HR Rt ( ) - UTV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR-2001-00728 - Rt-2002-456 (111-2002) - UTV-2002-639"

Transkript

1 HR Rt ( ) - UTV <noscript>ncit: 19:09<... Page 1 of 14 HR Rt ( ) - UTV INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: PUBLISERT: HR Rt ( ) - UTV STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Ligning. SAMMENDRAG: Spørsmålet i saken var om Norsk Hydro ASA hadde krav på fradrag i inntekten for tap ved salg av aksjer fra et datterselskap til et annet, jf skatteloven av første ledd bokstav d. Høyesteretts flertall fant at det forelå et endelig konstaterbart tap ettersom overdragelsen hadde medført at Hydro mistet kontrollen over aksjonærrettighetene i Hydro Canada. Selv om et viktig formål med transaksjonen var å spare norsk skatt, ble disposisjonen etter en helhetsvurdering, der blant annet de forretningsmessige virkningene ved skattebesparelser i Danmark ble tillagt vekt, ikke ansett illojal. Det forelå derfor ikke grunnlag for gjennomskjæring, og ligningen ble opphevet. Dissens 3-2. SAKSGANG: Oslo byrett Nr A/81 - Borgarting lagmannsrett LB A/01 - Høyesterett HR , sivil sak, anke. PARTER: Norsk Hydro ASA (advokat Christian Bruusgaard) mot Staten v/ Oslo ligningskontor (Regjeringsadvokaten v/ advokat Amund Noss - til prøve). FORFATTER: Skoghøy, Tjomsland, Rieber-Mohn. Dissens: Zimmer, Dolva. Dommer Skoghøy: Saken gjelder gyldigheten av skatteligningen for Norsk Hydro ASA (heretter i det vesentlige kalt Hydro) for inntektsåret Spørsmålet i saken er om Hydro har krav på fradrag i inntekten for tap ved salg av aksjene i det heleide canadiske datterselskapet Norsk Hydro Canada Inc. (forkortet til Hydro Canada) til det heleide danske datterselskapet Norsk Hydro Danmark AS (forkortet til Hydro Danmark), jf. skatteloven av første ledd bokstav d. Hydro, som er ett av Norges største industriselskaper, har siden 2. verdenskrig blant annet drevet produksjon av magnesium ved sin fabrikk i Porsgrunn. I midten av 1980-årene besluttet selskapet å bygge en større magnesiumfabrikk i Bécancour i Canada - først og fremst med sikte på å betjene markedet i Nord-Amerika. Ved denne etableringen stiftet Hydro det canadiske datterselskapet Hydro Canada med Hydro som eneaksjonær. Dette selskapet stod som eier av fabrikken i Bécancour og forestod driften av denne. Fabrikkanlegget i Canada, som i det vesentlige stod ferdig i 1989, ble betydelig dyrere enn beregnet. I tillegg falt prisen på magnesium kraftig i Det var også oppstartsproblemer med produksjonen. Dette førte til at det i 1990 var opparbeidet et meget betydelig underskudd i Hydro Canada, og det var forventet at virksomheten i Canada også ville gå med underskudd de nærmeste årene fremover. De problemer Hydro Canada stod overfor, ble tatt opp av den daværende leder for Hydrokonsernets økonomistab, Leiv Lea Nergaard, i et notat av 19. oktober 1990 til konsernledelsen. I dette notatet fremholdes blant annet: «Magnesiumfabrikken i Bécancour er i ferd med å gå inn i siste fase av oppstartingen. En rekke forhold har medført at det pr er akkumulert et underskudd i NHCI's [forkortelse for Hydro Canadas] US GAAP-regnskap Side 457 på NOK mill. og pr ,1989 et underskudd i det canadiske skatteregnskapet på NOK 525 mill. Underskuddene vil øke ytterligere i fjerde kvartal For hvert av de kommende år antas underskudd i størrelsesorden CAD mill. i US GAAP-regnskapet. I forhold til dette kan underskuddet i skatteregnskapet reduseres med inntil CAD 34 mill. pr. år, avhengig av i hvilken utstrekning vi belaster dette regnskapet med avskrivninger.

2 HR Rt ( ) - UTV <noscript>ncit: 19:09<... Page 2 of 14 Den situasjon som ved dette er oppstått rommer i det minste følgende omfattende problemstillinger: 1. Kan de bokførte verdiene i regnskapet forsvares, eller er det nødvendig med nedskrivning? («Nedskrivning») 2. Underskudd i NHCI kan ikke motføres mot overskudd noe sted i konsernet. Hvordan kan denne situasjonen endres? («Skatt») 3. Hva er risiko for dumping-anklage og hvordan kan den reduseres? («Dumping») 4. Divisjonsorganisasjonen er kraftig belastet, særlig gjelder det i Canada. Hvordan kan troen på fremtiden opprettholdes? («Divisjonsmoral») 5. Hvordan legges forholdene til rett for passende rask videreutbygging av anleggene slik at større skalaeffekter kan realiseres? («Skalaøkonomi»)... Nedenfor skal kort omtales enkelte viktige sider ved de ovennevnte problemstillingene med antydning av hvordan videre saksbehandling kan skje. Flere av de tiltak som omfattes vil ha virkning på mer enn én av problemstillingene. 1. Nedskrivning Revisor har tidligere reist spørsmål om anleggsverdiene er bokført for høyt. Ved to tidligere årsoppgjør har konklusjonen vært at den bokførte verdi kan forsvares. Revisor har igjen reist spørsmålet for kommende årsoppgjør Skatt Det må skilles mellom effekter på a) akkumulert underskudd i NHCI (foreldelse etter syv år). b) fremtidige underskudd i NHCI. c) mulig «underskuddsføring» mot norsk skatt. Det kan vise seg vanskelig å vareta alle disse hensynene samtidig. Det vil også kunne hefte usikkerhet ved skattevirkningen av enkelte av de mulige tiltakene. I en valgsituasjon vil utnyttelse av akkumulerte underskudd i NHCI ha lavest prioritet. En grov oppsummering av mulige tiltak er: vedr. a): det akkumulerte underskudd kan utnyttes i Canada ved:... vedr. b): i) fremtidige overskudd fra mg-virksomheten [forkortelse for magnesium-virksomheten]. ii) fremtidige kapitalgevinster i NHCI (f.eks ved aksjetransaksjoner). iii) fremtidige driftsinntekter fra annen virksomhet, som av myndighetene må være godkjent å stå i «beslektet» forhold til mg-virksomheten. Side 458 Utover hva som er nevnt under pkt. a), krever utnyttelse av fremtidige underskudd konsolidering mot skattbar inntekt i andre land. I praksis synes da to land å være aktuelle: Danmark og U.S.A. For å gjøre slik konsolidering må eiendomsretten til Bécancour-

3 HR Rt ( ) - UTV <noscript>ncit: 19:09<... Page 3 of vedr. c):... anleggene overføres fra Norge til et av de to land. Ved overføring til U.S.A. antas at nedskrivning blir nødvendig, mens det ikke synes å være tilfelle ved overføring til Danmark.... reduksjon av norsk skattbar inntekt krever tap på aksjene i NHCI, enten ved at de avhendes (f.eks til Norsk Hydro Danmark a.s.) eller ved at NHCI likvideres (f.eks etter at anleggs- og omløpsmidler er solgt til et Hydro-datterselskap i USA). 3. Dumping Det antas at så lenge anleggene er under oppstarting er risikoen på dette området moderat. Senere kan den øke. En nedskrivning av anleggsverdiene vil sannsynligvis redusere risikoen, men neppe eliminere den dersom driften fremdeles viser underskudd.... Med utgangspunkt i diskusjonen i KL [konsernledelsen] bør det nedsettes en styringsgruppe med oppgave å koordinere det videre arbeid. Dette må også inkludere illustrasjoner av regnskapsmessige, skattemessige, finansielle og utbyttemessige effekter av de mest aktuelle tiltakene.» Etter overlegninger i Hydros konsernledelse høsten 1990 besluttet Hydro å selge aksjene i Hydro Canada til det heleide danske datterselskapet Hydro Danmark for DKK Partene er enige om at dette beløpet gir et riktig uttrykk for markedsverdien av aksjene i Hydro Canada på salgstidspunktet. Beslutningen ble tatt av konsernledelsen etter at styret hadde vært orientert om saken ved notat av 12. desember 1990 fra generaldirektør Torvild Aakvaag. Dette notatet har følgende innhold: «Magnesium-divisjonens budsjetterte resultatutvikling er slik divisjonen varslet i styremøtet 27. september d.å. meget utilfredsstillende. Vedlagt følger et sammendrag av divisjonens budsjetter, samt et notat som redegjør for de langsiktige utviklingsperspektiver for virksomheten. Det er lagt vekt på å belyse de langsiktige resultatutsikter for den nord-amerikanske virksomheten under ulike markedsscenarier. Den handelspolitiske uro som man kan frykte som følge av at «Uruguay-runden» i GATT ennå ikke har ført til en avtale, gjør det ønskelig å redusere risiko ved å overføre noen av Hydros eierforhold, herunder aksjene i NHCI, til et land innenfor EF. Dette hensyn faller sammen med ønsket om å forbedre den skattemessige situasjon knyttet til engasjementet i Canada. Det arbeides derfor med sikte på å gjennomføre en slik omstrukturering i inneværende år.» Avhendelsen av aksjene i Hydro Canada fra Hydro til Hydro Danmark ble gjennomført 21. desember Kjøpesummen ble gjort opp ved at Hydro mottok nyutstedte aksjer i Hydro Danmark for et nominelt beløp på DKK og med en overkurs på det overskytende beløp, DKK Side 459 Ved aksjesalget pådro Hydro seg et tap på NOK Tapet fremkommer som differansen mellom salgssummen og investert beløp. Ved ligningen for 1990 krevde Hydro fradrag i inntekten for dette beløpet.

4 HR Rt ( ) - UTV <noscript>ncit: 19:09<... Page 4 of 14 Tapsfradraget på NOK ble godkjent ved den ordinære ligningen for 1990, men ved vedtak av Oslo ligningsnemnd 7. desember 1993 i endringssak ble tapsfradrag nektet. Som begrunnelse uttalte ligningsnemnda: «I den foreliggende sak har Hydro overført samtlige aksjer i datterselskapet Hydro Canada for mindre enn skattemessig kostpris, og mener seg av den grunn berettiget til et tapsfradrag på kr ved ligningen for inntektsåret Ligningsnemnda aksepterer at det her er tale om aksjer i næring, hvilket er et vilkår for å kunne kreve tapsfradrag. Hydro ville ikke kunnet få noe tapsfradrag, dersom det hadde beholdt aksjene i Hydro Canada, fordi det da ikke hadde foreligget noe realisert tap. Spørsmålet er om Hydro kan komme i en annen og gunstigere skattemessig posisjon ved å overføre aksjene til det heleide datterselskap, Hydro Danmark. Ligningsnemnda er av den oppfatning at det ikke kan være tilfelle. Riktignok er morselskap og heleiet datterselskap to forskjellige skattesubjekter. Den økonomiske realitet er imidlertid at Hydro som morselskap har full kontroll over Hydro Danmark. Når næringsaksjene er beholdt innen konsernet, har konsernet sett under ett ikke hatt noe tap. Hydro Danmark vil som ny innehaver av aksjene i Hydro Canada nyte godt av en eventuell senere økning av markedsverdien av disse aksjer. Dette vil i så fall igjen føre til at verdien av Hydros aksjer i Hydro Danmark vil stige. Dette er etter ligningsnemndas syn så tungtveiende momenter at Hydro etter nemndas syn ikke kan sies å ha hatt noe endelig realisert tap i 1990 som gir rett til fradrag ved inntektsbeskatningen.» I tillegg fremholdt ligningsnemnda at det «etter nemndas syn i hovedsak har vært skattemessige motiver for Hydro for transaksjonen», og at den også av den grunn «ikke vil akseptere et tapsfradrag på kr for Hydro i 1990». Hydro påklaget ligningsnemndas vedtak til overligningsnemnda. I klagen ble det blant annet fremholdt at etter danske skatteregler kan underskudd i utenlandske datterselskaper som inngår i et dansk konsern, konsolideres mot overskudd i konsernet. Da Hydro Canada ved aksjeoverdragelsen ble datterselskap av Hydro Danmark, fikk Hydro Danmark som følge av aksjeoverdragelsen fradragsrett for fremtidige underskudd i Hydro Canada. Den skattebesparelse som Hydro Danmark på denne måte ville oppnå, ville føre til at verdien på aksjene i dette selskapet økte, og for Hydro hadde dette vært et vesentlig motiv for overdragelsen. Ved vedtak av Oslo overligningsnemnd 7. november 1995 ble det tap som Hydro var blitt påført ved aksjeoverdragelsen, under dissens godkjent som fradragsberettiget. Overligningsnemnda kom enstemmig til at tapsfradrag ikke kunne nektes på grunnlag av tolking av skatteloven av første ledd bokstav d, men måtte i tilfelle begrunnes med den ulovfestede gjennomskjæringsnormen. Flertallet la til grunn at det «må være fullt lovlig å legge skattemessige hensyn til grunn for Side 460 beslutningen om å overføre aksjene til Norsk Hydro Danmark». Etter flertallets syn hadde «transaksjonen hatt tilstrekkelige bedriftsøkonomiske eller forretningsmessige hensyn slik at den ulovfestede gjennomskjæringsregel ikke kan komme til anvendelse». Etter anmodning fra Skattedirektoratet brakte Oslo ligningskontor overligningsnemndas vedtak inn for Oslo fylkesskattenemnd. Fylkesskattenemnda kom ved vedtak av 18. september 1996 til at det ikke var «grunnlag for å nekte tapsfradrag med den begrunnelse at det objektivt sett ikke er konstatert tap i forhold til skatteloven ledd bokstav d», men at transaksjonen måtte tilsidesettes i forhold til ligningen på grunnlag av den ulovfestede gjennomskjæringsregel. I fylkesskattenemndas sammenfattende begrunnelse heter det: «Etter en samlet vurdering finner fylkesskattenemnda at den estimerte skatteeffekten for konsernets selskap i Danmark hadde en ubetydelig verdi for Norsk Hydro AS sett i forhold til den direkte skattemessige effekt transaksjonen hadde for inntektsbeskatningen i Norge. Det er ikke påvist effekter av omorganiseringen utover det rent økonomiske. I det transaksjonen etter nemndas oppfatning ikke i særlig grad har vært motivert av ønsket om å oppnå andre

5 HR Rt ( ) - UTV <noscript>ncit: 19:09<... Page 5 of 14 forretningsmessige effekter ved en omstrukturering av konsernet, vil disposisjonen være illojal i forhold til reglene i skatteloven 50, tredje ledd.» Hydro påklaget fylkesskattenemndas vedtak til Riksskattenemnda. Ved vedtak 27. mars 1998 kom Riksskattenemnda under dissens til at Hydro ikke kunne få tapsfradrag etter skatteloven av første ledd bokstav d. Som begrunnelse viste nemndas flertall til at «den foretatte transaksjon har funnet sted mellom konsernselskaper», og at aksjeoverdragelsen «ikke har hatt virkninger av organisasjonsmessig, driftsmessig, markedsmessig, styringsmessig eller annen karakter ut over den danske konsolidering». Etter flertallets oppfatning var «Hydros eierinteresser i den canadiske virksomhet reelt... forvaltet og ivaretatt på samme måte både før og etter overdragelsen», og var således «upåvirket av denne». Flertallet i Riksskattenemnda fant det da ikke nødvendig å gå inn på om tapsfradrag også kunne nektes etter den ulovfestede gjennomskjæringsregel. Riksskattenemndas vedtak har denne slutning: «Oslo fylkesskattenemnds vedtak av 18. september 1996 fastholdes for så vidt gjelder økningen av Norsk Hydro AS inntekt for 1990 med kr Inntektsøkningen skal gå inn i grunnlaget for avsetning til konsolideringsfond. Et beløp tilsvarende inntektsøkningen skal tillegges Norsk Hydro ASAs skattemessige inngangsverdi på selskapets aksjer i Norsk Hydro Danmark AS.» Ved stevning 25. september 1998 til Oslo byrett gikk Hydro til søksmål mot staten v/ Oslo ligningskontor med påstand om at ligningen for inntektsåret 1990 måtte oppheves, og at selskapet ved ny ligning måtte gis fradrag for avhendelsestapet ved salg av aksjene i Hydro Canada. Byretten kom ved dom av 15. mars 2000 til samme resultat som flertallet i Riksskattenemnda basert på en fortolkning og anvendelse av skatteloven av første ledd bokstab d. Byrettens dom har denne domsslutning: Side 461 «1. Staten v/ Oslo ligningskontor frifinnes. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.» Hydro påanket byrettens dom til Borgarting lagmannsrett. Ved dom av 30. mars 2001 ( LB ) kom lagmannsretten til samme resultat som byretten. Lagmannsretten var enig med Riksskattenemndas flertall i at overdragelsen av aksjene i Hydro Canada til Hydro Danmark ikke hadde hatt «virkninger av organisasjonsmessig, driftsmessig, markedsmessig, styringsmessig eller annen karakter ut over den danske konsolidering». Etter lagmannsrettens syn innebar dette at aksjeoverdragelsen «ikke for Hydro innebar en oppgivelse av vesentlige sider ved sin reelle eierposisjon». Det kunne da etter lagmannsrettens oppfatning «ikke... anses å foreligge en oppofrelse fra Hydros side som gir grunnlag for å konstatere et endelig tap for Hydro», selv om overdragelsen i seg selv var «reell og fullt gyldig selskapene imellom». Lagmannsrettens dom har denne domsslutning: «1. Byrettens dom stadfestes. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.» Hydro har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett på grunn av feil ved dommens innhold. Anken retter seg i hovedsak mot lagmannsrettens rettsanvendelse. Det er for Høyesterett avgitt skriftlige forklaringer fra tre vitner. Ett av disse har også avgitt forklaring ved bevisopptak. Under saksforberedelsen for Høyesterett ble det fra Hydros side fremsatt som ny anførsel at siden Riksskattenemnda ikke hadde tatt stilling til spørsmålet om gjennomskjæring, kunne Høyesterett ikke opprettholde Riksskattenemndas vedtak på dette grunnlag, men denne anførsel ble frafalt under ankeforhandlingen. Etter dette står saken i det vesentlige i

6 HR Rt ( ) - UTV <noscript>ncit: 19:09<... Page 6 of 14 samme stilling for Høyesterett som for lagmannsretten. Den ankende part - Norsk Hydro ASA - har i korte trekk anført: Etter norsk skatterett er aksjeselskaper som inngår i et konsern, selvstendige skattesubjekter, jf. skatteloven av første ledd bokstav b. Det er på det rene og ikke bestridt av ligningsmyndighetene at de aksjer som Hydro hadde i Hydro Canada, må anses som aksjer i næring. Ved at aksjene ble overdratt til Hydro Danmark for et lavere beløp enn det som var investert, oppstod det et tap som Hydro etter skatteloven av første ledd bokstav d har krav på inntektsfradrag for. Siden aksjeselskaper som inngår i et konsern, er selvstendige skattesubjekter, kan det ikke tillegges noen betydning at Hydro som aksjonær i Hydro Danmark indirekte kontrollerer Hydro Canada. Ved aksjesalget gikk eiendomsretten til aksjene i Hydro Canada over til Hydro Danmark, og etter avhendelsen var det Hydro Danmark som utøvde aksjonærrettighetene. Ved dommene i Rt (Larsen) og Rt (Hall) må det anses avgjort at salg fra aksjonær til aksjeselskap hvor aksjonæren eier alle eller praktisk talt alle aksjene, utløser gevinstbeskatning og krav på tapsfradrag på samme måte som salg til andre såfremt det ikke foreligger grunnlag for gjennomskjæring. Det verdifall som hadde inntrådt på aksjene i Hydro Canada, manifesterte seg og fremstod for Side 462 Hydro som endelig konstatert ved avhendelsen. I forholdet mellom aksjeselskap og aksjonær er formen en realitet. Det at aksjesalget ikke påvirket driften i Hydro Canada, er uten betydning. Det er riktig at beslutninger av strategisk betydning for virksomheten i Hydro Canada også etter aksjeoverdragelsen ble truffet av Hydro. Dette er imidlertid en konsekvens av styringssystemet i Hydrokonsernet som er organisert i divisjoner som går på tvers av selskapsstrukturen. Ledelsen for hver divisjon ligger i Hydro. Dette er en normal måte å organisere større virksomheter på og gir et bedre grunnlag for delegasjon av beslutningsmyndighet innenfor konsernet. Etter Hydros oppfatning kan den omstendighet at konsernet er organisert i divisjoner som ikke følger den formelle selskapsstrukturen, ikke medføre at de selskaper som inngår i konsernet, skal identifiseres med hverandre. Det er etter Hydros syn heller ikke grunnlag for skatterettslig gjennomskjæring. Den motiverende begrunnelse for aksjetransaksjonen var de danske skattevirkningene og antatte handelsfordeler ved å overdra aksjene til et selskap i et EU-land. Ved at Hydro Danmark etter aksjeoverdragelsen ved inntektsligningen i Danmark fikk rett til å trekke fra fremtidig underskudd i Hydro Canada, oppnådde Hydro Danmark en skattebesparelse som kan verdsettes til NOK 344 millioner. For Hydro fremstår skattebesparelsen for Hydro Danmark som en forretningsmessig fordel i form av økt verdi på aksjene. Det er riktig at Hydro var klar over at selskapet ved å kunne fradragsføre tap ved overdragelsen av aksjene i Hydro Canada til Hydro Danmark ville oppnå en skattebesparelse i Norge på NOK 419 millioner. Men for Hydro var dette ikke hovedsaken. Hovedbegrunnelsen var ønsket om å oppnå dansk skattemessig konsolidering og antatte handelspolitiske fordeler ved at aksjene ble overført til et selskap i et EU-land. Det handelspolitiske aspektet er senere fulgt opp ved at divisjonsledelsen innenfor magnesium er lokalisert til Brussel. Under enhver omstendighet kan aksjeoverdragelsen ikke anses som illojal i forhold til norske skatteregler. Norsk Hydro ASA har nedlagt slik påstand: «1. Ligningen av Norsk Hydro ASA for inntektsåret 1990 oppheves. 2. Det utføres ny ligning hvor det innrømmes fradrag for avhendelsestap ved salg av aksjer i Norsk Hydro Canada Inc med NOK Konsolideringsfondsavsetningen justeres tilsvarende. 3. Norsk Hydro ASA tilkjennes saksomkostninger for byrett, lagmannsrett og Høyesterett.» Ankemotparten - staten v/ Oslo ligningskontor - har i korte trekk anført: Det kan ikke legges noe mer i de dommer fra 1925 og 1926 som Hydro har vist til, enn at

7 HR Rt ( ) - UTV <noscript>ncit: 19:09<... Page 7 of 14 transaksjoner mellom aksjonær og aksjeselskap hvor aksjonæren eier alle eller praktisk talt alle aksjene normalt må gis skattemessige virkninger. Fra dette utgangspunktet må det gjøres unntak dersom transaksjonen har ingen eller få andre virkninger enn skatterettslige. Det er for enkelt å si at i forholdet mellom aksjeselskap og aksjonær er formen en realitet. Prinsipalt gjør staten gjeldende at det må være et vilkår for at en skattyter skal kunne få fradrag for tap ved avhendelse av aksjer etter Side 463 skatteloven av første ledd bokstav d, at det foreligger en reell oppgivelse av aksjonærposisjonen. Som følge av styringssystemet i Hydro fikk salget av aksjene i Hydro Canada til Hydro Danmark få andre virkninger enn skattemessige. Hydro beholdt kontrollen over Hydro Canada, og vilkårene for tapsfradrag etter 44 første ledd bokstav d er da ikke til stede. Det foreligger ikke noe endelig konstatert tap som gir grunnlag for fradrag etter denne bestemmelsen. Subsidiært gjør staten gjeldende at tapsfradrag må nektes etter den ulovfestede gjennomskjæringsregel. Ved vurderingen av om fradrag skal nektes etter denne regelen, må det først og fremst legges vekt på ønskede virkninger («disposisjonens egenverdi»). Driften av Hydro Canada ble upåvirket av aksjesalget, og salget av aksjene til Hydro Danmark fremstår som upraktisk ut fra forretningsmessige og organisatoriske forhold. Ved aksjesalget oppnådde Hydro en skattebesparelse på rundt regnet NOK 420 millioner. Denne skattebesparelsen var kvantifisert på transaksjonstidspunktet, og etter statens syn må denne skattebesparelse ha vært den dominerende begrunnelse for transaksjonen. Etter bevisførselen må det legges til grunn at aksjetransaksjonen også hadde som formål å spare dansk skatt, men ved vurderingen i forhold til den ulovfestede gjennomskjæringsregel må også denne skattebesparelsen anses som skattemotiv. Dersom ønske om å oppnå en utenlandsk skattebesparelse skal anses som forretningsmessig motiv, vil man åpne for en uønsket internasjonal skattetilpasning. Etter statens oppfatning må den danske skattebesparelsen under enhver omstendighet ha spilt en vesentlig mindre rolle enn hensynet til å spare norsk skatt. Staten bestrider ikke at verdien av den skattebesparelsen som Hydro Danmark faktisk har oppnådd, kan beregnes til NOK 344 millioner, men størrelsen av denne har vært avhengig av utviklingen av overskuddet i Hydro Danmark og underskuddet i Hydro Canada. Da aksjene ble avhendet, regnet ikke Hydro med at skattebesparelsen i Danmark ville bli så stor. Under behandlingen for fylkesskattenemnda beregnet Hydro den danske skattebesparelsen til DKK 188 millioner. Fra Hydros side har det vært vist til at aksjetransaksjonen i tillegg til å spare dansk skatt hadde et handelspolitisk motiv. Etter statens oppfatning kan imidlertid dette neppe ha spilt noen særlig rolle. Siden produksjonen foregikk i Canada, er det vanskelig å forstå at det kunne ha noen betydning at aksjene ble overført til et selskap i et EU-land. Etter statens syn fremstår aksjeoverdragelsen som et forsøk på å omgå skatteloven 50 tredje ledd. Staten v/ Oslo ligningskontor har nedlagt slik påstand: «1. Staten v/ Oslo ligningskontor frifinnes. 2. Staten v/ Oslo ligningskontor tilkjennes saksomkostninger for byretten, lagmannsretten og Høyesterett med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.» Mitt syn på saken: Jeg er kommet til at anken må tas til følge. Som nevnt avhendet Hydro aksjene i Hydro Canada til Hydro Danmark 21. desember 1990 med et tap på kroner. Det er på Side 464 det rene og ikke omtvistet at aksjene for Hydro har karakter av aksjer i næring. Spørsmålet om hvorvidt Hydro ved ligningen for 1990 har krav på fradrag for dette tapet, beror på om vilkårene for fradragsrett etter skatteloven av første ledd bokstav d er oppfylt, og om det er grunnlag for

8 HR Rt ( ) - UTV <noscript>ncit: 19:09<... Page 8 of 14 å tilsidesette aksjeoverdragelsen i forhold til skatteligningen på grunnlag av den ulovfestede skatterettslige gjennomskjæringsnorm. Jeg behandler først spørsmålet om vilkårene for fradragsrett etter skatteloven av første ledd bokstav d er oppfylt. Spørsmålet om Hydro har fradragsrett etter skatteloven 44 første ledd bokstav d for tap ved overdragelsen av aksjene i Hydro Canada til Hydro Danmark, må avgjøres ut fra den ordlyd bestemmelsen hadde før lovendring ved skattereformen av Bestemmelsen lød den gang slik: «Fra det antatte bruttobeløp av inntekten dras, foruten renter av skattyterens gjeld, alle utgifter som skjønnes å være pådratt til inntektens ervervelse, sikrelse og vedlikeholdelse. Til avdrag kommer således:... d. Tap på utestående fordringer i forretningsvirksomhet så vel som annet tap i næring eller forretningsforetakender, dog kun i den utstrekning, hvori tapet ikke allerede måtte være tatt i betraktning under foranstående a, b og c.» Ved lovendring i forbindelse med skattereformen av 1992 ble det i 44 første ledd bokstav d tatt inn en uttrykkelig presisering om at tap må være «[e]ndelig konstatert» for å gi fradragsrett. Selv om bestemmelsen før skattereformen av 1992 ikke inneholdt noe uttrykkelig krav om dette, må det legges til grunn at det også før denne lovendringen gjaldt et slikt krav, jf. Aarbakke: Skatt på inntekt, 4. utg. (1990), side og Ot.prp.nr.35 ( ) Skattereformen 1992, side 353. Etter skatteloven av tredje ledd kommer «[o]p- og nedskrivning av verdipapirer på grunn av kurssvingninger... ikke i noget tilfelle» i betraktning ved inntektsfastsettelsen. Denne bestemmelsen må anses som en presisering av 44 første ledd bokstav d. Så lenge skattyteren ikke har avhendet eller på annen måte oppgitt den rett som kommer til uttrykk i verdipapiret, foreligger det ikke grunnlag for tapsfradrag. Etter norsk skatterett er aksjeselskaper som inngår i et konsern, egne skattesubjekter, jf. skatteloven av første ledd bokstav b og skatteloven av første ledd bokstav a. Etter min oppfatning må dette ha som konsekvens at såfremt forholdet ikke fanges opp av særlige rettsregler eller det foreligger grunnlag for gjennomskjæring, må spørsmålet om det foreligger grunnlag for beskatning av kapitalgevinster og fradragsrett for tap på formuesgjenstander i virksomheten, knyttes til det enkelte selskaps eiertid, jf. Aarbakke, op.cit. side 69, jf. side At avhendelse fra aksjonær til selskap hvor aksjonæren eier alle eller praktisk talt alle aksjene, må anses som avhendelse i forhold til reglene om gevinstbeskatning og tapsfradrag, ble lagt til grunn i dommene i Rt (Larsen) og Rt (Hall), og har senere vært ansett som sikker rett. Da Hydro overdro aksjene i Hydro Canada til Hydro Danmark, opphørte Side 465 Hydros eiendomsrett til aksjene. Selv om Hydro ved å eie aksjene i Hydro Danmark indirekte også eier Hydro Canada, må det verdifall som har inntrådt på aksjene i det canadiske selskapet i den periode Hydro var eier av disse, anses endelig konstatert ved avhendelsen. Det indirekte eierskap som Hydro har til Hydro Canada ved å eie aksjene i Hydro Danmark, er av en annen karakter enn det eierforhold som bestod da Hydro selv var eier av aksjene i selskapet. Staten har anført at som følge av styringssystemet innenfor Hydrokonsernet beholdt Hydro kontrollen over Hydro Canada til tross for overdragelsen av aksjene til Hydro Danmark, og at det derfor ikke foreligger noe endelig konstatert tap. Dette er jeg ikke enig i. Etter det som er opplyst, er Hydrokonsernet inndelt i divisjoner som går på tvers av den formelle selskapsstrukturen, og beslutninger av strategisk karakter for virksomheten i datterselskapene blir truffet av Hydro. Etter min oppfatning kan man imidlertid ikke på dette grunnlag betrakte Hydrokonsernet som en enhet. Hydro Danmark er et eget skattesubjekt, og etter aksjeoverdragelsen er det dette selskapet som har utøvd aksjonærrettighetene i Hydro Canada. Den kontroll som Hydro etter aksjeoverdragelsen hadde over Hydro Canada, er som nevnt basert på at Hydro eide alle aksjene i Hydro Danmark. Det at

9 HR Rt ( ) - UTV <noscript>ncit: 19:09<... Page 9 of 14 beslutninger av strategisk karakter for virksomheten i datterselskaper blir truffet av morselskapet, er ikke uvanlig i konsernforhold. Konklusjonen må etter dette bli at såfremt det ikke foreligger grunnlag for gjennomskjæring, må Hydro gis fradragsrett for tapet ved avhendelsen av aksjene i Hydro Canada. Etter dette går jeg over til å behandle spørsmålet om det foreligger grunnlag for gjennomskjæring. Spørsmålet om det foreligger grunnlag for gjennomskjæring, beror på et rettsanvendelsesskjønn som domstolene kan prøve fullt ut. Selv om ligningsmyndighetene ved bedømmelsen av en inntektseller fradragspost har bygd på en fortolkning og anvendelse av skatteloven, må domstolene kunne opprettholde ligningen på grunnlag av gjennomskjæring såfremt dette ikke medfører at inntekts- eller fradragsposten blir betraktet som en post av annen karakter enn den ligningsvedtaket bygger på, og det faktiske grunnlag for kravet om gjennomskjæring har vært påberopt under domstolsbehandlingen. I den foreliggende sak er disse forutsetningene oppfylt. Selv om Riksskattenemndas vedtak bygger på en fortolkning og anvendelse av skatteloven av første ledd bokstav d, må Høyesterett kunne ta stilling til om vilkårene for gjennomskjæring er til stede. Vilkårene for gjennomskjæring er utviklet i rettspraksis. Av avgjørelser fra de senere år kan nevnes avgjørelsene i Rt (Zenith), Rt (Finnøy), Rt (Essem), Rt (INA), Rt (ABB), Rt (Øverbye) og Rt Det har i rettspraksis vært oppstilt som et grunnvilkår for gjennomskjæring at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare skatt. Med dette må menes at ønsket om å spare skatt ut fra en samlet vurdering av de opplysninger som foreligger, må fremstå som den klart viktigste motivasjonsfaktor. Dersom det hovedsakelige formål med disposisjonen har vært å spare skatt, beror spørsmålet om det skal Side 466 foretas gjennomskjæring, på en totalvurdering av disposisjonens formål, virkninger og øvrige omstendigheter, og om den ut fra en slik totalvurdering fremstår som illojal eller - som det også har vært uttrykt - stridende mot skattereglenes formål, se for eksempel Rt (ABB) på side 955. Jeg behandler først grunnvilkåret om at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare skatt. Da formålet med gjennomskjæringsregelen er å beskytte fundamentene for norsk skatt, må det være et vilkår for gjennomskjæring at det hovedsakelige formål med disposisjonen har vært å spare norsk skatt. Partene er enige om at Hydro ved aksjetransaksjonen har oppnådd en skattebesparelse på rundt regnet NOK 420 millioner, og at verdien av skattebesparelsen i Danmark utgjør NOK 344 millioner. Før aksjetransaksjonen ble gjennomført, var skattebesparelsen i Norge kvantifisert, mens skattebesparelsen i Danmark - som var avhengig av fremtidig overskudd i Hydro Danmark og fremtidig underskudd i Hydro Canada - ikke var tallfestet. På bakgrunn av notatet av 19. oktober 1990 fra lederen for økonomistaben, Leiv Lea Nergaard, til konsernledelsen og notatet av 12. desember 1990 fra generaldirektør Torvild Aakvaag til styret i Hydro må det etter min mening legges til grunn at aksjetransaksjonen ikke bare var begrunnet i ønsket om å spare norsk og dansk skatt, men også var handelspolitisk motivert. Det er imidlertid i liten grad konkretisert hvilke handelspolitiske virkninger aksjeoverdragelsen ville få, og jeg er derfor kommet til at disse neppe kan ha spilt noen dominerende rolle. Etter min vurdering må disposisjonen først og fremst ha hatt som formål å spare norsk og dansk skatt. Som det fremgår av det jeg har sagt, er den skattemessige effekt av aksjetransaksjonen blitt størst i Norge, og hvor stor denne ville bli, var kjent da aksjeoverdragelsen fant sted. Siden den skattemessige virkning i Danmark var avhengig av overskuddsutviklingen i Hydro Danmark og underskuddsutviklingen i Hydro Canada, var det da transaksjonen ble foretatt, usikkert hvor stor denne ville bli Fra statens side har det vært anført at Hydro under behandlingen for fylkesskattenemnda

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 Page 1 of 8 HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-06-14 PUBLISERT: HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten ved Oljeskattekontoret

Detaljer

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075

HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 Page 1 of 9 HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-09-20 PUBLISERT: HR-2005-01491-A - Rt-2005-1157 - UTV-2005-1075 STIKKORD: Skatterett. Aksjeselskap.

Detaljer

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 Page 1 of 11 HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-30 PUBLISERT: HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 STIKKORD: Skatterett. Ligning av aksjeselskap.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537

Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537 Page 1 of 10 Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-11-02 PUBLISERT: Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537 STIKKORD: Skatterett. Beskatning av aksjegevinst som

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, v/advokat Goud Helge Homme Fjellheim) NORGES HØYESTERETT Den 1. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01467-A, (sak nr. 2010/317), sivil sak, anke over dom, I. First Securities ASA John Høsteland Geir Lie Linda Johannessen (advokat

Detaljer

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 Page 1 of 6 Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-06-14 PUBLISERT: Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 STIKKORD: Skatterett. Aksjer i næring - tap på driftslån og

Detaljer

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 Page 1 of 8 Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-11-05 PUBLISERT: Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 STIKKORD: Skatterett. Tapsføring. SAMMENDRAG: Norsk Hydro hadde

Detaljer

HR-2001-01156 - Rt-2002-1247 (281-2002) - UTV-2002-1369

HR-2001-01156 - Rt-2002-1247 (281-2002) - UTV-2002-1369 HR-2001-01156 - Rt-2002-1247 (281-2002) - UTV-2002-1369 ncit: 4:02... Page 1 of 14 HR-2001-01156 - Rt-2002-1247 (281-2002) - UTV-2002-1369 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-10-18 PUBLISERT:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) NORGES HØYESTERETT Den 30. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 Page 1 of 7 Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-06-21 PUBLISERT: Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Veritas var i Rt-1955-175 blitt

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Fradragsrett for tap på fordringer

Fradragsrett for tap på fordringer Fradragsrett for tap på fordringer med fokus på interessefellesskap av Anna S. Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, v/advokat Anne Cathrine Haug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, v/advokat Anne Cathrine Haug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, Kjell Olav Skogli Alvdal Bygg AS (advokat Jan Syversen) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat

Detaljer

Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13

Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 Page 1 of 7 Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1996-10-30 PUBLISERT: Rt-1996-1270 (371-96) - UTV-1997-13 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for avskrivning m.v. vedrørende

Detaljer

Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Rt-1978-1001 <noscript>ncit: 4:03</noscript> (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. Page 1 of 13 Rt-1978-1001 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-09-16 PUBLISERT: Rt-1978-1001 STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum (advokat Kim Dobrowen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum (advokat Kim Dobrowen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. februar 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00196-A, (sak nr. 2007/1039), sivil sak, anke, Åge Oddvar Hammer Knut Mørkved Lornts Mørkved Isak Tyldum Einar S Tyldum (advokat Kim

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 Page 1 of 7 HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-02-02 PUBLISERT: HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Fisjon.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00467-A, (sak nr. 2007/1307), sivil sak, anke, Staten v/sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Atle J.

Detaljer

Rt-1981-534

Rt-1981-534 <noscript>ncit: 3:02</noscript> Page 1 of 8 Rt-1981-534 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1981-04-10 PUBLISERT: Rt-1981-534 STIKKORD: Tidligere byskattelov 39 åttende ledd. SAMMENDRAG: Spørsmål om det kunne kreves betinget skattefritak

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 2001-09-20 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-427 Rt-2001-1136 (216-2001) STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Et firmas bankforbindelse hadde pant i varelager, factoringpant

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-02285-A, (sak nr. 2011/869), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-02285-A, (sak nr. 2011/869), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. desember 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02285-A, (sak nr. 2011/869), sivil sak, anke over dom, Industriinvesteringer AS Hafslund Venture AS (advokat Harald Willumsen) (advokat

Detaljer