Lyngseidet 15.mai 2009 Sted / dato Gunn Anita Vang daglig leder Ansvarlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngseidet 15.mai 2009 Sted / dato Gunn Anita Vang daglig leder Ansvarlig"

Transkript

1 SØKNADSFRIST: AVDELING FOR PSYKISK HELSE SØKNAD: Tilskudd til prosjekter innenfor selvhjelp 2009 DEL 1 SAMLESKJEMA Søknaden sendes til: Helsedirektoratet Avdeling psykisk helse Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo E-postadresse: Elektronisk utgave av søknaden sendes til: 1. SØKER (Hovedorganisasjon) Ansvarlig Organisasjon/ /kontor: Stiftelsen Link Lyngen Postadresse: Parkeveien 21 Organisasjonsnummer: Postnr/sted: 9060 Lyngseidet Kontonummer: / PricewaterhouseCoopers Tlf/fax/ e-postadresse Revisor: V/Sigmund Forfang 2. OVERSIKT OVER OG PRIORITERING AV PROSJEKTER (Maks beløp pr. prosjekt ) Prioritet: Tiltak: Totalkostnad Søknadssum 1 2 Link Lyngen møteplass for samhandling i Troms Fylke UNDERSKRIFT Vi er kjent med at opplysningene i søknaden med vedlegg er grunnlag for tildeling av statstilskudd. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Lyngseidet 15.mai 2009 Sted / dato Gunn Anita Vang daglig leder Ansvarlig

2 DEL 2 SØKNADSSKJEMA FOR DET ENKELTE PROSJEKT PROSJEKT: Link Lyngen møteplass for samhandling i Troms Fylke. FINANSIERINGSPLAN: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Sosial- og helsedirektoratet, tilskudd Selvhjelpsprosjekt Andre statlige tilskudd (spesifiser) Andre (spesifiser) finansieringskilder BUDSJETT: Spesifikasjon (bruk eget ark om nødvendig) Beløp Lønnsutgifter (spesifiser) Lønn / honorar Utstyr (spesifiser) Datautstyr/hjelpemidler Driftsutgifter (spesifiser) Div. driftsutgifter Ev. andre utgifter (spesifiser) Reiseutgifter/div.utg Sum: Skriv inn spesifisert budsjett: Lønnsutgifter: Lønn/honorar inkl.sosiale utgifter/feriepenger kr Utstyr: Nødvendig utstyr til prosjektet kr Driftsutgifter: Kontorutgifter/regnskap/revisjon/utvikling produksjon/distriub. av brosjyrematriell/annonsering/mediaskjerm/plakater/support web kr Andre utgifter: Reiseutgifter og uforutsette utgifter kr Til sammen: kr

3 Kort sammendrag av prosjektet: (Ikke bruk mer en denne siden i skriftstørrelse 12) Link Lyngen er et knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid lokalisert til Lyngen kommune i Nord-Troms. Link Lyngen ble i 2006 etablert med midler fra Nasjonal plan for selvhjelp gjennom tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter i Helsedirektoratet, under Opptrappingsplanen for psykisk helse. Tilskuddet ble gitt for å prøve ut modellen Link Oslo i Lyngen kommune. Prosjektet var vellykket og gikk over i varig drift som en stiftelse i 2008, stiftelsen finansieres av Lyngen kommune. Link Lyngen er sammen med andre Linksentre modell for Knutepunktet Selvhjelp Norge, som ledd i den nasjonale satsingen på selvhjelp. Vi har gjennom etableringen av Stiftelsen Link Lyngen nedfelt i våre vedtekter et samarbeid med Knutepunktet Selvhjelp Norge om formidling av erfaringer ved bruk av selvhjelp. Jfr. Link Lyngens vedtekter se Selvhjelpsarbeidet i Link Lyngen er fulgt med stigende interesse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi har gjennom arbeidet opparbeidet oss et nettverk og kontaktpersoner i regionen som vi vil gjøre bruk av i dette prosjektet bl.a. LMS Tromsø, UNN avdeling Åsgård, Telemedisin i Tromsø, DPS Storsteinnes, Senter for psykisk helse Nordreisa, NAV Troms, NAV Lyngen, NAV Balsfjord, Viken senter i Bardu, Mental Helse Troms, Mental Helse Lyngen, PTS (Pårørende til spilleavhengige), Hørselhemmedes forbund i Troms, Sanitetforeningene i Lyngen, Pensjonistforeningene i Lyngen, Pensjonistforeningen i Ytre Kåfjord, Ledermøter i Lyngen kommune, Kommunestyret i Lyngen, Levekårsutvalget i Lyngen, Strandveien dagsenter, Afasiforeningen for Midt-og Nord-Troms, Kirken i Lyngen og Storfjord, Ulike kontaktpersoner i Nordreisa, Kvænangen, Storfjord, Kåfjord, Balsfjord, Karlsøy, ulike grendeutvalg i Lyngen, DPS Alta, Angstringen i Alta, MARBORG og RIO med KafèX, Konferanse Psykiatri i nord UNN/Nordlandssykehuset, Kommuneleger i Lyngen, FabLab, Valmuen i Storfjord, Allmennlegeforeningen i Tromsø. Prosjekter og nettverk i Finnmark har vist interesse for vårt arbeid. Vi vil i dette samhandlingsprosjektet gjøre gjenbruk av tidligere gjennomførte prosjekter for Helsedirektoratet, for i samhandling med Knutepunktet Selvhjelp Norge å bidra til å nå et av målene i Nasjonal plan for selvhjelp om å få til kommunikasjon om selvhjelp med folk. Jfr. Evaluering av nasjonal plan for selvhjelp Utviklingsarbeidet skal være tilgjengelig for andre kommuner i Norge. Prosjektet skal stimulere til utviklingsarbeid og samarbeid om selvhjelp, både innholdsmessig og organisatorisk. Prosjektet er nybrotts- og utviklingsarbeid og vil bli gjennomført i et nært samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge. Daglig leder Solbjørg Talseth vil være faglig veileder for prosjektet. Ordfører i Lyngen Hans Karlsen og adm.sjef Birger Hellan er samarbeidspartnere i stiftelsen og prosjektene. Prosjektet skal bidra til å styrke det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende psykiske helsearbeidet i Lyngen kommune. Vi søker om kr fra tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter fra Helsedirektoratet i 2009 til å gjennomføre dette prosjektet.

4 DEL 3 BESKRIVELSE AV DET ENKELTE PROSJEKT A. Identifikasjon og oversikt Prosjektets navn/tittel: Link Lyngen møteplass for samhandling i Troms Fylke Ansvarlig institusjon/organisasjon (org.nr) /kontor: Stiftelsen Link Lyngen org.nr adresse: Parkveien Lyngseidet. Kontaktperson: Gunn Anita Vang, daglig leder for Link Lyngen. Faglig kompetanse: Solbjørg Talseth, NSF/Knutepunkt Selvhjelp Norge. Kontaktadresse: Parkveien 21, 9060 Lyngseidet Telefonnummer: mobil: Faks: E-post: Nettadresse: Oppstart; planlagt dato: Umiddelbart etter tilsagn om prosjektmidler. Varighet/tidsramme, planlagt: Minimum 1 år.

5 B. PROSJEKTETS MÅL OG FORVENTEDE RESULTATER 1. Hovedmål (mest mulig konkrete, evaluerbare målformuleringer): Målsetting: Et samhandlingsprosjekt mellom ulike kommuner i Troms fylke med Link Lyngen som møteplass for kommunikasjon og læring. Mål: Bidra til at selvhjelpsmulighetene gjøres tilgjengelig for befolkningen. 2. Forventede resultater: Å sette i gang en prosess for å dele, hente inn og produsere ny kunnskap om selvhjelp via et kommunalt prosjekt, og føre ny kunnskap tilbake til det nasjonale knutepunktet for selvhjelp. Gjøre bruk av nettverk som har etablert seg. Etablere en ny selvhjelpsgruppe i regi av Link Lyngen. Samle, systematisere og videreformidle kunnskap fra prosjektet. Rapporteringen skal være tilgjengelig for knutepunktet 3. Egenvurdering av gjennomførbarheten i forhold til de aktuelle målene: Stiftelsen Link Lyngen har kontor/ressurser til å administrere prosjektet. Stiftelsen arbeider i tråd med selvhjelpsforståelsen i Nasjonal plan for selvhjelp og besitter mye erfaringsbasert kunnskap om selvhjelp. Prosjektleder har 13 års erfaring med selvhjelpsarbeid, erfaringsbasert kunnskap om etablering og drift av Link Lyngen. Faglig veileder for prosjektet besitter den nasjonale fagkunnskapen som vil trenges i prosjektet. Prosjektet er et nybrotts- og utviklingsarbeid og vil bli gjennomført i nært samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge. Stiftelsen Link Lyngen sine oppgaver lokalt blir ivaretatt gjennom: Møteplassen Link Lyngen åpent hus for ALLE hver tirsdag Etablering og drift av selvhjelpsgrupper lokalt pågår kontinuerlig. Referansegruppe lokalt for stiftelsen møtes fast 1 gang per måned. Kontaktperson for Lyngen kommune enhetsleder Kjellaug Grønnvoll Lyngen kommune ordfører Hans Karlsen Lyngen kommune administrasjonssjef Birger Hellan NAV Lyngen daglig leder Anne-Elise Lyngsdal Christensens konsulenttjenester, produksjon av brosjyrer, oppslag, annonser, webdesign, mediaskjerm. FabLab- tilbud om bruk av videokonferanser og digitalt verktøy. KontorNor- kontorutstyr og tilgjengelig support NSF/Link Oslo/Knutepunkt selvhjelp Norge Daglig leder Solbjørg Talseth som også er faglig veileder i prosjektet. Sjølhjelp Herøy kontaktperson Ivar Ørstavik Helsedirektoratet rådgiver Nina Søimer Andresen Stiftelsen Link Lyngen v/ styret og stiftelsens referansegruppe

6 C. Gjennomføring av prosjektet (kan gjerne utdypes; bruk ev. eget ark) 1. Beskriv de konkrete elementene i prosjektet: Markedsføring og informasjonsarbeid Produsere brosjyre i visittkortstørrelse for prosjektet Revidere og trykke opp brosjyre om selvhjelp til prosjektet Benytte web til publisering av prosjektarbeidet Nyhetsbrev på web Forsøke markedsføring lokalt via mediaskjerm Plakater og oppslag Annonser Avisartikler Nettverksarbeid: Arrangere arbeidsseminar. Arrangere informasjonsmøter for fagfolk og åpne møter for befolkningen i samhandling med nettverket. Avholde arbeidsmøter på telefon eventuelt telefongruppe for nettverket Gjennomføre igangsetteropplæring ved behov. Ta i bruk videokonferanse som et hjelpemiddel for å snakke sammen. Evaluering: Produsere erfaringsnotat fra alle møter som avholdes. Løpende evaluering i samarbeid med faglig veileder. Produsere rapport fra prosjektet. Strategier og veivalg vil bli konkretisert i samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge dersom prosjektet blir en realitet. 2. Ev. planlagt samarbeid Knutepunkt Selvhjelp Norge v/solbjørg Talseth har den faglige kompetansen som er nødvendig for veiledning i prosjektet. Daglig leder Gunn Anita Vang har administrativ og faglig kompetanse til å gjennomføre prosjektet. Viser til tidligere gjennomførte prosjekter: Staturrapport 2006 ref. 05/4435 Statusrapport 2007 ref Statusrapport 2008 ref Rapportene er tilgjengelige på våre hjemmesider

7 3. Evt. begrunnelse for valg av virkemidler og metoder. Prosjektet vil ta i bruk selvhjelp som verktøy og prosjektarbeidet vil være prosessorientert læring. Det er dette som er drivkraften for prosjektet. 4. Andre forhold Lyngen kommune ligger på 70`nord og er en av 6 kommuner i Nord-Troms regionen. Kommunen har 3200 innbyggere fordelt på ca 1200 husstander, hvorav ca 800 bor på kommunesentret Lyngseidet. Lyngen kommune er fra gammelt av en flerkulturell kommune både språklig, etnisk og religiøst, på lik linje med nabokommunene. Det er også store utfordringer knyttet til spredt bosetting, lange avstander og vanskelig klimatiske forhold vinterhalvåret. Lyngen kommune er 810 km i omkrets og det er for eksempel 7 mil fra kommunesentret til Ytre Lyngen. Lange avstander, mørketid og rasfare gjør det vanskelig å møtes fysisk særlig om vinteren. Kollektivtrafikken er ofte kombinert med skoleruter og mange er avhengig av privat bil for å til og fra utenom busstidene. Mørketid gjør vinteren ekstra tyngende fra mange. Stiftelsen Link Lyngen har som formål: Å være et knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid. Stiftelsen skal: Være en tilgjengelig møteplass for Lyngens innbyggere som har problemer i hverdagen sin. Formidle erfaringer ved bruk av selvhjelp i samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge Medvirke til etablering av selvhjelpsgrupper. Stiftelsesdokument med vedtekter se: Søknaden er behandlet og godkjent av styret for Stiftelsen Link Lyngen 15. mai 2009.

Gunn Anita Vang, sign

Gunn Anita Vang, sign Søknadsfrist: 31.03.06 Søknaden sendes til: Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for psykisk helse Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo AVDELING FOR PSYKISK HELSE SØKNAD: Tilskudd til prosjekter innenfor

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2012 Kirkeveien 61, 3.etg., 0364 OSLO Tlf 23 33 19 00, Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no/ Organisasjonsnummer

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen.

Bærum rådhus 1304 SANDVIKA ANNA. info@vestregionen.no. www.vestregionen.no. Drammensveien 915. 1383 Asker. nina.solberg@vestregionen. Informasjon om søker En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den virksomheten som har ansvaret.

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009

Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009 Selvhjelpsgruppens plass i ansvar for egen py psykiske helse. Av Gunn Anita Vang Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009 Stiftelsen Link Lyngen Knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid finansiert av

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.9.2 Tidspunkt: 2: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 92. Vararepresentanter

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Rapportering på tilskudd TORUNN NORDBY 1004 FLEKKEFJORD. post@flekkefjord.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker.

Rapportering på tilskudd TORUNN NORDBY 1004 FLEKKEFJORD. post@flekkefjord.kommune.no Postmottak/offisiell e-postadresse til søker. Rapportering på tilskudd Skjema er utfylt av Fornavn TORUNN Etternavn NORDBY Fødselsdato 250279 Informasjon om mottaker - Et tilskudd må alltid ha én mottaker som har ansvaret, selv om flere samarbeider

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

IS-1212. Nasjonal plan for selvhjelp

IS-1212. Nasjonal plan for selvhjelp IS-1212 Nasjonal plan for selvhjelp Heftets tittel: Nasjonal plan for selvhjelp Utgitt: 10/2004 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1212 Sosial- og helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Moss kommune. 1501 Moss

Moss kommune. 1501 Moss Søknad om tilskudd INFORMASJON OM SØKER - En søknad må alltid ha én søker som har ansvaret, selv om flere samarbeider om prosjektet. - Tilskudd som Helsedirektoratet innvilger, utbetales alltid til den

Detaljer