Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon"

Transkript

1 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

2 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons- og evalueringsprosjektet i landsmøteperioden konkluderte med at organisasjonsmodellen ikke var til hinder for å løse oppgavene. Det ble påpekt at det handlet om mer tid. Organisasjonsprosjektet Godt fagforeningsarbeid konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Forbundsstyret vedtok flere anbefalinger for å endre på dette. Den viktigste anbefalingen var at arbeidsmåtene i prosjektet skulle videreføres. Organisasjonen skal arbeide etter lærlingprinsippet/håndledelse, overordnet organ må sikre gjennomføring i neste nivå. Dette betyr omlegging av arbeidsformene både i fylkeskretsene og i forbundet sentralt. For å bidra til endring av arbeidsformene må strukturen i planarbeidet endres og tidspunkt for konferansene for seksjoner, ungdom og pensjonist legges etter årsmøte, fylkesmøte og landsmøte. Oppgavene er noe som angår hele organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. En naturlig konsekvens blir at vervene til ledelse av både seksjoner, ungdom og pensjonist gjennomføres i forbundsorganene. En fordel av en slik valgordning er at disse vervene blir likestilt med de andre vervene som velges. Med bakgrunn i organisasjonsprosjektet Godt fagforeningsarbeid ble det anbefalt at organisasjonen skulle videreutvikle egen arbeidsform i alle ledd for å sikre operasjonalitet og utvikling. Dette skal omfatte organisasjonsutvikling i hele forbundet med hovedvekt på yrkesfaglig og yrkesorganisatorisk arbeid, tillitsvalgtarbeid og fagligpolitisk arbeid. Strukturen skal være gjenstand for oppmerksomhet ved at den faktisk benyttes til å få utført arbeidsoppgavene, for eksempel ved at det etableres klubber og koordineringsledd der det er grunnlag for det. Landsmøteperioden skal ha fokus på organisasjonsutvikling med vekt på operasjonalitet og god ressursutnyttelse. Fagforbundet skal: Konkretisere oppgaver, fordele oppgaver på verv og roller, og følge opp de enkelte verv. Styrke regionalt arbeid, og videreutvikle samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2

3 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 3 Gjennomgå forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Det gjelder kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i vårt forbund. Dette skal også omfatte Fagforbundets administrative organisering, herunder informasjonsvirksomheten i forhold til kompetansebehov og rekruttering. Styrke rollen til tillitsvalgte nærmest medlemmene (plasstillitsvalgte) ved å tydeliggjøre deres oppgaver og legge til rette for god oppfølging. Styrke forbundsstyrets lederansvar gjennom nye rutiner for oppfølging av plan- og rapporteringsverket, strategiplanen og årshjul for øvrig. Styrke Fagforbundet sin posisjon i forhold til konkurransen med profesjonsforbundene gjennom systematisk arbeid med profilering av enkeltyrker, yrkesorganisering samt yrkesfaglig og yrkespolitisk arbeid. Gjennomføre organisasjonsutviklingstiltak og vurdere alternative organisasjonsstrukturer som kan virke fremmende for å løse organisasjonens oppgaver både fagligpolitiske, yrkesfaglige og arbeidsgiverrelaterte. Det forutsettes at behov for eventuelle endringer i Vedtektene fremmes for landsmøtet i Det er fremmet en rekke forslag som ønsker en gjennomgang av organisasjonsstrukturen og arbeidsmåtene i Fagforbundet. Fagforbundet ble dannet i 2003 basert på en rammemodell for organiseringen. Gjennom Fagforbundets modell skulle det etableres en slagkraftig organisasjon som skulle sikre medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale rettigheter og arbeide for et samfunn preget av likhet og rettferdighet. Samtidig skulle Fagforbundet løfte fram de enkelte yrkene og sikre deres identitet og yrkesstolthet. Medlemmer på alle tariffområder skulle ha likeverdig behandling. Fagforeningene er det medlemsnære leddet, og tillitsvalgte møter medlemmene hver dag. Det er en forutsetning at fagforeningene fungerer, og fylkeskretsen skal sørge for det. For å lykkes har forbundsstyret i forbindelse med prosjektet Godt fagforeningsarbeid vedtatt at forbundet skal videreføre arbeidsmåtene i prosjekt Godt fagforeningsarbeid. Samtidig foreslås det å endre tidspunktet for konferansene for seksjoner, ungdom og pensjonister for å sikre en bedre sammenheng mellom vedtak og gjennomføring. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 3

4 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 4 Dette forslaget fremmes for å ivareta intensjonene i flere forslag som omhandler organisasjonsstrukturen eller arbeidsmåtene. Dette forslaget dekker flere forslag. Forslaget tiltres Det er fremmet en rekke forslag som ønsker en gjennomgang av organisasjonsstrukturen og arbeidsmåtene i Fagforbundet. Fagforbundet ble dannet i 2003 basert på en rammemodell for organiseringen. Gjennom Fagforbundets modell skulle det etableres en slagkraftig organisasjon som skulle sikre medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale rettigheter og arbeide for et samfunn preget av likhet og rettferdighet. Samtidig skulle Fagforbundet løfte fram de enkelte yrkene og sikre deres identitet og yrkesstolthet. Medlemmer på alle tariffområder skulle ha likeverdig behandling. Fagforeningene er det medlemsnære leddet, og tillitsvalgte møter medlemmene hver dag. Det er en forutsetning at fagforeningene fungerer, og fylkeskretsen skal sørge for det. For å lykkes har forbundsstyret i forbindelse med prosjektet Godt fagforeningsarbeid vedtatt at forbundet skal videreføre arbeidsmåtene i prosjekt Godt fagforeningsarbeid. Samtidig foreslås det å endre tidspunktet for konferansene for seksjoner, ungdom og pensjonister for å sikre en bedre sammenheng mellom vedtak og gjennomføring. Dette forslaget fremmes for å ivareta intensjonene i flere forslag som omhandler organisasjonsstrukturen eller arbeidsmåtene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 4

5 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 5 Forslagsnr: 748 Fra: 804 FAGFORBUNDET HEDMARK "Det settes ned ett utvalg i perioden , som skal se på hele Fagforbundets organisasjonsstruktur. Slik forbundet er organisert i dag, kreves det menneskelige ressurser som det hittil har vært vanskelig å få på plass. Særlig gjelder dette den yrkesfaglige organiseringen. Dernest bør forhandlingsvirksomheten og måten vi organiserer dette arbeidet på gjennomgås i hele sin bredde. Det gjelder kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt, sett i sammenheng med det politisk/ organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i vårt forbund. Gjennomgangen må legge betydelig vekt på hvordan Fagforbundets ulike nivåer skal henge sammen, og det bør tydeliggjøres hvordan forholdet mellom nivåene skal være. Utvalget skal jobbe frem nødvendige forslag til eventuelle endringer for å få Fagforbundet til å fungere mest mulig optimalt i alle ledd. Forslagene fremmes på landsmøte i Fagforbundet blir 10 år 17.juni Etter 10 års erfaringer vet man at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen evalueringer og endringer i egen organisasjon. Dette blir en del av godt fagforeningsarbeid. Forslaget ansees dekket av forslag Organisasjonsprosjektet "Godt fagforeningsarbeid" konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Det er derfor behov for en gjennomgang av organiseringen av arbeidet og arbeidsmåtene på de ulike organisasjonsnivåene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 5

6 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 6 Forslagsnr: 798 Fra: 803 FAGFORBUNDET OSLO Når Fagforbundet ble etablert i 2003, var det etter en prosess hvor svært mange hensyn skulle tas og mange kompromisser måtte inngås. Fagforbundet ble dermed dannet med en kompleks og ressurskrevende organisering. Det gjelder både det politisk/organisatoriske og det administrative apparat. Selv om det i denne perioden har vært gjennomført et Organisasjons- og evalueringsprosjekt, samt Prosjektet God Fagforeningsarbeid, er det åpenbart behov for en fullstendig gjennomgang av hele forbundet. Slik forbundet er organisert i dag, kreves det menneskelige ressurser som det hittil ikke har vært mulig å få på plass. Særlig gjelder dette den yrkesfaglige organiseringen. Altfor mange fagforeninger strever med å få dette til. Det kan ikke fortsette fordi det er helt avgjørende at vi evner å koble yrke, arbeidsplass og organisasjon. Det er viktig for det enkelte medlem, men også nødvendig for at Fagforbundet skal kunne begrunne vårt politisk/organisatoriske arbeid med yrkesfaglig kunnskap og innflytelse. Uten å få dette på plass, vil vi ikke være i stand til å arbeide med våre politiske løsninger med dokumentert kunnskap. Dernest bør forhandlingsvirksomheten og måten vi organiserer dette arbeidet på gjennomgås i hele sin bredde. Det gjelder kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i vårt forbund. Konkurranseutsetting og anbudspolitikken fører til stadig oppsplitting av tariffavtaler/arbeidsgiverområder og et økende antall private/kommersielle aktører. Fagforbundets ivaretakelse av alle våre medlemmer og evne til samfunnspolitisk påvirkning må være sentralt i gjennomgangen. Gjennomgangen må legge betydelig vekt på hvordan Fagforbundets ulike nivåer skal henge sammen, og hvordan forholdet mellom nivåene skal være bør tydeliggjøres. Måten Fagforbundet har organisert sitt administrative apparat, herunder informasjonsvirksomheten, må inngå i prosjektarbeidet. Det forutsettes at behov for eventuelle endringer i Vedtektene fremmes for landsmøtet i Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 6

7 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 7 Forslaget ansees dekket av forslag Organisasjonsprosjektet "Godt fagforeningsarbeid" konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Det er derfor behov for en gjennomgang av organisering av arbeidet og arbeidsmåtene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 7

8 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 8 Forslagsnr: 868 Fra: 818 FAGFORBUNDET NORDLAND Organisasjonsdokument til drøfting på landsmøtet 2013 Fagforbundets organisering med geografisk avgrensede fagforening er en struktur som må vernes om og styrkes. Dette er en av de organisatoriske grepene rammemodellen i 2003 ga oss som en politisk samlet kraft og styrke. Det nye arbeidslivet med oppsplitting av tariffområder gir helt klart utfordringer for en slik fagforening, og ikke minst når arbeidsgiver organiserer seg over områder som dekker flere fagforeninger. Behovet for en sterk organisatorisk og politisk leder av den lokale fagforeninga er viktigere nå enn noen sinne. Ikke minst for å kunne ha en oversiktlig ledelse på politikken for alle tariffområder, fra elever gjennom yrkesgrupper og helt til pensjonistmedlemmene. Det at leder ikke har verv etter hovedavtalene vil være en positiv og samlende faktor. Gjennom utviklingen av Fagforbundet fremover, er dette en viktig ledetråd. Og skille vervet som fagforeningsleder fra hovedavtaleverv, handler ikke om å kunne skille mellom hattene, men få rom til å lede, være politisk aktiv, bygge organisasjonen og ikke balansere mellom hva du kan si og hvordan rollen oppfattes av en gitt arbeidsgiver. Landsdekkede fagforeninger må utfases og avvikles som en del av organisasjonsutviklingen til Fagforbundet. Geografisk avgrensa fagforeninger må kunne fange opp alle organisatoriske og politiske saker knyttet til medlemmene. Koordineringsledd er den mest riktige organisasjonsmodellen for å samordne og koordinere politisk aktivitet der flere fagforeninger organiserer hos samme arbeidsgiver. Dessverre er ikke det lenger få områder. Men økende, og behovet for opprettelse av koordineringsledd er enorm. Når det blir slik at møter overtar for aktivitet, administrerer vi oss inn i en hverdag det er vanskelig å se at vi kan løse med frivillige lokale tillitsvalgte både etter vedtekter og hovedavtale. Ikke minst er det viktig at våre lokale tillitsvalgte for nok tid og resurser til det som er det viktigste, våre medlemmer og deres arbeidshverdag. På bakgrunn av denne erkjennelsen er det nødvendig for landsmøtet og diskutere hvordan koordineringsledd skal organiseres og løses. Er dette rett for alle avtaleområder? Kan det løses på en annen måte? Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 8

9 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 9 Forbundets holdning til koordineringsleddenes arbeidsform er også viktig å få klarlagt. Retningslinjene for koordineringsledd inneholder viktige punkter om hvordan man drifter et koordineringsledd. Men dette leddet skal innholde et styre. Ikke alle koordineringsledd vil ha dette behovet. Men noen koordineringsledd oppleves som veldig store. I slike sammenhenger brukes styrer/arbeidsutvalg. Dersom den politiske aktiviteten i koordineringsleddet foregår i styret og ikke i leddet, er det grunn til å spørre seg om det er for koordinering leddet er opprettet, eller for å fatte raske vedtak andre plasser enn i den organisatoriske stolpen med fagforeninger, fylkeskretser og sentrale organer. Fagforbundet må ikke pulveriseres til en organisasjon der vedtak fattes i andre organer en den ordinære organisasjonsstolpen. Det er viktig å holde forbundet samlet og strømlinjeformet. Det er viktig at vi som forbund hele tiden jobber med holdninger og kultur. På noen områder er vi ikke kommet lengre enn at vi tenker som NKF eller NHS. Vi evner ikke alltid som forbund å se det nye arbeidslivet, de nye mulighetene i organisasjonen, eller hvordan dette arbeidet skal utvikles fremover. Hvordan vi ivaretar og gir likt medlemstilbud til alle medlemmer uansett tariffområdet, må fremdeles være en prioritert oppgave. Det er alltid behov for å diskutere fagforeningsstruktur, størrelse på fagforeninger og hvordan disse fungerer. Her vil det være lokale forhold som avgjør om det er hensiktsmessig å slå sammen eller det rett å slett er for vanskelig å samordne fagforeningen over slike uoverkommelige geografiske områder. Fagforbundet må alltid strekke seg etter å være et mest mulig operativt forbund. Noen ganger kan det hende at forbundets ledelse bør vurdere å innhente samtlige fagforeningsledere til samling/opplæring når det oppstår en politisk situasjon. Det å bygge spesialistgrupper på tema som konkurranseutsetting/privatisering og retten til heltid er viktig skritt som er tatt i inneværende periode. Det er ofte slik lokalt at sakene har høyt tempo gjennom forvaltningen, og da er det viktig at forbundets bistand fremdeles sikres å være den beste. Noen konklusjoner fra Nordland: Landsdekkende fagforeninger må utfases og avvikles. Koordineringsleddsstrukturen og retningslinjene må gjennomgås. Det må gjøres en vurdering om denne modellen skal brukes i alle avtaleområder. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 9

10 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 10 Forslaget ansees dekket av forslag Organisasjonsprosjektet "Godt fagforeningsarbeid" konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Det er derfor behov for en gjennomgang av organisering av arbeidet og arbeidsmåtene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 10

11 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 11 Forslagsnr: 571 Fra: 069 FAGFORBUNDET TRONDHEIM De landsdekkende fagforeningene opphører, medlemmene overføres lokal fagforening. Dette for å gi et bedre likeverdig tilbud til medlemmer av Fagforbundet jf formålsparagrafen Tiltres ikke. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en gjennomgang av fagforeningsstrukturen. Dette vil også omhandle landsdekkende fagforeninger. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 11

12 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 12 Forslagsnr: 1064 Fra: 812 FAGFORBUNDET HORDALAND Fagforbundet må konkludere med hvordan fremtiden til de landsdekkende fagforeningene skal være. Det vises til Landsmøtet 2009 hvor dette punktet var på dagsorden. Det å drive en landsdekkende fagforening slik som situasjonen er i dag er utfordrende og til tider går det ut over medlemmene. Diskusjonen rundt de landsdekkende fagforeningene må konkluderes og så må hele forbundet deretter følge de vedtak som er fattet. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en gjennomgang av fagforeningsstrukturen. Dette vil også omhandle landsdekkende fagforeninger. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 12

13 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 13 Forslagsnr: 347 Fra: 213 FAGFORBUNDET PORSGRUNN Legge ned seksjonene og benytte midlene til andre ting som mer frikjøp lokalt. Evaluere seksjonen og vurdere om dette er en hensiktsmessig organisering. Manglende interesse for seksjonsarbeid fra medlemmene og tillitsvalgte. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke. Forslaget tiltres ikke Forskning viser at yrkesutøvere i stor grad organiserer seg med bakgrunn i yrkestilhørighet. For å ha innflytelse i framtiden må vi sikre forbundets størrelse i konkurranse med profesjonsforbund. Viser også til forslag Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 13

14 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 14 Forslagsnr: 379 Fra: 201 FAGFORBUNDET HELSEFORETAK NEDRE TELEMARK Seksjonene avvikles i neste landsmøteperiode. all yrkesfaglig arbeid tillegges Forbundsstyret, fylkeskretsen eller fagforeningsstyrene og det opprettes yrkesutvalg på sentralt- og fylkesnivå. Det bør i landsmøteperioden opprettes 3-4 prøvefylker for ny ordning. Seksjonene skaper skott på alle nivå i organisasjonen ved egne konferanser og egne valg. Dette arbeidet er så viktig at det må innlemmes som et satsningsområde på styrenivå. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke Forslaget tiltres ikke Forskning viser at yrkesutøvere i stor grad organiserer seg med bakgrunn i yrkestilhørighet. For å ha innflytelse i framtiden må vi sikre forbundets størrelse i konkurranse med profesjonsforbund. Viser også til forslag Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 14

15 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 15 Forslagsnr: 929 Fra: 810 FAGFORBUNDET VEST-AGDER I løpet av Landsmøteperioden bør vi ha en skikkelig gjennomgang av regionsnivået i Fagforbundet. Her er det flere spørsmål som må stilles: - Er det hensiktsmessig at rettighetsarbeidet og interessearbeidet er skilt mellom fylkeskretser og kompetansesentra? - Er inndelingen i fylkeskretser basert på fylkene i landet hensiktsmessig? Eller bør man ser på større eller mindre geografiske områder enkelte steder? En slik gjennomgang må sendes ut til drøfting og uttalelse senest midt i Landsmøteperioden, slik at det blir god mulighet til å drøfte dette i Fagforeninger, Fylkeskretser og i alle andre aktuelle organer. Det er grunn til å vurdere om ressursinnsatsen gjennom de regionale ledd og kontorer, fylkeskretser og kompetansesentra gir best mulig slagkraft for organisasjonen. Her kan nevnes mye, men det er ingen naturgitte forhold som sier at fylker danner det beste grunnlaget for organisering av Fagforbundets fylkeskretser. Det er også grunn til å diskutere hvorvidt en større del av rettsarbeidet bør bringes inn under lokal/regional kontroll. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 15

16 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 16 Forslagsnr: 316 Fra: 047 FAGFORBUNDET BUSS- OG SPORVEISBETJ. FORENING ny tekst Dersom ikke LO sørger for at våre medlemmer får samme tariffrettigheter som andre forbunds medlemmer i bussbransjen, må Fagforbundet vurdere å gå ut av LO. Vi kan ikke lenger ha en situasjon der våre medlemmer ikke har tariffrettigheter til Bussbransjeavtalen, slik situasjonen er i dag i NHO området. Det er utrolig vanskelig å ivareta medlemmenes interesser uten tariffrettigheter. Våre medlemmer i dette området vil forsvinne om dette ikke kommer på plass. Overføres til div. saker. Tiltres. Forslaget tiltres ikke Retten til å inngå tariffavtale på vegne av medlemmene er grunnleggende for Fagforbundet. LO utredningen om Grensetvister, organisasjonsplan og tariffpolitisk styrke belyser disse spørsmålene inngående. Denne utredningen skal debatteres på LO kongressen i mai Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 16

17 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 17 Forslagsnr: 163 Fra: 254 FAGFORBUNDET SKI Kompetansesentrene tilbake til Fylkeskretsene Lov og avtaleverk må være sammen med hver enkelt fylkeskrets, slik som det er i Oslo. Ivaretas av forslag 154 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 17

18 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 18 Forslagsnr: 348 Fra: 213 FAGFORBUNDET PORSGRUNN Kompetansesenteret legges administrativt under fylkeskretsen. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Dette omfatter også god ressursutnyttelse. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 18

19 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 19 Forslagsnr: 378 Fra: 201 FAGFORBUNDET HELSEFORETAK NEDRE TELEMARK Kompetansesenterets rådgivere overføres fylkeskretsen. De skal fremdeles være ansatt sentralt men være en del av staben i fylkeskretsen. Det skal være minimum 2 rådgivere pr fylke. Fylkeskleder er daglig leder. Denne omstillingen skal gjennomføres innen neste 4 års periode / landsmøteperiode og senest innen Det må bli bedre samarbeid og planlegging mellom fylkesstyret og rådgiverfunksjonen. Kompetansesenteret er som et utskilt selskap i organisasjonen og rådgivertjenesten må innlemmes i større grad i fylkeskretsens planlegging og strategi. Det vil gi mer strukturert opplæring og bistand til tillitsvalgte. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Dette omfatter også god ressursutnyttelse Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 19

20 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 20 Forslagsnr: 439 Fra: 379 FAGFORBUNDET MELØY, AVD 379 Opprette eget kompetansesenter i Nordland På grunn av store reiseavstander for kompetansesenteret i Tromsø bør det opprettes et eget kompetansesenter i Nordland. Ressursen til dette senteret må være stor nok til å kunne ivareta alle avtaleområdene. Tiltres ikke. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 20

21 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 21 Forslagsnr: 1017 Fra: 820 FAGFORBUNDET FINNMARK Endring av navn "Kompetansesenteret i Tromsø" endrer navn til "Kompetansesenteret for Nord- Norge" For å få et helhetlig navn for hele Nord-Norge. Forslaget tiltres Det er fornuftig å endre navn på kompetansesentrene slik at man lettere kan lese hvilke områder kompetansesentrene dekker. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 21

22 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 22 Forslagsnr: 845 Fra: 819 FAGFORBUNDET TROMS Kompetansesenteret Tromsø endrer navn til Kompetansesenteret for Nord- Norge. Dette må også gjøres på de andre Kompetansesentrene, slik at det gjenspeiler den region/områder de dekker. Forslaget taler for seg selv Forslaget tiltres Det er fornuftig å endre navn på kompetansesentrene slik at man lettere kan lese hvilke områder kompetansesentrene dekker. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 22

23 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 23 Forslagsnr: 416 Fra: 278 FAGFORBUNDET ÅS Kompetansesentrene legges ned i sin nåværende form. Kompetansesenterets ansatte "overføres" til fylkeskretsen og fordeles forholdsmessig mellom de fylkene de allerede representerer. På denne måten vil det tvinges frem et tettere samarbeid mellom kompetansesenteret og fylkeskretsen. Fylkeskretsen jobber tett opp mot fagforeningene og deres tillitsvalgte og ved å flytte kompetansen fra kompetansesenteret til fylkeskretsen, vil fylkeskretsen få mulighet til å holde seg orientert om hva som skjer i fylket, innenfor kompetansesenterets område. I tillegg vil det være større mulighet for å ha en lik holdning ut mot foreningene og svare likt på spørsmål. Ivaretas av forslag 154 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 23

24 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 24 Forslagsnr: 154 Fra: 344 FAGFORBUNDET OPPEGÅRD Kompetansesentrene legges ned i sin nåværende form. Kompetansesenterets ansatte "overføres" til fylkeskretsen og fordeles forholdsmessig mellom de fylkene de allerede representerer. På denne måten vil det tvinges frem et tettere samarbeid mellom kompetansesenteret og fylkeskretsen. Fylkeskretsen jobber tett opp mot fagforeningene og deres tillitsvalgte og ved å flytte kompetansen fra kompetansesenteret til fylkeskretsen, vil fylkeskretsen få mulighet til å holde seg orientert om hva som skjer i fylket, innenfor kompetansesenterets område. I tillegg vil det være større mulighet for å ha en lik holdning ut mot foreningene og svare likt på spørsmål. Ivaretar også forslag 163 og 164 Tiltres Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 24

25 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 25 Forslagsnr: 695 Fra: 817 FAGFORBUNDET NORD-TRØNDELAG Organiseringen av Kompetansesentrene endres ved at hver fylkekrets blir arbeidssted for to rådgivere. I kommende landsmøteperiode foreslås det at det kjøres prøveprosjekt i et eller flere fylker med felles kontor for fylkeskretsen og kompetansesenteret. Rådgivere på hvert fylkeskontor vil sikre en mer helhetlig organisasjon både organisatorisk, arbeidsrettslig og politisk. Skaper nærhet og blir mer tilgjengelig for de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere. Vil gi tillitsvalgte innenfor alle avtaleområder nyttig og raskere rådgivning og saksbehandling i forhold til arbeidsrettslig spørsmål. Terskelen for å henvende seg angående saker vil bli mindre. Lokale hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte opplever at de trenger svarene med en gang. Viktig i forhold til styrking og profesjonalisering av fagforeningene. Bedre informasjonsflyt og koordinering i forhold til fagforeningene. En slik organisering vil gi mer proffe fagforeninger. Vil også ha en klar verveffekt. Det vil bli lettere å reise ut til de lokale fagforeningene i forhold til kortere reiseavstander med et fylke som arbeidsområde, i stedet for dagens organisering med en stor region som arbeidsområde. En slik organisering vil ikke, med den teknologien vi har i dag, være til hinder for utvikling på breddekompetanse, nettverksarbeid og utveksling mellom rådgiverne og forbundet. Slik det er i dag med rådgiverne organisert i regionkontor blir det altfor langt unna tillitsvalgte og medlemmer i fylke med tanke på nærhet og service. Med Fagforbundet sin medlemsvekst, vil kravet til effektivitet og tilstedeværelse øke i takt med forbundets størrelse. Dette må det tas høyde for også i forhold til Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 25

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer