FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE"

Transkript

1 Rapport 9/2007 FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE 8 ULOVLIGE BIL- OG SKROTDEPONIER I BUSKERUD

2 Forfatter: Harald Baardseth, Naturvernforbundet i Buskerud Per-Erik Schulze, fagrådgiver Norges Naturvernforbund Ingunn Lægreid Tomassen, Natur og Ungdom Alle foto: Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom ISBN: Blefjell/Oslo, Norges Naturvernforbund/Friends of The Earth Norway (FoEN) Norwegian Society for the Conservation of Nature. Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Telefon: E-post: Norges Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon. Norges Naturvernforbund er et redskap for deg og alle andre som synes at natur og miljø er viktig.. 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Metode... 5 Fellestrekk for Buskeruddeponiene... 5 Årsaker til manglende myndighetsutøvelse... 6 Lokalitetsbeskrivelser... 7 DEPONI 1. Kongsberg kommune DEPONI 2. Øvre Eiker kommune DEPONI 3. Øvre Eiker kommune DEPONI 4. Flesberg kommune DEPONI 5. Rollag kommune DEPONI 6. Ringerike kommune DEPONI 7. Modum kommune DEPONI 8. Modum kommune Konklusjon og forslag til tiltak Vedlegg Brenning av avfall...39 Miljøgifter i bygge-, anleggs- og rivningsavfall...40 Naturvernforbundets faktaark 09/ Kasserte kjøretøyer Effekt og konsekvenser av miljøgifter...44 Forholdet til lovverket...45 Grunnloven...45 Forurensningsloven...45 Vannressursloven...46 Plan og bygningsloven...46 Lenker til noen nettnyheter på om ulovlig avfallsdeponering

4 Innledning Nordmenn produserer nær en million tonn helse- og miljøfarlig avfall i året. Alle kommuner er med i et nasjonalt mottaks- og behandlingssystem for dette. Statistikken viser imidlertid at rundt 10% av det farlige avfallet havner på avveie istedenfor å leveres til godkjente mottak. Statens forurensningstilsyn har delegert ansvaret for å forebygge slik avfallsdumping til kommunene og fylkesmennene. Norges Naturvernforbunds vurdering er imidlertid at dette ansvaret forsømmes i stort omfang. Uryddige lokale bedrifter og avfallseiere tjener på dette, mens miljøet er taperen. I Norge, landet som ofte betegner seg selv som et av de beste og ryddigste i verden, finnes det dermed ulovlige avfallsdeponier i tusentall spredd i naturen. Norges Naturvernforbund kommer stadig over disse deponiene gjennom vår tilstedeværelse i felt landet rundt. Naturvernforbundet i Buskerud har det siste året i samarbeid med Natur og Ungdom tatt et spesielt ansvar for å systematisere denne kunnskapen. De har gjennomført flere større stikkaksjoner i sitt fylke samt hatt møter med kommunene, fylkesmannen og Statens Forurensningstilsyn (SFT). Den foreliggende rapporten dokumenterer 8 store, ulovlige avfallsdeponier knyttet til bil- og skrotmottak i Buskerud. Naturvernforbundet har i tillegg nylig utgitt to rapporter om andre typer ulovlige deponier i Buskerudskommunene Rollag (18 deponier, 2006) og Sigdal (28 deponier, 2007). Sakene vi dokumenterer i disse rapportene demonstrerer i praksis hvordan kommunene og fylkesmannen har kommet til kort i forhold til sitt miljø- og oppryddingsansvar. I tillegg kjenner vi mange andre ulovlige fyllinger såvel i Buskerud som i resten av landet. På bakgrunn av våre funn og erfaringer fra stikkaksjonene i Buskerud må vi kunne anta at det her som et minimum er minst 50 deponier i hver kommune. Til sammenlikning kan det nevnes at Lier kommune i Buskerud, en av kommunene som har gjort grundige egne undersøkelser, har funnet 108 ulovlige private deponier. Dersom en antar at 50 deponier pr kommune er representativt for resten av landet vil det innebære minst ulovlige deponier i Norge. Disse deponiene utgjør samlet en betydelig forurensingsfare. Der deponiene inneholder bygge- og rivningsavfall, bilvrak eller elektronikkavfall lekker de miljøgifter som PCB, bromerte flammehemmere, bly og kvikksølv. Dette er kjemikalier som gir svært alvorlige skader på dyr og mennesker over tid, og som det derfor er totalforbudt å slippe ut i miljøet. Ofte ligger deponiene nær vassdrag eller drikkevannskilder og utgjør dermed en akutt forurensningsfare Mange av tilfellene er så grove at vi kan snakke om søppelkriminalitet. Ikke bare gir deponiene forurensningsfare, men det er knyttet økonomiske misligheter som unndragelse av avfallsgebyrer og urettmessig tilegnelse av vrakpant til den ulovlige avfallshåndteringen. Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom ber myndighetene ta nødvendige grep for å bedre situasjonen, og foreslår i denne rapporten en rekke tiltak. 4

5 Metode Deponiene i denne rapporten er funnet ved en kombinasjon av søk i felt og tolkning av flyfoto som er fritt tilgjengelig på internett. Det er også tatt kontakt med samtlige kommuner hvor deponiene forefinnes samt fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud for å få informasjon om hva som er kjent om deponiene, og hva som har vært satt inn av tiltak. Uanmeldte befaringer uten eier tilstede er utført av Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom i mai, august, september og november Nærmere beskrivelse av metoden er gitt i Naturvernforbundets Veileder vedrørende jobbing med avfallsdeponier/lokaliteter som kan finnes på Fellestrekk for Buskeruddeponiene Vi fokuserer i denne rapporten på større bil-, maskin- og skrotdeponier i Buskerud. Det ble ikke funnet noen deponier/ ansamlinger av biler som er forskriftsmessige. Samtlige deponier som er funnet og deretter undersøkt er dermed inkludert i rapporten. Det er anslagsvis mellom 100 og 450 biler/maskiner, samt en rekke annet skrot på hvert av deponiene som blir beskrevet. De har følgende fellestrekk: - De har eksistert over en årrekke. - De er alle knyttet til bilbransjen. - Eierne bryter en rekke forskrifter og lover og har gjort det over lengre tid. - Eiendommene mangler i vesentlig grad: o Fast dekke. o Miljøsanering av vrak. o Løyve til drift eller respekt for løyvenes omfang. o Godkjent avfallshåndtering. o Klar avgrensing av området. - Det er uten tillatelse brent avfall på flere av deponiene. - Eierne har fått gjentatte klager og/eller pålegg fra naboer og andre. - Kommunene har vist om forholdene på deponiene over svært mange år og har i en del tilfeller gitt ulike pålegg til eierne. Påleggene har ikke blitt fulgt. - Fylkesmannen kjenner til 5 av deponiene og har gjennomført inspeksjon på 4 av dem. Fylkesmannen har gitt pålegg for å bedre en rekke forhold. Eierne har i hovedsak ikke fulgt opp påleggene. - Fylkesmannen har ved flere av deponiene oppfordret til å søke om løyve til drift selv om eier åpenbart har drevet ulovlig over lengre tid. 5

6 Årsaker til manglende myndighetsutøvelse Naturvernforbundet i Buskerud og Natur og Ungdom har gjennom arbeidet med denne rapporten erfart at ansvaret for å rydde opp i, samt forebygge deponier forsømmes i stort omfang. Selv om de beskrevne deponiene har vært kjent over lang tid og det har vært utført ulike tiltak fra kommune kan vi ikke se, etter befaring, at forholdene har blitt bedret. Kommunene oppgir på forespørsel at dette kan ha ulik begrunnelse: - Saksbehandler kjenner forurenser (familie, venner). - Sentrale personer i administrasjon eller blant politikere er selv deponi-eier. - Vansker med å etablere enhetlig og rettferdig praksis. - Manglende forståelse for at deponiene kan være farlige. - Ved makeskifte kan det være at den nye eieren ikke vet om fyllingene og derved i etterkant ikke er interessert i å påta seg de ekstra omkostningene som trengs for å rydde opp. - Administrasjonen mangler støtte fra politikerne. - Mange av kommunene har som politikk ikke å ta et selvstendig initiativ for å undersøke forurensingsfare men kun reagere på meldinger fra publikum. - Eierne kan ha store sosiale problemer, være kriminelle eller aggressive, eller de kan ha en svært høy alder. - Det godkjente avfallsmottaket fungerer ikke godt nok. For eksempel kan det ha svært korte åpningstider. - Opprydding i private deponier er lite inntektsgivende for kommunen. I noen tilfeller kan arbeidet bli svært kostbart, og muligheten forurensningsloven gir til å i etterkant inndrive dette er i seg selv en kostbar og tidskrevende affære. - Lavt kunnskapsnivå hos saksbehandlere og kommunale ledere. - Saksbehandlere vegrer seg for å ta en konflikt med grunneier og forurenser. - Generelt tids- og arbeidspress i det kommunale systemet. - I flere av sakene er det uklart for kommunene om sakene hører hjemme på et kommunalt nivå eller på fylkesmannsnivå. - Samtlige kommuner med unntak av Modum kommune innrømmet selv at de forsømte disse forurensningssakene. Fylkesmannen informerte i møte med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom at de i loven har virkemidler til følge opp sine pålegg i form av opprydding på eiers regning. Dette er imidlertid vanskelig å gjennomføre fordi det er svært utfordrende å inndrive pengene fra eier i etterkant. I mange tilfeller har dette vært umulig. Fylkesmannen har heller ingen midler til å dekke oppryddingskostnadene over sine budsjetter og kvier seg derfor. Fylkesmannen har også vist stor tilbakeholdenhet i forhold til å ilegge bøter eller anmelde forurenser og begrunner dette med at det trolig ikke vil medføre endringer. Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen orienterte videre om at det er nærmest umulig å løse disse sakene tilfredsstillende med de midler de har til rådighet. De oppgir at de i Buskerud kun har brukt 14 dagers arbeidskapasitet per år på disse sakene. SFT er orientert om kapasitetsproblemet. Fylkesmannen orienterte videre om at de kun har løst en sak de siste 4 år som er sammenlignbar med sakene som omtales her. 6

7 Lokalitetsbeskrivelser I lokalitetsbeskrivelsene under presenteres 8 ulike deponier i 6 kommuner. De er interessante fordi de på hver sin måte viser svakheter hos forurensingsmyndighetene. Hver lokalitetsbeskrivelse følges av bildedokumentasjon. DEPONI 1. Kongsberg kommune. Vestsiden av Lågen, Skavanger nord Beskrivelse: Større deponi av biler (over hundre), oljefat, batterier, vrak, motordeler, jernskrot, slanger av ulike typer, hvitevarer, glass, kreosotmaterialer og store plastdunker med ukjent innhold. Tydelige lekkasjer til grunn. Brannsted i container (røyk ved befaring). Deponiet har økt siste år blant annet annet med utrangerte Mesta-biler. Området må være over 10 dekar, og ligger i umiddelbar nærhet til Numedalslågen. Saksbehandling: Kongsberg kommunes administrasjon forteller at en der har kjent til saken og de kritikkverdige forholdenei inntil 10 år. De har ved flere anledninger henvendt seg till eier for å forsøke å bedre på forholdene uten å lykkes. Blant annet annet kommenterte kommunen for flere år siden at eier ikke håndterte avfall forskriftsmessig. 4/ sendte kommunen et brev til eier og pekte på en rekke forhold som burde rettes opp. Batterier, oljetønner, væsker og ulike forurensinger fra motorer var et alvorlig problem som eier fikk i oppdrag å rette på. Kommunen skulle derfor komme på en befaring og ba om assistanse fra fylkesmannen, men fylkesmannen meldte at måtte utsette sin deltakelse. På forespørsel har de oppgitt at dette skyldes kapasitetsproblemer. Kommunen har, siden denne befaringen, trodd at fylkesmannen overtok saken fra denne dato. Fylkesmannen har aldri ment at de har ansvaret siden det er en privat forurenser. Kommunen ble først klar over at fylkesmannen ikke har fulgt opp saken når Naturvernforbundet informerte om dette. På forespørsel sier de ansvarlige i kommunen at de ikke kjenner til at det har skjedd noe i saken de siste 2-3 årene. Teknisk sjef kjenner ikke til om eier har tillatelse til driften. Etter at Naturvernforbundet tok opp saken har kommunen sendt et nytt brev til eier. Naturvernforbundets inspeksjon i august 2007 viste at forholdene ikke er rettet opp. Ved å sammenlikne med eldre luftfoto av område ser vi at det har kommet en rekke nye kjøretøy til området. Dette bekreftes av fylkesmannen. Det er fremdeles mulighet for lekkasje av olje og batterisyre slik det ble påpekt i brevet fra kommunen. I tillegg er det en rekke andre forhold som vil kunne medføre forurensing. Eier har ingen løyve til drift etter foruensingsloven. 7

8 8

9 9

10 10

11 DEPONI 2. Øvre Eiker kommune. Hårne, Røkkebergveien Beskrivelse: Deponi ved bygdeveien mellom Vestfossen og Mjøndalen. Store mengder med bilvrak, større deponier med uvisst innhold, oljefat, maskindeler, glass, bildekk, batterier, diverse skrot, bygningsdeler, Over 10dekar. Det ble ikke registrert fast dekke på området. Det var heller ikke et klart avgrenset område med gjerde rundt. Maskinene så ikke ut til å være miljøsanert. En må anta at det er fare for større forurensing fra området, både til grunn og luft, samt en estetisk forurensing. Saksbehandling: Kommunen opplyser at de har hatt kontakt med bedriften over svært lang tid og har hatt ulike merknader til bedriften. Det ble foretatt befaring av området ca 4 år siden av politisk komité. Siste kontakt kommunen hadde med eier var for ca to år siden. Eier har ikke søkt om tillatelse til å behandle kasserte kjøretøy. Kommunen kommenterer at spesielt avfallhåndteringen ikke har vært tilfredsstillende, for eksempel har det vært ulovlig brenning på området. De har også kommentert manglende tillatelse til å håndtere kasserte kjøretøy. Kommunen har ikke gjennomført kontroll av området, og kommunen visste derfor ikke om påleggene var blitt gjennomført/tatt til følge. Kommunen orienterer om at den selv vanligvis ikke tar et selvstendig initiativ til inspeksjon i slike saker, men kun reagerer på meldinger som kommer inn. Det har vært stille i saken siste to år med unntak av en melding om brenning på området. kommunen har derfor ikke foretatt seg noe annet enn en kontakt med eier for å få slutt på brenningen. Fylkesmannen har vært på befaring høsten 2007 og har konstantert flere avvik. Det er ikke fast dekke på område, området er ikke inngjerdet, eier har ikke kontroll på miljøsanering av kjøretøyene, og det kan ikke dokumenteres at eier har levert miljøfarlig avfall etter forskriftene. 11

12 12

13 13

14 14

15 DEPONI 3. Øvre Eiker kommune. Ca 1 km sør for stort grustak ca 4 km vest for Skotsmoen. Koordinater: N , Ø Beskrivelse: Over 300 biler/lastebiler (de fleste uten motor) inne i skogen. En del bildeler og motorer, sammenrast lager med dekk, glass og bildeler og diverse skrot. Bilene er spredd ut over et større område og delvis overgrodd av vegetasjon. Saksgang; Kommunen opplyser å ha hatt kontakt med eier i over et år, men har ikke gitt skriftlig pålegg om opprydding. Etter at Naturvernforbundet tok opp saken har kommunen vurdert å ta opp saken på ny. Kommunen opplyser at eier ikke har tillatelse til oppbevaring av bilvrak, eller noen annen form for løyve til drift. 15

16 Flyfotoet under er en faksimile fra nettstedet Norge i bilder, og viser hvordan området så ut for noen år siden. 16

17 17

18 18

19 DEPONI 4. Flesberg kommune. Lengst sør på Moen industriområde. Beskrivelse: Utenfor gjerdet mot syd var det over 70 større kasserte maskiner, mengder av oljefat (på et sted var det 20 fat) kreosotmaterialer og annet skrot. Det var noen steder stablet maskiner i høyden opp til 6 meter. Mot øst var det lignende tilstander, men det var vanskelig å få oversikt over mengdene. Innenfor gjerdet var det flere hundre maskiner, motordeler, jernskrot, dekk, konteinere og diverse annet. Det meste var av eldre dato. Det eksisterer kun gjerde på to av sidene og dette er tildels sammenrast. I den senere tid har det vært stor aktivitet med tilføring av nye maskiner. Det var ikke fast dekke på noe av området som ble inspisert (ca 4/5 av området), verken utenfor eller innenfor gjerdet. Det var hundrevis av små og store lekkasjer til grunn både innenfor og utenfor området. Lekkasjene tyder på at maskinene ikke var miljøsanert. En rekke større tanker lå spredd utover, sannsynligvis parafin/diesel eller bensintanker. Det fantes også hvitevarer og elkomponenter. På grustaket sør for deponiet var det en haug med kreosotmaterialer og isoporplater samt noe skrot. Naturvernforbundet var på ny befaring 19/ Siden oktober har området fått tilført store nye mengder med betongelementer, bygningsavfall og maskiner. Dette er deponert nær hovedveien og er således utenfor området hvor det er søkt om løyve. Vanninntak til fastboende i områdene rundt (Svene) var for inntil ca 6 år siden lokalisert midt på industrifeltet. Grunnsvannsspeilet ligger ca 3 meter under bakkenivå. I dag fungerer inntaket kun som reservevannskilde for kommunen. Saksbehandling: Kommunen har visst om forholdene på industriområdet i en årrekke, og bekrefter at de har hatt flere merknader til driften. Tidlig på 90 tallet og i 1995 ga de blant annet pålegg til eier om å gjerde inn området fordi eier ikke holdt seg innenfor sine eiendomsgrenser. Dette ble ikke gjort tilfredsstillende. I 1997 fikk eier pålegg om å flytte biler som sto på et område nær riksveien. Dette ble gjennomført. Kommunen oversendte saken til fylkesmannen for ca 5 år siden. Første gang bedriften fikk pålegg fra fylkesmannen var i Eier har fått anledning til å lagre inntil 60 anleggskjøretøyer og 100 tonn næringselektroavfall, i tillegg til skrapmetall i den grad det kan gjøres på en ryddig måte. Arealet er videre krevd inngjerdet i brev fra fylkesmannen-2/ Dette er ikke fulgt opp. Det er videre krevd fast dekke på et passende areal. Vi kan ikke se at dette er gjort. Fylkesmannen har seinere vært på gjentatte befaringer/besøk med muntlige pålegg uten synlig resultat. Årsrapport er ikke sendt inn for Det er ikke gitt økonomisk garanti for sanering ved en eventuell nedleggelse slik kravet er for skrapmottak. Området har blitt utvidet ved flere anledninger uten at det er søkt om løyve for utvidet drift.av søknaden fra eier (23/8-04) til fylkesmannen 19

20 om driftstillatelse beskrives arealet.. I dag er det plassert maskiner og div annet skrot på et ca dobbelt så stort området som kartet viser. Luftfotoet er en faksimile fra Nettstedet Norge i bilder og viser store deler av industriområdet slik det så ut for noen år siden. Forholdene i dag er blitt betraktelig forverret. 20

21 Bildet er tatt utenfor gjerdet mot øst. Bildet er tatt utenfor området øst for gjerdet. 21

22 Bildet viser maskiner sør for løyveområdet. Bildet viser blant annet 15 oljefat og lekkasjer til grunn. 22

23 Bildet viser deponiet sett fra øst. Alle maskinene er trolig utenfor tillatt område. Bildet viser en av svært mange lekkasjer under en maskin. 23

24 Bildet viser dekk og felger i mengder, samt stabling av maskiner i høyden. Bildet viser kasserte tanker og elektriske komponenter. 24

25 Mengder av kabler og annet skrot. Oljetønner innenfor området 25

26 Skrot og oljelekkasjer trolig utenfor løyve området Skrot utenfor løyveområdet, i retning jernbanen 26

27 Moen mot vest, nærmere veien.. Brannsted bak malingfabrikk. Det er vanskelig å fastslå på bålrestene hva som brennes. 27

28 DEPONI 5. Rollag kommune Veggeli Nord. Koordinater: N , Ø Beskrivelse: Mer enn 150 bilvrak, batterier, oljesøl, dekk, hvitevarer, oljefat og diverse skrot. Området var ikke avgrenset, og uten fast dekke. Mange av bilene sto spredd inne i skogen. Batterier og fat lå strødd utover. Det renner en bekk i umiddelbar nærhet. Det er en stor fare for avsig fra området til Lågen. Saksbehandling: Ved kontakt informerer kommunen at en der er kjent med forholdet og over lengre tid har hatt kontakt med eieren for å få avviklet den ulovlige virksomheten. Fylkesmannen er også inne i saken. I sin rapport av 18/5-05 noterer de 3 avvik: Eieren behandler kasserte kjøretøy uten å ha tillatelse etter forurensingsloven, Lagring og levering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende Virksomheten fremstår som skjemmende for omgivelsene. Området er ikke klart avgrenset og inngjerdet. Fylkesmannen skriver til eier i brev 18/ at virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene. De varsler samtidig om tvangsmulkt. Vi kan ikke se at fylkesmannen har foretatt seg noe etter denne datoen. Naturvernforbundet var på befaring på lokaliteten i mai 2006 og skrev et notat som ble sendt kommunen. Notatet ble fulgt opp med møte med kommunen hvor vi påpekte forurensingsfaren. Kommunen orienterte om at en ville ta en ny kontakt med eier for å få fortgang i saken. Ved vår befaring mai 2007 kunne vi ikke se at noen av forholdene var forbedret. Vi var på ny befaring i september Opprydding var nå satt i gang. Verken kommune eller fylkesmannen hadde fulgt opp saken så de kjente ikke til dette. En har derfor ingen kontroll med hvordan det blir ryddet opp. 28

29 DEPONI 6. Ringerike kommune Tyristrand, Nedre Fegriveien 31 Koordinater: N , Ø Beskrivelse: Stort bildeponi i skråning. Ca 150 synlige bilvrak, ikke fast dekke og ingen inngjerding eller avgrensing. Flere biler er tippet fra en liten fylling og ligger i en haug. Området er tildels gjengrodd. Biler ligger spredd over et større område både på åpen mark og i skogkanten. Bilene ligger ca 50 meter fra et bekkeløp. Det er også en mindre fylling med ukjent innhold i overkant av deponiet hvor flere biler er tippet utfor og ligger delvis på taket. Saksbehandling: Ringerike kommune hadde allerede i 1989 gitt pålegg om opprydding av området. Eier hadde da overskredet grensen for skraphandlerbevilgningen. Fylkesmannen befarte området i Vi har ikke mottatt korrespondanse i saken vedrørende denne befaringen. Fylkesmannen sendte ut et informasjonsskriv i 2002 om at eier måtte ha løyve til driften etter forurensingsloven og ba samtidig om en tilbakemelding. Fylkesmannen fikk ikke tilbakemelding før etter 2 år. Eier søkte ikke om løyve, men ga kun en kort redegjørelse for driften. Det skjedde ikke mer i saken før Fylkesmannen var på befaring i I etterkant skrev Fylkesmannen at eier driver sin virksomhet med kasserte kjøretøy uten å ha nødvendig tillatelse. I tillegg er farlig avfall ikke levert i tråd med kravene i avfallsforskriften. Fylkesmannen kommenterer blant annet at kjøretøy har stått over 13 år på stedet. Dette innebærer en fare for lekkasjer. Det er heller ingen inngjerding/avgrensing av området. 10/ skjerpet Fylkesmannen tonen overfor eier og ga blant annet varsel om mulig tvangsmulkt dersom forholdene ikke blir rettet opp. Vi har ikke registrert ytterligere korrespondanse. Det er gått 1,5 år. Det er 18 år siden kommunen første gang tok tak i saken. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom kan ikke se at noen av forholdene som er beskrevet i Fylkesmannens rapport har blitt rettet på. 29

30 30

31 31

32 DEPONI 7. Modum kommune. Ca 2 km nord fra Sysle stasjon, langs grusvei. Koordinater: N Ø Beskrivelse; Over 50 maskiner/biler, mengder av mekanisk avfall og motorer, oljefat, dekk, Arealet er mer enn 5 dekar. Saksbehandling: Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ringte kommunen og informerte om forholdene på området. Saksbehandler på teknisk etat orienterte om at en har kjent til saken i en årrekke. Kommunen hadde vært på befaring for ca 10 år siden. Han refererte at eier ikke trengte løyve for å lagre biler. Dette er ikke ulovlig og det er ingen forurensingsfare forbundet med driften. Kommunen ga ikke inntrykk at en vurderte å gjøre noe med forholdene. I en seinere samtale med miljøansvarlig ble det gitt informasjon om at vannprøver i bekkesig i nærheten ikke hadde vist akutt forurensing og at kommunen derfor ikke kunne foreta seg noe.. 32

33 33

34 34

35 DEPONI 8. Modum kommune. Ca 3 km nord langs grusvei fra Sysle stasjon, til venstre der veien deler seg, 500 meter langs veien. Koordinater: N , Ø Beskrivelse: Ca 100 bilvrak og diverse mekanisk avfall utover et jorde og delvis inne i skogen. Arealet er over 10 dekar. Saksgang: Kommunen har kjent til området i en årrekke. Kommunen var på befaring sist gang for 5-6 år siden. Da lovte grunneier at det skulle ryddes opp. Kommunen hevder at om en ikke klarer å påvise akutt forurensing får de ikke gjort noe. Vannprøver i bekken i nærheten viste ingen forurensing. Kommunen har ikke tenkt å gjøre noe på kort sikt, og oppgir at det skyldes kapasitet og prioriteringer. Utfra befaringen gjort av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet ser det ut som om fyllingen er blitt større dersom man sammenlikner dagens deponi med luftfoto fra noen år tilbake. 35

36 36

37 37

38 Konklusjon og forslag til tiltak Resultatene fra de 8 deponiene som er beskrevet i denne rapporten viser at det foregår ulovlig avfallsdeponering i stor skala i alle kommunene, og at kommunene og fylkesmannen ikke følger opp det forurensningsansvaret de er pålagt. De bruker heller ikke de virkemidlene de har til rådighet. Grunnene som oppgis for dette er mange, men en har i liten grad meldt problemet som helhet videre til SFT og Miljøverndepartementet. Kommunene og Fylkesmannen har derved også forsømt sitt ansvar ved ikke å synliggjøre den tildels totale mangel på oppfølging av forurensningssakene. Vi anbefaler derfor at Statens Forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet setter i verk ekstraordinære strakstiltak på systemnivå for å gi ansvarlig forurensingsmyndighet kommune og fylkesmann kunnskap, handlingsrom, økonomi, og hensiktsmessige tiltak for å rette på forholdene. Subsidiært ber vi SFT om å heve denne type saker opp på et høyere forvaltningsnivå. Vi ber SFT videre sørge for at undersøkelser blir gjennomført vedrørende innholdet på deponiene, og at det ryddes opp. Ulike tiltak på flere nivåer bør vurderes, men det er åpenbart at miljøkriminalitet av den type vi dokumenterer her sjelden eller aldri blir straffet. Juridiske virkemidler må derfor brukes i langt større grad enn før. I tillegg bør det vurderes å skjerpe strafferammene. Supplerende tiltak kan være å styrke informasjon til eier/forurenser, kommune og Fylkesmannen. Kommunene har spesifikt etterspurt informasjon om: - hvilket ansvar kommunene har og hva lovverket sier, - hvilke deponier det bør ryddes opp i og hvilke som kan ligge, - det finnes en budsjettpost hvor kommunene får dekket utgifter til en eventuell opprydding - hvilke metoder som er aktuelle ved en opprydding - hvor ulikt avfall bør deponeres - hvilke verktøy kommunene har til rådighet Kommunene har også gitt uttrykk for at de trenger veiledning og et spark utenfra for lettere å kunne prioritere sakene og bruke de verktøy de har til rådighet. 38

39 Vedlegg 1 Brenning av avfall 2 Miljøgifter i bygge-, anleggs- og rivningsavfall 3 Kasserte kjøretøyer 4 Effekt og konsekvenser av miljøgifter 5 Lovverket om avfallsdeponering 6 Lenker til aktuelle temasider Brenning av avfall Brenning av alle typer avfall, er gjenganger på mange av de ulovlige fyllingene. Brenning av avfall er ikke lovlig. Brenning av avfall under slike forhold kan gi både skadelig/giftig aske og skadelig/giftig røyk. Røyken kan være sjenerende for allergikere / astmatikere. Brenning kan medføre kjemiske reaksjoner i avfallet og gi skadelige stoffer i rest-avsiget. I veiledning TA-1824/2001 fra SFT til kommunene om Åpen brenning og brenning av avfall i små-ovner uttrykkes det tydelig at: Det vil ikke være akseptabelt å tillate brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning av produksjonsavfall i småovner. Dette inkluderer blant annet bygg og anleggsavfall... Det vil heller ikke være akseptabelt å tillate brenning av avfall i småovner i den hensikt å destruere avfall. Slik brenning er ulovlig, uavhengig av mengden avfall som forbrennes, eller størrelsen på avfallsovnen, dersom ovnen ikke har en utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven 11. I tillegg er adgangen til å tenne bål i skog og mark regulert av forskrift gitt etter lov om brannvern. Det følger av denne at det utendørs er forbudt å gjøre opp ild slik at det kan føre til brann. Brenning, herunder opptenning av bål, i eller i nærheten av skogsmark er forbudt i tiden 15. april til 15. september, med mindre det er innhentet tillatelse fra brannsjefen. 39

40 Miljøgifter i bygge-, anleggs- og rivningsavfall Bygge- og rivningsavfall kan inneholde store mengder miljøgifter 1. Dette avfallet skal derfor ikke ukritisk brukes som fyllmateriale eller henlegges i private fyllinger. Det er ulovlig å lagre eller deponere denne type masser uten særskilt tillatelse. Før dette kan skje, må de miljøfarlige fraksjonene være identifisert, sortert ut og levert til mottak for farlig avfall. De eneste trygge fraksjonene for gjenbruksformål er ubehandlet betong, tegl, tre og metall, mens såkalt blandet bygge- og rivningsavfall nesten alltid inneholder miljøgifter. Miljøgiftene oppstår ikke i avfallet, men stammer fra produkter og byggematerialer hvor produsenten har tilsatt miljøgiftene med vilje for å oppnå visse tekniske egenskaper. Både gamle og nye bygg kan inneholde miljøgifter. Miljøgiftene kan identifiseres ved prøvetaking og kjemiske analyser, eller ved visuell inspeksjon kombinert med kunnskap om historien til det aktuelle avfallet og hva slags produkter som har hatt miljøgifter. Noen av de viktigste miljøfarlige fraksjonene er oppgitt i tabellen under. Tabellen er basert på kildene 2 og 3 hvor ikke annet er oppgitt.: Avfallstype Miljøgift Asfalt PAH og i noen tilfelle PCB 4 Elektriske og elektroniske artikler Bromerte flammehemmere 5, PCB, klorparafiner, kvikksølv Fugemasse PCB, ftalater og klorparafiner Flammehemmete møbler og tekstiler Bromerte flammehemmere Gulvbelegg og heldekkende tepper PFOS 6, PCB, ftalater Isolasjon rundt rør (cellegummi) Bromerte flammehemmere 7 Isoporplater, bl.a. i grunnmur og fra Bromerte flammehemmere veifyllinger Isolerglassvinduer PCB og klorparafiner Jordmasser, forurensete Alle typer miljøgifter Maling på betong og metall PCB, bly, klorerte parafiner, klororganiske pesticider Kreosotbehandlet tre PAH Maling på tre (spesielt gammel hvit Bly maling) Pussede tegl- og betongvegger fra før PCB 1980 Trykkimpregnert tre Arsen, krom og kobber Hvor farlig er dumpet rivningsavfall? 1 Definisjonen på en miljøgift er: Lite nedbrytbare stoffer som lett akkumuleres i organismer der de kan gi kroniske giftvirkninger selv i svært lave konsentrasjoner. For nærmere informasjon om utvelgelseskriterier, se for eksempel nett-tjenesten Miljøstatus i Norge:Kriteriesett for prioriterte stoffer. 2 SFT rapport, Trygg disponering av rive- og anleggsavfall. TA SFT veileder, Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving. Veileder for tiltakshavere m.fl. TA Nyhetssak og rapport høst 2004 om nye PCB funn i asfalt. 5 SFT (2003) Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse. TA SFT (2004) Bruken av PerFluorAlkylStoffer (PFAS) i produkter i Norge. Materialstrømsanalyse. 7 Som note 5, samt SFT (2003) Kartlegging av farlege kjemikaliar i utvalgte bygg- og anleggsmateriale. Materialstraumsanalyse TA

Fiskum 20/ Til Lensmannen i Øvre Eiker Hokksund

Fiskum 20/ Til Lensmannen i Øvre Eiker Hokksund Fiskum 20/9-2013 Til Lensmannen i Øvre Eiker Hokksund Naturvernforbundet i Buskerud (NiB)vil med dette begjære tiltale og straff for bedrift (trolig RVS AS) og/eller person som har opptrådt på vegne av

Detaljer

Koordinater; N 6668109 Ø 541036. Omfang; Ca 50 meter x 25 meter x 2 meter (min) høyde, til sammen minimum 2500 m3.

Koordinater; N 6668109 Ø 541036. Omfang; Ca 50 meter x 25 meter x 2 meter (min) høyde, til sammen minimum 2500 m3. Naturvernforbundet i Buskerud Åmot, 8/6-2011 Til Nordre Buskerud politidistrikt v/ Thov Thorsrud E-post: nordre.buskerud@politiet.no Naturvernforbundet vil med dette begjære tiltale og straff for grunneier

Detaljer

Rapport og forespørsel om informasjon vedrørende deponi m.m i Modum kommune

Rapport og forespørsel om informasjon vedrørende deponi m.m i Modum kommune Naturvernforbundet i Buskerud Darbu: 1/6-10 Åssideveien 3322 Darbu Org. nr 970492283 Fylkessekretær: Per Øystein Klunderud Tlf 32 75 05 04 e-post: pedroklu@online.no Fylkesleder Harald Baardseth Tlf. 41609846

Detaljer

Darbu, 6/2-2012. Til. Øvre Eiker lensmannskontor. V/ Øystein Kvernes. Adr.; Oystein.kvernes@politiet.no

Darbu, 6/2-2012. Til. Øvre Eiker lensmannskontor. V/ Øystein Kvernes. Adr.; Oystein.kvernes@politiet.no Darbu, 6/2-2012 Til Øvre Eiker lensmannskontor. V/ Øystein Kvernes Adr.; Oystein.kvernes@politiet.no Naturvernforbundet i Buskerud (NiB)vil med dette begjære tiltale og straff for Gevelt Grustak & Entreprenør

Detaljer

FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE

FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE Notat om UREGLEMENTERT /ULOVLIGE DEPONERT AVFALL OG BRENNING AV AVFALL PÅ INDUSTRITOMT I KRØDSHERAD KOMMUNE Forfatter: Harald Baardseth, Naturvernforbundet i Buskerud Tlf 4609846

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

Aktuelt fra forurensningsloven Ulovlig avfallsplasser. Ildikó Nordensvan Fylkesmannens miljøvernavdeling

Aktuelt fra forurensningsloven Ulovlig avfallsplasser. Ildikó Nordensvan Fylkesmannens miljøvernavdeling Aktuelt fra forurensningsloven Ulovlig avfallsplasser Ildikó Nordensvan Fylkesmannens miljøvernavdeling Forurensningsloven 28 Forbud mot forsøpling»ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/4257-9 Arkiv: K20 Sakbeh.: Ragnhild Willersrud Sakstittel: VEDTAK ETTER FORURENSNINGSLOVEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/4257-9 Arkiv: K20 Sakbeh.: Ragnhild Willersrud Sakstittel: VEDTAK ETTER FORURENSNINGSLOVEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/4257-9 Arkiv: K20 Sakbeh.: Ragnhild Willersrud Sakstittel: VEDTAK ETTER FORURENSNINGSLOVEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring, drift og miljø Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Oppfølging av ulovlig avfallshåndtering

Oppfølging av ulovlig avfallshåndtering Oppfølging av ulovlig avfallshåndtering i Bergen kommune Haldis Haukås Lillefosse Haldis.Haukaslillefosse@Bergen.Kommune.no Avdeling for Miljørettet helsevern, Helsevernenheten, Etat for helsetjenester

Detaljer

Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag

Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag Forskrift om åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall, Verran kommune, Nord-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Verran kommunestyre xx.xx.2013 med hjemmel i lov

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. INNHOLD Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sande kommune, Vestfold. 1. Formål 2. Virkeområde 3. Definisjoner 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner 5. Unntak

Detaljer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer

Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Regelverk og Fylkesmannens erfaringer Anne Sundet Tangen Miljøvernavdelingen Fylkesmannens verdigrunnlag Kvalitet Dristighet Nytenkning Respekt Åpenhet Fylkesmannsembetet Fylkesmannens hjemmeside Våre

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Andøy kommune, Nordland. Fastsatt av Andøy kommunestyre 2008 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Informasjon om virksomheten Navn: Varanger Bil Demontering AS Organisasjonsnr.: Adresse: 9840 Varangerbotn Telefon/telefaks:

Informasjon om virksomheten Navn: Varanger Bil Demontering AS Organisasjonsnr.: Adresse: 9840 Varangerbotn Telefon/telefaks: FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Inspeksjonsrapport Saksnr.: 2010/2465 Dato for inspeksjon: 06. mai 2010 Informasjon om virksomheten Navn: Varanger

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

RAPPORT FRA TILSYN ved SANDNESSJØEN BILOPPSAMLING OPPSAMLINGSPLASS FOR BILVRAK RADÅSEN I ALSTAHAUG KOMMUNE

RAPPORT FRA TILSYN ved SANDNESSJØEN BILOPPSAMLING OPPSAMLINGSPLASS FOR BILVRAK RADÅSEN I ALSTAHAUG KOMMUNE Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Marit Torsvik, 75 53 15 56 27.10.2008 2005/12310 472 mat@fmno.no Deres dato Deres referanse RAPPORT FRA TILSYN ved SANDNESSJØEN

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato 16.10.07 Saksbehandler: Karin Espvik Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten Navn: Brødrene London AS Adresse: Postboks 6181 Etterstad Besøksadresse: Knud

Detaljer

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser

Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong. 2 - Mellomlagring av forurensete masser Orienteringer: 1 - Status for arbeidet med veiledning for bruk av lett forurenset betong 2 - Mellomlagring av forurensete masser Skien 18.10.2012 Gunnar Djuvik, FMTE FYLKESMANNEN I TELEMARK Miljøvernavdelingen

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 1 anmerkning, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 1 anmerkning, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten. Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler, Thore Egeland Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten Navn: Lindland Maskin AS Adresse: Akersmyr, 4580 Lyngdal Besøksadresse: Akersmyr Kommune/kommunenr.:

Detaljer

Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: PeWe Entreprenør AS Virksomhetens org.nr.:

Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: PeWe Entreprenør AS Virksomhetens org.nr.: Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon, Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13 2008/2689 Kontrollrapport Kontrollrapport nr: 2008.14.I.MVATE Saksnummer: 08/ 2689 Dato for kontrollen:

Detaljer

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Helmer Grindrud

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Helmer Grindrud Vår dato: 11.11.2014 Vår referanse: 2008/5480 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Helmer Grindrud Helmerveien 3622 SVENE Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Arkiv nr.: 2009/6082 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert avfallsprodusent: Navn og besøksadresse: Mjåvannsveien 66 Navn

Detaljer

INSPEKSJON. VED Bildemontering Ringerike AS. Forrige kontroll: Organisasjonsnr: Kontrollklasse: 3 Tidsrom for

INSPEKSJON. VED Bildemontering Ringerike AS. Forrige kontroll: Organisasjonsnr: Kontrollklasse: 3 Tidsrom for FYLKESMANNEN I BUSKERUD MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Bildemontering Ringerike AS Endelig INSPEKSJONS- RAPPORT NR. 05.009 Virksomhetens adresse: Postboks 1072 3503 HØNEFOSS Hensmoen Industriområde

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2011.012.I.FMTE Saksnummer: 2011/2000 Dato for kontroll: 24.06.2011

Detaljer

IKKE VARSLET KONTROLL. ved. Olas Bil AS, Karmøy kommune

IKKE VARSLET KONTROLL. ved. Olas Bil AS, Karmøy kommune IKKE VARSLET KONTROLL Endelig RAPPORT 2005.032 ved FYLKESMANNEN I ROGALAND Olas Bil AS, Karmøy kommune Bedriftens adresse: Røkleivvegen, FMVA arkivkode: 472 4262 AVALDSNES Utslippstillatelse av: 28.11.2002

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker Vår dato: 14.11.2011 Vår referanse: 2011/4494 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Buskerud Last AS Postboks 52 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud.

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken kommune, Buskerud. Brenning av avfall Kommunen har vedtatt forskrift om regulering av bålbrenning og gjelder fra 22.02.2007. Forskriften gjelder i hele kommunen. Det må søkes skriftlig om dispensasjon fra forskriften. Søknaden

Detaljer

Velkommen til møte! Nærmiljø, bygningsmiljø mv i Malmlia. Frank Christiansen, ordfører Per Morten Bjørgum, fagsjef Plan og utvikling

Velkommen til møte! Nærmiljø, bygningsmiljø mv i Malmlia. Frank Christiansen, ordfører Per Morten Bjørgum, fagsjef Plan og utvikling Velkommen til møte! Tema: Nærmiljø, bygningsmiljø mv i Malmlia Frank Christiansen, ordfører Per Morten Bjørgum, fagsjef Plan og utvikling Bakgrunn for møtet: Malmlia: Er et enestående område i lokal og

Detaljer

Fjerning av fritidsbåter ved ulovlig fortøyning eller opplag

Fjerning av fritidsbåter ved ulovlig fortøyning eller opplag Fjerning av fritidsbåter ved ulovlig fortøyning eller opplag Problemstilling Småbåter er fortøyd/lagt i opplag/hensatt/forlatt i utmark og/eller på privat/offentlig grunn i lang tid. Hva kan SNO eller

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.009.I.FMTE Saksnummer: 2017/2174 Dato for kontroll: 18.05.17

Detaljer

FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE I ØVRE EIKER

FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE I ØVRE EIKER Rapport 2011 FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE I ØVRE EIKER Notat om UREGLEMENTERTE / ULOVLIGE DEPONERT EE-AVFALL, BILVRAK, SKROT, FORURENSET MASSE OG ANNET AVFALL (VILLFYLLINGER) I ØVRE EIKER KOMMUNE. Adresse:

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon John B.Mpongo Ntachombwene, 35586203 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: Bø Bilco AS-avd.Seljord Postadresse:

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Saggrenda Bilopphuggeri AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Saggrenda Bilopphuggeri AS Vår dato: 19.05.2015 Vår referanse: 2011/3941 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Saggrenda Bilopphuggeri AS Meheiaveien 15 3614 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter

Detaljer

Forurensningsregelverket

Forurensningsregelverket Forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter: 1. Forurensningsforskriften 2. Avfallsforskriften 3. «Internkontrollforskriften» F-loven 7 - fastslår den generelle plikten til å unngå

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

9982 KONGSFJORD den 14.10.2015 E-post; frednlarsen@outlook.com Tlf.; 928 56 124

9982 KONGSFJORD den 14.10.2015 E-post; frednlarsen@outlook.com Tlf.; 928 56 124 Fred N. Larsen Postboks 79 9982 KONGSFJORD den 14.10.2015 E-post; frednlarsen@outlook.com Tlf.; 928 56 124 Tana Kommune Rådhusveien 24 9845 TANA E-post; postmottak@tana.kommune.no KLAGE PÅ VEDTAK Viser

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: Prinsens gate 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: Prinsens gate 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Martha Kårevik Stalsberg

Detaljer

Avgjørelse av klage på kommunen sitt vedtak om løpende tvangsmulkt og pålegg om opprydding Tana kommune

Avgjørelse av klage på kommunen sitt vedtak om løpende tvangsmulkt og pålegg om opprydding Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Deanu gieldafrana kommune Rådhusv. 3 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2013/2775 29.10.2015 Ark

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Helmer Grinderud

Rapport etter forurensningstilsyn ved Helmer Grinderud Vår dato: 11.09.2015 Vår referanse: 2008/5480 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Helmer Grinderud Helmerveien 3622 SVENE Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjon ved Valdres Jern og Metallforretning, Rogndokken Industrianlegg, 2900 Fagernes Dato for inspeksjonen: 9. september 2010 Saksnummer hos Fylkesmannen:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato Vår referanse 26.05.08 2008/11110 Saksbehandler, innvalgstelefon, adresse Arkiv nr. Deres referanse Torild K. Halvorsen Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler. John B. Mpongo Ntachombwene Arkivnr: 472 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr: 2010/12581 Kaldheims Bildeler AS, Vindafjord - Kontrollrapport Rapportnr.:

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt

Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt Ås kommune Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/02598-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato

Detaljer

Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 2015/618

Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 2015/618 INSPEKSJONSRAPPORT Stavanger, 27.01.2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 2015/618 Saksbehandler: MNA Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rogaland Bildeler AS Dato for inspeksjonen: 20.11.2015

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Erfaringer fra BIR sitt prøveprosjekt - tilsyn med ulovlig avfallshåndtering. Geiranger

Erfaringer fra BIR sitt prøveprosjekt - tilsyn med ulovlig avfallshåndtering. Geiranger Erfaringer fra BIR sitt prøveprosjekt - tilsyn med ulovlig avfallshåndtering Geiranger 09.11.2016 Etablering av interkommunalt samarbeid om tilsyn med forsøpling Kartlegging av ulovlig avfallshåndtering

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Hof Bilopphuggeri 21. februar 2017 og varsel om mulig stopp i mottak av kjøretøy

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Hof Bilopphuggeri 21. februar 2017 og varsel om mulig stopp i mottak av kjøretøy Hof Bilopphuggeri Industriveien 31 3090 HOF Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 33 37 11 95 2017/170 07.04.2017 Fred Marius Svendsen 33 37 11 63 Arkivnr:

Detaljer

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker kommune

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker kommune Vår dato: 12.11.2013 Vår referanse: 2011/4494 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Buskerud Last AS Postboks 52 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter oppfølgende

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Solfjeld AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 973 146 890 Eies av (org.nr): 980 250 571 Besøksadresse: Solfjellveien 1, 4900 Tvedestrand Telefon: 37 16 21 38 Bransjenr. (NACE-kode): 16.232

Detaljer

Rapport etter tilsyn Mosjøen bil og maskindemontering AS - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport etter tilsyn Mosjøen bil og maskindemontering AS - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Mosjøen bil og maskindemontering AS Båthølen 8658 MOSJØEN Saksb.: Sunniva S. Hartmann e-post: fmnosuh@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 07 Vår ref: 2005/10783 Deres ref: Vår dato: 23.01.2015 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder

Steinkjersannan SØF. Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljømessige og økonomiske konsekvenser av tre ulike grenseverdier for bly i LNF-områder Miljøseminar i regi av Forsvarsbygg Skifte Eiendom Oslo, 23. mai 2012 Rolf E. Andersen Golder Associates AS Bakgrunn

Detaljer

Inspeksjon ved Oppdal Bil-demontering Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.FMST Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/2185

Inspeksjon ved Oppdal Bil-demontering Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.FMST Saksnr. hos Fylkesmannen: 2007/2185 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 21.10.2010 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Gunhild Flaamo 73199201 2007/2185 Inspeksjon ved Oppdal Bil-demontering

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

UANMELDT KONTROLL VED TRØNDELAG BILDELER VERDAL AS

UANMELDT KONTROLL VED TRØNDELAG BILDELER VERDAL AS Saksbehandler: Monica Ness Deres ref.: Vår dato: 01.10.2010 Tlf. direkte: 74 16 80 64 E-post: monica.ness@fmnt.no Vår ref.: 2010/5813 Arkivnr: UANMELDT KONTROLL VED TRØNDELAG BILDELER VERDAL AS Virksomhet:

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS Vår dato: 30.06.2011 Vår referanse: 2011/4494 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Buskerud Last AS Postboks 52 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven «Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven Forvaltningsloven Gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer Et hvert organ for stat eller

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen ASKER OG BÆRUM BILOPPHUGGERI AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 97522658 0219.0064.01 2011.008.I.FMOA 2011/12778 30/06-2011 Opplysninger om

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Hålogaland Biloppsamling AS under inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Hålogaland Biloppsamling AS under inspeksjonen Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 18.6.2015 2015/2331-2 Saksbehandler, innvalgstelefon May-Helen Holm, 77642206 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved

Detaljer

Saksbehandler, innvalgstelefon Astrid Holte, 55 57 22 22 Vår dato 22.08.2005 Deres dato Vår referanse 2005/9830 Deres referanse SIM Næring AS Eldøyane 5411 Stord Tillatelse til behandling av EE-avfall

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Kjell Utsogn Vår dato: 13.5.2014 Tlf.: 38 17 62 13 Vår ref.: 2010/5668 Arkivkode: 472 Kjells Biler 4720 Hægeland

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for Blanketten skal benyttes ved søknad om utslippstillatelse i henhold til lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 11 og 16,

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Oppfølging etter inspeksjon ved Østfold Bildemontering AS

Oppfølging etter inspeksjon ved Østfold Bildemontering AS Østfold Bildemontering AS Ringtunveien 12 1713 GRÅLUM Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2011/5815 472 KAV Vår dato: 23.04.2014 Oppfølging etter inspeksjon ved Østfold Bildemontering AS Dato for

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 975 159 647 0219.0153.03 2012.114.I.FMOA 2012/19752 10/10-2012 Opplysninger

Detaljer

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Helmer Grindrud

Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn ved Helmer Grindrud Vår dato: 29.11.2013 Vår referanse: 2008/5480 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Helmer Grindrud Helmerveien 3622 SVENE Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter oppfølgende forurensningstilsyn

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: Halvorsli Fjell og Grunn AS, Porsgrunn Bilopphugging

Detaljer

Det er gitt 2 anmerkninger

Det er gitt 2 anmerkninger Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet Navn og adresse kontrollert virksomhet: GLØR IKS, miljøstasjonen i Øyer Navn og adresse byggeier: GLØR

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.004.I.FMTE Saksnummer: 2013/453 Dato for kontroll:

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved Hålogaland Biloppsamling AS, Rødskjær

Rapport fra tilsyn ved Hålogaland Biloppsamling AS, Rødskjær Rapport fra tilsyn ved Hålogaland Biloppsamling AS, Rødskjær 15.6.2011 Opplysninger om virksomheten Virksomhetens adresse Rødskjærveien 25, 9430 Sandtorg Besøksadresse Rødskjærveien 25, 9430 Sandtorg Fylkesmannens

Detaljer

Farlig avfall på avveie!

Farlig avfall på avveie! Øvre Eiker 2/1-2011 Farlig avfall på avveie! Rehabilitering av rørgater og kraftstasjoner i Norge. Naturvernforbundet i Buskerud (NiB)ble kjent med at Statkraft gjennomførte en rehabilitering av rørgatene

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling (ROAF), Bøler gjenvinningsstasjon- Kontrollrapport Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 834 391 0231.0071.01 2012.076.I.FMOA 2012/9316

Detaljer

Rapport fra tilsyn Biloppsamlingsaksjonen 2015

Rapport fra tilsyn Biloppsamlingsaksjonen 2015 Rana bilopphuggeri AS ranabil@online.no Saksb.: Sunniva S. Hartmann e-post: fmnosuh@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 07 Vår ref: 2005/10784 Deres ref: Vår dato: 26.5.2015 Deres dato: Arkivkode: 472 Rapport

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Viser til e-post datert 19. oktober 2015 hvor dere har sendt over tilleggsopplysninger til oss.

Viser til e-post datert 19. oktober 2015 hvor dere har sendt over tilleggsopplysninger til oss. Fra: Christine [mailto:christine@hermod-teigen.no] Sendt: 20. oktober 2015 16:13 Til: Tronrud, Irene Hei igjen, Se svar under. Med vennlig hilsen/best regards HMS / KS - LEDER Mobil: 94 8 042 15 E-mail:

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr.

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 10.05.06 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/1690 Informasjon

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Bil- og Maskinhuggeriet AS

Rapport etter kontroll ved Bil- og Maskinhuggeriet AS Rapport etter kontroll ved Bil- og Maskinhuggeriet AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Bil- og Maskinhuggeriet AS 7517 Hell Organisasjonsnummer 860209802 Tidsrom for kontrollen 05.06.2015 Deltagere fra

Detaljer

IKKE VARSLET KONTROLL. ved. Knoks Bildeler AS Sandnes kommune

IKKE VARSLET KONTROLL. ved. Knoks Bildeler AS Sandnes kommune IKKE VARSLET KONTROLL ENDELIG RAPPORT 2005.0028 ved FYLKESMANNEN I ROGALAND Knoks Bildeler AS Sandnes kommune Bedriftens adresse: Luramyrveien 39-41 4301 SANDNES FMVA arkivkode: 472 Utslippstillatelse

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Åsmund Homme Vår dato: 10.05.2006 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2006/2603 Arkivkode:472 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: E-post:

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside:  E-post: Inspeksjonsrapport FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Hjemmeside: http://fylkesmannen.no/aa E-post: postmottak@fmaa.no Inspeksjonsrapport nummer: 3/2006 Saksnummer: 06/3116 Informasjon om virksomheten

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer