KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016"

Transkript

1 Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Klæbu kommune Vedtatt Klæbu kommunestyre i sak 57/09 i møte 17/9-09. Revidert etter K-sak 33/11 i møte 16/6-11. Endres ved vedtak KLÆBU KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER 2010 endres til: 2016

2 GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglement, bestemmelser, regulativ og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor: 1. Lov av Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 2. Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 3. Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer, sist endret 13. juli Forskrift av 15. desember 2005, forskrift om endring i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). 5. Normalreglement for sanitæranlegg. 6. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Klæbu kommune (dette dokumentet) 7. Øvrige dokumenter: Siste gjeldende gebyrregulativ Bestemmelser for bruk av vannmåler Tjenestebeskrivelse for vannforsyning Tjenestebeskrivelse for avløpshåndtering Tjenestebeskrivelse for septiktømming 1 FORSKRIFTENS FORMÅL Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer. Avløpstjeneste inkluderer også kommunal septiktømming. 2 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE Forskriften gjelder alle kommunens i abonnenter, se definisjon i 3. 3 DEFINISJONER Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles privat stikkledning, eller er tilknyttet slamavskiller/tett tank, eller er pålagt i medhold av Forurensningslovens 8, å etablere septikanlegg (også minirenseanlegg med slamavskiller). Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent. For næringseiendommer defineres næringsforetak med eget organisasjonsnummer som abonnent. Abonnent er også eier/fester, som kommunen i medhold av Plan- og bygningslovens 65,66 og 92 korrigert til 27-1, 27-2 er krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning. Abonnementsgebyr: Årsgebyrets faste del, som skal dekke deler av kommunens faste kostnader for offentlige vann- og/eller avløpstjenester.

3 Avløpstjeneste: Omfatter tjenester forbundet med kommunalt kloakkavløp og kommunal slamtømming (også minirenseanlegg med slamavskiller). Boenhet: Bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel. Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet) Forenklet kan man si at bruksareal omfatter arealet innenfor boligens omsluttende vegger og andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttende vegger. (For detaljer se NS 3940). Bruksendring Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester til kommunal ledning. Felles privat stikkledning: Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning. Privat stikkledning går fra kommunens ledning til abonnentens bebyggelse og omfatter anboringsklaver og stoppekran. Unntak : tidligere inngåtte avtaler vedr. overtakelse av privat vassverk (Damtjønna). Forbruksgebyr: Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert) Fritidsbolig/hytte: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte. Likt med fritidsbolig/hytte regnes helårsbolig som kun har innlagt vann via sommervannsledning. Gebyrregulativet: Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann, avløps- og septikgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret. Helårsbolig: Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til bolig. Næringsvirksomhet: Ervervsmessig virksomhet. Herunder landbruksvirksomhet. Offentlig virksomhet: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune. Serviceerklæring:

4 Et dokument som beskriver abonnentenes og kommunens rettigheter og plikter, samt hvilket lovgrunnlag tjenesten er basert på. Slam: Alle typer avløp fra husholdninger, fritidsboliger, bedrifter og lignende som omfattes av kommunale regler for mindre avløpsanlegg, og som er underlagt kommunal godkjenning. Stipulert forbruk: Forventet forbruk med grunnlag i bebyggelsens bruksareal. Årsgebyr: Abonnent tilknyttet offentlig vann/avløpsnett: Det samlede gebyr som betales årlig for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. I årsgebyret inngår abonnementsgebyr, forbruksgebyr og evt. leie av vannmåler Abonnent på tømmeliste for septik: Samlet årlig gebyr for kommunens septiktjeneste. 4 ABONNENTENS PLIKTER 4.1. Abonnenter med privat avløpsanlegg (septikanlegg) Det private avløpsanlegget skal være dimensjonert og bygd i samsvar med VA-Miljøblad utgitt av NKF og NORVAR, og i henhold til Forurensningsloven og Plan- og bygningsloven. Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med stor bil, og at tømming av slam fra hvert kammer er mulig uten å flytte bilen. Slamavskilleren skal ikke plasseres mer enn 50 m fra kjørbar vei og med en høydeforskjell å mindre enn 7 meter. Overdekning av kumlokk og lignende med snø, is, jord osv. fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. Det er abonnentens plikt å sørge for at tømming blir utført, dvs. at abonnenten må ta kontakt med kommunen dersom tanken skal tømmes utenom de ordinære rutene (ekstratømming), eller dersom kommunen ikke har registrert at abonnenter skal ha tømming i henhold til forskriften. Dersom feil og mangler blir oppdaget ved anlegget, skal disse utbedres snarest. Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre eget avløpsanlegg innen angitt frist, jfr. Forurensningsloven 7. I henhold til Forurensingslovens 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget vil kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jfr. Forurensningsloven 74 på eiers regning. Kommunen kan gi abonnenten påbud om å koble ut privat septikanlegg og knytte seg til det kommunale kloakknettet i henhold til plan- og bygningslovens 66 :..Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Kommunen kan fravike dette krav hvis det vil medføre uforholdsmessige kostnader eller det foreligger andre særlige grunner. Også i andre tilfelle enn nevnt i annet ledd, kan kommunen kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledningen når særlige hensyn tilsier det.

5 4.2 Abonnenter tilknyttet offentlig vann og kloakk: Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre eget avløpsanlegg innen angitt frist, jfr. Forurensningsloven 7. I henhold til Forurensningsloven 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget vil kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jfr. Forurensningsloven 74 på eiers regning. Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene på eiers regning. 5 TØMMING AV SEPTIKANLEGG Varsel om når tømming vil finne sted kunngjøres. Tømmehyppighet helårsboliger: Eiendommer med avløpsanlegg der slamavskiller er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jfr. 4.1, skal tømmes min. hvert annet år. Eiendommer med avløpsanlegg der slamavskiller ikke er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jfr. 4.1, skal tømmes min. en gang pr år. Tette tanker tømmes etter behov, men minimum en gang pr. år. Tømmehyppighet fritidsboliger/hytter: Eiendommer med avløpsanlegg der slamavskiller er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jfr. 4.1, skal tømmes min. hvert fjerde år. Eiendommer med avløpsanlegg der slamavskiller ikke er i henhold til dimensjoneringskrav og lovbestemmelser, jfr. 4.1, skal tømmes min. hvert annet år. Tette tanker tømmes etter behov, men minimum hvert annet år. Ekstratømminger utenom tømmeliste skal i alle tilfeller avtales med kommunen, Tømmefrekvens fastsettes uavhengig av bruk, antall husstandsmedlemmer og sosiale forhold.

6 VANN OG AVLØPSGEBYRER 6 GEBYRTYPER Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenester: Engangsgebyr for tilknytning Årsgebyr Gebyr for vannmålere Gebyr for midlertidig tilknytning Tilleggsgebyr til årsgebyret Gebyrenes størrelser og satser framkommer av gebyrregulativet. 7 ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til kommunal vann- og/eller kloakkledning. Engangsgebyret betales for bebygd eiendom, eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett. Tilknytningsavgift betales per boenhet (K-sak 33/11). Abonnenter med flere boenheter, herunder borettslag, betaler gebyr pr. boenhet. Det betales engangsgebyr pr driftsbygning/næringsbygg/offentlig bygg For alle kategorier gjelder det at engangsgebyret betales ved første gangs tilknytning, med gebyrsats fra det året henstilling/vedtak om tilknytning ble sendt. Dersom eiendommen senere blir påbygd med ny næringsdel, skal det betales engangsgebyr. Ved påbygg/tilbygg av ny boenhet, skal det betales engangsgebyr for ny boenhet nr 3. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig at kommunestyret og fremkommer i gebyrregulativet Kommunen kan, etter skriftlig dokumentert søknad, fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytning krever ekstra høye kostnader. 8 ÅRSGEBYR 8.1 Generelle bestemmelser Eier av fast eiendom er i alle tilfelle ansvarlig for gebyrene overfor kommunen. Forfalt krav på årsavgift er sikra med lovpant i eiendommen etter panteloven 6-1. Både årsavgift og engangsavgift for tilknytning er tvangsgrunnlag for utlegg. Avgiften kan kreves inn av kommunekassereren etter reglene for innkreving av skatt. 8.2 Årsgebyr for private avløpsanlegg (septikanlegg) I medhold av forurensningslovens 26 skal kommunen stå for all tømming av slamavskillere og samlekummer av sanitær avløpsvann og overvann i kommunen. Alle eiendommer med private avløpsanlegg skal derfor inn i den kommunale tømmeordningen. I medhold av 34 kan kommunen kreve gebyr fra abonnentene som omfattes av ordningen Selv om abonnenten nekter tømming eller at det av en annen grunn ikke kan foretas, skal det likevel svares gebyr. Dette for å dekke opp kommunens kostnader i forbindelse med slamtømmingstjenesten, både kapitalkostnader og driftskostnader. Alt slam fra private avløpsanlegg (septikanlegg) blir tømt ved kommunens renseanlegg.

7 Når pålegg om utkobling av septikanlegg og tilknytning til kommunal kloakk er sendt, skal abonnenten betale årsgebyr for kommunal kloakk fra dato når frist for utkobling av septiktank er utløpt Årsgebyr for bolig og hytte- og fritidsbolig Årsgebyr for abonnenter med privat avløpsanlegg skal betales etter tankstørrelse og tømmefrekvens. 8.3 Årsgebyr for offentlig vann/kloakk består av to deler: Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Årsgebyret for eksisterende bygg skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett. Årsgebyret for nye bygg skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilflyttet/tatt i bruk eller brukstillatelse gitt. Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer i gebyrregulativet Abonnementsgebyr Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv næring og bolig. Borettslag kategoriseres som bolig. Abonnementsgebyr for næring og off. virksomhet Abonnementsgebyr for næring og offentlige virksomheter betales pr. registrert foretak på eiendommen. Gårdsbruk (våningshus + driftsbygning) regnes som et foretak og betaler 1 abonnement. Gårdsbruk som i tillegg til våningshuset har frittliggende bolig, betaler abonnement for denne boligen. Abonnementsgebyr for bolig/fritidsbolig/borettslag Det skal betales abonnement pr boenhet (K-sak 33/11). Abonnenter med flere boenheter pr eiendom, herunder borettslag, betaler gebyr pr. boenhet Forbruksgebyr Alle borettslag, driftsbygninger, næringseiendommer og offentlige virksomheter skal betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med vannmåler. Fra skal alle nye boliger ha montert vannmåler, herunder ombygging av bolig som faller under krav utløst av byggteknisk forskrift fra 2010 (TEK 10). Fra kan alle eiendommer i kommunen, tilknyttet kommunalt vann og/eller kommunal kloakk, betale forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Vannmåler må installeres i løpet av perioden fram mot Forbruksgebyret skal betales i henhold til NS 3940, etter bruksareal (BRA) inntil måleren blir installert.

8 foreslås endret til: Fra kan alle eiendommer i kommunen, tilknyttet kommunalt vann og /eller kommunal kloakk, og som ikke får pålegg om installasjon av vannmåler, selv velge om de vil installere vannmåler eller velge å betale etter stipulert forbruk per m 2 bruksareal (BRA). Omregningsfaktor for stipulert forbruk framkommer av gebyrregulativet. Satser for øvrig fremkommer av gebyrregulativet. Rådmannen kan gi pålegg om installasjon av vannmålere dersom det over tid er registrert høyt vannforbruk som ikke kan forklares ved normalt lekkasjesøk eller av annen naturlig årsak. I spesielle tilfeller, etter søknad, kan kommunen, ved rådmannen, dispensere fra plikten til å installere måler. Dersom måler ikke kan installeres, skal stipulert forbruk baseres på beregning av bruksareal, samt pris pr. m3. For fritids/-og hytteabonnenter settes andelen forventet brukstid, til halvparten av en bolig. Omregningsfaktor for stipulert forbruk framkommer av gebyrregulativet. For alle abonnenter gjelder at målt vannforbruk inn tilsvarer samme mengde i avløp ut. Se 10. Dersom avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn det stipulerte forbruket, skal avløpsmengden baseres på den avløpsmengden som bestemmes av kommunen. 9 BRUK AV VANNMÅLER Bestemmelser for bruk av vannmåler i Klæbu For bruk av vannmåler gjelder dokumentet: Bestemmelser for bruk av vannmåler i Klæbu kommune. Forbruksgebyr etter vannmåler beregnes fra installasjonsdato. Anskaffelse og installasjon av vannmåler. Måleren anskaffes av abonnenten og er abonnentens eiendom. Kommunen bestemmer type, plassering og størrelse på maleren, tilpasset forbruket. Abonnenten må selv bekoste installasjon av vannmåler i konsoll og evt. flytting av vannmåleren. Installasjon av måler skal utføres av en rørlegger, godkjent av Kommunen i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Rørleggeren skal også besørge plombering av vannmåleren. Avlesning av vannmåleren foretas en gang hvert ar. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen en fastsatt frist. Dersom avlesning av vannmåler ikke utbedres til bestemt tid, eller dersom data ikke innmeldes til kommunen, stipuleres årsforbruket. Kommunen kan evt. selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning (avlesningsgebyr). Avlesningsgebyret fastsettes av kommunen og fremgår av gebyrregulativet. Kommunen skal ha adgang til vannmåleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Vannmåleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig bade for avlesning og

9 revisjonsutskifting. Kommunen kan til enhver tid, evt. etter skriftlig søknad fra abonnenten, foreta kontroll av vannmålere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn 5 %, foretas justering av årsgebyret for foregående år. Kontrollmåling og eventuell utskifting av måleren bekostes av abonnenten. Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feilmålte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesingsperiode for feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret. Vannmålere skal kontrolleres etter 10 år. Industrivannmålere skal kontrolleres etter 4 år. Hver eiendom skal normalt kun ha en tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Eventuelle interne målere er kommunen uvedkommende. Når vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten kommunens samtykke. Dersom vannmåler ikke kan plasseres frostsikkert, skal gebyret baseres på stipulert forbruk etter vedtatte beregningsregler. Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Plomberte malere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4. For installasjon og bruk av vannmålere gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser. 10 AVVIK I ÅRSGEBYRET Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, som for eksempel ved gartneridrift, gårdsbruk og lignende, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengden. For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgifter/besparelsene. Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens leveringsvilkår for drikkevann/avløpstjenester. 11 MIDLERTIDIGE AVLØPSLØSNINGER 11.1 Midlertidig tilknytning til offentlig avløp Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker. Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer gebyrregulativet. Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frikobling belastes eier/fester av eiendommen.

10 Midlertidig tilknytning gjelder for opp til 2 år (PBL 30-5), med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens tekniske bestemmelser, jfr. generelle bestemmelser Midlertidig privat avløpsløsning Eiendom som ikke er i permanent bruk, og som benytter seg av mobile toaletter, ev. midlertidig avløpsanlegg skal ha tømming gjennom den kommunale tømmeordningen eller en annen av kommunen godkjent tømmeordning. Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for private avløpsanlegg. Midlertidig utslippstillatelse gjelder for opp til 2 år (PBL 85 korrigeres til PBL, 30-5), med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder forurensningsforskriften. 12 INNBETALING AV GEBYRER Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Årsgebyret innkreves på felles faktura og fordeles over 2 terminer pr. år. foreslås endret til: det antall terminer som blir vedtatt i gebyrregulativet. Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt Avlesning av målt vannforbruk foretas en gang pr. år. Forbruksgebyret betales a konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter. Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg fra siste måleravlesning, vil kommunen endre a konto beløpet. 13 FRITAK FOR GEBYRER For abonnenter tilkoblet kommunalt vann- og/eller kloakknett kan kommunen, etter søknad, gi fritak fra abonnementsgebyr tidligst fra neste termin etter at søknad er mottatt. Fritak fra årsgebyr/forbruksgebyr gis kun når eiendommen fysisk frakobles kommunens ledningsnett, og opphører tidligst fra neste termin etter at melding er mottatt om at anboringspunktet for vanninntak er plombert, eller tilkoblingspunkt til kommunal avløpsledning er terset. Fritak gjelder for ett år av gangen. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av tilknytningsavgift Hvis eiendommen blir erstattet av nytt bygg som medfører økning i antall boenheter eller ny næringsvirksomhet, vil det bli krevd engangsgebyr for tilknytning. Kostnadene ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Boenheter som ikke har installert vannmåler, og som har stått ubebodd i 6 mnd., kan innvilges midlertidig fritak for årsavgiften i inntil 1 år av gangen etter skriftlig søknad. Abonnenten er forpliktet til å melde fra straks leiligheten igjen blir bebodd. Midlertidig fritak gjelder fra første ikke påløpte termin.

11 14 TILLEGG I ÅRSGEBYRET Abonnenter som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og avløpsgebyret. Satser for tilleggsgebyr går fram av gebyrregulativet. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER 15 INNKREVING AV GEBYRER Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter Lov om pant 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt. 16 VEDTAKSMYNDIGHET Vedtak etter denne forskrift fattes av: Kommunestyret eller den som er delegert myndighet i henhold til kommunens delegasjonsreglement. 17 KLAGE Avgjørelser etter forskriftene som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap IV-VI. Og kan påklages. Klage sendes til den instans som har fattet vedtaket, og innen tre uker etter mottatt vedtak. Endelig behandling av klagen blir gjort i Klagenemnda, siste klageinstans i kommunen. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jfr. forvaltningslovens kap. VII. Det gis derfor ikke rett til klageadgang. 18. RESTRIKSJONER PÅ VANNLEVERANSE M.M. Restriksjoner på vannforbruket eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. 19. STANDARD ABONNEMENTSVILLKÅR. Standard abonnementsvilkår gjelder for Klæbu kommune Innført i sak 33/10 den 27/ IKRAFTTREDELSE Forskriften trer i kraft endres til ENDRING AV FORSKRIFT Kommunestyret kan fastsette endringer i, eller tillegg til, disse forskrifter. I K-sak 33/11 ble vedtatt Evaluering av ny vann- og avløpsforskrift og betaloingsregulativet gjeldende fra 1/

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP

GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP GEBYRFORSKRIFT FOR VANN OG AVLØP Revidert utgave Vedtatt av Fredrikstad bystyre den 14.03.2013, sak 16/13 Forskriften trer i kraft fra 14.03.2013 Med hjemmel i: Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 16.

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2003 Side 513-648 LOVTIDEND NORSK. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Side 513-648 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2003 Utgitt 29. januar 2004 Dette er siste hefte i 2003-årgangen Innhold Side Forskrifter 2000 Des. 6. Forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Side 1 av 7 FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Fastsatt av Porsgrunn bystyre 03.09.2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt forskrift 1. juni 2004 nr. 931

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON,HUSLEIE I FRØYA KOMMUNE 2013 Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser

Detaljer

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester 2015 Frøya kommune 1. Lovgrunnlag skoler og barnehager Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, 15. foreldrebetaling. Kongen kan

Detaljer

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3-2010 Side 347-553 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 2. september 2010 Innhold Side Forskrifter 2007 Juni 18. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger

Detaljer

NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY. Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY. Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG 2 NYE MODERNE ENEBOLIGER VESTBY Faste priser fra kr. 4.390.000,- DNB Eiendom dnbeiendom.no KRUSEBYVEIEN Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Tone Vørrang Eiendomsmegler Tone.Vorrang@dnbeiendom.no

Detaljer

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2-2009 Side 127-237 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. juni 2009 Innhold Side Forskrifter 2006 Nov. 2007 Mars Mars 23. Forskrift om kommunal renovasjon for

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF

Gebyrregulativ 2009. Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 08/973 27.11.2008 Råd/P&U/PRF Gebyrregulativ 2009 Saksnr. Dato Saksbehandler Side 1 ÅRSGEBYR FOR VANN OG AVLØP Årsgebyr for vann og avløp skal betales for eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning. Både kommunen og

Detaljer

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Side 597-743 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 6-2009 Utgitt 3. februar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2007 Des. 18. Forskrift

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2015 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET

AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET AVERØY EIDE FRÆNA GJEMNES MIDSUND MOLDE NESSET Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR - kommunene Denne forskrift erstatter tidligere vedtatte forskrifter for

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse

5. Nyanlegg/rehabilitering av stikkledninger fra eksisterende bebyggelse Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato:14.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Bistå eiere av private ledningsanlegg med å gjennomføre utbyggingen på en kostnadseffektiv måte i henhold til det som er

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR

VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR VEDTATT GEBYRREGULATIV 2015 FOR TEKNISK SEKTOR Vedtatt den 5.12.2014 i K-sak 99/14 Budsjett 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kart og oppmåling... 3 1.1 Oppretting av matrikkelenhet... 3 1.1.1Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp

Vann- og avløpstjenester. Priser, gode råd og regelverk 2012. Vann og avløp Vann- og avløpstjenester Priser, gode råd og regelverk 2012 Vann og avløp Vann og avløpstjenester 2 Virksomhet Vann og avløp (VA) i Drammen kommune har blant annet ansvaret for innkreving av gebyr for

Detaljer