FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE"

Transkript

1 Rapport 9/2007 FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE 8 ULOVLIGE BIL- OG SKROTDEPONIER I BUSKERUD

2 Forfatter: Harald Baardseth, Naturvernforbundet i Buskerud Per-Erik Schulze, fagrådgiver Norges Naturvernforbund Ingunn Lægreid Tomassen, Natur og Ungdom Alle foto: Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom ISBN: Blefjell/Oslo, Norges Naturvernforbund/Friends of The Earth Norway (FoEN) Norwegian Society for the Conservation of Nature. Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Telefon: E-post: Norges Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon. Norges Naturvernforbund er et redskap for deg og alle andre som synes at natur og miljø er viktig.. 2

3 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Metode... 5 Fellestrekk for Buskeruddeponiene... 5 Årsaker til manglende myndighetsutøvelse... 6 Lokalitetsbeskrivelser... 7 DEPONI 1. Kongsberg kommune DEPONI 2. Øvre Eiker kommune DEPONI 3. Øvre Eiker kommune DEPONI 4. Flesberg kommune DEPONI 5. Rollag kommune DEPONI 6. Ringerike kommune DEPONI 7. Modum kommune DEPONI 8. Modum kommune Konklusjon og forslag til tiltak Vedlegg Brenning av avfall...39 Miljøgifter i bygge-, anleggs- og rivningsavfall...40 Naturvernforbundets faktaark 09/ Kasserte kjøretøyer Effekt og konsekvenser av miljøgifter...44 Forholdet til lovverket...45 Grunnloven...45 Forurensningsloven...45 Vannressursloven...46 Plan og bygningsloven...46 Lenker til noen nettnyheter på om ulovlig avfallsdeponering

4 Innledning Nordmenn produserer nær en million tonn helse- og miljøfarlig avfall i året. Alle kommuner er med i et nasjonalt mottaks- og behandlingssystem for dette. Statistikken viser imidlertid at rundt 10% av det farlige avfallet havner på avveie istedenfor å leveres til godkjente mottak. Statens forurensningstilsyn har delegert ansvaret for å forebygge slik avfallsdumping til kommunene og fylkesmennene. Norges Naturvernforbunds vurdering er imidlertid at dette ansvaret forsømmes i stort omfang. Uryddige lokale bedrifter og avfallseiere tjener på dette, mens miljøet er taperen. I Norge, landet som ofte betegner seg selv som et av de beste og ryddigste i verden, finnes det dermed ulovlige avfallsdeponier i tusentall spredd i naturen. Norges Naturvernforbund kommer stadig over disse deponiene gjennom vår tilstedeværelse i felt landet rundt. Naturvernforbundet i Buskerud har det siste året i samarbeid med Natur og Ungdom tatt et spesielt ansvar for å systematisere denne kunnskapen. De har gjennomført flere større stikkaksjoner i sitt fylke samt hatt møter med kommunene, fylkesmannen og Statens Forurensningstilsyn (SFT). Den foreliggende rapporten dokumenterer 8 store, ulovlige avfallsdeponier knyttet til bil- og skrotmottak i Buskerud. Naturvernforbundet har i tillegg nylig utgitt to rapporter om andre typer ulovlige deponier i Buskerudskommunene Rollag (18 deponier, 2006) og Sigdal (28 deponier, 2007). Sakene vi dokumenterer i disse rapportene demonstrerer i praksis hvordan kommunene og fylkesmannen har kommet til kort i forhold til sitt miljø- og oppryddingsansvar. I tillegg kjenner vi mange andre ulovlige fyllinger såvel i Buskerud som i resten av landet. På bakgrunn av våre funn og erfaringer fra stikkaksjonene i Buskerud må vi kunne anta at det her som et minimum er minst 50 deponier i hver kommune. Til sammenlikning kan det nevnes at Lier kommune i Buskerud, en av kommunene som har gjort grundige egne undersøkelser, har funnet 108 ulovlige private deponier. Dersom en antar at 50 deponier pr kommune er representativt for resten av landet vil det innebære minst ulovlige deponier i Norge. Disse deponiene utgjør samlet en betydelig forurensingsfare. Der deponiene inneholder bygge- og rivningsavfall, bilvrak eller elektronikkavfall lekker de miljøgifter som PCB, bromerte flammehemmere, bly og kvikksølv. Dette er kjemikalier som gir svært alvorlige skader på dyr og mennesker over tid, og som det derfor er totalforbudt å slippe ut i miljøet. Ofte ligger deponiene nær vassdrag eller drikkevannskilder og utgjør dermed en akutt forurensningsfare Mange av tilfellene er så grove at vi kan snakke om søppelkriminalitet. Ikke bare gir deponiene forurensningsfare, men det er knyttet økonomiske misligheter som unndragelse av avfallsgebyrer og urettmessig tilegnelse av vrakpant til den ulovlige avfallshåndteringen. Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom ber myndighetene ta nødvendige grep for å bedre situasjonen, og foreslår i denne rapporten en rekke tiltak. 4

5 Metode Deponiene i denne rapporten er funnet ved en kombinasjon av søk i felt og tolkning av flyfoto som er fritt tilgjengelig på internett. Det er også tatt kontakt med samtlige kommuner hvor deponiene forefinnes samt fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud for å få informasjon om hva som er kjent om deponiene, og hva som har vært satt inn av tiltak. Uanmeldte befaringer uten eier tilstede er utført av Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom i mai, august, september og november Nærmere beskrivelse av metoden er gitt i Naturvernforbundets Veileder vedrørende jobbing med avfallsdeponier/lokaliteter som kan finnes på Fellestrekk for Buskeruddeponiene Vi fokuserer i denne rapporten på større bil-, maskin- og skrotdeponier i Buskerud. Det ble ikke funnet noen deponier/ ansamlinger av biler som er forskriftsmessige. Samtlige deponier som er funnet og deretter undersøkt er dermed inkludert i rapporten. Det er anslagsvis mellom 100 og 450 biler/maskiner, samt en rekke annet skrot på hvert av deponiene som blir beskrevet. De har følgende fellestrekk: - De har eksistert over en årrekke. - De er alle knyttet til bilbransjen. - Eierne bryter en rekke forskrifter og lover og har gjort det over lengre tid. - Eiendommene mangler i vesentlig grad: o Fast dekke. o Miljøsanering av vrak. o Løyve til drift eller respekt for løyvenes omfang. o Godkjent avfallshåndtering. o Klar avgrensing av området. - Det er uten tillatelse brent avfall på flere av deponiene. - Eierne har fått gjentatte klager og/eller pålegg fra naboer og andre. - Kommunene har vist om forholdene på deponiene over svært mange år og har i en del tilfeller gitt ulike pålegg til eierne. Påleggene har ikke blitt fulgt. - Fylkesmannen kjenner til 5 av deponiene og har gjennomført inspeksjon på 4 av dem. Fylkesmannen har gitt pålegg for å bedre en rekke forhold. Eierne har i hovedsak ikke fulgt opp påleggene. - Fylkesmannen har ved flere av deponiene oppfordret til å søke om løyve til drift selv om eier åpenbart har drevet ulovlig over lengre tid. 5

6 Årsaker til manglende myndighetsutøvelse Naturvernforbundet i Buskerud og Natur og Ungdom har gjennom arbeidet med denne rapporten erfart at ansvaret for å rydde opp i, samt forebygge deponier forsømmes i stort omfang. Selv om de beskrevne deponiene har vært kjent over lang tid og det har vært utført ulike tiltak fra kommune kan vi ikke se, etter befaring, at forholdene har blitt bedret. Kommunene oppgir på forespørsel at dette kan ha ulik begrunnelse: - Saksbehandler kjenner forurenser (familie, venner). - Sentrale personer i administrasjon eller blant politikere er selv deponi-eier. - Vansker med å etablere enhetlig og rettferdig praksis. - Manglende forståelse for at deponiene kan være farlige. - Ved makeskifte kan det være at den nye eieren ikke vet om fyllingene og derved i etterkant ikke er interessert i å påta seg de ekstra omkostningene som trengs for å rydde opp. - Administrasjonen mangler støtte fra politikerne. - Mange av kommunene har som politikk ikke å ta et selvstendig initiativ for å undersøke forurensingsfare men kun reagere på meldinger fra publikum. - Eierne kan ha store sosiale problemer, være kriminelle eller aggressive, eller de kan ha en svært høy alder. - Det godkjente avfallsmottaket fungerer ikke godt nok. For eksempel kan det ha svært korte åpningstider. - Opprydding i private deponier er lite inntektsgivende for kommunen. I noen tilfeller kan arbeidet bli svært kostbart, og muligheten forurensningsloven gir til å i etterkant inndrive dette er i seg selv en kostbar og tidskrevende affære. - Lavt kunnskapsnivå hos saksbehandlere og kommunale ledere. - Saksbehandlere vegrer seg for å ta en konflikt med grunneier og forurenser. - Generelt tids- og arbeidspress i det kommunale systemet. - I flere av sakene er det uklart for kommunene om sakene hører hjemme på et kommunalt nivå eller på fylkesmannsnivå. - Samtlige kommuner med unntak av Modum kommune innrømmet selv at de forsømte disse forurensningssakene. Fylkesmannen informerte i møte med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom at de i loven har virkemidler til følge opp sine pålegg i form av opprydding på eiers regning. Dette er imidlertid vanskelig å gjennomføre fordi det er svært utfordrende å inndrive pengene fra eier i etterkant. I mange tilfeller har dette vært umulig. Fylkesmannen har heller ingen midler til å dekke oppryddingskostnadene over sine budsjetter og kvier seg derfor. Fylkesmannen har også vist stor tilbakeholdenhet i forhold til å ilegge bøter eller anmelde forurenser og begrunner dette med at det trolig ikke vil medføre endringer. Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen orienterte videre om at det er nærmest umulig å løse disse sakene tilfredsstillende med de midler de har til rådighet. De oppgir at de i Buskerud kun har brukt 14 dagers arbeidskapasitet per år på disse sakene. SFT er orientert om kapasitetsproblemet. Fylkesmannen orienterte videre om at de kun har løst en sak de siste 4 år som er sammenlignbar med sakene som omtales her. 6

7 Lokalitetsbeskrivelser I lokalitetsbeskrivelsene under presenteres 8 ulike deponier i 6 kommuner. De er interessante fordi de på hver sin måte viser svakheter hos forurensingsmyndighetene. Hver lokalitetsbeskrivelse følges av bildedokumentasjon. DEPONI 1. Kongsberg kommune. Vestsiden av Lågen, Skavanger nord Beskrivelse: Større deponi av biler (over hundre), oljefat, batterier, vrak, motordeler, jernskrot, slanger av ulike typer, hvitevarer, glass, kreosotmaterialer og store plastdunker med ukjent innhold. Tydelige lekkasjer til grunn. Brannsted i container (røyk ved befaring). Deponiet har økt siste år blant annet annet med utrangerte Mesta-biler. Området må være over 10 dekar, og ligger i umiddelbar nærhet til Numedalslågen. Saksbehandling: Kongsberg kommunes administrasjon forteller at en der har kjent til saken og de kritikkverdige forholdenei inntil 10 år. De har ved flere anledninger henvendt seg till eier for å forsøke å bedre på forholdene uten å lykkes. Blant annet annet kommenterte kommunen for flere år siden at eier ikke håndterte avfall forskriftsmessig. 4/ sendte kommunen et brev til eier og pekte på en rekke forhold som burde rettes opp. Batterier, oljetønner, væsker og ulike forurensinger fra motorer var et alvorlig problem som eier fikk i oppdrag å rette på. Kommunen skulle derfor komme på en befaring og ba om assistanse fra fylkesmannen, men fylkesmannen meldte at måtte utsette sin deltakelse. På forespørsel har de oppgitt at dette skyldes kapasitetsproblemer. Kommunen har, siden denne befaringen, trodd at fylkesmannen overtok saken fra denne dato. Fylkesmannen har aldri ment at de har ansvaret siden det er en privat forurenser. Kommunen ble først klar over at fylkesmannen ikke har fulgt opp saken når Naturvernforbundet informerte om dette. På forespørsel sier de ansvarlige i kommunen at de ikke kjenner til at det har skjedd noe i saken de siste 2-3 årene. Teknisk sjef kjenner ikke til om eier har tillatelse til driften. Etter at Naturvernforbundet tok opp saken har kommunen sendt et nytt brev til eier. Naturvernforbundets inspeksjon i august 2007 viste at forholdene ikke er rettet opp. Ved å sammenlikne med eldre luftfoto av område ser vi at det har kommet en rekke nye kjøretøy til området. Dette bekreftes av fylkesmannen. Det er fremdeles mulighet for lekkasje av olje og batterisyre slik det ble påpekt i brevet fra kommunen. I tillegg er det en rekke andre forhold som vil kunne medføre forurensing. Eier har ingen løyve til drift etter foruensingsloven. 7

8 8

9 9

10 10

11 DEPONI 2. Øvre Eiker kommune. Hårne, Røkkebergveien Beskrivelse: Deponi ved bygdeveien mellom Vestfossen og Mjøndalen. Store mengder med bilvrak, større deponier med uvisst innhold, oljefat, maskindeler, glass, bildekk, batterier, diverse skrot, bygningsdeler, Over 10dekar. Det ble ikke registrert fast dekke på området. Det var heller ikke et klart avgrenset område med gjerde rundt. Maskinene så ikke ut til å være miljøsanert. En må anta at det er fare for større forurensing fra området, både til grunn og luft, samt en estetisk forurensing. Saksbehandling: Kommunen opplyser at de har hatt kontakt med bedriften over svært lang tid og har hatt ulike merknader til bedriften. Det ble foretatt befaring av området ca 4 år siden av politisk komité. Siste kontakt kommunen hadde med eier var for ca to år siden. Eier har ikke søkt om tillatelse til å behandle kasserte kjøretøy. Kommunen kommenterer at spesielt avfallhåndteringen ikke har vært tilfredsstillende, for eksempel har det vært ulovlig brenning på området. De har også kommentert manglende tillatelse til å håndtere kasserte kjøretøy. Kommunen har ikke gjennomført kontroll av området, og kommunen visste derfor ikke om påleggene var blitt gjennomført/tatt til følge. Kommunen orienterer om at den selv vanligvis ikke tar et selvstendig initiativ til inspeksjon i slike saker, men kun reagerer på meldinger som kommer inn. Det har vært stille i saken siste to år med unntak av en melding om brenning på området. kommunen har derfor ikke foretatt seg noe annet enn en kontakt med eier for å få slutt på brenningen. Fylkesmannen har vært på befaring høsten 2007 og har konstantert flere avvik. Det er ikke fast dekke på område, området er ikke inngjerdet, eier har ikke kontroll på miljøsanering av kjøretøyene, og det kan ikke dokumenteres at eier har levert miljøfarlig avfall etter forskriftene. 11

12 12

13 13

14 14

15 DEPONI 3. Øvre Eiker kommune. Ca 1 km sør for stort grustak ca 4 km vest for Skotsmoen. Koordinater: N , Ø Beskrivelse: Over 300 biler/lastebiler (de fleste uten motor) inne i skogen. En del bildeler og motorer, sammenrast lager med dekk, glass og bildeler og diverse skrot. Bilene er spredd ut over et større område og delvis overgrodd av vegetasjon. Saksgang; Kommunen opplyser å ha hatt kontakt med eier i over et år, men har ikke gitt skriftlig pålegg om opprydding. Etter at Naturvernforbundet tok opp saken har kommunen vurdert å ta opp saken på ny. Kommunen opplyser at eier ikke har tillatelse til oppbevaring av bilvrak, eller noen annen form for løyve til drift. 15

16 Flyfotoet under er en faksimile fra nettstedet Norge i bilder, og viser hvordan området så ut for noen år siden. 16

17 17

18 18

19 DEPONI 4. Flesberg kommune. Lengst sør på Moen industriområde. Beskrivelse: Utenfor gjerdet mot syd var det over 70 større kasserte maskiner, mengder av oljefat (på et sted var det 20 fat) kreosotmaterialer og annet skrot. Det var noen steder stablet maskiner i høyden opp til 6 meter. Mot øst var det lignende tilstander, men det var vanskelig å få oversikt over mengdene. Innenfor gjerdet var det flere hundre maskiner, motordeler, jernskrot, dekk, konteinere og diverse annet. Det meste var av eldre dato. Det eksisterer kun gjerde på to av sidene og dette er tildels sammenrast. I den senere tid har det vært stor aktivitet med tilføring av nye maskiner. Det var ikke fast dekke på noe av området som ble inspisert (ca 4/5 av området), verken utenfor eller innenfor gjerdet. Det var hundrevis av små og store lekkasjer til grunn både innenfor og utenfor området. Lekkasjene tyder på at maskinene ikke var miljøsanert. En rekke større tanker lå spredd utover, sannsynligvis parafin/diesel eller bensintanker. Det fantes også hvitevarer og elkomponenter. På grustaket sør for deponiet var det en haug med kreosotmaterialer og isoporplater samt noe skrot. Naturvernforbundet var på ny befaring 19/ Siden oktober har området fått tilført store nye mengder med betongelementer, bygningsavfall og maskiner. Dette er deponert nær hovedveien og er således utenfor området hvor det er søkt om løyve. Vanninntak til fastboende i områdene rundt (Svene) var for inntil ca 6 år siden lokalisert midt på industrifeltet. Grunnsvannsspeilet ligger ca 3 meter under bakkenivå. I dag fungerer inntaket kun som reservevannskilde for kommunen. Saksbehandling: Kommunen har visst om forholdene på industriområdet i en årrekke, og bekrefter at de har hatt flere merknader til driften. Tidlig på 90 tallet og i 1995 ga de blant annet pålegg til eier om å gjerde inn området fordi eier ikke holdt seg innenfor sine eiendomsgrenser. Dette ble ikke gjort tilfredsstillende. I 1997 fikk eier pålegg om å flytte biler som sto på et område nær riksveien. Dette ble gjennomført. Kommunen oversendte saken til fylkesmannen for ca 5 år siden. Første gang bedriften fikk pålegg fra fylkesmannen var i Eier har fått anledning til å lagre inntil 60 anleggskjøretøyer og 100 tonn næringselektroavfall, i tillegg til skrapmetall i den grad det kan gjøres på en ryddig måte. Arealet er videre krevd inngjerdet i brev fra fylkesmannen-2/ Dette er ikke fulgt opp. Det er videre krevd fast dekke på et passende areal. Vi kan ikke se at dette er gjort. Fylkesmannen har seinere vært på gjentatte befaringer/besøk med muntlige pålegg uten synlig resultat. Årsrapport er ikke sendt inn for Det er ikke gitt økonomisk garanti for sanering ved en eventuell nedleggelse slik kravet er for skrapmottak. Området har blitt utvidet ved flere anledninger uten at det er søkt om løyve for utvidet drift.av søknaden fra eier (23/8-04) til fylkesmannen 19

20 om driftstillatelse beskrives arealet.. I dag er det plassert maskiner og div annet skrot på et ca dobbelt så stort området som kartet viser. Luftfotoet er en faksimile fra Nettstedet Norge i bilder og viser store deler av industriområdet slik det så ut for noen år siden. Forholdene i dag er blitt betraktelig forverret. 20

21 Bildet er tatt utenfor gjerdet mot øst. Bildet er tatt utenfor området øst for gjerdet. 21

22 Bildet viser maskiner sør for løyveområdet. Bildet viser blant annet 15 oljefat og lekkasjer til grunn. 22

23 Bildet viser deponiet sett fra øst. Alle maskinene er trolig utenfor tillatt område. Bildet viser en av svært mange lekkasjer under en maskin. 23

24 Bildet viser dekk og felger i mengder, samt stabling av maskiner i høyden. Bildet viser kasserte tanker og elektriske komponenter. 24

25 Mengder av kabler og annet skrot. Oljetønner innenfor området 25

26 Skrot og oljelekkasjer trolig utenfor løyve området Skrot utenfor løyveområdet, i retning jernbanen 26

27 Moen mot vest, nærmere veien.. Brannsted bak malingfabrikk. Det er vanskelig å fastslå på bålrestene hva som brennes. 27

28 DEPONI 5. Rollag kommune Veggeli Nord. Koordinater: N , Ø Beskrivelse: Mer enn 150 bilvrak, batterier, oljesøl, dekk, hvitevarer, oljefat og diverse skrot. Området var ikke avgrenset, og uten fast dekke. Mange av bilene sto spredd inne i skogen. Batterier og fat lå strødd utover. Det renner en bekk i umiddelbar nærhet. Det er en stor fare for avsig fra området til Lågen. Saksbehandling: Ved kontakt informerer kommunen at en der er kjent med forholdet og over lengre tid har hatt kontakt med eieren for å få avviklet den ulovlige virksomheten. Fylkesmannen er også inne i saken. I sin rapport av 18/5-05 noterer de 3 avvik: Eieren behandler kasserte kjøretøy uten å ha tillatelse etter forurensingsloven, Lagring og levering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende Virksomheten fremstår som skjemmende for omgivelsene. Området er ikke klart avgrenset og inngjerdet. Fylkesmannen skriver til eier i brev 18/ at virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene. De varsler samtidig om tvangsmulkt. Vi kan ikke se at fylkesmannen har foretatt seg noe etter denne datoen. Naturvernforbundet var på befaring på lokaliteten i mai 2006 og skrev et notat som ble sendt kommunen. Notatet ble fulgt opp med møte med kommunen hvor vi påpekte forurensingsfaren. Kommunen orienterte om at en ville ta en ny kontakt med eier for å få fortgang i saken. Ved vår befaring mai 2007 kunne vi ikke se at noen av forholdene var forbedret. Vi var på ny befaring i september Opprydding var nå satt i gang. Verken kommune eller fylkesmannen hadde fulgt opp saken så de kjente ikke til dette. En har derfor ingen kontroll med hvordan det blir ryddet opp. 28

29 DEPONI 6. Ringerike kommune Tyristrand, Nedre Fegriveien 31 Koordinater: N , Ø Beskrivelse: Stort bildeponi i skråning. Ca 150 synlige bilvrak, ikke fast dekke og ingen inngjerding eller avgrensing. Flere biler er tippet fra en liten fylling og ligger i en haug. Området er tildels gjengrodd. Biler ligger spredd over et større område både på åpen mark og i skogkanten. Bilene ligger ca 50 meter fra et bekkeløp. Det er også en mindre fylling med ukjent innhold i overkant av deponiet hvor flere biler er tippet utfor og ligger delvis på taket. Saksbehandling: Ringerike kommune hadde allerede i 1989 gitt pålegg om opprydding av området. Eier hadde da overskredet grensen for skraphandlerbevilgningen. Fylkesmannen befarte området i Vi har ikke mottatt korrespondanse i saken vedrørende denne befaringen. Fylkesmannen sendte ut et informasjonsskriv i 2002 om at eier måtte ha løyve til driften etter forurensingsloven og ba samtidig om en tilbakemelding. Fylkesmannen fikk ikke tilbakemelding før etter 2 år. Eier søkte ikke om løyve, men ga kun en kort redegjørelse for driften. Det skjedde ikke mer i saken før Fylkesmannen var på befaring i I etterkant skrev Fylkesmannen at eier driver sin virksomhet med kasserte kjøretøy uten å ha nødvendig tillatelse. I tillegg er farlig avfall ikke levert i tråd med kravene i avfallsforskriften. Fylkesmannen kommenterer blant annet at kjøretøy har stått over 13 år på stedet. Dette innebærer en fare for lekkasjer. Det er heller ingen inngjerding/avgrensing av området. 10/ skjerpet Fylkesmannen tonen overfor eier og ga blant annet varsel om mulig tvangsmulkt dersom forholdene ikke blir rettet opp. Vi har ikke registrert ytterligere korrespondanse. Det er gått 1,5 år. Det er 18 år siden kommunen første gang tok tak i saken. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom kan ikke se at noen av forholdene som er beskrevet i Fylkesmannens rapport har blitt rettet på. 29

30 30

31 31

32 DEPONI 7. Modum kommune. Ca 2 km nord fra Sysle stasjon, langs grusvei. Koordinater: N Ø Beskrivelse; Over 50 maskiner/biler, mengder av mekanisk avfall og motorer, oljefat, dekk, Arealet er mer enn 5 dekar. Saksbehandling: Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ringte kommunen og informerte om forholdene på området. Saksbehandler på teknisk etat orienterte om at en har kjent til saken i en årrekke. Kommunen hadde vært på befaring for ca 10 år siden. Han refererte at eier ikke trengte løyve for å lagre biler. Dette er ikke ulovlig og det er ingen forurensingsfare forbundet med driften. Kommunen ga ikke inntrykk at en vurderte å gjøre noe med forholdene. I en seinere samtale med miljøansvarlig ble det gitt informasjon om at vannprøver i bekkesig i nærheten ikke hadde vist akutt forurensing og at kommunen derfor ikke kunne foreta seg noe.. 32

33 33

34 34

35 DEPONI 8. Modum kommune. Ca 3 km nord langs grusvei fra Sysle stasjon, til venstre der veien deler seg, 500 meter langs veien. Koordinater: N , Ø Beskrivelse: Ca 100 bilvrak og diverse mekanisk avfall utover et jorde og delvis inne i skogen. Arealet er over 10 dekar. Saksgang: Kommunen har kjent til området i en årrekke. Kommunen var på befaring sist gang for 5-6 år siden. Da lovte grunneier at det skulle ryddes opp. Kommunen hevder at om en ikke klarer å påvise akutt forurensing får de ikke gjort noe. Vannprøver i bekken i nærheten viste ingen forurensing. Kommunen har ikke tenkt å gjøre noe på kort sikt, og oppgir at det skyldes kapasitet og prioriteringer. Utfra befaringen gjort av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet ser det ut som om fyllingen er blitt større dersom man sammenlikner dagens deponi med luftfoto fra noen år tilbake. 35

36 36

37 37

38 Konklusjon og forslag til tiltak Resultatene fra de 8 deponiene som er beskrevet i denne rapporten viser at det foregår ulovlig avfallsdeponering i stor skala i alle kommunene, og at kommunene og fylkesmannen ikke følger opp det forurensningsansvaret de er pålagt. De bruker heller ikke de virkemidlene de har til rådighet. Grunnene som oppgis for dette er mange, men en har i liten grad meldt problemet som helhet videre til SFT og Miljøverndepartementet. Kommunene og Fylkesmannen har derved også forsømt sitt ansvar ved ikke å synliggjøre den tildels totale mangel på oppfølging av forurensningssakene. Vi anbefaler derfor at Statens Forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet setter i verk ekstraordinære strakstiltak på systemnivå for å gi ansvarlig forurensingsmyndighet kommune og fylkesmann kunnskap, handlingsrom, økonomi, og hensiktsmessige tiltak for å rette på forholdene. Subsidiært ber vi SFT om å heve denne type saker opp på et høyere forvaltningsnivå. Vi ber SFT videre sørge for at undersøkelser blir gjennomført vedrørende innholdet på deponiene, og at det ryddes opp. Ulike tiltak på flere nivåer bør vurderes, men det er åpenbart at miljøkriminalitet av den type vi dokumenterer her sjelden eller aldri blir straffet. Juridiske virkemidler må derfor brukes i langt større grad enn før. I tillegg bør det vurderes å skjerpe strafferammene. Supplerende tiltak kan være å styrke informasjon til eier/forurenser, kommune og Fylkesmannen. Kommunene har spesifikt etterspurt informasjon om: - hvilket ansvar kommunene har og hva lovverket sier, - hvilke deponier det bør ryddes opp i og hvilke som kan ligge, - det finnes en budsjettpost hvor kommunene får dekket utgifter til en eventuell opprydding - hvilke metoder som er aktuelle ved en opprydding - hvor ulikt avfall bør deponeres - hvilke verktøy kommunene har til rådighet Kommunene har også gitt uttrykk for at de trenger veiledning og et spark utenfra for lettere å kunne prioritere sakene og bruke de verktøy de har til rådighet. 38

39 Vedlegg 1 Brenning av avfall 2 Miljøgifter i bygge-, anleggs- og rivningsavfall 3 Kasserte kjøretøyer 4 Effekt og konsekvenser av miljøgifter 5 Lovverket om avfallsdeponering 6 Lenker til aktuelle temasider Brenning av avfall Brenning av alle typer avfall, er gjenganger på mange av de ulovlige fyllingene. Brenning av avfall er ikke lovlig. Brenning av avfall under slike forhold kan gi både skadelig/giftig aske og skadelig/giftig røyk. Røyken kan være sjenerende for allergikere / astmatikere. Brenning kan medføre kjemiske reaksjoner i avfallet og gi skadelige stoffer i rest-avsiget. I veiledning TA-1824/2001 fra SFT til kommunene om Åpen brenning og brenning av avfall i små-ovner uttrykkes det tydelig at: Det vil ikke være akseptabelt å tillate brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning av produksjonsavfall i småovner. Dette inkluderer blant annet bygg og anleggsavfall... Det vil heller ikke være akseptabelt å tillate brenning av avfall i småovner i den hensikt å destruere avfall. Slik brenning er ulovlig, uavhengig av mengden avfall som forbrennes, eller størrelsen på avfallsovnen, dersom ovnen ikke har en utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven 11. I tillegg er adgangen til å tenne bål i skog og mark regulert av forskrift gitt etter lov om brannvern. Det følger av denne at det utendørs er forbudt å gjøre opp ild slik at det kan føre til brann. Brenning, herunder opptenning av bål, i eller i nærheten av skogsmark er forbudt i tiden 15. april til 15. september, med mindre det er innhentet tillatelse fra brannsjefen. 39

40 Miljøgifter i bygge-, anleggs- og rivningsavfall Bygge- og rivningsavfall kan inneholde store mengder miljøgifter 1. Dette avfallet skal derfor ikke ukritisk brukes som fyllmateriale eller henlegges i private fyllinger. Det er ulovlig å lagre eller deponere denne type masser uten særskilt tillatelse. Før dette kan skje, må de miljøfarlige fraksjonene være identifisert, sortert ut og levert til mottak for farlig avfall. De eneste trygge fraksjonene for gjenbruksformål er ubehandlet betong, tegl, tre og metall, mens såkalt blandet bygge- og rivningsavfall nesten alltid inneholder miljøgifter. Miljøgiftene oppstår ikke i avfallet, men stammer fra produkter og byggematerialer hvor produsenten har tilsatt miljøgiftene med vilje for å oppnå visse tekniske egenskaper. Både gamle og nye bygg kan inneholde miljøgifter. Miljøgiftene kan identifiseres ved prøvetaking og kjemiske analyser, eller ved visuell inspeksjon kombinert med kunnskap om historien til det aktuelle avfallet og hva slags produkter som har hatt miljøgifter. Noen av de viktigste miljøfarlige fraksjonene er oppgitt i tabellen under. Tabellen er basert på kildene 2 og 3 hvor ikke annet er oppgitt.: Avfallstype Miljøgift Asfalt PAH og i noen tilfelle PCB 4 Elektriske og elektroniske artikler Bromerte flammehemmere 5, PCB, klorparafiner, kvikksølv Fugemasse PCB, ftalater og klorparafiner Flammehemmete møbler og tekstiler Bromerte flammehemmere Gulvbelegg og heldekkende tepper PFOS 6, PCB, ftalater Isolasjon rundt rør (cellegummi) Bromerte flammehemmere 7 Isoporplater, bl.a. i grunnmur og fra Bromerte flammehemmere veifyllinger Isolerglassvinduer PCB og klorparafiner Jordmasser, forurensete Alle typer miljøgifter Maling på betong og metall PCB, bly, klorerte parafiner, klororganiske pesticider Kreosotbehandlet tre PAH Maling på tre (spesielt gammel hvit Bly maling) Pussede tegl- og betongvegger fra før PCB 1980 Trykkimpregnert tre Arsen, krom og kobber Hvor farlig er dumpet rivningsavfall? 1 Definisjonen på en miljøgift er: Lite nedbrytbare stoffer som lett akkumuleres i organismer der de kan gi kroniske giftvirkninger selv i svært lave konsentrasjoner. For nærmere informasjon om utvelgelseskriterier, se for eksempel nett-tjenesten Miljøstatus i Norge:Kriteriesett for prioriterte stoffer. 2 SFT rapport, Trygg disponering av rive- og anleggsavfall. TA SFT veileder, Disponering av avfall fra bygging, rehabilitering og riving. Veileder for tiltakshavere m.fl. TA Nyhetssak og rapport høst 2004 om nye PCB funn i asfalt. 5 SFT (2003) Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse. TA SFT (2004) Bruken av PerFluorAlkylStoffer (PFAS) i produkter i Norge. Materialstrømsanalyse. 7 Som note 5, samt SFT (2003) Kartlegging av farlege kjemikaliar i utvalgte bygg- og anleggsmateriale. Materialstraumsanalyse TA

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse

Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse Kasserte kjøretøy Retningslinjer for tillatelse TA-1923/2002 ISBN 82-7655-467-9 Forord Forskrift om kasserte kjøretøy ble vedtatt 26. juni 2002 og iverksatt fra 1. juli samme år. Forskriften regulerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER 2391 2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 1.1 Hva handler rapporten om?... 3 1.2 Hvorfor er dette arbeidet gjort?...

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper

Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden Knut Forberg, Akvaplan-niva og Anita Evenset, Akvaplan-niva TemaNord 2009:560 Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 12/497. Hovedutvalg teknisk 25.09.2014

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 12/497. Hovedutvalg teknisk 25.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 12/497 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 25.09.2014 VEDTAK OM TVANGSMULKT, FORSØPLING I STAVAMARKA 50 - GNR/BNR 21/33 Forslag

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn

Forsvaret Varsel om pålegg om videre undersøkelser og tiltaksvurdering for PFAS-forurenset grunn Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Oslo, 12.05.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4376 Saksbehandler: Gunnhild Preus-Olsen Forsvaret Varsel om pålegg om videre

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen

Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL. Brian Thomsen Alumox AS Rødvika industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dato: 18.01.2005 Vår ref.: 2005/48 Deres ref.: Brian Thomsen Saksbehandler: Bente Sleire, telefon: 22573559 Statens forurensningstilsyn Postboks

Detaljer

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3.

RAPPORT. Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall NORSK GJENVINNING AS 20.3. RAPPORT 20.3.2014 NORSK GJENVINNING AS Norsk Gjenvinning - Søknad om etablering av behandlingsanlegg for vinduer med farlig avfall Sendt til: Miljødirektoratet Norsk Gjenvinning AS v/ Thorbjørn Asmyhr

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer