Samfunnsøkonomisk analyse av verdiskapingen i kulturlivet i Vardø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsøkonomisk analyse av verdiskapingen i kulturlivet i Vardø"

Transkript

1 Samfunnsøkonomisk analyse av verdiskapingen i kulturlivet i Vardø 2014

2 Forord Torbjørn Hodne Cand. polit. Samfunnsforskning- og analyser legger med dette fram rapporten Samfunnsøkonomisk analyse for kunst, kultur- og stedsutvikling i Vardø. Bakgrunnen for rapporten er Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø sitt ønske om å dokumentere kunst- og kulturaktivitetenes samfunnsøkonomiske betydning for Vardø. Prosjekteier er Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø. Arbeidet har foregått i perioden mai november Dokumentasjonen er basert på åpne kilder og intervjuer. Gjennom hele prosessen er det gjennomført møter med oppdrags-giver, samtaler med næringslivsaktorer, politikere, kommuneadministrasjonen og enkelt-informanter samt framlagt delrapport underveis. Rapporten er finansiert med støtte fra næringsfondene i Vardø kommune og Finnmark fylkeskommune. Vardø/Mandal 10. november 2014 Torbjørn Hodne Forsidebilde:Knut Ramleth 2

3 Innhold 1. Sammendrag Innledning Prosjekt Kulturpilot Analyse og rapport Rapportens faglige ramme Kultur i et samfunnsperspektiv Kulturens betydning for samfunnsutviklingen Kulturbegrepet Kultur som samfunnsøkonomisk faktor Økonomibegrepet Økonomiske ringvirkninger Analysemodell og metodevalg Analysemodellen Metode Publikums forbruk Gjennomføringen av analysen Kulturens betydning for næringslivet i Vardø Data fra handel, service, overnatting, håndverk og offentlig virksomhet Økonomisk bidrag fra enkeltpersoner Økonomiske data fra innbyggere i Vardø Økonomiske data fra tilreisende informanter Organisasjoner, lag og foreningers arbeid og økonomisk effekt for Vardø Annen datafangst Kultur, helse, levekår og samfunnsøkonomi Kultur og helsegevinst Kultur, helse og kommuneøkonomi Samfunnsøkonomisk kostnad ved egenmeldt og legemeldt sykefravær Samfunnsøkonomisk kostnad ved behandling i sykehus Kunst, kultur og levekår Kultur, levekår, omdømme og oppmerksomhet Omdømme Omdømmebregrepet Konsekvenser av et dårlig omdømme Omdømme, mediedekning og oppmerksomhet Riksdekkende mediers dekning av Vardø Snøballkrigen Rating Oppsummering og konklusjoner Vedlegg Litteratur

4 1. Sammendrag Kapittel 2 Innledning beskriver prosjektet Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø samt bakgrunnen for prosjektet som er å bidra til profesjonalisering og økonomisk verdiskapning i og rundt festival- og kulturlivet i Vardø. Videre presenteres analysens intensjon og faglige ramme. Kapittel 3 Kultur i et samfunnsperspektiv beskriver kulturens betydning for samfunnsutviklingen, kulturbegrepet der det utvidede kulturbegrep legges til grunn, og kultur som samfunnsøkonomisk faktor. Kapittelet definerer begrepene bedriftsøkonomi vs. samfunnsøkonomi og peker på tre hovedkilder for økonomisk ringvirkning: Publikums forbruk, kultursektorens vare- og tjenestekjøp og sektorens lønns og utbytteutbetalinger Kapittel 4 Analysemodell og metodevalg beskriver analysemodellen som er en forenklet economic impact-analyse (EI-analyse) eller ringvirkningsanalyse. En ser videre på prinsipper for beregning av publikums ekstraforbruk (koplingsvikninger), faktorer som danner grunnlaget for analysen og på analysegrunnlaget. Kapittel 5 Kulturens betydning for næringslivet i Vardø omhandler data fra handel, service, overnatting, håndverk og offentlig virksomhet, økonomiske data knyttet til innbyggere i Vardø, tilreisende til Pomorfestivalen og Yukigassen, samt hvilken økonomisk effekt arbeidet til organisasjoner, lag og foreningers har for Vardø. Kapittel 6 Kultur, helse, levekår og samfunnsøkonomi ser på kulturens betydning i et folkehelseperspektiv. Det dokumenteres sammenhenger mellom kulturaktiviteter og helsegevinst der samfunnsøkonomiske effekter synliggjøres. Kapittel 7 Kultur, levekår, omdømme og oppmerksomhet tar for seg medienes og offentlighetens oppmerksomhet og betydningen av dette for levekårene i Vardø. Fokuset på Vardø i nasjonale medier med bakgrunn i kulturaktiviteter beskrives, og verdien av medieoppmerksomheten synliggjøres, både økonomisk og omdømmemessig og mediedekningens betydning for Vardø. Kapittel 8 Oppsummering og konklusjoner er en oppsummering og tolkning av funnene, presisering av økonomiske størrelser og samt en samlet vurdering av kunst og kulturaktivitetene i Vardø sin samfunnsøkonomiske effekt. Analysen viser at kulturlivet i Vardø bidrar til en verdiskapning på mer enn kroner. 4

5 2. Innledning Prosjektet Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø med formål å legge til rette for kunst- og kulturnæring i Vardø ble formelt igangsatt 14. november Stiftelsen er et non-profittforetak der alt overskudd føres tilbake til driften. Styret for stiftelsen består av representanter fra følgende organisasjoner og institusjoner: Yukigassen 1, Blues I Vintermørket 2, Vardø idrettsråd, Vardø Musikkråd og Nye Vardø næringsforening Prosjekt Kulturpilot Stiftelsen Laboratoriet driver det såkalte Kulturpilotprosjektet. Dette skal bl.a. bidra til økt samarbeid mellom kultur- og festivallivet i Vardø, og kultur- og festivallivet i nabokommunene og regionen for øvrig og bevare og videreutvikle frivillighet, dugnadsånd, og lokalt engasjement. Prosjektet skal synliggjøre den økonomiske verdiskapningen de økonomiske ringvirkningene i kulturlivet i Vardø og bidra til ringvirkninger og nyetableringer i tilstøtende næringer som reiseliv, overnatting og servering. Prosjektet hovedmål er å bidra til profesjonalisering og økonomisk verdiskapning i og rundt festival- og kulturlivet i Vardø ved på bidra til økt samarbeid mellom kultur- og festivallivet i Vardø, og kultur- og festivallivet i nabokommunene og regionen for øvrig og bevare og videreutvikle frivillighet, dugnadsånd, og lokalt engasjement. Prosjektet skal i tillegg synliggjøre den økonomiske verdiskapningen og de økonomiske ringvirkningene i kulturlivet i Vardø og bidra til ringvirkninger og nyetableringer i tilstøtende næringer som reiseliv, overnatting og servering. Ved prosjektperiodens avslutning skal økonomiske ringvirkninger av prosjektet analyseres/kartlegges Analyse og rapport I rapporten/analysen vektlegges prosjektplanens punkt 2.2. Delmål: Synliggjøre den økonomiske verdiskapningen i kulturlivet i Vardø Synliggjøre de økonomiske ringvirkningene av kulturlivet i Vardø. og punkt 5.2. Oppgaver for kulturpiloten i prosjektperioden: Kartlegge den frivillige innsatsen Kartlegge den økonomiske verdien av frivillig innsats Synliggjøre økonomisk verdiskapning Synliggjøre økonomiske ringvirkninger. I tillegg synliggjøres samfunnsøkonomiske ringvirkninger og levekårs- og omdømmemessige effekter av prosjektet

6 2.4. Rapportens faglige ramme: Prosjektets faglige ramme er å: Kartlegge den frivillige innsatsen/frivillig sektor o Antall kulturaktører o Antall medlemmer o Dugnadstimer o Økonomisk innsats Kartlegge bedriftsøkonomiske effekter for næringslivets aktører/bedriftene o Verdiskapning o Ringvirkninger Kartlegg samfunnsmessig effekt (ringvirkninger) for Vardø o Samfunnsøkonomisk o Sysselsetting o Levekår Sosiale forhold Helseeffekter En har valgt å begrense utvalget kulturaktører til de 29 organisasjonene, lag og foreninger som er registrert i Vardø kommunes oversikt: Atletklubben 1954, Blues i Vintermørket, Folkeakademiet Vardø, Gullfest, Hornøyas venner, IL Domen, Komagvær jeger & fiskeforening, LHL Vardø, Mikkelsmess, Pomorfestivalen, Tenning fortellerfestival, Varanger museum, Vardø blues- og rockeklubb, Vardø Bymusikk, Vardø crossklubb, Vardø damekor, Vardø dykkerklubb, Vardø eldreråd, Vardø friluftsforening, Vardø idrettslag, Vardø kirkelige fellesråd, Vardø mandssangforening, Vardø Røde Kors, Vardø skolemusikkorps, Vardø skytterlag, Vardø svømmeklubb, Vardø Ta Kwon Do klubb, Vardøhus festnings venner, Yukigassen Norway. 3. Kultur i et samfunnsperspektiv 3.1. Kulturens betydning for samfunnsutviklingen. De senere årene har det vokst frem teorier som peker på kulturens betydning for samfunnsutviklingen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Spesielt er det blitt stor interesse for dokumentere sektorens økonomiske betydning og kulturens bidrag til regional utvikling gjennom økt bolyst, økt tilflytting og økt turisme. I Stortingsmelding nr. 22 ( ) Kultur og næring, pekes det på tre viktige faktorer: 1. Kulturlivet omfatter i stor grad egne verdiskapende næringer med relativt stor innvirkning på norsk økonomi 2. Synergieffekten av samspillet mellom kultur og annen næringsvirksomhet 3. Kultur og kulturbaserte næringer er ofte lokalt rotfestet og spillet en viktig rolle i i lokal- og regional utvikling Stortingsmeldingen er en dokumentasjon på at kulturen er politisk akseptert som samfunnsøkonomisk sektor av stor betydning. Analysene av den økonomiske betydningen kulturaktiviteter har for verdiskaping, næringsgrunnlag og sysselsetting er gjerne såkalte ringvirkningsanalyser som i lang tid har vært benyttet ved analyser av reiselivssektoren. 6

7 Tanken bak ringvirkningsanalyser er at kultursektoren, i likhet med reiselivssektoren, genererer inntekter ikke bare for seg selv, men også for annen næringsvirksomhet gjennom å trekke publikum til et område. En ringvirkningsstudie tar blant annet sikte på å tallfeste slike publikumsskapte virkningene. Noen eksempler på ringvirkningsanalyser finner en i Østlandsforsknings studie av kulturfestivaler på Lillehammer (2002), Agderforsknings studie av Quartfestivalen (2006) og festivaler i Arendal (2009), og Bergen Næringsråds rapport Kultur, Kroner, Kreativitet (2013) Denne studien vil primært se på kultursektoren som en økonomisk aktør som bidrar til økonomisk aktivitet og etterspørsel for andre aktører (næringslivet generelt), og kartlegge og tallfeste kunst og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Vardø både i et bedrifts- og samfunnsøkonomisk perspektiv Kulturbegrepet Kulturbegrepet må forstås som det utvidede kulturbegrep slik det ble introdusert i norsk kulturpolitikk gjennom de to kulturmeldingene i : Stortingsmelding nr. 8 ( ). Om organisering og finansiering av kulturarbeid og Stortingmelding nr. 52 ( ). Om organisering og finansiering av kulturarbeid, lagt fram av henholdvis regjeringen Korvald og Trygve Brattelis andre regjering: Et utvidet kulturbegrep omfatter både det 'tradisjonelle' området: litteratur, kunst og kulturvern, ungdomsarbeid og idrett, men dertil også skapende fritidsvirksomheter som kan gi utfoldelse av egne anlegg og interesser Kultur som samfunnsøkonomisk faktor Kultur som samfunnssektor med verdi utover kulturen selv er allment anerkjent, og kulturaktiviteter er en integrert del av vårt økonomiske system og utgjør en del av den nasjonale verdiskapningen. Den gir et sysselsettingsgrunnlag med inntekter og grunnlag for livsopphold på samme måte som landbruk, industri, handel og servicenæringer for øvrig, og tas med i beregningen av brutto nasjonalprodukt (BNP) på lik linje med disse næringene. Kulturens andel av BNP har de senere årene svingt rundt 4 %. 3 Det er imidlertid vanskeligere å måle samfunnsmessige økonomiske effekter av kulturaktiviteter enn av tradisjonell næringsvirksomhet fordi kunst og kultur også har en estetiske egenverdi med betydning for enkeltmennesket som ikke kan måles i kroner og øre. For å kunne foreta en samfunnsøkonomisk analyse av kunst og kultur, begrunne kunsten og kulturens samfunnsøkonomiske relevans og kommunisere må det tas utgangspunkt i en vanlig definisjon av samfunnsøkonomi: Læren om bruk av knappe ressurser for å dekke menneskenes ulike behov. I samfunnsøkonomien brukes en begrepet goder om det som dekker våre behov og det opereres vanligvis med to hovedkategorier: Private goder og kollektive goder. Private goder er goder som den enkelte skaffer seg til egen eller familiens nytte: Et hus, en bil eller daglige forbruksartikler. Kollektive goder er goder som er tilgjengelig for alle selv om de ikke ønsker dem eller bruker dem: Offentlig kommunikasjon, veier, allmennkringkasting (radio og TV), post, telefon, elektrisitetsforsyning, kultur og helsetjenester. Et kollektivt gode blir ikke brukt opp og ingen kan stenges ute fra å bruke det. 3 SSB 7

8 3.4. Økonomibegrepet All virksomhet har en økonomisk konsekvens både for den enkelte bedrift (bedriftsøkonomisk konsekvens) og for samfunnet som sådant (samfunnsøkonomisk konsekvens). I rapporten opererer en derfor med to økonomibegreper: Bedriftsøkonomi der fokuset er på de økonomiske resultatene/konsekvensene av virksomheten for den enkelte bedrift og bedriftens verdiskapning Samfunnsøkonomi der fokuset er på de økonomiske resultatene/konsekvensene av samfunnets innsats og hva resultatene/konsekvensene virksomheten har for samfunnets verdiskapning. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er når den samlede behovsdekningen blir større enn om ressursene var brukt til andre formål. Bedriftsøkonomisk lønnsomhet betyr derimot at den økonomiske (kultur)enheten) går med overskudd. For kulturvirksomhet og kulturinstitusjoner er det viktig å se denne nyansen Økonomiske ringvirkninger De økonomiske ringvirkningene har tre hovedkilder: publikums forbruk, kultursektorens vareog tjenestekjøp og sektorens lønns og utbytteutbetalinger. I Vardø er sektoren så liten at lønns- og utbyttebetalinger er vært begrenset og nærmest ikkeeksisterende Som grunnlagsindikatorer for de økonomiske ringvirkningene er brukt: Foreninger og lags omsetning (driftsinntekter som i hovedsak blir brukt i Vardø). Det har vært vanskelig å få fram hvor stor andel av driftsinntektene som blir brukt til innkjøp utenfor Vardø, og har etter samtaler med enkeltaktører valgt å estimere det til 20 % 4. Analysemodell og metodevalg 4.1. Analysemodellen I analysen brukes en forenklet economic impact-analyse (EI-analyse) eller ringvirkningsanalyse selv om det ikke er en fullgod betegnelse. Fra slutten av 1970-tallet er EI-analyser brukt for å se på hvilke effekter offentlig støtte til kulturformål har for verdiskapning, næringsgrunnlag og sysselsetting. Analyser som er gjort i Danmark, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike har vist at offentlig støtte til kultur er meget lønnsomt for samfunnet. I en EI-analyse ser en på både de direkte virkningene for næringslivet, og på de indirekte samfunnsøkonomiske virkningene. En svakhet ved denne Vardø-analysen er at en ikke har mulighet til å følge de langsiktige ringvirkningene. Analysen vil imidlertid være det beste måleinstrumentet en har til nå, og den kan bygges på videre da det gjennom datainnsamlingen er gjort datafangst som kan nyttiggjøres i et eventuelt videre plan- og strategiarbeid. 8

9 4.2. Metode Kvaliteten på analysen/kartleggingen avhenger av metodevalget, og det er viktig at datagrunnlaget er konkret og robust. Analysens hovedanliggende er å dokumentere kunst- og kulturaktivitetene i Vardøs samfunnsøkonomiske betydning der en ser på Kulturaktørenes pengestrøm Kulturaktivitetenes eventuelle bidrag til merinntekter for servicenæringen (overnattingsbedrifter, handelsnæringen etc.) Enkeltpersoners forbruk knyttet til kultusaktiviteter Sysselsettingseffekt Levekårsmessige gevinster o Trivselseffekt o Livskvalitet o Helsegevinster Fremskaffelse av datagrunnlaget har vært krevende. Spesielt var det vanskelig å få organisasjoner, foreninger og lag til å svare på henvendelser og purringer. Av de 31 registrerte organisasjoner, foreninger og lag har 14 besvart, noe som gir en svarprosent på 45 som likevel et godt datagrunnlag. Det innsamlede materialet har som allerede nevnt bidradd med mye interessant informasjon utover de rene økonomiske data som kan brukes ved senere anledninger Publikums forbruk Et av særtrekkene ved kunst og kultursektoren utover kulturformidlingen og opplevelsen, er at kulturaktiviteter genererer forbruk av andre tjenester som overnatting, transport, mat og drikke. 4 Turister og andre forbruker slike tjenestene uavhengig av primærtjenesten som er deltakelse i kulturaktivitet. (Kulturkonsum). Dette publikumskapte forbruket overstiger gjerne kostnaden ved det primære som er selve kulturopplevelsen. Eksempelvis vil kostnader til reise, opphold, mat og drikke som oftest overstige billettprisen til en konsert eller teaterforestilling. I litteraturen brukes gjerne begrepet koblingsvirkninger om publikums ekstraforbruk. Prinsipper for beregning av publikums ekstraforbruk, koblingsvirkninger Et viktig prinsipp ved beregning av koblingsvirkninger, er å skille mellom den etterspørselen som genereres av lokalbefolkningen og det tilreisende publikum bidrar til. I denne analysen er valgt tre ulike tilnærminger: Intervjuer med næringsdrivende uten tallfesting av merforbruket, men en vurdering av kulturaktivitetens betydning for virksomheten generelt. Intervjuer med innbyggere i Vardø om deres forbruksvaner knyttet til de mange kulturaktiviteter, både i hvilken grad de påvirkes, og hva det betyr i verdi av forbruket. Intervjuer med tilreisende til Pomorfestivalen der en får konkrete svar på forbruket. 4 Kultur, kroner, kreativitet: Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland: 9

10 Alle de tre tilnærmingene har imidlertid sine svakheter: I utgangspunktet er det bare den etterspørsel som genereres utenfra som kan danne grunnlaget for videre ringvirkninger. Innbyggerne i Vardø bruker selvsagt også penger på kulturarrangementer og kombinerer dette med annet forbruk som restaurantbesøk og kjøp av nye klær. Det kan da argumenteres med at pengene til restaurantbesøk og klær likevel ville blitt brukt uavhengig av kulturarrangementet. Analysen viser imidlertid at innbyggernes forbruk øker ut over det som ville vært et normalforbruk når byen settes i feststemning, og mye av forbruket som ville lekket til andre kommuner forblir i Vardø Gjennomføring av analysen Analysen bygger på følgende datagrunnlag: Gyldige teorier om kunst- og samfunnsøkonomi Norske analyser på både arrangements-, lokalt-, regionalt-, nasjonalt- og internasjonalt nivå. Data innhentet ved spørreskjemaer, årsregnskaper og årsmeldinger fra frivillige organisasjoner, foreninger og lag, og intervjuer med enkeltpersoner, avgrenset til de 29 organisasjoner, foreninger og lag som er registrert i Vardø kommunes oversikt.. Intervjuer : 28 informanter (34 virksomheter) innen handel, service, overnatting håndverk og offentlig virksomhet. 40 enkeltpersoner i Vardø (20 menn og 20 kvinner.) 40 tilreisende under Pomorfestivalen 2014 (17 menn og 23 kvinner) Data fra Statistisk sentralbyrå, forskningsinstitusjoner og andre offentlige kilder 5. Kulturens betydning for næringslivet i Vardø 5.1 Data fra handel, service, overnatting, håndverk og offentlig virksomhet De 28 informantene fra innen handel, service, overnatting, håndverk og offentlig virksomhet ønsket ikke å oppgi omsetningstall, men ga klart uttrykk for betydningen av kulturaktivitetene og medieomtalen der spesielt Yukigassen og Pomorfestivalen ble framhevet. Alle informantene som besvarte mente at Vardøs kulturprofil hadde positiv betydning for Vardøs framtid, at kulturaktivitetene styrker Vardøs omdømme, den samlede medieomtalen de siste årene omtalen oppfattes som positiv og at den samlede effekten av dette bidrar til økt omsetning. Oppsummert viser dette at samtlige informanter har en positiv i holdning til kulturaktivitetene, vurderer dem som viktige for sin egen virksomhet og mener at de viktige/avgjørende for Vardøs framtid. Se kommentarene fra informantene i vedlegg nr. 1. Svar fra informanter fra handel, service, overnatting, håndverk og offentlig virksomhet. 10

11 5.2. Økonomisk bidrag fra enkeltpersoner. Det økonomiske merbidraget fra Vardøs innbyggere og tilreisende til de ulike festivaler og kulturarrangementer er av stor betydning for Vardøs næringsliv. Tabell nr. 2. Økonomisk merbidrag fra enkeltpersoner 2014 viser den beregnede størrelsen knyttet til ulike forbruksgrupper. For å kunne gi et så komplett bilde som mulig, er det foretatt en beregning som viser at 500 tilreisende til Blues i vintermørket i 2014 med et forbruk på 1000 kroner pr. person gir kroner. Prosjektet Stiftelsen Laboratoriet for kunst, kultur og stedsutvikling i Vardø har beregnet antallet besøkende til Yukigassen til 500. Ved et beregnet forbruk på 1000 kroner pr. besøkende blir bidraget på kroner. (Tabell nr. 2. Økonomisk merbidrag fra enkeltpersoner 2014) 5.3. Økonomiske data fra innbyggere i Vardø. De 40 fastboende informantene fra Vardø, 20 menn og 20 kvinner fikk spørsmål om eget forbruk og: Bruker du mer penger enn normalt under disse arrangementene. Svaralternativer: ja, nei, vet ikke, bruker mindre. 29 informanter svarte ja, 10 informanter svarte nei, og én ønsket ikke å besvare. Blant informantene som svarte ja var høyeste kroner og laveste kroner. Samlet registrert merforbruk for de 29 informantene var kroner med et gjennomsnitt kroner. Med utgangspunkt i Vardøs befolkning over 18 år som er 1822, blir dette plussforbruk på 15,8 mill. kroner. På grunn av usikkerhet om svarene er på vegne av informanten selv, eller det er på vegne av flere familiemedlemmer, estimeres merforbruket til 10 millioner kroner. Se kommentar fra fastboende informantene i vedlegg nr. 2. Eksempler på svar fra fastboende informanter i Vardø Økonomiske data fra tilreisende informanter Pomorfestivalen. De 40 informantene, 17 menn og 23 kvinner fikk spørsmålet: Hvor mye penger bruker du under Pomorfestivalen? Høyeste forbruk var kroner og laveste 1000 kroner Samlet brukte informantene kroner, et gjennomsnitt på kroner Ved et estimert antall tilreisende på gir dette mellom 2,0 og 2,8 mill. kroner. Med forbehold om en del én-dagsbesøkende estimeres tilreisenes pengebruk til 2 millioner. Se kommentarene fra informantene i vedlegg nr. 3. Svar fra tilreisende informanter, Pomorfestivalen Organisasjoner, lag og foreningers arbeid og økonomisk effekt for Vardø Analysen av årsmeldinger og årsregnskaper, supplert med intervjuer med informanter fra de 14 av Vardøs organisasjoner, lag og foreninger, viser en økonomisk effekt på kroner. I tillegg kommer effekten av dugnadsarbeidet med kroner. 5 Kilde Kulturpilot 11

12 På grunnlag av disse størrelsene er det foretatt følgende beregning: En økonomisk effekt beregnet til kroner for 14 aktører vil kunne gi samlet for alle 29 aktørene. Dugnadens økonomiske effekt beregnet til kroner for 14 aktører 6 vil kunne gi kroner for de 29 aktørene. På grunn av usikkerheten om ved de økonomiske effektene fra de fraværende, må det imidlertid foretas en kritisk vurdering og justering av det samlede resultat. Vurdert opp mot muligheten for at de fraværende er mindre enn de registrerte er det foretatt følgende justeringer.: Den beregnede økonomiske effekten på kroner justeres ned til kroner. Dugnadens beregnede økonomiske effekt på kroner justeres ned til kroner. Tabell nr.: 1. Økonomisk effekt for Vardø av organisasjoner, lag og foreningers arbeid. Driftsinntekter 2012 Driftsutgifter 2012 Driftsinntekter 2013 Driftsutgifter 2013 Dugnadstimer 2013 Tilreisende 2014 Atletklubben Blues i Vintermørket , (beregnet) Pomorfestivalen Vardø crossklubb Vardø damekor Vardø folkeakademi Vardø idrettslag Vardø næringsforening Vardø skolemusikk Vardø skytterlag Vardø svømmeklubb Vardø taekwondoo klubb Vardøhus festnings venner Yukigassen x kr.100 Totalt Tabell nr. 2. Økonomisk merbidrag fra enkeltpersoner 2014 Estimert beløp Pomorfestivalen, tilreisende Yukigassen, tilreisende Blues i vintermørket Vardøs innbyggeres merforbruk generert av kulturaktiviteter Totalt Tabell nr. 3. Finansiering kulturinnsats Vardø kommune Finnmark fylkeskommune Egne inntekter Totalt Tabell nr.: 1. Økonomisk effekt for Vardø av organisasjoner, lag og foreningers arbeid. 12

13 5.6. Annen datafangst Datainnsamlingen har gitt en betydelig datafangst som Vardøs innbyggeres interesseområder, kjennskap til og deltakelse på de seks kulturarrangementene: Blues i vintermørket, Gullfest, Mikkelsmess, Pomorfestivalen, Tenning fortellerfestival og Yukigassen, samt andre data som eksempelvis: Kulturinteresse/ synet på kulturens betydning for Vardøs framtid hos Vardøs innbyggere og hos besøkende under Pomorfestivalen, fordelt på kjønn og alder. Hvorfor enkeltpersoner utenfor Vardø besøker Pomorfestivalen, fordelt på kjønn og alder og bosted. I denne rapporten vil imidlertid en dypere sosiologisk analyse kunne flytte fokuset bort fra rapportens intensjon: En samfunnsøkonomisk analyse for kunst, kultur- og stedsutvikling i Vardø. Dataene vil likevel være et godt grunnlag for et eget prosjekt der publikums intensjoner og handlingsmønster analyseres. 6. Kultur, helse, levekår og samfunnsøkonomi 6.1. Kultur og helsegevinst Deltagelse i ulike kulturaktiviteter, både som publikum og utøver er bra for helsa, men hittil har det vært dårlig dokumentert. Nå har imidlertid forskere ved HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) funnet flere overraskende sammenhenger mellom helse og deltagelse i kulturlivet. Fram til nå har fysisk aktivitet vært måleenheten for god helse. HUNT-studien viser imidlertid at i et helhetlig helseperspektiv bidrar også andre dagligdagse aktiviteter med god helseeffekt. Ved å sammenligne opplysninger om deltagelse i kulturelle aktiviteter med helseopplysninger, har forskerne funnet at alle som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet og har mindre forekomster av angst og depresjon, sammenlignet med folk som ikke er så opptatt av kultur. Ifølge forsker Koenraad Cuypers ved Det medisinske fakultet ved NTNU bør derfor kulturaktiviteter tas med som en viktig faktor i arbeidet for å fremme bedre folkehelse. 7 HUNT-studien brukte et bredt kulturbegrep der informantene svarte på spørsmål om alt fra konserterer og dugnad til religiøs aktivitet, idrettsarrangementer og utendørsaktiviteter. 6.2 Kultur, helse og kommuneøkonomi Med bakgrunn i funnene fra Hunt-studien om at kultur bidrar til bedre helse har en sett på hva det kan bety for Vardø. Helse- omsorg og sosialtjenester er Vardø kommunes største budsjettpost. Budsjettet for 2014 er på 57,5 millioner kroner. Dersom kulturaktiviteter kan bidra til bedre helse og en reduksjon i denne budsjettposten på eksempelvis 2%, gir det en samfunnsøkonomisk gevinst/effekt på kroner. Eventuelle innsparte midler kan brukes til styrking av kulturaktiviteter og bidra til ytterligere å forsterke kulturens positive helseeffekt

14 6.3 Samfunnsøkonomisk kostnad ved egenmeldt og legemeldt sykefravær I 2014 beregnes lønnskostnad og produksjonstap ved sykemelding til ca kroner pr. dag, kroner pr. uke og kroner pr. år. 8 Første kvartal 2014 var egenmeldt- og legemeldt sykefravær 6,46 %. Vardø hadde 925 sysselsatte Dersom det forutsettes at tallet er rimelig stabilt også gjennom 2014 vil det beregnede egen- eller legemeldt sykefravær være 60 personer med en samfunnsøkonomisk kostnad på 43,7 millioner kroner. En reduksjon i sykefraværet til 5.46 % vil kunne bidra med en samfunnsøkonomisk gevinst/effekt på 6,9 mill. kroner. 6.4 Samfunnsøkonomisk kostnad behandling i sykehus. Vardø er på topp i Finnmark hva gjelder sykehusinnleggelser med 338 pr innbyggere 9 som er 716 årlige innleggelser. Tall fra Helsedirektoratet viser at gjennomsnittskostnadene for behandling i sykehus er kr pr. innbygger 10. For 716 innbyggere blir dette 16,8 millioner kroner. Dersom kulturaktiviteter og frivillig arbeid kan redusere sykehusinnleggelsene fra Vardø med 2 %, gir det en samfunnsøkonomisk gevinst på kroner. Her ligger det et stort potensial når en ser på sykehusinnleggelser fra Vardø sammenliknet med andre Finnmarkskommuner som eksempelvis Kautokeino som ligger lavest med 211 pr innbygger. I analysen bruker vi imidlertid et konservativt anslag for mulig samfunnsøkonomisk gevinst ved reduksjon i sykehusinnleggelser som resultat av kulturaktiviteter og frivillig arbeid. De tre eksemplene som her er vist vil samlet kunne bidra til en teoretisk samfunnsøkonomisk gevinst/effekt på 11,35 millioner kroner. Selv med forbehold om at om dette resultatet har en rekke usikkerheter, kan det konkluderes med at kultur er et virkemiddel i folkehelsearbeidet med et betydelig uutnyttet potensial. 6.5 Kunst, kultur og levekår. Vardø har en utfordrende levekårssituasjon, noe som bekreftes i Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Vardø (Se figur nr 1. Folkehelseprofil for Vardø 2014). Dette viser at satsing på rekreasjon og kultur i videste forstand slik det defineres i det utvidede kulturbegrep er ett av flere virkemidlene som kan bedre Vardøs levekårsituasjon. En slik satsing på vil på sikt kunne utløse en betydelig potensiell samfunnsøkonomiske gevinst. Både NOU1993:17 Levekår i Norge. Er graset grønt for alle? og NOU 1999: 13 Kvinners helse i Norge 11 peker på kultur og helse som sentrale parametre i levekårsbegrepet. 8 SSB 9 Samhandlingsreformen status Finnmark 2012 jan 2013 fra Fylkesmannen i Troms 10 Helsedirektoratet: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten

15 Figur nr. 1. Folkehelseprofil for Vardø Sammenlikning av noen nøkkeltall for Vardø med Finnmark og nasjonale tall. Kilde: Folkehelseinstituttet NUO 1999:13 sier blant annet at inntekt, formue, helse og kunnskaper kan brukes til å styre eget liv der følgende ressurser er de viktigste parametrene: Helse og tilgang på medisinsk behandling Sysselsetting og arbeidsvilkår Økonomiske ressurser og forbruksmuligheter Kompetanse og utdanningsmuligheter Familie og sosiale relasjoner Boligmiljø og tilgang på tjenester i nærmiljøet Rekreasjon og kultur Sikkerhet for liv og eiendom Politiske ressurser og demokratiske rettigheter 15

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Mastergradsoppgave Celin Sund Sørli Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Verktøy for Golfklubber

Verktøy for Golfklubber ØF-rapport nr. 17/2008 Verktøy for Golfklubber av Per Kristian Alnes og Merethe Lerfald ØF-rapport nr. 17/2008 Verktøy for Golfklubber av Per Kristian Alnes Merethe Lerfald Tittel: Verktøy for Golfklubber

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg

ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN. Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg ØF-rapport nr. 12/2002 I HUS MED KULTUREN Evaluering av den statlige tilskuddsordningen til lokale og regionale kulturbygg av Jorid Vaagland, Torhild Andersen og Trude Hella Eide I HUS MED KULTUREN Evaluering

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Partnerskap for lyst og næring?

Partnerskap for lyst og næring? Frank Egil Holm og Egil Petter Stræte Partnerskap for lyst og næring? Evaluering av blilyst:-)programmet i Sør-Trøndelag Rapport 4/06 ISSN 1507-2035 Versjon 2006-05-31 2 FORORD Bygdeforskning fikk 16.02.06

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase Av Maria Monasdatter Almli og Lindis Sloan KUN senter for kunnskap og likestilling 2009 Forord KUN senter for kunnskap

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

På vei mot VI-følelsen

På vei mot VI-følelsen På vei mot VI-følelsen Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune 1 Rapport fra gruppesamtaler med ansatte i Trysil kommune Omdømmeprosjektet i Trysil Av: Erik Larsen Innhold: Hovedkapitler i rapporten:

Detaljer

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge Norut Alta-Áltá Rapport 2013:7 Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge Elisabeth Angell, Marit Aure, Ivar Lie, Vigdis Nygaard og Toril Ringholm Sónia Arrepia Photography Visitnorway.com

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

Kommunenes fremtidige helter

Kommunenes fremtidige helter Prosjektforum Våren 2010 Fredrik Asmaro, Lene Godager, Fredrik A. Gregersen, Hege Hellvik og Kine Reegård Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget På oppdrag

Detaljer