Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon"

Transkript

1 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

2 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons- og evalueringsprosjektet i landsmøteperioden konkluderte med at organisasjonsmodellen ikke var til hinder for å løse oppgavene. Det ble påpekt at det handlet om mer tid. Organisasjonsprosjektet Godt fagforeningsarbeid konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Forbundsstyret vedtok flere anbefalinger for å endre på dette. Den viktigste anbefalingen var at arbeidsmåtene i prosjektet skulle videreføres. Organisasjonen skal arbeide etter lærlingprinsippet/håndledelse, overordnet organ må sikre gjennomføring i neste nivå. Dette betyr omlegging av arbeidsformene både i fylkeskretsene og i forbundet sentralt. For å bidra til endring av arbeidsformene må strukturen i planarbeidet endres og tidspunkt for konferansene for seksjoner, ungdom og pensjonist legges etter årsmøte, fylkesmøte og landsmøte. Oppgavene er noe som angår hele organisasjonen, og hele organisasjonen har ansvar for at disse oppgavene blir godt ivaretatt. En naturlig konsekvens blir at vervene til ledelse av både seksjoner, ungdom og pensjonist gjennomføres i forbundsorganene. En fordel av en slik valgordning er at disse vervene blir likestilt med de andre vervene som velges. Med bakgrunn i organisasjonsprosjektet Godt fagforeningsarbeid ble det anbefalt at organisasjonen skulle videreutvikle egen arbeidsform i alle ledd for å sikre operasjonalitet og utvikling. Dette skal omfatte organisasjonsutvikling i hele forbundet med hovedvekt på yrkesfaglig og yrkesorganisatorisk arbeid, tillitsvalgtarbeid og fagligpolitisk arbeid. Strukturen skal være gjenstand for oppmerksomhet ved at den faktisk benyttes til å få utført arbeidsoppgavene, for eksempel ved at det etableres klubber og koordineringsledd der det er grunnlag for det. Landsmøteperioden skal ha fokus på organisasjonsutvikling med vekt på operasjonalitet og god ressursutnyttelse. Fagforbundet skal: Konkretisere oppgaver, fordele oppgaver på verv og roller, og følge opp de enkelte verv. Styrke regionalt arbeid, og videreutvikle samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2

3 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 3 Gjennomgå forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Det gjelder kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i vårt forbund. Dette skal også omfatte Fagforbundets administrative organisering, herunder informasjonsvirksomheten i forhold til kompetansebehov og rekruttering. Styrke rollen til tillitsvalgte nærmest medlemmene (plasstillitsvalgte) ved å tydeliggjøre deres oppgaver og legge til rette for god oppfølging. Styrke forbundsstyrets lederansvar gjennom nye rutiner for oppfølging av plan- og rapporteringsverket, strategiplanen og årshjul for øvrig. Styrke Fagforbundet sin posisjon i forhold til konkurransen med profesjonsforbundene gjennom systematisk arbeid med profilering av enkeltyrker, yrkesorganisering samt yrkesfaglig og yrkespolitisk arbeid. Gjennomføre organisasjonsutviklingstiltak og vurdere alternative organisasjonsstrukturer som kan virke fremmende for å løse organisasjonens oppgaver både fagligpolitiske, yrkesfaglige og arbeidsgiverrelaterte. Det forutsettes at behov for eventuelle endringer i Vedtektene fremmes for landsmøtet i Det er fremmet en rekke forslag som ønsker en gjennomgang av organisasjonsstrukturen og arbeidsmåtene i Fagforbundet. Fagforbundet ble dannet i 2003 basert på en rammemodell for organiseringen. Gjennom Fagforbundets modell skulle det etableres en slagkraftig organisasjon som skulle sikre medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale rettigheter og arbeide for et samfunn preget av likhet og rettferdighet. Samtidig skulle Fagforbundet løfte fram de enkelte yrkene og sikre deres identitet og yrkesstolthet. Medlemmer på alle tariffområder skulle ha likeverdig behandling. Fagforeningene er det medlemsnære leddet, og tillitsvalgte møter medlemmene hver dag. Det er en forutsetning at fagforeningene fungerer, og fylkeskretsen skal sørge for det. For å lykkes har forbundsstyret i forbindelse med prosjektet Godt fagforeningsarbeid vedtatt at forbundet skal videreføre arbeidsmåtene i prosjekt Godt fagforeningsarbeid. Samtidig foreslås det å endre tidspunktet for konferansene for seksjoner, ungdom og pensjonister for å sikre en bedre sammenheng mellom vedtak og gjennomføring. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 3

4 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 4 Dette forslaget fremmes for å ivareta intensjonene i flere forslag som omhandler organisasjonsstrukturen eller arbeidsmåtene. Dette forslaget dekker flere forslag. Forslaget tiltres Det er fremmet en rekke forslag som ønsker en gjennomgang av organisasjonsstrukturen og arbeidsmåtene i Fagforbundet. Fagforbundet ble dannet i 2003 basert på en rammemodell for organiseringen. Gjennom Fagforbundets modell skulle det etableres en slagkraftig organisasjon som skulle sikre medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale rettigheter og arbeide for et samfunn preget av likhet og rettferdighet. Samtidig skulle Fagforbundet løfte fram de enkelte yrkene og sikre deres identitet og yrkesstolthet. Medlemmer på alle tariffområder skulle ha likeverdig behandling. Fagforeningene er det medlemsnære leddet, og tillitsvalgte møter medlemmene hver dag. Det er en forutsetning at fagforeningene fungerer, og fylkeskretsen skal sørge for det. For å lykkes har forbundsstyret i forbindelse med prosjektet Godt fagforeningsarbeid vedtatt at forbundet skal videreføre arbeidsmåtene i prosjekt Godt fagforeningsarbeid. Samtidig foreslås det å endre tidspunktet for konferansene for seksjoner, ungdom og pensjonister for å sikre en bedre sammenheng mellom vedtak og gjennomføring. Dette forslaget fremmes for å ivareta intensjonene i flere forslag som omhandler organisasjonsstrukturen eller arbeidsmåtene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 4

5 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 5 Forslagsnr: 748 Fra: 804 FAGFORBUNDET HEDMARK "Det settes ned ett utvalg i perioden , som skal se på hele Fagforbundets organisasjonsstruktur. Slik forbundet er organisert i dag, kreves det menneskelige ressurser som det hittil har vært vanskelig å få på plass. Særlig gjelder dette den yrkesfaglige organiseringen. Dernest bør forhandlingsvirksomheten og måten vi organiserer dette arbeidet på gjennomgås i hele sin bredde. Det gjelder kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt, sett i sammenheng med det politisk/ organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i vårt forbund. Gjennomgangen må legge betydelig vekt på hvordan Fagforbundets ulike nivåer skal henge sammen, og det bør tydeliggjøres hvordan forholdet mellom nivåene skal være. Utvalget skal jobbe frem nødvendige forslag til eventuelle endringer for å få Fagforbundet til å fungere mest mulig optimalt i alle ledd. Forslagene fremmes på landsmøte i Fagforbundet blir 10 år 17.juni Etter 10 års erfaringer vet man at det kan være hensiktsmessig å gjøre noen evalueringer og endringer i egen organisasjon. Dette blir en del av godt fagforeningsarbeid. Forslaget ansees dekket av forslag Organisasjonsprosjektet "Godt fagforeningsarbeid" konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Det er derfor behov for en gjennomgang av organiseringen av arbeidet og arbeidsmåtene på de ulike organisasjonsnivåene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 5

6 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 6 Forslagsnr: 798 Fra: 803 FAGFORBUNDET OSLO Når Fagforbundet ble etablert i 2003, var det etter en prosess hvor svært mange hensyn skulle tas og mange kompromisser måtte inngås. Fagforbundet ble dermed dannet med en kompleks og ressurskrevende organisering. Det gjelder både det politisk/organisatoriske og det administrative apparat. Selv om det i denne perioden har vært gjennomført et Organisasjons- og evalueringsprosjekt, samt Prosjektet God Fagforeningsarbeid, er det åpenbart behov for en fullstendig gjennomgang av hele forbundet. Slik forbundet er organisert i dag, kreves det menneskelige ressurser som det hittil ikke har vært mulig å få på plass. Særlig gjelder dette den yrkesfaglige organiseringen. Altfor mange fagforeninger strever med å få dette til. Det kan ikke fortsette fordi det er helt avgjørende at vi evner å koble yrke, arbeidsplass og organisasjon. Det er viktig for det enkelte medlem, men også nødvendig for at Fagforbundet skal kunne begrunne vårt politisk/organisatoriske arbeid med yrkesfaglig kunnskap og innflytelse. Uten å få dette på plass, vil vi ikke være i stand til å arbeide med våre politiske løsninger med dokumentert kunnskap. Dernest bør forhandlingsvirksomheten og måten vi organiserer dette arbeidet på gjennomgås i hele sin bredde. Det gjelder kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i vårt forbund. Konkurranseutsetting og anbudspolitikken fører til stadig oppsplitting av tariffavtaler/arbeidsgiverområder og et økende antall private/kommersielle aktører. Fagforbundets ivaretakelse av alle våre medlemmer og evne til samfunnspolitisk påvirkning må være sentralt i gjennomgangen. Gjennomgangen må legge betydelig vekt på hvordan Fagforbundets ulike nivåer skal henge sammen, og hvordan forholdet mellom nivåene skal være bør tydeliggjøres. Måten Fagforbundet har organisert sitt administrative apparat, herunder informasjonsvirksomheten, må inngå i prosjektarbeidet. Det forutsettes at behov for eventuelle endringer i Vedtektene fremmes for landsmøtet i Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 6

7 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 7 Forslaget ansees dekket av forslag Organisasjonsprosjektet "Godt fagforeningsarbeid" konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Det er derfor behov for en gjennomgang av organisering av arbeidet og arbeidsmåtene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 7

8 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 8 Forslagsnr: 868 Fra: 818 FAGFORBUNDET NORDLAND Organisasjonsdokument til drøfting på landsmøtet 2013 Fagforbundets organisering med geografisk avgrensede fagforening er en struktur som må vernes om og styrkes. Dette er en av de organisatoriske grepene rammemodellen i 2003 ga oss som en politisk samlet kraft og styrke. Det nye arbeidslivet med oppsplitting av tariffområder gir helt klart utfordringer for en slik fagforening, og ikke minst når arbeidsgiver organiserer seg over områder som dekker flere fagforeninger. Behovet for en sterk organisatorisk og politisk leder av den lokale fagforeninga er viktigere nå enn noen sinne. Ikke minst for å kunne ha en oversiktlig ledelse på politikken for alle tariffområder, fra elever gjennom yrkesgrupper og helt til pensjonistmedlemmene. Det at leder ikke har verv etter hovedavtalene vil være en positiv og samlende faktor. Gjennom utviklingen av Fagforbundet fremover, er dette en viktig ledetråd. Og skille vervet som fagforeningsleder fra hovedavtaleverv, handler ikke om å kunne skille mellom hattene, men få rom til å lede, være politisk aktiv, bygge organisasjonen og ikke balansere mellom hva du kan si og hvordan rollen oppfattes av en gitt arbeidsgiver. Landsdekkede fagforeninger må utfases og avvikles som en del av organisasjonsutviklingen til Fagforbundet. Geografisk avgrensa fagforeninger må kunne fange opp alle organisatoriske og politiske saker knyttet til medlemmene. Koordineringsledd er den mest riktige organisasjonsmodellen for å samordne og koordinere politisk aktivitet der flere fagforeninger organiserer hos samme arbeidsgiver. Dessverre er ikke det lenger få områder. Men økende, og behovet for opprettelse av koordineringsledd er enorm. Når det blir slik at møter overtar for aktivitet, administrerer vi oss inn i en hverdag det er vanskelig å se at vi kan løse med frivillige lokale tillitsvalgte både etter vedtekter og hovedavtale. Ikke minst er det viktig at våre lokale tillitsvalgte for nok tid og resurser til det som er det viktigste, våre medlemmer og deres arbeidshverdag. På bakgrunn av denne erkjennelsen er det nødvendig for landsmøtet og diskutere hvordan koordineringsledd skal organiseres og løses. Er dette rett for alle avtaleområder? Kan det løses på en annen måte? Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 8

9 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 9 Forbundets holdning til koordineringsleddenes arbeidsform er også viktig å få klarlagt. Retningslinjene for koordineringsledd inneholder viktige punkter om hvordan man drifter et koordineringsledd. Men dette leddet skal innholde et styre. Ikke alle koordineringsledd vil ha dette behovet. Men noen koordineringsledd oppleves som veldig store. I slike sammenhenger brukes styrer/arbeidsutvalg. Dersom den politiske aktiviteten i koordineringsleddet foregår i styret og ikke i leddet, er det grunn til å spørre seg om det er for koordinering leddet er opprettet, eller for å fatte raske vedtak andre plasser enn i den organisatoriske stolpen med fagforeninger, fylkeskretser og sentrale organer. Fagforbundet må ikke pulveriseres til en organisasjon der vedtak fattes i andre organer en den ordinære organisasjonsstolpen. Det er viktig å holde forbundet samlet og strømlinjeformet. Det er viktig at vi som forbund hele tiden jobber med holdninger og kultur. På noen områder er vi ikke kommet lengre enn at vi tenker som NKF eller NHS. Vi evner ikke alltid som forbund å se det nye arbeidslivet, de nye mulighetene i organisasjonen, eller hvordan dette arbeidet skal utvikles fremover. Hvordan vi ivaretar og gir likt medlemstilbud til alle medlemmer uansett tariffområdet, må fremdeles være en prioritert oppgave. Det er alltid behov for å diskutere fagforeningsstruktur, størrelse på fagforeninger og hvordan disse fungerer. Her vil det være lokale forhold som avgjør om det er hensiktsmessig å slå sammen eller det rett å slett er for vanskelig å samordne fagforeningen over slike uoverkommelige geografiske områder. Fagforbundet må alltid strekke seg etter å være et mest mulig operativt forbund. Noen ganger kan det hende at forbundets ledelse bør vurdere å innhente samtlige fagforeningsledere til samling/opplæring når det oppstår en politisk situasjon. Det å bygge spesialistgrupper på tema som konkurranseutsetting/privatisering og retten til heltid er viktig skritt som er tatt i inneværende periode. Det er ofte slik lokalt at sakene har høyt tempo gjennom forvaltningen, og da er det viktig at forbundets bistand fremdeles sikres å være den beste. Noen konklusjoner fra Nordland: Landsdekkende fagforeninger må utfases og avvikles. Koordineringsleddsstrukturen og retningslinjene må gjennomgås. Det må gjøres en vurdering om denne modellen skal brukes i alle avtaleområder. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 9

10 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 10 Forslaget ansees dekket av forslag Organisasjonsprosjektet "Godt fagforeningsarbeid" konkluderte med at Fagforbundet er bedre til å fatte vedtak enn til å gjennomføre dem. Det er derfor behov for en gjennomgang av organisering av arbeidet og arbeidsmåtene. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 10

11 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 11 Forslagsnr: 571 Fra: 069 FAGFORBUNDET TRONDHEIM De landsdekkende fagforeningene opphører, medlemmene overføres lokal fagforening. Dette for å gi et bedre likeverdig tilbud til medlemmer av Fagforbundet jf formålsparagrafen Tiltres ikke. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en gjennomgang av fagforeningsstrukturen. Dette vil også omhandle landsdekkende fagforeninger. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 11

12 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 12 Forslagsnr: 1064 Fra: 812 FAGFORBUNDET HORDALAND Fagforbundet må konkludere med hvordan fremtiden til de landsdekkende fagforeningene skal være. Det vises til Landsmøtet 2009 hvor dette punktet var på dagsorden. Det å drive en landsdekkende fagforening slik som situasjonen er i dag er utfordrende og til tider går det ut over medlemmene. Diskusjonen rundt de landsdekkende fagforeningene må konkluderes og så må hele forbundet deretter følge de vedtak som er fattet. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en gjennomgang av fagforeningsstrukturen. Dette vil også omhandle landsdekkende fagforeninger. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 12

13 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 13 Forslagsnr: 347 Fra: 213 FAGFORBUNDET PORSGRUNN Legge ned seksjonene og benytte midlene til andre ting som mer frikjøp lokalt. Evaluere seksjonen og vurdere om dette er en hensiktsmessig organisering. Manglende interesse for seksjonsarbeid fra medlemmene og tillitsvalgte. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke. Forslaget tiltres ikke Forskning viser at yrkesutøvere i stor grad organiserer seg med bakgrunn i yrkestilhørighet. For å ha innflytelse i framtiden må vi sikre forbundets størrelse i konkurranse med profesjonsforbund. Viser også til forslag Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 13

14 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 14 Forslagsnr: 379 Fra: 201 FAGFORBUNDET HELSEFORETAK NEDRE TELEMARK Seksjonene avvikles i neste landsmøteperiode. all yrkesfaglig arbeid tillegges Forbundsstyret, fylkeskretsen eller fagforeningsstyrene og det opprettes yrkesutvalg på sentralt- og fylkesnivå. Det bør i landsmøteperioden opprettes 3-4 prøvefylker for ny ordning. Seksjonene skaper skott på alle nivå i organisasjonen ved egne konferanser og egne valg. Dette arbeidet er så viktig at det må innlemmes som et satsningsområde på styrenivå. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke Forslaget tiltres ikke Forskning viser at yrkesutøvere i stor grad organiserer seg med bakgrunn i yrkestilhørighet. For å ha innflytelse i framtiden må vi sikre forbundets størrelse i konkurranse med profesjonsforbund. Viser også til forslag Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 14

15 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 15 Forslagsnr: 929 Fra: 810 FAGFORBUNDET VEST-AGDER I løpet av Landsmøteperioden bør vi ha en skikkelig gjennomgang av regionsnivået i Fagforbundet. Her er det flere spørsmål som må stilles: - Er det hensiktsmessig at rettighetsarbeidet og interessearbeidet er skilt mellom fylkeskretser og kompetansesentra? - Er inndelingen i fylkeskretser basert på fylkene i landet hensiktsmessig? Eller bør man ser på større eller mindre geografiske områder enkelte steder? En slik gjennomgang må sendes ut til drøfting og uttalelse senest midt i Landsmøteperioden, slik at det blir god mulighet til å drøfte dette i Fagforeninger, Fylkeskretser og i alle andre aktuelle organer. Det er grunn til å vurdere om ressursinnsatsen gjennom de regionale ledd og kontorer, fylkeskretser og kompetansesentra gir best mulig slagkraft for organisasjonen. Her kan nevnes mye, men det er ingen naturgitte forhold som sier at fylker danner det beste grunnlaget for organisering av Fagforbundets fylkeskretser. Det er også grunn til å diskutere hvorvidt en større del av rettsarbeidet bør bringes inn under lokal/regional kontroll. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 15

16 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 16 Forslagsnr: 316 Fra: 047 FAGFORBUNDET BUSS- OG SPORVEISBETJ. FORENING ny tekst Dersom ikke LO sørger for at våre medlemmer får samme tariffrettigheter som andre forbunds medlemmer i bussbransjen, må Fagforbundet vurdere å gå ut av LO. Vi kan ikke lenger ha en situasjon der våre medlemmer ikke har tariffrettigheter til Bussbransjeavtalen, slik situasjonen er i dag i NHO området. Det er utrolig vanskelig å ivareta medlemmenes interesser uten tariffrettigheter. Våre medlemmer i dette området vil forsvinne om dette ikke kommer på plass. Overføres til div. saker. Tiltres. Forslaget tiltres ikke Retten til å inngå tariffavtale på vegne av medlemmene er grunnleggende for Fagforbundet. LO utredningen om Grensetvister, organisasjonsplan og tariffpolitisk styrke belyser disse spørsmålene inngående. Denne utredningen skal debatteres på LO kongressen i mai Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 16

17 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 17 Forslagsnr: 163 Fra: 254 FAGFORBUNDET SKI Kompetansesentrene tilbake til Fylkeskretsene Lov og avtaleverk må være sammen med hver enkelt fylkeskrets, slik som det er i Oslo. Ivaretas av forslag 154 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 17

18 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 18 Forslagsnr: 348 Fra: 213 FAGFORBUNDET PORSGRUNN Kompetansesenteret legges administrativt under fylkeskretsen. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Dette omfatter også god ressursutnyttelse. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 18

19 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 19 Forslagsnr: 378 Fra: 201 FAGFORBUNDET HELSEFORETAK NEDRE TELEMARK Kompetansesenterets rådgivere overføres fylkeskretsen. De skal fremdeles være ansatt sentralt men være en del av staben i fylkeskretsen. Det skal være minimum 2 rådgivere pr fylke. Fylkeskleder er daglig leder. Denne omstillingen skal gjennomføres innen neste 4 års periode / landsmøteperiode og senest innen Det må bli bedre samarbeid og planlegging mellom fylkesstyret og rådgiverfunksjonen. Kompetansesenteret er som et utskilt selskap i organisasjonen og rådgivertjenesten må innlemmes i større grad i fylkeskretsens planlegging og strategi. Det vil gi mer strukturert opplæring og bistand til tillitsvalgte. Ivaretatt i forslag 959 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Dette omfatter også god ressursutnyttelse Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 19

20 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 20 Forslagsnr: 439 Fra: 379 FAGFORBUNDET MELØY, AVD 379 Opprette eget kompetansesenter i Nordland På grunn av store reiseavstander for kompetansesenteret i Tromsø bør det opprettes et eget kompetansesenter i Nordland. Ressursen til dette senteret må være stor nok til å kunne ivareta alle avtaleområdene. Tiltres ikke. Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 20

21 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 21 Forslagsnr: 1017 Fra: 820 FAGFORBUNDET FINNMARK Endring av navn "Kompetansesenteret i Tromsø" endrer navn til "Kompetansesenteret for Nord- Norge" For å få et helhetlig navn for hele Nord-Norge. Forslaget tiltres Det er fornuftig å endre navn på kompetansesentrene slik at man lettere kan lese hvilke områder kompetansesentrene dekker. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 21

22 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 22 Forslagsnr: 845 Fra: 819 FAGFORBUNDET TROMS Kompetansesenteret Tromsø endrer navn til Kompetansesenteret for Nord- Norge. Dette må også gjøres på de andre Kompetansesentrene, slik at det gjenspeiler den region/områder de dekker. Forslaget taler for seg selv Forslaget tiltres Det er fornuftig å endre navn på kompetansesentrene slik at man lettere kan lese hvilke områder kompetansesentrene dekker. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 22

23 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 23 Forslagsnr: 416 Fra: 278 FAGFORBUNDET ÅS Kompetansesentrene legges ned i sin nåværende form. Kompetansesenterets ansatte "overføres" til fylkeskretsen og fordeles forholdsmessig mellom de fylkene de allerede representerer. På denne måten vil det tvinges frem et tettere samarbeid mellom kompetansesenteret og fylkeskretsen. Fylkeskretsen jobber tett opp mot fagforeningene og deres tillitsvalgte og ved å flytte kompetansen fra kompetansesenteret til fylkeskretsen, vil fylkeskretsen få mulighet til å holde seg orientert om hva som skjer i fylket, innenfor kompetansesenterets område. I tillegg vil det være større mulighet for å ha en lik holdning ut mot foreningene og svare likt på spørsmål. Ivaretas av forslag 154 Tiltres ikke Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 23

24 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 24 Forslagsnr: 154 Fra: 344 FAGFORBUNDET OPPEGÅRD Kompetansesentrene legges ned i sin nåværende form. Kompetansesenterets ansatte "overføres" til fylkeskretsen og fordeles forholdsmessig mellom de fylkene de allerede representerer. På denne måten vil det tvinges frem et tettere samarbeid mellom kompetansesenteret og fylkeskretsen. Fylkeskretsen jobber tett opp mot fagforeningene og deres tillitsvalgte og ved å flytte kompetansen fra kompetansesenteret til fylkeskretsen, vil fylkeskretsen få mulighet til å holde seg orientert om hva som skjer i fylket, innenfor kompetansesenterets område. I tillegg vil det være større mulighet for å ha en lik holdning ut mot foreningene og svare likt på spørsmål. Ivaretar også forslag 163 og 164 Tiltres Forslaget ansees dekket av forslag Forslag 1143 har i seg en styrking av regionalt arbeid, og videreutvikling av samarbeidsorganene for organisasjon/tariff i kompetansesenterområdene. Forslaget innebærer også en gjennomgang av forhandlingsvirksomheten og måten forbundet organiserer dette arbeidet på. Dette gjelder både kompetansesentrene og forhandlingsenheten sentralt sett i sammenheng med det politisk/organisatoriske ansvaret som er fordelt på tre nivåer i forbundet. Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 24

25 Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 25 Forslagsnr: 695 Fra: 817 FAGFORBUNDET NORD-TRØNDELAG Organiseringen av Kompetansesentrene endres ved at hver fylkekrets blir arbeidssted for to rådgivere. I kommende landsmøteperiode foreslås det at det kjøres prøveprosjekt i et eller flere fylker med felles kontor for fylkeskretsen og kompetansesenteret. Rådgivere på hvert fylkeskontor vil sikre en mer helhetlig organisasjon både organisatorisk, arbeidsrettslig og politisk. Skaper nærhet og blir mer tilgjengelig for de lokale tillitsvalgte og arbeidsgivere. Vil gi tillitsvalgte innenfor alle avtaleområder nyttig og raskere rådgivning og saksbehandling i forhold til arbeidsrettslig spørsmål. Terskelen for å henvende seg angående saker vil bli mindre. Lokale hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte opplever at de trenger svarene med en gang. Viktig i forhold til styrking og profesjonalisering av fagforeningene. Bedre informasjonsflyt og koordinering i forhold til fagforeningene. En slik organisering vil gi mer proffe fagforeninger. Vil også ha en klar verveffekt. Det vil bli lettere å reise ut til de lokale fagforeningene i forhold til kortere reiseavstander med et fylke som arbeidsområde, i stedet for dagens organisering med en stor region som arbeidsområde. En slik organisering vil ikke, med den teknologien vi har i dag, være til hinder for utvikling på breddekompetanse, nettverksarbeid og utveksling mellom rådgiverne og forbundet. Slik det er i dag med rådgiverne organisert i regionkontor blir det altfor langt unna tillitsvalgte og medlemmer i fylke med tanke på nærhet og service. Med Fagforbundet sin medlemsvekst, vil kravet til effektivitet og tilstedeværelse øke i takt med forbundets størrelse. Dette må det tas høyde for også i forhold til Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 25

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid

Godt fagforeningsarbeid Godt fagforeningsarbeid Konklusjoner og anbefalinger De to hovedmåla i prosjektet har i henhold til forbundsstyrets vedtak vært: å sikre at fagforeningene lykkes i sitt arbeid. Fagforeningene er det utførende,

Detaljer

Organisasjonsutviklingsprogrammet

Organisasjonsutviklingsprogrammet Organisasjonsutviklingsprogrammet 2013 2017 1 Bakgrunn Landsmøtet 2003 Rammemodelldokumentet Landsmøteperioden 2005-2009 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Landsmøteperioden 2009 2013 Godt fagforeningsarbeid

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Fagforeningens evaluering

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Fagforeningens evaluering Organisasjons- og evalueringsprosjektet Fagforeningens evaluering Rundskriv 11/08 Organisasjons- og evalueringsprosjektet i landsmøteperioden 2005 2009 Fase B Evalueringsfasen EVALUERINGSPROSJEKT Organisasjons-

Detaljer

I år har Fagforbundet feiret sitt 10 års jubileum. I de ti åra har vi vokst, både i antall medlemmer og i mangfold i vår aktivitet.

I år har Fagforbundet feiret sitt 10 års jubileum. I de ti åra har vi vokst, både i antall medlemmer og i mangfold i vår aktivitet. Odd Haldgeir Larsen Landsmøtet 2013 Innledning dagsorden vedtekter. Dirigenter, Landsmøte! I år har Fagforbundet feiret sitt 10 års jubileum. I de ti åra har vi vokst, både i antall medlemmer og i mangfold

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid i Sør-Trøndelag. Representantskapsmøte november 2012

Godt fagforeningsarbeid i Sør-Trøndelag. Representantskapsmøte november 2012 Godt fagforeningsarbeid i Sør-Trøndelag Representantskapsmøte november 2012 Idè gjøre organisasjonen bedre Konkrete arbeidsoppgaver skal gjøre organisasjonen bedre. Følger tre satsingsområder: Yrkesfaglig

Detaljer

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms Seksjonsarbeid Samlinger i Troms Slik begynte det! 10. august 1998: Avtale mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund om utredning av grunnlaget for å etablere en ny form for organisering

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Arne Stenberg Heidi Johnsen Randi Gunsteinsen Petter Brynhildsen

Arne Stenberg Heidi Johnsen Randi Gunsteinsen Petter Brynhildsen Arne Stenberg Heidi Johnsen Randi Gunsteinsen Petter Brynhildsen 1. Innledning. Prosjektoppgaven er en del av fase 3 opplæringen i Fagforbundet. Medlemmene av prosjektet ble sammensatt av kurslederne og

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Avd, Saksb: Fellesadministrasjonen, Jan Rudy Kristensen Arkivsaksnr.: 08/5517 Arkiv:

SAKSFRAMLEGG. Avd, Saksb: Fellesadministrasjonen, Jan Rudy Kristensen Arkivsaksnr.: 08/5517 Arkiv: SAKSFRAMLEGG Avd, Saksb: Fellesadministrasjonen, Jan Rudy Kristensen Arkivsaksnr.: 8/557 Arkiv: ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKTET Sammendrag: Til Fagforbundets Landsmøte i 25 ble det fremmet en rekke

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

Debatthefte En modell som er en justering av dagens modell modell B. Alle innspill må sendes inn gjennom Netigate Frist for innspill er 8.

Debatthefte En modell som er en justering av dagens modell modell B. Alle innspill må sendes inn gjennom Netigate Frist for innspill er 8. Debatthefte En modell som er en justering av dagens modell modell B Alle innspill må sendes inn gjennom Netigate Frist for innspill er 8. februar Innhold Innledning til Debattopplegg for organisasjonsutviklingsprogrammet

Detaljer

Representantskapets Medlemmer Kontroll- og Revisjonskomitéen Kompetansesenteret i Stavanger INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 14.

Representantskapets Medlemmer Kontroll- og Revisjonskomitéen Kompetansesenteret i Stavanger INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 14. Representantskapets Medlemmer Kontroll- og Revisjonskomitéen Kompetansesenteret i Stavanger Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 05/6955-4 001 01.09.2006 Roy Gyberg / tlf. 38 17 25 91 INNKALLING TIL

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid

Godt fagforeningsarbeid Side 1 av 57 Godt fagforeningsarbeid Organisasjonsmodell, samhandling og planlegging Kurs for fagforeningsstyrer og seksjonsstyrer Side 2 av 57 Til veilederen: Gjennomføring av kurset - praktiske forutsetninger

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 2017 2021 Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 12

Sak til Landsmøtet Nr: 12 Sak 12 Sak til Landsmøtet Nr: 12 Dato: 25.05.2011 Saksbehandler: Per Godtland Kristensen Dokumentnr DM: Forslag til endringer i 4B, fylkesstyrets mandat 1.Bakgrunn for saken Ved fristens utløp var det

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - annet Side 2 Forslagsnr: 981 Fra: 812 FAGFORBUNDET HORDALAND Forslag til

Detaljer

Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo

Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Årets kurskatalog fra Fagforbundet Oslo inneholder et variert og omfattende kurstilbud, og vi både ønsker og tror at du finner ett eller flere kurs som du kan tenke

Detaljer

Nettverk - Noen erfaringer med nettverksbygging og nettverksarbeid

Nettverk - Noen erfaringer med nettverksbygging og nettverksarbeid Nettverk - Noen erfaringer med nettverksbygging og nettverksarbeid Regionsvise seksjonssamlinger Tromsø 3. mai Storslett 4. mai Finnsnes 10. mai Harstad 11. mai 2010 Sissel M. Skoghaug Nettverksleder i

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Fagforbundets egen organisasjon

Fagforbundets egen organisasjon Dagsordens pkt. 7 Fagforbundets egen organisasjon Innsendte forslag Landsstyrets innstilling Fagforbundets 4. ordinære landsmøte 16.-20. oktober 2017 Forslagsnr: 504 Fra: FAGFORBUNDET SIRDAL Fjerne fagforening

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd. 325 2014-2015 Oslo 19.12.2013 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor

Detaljer

Mot slutten av året vil vi også måtte legge opp til diskusjoner fram mot fylkesmøtet i 2011.

Mot slutten av året vil vi også måtte legge opp til diskusjoner fram mot fylkesmøtet i 2011. Handlingsplan og Budsjett 2010 2010 er et år uten de veldig mange og tunge aktivitetene i Fagforbundet. I utgangspunktet er det to sentrale hovedaktiviteter som skal håndteres, Tariffoppgjørene og Fagforbundsuka(ene).

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE FASE

PROSJEKTOPPGAVE FASE PROSJEKTOPPGAVE FASE 3 2008 Bjørg Håland Stensø Thor Wilthil Grete Mosand Kari Øwre Geir Ole Kanestrøm 1 Innholdsfortegnelse Prosjektoppgaven s. 2 Innledning s. 4 Oppsummering spørreundersøkelse s. 7 Fagforbundet

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. september 2009 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 02.01.09 03.08.09 01.09.09 Endring siste måned Endring fra 02.01.09 01 Østfold 18 179 18 263 18223-40 44 02 Akershus 21 012 21 282 21226-56 214 03 Oslo 34

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fagforbundet Akershus 2017 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Sak 8.2.5 Språklige endringer

Sak 8.2.5 Språklige endringer Sak 8.2.5 Språklige endringer Forslag 8.2.5.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende språklige endringer tas inn i vedtektene gjennomgående: Vedtektene endres slik at begrepene «landsmøte» og «landsmøteperiode»

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2008 oo000oo Dokument 1 7.mai kl 0900 HOVEDAVTALE 3.6 Rett til permisjon Valgte

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 14/3 FRIKJØPSORDNING FOR TILLITSVALGTE I UTDANNINGS- FORBUNDET, SKOLENES LANDSFORBUND OG SYKEPLEIER- FORBUNDET. Rådmannens innstilling:

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

Sak til Landsmøtet Nr: 8

Sak til Landsmøtet Nr: 8 Sak 8 Sak til Landsmøtet Nr: 8 Dato: 25.05.2011 Saksbehandler: Per Godtland Kristensen Dokumentnr DM: Landsmøteperiodens lengde 1. Bakgrunn for saken Da fristen for å fremme saker til årets landsmøte utløp,

Detaljer

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor 10. februar 2017 // Bjørn Lien 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Flere brukere

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret

Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret Organisasjons- og vedtektskomiteen innstilling til styret FORSLAGSNUMMER: 1 Forslagsstiller: Norsk Folkehjelp Sanitet Forslaget gjelder: Endring i paragraf 14.2 om årlig aktivitetskonferanse med følgende

Detaljer

Utfordringer i framtida

Utfordringer i framtida Utfordringer i framtida HVORDAN ER HK BEREDT TIL Å MØTE DEM? Handel og Kontor i Norge Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat 2. Utfordringer 3. Ny organisasjonsstruktur 4. Medlemmer 4.1 Medlemstilknytning

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Meløy avd 379 Behandlet av årsmøtet den 2.Februar 2017 Innhold Innledning... 3 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til fylkeskretsens

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Skolering og yrkesfaglige tilbud i Fagforbundet

Skolering og yrkesfaglige tilbud i Fagforbundet Skolering og yrkesfaglige tilbud i Fagforbundet Side 1 av 38 Innledning 1.1 Presentasjon av tema og problemstilling Vi har valgt prosjektoppgave 3 om hvordan samhandlingen fungerer mellom de ulike nivåene

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Hvordan forhindre konkurranseutsetting

Hvordan forhindre konkurranseutsetting Hvordan forhindre konkurranseutsetting en veileder for Spekterområdet Veilederen gir ansatterepresentanter, fagforeninger og tillitsvalgte hjelp i arbeidet med å unngå fragmentering av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Hovde gård, Brekstad Møtedato: 17. 18. september 2012 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

Landsstyrets innstilling:

Landsstyrets innstilling: Landsstyrets innstilling: Forslagstiller Sakstittel Saksnr. Innstilling Buskerud fylkeslag Frikjøp av fylkesledere 10-01 Tiltres ikke, mot 2 stemmer Øyvind Wiksaas Navneendring 10-02 Avist Stavanger og

Detaljer

PROTOKOLL. Kristin Sæther, Gunn Karin Olsen, Elin Austmo, Hege Grande, Nanna Dyrendal, Nina Olsen, Leif-Ketil Lorentsen SAKLISTE

PROTOKOLL. Kristin Sæther, Gunn Karin Olsen, Elin Austmo, Hege Grande, Nanna Dyrendal, Nina Olsen, Leif-Ketil Lorentsen SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 REGIONSTYRET TRØNDELAG Møtested: Quality Grand Hotell, Steinkjer Møtedato: 12.01.2017 Tid: 09:00-11:00 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne,

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

Strategiplan Hovedprioriteringer 2016

Strategiplan Hovedprioriteringer 2016 Strategiplan Hovedprioriteringer 2016 omtanke solidaritet samhold Strategiplan 2016 Landsstyret vedtar hvert år forbundets strategiplan og hovedprioriteringer. Dette er det «viktigste av det viktige»

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Kommunereformen en veileder for tillitsvalgte. omtanke solidaritet samhold

Kommunereformen en veileder for tillitsvalgte. omtanke solidaritet samhold Kommunereformen en veileder for tillitsvalgte omtanke solidaritet samhold Veilederen vil kunne bli oppdatert. Melding om eventuelle oppdateringer vil bli lagt ut på www.fagforbundet.no/tema/kommunereformen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?

Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem? - 1 - Innholdsoversikt 1. Bakgrunn og mandat...3 2. Utfordringer...4 3. Ny organisasjonsstruktur...5 4. Medlemmer...6 4.1 Medlemstilknytning...6

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst

HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst FAGFORBUNDET AKERSHUS 2017 Styrebehandlet 28/11-2016 Side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: Tid: 13:30-17:30

PROTOKOLL. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: Tid: 13:30-17:30 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros Hotell, Røros Møtedato: 20.10.2014 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Tarjei Leistad,

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

Sak Saksgang og saksbehandling

Sak Saksgang og saksbehandling Sak 8.2.4 Saksgang og saksbehandling Forslag 8.2.4.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Nytt kulepunkt i eksisterende 7: Behandle saker fremmet av avdelingene Nytt kulepunkt

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 18.01.2010 kl. 09:00-13:45 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Solfrid

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017 2021 Yrkesseksjon kontor og administrasjon Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon har som hovedoppgave å arbeide for gode

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013

Håndbok for avdelingstillitsvalgte. Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Håndbok for avdelingstillitsvalgte Sist oppdatert av Hovedstyret i oktober 2013 Innhold 1. NITOs Avdelinger... 3 2. Årsmøtet... 3 Avdelingens budsjett og regnskap... 3 3. Avdelingens oppgaver og aktiviteter...

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist

HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV. SAMMENDRAG: Ny regional struktur i NAV er sendt på høring med høringsfrist VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 17/02850-2 Arkivkode ---/---/&13 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Kommunestyret 20.04.2017 HØRING OM FORSLAG TIL FREMTIDIG REGIONAL STRUKTUR I NAV SAMMENDRAG:

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain.

PROTOKOLL. Dessuten møtte: Fra Kompetansesenteret for Østlandet møtte Knut Arve Malvik. Fra de ansatte møtte: Bente Oppberget og Rabbia K. Hussain. PROTOKOLL Utvalg: 02 REPRESENTANTSKAPET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet, Keysers gate 15, Oslo Møtedato: 24.11.2016 Tid: 09:00-15:00 Til stede: 92 delegater var tilstede ved møtestart. Dessuten møtte:

Detaljer