Veileder for beskrivelse av helseeffekter planbeskrivelse Kristiansand kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for beskrivelse av helseeffekter planbeskrivelse Kristiansand kommune"

Transkript

1 Veileder for beskrivelse av helseeffekter planbeskrivelse Kristiansand kommune Formål: I planbeskrivelsen skal det være et eget kapittel om helseeffekter. Denne veilederen er ment som et arbeidsredskap for å hjelpe til med å beskrive ulike helseeffekter med tekst i planbeskrivelsen eller om det må utføres en egen utvidet beskrivelse av helseeffekter. Folkehelseloven 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Med helseeffekter menes endring i helsetilstand og/eller prognose ved et tiltak i forhold til dagens situasjon. Planbeskrivelse for Kristiansand kommune: Alle planer skal ha en beskrivelse av helseeffekt. Beskriv hvordan planen bidrar til å fremme helsen for befolkningen i området. Redegjør for om det er faktorer i området eller i planen for å utvikle dette som kan gi negativ innvirkning på befolkningens helse. Eksempel på faktorer som kan ha positiv innvirkning på befolkningens helse: Gode boforhold, nærhet til urbant friluftsliv, natur/landskaps- og opplevelseskvaliteter, gode gang- og sykkelforbindelser, kollektivtilbud, sosiale møteplasser og aktivitetstilbud, mulighet for deltakelse og medvirkning, nærhet til barnehage og skole, nærhet til arbeidsplasser og nærhet til offentlige og private servicetilbud med mer. Andre eksempler for beskrivelse av positive helseeffekter: Finnes det gode stillesoner i området og i hvilken avstand befinner disse seg? Finnes det kulturminner eller andre kvaliteter i området som kan være med på å skape god stedsidentitet? Er det serveringsvirksomheter eller arrangementsarenaer som kan bidra positivt i form av sosiale møteplasser, deltakelse eller inkludering?

2 Er det nærhet til servicefunksjoner (private og offentlige) i området og i hvilken avstand befinner disse seg? Eksempel på faktorer som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse: Nærhet er en vesentlig faktor: Atkomsten til området kan være lengre enn reell avstand pga ulike typer barrierer (fysiske og mentale). Graden av barrierer viser hvor sammenhengende/ tilgjengelig «stedet/området/byen» er for innbyggerne. Nærliggende støykilder som vei, bane, fly, tekniske installasjoner og næringsvirksomhet med fare for støy, støv og lukt. Utrygge forhold som trafikk, kriminalitet med mer. Andre eksempler for beskrivelse av negative helseeffekter: Er det serveringsvirksomheter eller arrangementsarenaer i området som kan medføre luktplager eller støy? Vil planen eller tiltaket kunne endre stedets identitet negativt? Er det behov for skadeforebyggende tiltak i området? Vil tiltaket eller planen på noen måte kunne påvirke områder utenfor planområdet, eksempelvis tilgang til natur, aktivitetsarealer med mer på en negativ måte? Spørsmål 1, 2 og 3 under skal kunne avklare om det er godt nok å beskrive helseeffekter i planbeskrivelsen eller om det må gjennomføres en egen utvidet vurdering av helseeffekter (som vedlegg til planbeskrivelsen): 1. Vil forslaget virke negativt innen; sammenhengene forbindelseslinjer for gående og syklende, inkludering, hverdagsliv og identitet/tilhørighet? Ja Nei Ubetydelig 2. Vil forslaget virke negativt for spesifikke grupper i befolkningen (jenter, gutter, kvinner, menn, mennesker med funksjonsnedsettelse, barn, unge eller eldre eller andre sårbare grupper)? Ja Nei Ubetydelig 3. Vil forslaget kunne øke helseforskjellene (inkludert sosiale faktorer) hos befolkningen i området? Ja Nei Ubetydelig Begrunnelse for nei eller ubetydelig i spørsmål 1 til 3 skal beskrives under eget kapittel om folkehelse i planbeskrivelsen. 4. Dersom et eller flere av spørsmålene 1, 2 eller 3 er besvart med ja må det gjøres en beskrivelse av helseeffekter i et eget dokument (som vedlegg til planbeskrivelsen). Kommunen som helsemyndighet kan gi pålegg om Helsekonsekvensutredning etter Folkehelselovens 11 dersom det ikke er gitt en tilfredsstillende beskrivelse av helseeffekter.

3

4 Vedlegg 2- SPØRSMÅLSPAKKE Spørsmålene i spørsmålspakken er ment å fungere som en støtte i arbeidet med de sosiale aspektene i planprosessen. Spørsmålene er ikke ment å være heldekkende, men skal vise bredden innenfor det sosiale området. Spørsmålene skal inspirere, vekke tanker og danne grunnlag for refleksjon og diskusjon. Spørsmålene kan også gjøre det mulig at det vokser fram nye spørsmål i diskusjonen som kan være anvendelige i sammenhengen. Mange av spørsmålene kan belyses ut fra ulike perspektiver, eksempelvis: Hvordan berøres barn og unge, personer midt i livet eller eldre? Hvordan berøres kvinner eller menn, jenter eller gutter? Hvilken påvirkning har tiden på døgnet eller tiden på året? Er de like eller ulike? Spørsmålspakken er utarbeidet innenfor rammene for SMS-prosjektet og bygger på Göteborgs stads tre verktøy for sosialt bærekraftig by: kunnskapsmatrisen, sosial konsekvensanalyse (SKA) og barnekonsekvensanalyse (BKA) som S2020, byutviklingskontoret og nettverket Barn och unga i fysisk planering har utviklet.

5 Samlet by Sosiale og romlige sammenhenger, koblinger, bygge bro over barrierer, variasjon og blanding, kontinuitet, lokalisering av offentlige funksjoner, helse og trygghet Fysiske sammenhenger Hvordan er koblingene mellom det å bo, arbeid, kultur og rekreasjon? Hvordan er koblingene til andre funksjoner og til byen for øvrig? Finnes det fysiske eller opplevde barrierer? Fører eventuelle barrierer til at ulike funksjoner eller innbyggere skilles? Er det kontinuerlig bebyggelse og koblinger mellom områdets/stedets/byens/regionens ulike deler for gående, syklister og kollektivtrafikkreisende? Funksjoners sammenheng Er sosiale funksjoner synlige på offentlige steder og bidrar de til økt tillit? Hvis ikke, hvordan påvirkes området/stedet/byen? Hvordan er variasjonen og blandingen i nærmiljøet/bydelen/byen; skala, botilbudsformer, service og andre funksjoner? Er nærmiljøet blandet, slik at man kan opplever helheten som variert? Føler alle seg velkommen her? Hvilken betydning har stedet du undersøker for byen/regionen? Spørsmålseksempler på ulike skalanivåer: Bygning og sted Er det en blanding av boligtyper? Nærmiljø Hvilke fysiske eller opplevde barrierer finnes i nærmiljøet? Bydel Er det store sosioøkonomiske og demografiske forskjeller innenfor bydelen? By Er det sterke koblinger i form av f.eks. god kollektivtrafikk og kontinuerlig bebyggelse mot resten av byen? Region Hvilken betydning har stedet du undersøker for regionen?

6 Statistikk / sosioøkonomiske data Er sosioøkonomiske data forskjellige fra stedet og bydelen/byen/regionen (er området blandet)? Les og analyser statistikk: Alder, kjønn, husholdningstyper, klasse- og ressursforskjeller, etnisitet, helsedata. Er botilbud, hustyper eller boligstørrelser forskjellig fra stedet og bydelen/byen/regionen enn andre områder(er området blandet)? Er det bygninger fra ulike tider (hvilket gjør at det blir ulike kostnadsnivåer og dermed et grunnlag for blanding av ulike grupper)? Er det en blanding av ulike boligtyper? Hvem er det som bor her? Hva slags type husholdning er det? Er det noe som er vanlig, noe som er uvanlig? Hvor ligger inntektsnivået og hvordan er den sosioøkonomiske statusen? Hvem arbeider og oppholder seg i området? Er området/bydelen segregert? Er det noen generelle mønstre når det gjelder trygghet og helse? Finnes det kunnskap om trygghet og forskjeller i helse? Transport Er det god tilgjengelighet for å ta seg frem med barnevogn, rullestol eller rullator? Hvordan kommer man seg til de funksjoner som mangler i området? Er det lett for noen og vanskelig for andre? Er det sikre, trygge og sammenhengende gangstrøk? Er det eksempelvis tilstrekkelig belysning? Hvordan er kollektivtrafikken, bilveiene, sykkel- og gangveiene i området? Er noen trafikktype prioritert? Hva er ikke prioritert? Fungerer kollektivtrafikken for ulike grupper i hverdagen, eksempelvis for barnefamilier, skoleungdom, eldre? Kan de ta seg fram på egenhånd? Er gang- og sykkelveiene sikre slik at barn kan bevege seg der på egenhånd? Finnes det bilfrie strøk? Skaper de ulike trafikkområdene barrierer? Hvordan er topografien på stedet, hvordan er de fysiske forutsetningene når det gjelder koplinger i nærområdet/bydelen/byen? Er kollektivtrafikken god på ulike nivåer, og for ulike grupper? Er det lett å komme seg fram med kollektivtrafikken innenfor nærmiljøet, bydelen, byen og regionen?

7 Samspill Samspillintegrering, møter og kontakter, delaktighet, felles nøytral arena, private og offentlige miljøer, orienterbarhet (det å finne fram) og trygghet Fysiske forutsetninger Er det steder for samspill mellom barn? Er disse i så fall samme eller andre steder enn der voksne oppholder seg? Innbys også voksne til å oppholde seg på barnas steder? Skaper miljøet forutsetninger som er gode eller mindre gode for å møtes? Er det steder som oppleves som attraktive der mennesker vil oppholde seg, bli værende en stund, treffe hverandre og slappe av? Er det forbindelseslinjer som krysser hverandre eller møtes her? Steder for spontane treff? Hvilke felles flater (private og delprivate rom) finnes der det er mulig å bli kjent med naboene? Finnes det private/delprivate/halvoffentlige/ offentlige steder? Er grensene mellom disse stedene så tydelige at man lett kan skjelne dem og merke hva som er hva? Er byrommet oversiktlig? Finnes det vinduer og nærvær? Er det tydelige baksider her? Finnes det alternative veier, kontinuerlige og belyste strøk? Er orienterbarheten (det å finne fram) god? Hvor integrert er stedet i gatestrukturen? Henger stedet/området godt sammen med byen for øvrig? Er det grøntområder og vannområder som frister til bruk? Er det steder som oppleves som uregulerte/ikke-planlagte som kan friste eller frister til at mennesker setter sine egne kreative «avtrykk» på stedet? Aktivitet Hvilke opplevelseskvaliteter finnes i området? Finnes det steder for aktivitet og målpunkter for andre enn de som bor der? Kan mennesker velge å være aktive eller passive på møtestedene? Finnes begge disse typer steder? Finnes det lekemiljøer for barn i alle aldre, og er disse lett tilgjengelige? Er det aktivitet hele døgnet (eller mulighet for det)? Spørsmålseksempler på ulike skalanivåer: Bygning og sted Hvilke felles flater (private og delprivate rom) finnes der det er mulig å bli kjent med naboene? Nærmiljø Finnes det felles møtesteder som er åpne for alle? Bydel Aktiverer mennesker seg i organisasjoner og foreninger? Finnes det gode møtesteder/- lokaler for dem i bydelen? By Finnes det offentlige rom der mennesker med ulik bakgrunn og fra ulike deler av byen kan se hverandre og møtes? Region Finnes det steder for aktivitet, målpunkter for andre som ikke bor her? Hvem beveger seg på stedet? Hvem er det som bruker det? Hvem er ikke her i dag? Hvem møtes her? Er det gode felles arenaer som ballplasser, grillplasser, grønt- og vannområder?

8 Delaktighet Trives man her? Er det mulighet til å føle at man tar del i en større sammenheng, eksempelvis ved å ta del i og studere andre menneskers eller gruppers aktivitet? Finnes det offentlige rom der mennesker med ulik bakgrunn og fra ulike deler av byen kan se hverandre og møtes? Føler besøkende seg velkommen her, og er det steder der det befinner seg mennesker fra hele bydelen/byen/regionen? Er det risiko for at visse grupper kan føle seg utenfor og ekskludert? Føler mennesker seg delaktige i samfunnet? Aktiverer mennesker seg i organisasjoner og foreninger? Finnes det arenaer (tavler, steder, lokaler) for meningsutveksling og samtale? Finnes det steder der man kan oppholde seg og samspille uten at man behøver å spise eller drikke?

9 Dagligliv Bruk, lokalisering, ulike behov og livssituasjoner, tilbud og variasjon, service og aktiviteter, tilgjengelighet, rekkevidde og nærhet, helse og trygghet. Hverdagssysler og servicefunksjoner Hvilken type service og andre funksjoner finnes og muliggjøres i området? Dersom funksjonene ikke finnes akkurat her, hvor er de nærmeste og hvordan er kommunikasjonen dit? Er steder for daglige aktiviteter enkelt organisert? Komme seg til jobben, handle mat, omgås venner og slektninger, hente barn, mosjonere/fysisk aktivitet, delta i foreningsliv/kulturaktiviteter/hobbyer. Er det steder å lufte hunden, bade, danse, dyrke frukt og grønt, lese, hvile, bygge noe osv.? Hvordan fungerer miljøet for ulike mennesker: ulik alder, kjønn, rullestolbrukere, nedsatt hørsel/syn osv.? Hvor er nærmeste lokale sentrum med eksempelvis butikker, helsesenter, bank, kulturell virksomhet, bibliotek og fritidsklubb? Hvordan er kommunikasjonen dit? Hvilke nødvendige og ønskelige funksjoner kan nås til fots, med sykkel eller med kollektivtrafikk? Finnes det et lett tilgjengelig gjenbrukssted (miljøstasjon)? Hvordan er tilgangen til parkeringsplasser for bil og sykkel? Er det mulighet til å benytte seg av en bilpool? Hvordan er mulighetene for barn til å ta seg til skole, venner og fritidsaktiviteter på egenhånd? Hvordan er tilgangen til grøntområder i tilknytning til boligen? Hvordan er tilgangen til grøntområder i bydelen, og i hvilken utstrekning brukes de av innbyggerne? Stimulerer stedets form/sammenheng/koplinger til daglig mosjon/fysisk aktivitet? Hvilke regionale arbeidsplasser eller målpunkter finnes i nærheten? Spørsmålseksempler på ulike skalanivåer: Bygning og sted Er gårdsmiljøene trygge, slik at foreldrene føler seg trygge på å la barna leke der uten tilsyn? Nærmiljø Er steder for daglige sysler nære og lett tilgjengelige? (Komme seg til service, skole, hente barn, trimme osv.) Bydel Hvordan er tilgangen til grøntområder i bydelen, og i hvilken grad brukes de av innbyggerne? By Hvor enkelt er det i dagliglivet for ulike grupper i byen? Er det ulike forutsetninger? Region Er det god kollektivtrafikk til resten av regionen? Strøk og koblinger Hvordan er det med bilbruken og bilholdet i området? Er området bygd opp for at man skal bruke bil? Hvem er det i så fall som ikke begunstiges? Finnes det fungerende sykkelkoblinger og kollektivtrafikk? Fungerer hverdagsplanleggingen (logistikken) enkelt? Hvordan er kollektivtrafikken? Avgangstetthet, utforming av holdeplasser og koblingene til holdeplassene? Er det god kollektivtrafikk til resten av regionen?

10 Er dette et sted man reiser til eller fra i hverdagen? Er området rundt holdeplass, gang- og sykkelveier samt lekeplasser sikre og trygge? Er det lett å finne fram i omgivelsene? Er området lagt til rette for spaserturer? Kan man lett ta seg til grøntområde eller annet rolig område til fots? Har området god orienterbarhet (det å finne fram)? Er de romlige sammenhengene begripelige og lette å tolke og forstå? Ikke minst viktig for barna. Trygghet Hvordan er den opplevde tryggheten? Har foreldre oversikt over den nære lekeplassen dersom slik finnes? Er gårdsmiljøene trygge, slik at foreldrene føler seg trygge på å la barna leke der uten tilsyn? Oppleves miljøene som ivaretatt, eller er det mye skadeverk? Hvordan er det med renhold og stell i området i dag? Hvordan bidrar dette til menneskenes opplevelse av stedet? Finnes det vinduer som gir utsyn ut mot stedet eller gaten? Finnes det virksomheter med vinduer ut mot stedet eller gaten? Er dette offentlige virksomheter som bibliotek, restauranter og kafé? Er de åpne gjennom døgnet og året? Er gang- og sykkelveier til nødvendige funksjoner som handel og kollektivtrafikk trygt utformet, med oversiktlighet og synlighet? Tør foreldre å la barn bevege seg mellom skole, fritidsaktiviteter og hjemmet på egenhånd? Annet Er det muligheter/grunnlag for næringsliv, handel, arbeidsplasser og andre økonomiske aktiviteter her? Har mennesker mulighet til å gjøre miljøet til sitt? Finnes det «avtrykk» som barn har laget i det offentlige rommet, steder som barna har gjort til sine egne? Hvordan fungerer stedene på ulike tider av døgnet eller året? Finnes det offentlig toalett i området? Er det tilgang til toalett som er universelt utformet?

11 Identitet Karakter og identitet, vurdering og tolkning, historisk dybde og fortellinger, erfaringer og minner, tilhørighet og delaktighet, attraktivitet Bygde miljøer Er miljøet tatt godt hånd om/tatt vare på? Hvordan er vedlikeholdet av området? Er steder og bygninger utformet med en detaljrikdom, gir de en opplevelse av skjønnhet eller finnes det noe annet som vekker interessen og gjør turen interessant for forbipasserende? Finnes det landemerker i området man orienterer seg etter i byen og som forbindes med stedet? Finnes det noe identitetsskapende møtested "Vi sees på XXX"? Hvilke deler i det bygde miljøet bærer på identiteten? Er det strøkene og strukturen? Bygningsdetaljer, taksilhuetter, fargenyanser, skilting osv.? Finnes det historiske steder eller enkeltbygninger som er betydningsfulle og formidler en historie? Kan disse løftes mer fram? Bildet av stedet Føler de som bor/arbeider her samhørighet/identitet/delaktighet med området? Er man gode naboer her? Har innbyggerne noen spesiell følelse for stedet? Opplever man en "sjel"? Hva er unikt for området eller stedet? Hvordan ser mennesker fra andre deler av byen på stedet? Har den et spesielt "stempel"? Hvordan oppleves stedet dersom man kommer fra en annen region eller en annen del av verden? Hvordan er områdets status? Ansees det å være attraktivt eller lite attraktivt å bo her? Hva finnes av ulike «mentale inndelinger» innenfor bydelen, og hvordan varierer statusen og fortellingene om de ulike delene? Er det noe i det fysiske miljøet som styrker forskjeller eller fellesskap? Hva da? Føler innbyggerne seg hjemme her? Føler besøkende seg velkommen her? Hva finnes av fortellinger om stedet (historiske eller moderne)? Har innbyggerne egne navn på steder i området? Hva er stedets "innsidebilde", dvs. hva er bildet menneskene har ut fra sine erfaringer fra stedet eller området? Viktig for selvbildet og viljen til å ta del i en forandring. Spørsmålseksempler på ulike skalanivåer: Bygning og sted Har bebyggelsen en spesiell karakter? Finnes det historiske steder eller enkeltbygninger som er betydningsfulle og formidler en historie? Kan disse løftes mer fram? Nærmiljø Har innbyggerne noen spesiell følelse for stedet? Opplever man en "ånd"? Hva er unikt for området eller stedet? Bydel Hva finnes av ulike mentale inndelinger innenfor bydelen, og hvordan varierer statusen og fortellingene om de ulike delene? By Finnes det landemerker i området man orienterer seg etter i byen og som forbindes med stedet? Region Hvordan beskrives området i media og hvordan påvirker det folks oppfatninger? Hva finnes av kollektive oppfatninger av området?

12 Hva er stedet "utsidebilde", dvs. hva slags oppfatning har mennesker som aldri har vært der? Her spiller mediebeskrivelser og myndighetenes innsats inn. Hvordan beskrives området i mediene? Påvirker medienes beskrivelse av området den opplevde tryggheten? Hvor godt stemmer medienes rapportering overens med statistikk for området? Hvordan er områdets historie? Er mennesker nyinnflyttet, eller har man bodd her over lang tid? Hvordan var det før, og hva har hendt over tid?

13 Vedlegg 3. Statistikk/GIS/INDIKATORER For å kunne arbeide best mulig med sosiale aspekter i samfunnsplanleggingen, kreves det god kunnskap og faktabakgrunn om byen, dens ulike områder og innbyggere. Områdetilknytet statistikk er en god støtte og iblant en forutsetning for å kunne legge et godt grunnlag for arbeidet med de sosiale spørsmålene i en planprosess, fremfor alt i en innledende fase, men også videre under prosessens gang. Statistikk kan gi en indikasjon på behovet for ulike innsatser og prioriteringer. Det er ikke interessant å bare se tall i en planleggingssammenheng, det er sammenlikningen av den som blir relevant samt den analysen og konklusjonen man kan trekke av dem. Statistikk kan gi et godt bilde av hvordan bydelen/området/stedet forholder seg til andre områder i et lokalt og regionalt perspektiv. Statistisk grunnlag knyttet til GIS- sjikt For å kunne arbeide effektivt og muliggjøre et godt analysearbeid, må materialet være godt samlet, lett tilgjengelig og oversiktlig. Statistikk kan hentes fra ulike kilder, eksempelvis fra nasjonale statiske databaser eller fra kommunenes egen kartlegging og utviklingsarbeid i byen. GIS (Geografisk informasjonssystem) kan med gode resultater benyttes for å gjøre statistisk materiale både lett tilgjengelig og oversiktlig. GIS er et kartsystem og i tillegg en database der en mengde informasjon kan skapes og knyttes til geografiske områder eller enkelte objekter. Systemet er effektivt med et svært bredt bruksområde, hvilket gjør at systemet i dag er vanlig brukt som et felles arbeids- og kommunikasjonsverktøy innen og mellom ulike planleggingsorganer. Under følger eksempler på variabler som kan koples til et GIS- sjikt, hentet fra SCB (statistiska central byrån) ü Befolkning i aldersgrupper ü Befolkningsutvikling de siste 5-10 årene ü Utenlandsk/svensk bakgrunn ü Utdanningsnivå år ü Sysselsettingsstatus/aktivitet år ü Sysselsetting/bransje år ü Sysselsetting/sektor år ü Beboere i botilbudsform ü Middelinntekt år ü Sykmeldingsnivå år ü Antall foretak/arbeidssteder ü Foretakenes/arbeidsstedenes størrelse ü Bilhold Variablene presenteres forslagsvis i taushetsbelagte absolutte tall og prosenter. Samtlige individbaserte variabler kan presenteres eksempelvis kjønnsinndelt eller ut fra en demografisk gruppeinndeling. Gjennom videre bearbeiding kan også utviklingskurver og tematiske kart genereres i system. Eksempel på indikatorer og nøkkeltall knyttet til SKB- matrisen.

14 Sosialt aspekt Samlet by Samspill Dagligliv Identitet Omfatter Variasjon Blanding Integrasjon Flette sammen livets ulike forløp Lokalisering av offentlige funksjoner Møtesteder Trygghet Trafikk Møter og kontakter Delaktighet Behov Sysler Fritid Tilgjengelighet Forskjeller mellom kjønnene Funksjonshemming Service Kommunikasjonsmuligheter Opplevelse Oppfatning Selvbilde Historie Engasjement Indikatorer/Nøkkeltall ü Boformer/botilbudsform ü Eie eiendom ü Bygningsalder ü Andel funksjonshemmede med tilpasset bolig ü Alderssammensetning ü Etnisk bakgrunn/fødeland Befolkningstetthet Familieforhold Utdanningsnivå ü Inntektsnivå Barnefattigdomsindeks alt. familier med lav inntekt (scb) ü Nærhet til grøntområder ü Nærhet til kollektivtrafikk ü Andel sykkeltransporter ü Andel eldre (stiller krav til f.eks. kollektivtrafikk) ü Opplevd trygghet ü Tillit ü Antall anmeldte forbrytelser ü Finnes det en velforening? Valgdeltakelse ü Ungdommers innflytelse (LUPP) ü Funksjonshemmede og eldres innflytelse (Soc) ü Likestillingsindeks ü Kompetanse til videregående skole ü Elevantall ü Trivsel i skolen ü Tilgjengelighet ü Sysselsetting alt. arbeidsløshet ü Yrkesarbeidsfrekvens (kan deles inn etter næringslivsgren hvis man vil se på variasjon, Scb) ü Arbeidspendling ü Utøvelse av fritidsaktiviteter ü Foreningsliv (Teknikk og Fritid) ü Innflytting/utflytting ü Hjemmeboende ü Valgdeltakelse

15 Vedlegg 5. Integrasjons- og likestillingsperspektiv Integrasjonsperspektivet er et uttalt fokus med SMS-prosjektet. Malmökommissionen har produsert interessante rapporter om temaet, blant annet Stadens rumsliga påverkan på hälsa ett diskussionsunderlag framtaget för Kommision för ett socialt hållbart Malmö (Engquist, Larsson og Pelin 2012). Her er noen sentrale deler fra rapporten som kan fungere som inspirasjon. Hvilke faktorer er det i det fysiske miljøet som bidrar til en ulikestilt helse? Hvilke muligheter har byplanleggingsprosesser og deres sluttresultat til å oppnå mer likestilte forutsetninger for en god helse? Anbefalte tiltak fra sluttrapporten i Malmö Det bygde miljøets utforming kan bidra til at eksempelvis geografiske enklaver med egne (og uønskede) levemønstre kan integreres i en helhet der andre normaliteter råder. Med tiltak som utvider individets sosiale sfære øker mulighetene for at sosiale bestemmelsesfaktorer som bidrar til den ulikestilte helsen får redusert betydning. Det er betydningsfullt med store og små arenaer der mennesker fra alle grupper kan møtes likestilt og føle seg delaktige i bylivet. Tett by med små avstander blir et spaserturvennlig område og et støttende miljø for et aktivt liv, noe som fremmer sosial samhørighet. Beboerne blir kjent med sine naboer, og tillit skapes. Et godt fysisk miljø er ekstra viktig i områder der mange beboere har begrensede ressurser. Miljøet eliminerer ikke segregeringen, men kompenserer i en viss grad for dens negative konsekvenser. De som allerede befinner seg langt nede på den sosioøkonomiske stigen er også de som påvirkes mest negativt av ytterligere forverringer i det fysiske miljøet. Ett og samme miljø påvirker mennesker ulikt, mye ut fra deres sosioøkonomiske status den som er ressurssterk, påvirkes mindre. Jo mer segregerte boforholdene er, desto viktigere er det å kunne tilby møtesteder og muligheter til å møte andre grupper med andre livsstiler. Ved trangboddhet er det ekstra viktig å tilby alternativet til hjemmet, da man i større grad omgås utendørs eller på andre møtesteder. Ulikestilte forhold gjenspeiles ikke bare i helsen, men også i ulikestilte sosiale sfærer. Det kan sees som normalt at man ikke greier skolen, ikke har arbeid, at det forsøples og vandaliseres. Geografisk avgrensede enklaver/geografisk avgrensede normaliteter er i første rekke det problemet Malmökommissionen setter fokus på koplet til fysisk planlegging.

16 Her har byplanleggingen en sjanse til å forandre det fysiske miljøet slik at mennesker med ulik bakgrunn har større mulighet til å møte hverandre. Eksempel på tiltak Redusere segregeringen mellom boligområder bygge bro over barrierer og skape tydelige og sammenhengende strøk med veistrekninger til bygater, utbygde gang- og sykkelveier med mer. Skape god kollektivtrafikk ut fra tanken om likestilte forutsetninger. Forbedre tillit, trygghet og sosiale muligheter skape møtesteder uten avgifter som henvender seg til alle, da de fungerer som pustehull for mer utsatte og trangbodde. Legg attraktive institusjoner og andre viktige møtepunkter til det utsatte området. Identifiser hvor møtesteder mangler og bidra til at nye steder etableres der mangelen er størst. Satsing og investering bør settes inn i svekkede og turbulente områder, ettersom det gir stedet en mening og skaper engasjement blant innbyggerne. Bidra til bevisst lokalisering av skoler i godt miljø blandede opptaksområder, trygge og pedagogiske omgivelser. Bidra til en bærekraftig, blandet og inkludert by legg ulike funksjoner side om side. Finn drivkrefter og riktige aktører som er villige til å støtte og satse ut fra de behov som finnes for å bidra til reduserte forskjeller. Aktører som tillater nytenkning og avvik fra tradisjonelle normer skaper de rette forutsetningene. Søk muligheter til å kombinere fortetting med fortsatt grønn by (f.eks. steder for rekreasjon). Noen spørsmål til videre ettertanke Finnes det møtesteder som ikke stiller krav om deltakelse? Hvilke grupper er møtestedene ment for (målgruppe)? Er de attraktive for andre grupper enn de som bor i området? Hvordan brukes stedet til ulike tider på året/døgnet/i uken? Hvilken estetikk har området? Er det attraktivt, og i så fall for hvem? Hvordan er tilgangen til grønne miljøer av blandet karakter? Hvordan er muligheten til å komme seg dit? Hvordan ser koplingene ut mellom boligområdet/kvartalet og den øvrige byen/samfunnet (for eksempel kollektivtrafikk og gang/sykkelområder)?

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK... 6 2.3 REGIONALE FØRINGER

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune REGI O N AL P LAN for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING INKLUDERING OG MANGFOLD PÅ AGDER (2015-2027)

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet i helse Amata Municipa Sosial ulikhet i helse - en gjennomgang Med eksempler over sektorvise virkemidler for å utjevne sosiale ulikheter i helse BALTIC REGION HEALTHY CITIES ASSOCIATION Hobøl kommune Moss kommune

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

Oppstartsdokumentasjon Groruddalssatsingen

Oppstartsdokumentasjon Groruddalssatsingen Oppstartsdokumentasjon Groruddalssatsingen Forord Denne rapporten er utarbeidet av PwC på oppdrag fra Oslo kommune ved Plankontoret for Groruddalen. Arbeidet med rapporten er gjennomført i samarbeid med

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet og hverdagsliv for eldre En evaluering av ulike boligkonsepter Prosjektrapport 36 2009 SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Planprosess og medvirkning 7 1.3 Begreper 8 2. RESULTATVURDERING

Detaljer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer

Utforming av kollektivknutepunkter. Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer Utforming av kollektivknutepunkter Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer VISTA UTREDNING 10/2002 1 Utgiver: VISTA Utredning AS Lay-out og foto: Johan-Ditlef Martens Produksjon:

Detaljer