Månedsrapport for april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for april 2015"

Transkript

1 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter hvor økonomiene internasjonalt utvikler seg omtrent som forventet. Både nøkkeltall og indikatorer har vært noe svakere enn ventet i USA, mens de har vært noe bedre enn ventet for eurolandene. Markedene preges fortsatt av store kvantitative lettelser fra ECB (den europeiske sentralbanken) i form av kjøp av stats- og kredittobligasjoner. Tyske renter nådde en foreløpig bunn den 21. il (10-års rente på 0,05 prosent), men har siden det steget til 0,40 prosent. Den greske finansministeren fikk sparken, og det er håp om en mer forsonlig tilnærming med det nye ministeren. Markedene har derfor noe større tro på en løsning med Hellas. USA Den 29. il holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. I pressemeldingen vises det til at den økonomiske veksten har avtatt gjennom vinteren. Arbeidskedet har vist moderat vekst i antallet nye jobber og et stabilt ledighetsnivå. Husholdningenes forbruk har avtatt selv om veksten i inntekt har økt som følge av fallet i energiprisene. Inflasjonen holder seg under det langsiktige målet, også som følge av lave energipriser. Sentralbanken venter at veksten vil tilta og ledigheten falle, samtidig som inflasjonen gradvis vil nærme seg målet på to prosent. FED vil øke renten når de ser fortsatt bedring i arbeidskedet og at inflasjonen tiltar. I s var inflasjonen negativ med 0,1 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl fallende energipriser. Kjerneinflasjonen steg til 1,8 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har tatt seg noe opp de siste månedene. 12-månedsveksten har i gjennomsnitt vært 5,0 prosent, opp fra 4,6 prosent. Prisene stiger, men byggevirksomheten øker ikke så mye. Arbeidskedet fortsetter å vise en god trend, selv om srapporten var svakere enn ventet. Sysselsettingen steg med i s. Ledighetsraten var uendret på 5,5 prosent. Markedet venter fortsatt på at gjennomsnittlige antall timer arbeidet pr uke og at timelønnen skal stige, før man ser en virkelig bedring i økonomien. I siste rapport var det tegn til at timelønnen steg noe års rente i % Norge Europa USA Japan Det var lite nytt fra sentralbanken på siste rentemøte. FED ser ikke ut til å ha hast med å normalisere rentene. Markedene forventer første renteøkning en gang mellom tember og ember. Forventingene til økningen er skjøvet noe ut i tid. Det er utviklingen i arbeidskedet

2 og lønnsveksten som vil kunne gi indikasjoner på tidspunktet. Markedene forventer første renteøkning i tember, med en liten mulighet for økning i i. Sentralbanken ser ikke ut til å ha noen hast med å normalisere rentene. Det er utviklingen i arbeidskedet og lønnsveksten som vil kunne gi indikasjoner på tidspunktet. Europa Den 15. il holdt som ventet ECB renten uendret på 0,05 prosent. De kvantitative lettelsene blir gjennomført og oppkjøp av verdipapirer ser ut til å ha den ønskede virkningen. Den svake euroen hjelper på eksporten og konkurranseevnen. Lave energipriser bedrer kjøpekraften hos husholdningene. Veksten er gradvis på vei oppover, og sentralbanken var ginalt mer positive enn sist. Arbeidsledigheten for eurolandene var uendret på 11,3 prosent i s. Ledigheten ligger på 4,7 prosent i Tyskland og 10,6 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 23,0 og 13,0 prosent. inn lenger. Prisveksten i il (første anslag) steg til en årsvekst på 0,0 prosent. Oppgangen skyl i første rekke økningen i energiprisene. Kjerneinflasjonen økte til 0,6 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Sentralbanken fortsetter med kvantitative lettelser og kjøper for 60 milliarder euro i måneden. ECB signaliserer at de fortsatt vil holde renten lav, tilnærmet lik null, i en lengre periode så lenge utsiktene for inflasjonen er så lave. Rentene vil sannsynligvis ligge lavt lenge. Norge Den svake oljeprisen begynner å gi utslag for norsk økonomi. Arbeidsledigheten er svakt stigende og det ventes økende ledighet utover i andre halvår. Det regionale nettverket til Norges Bank venter nullvekst i sysselsettingen fremover og kapasitetsutnyttelsen er også lavere. Konsumprisindeksen var på 2,0 prosent på årsbasis i s. Kjerneinflasjonen falt til 2,3 prosent, ginalt under Norges Banks anslag. Den importerte inflasjonen stiger gradvis, så vi kan få en inflasjon på 3 prosent til sommeren mnd rente i % I il styrket kronen seg fra 8,69 til 8,40 mot euro og fra 107,70 til 104,60 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 700 millioner kroner pr. dag i Norge Europa USA Japan Veksten i pengemengden i euroområdet begynner å nå normaliserte nivåer og har nå en årlig vekstrate på 4,6 prosent. Dette er opp fra 4,0 prosent. Husholdningenes kredittvekst øker litt og er nå på 0,8 prosent, mens bedriftene har en negativ kredittvekst på 0,3 prosent. Bankene melder om økt etterspørsel etter kreditt, og signaliserer at de ikke strammer NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 2,9 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen personer. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB økte til 4,1 prosent. AKU-tallene svinger mer enn tallene fra NAV. Norges Bank legger mest vekt på NAVtallene, men det er mulig at AKU-tallene gir en tidlig indikasjon på utviklingen i arbeidskedet. Kredittveksten steg til 5,8 prosent for s. Husholdningenes kredittvekst steg til en årsvekst på 6,4 prosent, opp fra 6,2 prosent i ruar. Bedriftene låner mindre og har en vekst på 3,9 prosent. Veksten i detaljhandelen var 0,3 prosent i s. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser

3 en oppgang, og sesongjustert er årsveksten 0,6 prosent. Det er store sesongkorreksjoner på grunn av påsken så det skaper litt usikkerhet rundt tallene. Etter at Norges Bank overrasket kedet med å holde renten uendret i s forventer kedet et rentekutt på 0,25 prosentpoeng i eller i. Det er tegn til svekkelse av norsk økonomi, men så langt har arbeidsledigheten kun vist en svak økning. Så lenge vi ikke ser tydelige tegn til svekkelse av økonomien tror vi Norges Bank vil gå gradvis frem med kutt i i og et kutt på høsten. Markedskommunikasjonen fra Norges Bank mot kedet har vært dårligere enn ventet i forbindelse med de siste rentemøtene. Sentralbanken har derfor overrasket kedene, og det kan skje igjen. Rentekedene Internasjonalt og Norge Til tross for kjøp av verdipapirer fra ECB har rentene steget i il. Renteøkningen kan skyl bedre nøkkeltall og at det absolutte rentenivået ble for lavt. Vårt pengekedsfond ga en normal avkastning i il. De lange obligasjonsfondene ga en negativ avkastning grunnet stigende renter, og har gjort det dårlig i forhold til sine referanseindekser. Dette skyl at norsk stat (som indeksen består av) har hatt en bedre utvikling enn kredittpapirer. Kreditt I s hadde vi en negativ utvikling i kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid og vi endte måneden på samme nivå som ved utgangen av I il så vi tendenser til en økning i risikoappetitten til investorene i begynnelsen av måneden, mens de siste to ukene var preget av en mer negativ holdning i kedet. Totalt sett endte il med en rentedifferanse på 1,22 %, 0,02 prosentpoeng lavere enn ved inngangen til måneden. Utviklingen i det globale kredittkedet fulgte retningen på utviklingen i statsobligasjoner. Mens man i første halvdel av måneden hadde økt etterspørsel etter spesielt amerikanske statsobligasjoner, som følge av makroøkonomisk usikkerhet i Europa og Kina i tillegg til et ustabilt aksjeked, snudde trenden rundt midten av måneden. Aktører i kedet har gitt ulike forklaringer på dette, men det mest nærliggende ser ut til å være forventningene om heving av sentralbankrenten i USA i løpet av det neste året. Renteoppgangen i underliggende statsrenter hadde mer å si for månedsavkastningen i global kreditt enn den ginale nedgangen i kredittpåslag, og il ble en måned med negativ avkastning for aktivaklassen. Totalavkastningen for året under ett er fortsatt positiv som følge av fallende statsrenter de første månedene i året Kredittpremie CDX USA Europa Finans- og industrisektorene hadde lik reduksjon i kredittpåslag i løpet av måneden, og det var også relativ lik endring mellom ratingklassene. Markedet for kredittobligasjoner med god kredittkvalitet økte også i il, men med betydelig lavere tempo enn i månedene før og endte på omtrent likt volum som samme måned et år tilbake i tid. Mange selskaper var inne i en rapporteringsperiode i il og syndikatene forventer mer aktivitet i nyutstedelser i. Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) steg med 1,0 prosent i il. Hittil i år er verdensindeksen opp 6,0 prosent. Det kinesiske aksjekedet (Shanghai SE Composite Index) fortsatte den sterke utviklingen og steg med ytterligere 18,5 prosent. Hittil i år er det kinesiske kedet opp hele 37,3 prosent. Det brasilianske kedet steg med 9,9 prosent i il. Høyere råvarepriser er nok hovedforklaringen på oppgangen i Brasil. På bransjenivå gjorde energi det best. MSCI World Energy steg med 8,6 prosent i il. Oljeprisen (Brent Blend) steg fra

4 55 til 66 USD/fat. Etter den siste oppgangen er de globale kedene omtrent 10 prosent over toppnoteringen fra 2007, mens inntjeningen er omtrent den samme som i I USA er kedet 35 prosent over toppnoteringen fra 2007, mens inntjeningen har økt med rundt 20 prosent. Selskapenes omsetning er omtrent flat fra Amerikanske selskaper har altså lyktes i å skvise ut høyere giner, og investorene er villige til å gi denne inntjeningen høyere multipler enn i Vi har skrevet i tidligere kedskommentarer at det ikke finnes noen gode investeringsalternativer til aksjer, og dette gjelder fortsatt, men dagens prising tilsier absolutt ikke at aksjer i sin alminnelighet er et røverkjøp Europa, USA og Japan Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Sterke aksjekeder og sterk valuta har ført til at USA nå har en vekt på omtrent 55 prosent i MSCI World. Det er derfor viktig å følge med på hva som skjer i USA, og investorer i KLP AksjeVerden Indeks og KLP AksjeGlobal Indeks bør være klar over at de har mye amerikanske aksjer i porteføljen. Inntjeningsutviklingen i amerikanske selskaper er langt fra betryggende. Estimatene for 2015 har vært fallende siden 4. kvartal i fjor og estimatene for 2016 er også nedjustert vesentlig. Norden De nordiske børsene ga en avkastning på -3,5 prosent i il i norske kroner. I lokal valuta gjorde det norske kedet det best, mens det finske kedet var svakest. På sektornivå var energi og stabilt konsum de to sterkeste sektorene, mens teknologi og materialer var de svakeste. Fra USA har det kommet en jevn strøm av svake makrotall, og det er mulig at renteøkningen blir utsatt. Mange selskaper har rapportert 1. kvartalstall. Disse har vært litt bedre enn ventet, men estimatene har blitt guidet noe ned i forkant Norge og Norden Norden VINX Norge I il så vi et solid oppsving i oljeprisen. Etter å ha falt litt gjennom s beveget prisen seg opp over 20 prosent i il og var ved utgangen av måneden over 66 USD fatet. Oppgangen har bidratt til å sende olje- og oljeserviceaksjene kraftig opp. Oljeprisen har også påvirket kronekursen, og da særlig mot dollar. USDsvekkelsen har sendt aksjer som Borregaard, Norsk Hydro, Yara og Royal Caribbean Cruises nedover. Fremover blir det interessant å se om olje- og oljeserviceaksjene følger oljeprisens bevegelse. Oljeselskapene har ikke signalisert endring i sine planer om kutt i investeringer, og vi tror derfor det blir vanskelig for oljeserviceselskapene en stund fremover. Rapportering av selskapenes inntjening for første kvartal er godt i gang. Så langt gir tallene et noe blandet bilde. Uten engangseffekter er resultatene 16 prosent bedre enn ventet på bunnlinjen. Men på grunn av blant annet store nedskrivninger i Statoil og negative valutaeffekter i noen selskaper, ser rapporteringen noe svak ut. Topplinjen er imidlertid noe bedre enn ventet. Analytikernes estimater til videre inntjening har kommet godt ned siden starten av året og kan se ut til å ha bunnet ut i il. Spørsmålet videre er om aksjekedet kan stige mer uten at selskapene Norge OSEFX

5 tjener mer penger. Gitt dagens lave rentenivå er det fortsatt mulig at investorer søker avkastning i aksjer, og at multippelekspansjonen fortsetter. Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte KLP AksjeNorge hadde en avkastning på 3,8 prosent i il. Dette er 0,5 prosent mer enn fondsindeksen som steg 3,3 prosent. Vi hadde positivt bidrag fra våre overvekter i flyselskapet Norwegian, oljeselskapet Det Norske og IT selskapet Nordic Semiconductor. På den andre siden var det vår overvekt i aluminiumsprodusenten Norsk Hydro samt våre undervekter i Statoil og oljeserviceselskapet Seadrill som bidro mest negativt. Aktiv andel i fondet var 28 prosent ved utgangen av måneden. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over- og undervekter / 2). MSCI World % 2.4 % S&P 500 Index % 2.0 % MSCI Europa % 3.3 % DAX Index (Frankfurt) % 2.8 % FTSE 100 Index (London) % 3.8 % CAC 40 Index (Paris) % 3.2 % MSCI Japan % 1.9 % MSCI AC Asia Pacific % 2.5 % Oslo Børs Hovedindeks % 3.7 % Oslo Børs Fondindeks % 3.6 % VINX 30 Index (Norden) % 3.4 % Stockholm 30 Index % 3.8 % Copenhagen 20 Index % 2.0 % Helsinki 25 Index % 4.2 % MSCI Emerging Markets % 2.6 % MSCI Brazil % 3.7 % MSCI Russia % 4.2 % MSCI India % 1.7 % MSCI China % 2.5 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE*** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.13% 0.06% 0.07% 0.49% 0.30% 0.19% 0.13% ST1X KLP FRN 0.20% 0.11% 0.10% 0.68% 0.46% 0.22% DNB Money Market 3m (Swap 3M) KLP Obligasjon 1 år 0.00% 0.05% -0.05% 0.28% 0.30% -0.02% 0.26% ST3X KLP Obligasjon 3 år -0.40% 0.14% -0.54% -0.37% 0.22% -0.60% 0.94% ST4X KLP Obligasjon 5 år -0.85% -0.08% -0.77% -0.84% 0.13% -0.98% 1.29% ST5X KLP Kort Stat 0.03% 0.06% -0.03% 0.27% 0.30% -0.03% 0.11% ST1X KLP Statsobligasjon -0.19% -0.20% 0.01% 0.20% 0.25% -0.05% 0.18% DnB Stat Alle KLP Kredittobligasjon -0.46% -0.48% 0.01% -0.30% -0.13% -0.18% DNB Money Market 3y (SWAP3Y) KLP Obligasjon Global I -0.50% -0.49% -0.01% 1.67% 1.75% -0.08% 0.11% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II -0.50% -0.49% -0.02% 1.65% 1.75% -0.11% 0.11% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 3.79% 3.32% 0.47% 7.30% 9.03% -1.73% 2.12% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks -3.15% -3.26% 0.10% 10.71% 10.85% -0.13% 0.31% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I -4.81% -4.30% -0.51% 3.45% 5.33% -1.88% 2.46% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II 0.16% 1.12% -0.96% 4.82% 6.18% -1.36% 3.26% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks I -4.29% -4.30% 0.01% 5.28% 5.33% -0.05% 0.13% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 1.10% 1.12% -0.01% 6.09% 6.18% -0.09% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 1.10% 1.12% -0.02% 6.05% 6.18% -0.13% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 1.09% 1.12% -0.03% 6.03% 6.18% -0.15% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I 0.80% 0.77% 0.03% 10.71% 10.83% -0.12% 0.23% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 0.81% 0.77% 0.04% 10.68% 10.83% -0.15% 0.24% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks -3.77% -3.77% 0.00% 5.79% 5.91% -0.12% 0.15% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 3.12% 3.26% -0.14% 10.83% 10.99% -0.17% 0.13% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 3.11% 3.26% -0.15% 10.79% 10.99% -0.21% 0.14% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -2.40% -2.50% 0.10% 8.57% 8.44% 0.12% 0.25% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 0.51% 0.45% 0.06% 12.40% 12.11% 0.29% 0.26% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 0.90% 0.90% 0.00% 2.15% 2.23% -0.08% 0.14% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 1.00% 1.02% -0.02% 2.13% 2.27% -0.14% 0.21% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I -3.16% -3.12% -0.04% 11.68% 12.18% -0.50% 0.28% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 2.55% 2.62% -0.07% 11.98% 12.51% -0.53% 0.29% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 1.08% 1.22% -0.14% 5.18% 5.56% -0.38% 0.40% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 1.08% 1.22% -0.13% 5.20% 5.56% -0.36% 0.40% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi -2.59% 0.12% -2.71% -1.62% 0.47% -2.10% 6.52% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 1.47% 0.12% 1.35% 3.76% 0.47% 3.29% 2.94% 1 uke Nibor Durasjonsvektet Rentefond MVvektet Eff. rente* eff. rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag og er derfor ingen garanti for avkatningen i perioden den er beregnet for. Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. **) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

7 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 418, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 421, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 007,4391 1,661 0,10 0,00/0, KLP FRN 1 042, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1 008,7617 1,733 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1 046, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1 328,1570 1,230 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1 010,9236 1,477 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1 058,0089 5,681 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon 1 093,9596 1,577 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I 1 139, ,937 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 195, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 4 895,2832 5,062 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 3 399,5217 2,097 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1 403, ,352 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1 192, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 2 307, ,462 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 922,2969 8,708 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 909,2026 1,425 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 732,0081 1,462 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 582,4591 7,412 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 552, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 2 123, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 978,8378 7,842 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 715,5915 1,021 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1 445, ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1 435, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 2 141,2764 4,600 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1 642, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 1 380, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 1 119, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 908, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 1 028, ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 141,045 * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar September 2013 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar September 2013 Horisont-fondene Aksjedelen i Horisont-fondene, DI Horisont Aksje, leverte en avkastning på 1,34 prosent i september Dette holdt likevel

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Juli MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Juli Makrokommentar Den roligste sommermåneden forløp uten de store hendelsene, men aksjemarkedene har krøpet oppover. Før sommeren var usikkerheten rundt

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar August 2014 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar August 2014 Horisont-fondene August måned har en vært en utfordrende måned i finansmarkedene. Fokuset har vært på den amerikanske og europeiske sentralbankens

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Budsjetthavariet i USA, som førte til stenging av det amerikanske offentlige systemet, fikk mye oppmerksomhet. Omkring 800 000 statlige

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. Februar 2012. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON Februar 2012 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Februar fortsatte der januar sluttet, og årets to første måneder har vært preget av en bedret stemning i verdens finansmarkeder. PMI indeksen,

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - August MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - August Makrokommentar Markedene påvirkes fortsatt kortsiktig av den spente geopolitiske situasjonen i Ukraina og Midtøsten. Oslo Børs var tidlig i august

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Februar MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Februar Makrokommentar Valget i Italia ble et eksempel på hvor vanskelig det er å bli gjenvalgt etter å ha lagt frem planer for innstramning. Forventningen

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - November MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - November Makrokommentar Den amerikanske økonomien ristet av seg budsjetthavariet og stengningen av det offentlige systemet med å legge på seg over 200.000

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Oktober MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Oktober Makrokommentar Problemene i europeisk økonomi er fortsatt ikke løst. Til tross for dette synes de fleste viktige globale nøkkeltallene å gi positive

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

Månedsrapport. Juni 2015

Månedsrapport. Juni 2015 Månedsrapport Juni 2015 Gresk drama Hovedindeksen ved Oslo Børs sank 2,6 prosent i løpet av juni og er opp 9,2 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner sank -1,4 prosent i løpet av måneden.

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA

Månedsrapport. Mai 2015. God resultatsesong i USA Månedsrapport Mai 2015 God resultatsesong i USA Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 1,0 prosent i løpet av måneden og er opp 12,1 prosent så langt i år. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,9 prosent

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2013

Månedsrapport. Desember 2013 Månedsrapport Desember 2013 2013 et jubelår i aksjemarkedene Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt pengepolitiske stimuli, har gitt jubel i aksjemarkedene i 2013. «All time high» er blitt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 13 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Månedsrapport. April 2014

Månedsrapport. April 2014 Månedsrapport April 2014 Russisk rulett De globale børsene svingte mye i april. Dette som følge av svake nøkkeltall fra USA i begynnelsen av måneden, samt uroen i Ukraina, som eskalerte ytterligere. Arbeidsmarkedstallene

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone

Månedsrapport. Januar 2015. Januareffekt og svakere krone Månedsrapport Januar 2015 Januareffekt og svakere krone Januareffekten uteble altså ikke i 2015 heller. Verdensindeksen målt i norske kroner steg 3,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer