Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Einar Sørensen AS Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse"

Transkript

1 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Utgave: 03 Dato:

2 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Utgave/dato: 02 / Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Tema Leveranse: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Storbakkvegen/Slipelvvegen Utarbeide reguleringsplan Skeltved Hanne Plan Bolig;Trafikk / transport Detaljplan (PBL) Hanne Skeltved

3 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utarbeide forslag til reguleringsplan. Einar Sørensen har vært oppdragsgivers kontaktperson for oppdraget. Jon Eigil Sørensen hos og Ing. Torkild Jensen (trafikk) og L.ark. Johanna Eriksson hos har også deltatt i arbeidet. Hanne Skeltved har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Tromsø, Hanne Skeltved Oppdragsleder Ann-Kjersti Johnsen Kvalitetssikrer

4 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 sammendrag Nøkkelopplysninger Planområdet Bakgrunn for planarbeidet Planprosessen Gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer Eiendomsforhold Beskrivelse av planforslaget Risiko og sårbarhet...15

5 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 5 1 SAMMENDRAG Reguleringsplanen omfatter søndre del av Storbakkvegen og øvre del av Slipelvvegen, og er en endring av deler av gjeldende plan 1507, Reguleringsplan for felt B1-B3 og B5 Midtre Kaldslett vedtatt Hensikter med planen er forbedring av forholdene langs fire private boliger i Slipelvvegen 1-7. Bakgrunnen for reguleringsendringen er forstøtingsmur langs Slipelvvegen 1-7 som raste ut 14. desember 2007, og at man ønsker å gjøre tiltak i området for å bedre stabiliteten av muren/skråningen. Det foreslås omregulering av øvre del av Slipelvvegen til gang og sykkelveg og senking av vegen ved innkjøringen til Slipelvvegen 1-7, samt forlengelse av vegen for å oppnå maksimum stigning på gang- og sykkelvegen på 12%. Planen omfatter i tillegg søndre del av Storbakkvegen som må utvides til to felt som følge av stenging av Slipelvvegen for biltrafikk. Forstøtningsmur lang Slipelvvegen 1-7 vil få ny høyde på inntil 2,55 meter langs boligene, og på inntil 2,85 meter mot sør, hvor tomten skråner nedover mot elva. Senking av Slipelvvegen ved innkjøringen til boligene er etter ønske fra beboerne og for å forbedre atkomstforholdene i forhold til i dag. 2 NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Midtre kaldslett Adresse Slipelvvegen Gårdsnr./bruksnr. 18/7, 18/6, 18/615 og 18/521 Gjeldende planstatus Offentlig trafikkområde, Adkomstveg Forslagsstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Ny plans hovedformål Planområdets areal i daa Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (T- BRA) Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyde, og lignende) Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Einar sørensen AS, Antek AS Offentlig trafikkområde, henholdsvis gangog sykkelveg og adkomstveg Ca 10 daa 0 Utforming av skråning mellom gang- og sykkelveg og fire private boligeiendommer Nei Nei Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt (j/n) Ja

6 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 6 3 PLANOMRÅDET Slipelvvegen Planområde Storbakkveien Planområde Området ligger på fastlandet rett sør for Gammelgård, ovenfor Solstrandvegen. 4 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3.1 Utrasing av støttemur Bakgrunnen for reguleringsendringen er forstøttingsmur langs Slipelvvegen 1-7 som raste ut 14. desember Multiconsult har undersøkt årsakene til utrasingen og skrevet følgende sammendrag; En støttemur med høyde over 5 m raste ut den 14/ Utrasingen medførte betydlige materielle skader på bil og hus. Muren er bygd med avvik fra de fleste kravene som stilles til støttemurer, men de enkelte avvikene er ikke så store at utrasingen kan forklares med et enkelt avvik. Det konkluderes med at muren er for høy til ikke å ha forankring samtidig som avvikene kan ha medført at muren ble utsatt for teletrykk og/eller vanntrykk. Ved gjenoppbygging må muren forankres og bygges i henhold til standard retningslinjer.

7 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 7 Muren var 44 m lang med fri høyde opp til ca 5 m. Videre oppover fra muren stiger terrenget ca 1:1,5 opp til Slipelvvegen som ligger 1-2 m over muren. Ved gjenoppbygging av muren må den bygges med forankring samt at øvrige retningslinjer og krav fra eksempelvis byggdetaljer ivaretas. Ved fundamentering gjøres en kontroll på grunnforholdene. I tillegg anbefaler Multiconsult at en kontrollerer at det forefinnes en effektiv avskjærende drenasje i forbindelse med vegen over. For å bedre stabiliteten av muren/skråningen mellom offentlig veg og boligområdet på nedsiden av vegen, Slipelvvegen 1-7, foreslås innsnevring og omregulering av øvre del av Slipelvvegen til gang- og sykkelveg. Dette gir større areal til å ta opp høydeforskjellen mellom vegen og boligområdet. Som følge av omreguleringen av Slipelvvegen foreslås søndre del av Storbakkvegen omregulert fra ett kjørefelt til to felt. 5 PLANPROSESSEN På møte med Tromsø kommune Byutvikling og Eiendom ble det besluttet å sette i gang omregulering. Fra Tromsø kommunes referat fra møtet: TU (Tromsø utbygging AS) iverksetter omregulering av Slipelvvegen og søndre del av Storbakkvegen (sør for kryss med Slipelvvegen) der den gis to gjennomgående kjørefelt. Øvre del av Slipelvvegen omreguleres til gangveg. Den skal senkes i lendet, slik at muren ovenfor boligene blir lavere. Det vurderes også om gangvegen kan forlenges slik at stigningen blir mindre. Kjøreatkomsten til de fire boligene nedenfor muren skal forbedres.

8 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 8 Varsel om oppstart av arbeidet med reguleringsplanen var sendt grunneiere, naboere og andre berørte samt offentlige instanser Oppstart var annonsert i avisene Nordlys og Tromsø. Frist Ved fristens utløp var det mottatt 2 skriftlige innspill til planarbeidet. Planlegger har avholdt gjensidig informasjonsmøte og befaring av området med representanter for beboerne i Slipelvvegen samt nytt informasjonsmøte Innspill til planarbeidet Beboere i Slipelvvegen 1-7, datert Kort sammendrag: Beboerne i Slipelvvegen ønsker en løsning hvor det ikke er behov for en ny støttemur. Innkjøringen er i dag smal og uoversiktlig, de ønsker en flatere innkjørsel som flyttes litt lenger øst. De synes at området mellom hus/garasje og mur er for smalt (oppmålt til ca 7m), og ønsker seg 2-3 m ekstra, slik at det er mulig å snu med bil. Snødepoet ønskes flyttet fra nord for Slipelvvegen 7, der også lekeplassen ligger, til østsiden av Slipelvvegen. De tar også opp spørsmålet vedrørende flytting av lekeplassen. I dag ligger den tett inntil innkjørsel. Er det mulig å flytte lekeplassen og lage parkeringsplass i dette området? De ønsker å være med i prosessen videre i utformingen av de nye løsningene Vurdering: Det er vurdert alternative løsninger med minst mulig behov for støttemur. Løsningen som er valgt i planforslaget gir lavest mulig mur i kombinasjon med jordskråning med anbefalt helning på 1:2. Muren for høyde på maksimum 2,85 meter (2,55 meter langs Slipelvvegen 1). Innkjøringen er flatet ut ved at offentlig veg senkes med ca. 1 meter i forhold til dagens situasjon. Løsningen gir betydelig bedre atkomstforhold enn dagens forholdsvis bratte innkjøring. Det er dermed ikke nødvendig å flytte innkjøringen lenger sør. Utvidelse av arealet foran husene vil føre til en høyere mur og anbefales ikke. En flytting av lekeplassen vil føre til en betydelig mer omfattende reguleringsprosess, og har ikke direkte sammenheng med hensikten med denne planen. Merknaden anbefales tatt delvis til følge. Statens vegvesen, datert Kort sammendrag: De oppfordrer om at at det tilrettelegges for sykkelsti. På strekninger der det er potensiale for >50 gående eller syklende i løpet av en time, bør det skilles mellom gående og syklende. Maksimal stigning på sykkelveg er 10%.

9 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 9 Vurdering: Gang- og sykkelvegen vurderes ikke å ha så stor trafikk at det er nødvendig å skille mellom gang- og sykkeltrafikken. Gjeldende reguleringplan har ikke fortau langs kjøreveg. Merknaden tas til orientering. 6 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Området omfatter areal avsatt i gjeldende reguleringsplan L fra 2001 til offentlig vegareal, samt ca. 3, 25 meter byggeområde (boligformål) langs vestsiden av Storbakkvegen på de steder hvor regulert vegbredde utvides. Slipelvvegen Storbakkveien Gjeldende regulering i området, med planområde markert med rødt (utsnitt Slipelvvegen). Offentlig trafikkområde omfatter også vegskråninger, dvs inklusiv arealet som omfatter eksisterende skråning og mur langs Slipelvvegen 1-7. Området ligger innenfor Bygrensen og Utviklingsområder med vekt på boliger i Kommuneplanens arealdel

10 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 10 7 EIENDOMSFORHOLD 18/7 18/6 18/5 Antek AS

11 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 11 8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Illustrasjon: forslag til reguleringsplan Slipelvvegen reguleres til kjøreveg fram til og med avkjørsel til Slipelvvegen 1-7, herfra og fram til Storbakkvegen reguleres til offentlig gang- og sykkelveg. Regulert vegbredde reduseres fra 10 meter til 7,5 meter. Storbakkvegen omreguleres som følge av stengning av Slipelvvegen for kjøretrafikk til to felt. Tidligere bredde var 10,5 meter, og 14,5 meter med vikefelt. Ny vegbredde blir 13,75 meter. Vegbredde er i henhold til Tromsø kommunes kommunalteknisk norm med 5,75 meter kjørebane, 3 meter fortau og 2,5 meter rabatt i begge sider. Vegen skal ikke trafikeres av buss. Beboerne i Slipelvvegen 1-7 ønsker i forbindelse med ny opparbeiding av vegen i området, at man samtidig ser på muligheten for å flate ut avkjørselen til boligene. Tiltakshaver har vektlagt følgende forhold ved utformingen av nytt planforslag: - maksimal stabilitet i kombinasjon med lavest mulig mur langs boligområdet - akseptable stigningsforhold på gang- og sykkelvegen (ikke over 12%) - best mulig avkjørselsforhold til boligene. I planforslaget er Slipelvvegen foreslått senket ved innkjørslen til Slipelvvegen med ca. 1 meter av hensyn til å bedre avkjørselsforholdene. Slipelvvegen er forlenget mot sør for å oppnå best mulig stigningsforhold på gang- og sykkelvegen og samtidig minst mulig høydeforskjell mellom boligene og vegen. Maksimum stigning er 1:12. Løsningen gir murhøyde langs boligene på maksimalt 2,85 meter mot tidligere (2,55 meter langs Slipelvvegen 1).

12 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 12 Det er under utarbeiding av planen vurdert ulike løsninger for opparbeiding av skråning og forstøtningsmur. Beboerne i Slipelvvegen ønsker i utgangspunktet både å unngå forstøtningsmur, samt øke bredden på atkomstarealet fram for boligene. Tiltakshavers konklusjon er en løsning med minst mulig forstøtningsmur i kombinasjon med en beplantet jordskråning med helning på maksimum 1:2 i henhold til Statens vegvesens norm (håndbok 118). Muren blir mellom 30 og 285 cm høy. Endelig utforming og opparbeiding må gjøres på grunnlag av geoteknisk vurdering, og i henhold til geoteknisk rapport fra Multiconsult datert Snitt og oppriss av mur/ Slipelvvegen:

13 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 13 Utsnitt av reuleringsplan langs Slipelvvegen 1-7 Beboerne i Slipelvvegen 1,3,5 og 7 har på bakgrunn av møte med Asplan Viak , i brev datert konkret kommentert enkelte forhold i planforslaget. Disse kommenteres etterfølgende. 1. Atkomst til husrekken Forbedring av plansituasjonen med hensyn til atkomstforhold og lekearealer er noe som beboerne mener er svært viktig. Beboerne påpeker også at snumulighet i innkjørselen og opp mot veien må opprettholdes. Asplan Viak s vurdering: Senking av veien til ca. cote 30 vil fjerne dagens høydeforskjell i innkjørselen, og dermed forbedre innkjørselsforholdene betydelig. Dette vil også medføre en forbedret situasjon rundt lekeplassen som er plassert ved innkjørselen. Forholdene i innkjørselen med hensyn til å snumulighet vil forbedres med den foreslåtte planendringen (senking av vegen). 2. Oppstillingsplass for søppelkasser søppelhåndtering Det opplyses at husrekken i dag benytter vegkanten rett ovenfor avkjøringen til plassering av søppelkasser. Asplan Viak s vurdering: Planforslaget medfører ingen endringer med hensyn til utstrekning av arealet som boligene i dag disponerer.

14 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Bruk av snødeponi felles lekeareal (FL4) Det er i gjeldende plan satt av areal til snødeponi nord for den nordligste boligen, nedenfor regulert felles lekeplass (FL4). Lekeplassen framholdes å ha en svært uheldig plassering. Dagens snødeponi medfører også i følge beboerne at snø ved flere anledninger har rast nedover mot lekeplassen nedenfor (FL3). Det foreslås derfor at lekeplassen (FL4) flyttes til oversiden av Slipelvvegen og at FL4 benyttes til snødeponi. Det vises til at friområdet på oversiden får tilført areal pga omlegging av vegen. (Tilleggsarealet er på ca. 65 m2). Asplan Viak s vurdering: Omregulering av lekeplassen har ingen direkte sammenheng med det pågående planarbeid. Senking av vegen og innkjørselen vil imidlertid føre til noe bedre forhold rundt lekeplassen. Tiltakshaver ønsker derfor ikke å ta initiativ til omprosjektering og omregulering av lekeplassene og snødeponeringen i området, som vil kunne føre til en betydelig mer omfattende reguleringsprosess. 4. Strømfordelerboks Beboerne fremholder at strømfordelerboksen ytterligere snevrer inn atkomsten til hele husrekken og at denne må flyttes. Asplan Viak s vurdering: Dette er ikke forhold som berører reguleringsplanen direkte. Plassering av strømfordelerboksen løses uavhengig av reguleringsplanen.

15 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse Mur Beboerne er enig av valg av alternativ med makshøyde mur på 0,85 m. Det stilles spørsmål ved om minste avstand fra garasjevegg til mur på 7,7 7,9 meter i henhold til krav til snuradius. Asplan Viak s vurdering: Etter videre prosjektering har det vist seg at det ikke uten ytterligere stabiliseringstiltak av skråningen er mulig med den først foreslåtte murhøyde på maksimum 85 cm. Avstand fra garasjevegg til mur på ca. 7,7-7,9 meter er i henhold til kravene for utforming av parkeringsplasser i vegnormalene til Statens vegvesen (minimum 7 meter). Snuradius for personbil er etter vegnormalene 6 meter. 6. Asfalt Beboerne ønsker hele veien asfaltert på nytt etter senking av innkjørselen og skader som følge av murraset. Asplan Viak s vurdering: Dette er ikke forhold som berører reguleringsplanen direkte. Avtale om reasfaltering gjøres uavhengig av reguleringsplanen. 7. Fall på terreng mot hus Helningen på terrenget gjør i følge beboerne at overflatevannet renner mot husene. Eventuell oppretting av helning ønskes sett i sammenheng med asfaltering. Asplan Viak s vurdering: Dette er ikke forhold som berører reguleringsplanen direkte. Eventuell feil utførelse av opparbeidingen er privatsrettslige forhold som som må løses uavhengig av reguleringsplanen. 8. Beplantning av området ovenfor mur Spørsmål fra beboerne om hvem som har ansvar for å beplante området ovenfor mur. Asplan Viak s vurdering: Beplantning av skråningen ovenfor muren hører til opparbeiding av offentlig veg (gang- og sykkelveg) og utføres av tiltakshaver. 9 RISIKO OG SÅRBARHET Området er nylig regulert og utbygging i hovedprinsippet i tråd med gjeldende plan 1507, Felt B1-B3 og B5, Midtre Kaldslett vedtatt Vedrørende skjæringer og fyllinger: Endringene i denne plan er gjort ut fra å ivareta forholdene omkring utrasing av veg/forstøtningsmur i området. Multiconsult har undersøkt årsakene til utrasingen og har kommet med anbefaling i forhold til oppbygging av ny mur.

16 Reguleringsplan for Slipelvvegen og søndre del av Storbakkveien, Planbeskrivelse 16 I følge vurderingene til Multiconsult kan muren gjenoppbygges, men må forankres og bygges i henhold til standard retningslinjer. I følge Multiconsult består grunnen i området av relativt fast siltig sand som i en drenert grunn har relativt god bæreevne. Ettersom vegen nå trekkes lenger tilbake bedres i følge Multiconsult i tillegg stabiliteten av muren. ROS-analyse for øvrig er gjennomført i forbindelse med utarbeiding av gjeldende plan fra 2001, og gjøres derfor ikke i forbindelse med denne endringen, som omfatter en mindre del av gjeldende plan.

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / 2013-06-05

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG

NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG Oppdragsgiver Malvik kommune Rapporttype Beskrivelse og konsekvensutredning 08.03.2011 Sist justert 11.6.2013 NY VEG HOMMELVIK OG SVEBERG PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 3 (64) NY VEG HOMMELVIK

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse

Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Statens vegvesen - Region Sør Tokke kommune og Vinje kommune E134 ÅMOT Reguleringsplan Planbeskrivelse Vedtatt 10. mai 2012 INNHOLD 1 BAKGRUNN 2 2 EKSISTERENDE FORHOLD 2 2.1 LOKALISERING 2 2.2 TRAFIKKFORHOLD

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Mai 2010 Side 2 av 45 FORORD Reguleringsplanen er laget fordi

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 137/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.06.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN VEST - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak Med henvisning til

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Planbeskrivelse Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Ski og Kråkstad, langs fylkesvei 028.01, Kråkstadveien i Ski kommune. Ski kommune Dato: 20.09.11 1 1. Innledning Ski kommune er forslagstiller

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer