Melding frå publikum anna tiltak/kommentar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding frå publikum anna tiltak/kommentar"

Transkript

1 Dato Ønskje om å legge ut skøyteis Er vidaresendt Tekniske Tenester El koplingsboks/skap i Flotavn Melding sendt Telenor, står ope. som skal ordne dette Melding om nestenulukke Veesida og ved Rallaren. Mørkkledde born/unge på veg til skule utan refleks Lyskuppel på herre toalett 2 etg Årdalshallen delvis knust Ønske om saldrespeigel i krysset Øvstetunsvegen ny veg inn til istitusjon ved Årdalsvatnet Øvre Feil parkert bil i Vollevegen lagar problem Manglande snørydding ved Priks og Tisku ÅTG NY melding om manglande rekkverk scena samfunnshuset Øvre Melding om manglande rekkverk Melding om is, snø ogdårleg snørydding ved inngang helsehuset Øvre Melding om is, snø ogdårleg snørydding ved inngang økonomi/skatt Ønskje om speigel i sving ved Luggenes, Veesvegen Stor synfaringav gatenete i tilegg med fokus på bilvrak Refnr: Mail med oppfordring om bruk av refleks sendt rekto og inspektørar Farnes skule. Mail vidaresendt av rektor til alle lærarar Melding og foto sendt idrettskonsulent Tek dette opp med tekniske tenester Politiet tek saka Mail m foto sendt Prix Gammal OG NY melding sendt TT Melding m foto sendt TT Melding m foto sendt TT og FDV Melding m foto sendt TT og FDV Tekniske Tenester seier at nye speiglar ikkje vert montert nokon stad i kommunen. Gamlel vert vedlikehaldne Tilbakemeldingm eldar er sendt Tilbakemelding meldar er sendt Meldar fått tilbakemelding om tiltak Meldar fått tilbakemelding om tiltak AVVIST. Det skal ikkje moterast fleire speiglar seier BIN TT Flott tilbakemelding av positiv leiar. Kopiar av innmelding sendt meldar Kopiar av innmelding sendt meldar Kopiar av innmelding sendt meldar Tilbakemelding er gjeve Tilbakemelding er gjeve 11 vrak, + 4 andre saker Politiet tar en del telefoner på identifserte vrak.

2 Farleg leik på tynn is Årdalsvatnet Øvre Trapp ved inngang Tisku og Prix nedsnødd Dato Avsperring av område med bukkar plakaterog barrieretapee ÅTT varsla leiar Alle har fått tilbakemelding Prøver å få inn melding på Porten.no Måking vart gjort straks Melding om svak vegkant nedre del av Geithusbakken. Gode foto ligg ved Melding om farleg glatt trapp Vidaresender denn til SVV ved gangbru Tangen Stor runde på bilvrak Eigen logg med foto er laga. 11 vrak er identifisert Mediaoppslag om vrak har gjeve to nye innmeldigar Melding frå Hydrosjåførane om born/unge som kryssar vegen i svinen i Bukta Melding frå bebuar i Tangevegen om stor fart og stygge oppbremsingar av utanlandske aluminiumstransportørar Farleg trapp i gangveg opp frå Sandgota Mobilkransjåfør er bekymra for p-plassen ved Kiwi Øvre Hundeskitmeldingar etter fokus i media Vanskeleg gjengangar Vert drøfta med Politiet og i arbeidsutval Snø og is Ber om barriere SVV seier i svarbrev at det ikkje vert gjort tiltak på staden. Dei ser positivt på kommunalt initiativ, men vi evtl godkjenne dette 23 lort ved ein eigedom i Veesvegen Melding om bilvrak i tverrgate Vrak er identifisert og Mail vidaresendt Tekniske Tenester Eigarar vert kontaktar tidsfristar på flytting Mediadekking gjev effektar Vil denne gongen be skulane og foreldrerådet om hjelp til å ta saka opp i aktuelle klassar Melding sendt oppsynsm Veg Havn Innmeldar er orientert om tidlegare meldingar. SVV kjem ikkje til å montere hindring langs rabatt Har laga foto presentasjon. Vil følgje opp dette.

3 til Hagavegen eigar vert kontakta Dato Steinras på Vettivegen Ein stor stein like før Flaten Meldt media Ønske om Hesteskilt og 60 km/t frå Svalheim og fram til snuplassen på Hjelle P-forbud skilt ved Mix Tangen fjerna og kasta i blomsterbedet i Tangevegen Melding om mur på priv eigedom som ser ut til å sige ut To bilvrak ved brannstasjon Øvre Melding om nattarbeid og bråk Sunde Gjenvinning e-post med bilete av støvsituasjon frå Sunde Gjenvinning e-post met støvskyer frå Sunde Gjenvinning 34. Bebuarar i Flåte byggefelt etterlyser rapport frå Geolog Melding om hekk i Hagavegen 57 som tek areal frå veg Ønske er sendt SVV Ber om at dei diskuterer saka og tek den med til neste skiltmøte ÅTT henta skiltet og sette det på plass. Er meldt SVV med melding om at det bør festas betre viser dårleg laga mur. Lastebil står oppå muren og jnabo er red bilen vil kunne ramle inn til han Eigar er kontakta Tilbod om fjerning er gjeve vedk som vil tenke litt å saka Er sendt fylkesmannens miljøvernavd Er sendt fylkesmannens miljøvernavd Tekniske Tenester er purra og vil framskaffe svar frå geolog Ny melding om støv frå kverning SG Er sende Fylkesmannen Geolog rapport sendt meldar av steinsprang i Utladalen Ønskje om rekkverk og gjerde i Meldar tek dette opp Storteigbakken burettslag med ÅBBL sjølv Fleire meldingar om støv/støy Alt er sendt frå Sunde Gjenvinning fylkesmannen Rydding i gang Attendmelding i mail og tlf attendemelding Har meldt attende at vi ikkje gjer anna enn å ta eit Watermåk av hellingsvinkel, og vi føl opp dette Vidaresndt Fylkesmann Vidaresndt Fylkesmann Vidaresndt Fylkesmann mellombels svar. AVVIST. Høg hekk, men greitt lypt inn Vidaresndt Fylkesmann Møte ÅTT SG 29.06

4 Hol i asfalt i krysset Prestteigvegen Teigavegen Melding om bilvrak som kan velte i Uravn Melding og foto sendt TT Eigar er identifisert Fryseboks i fjøra i Viadalen Melding og foto vidaresendt oppsynsmann August: Samtale med grunneigar Ny melding om bilvrak (todelt) på leikeplass insti kvilevegen Tilhengar, kiosk på hjul. Uregistrert på p plass ved Byggern Ønskje om speigel på hjørne Dato bak sjukeheimen ÅTG Nye bilete sendt oppsynsmann Ligg i vraklogg Ligg i vraklogg Melding vert sendt TT v/jrd Ønskje om skilt for å roe ned syklistar på Vettivegen Er teke opp med SJ eetter råd frå BIN på TT Skarp og farleg stein ved Er teke opp med BIN sykkelsluse Storøyni (vest).- TT Klage på vedlikehald i SVV har ikkje planarom Seimsdalstunnelen anna enn lappingav asfalt Klage på inngangspartiet ved Spørsmål om kva som NAV vert gjort her er sendt leiar og VO NAV Store rullar med gammalt Melding send TT- JRD kunstgras ligg å sleng på Ytre AH i Årdalshallen har Moa orientert om opprinnelege planar Gamle Veesvegen gror att. Melding sendt SEJ. TØ. Greiner subbar ned på bilane Kopi: BIN, JRD Daudt tre på veg ned i vegbanqa Finn ikkje treet ved Sandgota synfaring Busk veks inn ppå foprtau brua i Er meldt SVV Øvre Sluk er for låg i buktvegen 13 Vil verte teke opp i driftsmøte på TT Ny melding om råsykling på Har mel til TT for andre Vettisvegen gong. Skilting vert no vurdert attendemelding Politi gav løyve til å dytte vraket ned av trestokkane. Er gjort Kopi til meldar attendemelding Teknisk har ordna dette Eirik Hove Frivilligsentralen Har meldt attende Har meldt attende sendt Asfaltert etter alt for lang tid sendt Attendmelding sendt?? SVV ryddar opp attendemelding

5 Frukttre i Storevn 50 heng ut i gata Innemiljø UNI hallen. Fukt, mugg mm Klypping er i to brev anbefalt. Ikkje noko er gjort FDV v HJR skal sjekke kva som kan gjerast med eksisterande ventilasjonsanlegg Politiet er rådført Turngruppa har fått tilbakemelding Media Sigarettrøyk kjem innn på legekontoret frå 3 et. Rådhus 2 Har bede om skriftleg melding om dette Skal inn i det kommunale HMT systemet Gang og sykkelveg frå Rallaren og framover i dalen gror att Gangfelt ved verksporten i Øvre. Høg hekk hindrar sikt for trailerane Underskilt med tidsavgrensing på P forbode skilta ved Farnes kyrke og Farnes skule Vert meldt TT med foto Deler av gangveg i orden, mykje står att med fotodok Hekk klypt ned av Hydro Vert send TT igjen PURRING 62. Vegen i Seimsdalen gror att Vert sendt TT eller SVV Dato Er lova av BIN - TT Nestenulukke born og buss i gangfelt ved Kristiansenhuset Fv 53 Åtg Vert meldt SVV SVV har lova å vurdere opphøging av dette gangfeltet Etter avisoppslag kom ein del telefonar om fleire bil vrak og anna tilhøyrande same person ikkje gjort enno Saka vert teken opp i ST Komm Melding sendt SVV Møte med eigar av store bilvrak og andreobjekt. Vedtak må følgjast opp av koordinator Einige om opprydding innan 1 juli Ei rekke meldingar om støv frå Sunde Resirk Melding m foto var sendt Fylkesmann med kopi til ÅTT Har hatt samtalar med JVS og RB hjå Sunde Resirk Hekk ved Paulsentavla veks ut Melding og foto sendt Fått på fortau Hydro v/hhp attendemelding, dette vert ordna i Agnitiohallen saman Hallen framstår i svært Medieoppslagom

6 medjotun(turngr), og Sogn Bht god stand friskmeldinga Spikar stakk ut på leike/klatrehus på leikeplassen i Vessvollvegen. Born var lettare skada Melding om hekk som veks ut i veg. Gjeld liten blindveg ved H.T.Lægreid i Sandgota stk 660 l boscontainerar står att i Naustbukta etter tunnelopninga fat med ukjend type olje ligg i Naustbukta Hekk på grasstripa mellom messa og vegen inn mot øvre Hydro porten tek sikt frå bilar som kjem frå nedre port Lyse er borte på nye kyrkjegarden i Øvre Ny meldingom manglande skilting av Gang/sykkelveg frå Tronteigfeltet og nedover mot Ålmenhagen 75. Farleg glatt i blaut mose på vegen ned mot bosdunkane bak Dato TV 14 Meldt TT, BIN og SEJ Ikkje nok til å sende brev her. Foto er teke, men vi avviser saka Vi avventar litt. Kan vere asfaltselskapet. Synfart. Eigarskap til denne stripa er noko uklår Er stadfesta av fleire Mediaoppslag om saka i SA Andre gongs melding!! At tendemelding gjett er gjort Teknisk har fått melding og hentar desse ÅTT har gjeve Hydro tillatelse til å klyppe ned hekken. Jobben er gjort. Kyrkjeverge melder at lyset er slått av, og at dette er gjort som eit sparetiltak Er meldt TT Er meldt TT To bilmotorar funne på elvebredden ved Hjelle i Utladalen Furuhekk ved fortau Klingenberg hotel tek deler av fortau Parkeringsproblem i vegen ved garasjar i Hydrovegen Melding om bil med lift som står parkert ved øvre gangbru Tangen Etterlysning sendt til media foto SJÅ OGSÅ VRAKLOGG og foto er gjort Politiet er inne i bilete her. Motorar forsvant Brev sendt Klingenberg Politiet kjenner til dette, og skal ha samtale med eigar av garasje Saka avvist. Bilen er registrert og står lovleg

7 Tak kransen sig ned påt rafokiosk i Haugane barnehage Ny melding om rekkverk på gangveg mellom Bygg Makker og Bungalowvegen, som sig ned Sirkusplassen i Øvre vert øydelagt grunna parkering..gol Gym Parkeringsproblem ved Golds Gym Dato Har vore teke opp tidlegare med SVV, og TT (BIN) Ansvaret ligg hjå SVV. Ingen slike observasjonar ved synfaring seier BIN - TT parkert Trafokiosk er sikra med annleggsgjerde DETTE ER SVV sitt ansvar Plassen vert no sperra av Saka er teke opp med TT. BIN. Ytterlegare tiltak ikkje naudsynt pr no Bil med lift er ønska vekk frå parkering ved øvste gangbru Tangen Område rundt Trafohus i Kringlevegen ser ikkje bra ut. Attgrodd, skjemmande Klage på støy og støv frå knuseverket i sandtaket på Tangen Ein risikerer opp til 50% redusert utbetaling av forsikringssm etter brann dersom boscontainerar står nærare bygget enn 10 m. Eigar er kontakta, og vil flytte bilen Brev med førespurnad om ansvar, evt tiltak sendt Årdal energi Gjengangar Kjelde: Lars.Wessel.G.Johnsen HMS dagen Sogn BHT Eigar er purra Årdal Energi seier i svarbrev at område rundt trafo er kommunen sitt ansvar. Å.Energi kjem ikje til å klippe eller gjere tiltak i det heile. gjeven Vi har hatt 4-5 brannar i bosdunkar. Fotoserie vert laga. Koordinator skipar til møte med renovatør. P.Point m forslag til alternativ plassering vert laga for TekniskeTenester SAK for TT..

8 Bebuar i Jotunblokkene melder om problem med å komme ut/inn grunna feil parkering frå folk som vitjar Golds Gym Dårleg opprydding og jord og stein på gangveg frå bedhuset fram mot sentralbygget B.Olsen. Melder bekymring for skuleveg frå sitt hus, og til næraste gangveg Unytta buss skur i Vikadal er ønskt i Seimsdal Ny melding om ribba bilvrak nær inngang kyrkjegard Uravn Ny melding om parkeingsproblem i Aasmund vinjes veg Farnes skule ved skulestart Melding om bilvrak som står i vegen for renovatørane ved pilsblokka 96. Innmeldar vil ta, og sende over bilete Fare for å øydelegge brøyteutstyr. Beskjed frå TT, om at det ikkje vert brøyta før Årdal energi har rydda opp Her må borna gå på kvitstreken. 50 km/t og stor trafikk Vert sak i samband med disiplnærsak i ÅBBL Ved stor aktivitet i Golds Gym Stor aktivitet. Brøytekantar, smale vegar. om at ikkje noko vil skje før snø og tele er borte. Ansv Årdal Energi Må sjåast på saman med SVV, skule, ÅTT BIN på TT tek dette opp med SVV ÅTT får ikkje kontakt med eigar. Eit vanleg problem seier ÅBBL ÅTT vil gjere synfaring her på RETT tidspunkt Stor betring etter at bussane er borte. Det er på dette tidspunktet trafikken er størst Tek saka opp med ÅBBL

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING Meland kommune TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING 2012-2016 Godkjent i Meland kommunestyre 12.09.2012, sak 079/12 1 SAMANDRAG Meland kommune ligg rett nord for Bergen og opplever sterk folkevekst. Samtidig

Detaljer

Kommunedel plan trafikksikring

Kommunedel plan trafikksikring 1 VAKSDAL KOMMUNE Trafikksikringsplan, Kommunedelplan trafikksikring 2009-2013 Analyse av ulykker, uhell og utryggleik Forslag og prioritering av tiltak Oppdatert juli 2010. 2 FORORD styre har i møte 26.10.09

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1... å k k e l b e y L Nummer 3 av 5 for 2005-3. årgang Juni 2005 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lyefjell Vellag Lyedagen 2005 Fra hoppeslottet ved ungdomsskolen Lyedagen 2005 Søndag 5. juni ble

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

RETTLEIING VED PLANLEGGING

RETTLEIING VED PLANLEGGING ORGANISERT BEITEBRUK: INVESTERINGSTILTAK I BEITEOMRÅDE RETTLEIING VED PLANLEGGING INNHALD: DEL A: ULIKE TYPAR INVESTERINGSTILTAK I ELLER I TILKNYTING TIL BEITEFELT 1 Sperregjerde 2 Grinder og klyv 3 Ferister

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014

SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014 SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014 Spørsmål til spørjetimen Ingvill Taule, Senterpartiet Me treng flaggstang til 17.mai på Sæbø skule. Kommunen 50 års jubileum og Grunnlova 200 års jubileum og da er

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

HUSORDENSREGLAR Midtlia Burettslag, gjeldande frå 28.05.15

HUSORDENSREGLAR Midtlia Burettslag, gjeldande frå 28.05.15 1. Føremål Føremålet med husordensreglane er å fremje naboforhold ved å sikre ro, trivsel og tryggleik innomhus og utomhus i Midtlia Burettslag. 2. Husordensreglane, ansvar Alle andelseigarar og bebuarar

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Parkplan Stei hier V"--! Saksnr/Lerpenr: 2010/779-8206/201 0 Steinkjer 1 0.02,2011

Parkplan Stei hier V--! Saksnr/Lerpenr: 2010/779-8206/201 0 Steinkjer 1 0.02,2011 Parkplan Stei hier 2011 2014 - V"--!,. 4 f _ ; Saksnr/Lerpenr: 2010/779-8206/201 0 Steinkjer 1 0.02,2011 Q Steinkjer kommune %.41Mgialb' STEINKJER åpen, lys og glad Saksnr/Løpenr: 2010/779-8206/2010 Klassering:

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid kommune KST sal Dato: tysdag, 28.10.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion

Fråsegn til regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sakshandsamar: Marte Kristin Rosnes Vår dato Vår referanse Telefon: 57643132 27.03.2015 2010/2088-461.0 E-post: fmsfmkr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 25.09.2014 Vassregionmynda for Sogn

Detaljer