Videreutdanning for Nordic ESERO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutdanning for Nordic ESERO"

Transkript

1 NO EN Videreutdanning for Nordic ESERO Videreutdanningen består av 5 valgemner (enkeltemner) på 10 studiepoeng hver som studenter kan velge mellom og søke påhvert enkelt.(geologi i skolen, Verdensrom og klasserom, Klimaforskning i polare landskap, Satelittbilder, GPS og GIS i skolen og Under polarhimmelen). Innholdet i samtlige emner knyttes til aktuelle kompetansemål innen relevante læreplaner. Dette gjelder for grunnskole ( klasse i Norge) og videregående skole/gymnasiet i de nordiske land. De nettbaserte aktivitetene kan være arbeidsoppgaver og aktiviteter, diskusjonsforum, nettprøve og rapport. Det vil være en feltsamling på 4-5 dager knyttet til hvert emne. Ved samlingen vil det være aktiviteter ute i felt og i klasserom. Emnene avsluttes med en hjemmeeksamen hvor innleveringen er et undervisningsopplegg knyttet til aktuelt tema. Det vil bli tilgjengelig spennende og aktuelle ressurser og materiell for klasserommet ved hvert emne. Mer detaljert beskrivelse for hvert emne ligger under valgfritt emne og de enkelte emenefanene Søknadsfristene er følgende: Geologi i skolen - Andøya: 15.januar 2016 Klimaforskning i polare landskap - Svalbard: 8.oktober 2015 Verdensrom og klasserom - Luleå: 1.mai 2016 Satelittbilder GPS m.m. - Andøya: 1.mai 2016 Under polarhimmelen: 15. mai 2016 VIDEREUTDANNING FOR NORDIC ESERO Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Vår 2016 Språk Norsk Fakultet Studiested Søknadsfrist Profesjonshøgskole n Se emneplan ARNE NÆSHEIM FJALSTAD Studieprogramansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: SØLVI KJELDSØ FASTVOLD Studieveileder Seniorrådgiver Tlf: E-post: Side 1 av 18

2 YRKESMULIGHETER Studiet gir relevant videreutdanning innen naturfag som styrker kandidatens muligheter som lærer innen naturfag og lignende disipliner. VIDERE UTDANNING Studiet er en vidererutdanning som kan innpasses i andre studier. OPPTAKSKRAV Lærerutdanning (f.eks grunnskoleærer, almennlærer eller faglærer med PPU) ellerminimum Bachleor inndkludert fordypning i natrufag (30 sp) og minimum 3 års erfaring som lærer i naturfag.etter søknadsfristen vil det være et opptak...via Universitetet i Nordland i h.h.t opptakregler og rangeringsreglement. Side 2 av 18

3 Programoversikt 1. STUDIEÅR OVERSIKT Vår 2016 VELG EMNE Valgemner 10 Studiepoeng Klimaforskning i polare landskap (2 semestre) (1/2) - Valgemner Geologi i skolen (2 semestre) (1/2) - Valgemner Høst 2016 VELG EMNE Verdensrom og klasserom (1 semester) - Valgemner Under polarhimmelen (1 semester) - Valgemner Klimaforskning i polare landskap (2 semestre) (2/2) - Valgemner Geologi i skolen (2 semestre) (2/2) - Valgemner Satellittbilder, GPS og GIS i skolen (1. semester) - Valgemner Side 3 av 18

4 Studieplan VIDEREUTDANNING FOR NORDIC ESERO Studiet er et videreutdanningstilbud for hele landet, arrangert av Universitetet i Nordland og NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) på Andøya i Nordland. Se detaljert innhold for hvert enkelt emne under fanen Beskrivelse av studiet OPPTAKSKRAV Lærerutdanning (f.eks grunnskoleærer, almennlærer eller faglærer med PPU) eller Minimum Bachleor inndkludert fordypning i natrufag (30 sp) og minimum 3 års erfaring som lærer i naturfag. Etter søknadsfristen vil det være et opptak via Universitetet i Nordland i h.h.t opptakregler og rangeringsreglement. BESKRIVELSE AV STUDIET Det tilbys 5 emner under denne videreutdanningen og hvert emen kan søkes på enkeltvis se info under hvert emne. LÆRINGSUTBYTTE Et viktig mål med studiet er å aktualisere og modernisere naturfag, samt at deltakerne lærer seg å arbeide etter naturvitenskapelige arbeidsmetoder som kan overføres til undervisningen i skolen. Se også læringsutbyttet for det emnet du tar for mer detaljerte læringsutbyttebeskrivelser. EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER Obligatorisk deltakelse på samlinger Mappe med arbeidsoppgaver, rapporter o.l. Avsluttes med en hjemmeeksamen bestående av et undervisningsopplegg. EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING Eksamensbestemmelser finnes i "Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN)" samt "Retningslinjer for eksamenskandidater ved UiN". Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER 'Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN)' og lokale reglement og retningslinjer på administrer-dine-studier/loverforskrifter-retningslinjer/ KOSTNADER Oppholdsutgifter samt inntil 50% (maks NOK 2000) av reiseutgiftene for feltsaminger dekkes av Nordic ESERO. Reisestøtte gis etter bestått eksamen. Inge navgift utover semesteavgift på kr AVSLUTTENDE EKSAMEN Avsluttes med en hjemmeeksamen bestående av et undervisningsopplegg. UTENLANDSOPPHOLD Ikke aktuelt. Side 4 av 18

5 REALKOMPETANSE Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende regler. PROGRAMEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Side 5 av 18

6 Emnebeskrivelser (5) Klimaforskning i polare landskap (2 semestre) NA129L Klimaendringer kan medføre endringer i havis, isbreer størrelse, permafrost, havstrømmer og temperaturfordeling. Faktiske indikasjoner på klimaendringer kan overvåkes ved hjelp av satellitter. Kunnskap om geologiske strukturer gir indikasjoner på historien om klimaendringer gjennom millioner av år i polarområdene. Geografiske informasjonssystem (GIS) programvare vil bli brukt i kurset. Det vil også benyttes GPS og datalogger i felt. Det forutsettes gode PCkunnskaper for bruk av programvare. Kursdeltakere må disponere egen PC med Windows hvor man må kunne installere programvare før, under og etter feltsamlingen. Temaer for kurset er: endringer i arktisk vær og klima, permafrost, havstrømmer og havis, isbreer, landformer og landskap. Opphold dekkes og det gis 50 % reisestøtte (etter rimeligste måte). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte deltaker (NOK 705 kr). KLIMAFORSKNING I POLARE LANDSKAP (2 SEMESTRE) NA129L Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Videreutdanning Vår 2016/høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 1. studieår Longyearbyen, Svalbard Profesjonshøgskole n Søknadsfrist :00:00 ARNE NÆSHEIM FJALSTAD Emneansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: Side 6 av 18

7 LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper Kjenne til bruk av satellitt for å overvåke egenskaper knyttet til indikasjoner på klimaendringer i polare områder: endringer i havis, isbreer størrelse, permafrost. Kjenne til geologiske grunnlag og strukturer som gir indikasjoner på historien om klimaendringer gjennom millioner av år i polarområdene. Ha kjennskap til mulighetene for GPS, GIS og datalogger verktøy for å kombinere og analysere eksterne data fra satellittbilder og/eller kart med lokale målinger. Ha kjennskap til satellittkommunikasjon, teknologi og anvendelse. Ha kjennskap til moderne observasjonsutstyr og observasjonsmetoder, IKT som verktøy. Ferdigheter Opparbeide et faglig og metodisk grunnlag for å integrere nye kunnskaper om satellittobservasjoner av indikasjoner på klimaendringer, datalogger, GPS og GIS i fagene. Kunne bruke moderne observasjonsutstyr og observasjonsmetoder, IKT som verktøy: datalogger for analyse på stedet av lokale parametere, GPS systemer, QGIS for GIS analyse. Generell kompetanse Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Vise forståelse for sentrale områder knyttet til fagets forskning Redegjøre for begreper, teorier og metoder i faget FORKUNNSKAPSKRAV Undervisningskompetanse i naturfag, geografi eller geofag. Generell IKT-kompetanse. Opptak må godkjennes av ESERO (European Space Education Resource Office) ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Ingen PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensum finnes i sin helhet på websiden og er sammenfattet gjennom de følgende linkene: Side 7 av 18

8 UNDERVISNINGSFORM Fleksibel undervisning med fjernundervisning samt ansikt-til-ansikt undervisning under feltsamling. På selve feltsamlingen vektlegges praktiske aktiviteter med bruk av datalogger for å registrere lokale parametere, og GPS for å kartlegge geologiske trekk på stedet. Dettes kombineres og sammenlignes med satellittbilder og digitale kart ved hjelp av GIS-programvare. Metoder og øvelser er tilpasset slik at de er mulig å bruke på egen skole i eget klasserom. Det forutsettes gode PC-kunnskaper for bruk av programvare. Kursdeltakere må disponere egen PC med Windows hvor man må kunne installere programvare før, under og etter feltsamlingen. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Obligatoriske forberedelsesoppgaver før samlingen, forelesninger, labøvelser, ekskursjoner, feltarbeid, feltrapport. VURDERINGSORDNING Hjemmeeksamen - Undervisningsopplegg, 4 Uker (første gang 2015 vår). Obligatorisk deltakelse - samling, 5 Dager. Teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Mappe - Arbeidsoppgaver, nettprøve, grupperapport og diskusjonsforum, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 vår). EMNEEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Side 8 av 18

9 Geologi i skolen (2 semestre) NA138L Kurset er for lærere som ønsker mer kunnskap om dannelsen av landskapet rundt oss, havnivåendringer og istider, tolkning av landformer og løsmasser, klassifisering av bergarter m.m. På selve feltsamlingen vektlegges praktiske aktiviteter i geologi som kan benyttes i egen undervisning. Opphold dekkes og det gis 50 % reisestøtte (etter rimeligste måte). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte deltaker (ca. NOK 705 kr). GEOLOGI I SKOLEN (2 SEMESTRE) NA138L Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Videreutdanning Vår 2016/høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 1. studieår Andøya Profesjonshøgskole n Søknadsfrist :00:00 ARNE NÆSHEIM FJALSTAD Emneansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap kunne redegjøre for jordas dannelse og bergartsdannende prosesser både i jordas indre og på overflaten. gjenkjenne vanlige mineraler og bergarter gjøre rede for sammenhengen mellom vegetasjon, jordsmonn, jordarter, bergarter og klima. Gjennomføre feltarbeid i disse emnene. forklare vær og værobservasjoner og knytte dette til de mer storstilte naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Ferdigheter kunne opparbeide et faglig og metodisk grunnlag for å integrere nye kunnskaper om geologi i fagene. kunne bruke moderne observasjonsutstyr og observasjonsmetoder, slik som GPS, satellittbilder og GIS - IKT som verktøy Generell kompetanse kunne ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer vise forståelse for sentrale områder knyttet til forskning i faget redegjøre for begreper, teorier og metoder i faget FORKUNNSKAPSKRAV I henhold til emnets opptakskrav Side 9 av 18

10 ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Nei PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR UNDERVISNINGSFORM Forelesninger, lab, feltarbeid, samlingsbasert, deltid LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Obligatoriske forberedelsesoppgaver i naturfag før samlingen, forelesninger, labøvelser, ekskursjoner, feltarbeid., feltrapport VURDERINGSORDNING Hjemmeeksamen - undervisningsopplegg, 4 Uker (første gang 2015 vår). Obligatorisk deltakelse - samling, 5 Dager. Teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 vår). Mappe - Arbeidsoppgaver, nettprøve, grupperapport og diskusjonsforum, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 vår). OVERLAPPENDE EMNER NA118L Geologi i skolen - undervisningsopplegg - 10 studiepoeng. NA118L Geologi i skolen - undervisningsopplegg - 10 studiepoeng. EMNEEVALUERING Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Side 10 av 18

11 Verdensrom og klasserom (1 semester) NA117L Kursdeltagere vil få kjennskap til romferder til planeter som Mars, Saturn og Venus og gjøre egne observasjoner av planeter og stjerner. Det vil bli tilgjengelig undervisningsmateriell og ressurser med fokus på den internasjonale romstasjonen (ISS), - hvordan bygge en romstasjon, livet om bord og arbeide om bord. I tillegg vil det bli opplæring innen satellittnavigasjon og bruk av GPS. Det faglige innholdet i "Verdensrom og klasserom" kan i læreplanene (LK06) for grunnskolen knyttes opp mot hovedområdene "Verdensrommet" og "Forskerspiren" i naturfag. Opphold dekkes og det gis 50 % reisestøtte (etter rimeligste måte). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte deltaker (NOK 705 kr). VERDENSROM OG KLASSEROM (1 SEMESTER) NA117L Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Videreutdanning Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 1. studieår København, Luleå Profesjonshøgskole n Søknadsfrist :00:00 ARNE NÆSHEIM FJALSTAD Emneansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: Side 11 av 18

12 LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap kjenne til norsk forskning og nye muligheter for å utforske og utnytte verdensrommet ved bruk av satellitter og romfartøy. øke kunnskapen sin om sammenhengene i verdensrommet Ha kjennskap til satellittkommunikasjon, teknologi og anvendelse. Ha kjennskap til moderne observasjonsutstyr og observasjonsmetoder, IKT som verktøy. Ferdigheter Opparbeide et faglig og metodisk grunnlag for å integrere nye kunnskaper om verdensrommet i fagene. Kunne bruke moderne observasjonsutstyr og observasjonsmetoder, IKT som verktøy Generell kompetanse Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Vise forståelse for sentrale områder knyttet til fagets forskning Redegjøre for begreper, teorier og metoder i faget FORKUNNSKAPSKRAV Undervisningskompetanse i naturfag. Generell IKT-kompetanse. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Ingen PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensum finnes i sin helhet på websiden og er sammenfattet gjennom de følgende linkene: UNDERVISNINGSFORM Fleksibel undervisning med fjernundervisning samt ansikt-til-ansikt undervisning under feltsamling. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Forelesninger, labøvelser, obligatoriske arbeidsoppgaver. VURDERINGSORDNING Hjemmeeksamen - undervisningsopplegg, 4 Uker (første gang 2015 høst). Obligatorisk deltakelse - samling, 5 Dager. Teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Mappe - Arbeidsoppgaver, nettprøve, grupperapport og diskusjonsforum, teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Side 12 av 18

13 PRAKSIS Ingen OVERLAPPENDE EMNER NA117L-009 Verdensrom og klasserom - 10 studiepoeng. NA137L Verdensrom og klasserom - 10 studiepoeng. EMNEEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Side 13 av 18

14 Under polarhimmelen (1 semester) NA132L Det vil benyttes forskjellige bakkebaserte data og satellittdata for å studere aktivitetene. En «Romkoffert» med en samling instrumenter tilrettelagt for bruk i klasserommet for observasjoner av sola, romværet og stråling i omgivelsene vil bli tilgjengelig. Temaer for kurset er blant annet: overvåking av solaktivitet, romvær, sola og nordlys, instrumentering og observasjoner, forskning knyttet til romvær. Opphold dekkes og det gis 50 % reisestøtte (etter rimeligste måte). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte (NOK 705 kr). UNDER POLARHIMMELEN (1 SEMESTER) NA132L Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Videreutdanning Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 1. studieår Andøya og nett Profesjonshøgskole n Søknadsfrist :00:00 ARNE NÆSHEIM FJALSTAD Emneansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap kjenne til norsk forskning og nye muligheter for å utforske og utnytte temaene sol, solvind og nordlys ved bruk av satellitter og romfartøy. øke kunnskapen sin om sammenhengen mellom solaktivitet og nordlys. Ha kjennskap til moderne observasjonsutstyr og observasjonsmetoder, IKT som verktøy. Ferdigheter Opparbeide et faglig og metodisk grunnlag for å integrere sol, solvind og nordlys i fagene. Kunne bruke moderne observasjonsutstyr og observasjonsmetoder, IKT som verktøy Generell kompetanse Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Vise forståelse for sentrale områder knyttet til fagets forskning Redegjøre for begreper, teorier og metoder i faget Side 14 av 18

15 FORKUNNSKAPSKRAV Se opptakskrav studieplan ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Nei PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensum finnes i sin helhet på websiden og er sammenfattet gjennom de følgende linkene: UNDERVISNINGSFORM Fleksibel undervisning med fjernundervisning samt ansikt-til-ansikt undervisning under feltsamling. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Obligatoriske forberedelsesoppgaver før samlingen, forelesninger, labøvelser, ekskursjoner, feltarbeid, feltrapport. VURDERINGSORDNING Hjemmeeksamen- Undervisningsopplegg, 4 Uker (første gang 2015 høst). Mappe, 1 Semestre. Teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). Obligatorisk deltakelse - samling, 5 Dager. Teller 0/100 av karakteren (første gang 2015 høst). OVERLAPPENDE EMNER NA135L Under polarhimmelen (2 semestre) - 10 studiepoeng. EMNEEVALUERING Evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem Side 15 av 18

16 Satellittbilder, GPS og GIS i skolen (1. semester) NA127L Kurset vil gi kunnskap om nye mulighet for å utforske og overvåke jorda ved hjelp av satellitter. Aktuelle anvendelser er innen vær, klima og miljøfenomener. Kurset vil også fokusere på bruk av programmer utviklet for utdanning for bildeanalyse for å utforske viktige egenskaper som kan analyseres fra satellittbilder, som forurensningsnivå, hav temperatur, havis og ozonlaget endringer. I tillegg vil det være presenterte bruk av GIS og GPS-verktøy muligheter til å kombinere bildereduksjon med analyse på stedet. Opphold dekkes og det gis 50 % reisestøtte (etter rimeligste måte). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte deltaker (NOK 705 kr). SATELLITTBILDER, GPS OG GIS I SKOLEN (1. SEMESTER) NA127L Studiepoeng 10,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Etterutdanning Høst 2016 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk 1. studieår Andøya Profesjonshøgskole n Søknadsfrist :00:00 ARNE NÆSHEIM FJALSTAD Emneansvarlig Førsteamanuensis Tlf: E-post: Side 16 av 18

17 LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap Kjenne til bruk av satellitt evner til å overvåke og utforske ulike egenskapene til Jorden: vær, forurensning, hav og landskap egenskaper, ozon. Ha kjennskap til mulighetene for GPS og GIS verktøy for å kombinere og analysere eksterne data fra satellittbilder med lokale målinger. Ha kjennskap til satellittkommunikasjon, teknologi og anvendelse. Ha kjennskap til moderne observasjonsutstyr og observasjonsmetoder, IKT som verktøy. Ferdigheter. Opparbeide et faglig og metodisk grunnlag for å integrere nye kunnskaper om jordobservasjon, GPS og GIS i fagene. Kunne bruke moderne observasjonsutstyr og observasjonsmetoder, IKT som verktøy: GPS systemer, QGIS for GIS analyse og LeoWorks til bildereduksjon. Generell kompetanse. Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer Vise forståelse for sentrale områder knyttet til fagets forskning Redegjøre for begreper, teorier og metoder i faget FORKUNNSKAPSKRAV Undervisningskompetanse i naturfag. Generell IKT-kompetanse. Opptak må godkjennes av ESERO (European Space Education Resource Office) ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Ingen PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR Pensum finnes i sin helhet på websiden og er sammenfattet gjennom de følgende linkene: UNDERVISNINGSFORM Fleksibel undervisning med fjernundervisning samt ansikt-til-ansikt undervisning under feltsamling. På selve feltsamlingen vektlegges praktiske aktiviteter med bruk av satellittbilder, GPS og digitale kart. Google Earth vil benyttes som verktøy. Det vil bli brukt forskjellig programvare for å analysere satellittbilder, som for eksempel forurensningen i et begrenset område, forskjellige vegetasjon og landskap, urban utvikling. Metodene og øvelser er tilpasset slik at de er mulig å ta i bruk i eget klasserom. Det forutsettes gode PC-kunskaper for bruk av programvare. Kursdeltakere må disponere egen PC med Windows hvor man må kunne installere programvare før, under og etter feltsamlingen. Side 17 av 18

18 LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Obligatoriske forberedelsesoppgaver før samlingen, forelesninger, labøvelser, ekskursjoner, feltarbeid, feltrapport. PRAKSIS Ingen OVERLAPPENDE EMNER NA127L-001 Undervisningsopplegg - hjemmeeksamen - 10 studiepoeng. NA177L Satellittbilder, GPS og GIS i skolen (2 semestre) - 10 studiepoeng. EMNEEVALUERING Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Side 18 av 18

Videreutdanning for Nordic ESERO

Videreutdanning for Nordic ESERO NO EN Videreutdanning for Nordic ESERO Videreutdanningen består av 5 valgemner (enkeltemner) på 10 studiepoeng hver som studenter kan velge mellom og søke påhvert enkelt.(geologi i skolen, Verdensrom og

Detaljer

Videreutdanning for Nordic ESERO

Videreutdanning for Nordic ESERO Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Videreutdanning for Nordic ESERO Verdensrommet, inkludert Jorden, er sentralt i læreplanmålene i skolen. I

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Utdanning i yrkesfaglig veiledning Målet er å styrke veiledningskompetansen, bidra til bedre kvalifikasjoner

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil kunne gjøre

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap - Yrkesfagløftet

Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap - Yrkesfagløftet Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Pedagogisk innovasjon og entreprenørskap - Yrkesfagløftet Dette studietilbudet er en videreutdanning

Detaljer

Studiested Nettbasert Søknadsfrist

Studiested Nettbasert Søknadsfrist Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN IKT og læring 1 IKT og læring 1 skal være med på å øke den formelle og reelle digitale kompetanse innen

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg,

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Geografiske informasjonssystemer

Geografiske informasjonssystemer Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Geografiske informasjonssystemer GIS er et studium for deg som ønsker basiskunnskap innen digitale kart

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Lærer matematikk NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree NO EN Borderologi, joint master degree Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Universitetet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Beskrivelse av studiet Studiet Matematikk

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Naturfag 1 for 1.-7.trinn, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Naturfag 1 for 1.-7.trinn, videreutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Kompetanse for kvalitet: Naturfag 1 for 1.-7.trinn, videreutdanning Dette studiet er et videreutdanningstilbud

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

IKT og læring 1. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Studiets oppbygging. Side 1 av 11

IKT og læring 1. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Studiets oppbygging. Side 1 av 11 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan IKT og læring 1 Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert og benytter universitets digitale

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Adventure Knowledge Liker du opplevelser? Er du glad i utfordringer? Har du lyst til å lære om Nordlands natur, kunst, kultur og litteratur gjennom første hånds opplevelser i fylket? Vil du lære

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk, 6 studiepoeng Spesialutdanning for lærere i grunn- og videregående skole. Studiet kvalifiserer for undervisning i "Trafikalt grunnkurs" i offentlig

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Grad Kortere studier/kurs Studiepoeng 30 Varighet To semestre Heltid/deltid Deltid Studiested Universitetet i Nordland Studieprogramansvarlig Anders

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Grunnleggende emner i lulesamisk språk

Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk er på til sammen på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner som gir en elementær innføring i lulesamisk språk og egner seg

Detaljer

Videreutdanning i økonomisk rådgivning

Videreutdanning i økonomisk rådgivning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Videreutdanning i økonomisk rådgivning Beskrivelse av studiet Emne 1: ECO1006 - Økonomisk sosiologi,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 5.-10. trinn Studiet er del 2 i matematikktilbudet innen videreutdanningssatsningen Kompetanse for kvalitet. I dette studiet inngår to emner: Funksjonslære

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Engelsk 1 KFK Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger UTEOMRÅDET SOM LÆRINGSARENA - "UTOLA" er et studium som går over to semester og tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

Grovfôrstudiet. Side 1 av 6 GROVFÔRSTUDIET. ANITA SUNDET Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post:

Grovfôrstudiet. Side 1 av 6 GROVFÔRSTUDIET. ANITA SUNDET Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: NO EN Grovfôrstudiet NORD universitet tilbyr, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, OPUS Sortland og Troms landbruksfaglige senter et deltidsstudium på 15 studiepoeng. Studiet går over 3 semestre.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Beskrivelse av studiet Veileder-

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og håndverksfaget

Detaljer

Studiested Nettbasert Søknadsfrist

Studiested Nettbasert Søknadsfrist Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN IKT og læring 2 IKT og læring 2 har som mål at studenten skal utvikle digital kompetanse utover og i

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Norsk. Side 1 av 5 NORSK 2. KATHRINE FOSSHEI Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Norsk 2 I studiet leses litteratur ut fra en litteraturhistorisk linje og tekstene settes i en litteraturhistorisk sammenheng. Nordnorsk litteratur er særlig vektlagt. I tillegg gir studiet en innføring

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse

Studieprogrambeskrivelse Studieprogrambeskrivelse Folkehelse og nærmiljøkvaliteter med fokus på nærfriluftsliv Faktaopplysninger om studiet: Grad: Grunnivå Studiepoeng: 15 Varighet: 2 semester Deltid: Samlingsbasert, med fire,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse NO EN Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og

Detaljer

Veilederutdanning for profesjonsutøvere

Veilederutdanning for profesjonsutøvere NO EN Veilederutdanning for profesjonsutøvere Studiet retter seg mot fagpersoner som i sitt arbeid veileder studenter og/eller andre fagpersoner. Studiet er en samlings- og nettbasert videreutdanning på

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EUs virkemidler for forskning og innovasjon Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra

Detaljer

IKT og læring 2. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Studiets oppbygging. Side 1 av 11

IKT og læring 2. Studieplan. Beskrivelse av studiet. Studiets oppbygging. Side 1 av 11 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan IKT og læring 2 Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert og benytter universitets digitale

Detaljer

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger

Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger NO EN Fuglekjennskap, 30 studiepoeng, Levanger Fuglekjennskap er et samlingsbasert studium med hovedvekt på bestemmelse av fugl ved hjelp av utseende og lyd. Dessuten er det noe teori, blant annet om takseringsmetodikk.

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket NO EN Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidslivet er en vktig arena for folkearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige

Detaljer

BirdID Western Palearctic

BirdID Western Palearctic BirdID Western Palearctic Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil også være personlig verdifullt

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Pedagogisk ledelse i barnehagen

Pedagogisk ledelse i barnehagen Barnehagebarn på stranda NO EN Pedagogisk ledelse i barnehagen Pedagogisk ledelse i barnehagen handler om at ledere i barnehagen tar ansvar for å lede medarbeidere i refleksjons - og læringsprosesser som

Detaljer

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen NO EN Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen DELTIDSSTUDIER VED PROFESJONSHØGSKOLEN Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2015 Språk Fakultet Søknadsfrist Bodø YRKESMULIGHETER

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse NO EN Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EUs virkemidler for forskning og innovasjon Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Friluftsliv 2 Friluftsliv ved Nord universitet Nesna bygger både på det tradisjonelle norske friluftslivet, og på dagens friluftsliv i den unike Helgelandsnaturen. Studiet er praktisk rettet og fokuserer

Detaljer

Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen

Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen NO EN Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen Kurset retter seg mot assistentgruppen i barnehagen og skal bidra til å styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, videreutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, videreutdanning Regning

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket NO EN Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidslivet er en vktig arena for folkearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Friluftsliv 1 Studiet er vinklet mot didaktisk arbeid med barn i uteaktivitet og friluftsliv i barnehage, skole og SFO. Studiet bygger både på det tradisjonelle norske friluftslivet, og på de mulighetene

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Studiet passer for lære som ønsker engelsk som etter og videreutdanning, og andre som ønsker en fordypning i engelsk.

Profesjonshøgskole n. Studiet passer for lære som ønsker engelsk som etter og videreutdanning, og andre som ønsker en fordypning i engelsk. NO EN Engelsk 1 Studiet omfatter språk og metodikk, og videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-10. trinn; og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Matematikk 1 I Matematikk 1 arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer. Temaene er arbeid med utviklingen av tallbegrepet og overgangen fra tall til algebra. Det arbeides

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Borderologi, joint master degree Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad Språk Engelsk Fakultet

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Borderologi, joint master degree Studiepoeng 120 Type studium Mastergrad Språk Fakultet Fakultet

Detaljer