Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon"

Transkript

1 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

2 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons- og evalueringsprosjektet i landsmøteperioden konkluderte med at organisasjonsmodellen ikke var til hinder for å løse oppgavene. Det ble påpekt at det handlet om mer tid. Organisasjonsprosjektet Godt fagforeningsarbeid konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Forbundsstyret vedtok flere anbefalinger for å endre på dette. Den viktigste anbefalingen var at arbeidsmåtene i prosjektet skulle videreføres. Organisasjonen skal arbeide etter lærlingprinsippet/håndledelse, overordnet organ må sikre gjennomføring i neste nivå. Dette betyr omlegging av arbeidsformene både i fylkeskretsene og i forbundet sentralt. For å bidra til endring av arbeidsformene må strukturen i planarbeidet endres og tidspunkt for konferansene for seksjoner, ungdom og pensjonist legges etter årsmøte, fylkesmøte og landsmøte. Oppgavene er noe som angår hele organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. En naturlig konsekvens blir at vervene til ledelse av både seksjoner, ungdom og pensjonist gjennomføres i forbundsorganene. En fordel av en slik valgordning er at disse vervene blir likestilt med de andre vervene som velges. Med bakgrunn i organisasjonsprosjektet Godt fagforeningsarbeid ble det anbefalt at organisasjonen skulle videreutvikle egen arbeidsform i alle ledd for å sikre operasjonalitet og utvikling. Dette skal omfatte organisasjonsutvikling i hele forbundet med hovedvekt på yrkesfaglig og yrkesorganisatorisk arbeid, tillitsvalgtarbeid og fagligpolitisk arbeid. Strukturen skal være gjenstand for oppmerksomhet ved at den faktisk benyttes til å få utført arbeidsoppgavene, for eksempel ved at det etableres klubber og koordineringsledd der det er grunnlag for det. Landsmøteperioden skal ha fokus på organisasjonsutvikling med vekt på operasjonalitet og god ressursutnyttelse. Fagforbundet skal: Konkretisere oppgaver, fordele oppgaver på verv og roller, og følge opp de enkelte verv. Styrke regionalt arbeid, og videreutvikle samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2

3 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 3 Gjennomgå forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Det gjelder kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i vårt forbund. Dette skal også omfatte Fagforbundets administrative organisering, herunder informasjonsvirksomheten i forhold til kompetansebehov og rekruttering. Styrke rollen til tillitsvalgte nærmest medlemmene (plasstillitsvalgte) ved å tydeliggjøre deres oppgaver og legge til rette for god oppfølging. Styrke forbundsstyrets lederansvar gjennom nye rutiner for oppfølging av plan- og rapporteringsverket, strategiplanen og årshjul for øvrig. Styrke Fagforbundet sin posisjon i forhold til konkurransen med profesjonsforbundene gjennom systematisk arbeid med profilering av enkeltyrker, yrkesorganisering samt yrkesfaglig og yrkespolitisk arbeid. Gjennomføre organisasjonsutviklingstiltak og vurdere alternative organisasjonsstrukturer som kan virke fremmende for å løse organisasjonens oppgaver både fagligpolitiske, yrkesfaglige og arbeidsgiverrelaterte. Det forutsettes at behov for eventuelle endringer i Vedtektene fremmes for landsmøtet i Det er fremmet en rekke forslag som ønsker en gjennomgang av organisasjonsstrukturen og arbeidsmåtene i Fagforbundet. Fagforbundet ble dannet i 2003 basert på en rammemodell for organiseringen. Gjennom Fagforbundets modell skulle det etableres en slagkraftig organisasjon som skulle sikre medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale rettigheter og arbeide for et samfunn preget av likhet og rettferdighet. Samtidig skulle Fagforbundet løfte fram de enkelte yrkene og sikre deres identitet og yrkesstolthet. Medlemmer på alle tariffområder skulle ha likeverdig behandling. Fagforeningene er det medlemsnære leddet, og tillitsvalgte møter medlemmene hver dag. Det er en forutsetning at fagforeningene fungerer, og fylkeskretsen skal sørge for det. For å lykkes har forbundsstyret i forbindelse med prosjektet Godt fagforeningsarbeid vedtatt at forbundet skal videreføre arbeidsmåtene i prosjekt Godt fagforeningsarbeid. Samtidig foreslås det å endre tidspunktet for konferansene for seksjoner, ungdom og pensjonister for å sikre en bedre sammenheng mellom vedtak og gjennomføring. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 3

4 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 4 Dette forslaget fremmes for å ivareta intensjonene i flere forslag som omhandler organisasjonsstrukturen eller arbeidsmåtene. Dette forslaget dekker flere forslag. Forslaget tiltres Det er fremmet en rekke forslag som ønsker en gjennomgang av organisasjonsstrukturen og arbeidsmåtene i Fagforbundet. Fagforbundet ble dannet i 2003 basert på en rammemodell for organiseringen. Gjennom Fagforbundets modell skulle det etableres en slagkraftig organisasjon som skulle sikre medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale rettigheter og arbeide for et samfunn preget av likhet og rettferdighet. Samtidig skulle Fagforbundet løfte fram de enkelte yrkene og sikre deres identitet og yrkesstolthet. Medlemmer på alle tariffområder skulle ha likeverdig behandling. Fagforeningene er det medlemsnære leddet, og tillitsvalgte møter medlemmene hver dag. Det er en forutsetning at fagforeningene fungerer, og fylkeskretsen skal sørge for det. For å lykkes har forbundsstyret i forbindelse med prosjektet Godt fagforeningsarbeid vedtatt at forbundet skal videreføre arbeidsmåtene i prosjekt Godt fagforeningsarbeid. Samtidig foreslås det å endre tidspunktet for konferansene for seksjoner, ungdom og pensjonister for å sikre en bedre sammenheng mellom vedtak og gjennomføring. Dette forslaget fremmes for å ivareta intensjonene i flere forslag som omhandler organisasjonsstrukturen eller arbeidsmåtene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 4

5 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 5 Forslagsnr: 748 Fra: 804 FAGFORBUNDET HEDMARK "Det settes ned ett utvalg i perioden , som skal se på hele Fagforbundets organisasjonsstruktur. Slik forbundet er organisert i dag, kreves det menneskelige ressurser som det hittil har vært vanskelig å få på plass. Særlig gjelder dette den yrkesfaglige organiseringen. Dernest bør forhandlingsvirksomheten og måten vi organiserer dette arbeidet på gjennomgås i hele sin bredde. Det gjelder kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt, sett i sammenheng med det politisk/ organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i vårt forbund. Gjennomgangen må legge betydelig vekt på hvordan Fagforbundets ulike nivåer skal henge sammen, og det bør tydeliggjøres hvordan forholdet mellom nivåene skal være. Utvalget skal jobbe frem nødvendige forslag til eventuelle endringer for å få Fagforbundet til å fungere mest mulig optimalt i alle ledd. Forslagene fremmes på landsmøte i Fagforbundet blir 10 år 17.juni Etter 10 års erfaringer vet man at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen evalueringer og endringer i egen organisasjon. Dette blir en del av godt fagforeningsarbeid. Forslaget ansees dekket av forslag Organisasjonsprosjektet "Godt fagforeningsarbeid" konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Det er derfor behov for en gjennomgang av organiseringen av arbeidet og arbeidsmåtene på de ulike organisasjonsnivåene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 5

6 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 6 Forslagsnr: 798 Fra: 803 FAGFORBUNDET OSLO Når Fagforbundet ble etablert i 2003, var det etter en prosess hvor svært mange hensyn skulle tas og mange kompromisser måtte inngås. Fagforbundet ble dermed dannet med en kompleks og ressurskrevende organisering. Det gjelder både det politisk/organisatoriske og det administrative apparat. Selv om det i denne perioden har vært gjennomført et Organisasjons- og evalueringsprosjekt, samt Prosjektet God Fagforeningsarbeid, er det åpenbart behov for en fullstendig gjennomgang av hele forbundet. Slik forbundet er organisert i dag, kreves det menneskelige ressurser som det hittil ikke har vært mulig å få på plass. Særlig gjelder dette den yrkesfaglige organiseringen. Altfor mange fagforeninger strever med å få dette til. Det kan ikke fortsette fordi det er helt avgjørende at vi evner å koble yrke, arbeidsplass og organisasjon. Det er viktig for det enkelte medlem, men også nødvendig for at Fagforbundet skal kunne begrunne vårt politisk/organisatoriske arbeid med yrkesfaglig kunnskap og innflytelse. Uten å få dette på plass, vil vi ikke være i stand til å arbeide med våre politiske løsninger med dokumentert kunnskap. Dernest bør forhandlingsvirksomheten og måten vi organiserer dette arbeidet på gjennomgås i hele sin bredde. Det gjelder kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i vårt forbund. Konkurranseutsetting og anbudspolitikken fører til stadig oppsplitting av tariffavtaler/arbeidsgiverområder og et økende antall private/kommersielle aktører. Fagforbundets ivaretakelse av alle våre medlemmer og evne til samfunnspolitisk påvirkning må være sentralt i gjennomgangen. Gjennomgangen må legge betydelig vekt på hvordan Fagforbundets ulike nivåer skal henge sammen, og hvordan forholdet mellom nivåene skal være bør tydeliggjøres. Måten Fagforbundet har organisert sitt administrative apparat, herunder informasjonsvirksomheten, må inngå i prosjektarbeidet. Det forutsettes at behov for eventuelle endringer i Vedtektene fremmes for landsmøtet i Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 6

7 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 7 Forslaget ansees dekket av forslag Organisasjonsprosjektet "Godt fagforeningsarbeid" konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Det er derfor behov for en gjennomgang av organisering av arbeidet og arbeidsmåtene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 7

8 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 8 Forslagsnr: 868 Fra: 818 FAGFORBUNDET NORDLAND Organisasjonsdokument til drøfting på landsmøtet 2013 Fagforbundets organisering med geografisk avgrensede fagforening er en struktur som må vernes om og styrkes. Dette er en av de organisatoriske grepene rammemodellen i 2003 ga oss som en politisk samlet kraft og styrke. Det nye arbeidslivet med oppsplitting av tariffområder gir helt klart utfordringer for en slik fagforening, og ikke minst når arbeidsgiver organiserer seg over områder som dekker flere fagforeninger. Behovet for en sterk organisatorisk og politisk leder av den lokale fagforeninga er viktigere nå enn noen sinne. Ikke minst for å kunne ha en oversiktlig ledelse på politikken for alle tariffområder, fra elever gjennom yrkesgrupper og helt til pensjonistmedlemmene. Det at leder ikke har verv etter hovedavtalene vil være en positiv og samlende faktor. Gjennom utviklingen av Fagforbundet fremover, er dette en viktig ledetråd. Og skille vervet som fagforeningsleder fra hovedavtaleverv, handler ikke om å kunne skille mellom hattene, men få rom til å lede, være politisk aktiv, bygge organisasjonen og ikke balansere mellom hva du kan si og hvordan rollen oppfattes av en gitt arbeidsgiver. Landsdekkede fagforeninger må utfases og avvikles som en del av organisasjonsutviklingen til Fagforbundet. Geografisk avgrensa fagforeninger må kunne fange opp alle organisatoriske og politiske saker knyttet til medlemmene. Koordineringsledd er den mest riktige organisasjonsmodellen for å samordne og koordinere politisk aktivitet der flere fagforeninger organiserer hos samme arbeidsgiver. Dessverre er ikke det lenger få områder. Men økende, og behovet for opprettelse av koordineringsledd er enorm. Når det blir slik at møter overtar for aktivitet, administrerer vi oss inn i en hverdag det er vanskelig å se at vi kan løse med frivillige lokale tillitsvalgte både etter vedtekter og hovedavtale. Ikke minst er det viktig at våre lokale tillitsvalgte for nok tid og resurser til det som er det viktigste, våre medlemmer og deres arbeidshverdag. På bakgrunn av denne erkjennelsen er det nødvendig for landsmøtet og diskutere hvordan koordineringsledd skal organiseres og løses. Er dette rett for alle avtaleområder? Kan det løses på en annen måte? Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 8

9 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 9 Forbundets holdning til koordineringsleddenes arbeidsform er også viktig å få klarlagt. Retningslinjene for koordineringsledd inneholder viktige punkter om hvordan man drifter et koordineringsledd. Men dette leddet skal innholde et styre. Ikke alle koordineringsledd vil ha dette behovet. Men noen koordineringsledd oppleves som veldig store. I slike sammenhenger brukes styrer/arbeidsutvalg. Dersom den politiske aktiviteten i koordineringsleddet foregår i styret og ikke i leddet, er det grunn til å spørre seg om det er for koordinering leddet er opprettet, eller for å fatte raske vedtak andre plasser enn i den organisatoriske stolpen med fagforeninger, fylkeskretser og sentrale organer. Fagforbundet må ikke pulveriseres til en organisasjon der vedtak fattes i andre organer en den ordinære organisasjonsstolpen. Det er viktig å holde forbundet samlet og strømlinjeformet. Det er viktig at vi som forbund hele tiden jobber med holdninger og kultur. På noen områder er vi ikke kommet lengre enn at vi tenker som NKF eller NHS. Vi evner ikke alltid som forbund å se det nye arbeidslivet, de nye mulighetene i organisasjonen, eller hvordan dette arbeidet skal utvikles fremover. Hvordan vi ivaretar og gir likt medlemstilbud til alle medlemmer uansett tariffområdet, må fremdeles være en prioritert oppgave. Det er alltid behov for å diskutere fagforeningsstruktur, størrelse på fagforeninger og hvordan disse fungerer. Her vil det være lokale forhold som avgjør om det er hensiktsmessig å slå sammen eller det rett å slett er for vanskelig å samordne fagforeningen over slike uoverkommelige geografiske områder. Fagforbundet må alltid strekke seg etter å være et mest mulig operativt forbund. Noen ganger kan det hende at forbundets ledelse bør vurdere å innhente samtlige fagforeningsledere til samling/opplæring når det oppstår en politisk situasjon. Det å bygge spesialistgrupper på tema som konkurranseutsetting/privatisering og retten til heltid er viktig skritt som er tatt i inneværende periode. Det er ofte slik lokalt at sakene har høyt tempo gjennom forvaltningen, og da er det viktig at forbundets bistand fremdeles sikres å være den beste. Noen konklusjoner fra Nordland: Landsdekkende fagforeninger må utfases og avvikles. Koordineringsleddsstrukturen og retningslinjene må gjennomgås. Det må gjøres en vurdering om denne modellen skal brukes i alle avtaleområder. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 9

10 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 10 Forslaget ansees dekket av forslag Organisasjonsprosjektet "Godt fagforeningsarbeid" konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Det er derfor behov for en gjennomgang av organisering av arbeidet og arbeidsmåtene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 10

11 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 11 Forslagsnr: 571 Fra: 069 FAGFORBUNDET TRONDHEIM De landsdekkende fagforeningene opphører, medlemmene overføres lokal fagforening. Dette for å gi et bedre likeverdig tilbud til medlemmer av Fagforbundet jf formålsparagrafen Tiltres ikke. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en gjennomgang av fagforeningsstrukturen. Dette vil også omhandle landsdekkende fagforeninger. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 11

12 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 12 Forslagsnr: 1064 Fra: 812 FAGFORBUNDET HORDALAND Fagforbundet må konkludere med hvordan fremtiden til de landsdekkende fagforeningene skal være. Det vises til Landsmøtet 2009 hvor dette punktet var på dagsorden. Det å drive en landsdekkende fagforening slik som situasjonen er i dag er utfordrende og til tider går det ut over medlemmene. Diskusjonen rundt de landsdekkende fagforeningene må konkluderes og så må hele forbundet deretter følge de vedtak som er fattet. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en gjennomgang av fagforeningsstrukturen. Dette vil også omhandle landsdekkende fagforeninger. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 12

13 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 13 Forslagsnr: 347 Fra: 213 FAGFORBUNDET PORSGRUNN Legge ned seksjonene og benytte midlene til andre ting som mer frikjøp lokalt. Evaluere seksjonen og vurdere om dette er en hensiktsmessig organisering. Manglende interesse for seksjonsarbeid fra medlemmene og tillitsvalgte. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke. Forslaget tiltres ikke Forskning viser at yrkesutøvere i stor grad organiserer seg med bakgrunn i yrkestilhørighet. For å ha innflytelse i framtiden må vi sikre forbundets størrelse i konkurranse med profesjonsforbund. Viser også til forslag Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 13

14 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 14 Forslagsnr: 379 Fra: 201 FAGFORBUNDET HELSEFORETAK NEDRE TELEMARK Seksjonene avvikles i neste landsmøteperiode. all yrkesfaglig arbeid tillegges Forbundsstyret, fylkeskretsen eller fagforeningsstyrene og det opprettes yrkesutvalg på sentralt- og fylkesnivå. Det bør i landsmøteperioden opprettes 3-4 prøvefylker for ny ordning. Seksjonene skaper skott på alle nivå i organisasjonen ved egne konferanser og egne valg. Dette arbeidet er så viktig at det må innlemmes som et satsningsområde på styrenivå. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke Forslaget tiltres ikke Forskning viser at yrkesutøvere i stor grad organiserer seg med bakgrunn i yrkestilhørighet. For å ha innflytelse i framtiden må vi sikre forbundets størrelse i konkurranse med profesjonsforbund. Viser også til forslag Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 14

15 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 15 Forslagsnr: 929 Fra: 810 FAGFORBUNDET VEST-AGDER I løpet av Landsmøteperioden bør vi ha en skikkelig gjennomgang av regionsnivået i Fagforbundet. Her er det flere spørsmål som må stilles: - Er det hensiktsmessig at rettighetsarbeidet og interessearbeidet er skilt mellom fylkeskretser og kompetansesentra? - Er inndelingen i fylkeskretser basert på fylkene i landet hensiktsmessig? Eller bør man ser på større eller mindre geografiske områder enkelte steder? En slik gjennomgang må sendes ut til drøfting og uttalelse senest midt i Landsmøteperioden, slik at det blir god mulighet til å drøfte dette i Fagforeninger, Fylkeskretser og i alle andre aktuelle organer. Det er grunn til å vurdere om ressursinnsatsen gjennom de regionale ledd og kontorer, fylkeskretser og kompetansesentra gir best mulig slagkraft for organisasjonen. Her kan nevnes mye, men det er ingen naturgitte forhold som sier at fylker danner det beste grunnlaget for organisering av Fagforbundets fylkeskretser. Det er også grunn til å diskutere hvorvidt en større del av rettsarbeidet bør bringes inn under lokal/regional kontroll. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 15

16 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 16 Forslagsnr: 316 Fra: 047 FAGFORBUNDET BUSS- OG SPORVEISBETJ. FORENING ny tekst Dersom ikke LO sørger for at våre medlemmer får samme tariffrettigheter som andre forbunds medlemmer i bussbransjen, må Fagforbundet vurdere å gå ut av LO. Vi kan ikke lenger ha en situasjon der våre medlemmer ikke har tariffrettigheter til Bussbransjeavtalen, slik situasjonen er i dag i NHO området. Det er utrolig vanskelig å ivareta medlemmenes interesser uten tariffrettigheter. Våre medlemmer i dette området vil forsvinne om dette ikke kommer på plass. Overføres til div. saker. Tiltres. Forslaget tiltres ikke Retten til å inngå tariffavtale på vegne av medlemmene er grunnleggende for Fagforbundet. LO utredningen om Grensetvister, organisasjonsplan og tariffpolitisk styrke belyser disse spørsmålene inngående. Denne utredningen skal debatteres på LO kongressen i mai Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 16

17 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 17 Forslagsnr: 163 Fra: 254 FAGFORBUNDET SKI Kompetansesentrene tilbake til Fylkeskretsene Lov og avtaleverk må være sammen med hver enkelt fylkeskrets, slik som det er i Oslo. Ivaretas av forslag 154 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 17

18 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 18 Forslagsnr: 348 Fra: 213 FAGFORBUNDET PORSGRUNN Kompetansesenteret legges administrativt under fylkeskretsen. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Dette omfatter også god ressursutnyttelse. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 18

19 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 19 Forslagsnr: 378 Fra: 201 FAGFORBUNDET HELSEFORETAK NEDRE TELEMARK Kompetansesenterets rådgivere overføres fylkeskretsen. De skal fremdeles være ansatt sentralt men være en del av staben i fylkeskretsen. Det skal være minimum 2 rådgivere pr fylke. Fylkeskleder er daglig leder. Denne omstillingen skal gjennomføres innen neste 4 års periode / landsmøteperiode og senest innen Det må bli bedre samarbeid og planlegging mellom fylkesstyret og rådgiverfunksjonen. Kompetansesenteret er som et utskilt selskap i organisasjonen og rådgivertjenesten må innlemmes i større grad i fylkeskretsens planlegging og strategi. Det vil gi mer strukturert opplæring og bistand til tillitsvalgte. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Dette omfatter også god ressursutnyttelse Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 19

20 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 20 Forslagsnr: 439 Fra: 379 FAGFORBUNDET MELØY, AVD 379 Opprette eget kompetansesenter i Nordland På grunn av store reiseavstander for kompetansesenteret i Tromsø bør det opprettes et eget kompetansesenter i Nordland. Ressursen til dette senteret må være stor nok til å kunne ivareta alle avtaleområdene. Tiltres ikke. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 20

21 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 21 Forslagsnr: 1017 Fra: 820 FAGFORBUNDET FINNMARK Endring av navn "Kompetansesenteret i Tromsø" endrer navn til "Kompetansesenteret for Nord- Norge" For å få et helhetlig navn for hele Nord-Norge. Forslaget tiltres Det er fornuftig å endre navn på kompetansesentrene slik at man lettere kan lese hvilke områder kompetansesentrene dekker. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 21

22 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 22 Forslagsnr: 845 Fra: 819 FAGFORBUNDET TROMS Kompetansesenteret Tromsø endrer navn til Kompetansesenteret for Nord- Norge. Dette må også gjøres på de andre Kompetansesentrene, slik at det gjenspeiler den region/områder de dekker. Forslaget taler for seg selv Forslaget tiltres Det er fornuftig å endre navn på kompetansesentrene slik at man lettere kan lese hvilke områder kompetansesentrene dekker. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 22

23 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 23 Forslagsnr: 416 Fra: 278 FAGFORBUNDET ÅS Kompetansesentrene legges ned i sin nåværende form. Kompetansesenterets ansatte "overføres" til fylkeskretsen og fordeles forholdsmessig mellom de fylkene de allerede representerer. På denne måten vil det tvinges frem et tettere samarbeid mellom kompetansesenteret og fylkeskretsen. Fylkeskretsen jobber tett opp mot fagforeningene og deres tillitsvalgte og ved å flytte kompetansen fra kompetansesenteret til fylkeskretsen, vil fylkeskretsen få mulighet til å holde seg orientert om hva som skjer i fylket, innenfor kompetansesenterets område. I tillegg vil det være større mulighet for å ha en lik holdning ut mot foreningene og svare likt på spørsmål. Ivaretas av forslag 154 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 23

24 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 24 Forslagsnr: 154 Fra: 344 FAGFORBUNDET OPPEGÅRD Kompetansesentrene legges ned i sin nåværende form. Kompetansesenterets ansatte "overføres" til fylkeskretsen og fordeles forholdsmessig mellom de fylkene de allerede representerer. På denne måten vil det tvinges frem et tettere samarbeid mellom kompetansesenteret og fylkeskretsen. Fylkeskretsen jobber tett opp mot fagforeningene og deres tillitsvalgte og ved å flytte kompetansen fra kompetansesenteret til fylkeskretsen, vil fylkeskretsen få mulighet til å holde seg orientert om hva som skjer i fylket, innenfor kompetansesenterets område. I tillegg vil det være større mulighet for å ha en lik holdning ut mot foreningene og svare likt på spørsmål. Ivaretar også forslag 163 og 164 Tiltres Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 24

25 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 25 Forslagsnr: 695 Fra: 817 FAGFORBUNDET NORD-TRØNDELAG Organiseringen av Kompetansesentrene endres ved at hver fylkekrets blir arbeidssted for to rådgivere. I kommende landsmøteperiode foreslås det at det kjøres prøveprosjekt i et eller flere fylker med felles kontor for fylkeskretsen og kompetansesenteret. Rådgivere på hvert fylkeskontor vil sikre en mer helhetlig organisasjon både organisatorisk, arbeidsrettslig og politisk. Skaper nærhet og blir mer tilgjengelig for de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere. Vil gi tillitsvalgte innenfor alle avtaleområder nyttig og raskere rådgivning og saksbehandling i forhold til arbeidsrettslig spørsmål. Terskelen for å henvende seg angående saker vil bli mindre. Lokale hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte opplever at de trenger svarene med en gang. Viktig i forhold til styrking og profesjonalisering av fagforeningene. Bedre informasjonsflyt og koordinering i forhold til fagforeningene. En slik organisering vil gi mer proffe fagforeninger. Vil også ha en klar verveffekt. Det vil bli lettere å reise ut til de lokale fagforeningene i forhold til kortere reiseavstander med et fylke som arbeidsområde, i stedet for dagens organisering med en stor region som arbeidsområde. En slik organisering vil ikke, med den teknologien vi har i dag, være til hinder for utvikling på breddekompetanse, nettverksarbeid og utveksling mellom rådgiverne og forbundet. Slik det er i dag med rådgiverne organisert i regionkontor blir det altfor langt unna tillitsvalgte og medlemmer i fylke med tanke på nærhet og service. Med Fagforbundet sin medlemsvekst, vil kravet til effektivitet og tilstedeværelse øke i takt med forbundets størrelse. Dette må det tas høyde for også i forhold til Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 25

Organisasjonsutviklingsprogrammet

Organisasjonsutviklingsprogrammet Organisasjonsutviklingsprogrammet 2013 2017 1 Bakgrunn Landsmøtet 2003 Rammemodelldokumentet Landsmøteperioden 2005-2009 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Landsmøteperioden 2009 2013 Godt fagforeningsarbeid

Detaljer

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms Seksjonsarbeid Samlinger i Troms Slik begynte det! 10. august 1998: Avtale mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund om utredning av grunnlaget for å etablere en ny form for organisering

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid

Godt fagforeningsarbeid Side 1 av 57 Godt fagforeningsarbeid Organisasjonsmodell, samhandling og planlegging Kurs for fagforeningsstyrer og seksjonsstyrer Side 2 av 57 Til veilederen: Gjennomføring av kurset - praktiske forutsetninger

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo

Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Årets kurskatalog fra Fagforbundet Oslo inneholder et variert og omfattende kurstilbud, og vi både ønsker og tror at du finner ett eller flere kurs som du kan tenke

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Side 2 Forslagsnr: 981 Fra: 812 FAGFORBUNDET HORDALAND Forslag til

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 12

Sak til Landsmøtet Nr: 12 Sak 12 Sak til Landsmøtet Nr: 12 Dato: 25.05.2011 Saksbehandler: Per Godtland Kristensen Dokumentnr DM: Forslag til endringer i 4B, fylkesstyrets mandat 1.Bakgrunn for saken Ved fristens utløp var det

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 FRIKJØPSORDNING FOR TILLITSVALGTE I UTDANNINGS- FORBUNDET, SKOLENES LANDSFORBUND OG SYKEPLEIER- FORBUNDET. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Nettverk - Noen erfaringer med nettverksbygging og nettverksarbeid

Nettverk - Noen erfaringer med nettverksbygging og nettverksarbeid Nettverk - Noen erfaringer med nettverksbygging og nettverksarbeid Regionsvise seksjonssamlinger Tromsø 3. mai Storslett 4. mai Finnsnes 10. mai Harstad 11. mai 2010 Sissel M. Skoghaug Nettverksleder i

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Mot slutten av året vil vi også måtte legge opp til diskusjoner fram mot fylkesmøtet i 2011.

Mot slutten av året vil vi også måtte legge opp til diskusjoner fram mot fylkesmøtet i 2011. Handlingsplan og Budsjett 2010 2010 er et år uten de veldig mange og tunge aktivitetene i Fagforbundet. I utgangspunktet er det to sentrale hovedaktiviteter som skal håndteres, Tariffoppgjørene og Fagforbundsuka(ene).

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

Strategiplan Hovedprioriteringer 2016

Strategiplan Hovedprioriteringer 2016 Strategiplan Hovedprioriteringer 2016 omtanke solidaritet samhold Strategiplan 2016 Landsstyret vedtar hvert år forbundets strategiplan og hovedprioriteringer. Dette er det «viktigste av det viktige»

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Skolering og yrkesfaglige tilbud i Fagforbundet

Skolering og yrkesfaglige tilbud i Fagforbundet Skolering og yrkesfaglige tilbud i Fagforbundet Side 1 av 38 Innledning 1.1 Presentasjon av tema og problemstilling Vi har valgt prosjektoppgave 3 om hvordan samhandlingen fungerer mellom de ulike nivåene

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Håndbok for avdelingstillitsvalgte Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Innhold 1. NITOs Avdelinger... 3 2. Årsmøtet... 3 Avdelingens budsjett og regnskap... 3 3. Avdelingens oppgaver og aktiviteter...

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret FORSLAGSNUMMER: 1 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Endring i paragraf 14.2 om årlig aktivitetskonferanse med følgende

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 - Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat...3 2. Utfordringer...4 3. Ny organisasjonsstruktur...5 4. Medlemmer...6 4.1 Medlemstilknytning...6

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

Svar fra kompetansesentrene på spørsmål 1-7. Svar fra tillitsvalgte på spørsmål 1-7. Delsvarene(Alternativ) 1 2 3 4 5 6 7

Svar fra kompetansesentrene på spørsmål 1-7. Svar fra tillitsvalgte på spørsmål 1-7. Delsvarene(Alternativ) 1 2 3 4 5 6 7 Svar fra tillitsvalgte på spørsmål 1-7 Delsvarene(Alternativ) 1 2 3 4 5 6 7 Svaralternativ 1 6 15 4 11 0 1 18 Svaralternativ 2 6 9 14 3 2 10 8 Svaralternativ 3 4 0 5 2 12 10 2 Svaralternativ 4 2 0 2 11

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 31) JUN2010 ARBEIDSDEPARTEMFNTFT Deres ref.: 201001331 - BOS Vår ref: Dato: FBH

Detaljer

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11)

AKTIVITETSPLAN. (Oppdatert 11.04.11) AKTIVITETSPLAN 2011 (Oppdatert 11.04.11) Fagforbundet Sør-Trøndelag arrangerer flere aktiviteter i løpet av året. Det er viktig at fagforeningene også har oversikt over fylkets aktiviteter slik at fagforeningene

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8

LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 LM-sak 12.2-11 Delegatordning, 4, 7 og 8 Innledning forutsetninger og bakgrunn for saken Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. h vedta vedtektsendringer.

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15

Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15 Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15 1. Forankring og formål Plan for ansattes rett til medbestemmelse er forankret i Molde Kommunestyre, sak 036/02 og Molde Formannskap, sak 093/02. Planen må også ses i

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM

OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM OMSTILLINGER -OM OMSTILLING OG OMORGANISERING I KOMMUNER OG SYKEHUS FAGPOLITISK KONFERANSE FOR TILLITSVALGTE 7. MARS 2013, ELVERUM Når har tillitsvalgte rett til å bli tatt med på råd? I henhold til hovedavtalene

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor Sammen for kvalitet Sammen for kvalitet Fagforbundet setter søkelyset på kvalitet på offentlige tjenester. Forbundet ønsker å vise i praktisk arbeid og med gode eksempler at medlemmene gjør en viktig

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: Tid: 09:00-16:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: Tid: 09:00-16:00 PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Quality Augustin Hotell, Trondheim Møtedato: 03.10.2016 Tid: 09:00-16:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad,

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

NSFs forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene: «Ståsted» våren Dag Olberg, Fafo

NSFs forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene: «Ståsted» våren Dag Olberg, Fafo NSFs forsøk med frikjøpte nestledere ved fylkeskontorene: «Ståsted» våren 2013 Dag Olberg, Fafo 1 Disposisjon: 1)Tema i intervjuene Forventinger og hypoteser våren 2013 Generelt om fylkesorganisasjonene

Detaljer

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015

Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger. Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Arbeidsrettslige utfordringer ved kommunesammenslåinger Avd dir/advokat Tor Allstrin, KS advokatene Bergen, 23. april 2015 Hva er en kommunesammenslåing? Kommunesammenslåinger innebærer at to eller flere

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Dok 1 09.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Vedlagt følger LO Kommunes krav til endringer i Hovedavtalen

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016.

Med dette høringsnotat ønsker forbundsstyret å høre organisasjonen før konkrete forslag fremmes for tinget i 2016. Høringsnotat organisasjonsutvikling forslag om justeringer i NFFs valgordninger, funksjonstid for tillitsvalgte og organisering av valg på fotballtinget Innledning Tinget i 2014 vedtok betydelige justeringer

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Innledning... 3. Hovedprioriteringer for 2015... 4. Samfunnsendring og samfunnsmakt:... 5. Konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping...

Innledning... 3. Hovedprioriteringer for 2015... 4. Samfunnsendring og samfunnsmakt:... 5. Konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping... STRATEGIPLAN 2015 1 Innhold Innledning... 3 Hovedprioriteringer for 2015... 4 Samfunnsendring og samfunnsmakt:... 5 Konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping... 5 Kommunereformen... 7 Kommune-

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres ved framføring Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Sekretariatet vedtok i januar 2011 å sette ned en arbeidsgruppe som fikk i

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato: 2016/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato: 2016/ Innspillpunkt 1 Arbeidsgruppe Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan Stedlig ledelse V/Viseadministrerende direktør Marit Lind Universitetssykehuset Nord-Norge HF Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.:

Detaljer