døgnbil i hjemmevakt Vågan 2 døgnbiler i hjemmevakt 1 dagbil i hjemmevakt 8 timer 1 bårebil Storemolla 1 bårebil Skrova 1 døgnbil kasernert aktiv vakt 8-23, vakt på vaktrom døgnbil i hjemmevakt 1 bårebil Storemolla 1 bårebil Skrova Vågan kommune får ambulansestasjon, og en bil kaserneres hele døgnet. I samarbeid med kommunen pågår det et arbeid for samlokalisering med legevakt. Vågan kommune har to døgnambulanser og en enmannsbetjent dagambulanse med stasjoneringssted Svolvær. Aktivitetstall viser at produksjonen på dagambulansen er så liten at de andre to ambulansene som er i døgnberedskap dekker området tilfredsstillende. Dagambulansen foreslås derfor lagt ned. Vågan kommune har i sin høring ikke kommet med innsigelser mot dette. Vestvågøy kommune Ny ambulansestasjon planlegges etablert i tilknytning til sykehuset på Gravdal, og en bil kaserneres hele døgnet. Inntil stasjonen ferdigstilles vil personellet bli kasernert i egnet lokale. Personellet vil delta i mottaksfunksjon inne på sykehuset, men vil kunne rykke ut uten unødige forsinkelser for å ivareta sin primære oppgave. Løsningen anses for å heve kompetansen til ambulansepersonellet, og styrke samarbeidet inn i sykehuset. Flakstad kommune har enmannsbetjent døgnambulanse med stasjoneringssted Ramberg. Aktivitetstall viser liten produksjon, som gjør det vanskelig å opprettholde god nok faglig kvalitet. Døgnambulansen på Ramberg foreslås derfor lagt ned. Flakstad kommune har ikke kommet med innsigelser mot dette. Døgnambulansen i Moskenes vil få tilført noe mer volum, og resterende antall oppdrag vil bli betjent av ambulansene på Lofoten sykehus. Moskenes kommune Tjenesten vil få tilført mer volum i forbindelse med nedleggelse av enmannsbetjent bil i Flakstad kommune. Styresak 28/06 1 september 4

5 Vesterålen: Planen slik den foreligger, omfatter Salten og Lofoten. Som styret er kjent med har styret for Helse Nord vedtatt at den virksomheten som Hålogalandssykehuset har drevet i Vesterålen skal slås sammen med virksomheten til Nordlandssykehuset fra , dog slik at Hålogalandssykehuset skal ha ansvar for prehospitale tjenester frem til Planen for Hålogalandssykehuset avviker på noen områder fra forslaget til Nordlandssykehuset. Det vil derfor på et senere tidspunkt bli fremmet sak for styret med forslag til hvordan planen for Vesterålen skal innarbeides i planen for Nordlandssykehuset. Et viktig punkt hvor planene er ulike, er omfanget av aktiv tid for de mindre tjenestene. I planen til Hålogalandssykehuset legges til grunn et minimum på 20 timer aktiv tid pr uke inkludert tid til trening. Ved en ren matematisk beregning utgjør forskjellen mellom planen til Hålogalandssykehuset og Nordlandssykehuset 11 timer pr uke eller 0,5 årsverk pr bil. Ved aktiv tid i henhold til planen til Nordlandssykehuset kan de små tjenestene drives med 4 årsverk mens planen til Hålogalandssykehuset vil kreve 5 årsverk for de samme tjenestene, dvs. en forskjell på mellom 0,5 og 1,0 årsverk på bil. Etablering av en modell med 20 timer aktiv tid for alle tjenestene i Salten og Lofoten som ikke har kasernert vakt, gir et økt bemanningsbehov på 7-14 årsverk årsverk. For Vesterålen utgjør differansen 2-4 årsverk. Etablering av aktiv tjeneste med 20 timer pr uke gir derved et behov for 9-18 årsverk mer enn en modell med 9 timer aktiv tid pr uke for Salten, Lofoten og Vesterålen samlet. For Nordlandssykehuset vil det være problematisk å operere med ulikt omfang av aktiv tid mellom Vesterålen på den ene siden og Salten og Lofoten på den andre. Det legges til grunn at de aktuelle tjenestene i Salten og Lofoten etableres med aktiv tid på 9 timer pr uke inkludert 3 timer til trening. Når det gjelder tjenestene i Vesterålen er problemstillingen tatt opp med Helse Nord. Det tilrås at styret anmoder Helse Nord om at omfanget av aktiv tid for aktuelle tjenester i Vesterålen legges på samme nivå som for Salten og Lofoten. Høringssvar Bodø kommune, Kjerringøy og Skjerstad. Det er totalt innkommet 10 høringssvar for de aktuelle områdene. Med ett unntak utrykkes bekymring og motstand mot nedgradering av beredskapen i kommunens ytterpunkter og det påpekes at økt befolkning i forbindelse med turisme og fridtidsboliger ikke er tatt hensyn til. Uttalelsene påpeker at avstand og tid til hjelpen kommer blir for lang. Kommuneoverlegen i Bodø Lea vurderer det ikke uforsvarlig at ambulansene i Kjerringøy og Skjerstad legges ned, gitt at følgende forutsetninger oppfylles: Kapasiteten på ambulansetjenesten i Bodø må være god nok. Fergeberedskapen må opprettholdes. Det må stasjoneres bårebil på Kjerringøy og i Misvær. Det bør vurderes å utdanne first responders som kan utføre enkel førstehjelp, og legebemannet redningshelikopter må ha 15 minutters responstid. Kommuneoverlegen vurderer at det er gjort solide vurderinger i planarbeidet og det ses på som positivt at det er åpnet for evaluering med mulighet for justering/endring etter 1 år. Kapasiteten på ambulansetjenesten i Bodø vil bli opprettholdt og det foreslås etablert bårebil på Kjerringøy. Når det gjelder fergeberedskap foreligger ikke forslag om endring av denne. 15 minutters responstid på redningshelikopter forventes etablert i løpet av Det betyr at forutsetningene til kommuneoverlegen oppfylles. Aktivitetstall fra de siste tre år viser ikke økt antall oppdrag på Kjerringøy i sommermånedene. Basisproduksjonen fra tjenestens primære dekningsområde har vært stabil de siste 4 årene. Med bakgrunn i det lave aktivitetsnivået vil kvaliteten i tjenesten bli bedre om denne betjenes med Bodø, slik som det gjøres på Styresak 28/06 1 september 5

6 dagtid i dag. Etter omleggingen vil Kjerringøy få et tilbud som er innenfor gjeldende kvalitetskrav og i samsvar med andre deler av vårt område med lavt befolkningsgrunnlag. Fauske, Sørfold og Saltdal kommune Det er kommet inn 3 høringssvar fra dette området. Fauske og Sørfold kommuner er samstemt i sin uttalelse som også samsvarer med faginstansene i kommunene. Det påpekes en skjevfordeling i tildeling av ressursene for indre Salten. Nedgradering til dagbil i Sørfold godtas, men forutsetter at en oppretter en bedre løsning på Innhavet, for å bedre dekningen nord i Sørfold kommune. Dette forholdet ivaretas i endelig forslag til plan slik det fremgår av saken. Kommunene foreslår at det etableres omlastingsstasjoner for raskere å kunne returnere perifere distriktsbiler til opprinnelig stasjoneringssted. Det tas til orde for økt bruk av bårebil, slik at en kan avlaste ambulansene, og prioritere disse til akutt bruk. Kommunene ønsker i fremtiden mer samhandling, og mer påvirkning fra kommunalt hold. Etablering av omlastingsstasjoner og økt bruk av bårebiler i dette området er ikke innarbeidet i forslaget til plan. Saltdal ønsker ikke at den ene bilen flyttes til Fauske slik SINTEF foreslår og begrunner dette med eventuell fremtidig legevaktssamarbeid med de andre to kommunene. Det påpekes også at bortfall av ambulansen i Skjerstad kan få betydning for bilene i Saltdal ved samtidighetskonflikter. Dette er fulgt opp i endelig forslag plan ved at begge bilene i Saltdal foreslås etablert som døgnbiler. Saltdal ønsker at Nordlandssykehuset vurderer muligheten for å etablere ambulansestasjon i Saltdal. Meløy kommune Det er kommet inn 2 høringssvar for dette området. Det tas til ordet for at ambulansen i Glomfjord skal ha sin opprinnelige stasjonering hele døgnet, og ikke flyttes inn til Ørnes på dagtid. Videre har man oppfattet det slik at Yara Glomfjord skal stå som ansvarlig for reservebilløsning. Meløy kommune har også anmerkninger til at det skal være ambulansebåt, og ikke en samfunnsbåt som skal ivareta ambulanseoppdrag ut til øyene i Meløy bassenget. Det vil foreløpig ikke være aktuelt å flytte ambulansen i Glomfjord inn til Ørnes på dagtid. En slik ordning fordrer ambulansestasjon i tilknytning til oppføring av nytt helsesenter. Nordlandssykehuset baserer seg ikke på at Yara Glomfjord skal stå ansvarlig for å holde reservebil. Bilen som det henvises til anser Nordlandssykehuset for å ha inngått som en del av bedriftens industrivern. Reservebil vil bli anskaffet og stasjonert på Ørnes, og er samsvarende med ordningen i alle de andre sonene. Hvilken løsning som vil bli valgt når det gjelder båtambulanseoppdrag i kommunen er foreløpig ikke avklart. En fremtidig løsning med samfunnsbåt er derfor ikke utelukket. Etablering av løsning skjer i nært samarbeid med Meløy kommune. Lofoten Det er kommet inn 2 høringssvar for Lofoten. Det ene er fra Røst, som er fornøyd med dagens ordning. Det andre er fra Vågan kommune som stiller seg positiv til at det etableres et tettere samarbeid opp mot legevakten. Arbeidstakerorganisasjonene KFO ønsker at Nordlandssykehuset tilstreber, og legger til rette for at personellet har lik kompetanse i form av autorisasjon. De mener videre at det bør avsettes minimum 4 timer aktiv tid pr døgn, for å sikre faglig innhold i tjenesten. Tilsvarende bør lønnen økes. De ønsker at hviletidsbestemmelsene må avtalefestes, og at det må tas hensyn til personell som vegrer seg for å dra ut med båtambulanse. Tilrettelegging for å imøtekomme fysiske krav må være lik i by og distrikt. Styresak 28/06 1 september 6

7 Fagforbundet har ønsker i likhet med KFO å skaffe avtaler om hvilebestemmelser. Videre etterlyses en mer detaljert beskrivelse av hvilken kompetanse en soneleder bør inneha. Det bemerkes som negativt at grad av aktiv tid ikke fremkommer i høringsutkastet, og at finansiering av videreutdanning ikke er spesifisert som fullfinansiert. Kommentar I ambulanseplanen legges til grunn aktiv tid i tråd med minimumskravene til Helse Nord. Dette ansees å gi den kvalitet i tjenesten som Helse Nord forventer. Økning i aktiv tid i lavvolumtjenester vil kunne føre til redusert kvalitet ved at et lite antall oppdrag må deles på flere personer. Lønn og andre avtaleforhold forutsettes vurdert i de årlige lønnsforhandlingene. Økonomi Forslaget til ambulanseplan for Nordlandssykehuset vil gi økonomiske konsekvenser knyttet til følgende områder: Anskaffelse av nye biler Etablering av ambulansestasjoner på Fauske, Gravdal og i Svolvær Kasernering av vakt Økt omfang av aktiv tid Etablering av ambulansetjeneste i egen regi vil kreve investering i nye biler og nytt utstyr. I tillegg må det etableres ambulansestasjoner på Fauske, Gravdal og i Svolvær. Samlet investeringsbehov er anslått til om lag 35 mill kr for Salten og Lofoten, hvorav størstedelen er knyttet til biler og utstyr. I forhold til dagens drift foreslås en reduksjon på 4 biler i ordinær drift og en økning i antall reservebiler på 4. I tillegg foreslås etablert 6 nye bårebiler. Reservebiler har en lavere kostnad enn biler i ordinær drift siden vi tenker oss anskaffet brukte biler til dette. De driftsmessige konsekvensene knyttet til renter og avskrivninger på disse investeringene løses i hovedsak innenfor den godtgjørelse som hittil har vært betalt til private operatører siden investeringsvolumet i biler i tjenesten vil være om lag uendret. Når det gjelder bemanning viser våre beregninger et økt bemanningsbehov på om lag 10 årsverk i forhold til dagens drift. Dette er knyttet til kasernering og økt omfang av aktiv tid. Det økte bemanningsbehovet på 10 årsverk forutsetter at: Virksomheten i Skjerstad overføres til tjenesten i Beiarn Kjerringøy dekkes fra Bodø Flakstad dekkes fra Vestvågøy og Moskenes Fauske og Sørfold slås sammen til en tjeneste Uten disse tiltakene vil bemanningsbehovet øke med ytterligere 14 årsverk. Drift av 6 nye bårebiler vil gi økte kostnader på 0,3-0,6 mill. kr pr år. Etablering av 20 timer aktiv tid slik planen for Vesterålen legger til grunn vil gi behov for ytterligere 7 14 årsverk. Styresak 28/06 1 september 7

8 Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen med vedlegg og slutter seg til de prioriteringene som foreslås i forhold til å utvikle ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset. 2. Styret forutsetter at tjenesten etableres slik at forutsatte krav til kvalitet og innhold i tjenesten oppfylles. 3. Styret viser til den ulikhet som fremkommer mellom tjenestene i Salten/Lofoten på den ene siden og Vesterålen på den annen og tilrår overfor Helse Nord at omfanget av aktiv tid for tjenestene i Vesterålen legges på samme nivå som for tjenestene i Salten og Lofoten. 4. Styret ber om at det fremmes egen sak med forslag til hvordan ambulanseplanen for Vesterålen skal innarbeides i planen for Nordlandssykehuset. Avstemming: Vedtak: Styresak 28/06 1 september 8

9 SAMMENDRAG AV HØRINGSUTTALELSER NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET fra Komplett liste over høringsuttalelsene ligger i eget vedlegg. Forslag til ny ambulanseplan ble sendt ut på høring 12.mai 2006, med høringsfrist Det kom inn i alt 17 høringsuttalelser. Planen foreslår noen endringer av tjenesten (nedleggelse av ambulanser på Kjerringøy, Flakstad og Skjerstad). I tillegg er det redegjort for hvilke krav som stilles til innhold, kvalitet og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og øvrige interessenter i tjenesten. I skriv til høringsinstansene er det spesielt bedt om synspunkter på : - Endringer - Fremtidige forslag til endring ved avklart ressurstildeling - Soneinndeling - Faglig innhold, løsning for kompetanseheving - Rekruttering Vi gjengir her et kort resyme av høringsuttalelsene og viser til særtrykk av høringsuttalelsene hvor de foreligger i sin helhet. KFO : Når det gjelder faglig innhold bør NLSH tilstrebe at alt personell har autorisasjon (lik kompetanse). Det bør etableres ordninger som stimulerer den enkelte ambulansearbeider til å ta fagbrevet. KFO mener at hjemmevaktsbaserte tjenester i distriktene vil hemme rekrutteringen av kvalifisert personell da disse vil søke til tjenester med tilstedevakt/ stasjonsvakt. Det legges vekt på å sikre at ambulansepersonellet har et godt faglig innhold i sin stilling. På sikt bør det opprettes flere lærlingeplasser for å sikre god rekruttering til NLSH. For øvrig er KFO opptatt av å sikre den enkelte ambulansearbeider avtaler om hviletidsbesemmelser, begrensede tilleggsoppgaver mellom oppdrag og at en ved tiltredelse på båtambulanseoppdrag tar hensyn til personell som vegrer seg mot dette. Fysiske krav og faglig kompetanse må innføres likt for distriktstjenester og sentrale tjenester. Saltdal Helsesenter v/ kommunelege I Saltdal kommune kan slutte seg til den fremlagte ambulanseplanen. Jobben med etablering av ambulansestasjon på Rognan må prioriteres og sees i sammenheng med etablering av interkommunal legevakt. Legene vil prioritere 2 biler i Saltdal fremfor kun en bil med kortere utrykningstid. Kommunen forutsetter at flytting av ambulansen fra Skjerstad ikke skal medføre samtidsproblem for Saltdal. Sørfold kommune / Fauske kommune I kommunestyret Sørfold ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Denne konkluderte med at planlagt reduksjon i ressurser ses på som en potensiell trussel mot liv og helse. Dekning på dagtid aksepteres som foreslått. Flytting av ambulanser til Innhavet gir bedre dekning langs E6 og bedre dekning nord i Sørfold kommune. Sørfold kommune ønsker videre en ambulanse dedikert til møtekjøring for å redusere fravær for perifere ambulanser, og som kan fungere som en beredskap ved langvarig fravær av andre ambulanser eller værrelaterte avbrudd. Bilen kan også være rulleringsbil for mannskaper med lite aktivitet på fast stasjon. Det bør etableres faste omlastingsstasjoner perifert. Større bruk av bårebil vil redusere presset på ambulansene, gi akseptabel transport og et tilbud i flere områder som nå er klart underdekket. Ved bedre tilgang på lavgradert transport vil mer ambulanseressurser kunne fordeles til ettermiddag/natt. Det legges vekt på større samhandling om kommunal bruk av ambulansepersonell / helsepersonell som ambulansemannskap. De faglige vurderingene er sammenfallende i Sørfold og Fauske og høringsuttalelsen representerer i tillegg det politiske nivå i begge kommuner. Kommunene ser positivt på vedtak om offentlig drift av ambulansetjenesten. Dette vil bedre faglig nivå og mer stabil bemanning. Planens forslag om trinnvise endringer og en Styresak 28/06 1 september 9

10 inkonsekvent geografisk oppdeling gir et lite klart bilde av det endelige resultatet. Kvalitetsindikatorene må gjenspeile seg i Helse Nords forskrift og NOU 98:9 om aktiveringstid og responstid. Det hevdes at kravet om at 90 % av befolkningen skal nås med ambulanse innen 25 min. i grisgrendte strøk ikke oppfylles for Sørfold kommune i dag, og at dette blir enda vanskeligere ved å flytte ressursene til Fauske. Det nevnes også Sulitjelma med over 800 innbyggere og ingen transportordning utover drosje. Kommunene vektlegger løsninger som kan eliminere samtidighetskonflikter og stiller seg også skeptisk til bruk av ambulansepersonell til andre oppgaver. Redusert ambulansetjeneste vil medføre økt bruk av kostbare eksterne ressurser (SeaKing) og båndlegger dermed en kritisk ressurs. Det hevdes å være et misforhold mellom ressurstildelingen i Indre Salten og tilgrensede områder. Dette i forhold til antall biler, responstid i.h.t. forskrift, risikovurdering i forhold til E& og tunneller, befolkningstetthet og oppdragsmengde. Bodø kommune Kjerringøy Lokalutvalg Også Kjerringøy lokalutvalg vil støtte arbeidet med å få en økonomisk rasjonell og medisinsk forsvarlig ambulansetjeneste, både lokalt og regionalt. Utvalget kan ikke akseptere en reduksjon av ambulansetjenesten på Kjerringøy, og ønsker at dagens ordning med stasjonering av Kjerringøyambulansen ved Nordlandssykehuset på dagtid og Kjerringøy på kveld og natt. Bodø kommune / Bodø bystyre Bodø bystyre har i møte behandlet forslag til ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF. Bystyret ser med bekymring på forslaget om å legge ned ambulansene i Skjerstad og Kjerringøy og dermed forringe akuttberedskapen i kommunen. Dette begrunnet ut fra oppdragsprofil og risiko for samtidighetskonflikter. En fortsatt tilstedeværelse av ambulansene i Skjerstad og Kjerringøy er et bidrag til innbyggernes trygghet, og en viktig del av bosettingsgrunnlaget i kommunens ytterkanter. Bystyret krever derfor at nåværende enheter opprettholdes også i fremtiden. Skjerstad Lokalutvalg Skjerstad lokalutvalg behandlet saken i møte og vedtok enstemmig et sterkt ønske om å opprettholde ambulansen i Skjerstad, fordi et bortfall vil forringe akuttberedskapen i denne delen av kommunen. Det påpekes lengre utrykningstid og økning i befolkningsmengde store deler av året p.g.a. stort antall fritidseiendommer. Stenging av Beiarfjellet pga. uvær vinterstid ses også på som en trussel. Bodø Legevakt Kommuneoverlege oppfatter det som positivt at Helse Nord har fattet vedtak om offentlig drift av ambulansetjenesten. Gitt skisserte forutsetninger vurderes det ikke som uforsvarlig at ambulansen i Skjerstad og på Kjerringøy nedlegges. Skjerstad : Når det gjelder Skjerstad må kapasiteten på reserveløsningene være god nok. - Dette kan tenkes ved etablering av en reserveambulanse (bil nr. 2) i Beiarn. Denne ville også midlertidig kunne flyttes til Misvær ved planlagt (natte)stegning av Beiarfjellet. - Et annet alternativ er at bil nr.2 i Saltdal omgjøres til døgnbil. Dette vil redusere faren for samtidighetskonflikter på reserveløsningen betydelig. - Brannkorpset i Skjerstad bør få utdanning som first responders. - Det må vurderes å stasjonere en bårebil i Misvær bemannet med personell fra Brannkorpset. - Kommunelegene i Skjerstad og Beiarn må beholde retten til å rekvirere legebemannet redningshelikopter - Legebemannet redningshelikopter må ha 15 minutters aktiveringstid Kjerringøy : Forutsetninger som må oppfylles for at det skal være forsvarlig å være uten ambulanse på Kjerringøy : - Kapasiteten på ambulansetjenesten i Bodø må være god nok - Ferjeberedskapen må opprettholdes - Bårebil må være stasjonert på Kjerringøy - Utdanning av First responders Styresak 28/06 1 september 10

11 - Kommunelege/vaktlege i Bodø må beholde retten til å rekvirere legebemannet redningshelikopter - Legebemannet redningshelikopter må ha 15 minutters aktiveringstid Bodø Senterparti Bodø Senterparti aksepterer ikke at kommunens ytterdistrikter mister ambulanseberedskapen, og ønsker opprettholdelse av ambulansene i Skjerstad og Kjerringøy. Kjerringøy Arbeiderlag Kjerringøy Arbeiderlag vil fraråde på det sterkeste å legge ned ambulansen som er stasjonert på Kjerringøy. Dette begrunnes med svekket beredskap, økt befolkning på sommer og i helger, utstrakt utbygging med hotell for kurs/konferanser, og nedlegging av arbeidsplasser. Meløy kommune Plan- og utviklingsavdelingen Det vises til vedtak i kommunestyret hvor det påpekes at det fortsatt må være stasjonert døgnambulanse i Glomfjord. Uttalelsen refererer for øvrig til uttalelse fra Glomfjord Industripark. Kommunestyret forutsetter i tillegg at det etableres en egen ambulansebåt i Meløy (ikke samfunnsbåt), med minimum samme fart og sjøegenskaper som dagens båt. Bodø Eldreråd Bodø Eldreråd mener det er et stort tilbakeskritt å fjerne ambulansebilene i Kjerringøy og Skjerstad, og kan ikke akseptere at dette skjer. Glomfjord Industripark Glomfjord Industripark krever opprettholdelse av dagens ambulanseordning, begrunnet med den industrivirksomheten som er i Glomfjord. Bare i industriparken er det ca. 600 arbeidsplasser med høy aktivitet døgnet rundt hele året. Størst er antall på jobb på dagtid da ambulansen foreslås stasjonert på Ørnes. Aksjonsgruppa for Kjerringøy-ambulansen 1402 underskrifter. Aksepterer ikke redusert beredskap på Kjerringøy, og krever at dagens ordning med 2- manns-betjent ambulanse stasjonert på Kjerringøy opprettholdes. Røst kommune Ingen bemerkninger til høringsforslag for ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF. Fagforbundet avd.359 Nordlandssykehuset Fagforbundet har følgende kommentarer til en rekke forhold i forslag til ny ambulanseplan : Pkt Soneledere I store soner er det ønskelig med mest mulig andel administrativ tid og minst mulig aktiv tid. Sonelederne bør ha en viss kompetanse innenfor administrasjon/ledelse, lov-/avtaleverk osv. Savner et definert kvalifikasjonskrav til disse stillingene i planen. Pkt. 4.2 Virksomhetsregistrering Er skeptisk til at det kan hentes ut data på hver enkelt ambulansearbeider, og presiserer at dette ikke på noe tidspunkt må kunne brukes imot arbeidstakerne. Pkt. 4.3 Internkontroll og kvalitetssikring Det må defineres og avsettes aktiv tid til dette innenfor den enkelte ambulansetjeneste. Det forutsettes at arbeidsgiver ikke legger den aktive tiden til tider på døgnet når aktiviteten er størst, slik at man ikke får brukt tiden til det den skal brukes til. Det etterlyses prosedyrer for smittevern prehospitalt. Det bør være retningslinjer for ulike prosedyrer i smittevern, hygieneansvarlig på de ulike tjenestestedene, tilbud om vaksinering av personellet og ordning for vask av arbeidstøy hos godkjente vaskerier. Kollegastøtteordninger ved kriser/vanskelige situasjoner etterlyses beskrevet i planen. Pkt. 5. Samhandling Nlsh bør ta initiativ til og legge til rette for aktiv samhandling mellom foretak, primærhelse-tjeneste og ambulansene. Styresak 28/06 1 september 11

12 Pkt. 5.2 Interkommunalt legevaktssamarbeid: Ønsker rom for tosidig læringseffekt og mengdetrening for ambulansepersonell/ legevaktsleger. Pkt. 5.3 Samhandlingsarenaer: Savner spesifisering av målrettede kurs utover medikamentkurs som arbeidsgiver skal kjøre. Ambulansekoordinatorstillingene bør økes til minst 5.5 stillinger. Pkt. 7 Kompetansekrav og utdanning Savner tiltak for å få opp andelen med fagbrev i ambulansefaget. (Stipendordninger, permisjonsmuligheter m/u lønn eller andre øk. virkemidler). Det må legges langsiktige planer om hvordan nå målet om minimum 75 % med autorisasjon innen Pkt Lærlinger : Mener at en økning med bare 3 lærlingeplasser er svært forsiktig og at det er potensial for å ta inn noen flere. Savner beskrivelse av bo-/spiseforhold for lærlinger i distriktene. Ønsker fysiske krav beskrevet i planen, samt tilrettelegging for trening i arbeidstiden og avsetting av aktiv tid til dette. Ivaretakelse av de som ikke klarer kravene? Pkt Kompetanseheving: Ivaretakelse av dem som stryker på fagprøven etterlyses beskrevet i planen. Pkt Nasjonal paramedicutdanning: Ønsker en mer aktiv satsing på kompetanseheving gjennom støtte til et gitt antall hvert år som vil ta paramedicutdanning mot en viss bindingstid hos foretaket. Pkt. 8 Kurs og sertifiseringer : Forbundet mener at alle som pålegges delegeringer bør få økonomiske kompensasjon for dette. Alle som innehar delegeringer bør også ha ekstra aktiv tid for å kunne holde seg faglig oppdatert, og dette bør innarbeides i internkontrollen. Pkt. 9.4 Regionale krav og vaktordninger : Forbundet etterlyser beskrivelse av arbeidstid og vaktordninger i planen. Det påpekes de store forskjeller i ambulanseplanene til HHF og NLSH og ønsker en synliggjøring av denne problematikken m.h.t. Vesterålentjenestene. Pkt. 9.6 Vikarer : Overgangsordninger når det gjelder kompetanse hos vikarer må beskrives nærmere av foretaket. Endringer : Vågan : Forbundet savner definisjon av andel aktiv tid før personellet skal over på vakt på vaktrom. Gravdal: Definisjon av andel aktiv tid. Flakstad: Stiller spørsmål om forsvarligheten av å legge ned denne bilen. Hamarøy/ Oppeid : Savner tiltak for å dempe personellgjennomtrekken i området. Drag: Godkjenner planens forslag. Sørfold: Forutsetningen for at ambulansen i Sørfold skal dras til Fauske på kveld/ natt er at Dragbilen dras til Innhavet. Uten dette vil responstiden bli for lang. Steigen: Stiller seg noe skeptisk til en reduksjon i beredskapen hvor den ene døgnbilen omgjøres til dagbil. Andel aktiv tid pr.dag må økes. Saltdal: Dagbil bør ikke flyttes til Fauske så lenge de nå også skal dekke Skjerstad. Beiarn: Andel aktiv tid pr. dag må økes. Gildeskål: Andel aktiv tid pr. dag må økes. Meløy : Andel aktiv tid pr. dag må økes. Oppsummert mener Fagforbundet at beredskapen bygges ned, og forutsetter at NLSH sørger for forsvarlighet i tjenestene og avklarer alle endringer med de aktuelle kommuner og tillitsvalgte for berørte arbeidstakere. I tillegg savner forbundet beskrivelse av bemanning, arbeidstid, vaktordninger, hviletid osv. Når det gjelder ambulansekjøretøy bør det legges opp til fast utfasing av biler og utstyr, evt. rotasjon for forsvarlig bruk og utnyttelse. Vågan kommune Høringen har vært sendt ut til kommunens leger, men på grunn av sommeravvikling har det ikke vært mulig å drøfte denne i allmennlegeutvalget. Høringen har heller ikke vært drøftet politisk. Planen vil bli referert til Styresak 28/06 1 september 12

13 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial i første møte etter sommerferien. De av legene som har svart på høringen har ingen reservasjoner til planen, men poengterer det hensiktsmessige i å organisere ambulansetjenesten i tilknytning til den kommunale legevakten. Kommunen stiller seg bak legenes kommentarer til planen. Kjerringøy Ambulanse AS v/ Trond Jensen Rullering av personell i lavvolumtjenester til større tjenester bør være mulig å få til også for Kjerringøy. (Kjerringøy/Bodø.) Det hevdes videre at kostnadene ved dagens døgnbetjente ambulanse sammenlignet med den foreslåtte løsningen der ambulansen nedgraderes til en dagbil og flyttes til Bodø sentrum er forholdsvis små. Dette begrunnes med avlønning i forhold til de ulike vaktordninger, hjemmevakt/stasjonsvakt. I tillegg påpekes økt bruk av helikopter, økt bruk av ambulanse fra Bodø og kostnader med bårebil på Kjerringøy. Det stilles også spørsmål ved et bevisst valg hvor en går fra en desentralisert ambulansetjeneste til en sentralisert tjeneste ved flytting av ambulanse fra Kjerringøy til Bodø. En kan ikke godta en dårligere løsning enn den som ble etablert hvor ambulansen på Kjerringøy sambrukes til utkjøring av pasienter fra sykehus til distrikt, og resten av døgnet er operativ akuttbil i kommunens utkant.. Det presiseres at interne avstander og tidsforbruk på Kjerringøy ikke fremkommer i planen. Det legges også stor vekt på den trygghetsfølelsen en ambulanse skaper i et område som ikke har egen legevakt eller annen relevant lokal institusjon å henvende seg til når akutt sykdom eller skade oppstår. Saksbehandler : Evy L. Nilsen, akuttseksjonen Styresak 28/06 1 september 13

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn»

FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» FAUSKE KOMMUNE «Soa_Navn» Akuttseksjonen v/ Randi Spørck Nordlandssykehuset Prinsensgt. 164 8092 BODØ Saksbehandler: Jørgen Julius Kampli - Telefon: 75 60 06 04 - Telefaks: 75 60 06 20 Deres ref.: Vår

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Akuttmedisinsk avdeling Styresak 4/09 Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Saksbehandler: Jonne Kalstad Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/230 Dato: 04.02.2009 Trykt vedlegg: Ambulanseoppdrag

Detaljer

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Direktøren Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Saksbehandler: Loke Gulliksen Saksnr.: 2015/573 Dato: 12.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Prosedyre for strakstiltaket

Detaljer

ENDRING AV BÅTAMBULANSEVIRKSOMHETEN I VÅGAN KOMMUNE

ENDRING AV BÅTAMBULANSEVIRKSOMHETEN I VÅGAN KOMMUNE Styresaknr. 41/05 REF: 2004/000615 ENDRING AV BÅTAMBULANSEVIRKSOMHETEN I VÅGAN KOMMUNE Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Avtale Redningsselskapet datert 1.10.05

Detaljer

UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD

UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD Styresaknr. 1/06 REF: 2005/000467 UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland, Randi Spørck Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Høringsrapport: Utvikling av ambulansetjenesten

Detaljer

Forslag til ny ambulanseplan 2015. Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015

Forslag til ny ambulanseplan 2015. Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015 Forslag til ny ambulanseplan 2015 Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015 Bodø Dato: 7.12.2015 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM PROSJEKTGJENNOMFØRINGEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten

Styresak 38-2015 Økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Direktøren Styresak 56-2015 Evaluering av økonomiske strakstiltak i ambulansetjenesten Saksbehandler: Beate Sørslett, Helmer Jakobsen Saksnr.: 2015/573 Dato: 18.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

HØRINGSFORSLAG NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

HØRINGSFORSLAG NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET HØRINGSFORSLAG NY AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET FORORD...3 1.1 Mandat...3 1.2 Mål...3 1.3 Tabelloversikt, endringer...3 1.4 Tabelloversikt, fremtidige forslag til endringer ved avklart ressurstildeling...4

Detaljer

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels

Responstid i tettbebygde strøk øker. Liten Middels Mål Beskrivelse av mål Etablere en ambulansestruktur på Helgeland som ivaretar morgendagens kvalitetsindikatorer innenfor akseptable økonomiske rammer Ambulansetjenesten står overfor en rekke utfordringer

Detaljer

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak.

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak. 44.-+ e Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/1932-1 Saksbehandler: Hege Sørlie Saksframlegg Prehospitale tjenester - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013

Pasientreiser. RESO Lofoten. Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Pasientreiser RESO Lofoten Seksjonsleder Trond Solem 20.06.2013 Ansvar og omfang NLSH har ansvaret og kostnadene ved pasientreiser Pasientreiser er reiser til legekontor, legevakt, fysioterapeut, sykehus,

Detaljer

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland

FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN. Erlend Sundland FORELØPIG ARBEIDSDOKUMENT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR AMBULANSETJENESTEN Erlend Sundland Arbeidsgruppens medlemmer Geir Grimstad, Helse Sunnmøre HF Per Christian Juvkam, Helse Sunnmøre HF Lars Erik Sjømæling,

Detaljer

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015.

I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. Samhandlingsavvik Nordlandssykehuset og kommunene Saksbehandler: Lena Arntzen I denne saken orienteres OSO om samhandlingsavvik for perioden 2014 t.o.m. april 2015. En ser en økning i antall tilmeldte

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne

Detaljer

Ikke trykt vedlegg: Styresak Ny ambulanseplan bilambulansetjenesten - Nordlandssykehuset HF

Ikke trykt vedlegg: Styresak Ny ambulanseplan bilambulansetjenesten - Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 6-2016 Ambulanseplan NLSH - vurdering om ny behandling Saksbehandler: Beate Sørslett, Gro Ankill, Loke Gulliksen Saksnr.: 2015/2321 Dato: 08.02.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Vedlegg. Forslag til ny ambulanseplan 2015. Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015

Vedlegg. Forslag til ny ambulanseplan 2015. Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015 Vedlegg Forslag til ny ambulanseplan 2015 Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 2015 Bodø Dato: 7.12.2015 1 DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 AMBULANSEBÅTTJENESTEN Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre tilslutter seg samhandlingsgruppas forslag til kostnadsfordeling

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon

Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon Helse- og omsorgstjenester Ambulansetjenesten Toni Kvalø Ambulansen fra transportmiddel til behandlingsinstitusjon Gjennom 1990-tallet har det vært en sterk økning i aktivitetsnivået innenfor ambulansetjenesten.

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Styresaknr. 21/05 REF: 2002/100146 UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Vedlegg 1:Rapport fra prosjektgruppen

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Høring: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord.

Høring: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord. Direktøren Bodø Helse Nord RHF, postmottak Deres ref.: Vår ref.: 2011/1036/TGR005 Dato: 31.05.2011 Høring: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord. Det vises

Detaljer

Høringsuttalelse til Ambulanseplan for Helgelandssykehuset HF. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 057/15 Kommunestyret 09.09.

Høringsuttalelse til Ambulanseplan for Helgelandssykehuset HF. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 057/15 Kommunestyret 09.09. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-H11, TI-&13 15/538 15/4544 Britt Blaunfeldt Petersen 10.06.2015 Høringsuttalelse til Ambulanseplan for Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010 Høringsnotat Til: Styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge Fra: NHO Service Kopi: Dato: 13.04.2011 Sak: Evaluering av dagens ambulansedrift og kostnadsbildet i Helse Midt-Norge NHO Service er den

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/10687-3 Dato: 01.03.2016 Høring - NOU 2015:17 Først og fremst - Trygghet ved akutt sykdom og skade â INNSTILLING

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso

Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Tjenesteavtale nr 1 vedtak i fellesmøte RESO Lofoten og RESO Vesterålen 25.11.11 med endringer etter vedtak Salten Reso Enighet mellom XX kommune og Nordlandssykehuset helseforetak om partenes ansvar for

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K2-H06. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 16.03.2011 009/11

Saksframlegg. Arkiv: K2-H06. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 16.03.2011 009/11 Saksframlegg AMBULANSETJENESTEN I MIDT-NORGE - HØRINGSUTTALE Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/562 Bjarne Nordlund Arkiv: K2-H06 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 16.03.2011 009/11 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen

Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Helse Vest RHF v/ingvill Skogseth Bergen 18.10.16 Svar på forespørsel om innspel om prehospitale tenester i Helse Bergen Styret i Helse Vest har bede om ei styresak med oppdatering om ambulansedekning

Detaljer

Internrevisjonsrapport 04/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 04/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 04/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 19.08.2014 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Formål...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING . Styresaknr. 22/06 REF: 2006/000154 BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Helse Nords styresak 40/06 Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering

Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering Mottatt HV RHF HELSETILSYnET tilsyn med sosial og helse S EPT 009 Helseforetak etter liste DERES REF: I YOUR REF: VAR REF: I OUR REF: DATO: / DATE: 009/619 I BJA 3. september 009 Kartlegging av bemanning

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Status, behov og utfordringer i Helse Nord

Status, behov og utfordringer i Helse Nord Utfordringer og muligheter i den akuttmedisinske kjeden Status, behov og utfordringer i Helse Nord InnoMed Gardermoen Oktober 2008 Elsbak/Kristoffersen Helse-Nord Visjon: Helse i Nord der vi bor Pasientene

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli* X Nestleder Finn

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk

Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk Seniorrådgiver og tidligere sekretariatsleder i Akuttutvalget Jan Magne Linnsund Helsedirektoratet Akuttutvalgets mandat Utvalget skal se på:

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet - Møte vedr prehospitale tjenester

Helse- og omsorgsdepartementet - Møte vedr prehospitale tjenester Helse- og omsorgsdepartementet - Møte vedr prehospitale tjenester 14. april 2015 Utviklingstrekk for tjenesten: Økt press på ambulansetjenestene terskelen for «å bestille» ambulanse er lavere enn før.

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Det beste er det godes verste fiende

Det beste er det godes verste fiende Kan det beste bli det godes fiende? Nye krav til akuttmedisinske tenester Guttorm Brattebø Akuttmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus & Høgskolen Betanien Det beste er det godes verste fiende

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

BRUKERUTVALGET HELSE FINNMARK HF Arbeidsutvalget 9600 HAMMERFEST 23. februar 2007

BRUKERUTVALGET HELSE FINNMARK HF Arbeidsutvalget 9600 HAMMERFEST 23. februar 2007 BRUKERUTVALGET HELSE FINNMARK HF Arbeidsutvalget 9600 HAMMERFEST 23. februar 2007 Helse Finnmark HF v/erik Fjeldstad, fag- forsknings og utviklingssjef Helse Finnmark HF, Hammerfest Sykehus Sykehusv. 35

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

Endring av samarbeid mellom kommunene i Salten og Nordlandssykehuste HF fra RESO til OSO

Endring av samarbeid mellom kommunene i Salten og Nordlandssykehuste HF fra RESO til OSO Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2013 15427/2013 2011/2119 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Eldrerådet 08.04.2013 13/7 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Etablering av Salten Brann Iks

Etablering av Salten Brann Iks Etablering av Salten Brann Iks Salten Brann Iks ble formelt opprettet 1. januar 2007, og har det brannfaglige ansvaret for en del av kommunene i Salten. Dette er Gildeskål kommune, Beiarn kommune, Saltdal

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041 HØRINGSSVAR FRA HERØY KOMMUNE - BEHANDLINGSTILBUD TIL ALVORLIG SKADDE PASIENTER - REGIONALT TRAUMESYSTEM FOR HELSE

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 12/6883-8 G00 12.09.2014 Hans Martin Aase / tlf. 23064676 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINFORSKRIFT

Detaljer

Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet Byrådssak 1463 /14 Høringsuttalelse - Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet RIBE ESARK-03-201400157-112 Hva saken gjelder: Regjeringen har oppnevnt et utvalg med mandat å gjennomgå

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne Drag Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.45 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo Johanne Ellingsen,

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE

Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE Kristiansund kommune I medvind uansett vær HELSE 9 * MIDT-NORGE 5aksdok.: Mottatt: 2 -,^ håka ^i.il`! Helse Midt-Norge RHF postboks 464 7501 STJØRDAL ' SGksb^h I - F,rkiv Unnt off E Deres ref: Vår ref

Detaljer

Prehospital fremtid. Spesialrådgiver Kristin Lossius. Helse- og omsorgsdepartementet. Gardermoen, 23.september 2015

Prehospital fremtid. Spesialrådgiver Kristin Lossius. Helse- og omsorgsdepartementet. Gardermoen, 23.september 2015 Prehospital fremtid Spesialrådgiver Kristin Lossius Gardermoen, 23.september 2015 Den akuttmedisinske kjede Bred gjennomgang Nasjonal helse- og sykehusplan Akuttutvalget Akuttmedisinforskriften Utfordringer

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

AMBULANSEBÅT - FORSLAG TIL REVIDERT AVTALE VEDRØRENDE SKYSS AV HELSEPERSONELL

AMBULANSEBÅT - FORSLAG TIL REVIDERT AVTALE VEDRØRENDE SKYSS AV HELSEPERSONELL Mona Nilssen Fra: Elsbak Trond Marius [Trond.Marius.Elsbak@Heigelandssykehuset.no] Sendt: 23. mai 2012 11:29 Til: Emne: Post Dønna Ambulansebåt - forslag til revidert avtale vedrørende skyss av helsepersonell

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF

Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom. Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Ambulansetjenesten Tjenesten midt imellom Håkon Gammelsæter Administrerende direktør Ambulanse Midt-Norge HF Dette får dere høre noe om: Hvem er vi og hva driver vi med? Det jeg er bedt om å snakke om..

Detaljer

Styremøte, 14 april 2008

Styremøte, 14 april 2008 Administrasjon Bodø Styremøte, 14 april 2008 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom S-fløya. Møtestart : 08:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Helse Nord RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Styresak 14/2007 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF 2008-2018

Styresak 14/2007 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF 2008-2018 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: FFU-sjef Erik Fjeldstad Styresak 14/2007 Ambulanseplan for Helse Finnmark HF 2008-2018 1.0 Innledning: Adm direktør legger med dette fram forslag til ambulanseplan

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge

Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge Høringsuttalelse Prehospital plan for helse Midt-Norge 1. Innledning Kystgruppen (Leka, Vikna og Nærøy kommuner) og Bindal kommune samarbeider om felles høringsuttalelse til prehospital plan for RHF Midt-Norge.

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF

Tjenesteavtale nr. 13. mellom. XX kommune NORDLANDSSYKEHUSET HF Mappe: OSO 2014 tjenesteavtale 13 endret i hht innspill fra kommunene 5.2.14 Tjenesteavtale nr. 13 mellom XX kommune og NORDLANDSSYKEHUSET HF om Avtale om bruk av ledsager i forbindelse med reise til og

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften)

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften) Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 2.

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2006 200300114-178 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2006 200300114-178 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Saksbehandler: Nina Hesselberg/Trond M. Elsbak, tlf. 75 51 29 17 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2006 200300114-178 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst og omsorg Drøftingssak Kommunestyret 19/

Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst og omsorg Drøftingssak Kommunestyret 19/ Arkiv: G00 Arkivsaksnr: 2010/2350-7 Saksbehandlar: Gunhild Eidsli Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Hovudutval for oppvekst og omsorg Drøftingssak 16.03.2011 Kommunestyret 19/11 01.04.2011 Vedlegg

Detaljer