Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: Deres dat: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g naturfag samisk i grunnsklen g videregående pplæring 1. Innledning: Krt m endringsfrslagene Utdanningsdirektratet sender med dette på høring frslag til endringer i læreplan i naturfag g naturfag samisk i grunnsklen g videregående pplæring. Frslagene har sm mål å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene. Utdanningsdirektratet freslår følgende: Et hvedmråde tas ut g kmpetansemålene flyttes til andre hvedmråder, se avsnitt 4.2 Revidert beskrivelse av grunnleggende ferdigheter, se avsnitt 4.3 Endringer i kmpetansemålene, se avsnitt 4.4 Vedlegg 3A er frslag til revidert læreplan i naturfag, g vedlegg 3B er frslag til revidert læreplan i naturfag samisk. Vi viser til felles høringsbrev fr frist fr innlevering av høringsuttalelse. 2. Bakgrunn Bakgrunnen fr å justere læreplanene i naturfag er evalueringer av Kunnskapsløftet sm viser at det varierer hvr gdt integrert arbeidet med de grunnleggende ferdighetene, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne, muntlige ferdigheter g digitale ferdigheter, er i sklehverdagen. 1 Kunnskapsdepartementet har på denne bakgrunn bedt Utdanningsdirektratet freslå endringer sm legger til rette fr systematisk av de fem grunnleggende ferdighetene med tydelig prgresjn g i samsvar med naturfagets egenart. Dette betyr at de fem grunnleggende ferdighetene skal tydeliggjøres i læreplanen i naturfag g naturfag, samisk. Læreplanen i naturfag fr videregående pplæring ble justert i 2010, g samisk plan i Bakgrunnen fr justeringen var å gjøre læreplanen relevant fr alle utdanningsprgrammene g fr å sikre en bedre prgresjn i faget. Kmpetansemålene skulle tilpasses pplæringen på ulike utdanningsprgram g slik ha relevans fr alle elever. Den viktigste endringen sm ble gjrt i læreplanen i naturfag, var valget av hvilke hvedmråder sm skulle legges til Vg1 yrkesfaglige utdanningsprgram. 1 Møller, Jrunn, Tine S. Prøitz g Petter Aasen (red.) (2010): Kunnskapsløftet tung bør å bære? Osl: NIFU STEP. Pstadresse: Pstbks 9359 Grønland, 0135 OSLO Besøksadresser: Schweigaards gate 15 B, Osl Britveien 4, Mlde Parkgata 36, Hamar Telefn: Telefaks: E-pst: Internett: Bankgir: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 9 På bakgrunn av justeringen sm ble gjrt i 2010, har departementet åpnet fr en bredere gjennmgang av læreplanen. 3. Gjeldende læreplan Læreplanen i naturfag g naturfag samisk er strukturert i seks hvedmråder sm utfyller hverandre g må ses i sammenheng: Frskerspiren, Mangfld i naturen, Krpp g helse, Verdensrmmet, Fenmener g stffer g Teknlgi g design. Hvedmrådene er ikke delt inn etter fagdisiplinene fysikk, kjemi, bilgi g gefag. Læreplanen i naturfag g i naturfag samisk har sm mål å se de ulike fagdisiplinene i sammenheng, g hvedmrådene gjenspeiler det. Årstrinn Hvedmråder Frskerspiren Mangfld i naturen Krpp g helse Verdensrmmet Fenmener g stffer Teknlgi g design Vg1 studiefrbredende utdanningsprgram Frsker- Spiren Bærekraftig Ernæring g helse Stråling g radiaktivitet Biteknlgi Vg1 yrkesfaglige utdanningsprgram Vg 3 påbygning til generell studiekmpetanse Frskerspiren Frskerspiren Bærekfraftig Bærekraftig Ernæring g helse Stråling g radiaktivitet Biteknlgi Naturfag har kmpetansemål etter 2., 4., 7. g 10. årstrinn i grunnsklen g i videregående pplæring etter Vg1 i studiefrberedende g yrkesfaglige utdanningsprgram g Vg3 påbygging til generell studiekmpetanse. 4. Direktratets vurderinger g frslag til endringer I dette kapitlet begrunner vi hvilke endringer sm er freslått. Rammeverk fr grunnleggende ferdigheter 2 ligger til grunn fr frslaget til endringer, se det felles høringsbrevet side 3. Hensikten med endringene er å legge til rette fr systematisk av de grunnleggende ferdighetene med tydelig prgresjn i samsvar med naturfagets egenart. Alle endringsfrslagene til læreplanene finnes i utkastene til reviderte læreplaner. Vedlegg 3A g vedlegg 3B viser frslag til reviderte læreplaner i naturfag naturfag samisk. Frslag til endringer i hvedmråder g kmpetansemål etter Vg1 gjelder fr Vg1 studiespesialiserende utdanningsprgram, Vg1 yrkesfaglig utdanningsprgram g Vg3 påbygging til generell studiekmpetanse. 4.1 Frmålet med faget Utdanningsdirektratet freslår ingen endringer i frmålet med faget. 2

3 Side 3 av Hvedmrådene i faget Utdanningsdirektratet freslår å ta ut Verdensrmmet sm eget hvedmråde. Vi freslår videre å justere tekstene sm beskriver hvedmrådene fr å få fram fagets struktur tydeligere, g fr at de skal samsvare med de endringene sm er freslått i kmpetansemålene. Vi freslår følgende hvedmråder: Årstrinn Hvedmråder Frskerspiren Mangfld i naturen Krpp g helse Fenmener g stffer Teknlgi g design Vg1 studiefrbredende utdanningsprgram Frskerspiren Bærekraftig Ernæring g helse Stråling g radiaktivitet Biteknlgi Vg1 yrkesfaglige utdanningsprgram Vg 3 påbygning til generell studiekmpetanse Frskerspiren Frskerspiren Bærekfraftig Bærekraftig Ernæring g helse Stråling g radiaktivitet Biteknlgi Fjerning av Verdensrmmet sm eget hvedmråde Hvedmrådet Verdensrmmet fra gjeldende læreplan har få kmpetansemål g flere av kmpetansemålene er verlappende. I frslaget til revidert læreplan er flere av kmpetansemålene i dette hvedmrådet slått sammen g lagt inn i andre hvedmråder. Dette gir færre kmpetansemål ttalt. Vi freslår å flytte de gjenværende kmpetansemålene i hvedmrådet til hvedmrådene Mangfld i naturen g Fenmener g stffer. Dette er i tråd med at de ulike fagdisiplinene ses i sammenheng, g fagets struktur vil tre tydeligere fram. Presiseringer i beskrivelsene av hvedmrådene Vi har presisert beskrivelsene av hvedmrådene. Fr eksempel er det i Frskerspiren freslått å legge til følgende: Frskerspiren skal ivareta disse dimensjnene i pplæringen g knyttes til emner i de andre hvedmrådene. Dette er en presisering av hensikten med hvedmrådet. Siden Frskerspiren handler m naturvitenskapelige metder mener vi det det viktig å bruke det i tilknytning til de andre hvedmrådene, g dette ønsker vi å understreke i teksten sm beskriver Frskerspiren. 4.3 Grunnleggende ferdigheter i faget Utdanningsdirektratet freslår å endre tekstene m de grunnleggende ferdighetene. Vi freslår videre at å kunne uttrykke seg muntlig g skriftlig deles i t til å kunne skrive i naturfag g muntlige ferdigheter i naturfag. Tekstene m grunnleggende ferdighetene er justert fr å bidra til en systematisk g prgresjn i grunnleggende ferdigheter i kmpetansemålene. Tekstene består av en beskrivelse av hva den enkelte ferdighet er, g en prgresjnsbeskrivelse sm viser hvrdan den enkelte ferdighet utvikles, se felles høringsbrev side 3-4. Å kunne uttrykke seg muntlig g skriftlig er endret til å kunne skrive g til muntlig ferdighet. I den rdinære læreplanen i engelsk freslår vi fr eksempel at av muntlig ferdighet i naturfag fremstår slik:

4 Side 4 av 9 Utvikling av muntlige ferdigheter i naturfag går fra å kunne lytte g samtale m pplevelser g bservasjner til å kunne presentere g diskutere stadig mer kmplekse emner. Dette innebærer i økende grad å kunne bruke naturfaglige begreper til å uttrykke frståelse, i egne vurderinger g ved deltagelse i faglige diskusjner. Frskning viser at muntlig g skriftlig språkbruk er viktig fr læring i naturfag. 3 Derfr freslår vi en tekst fr hver av disse grunnleggende ferdighetene. Vi ber særlig m høringsinstansenes syn på m tekstene tydeliggjør hva grunnleggende ferdigheter innebærer i naturfag 4.4 Kmpetansemål i faget Vi freslår justeringer av kmpetansemålene med bakgrunn i tydeliggjøring av grunnleggende ferdigheter. Innenfr hvedmrådene er det gjrt endringer i rekkefølgen på kmpetansemålene, både innenfr g mellm hvedtrinn. Dette gjør vi fr å få en bedre faglig sammenheng g en mer lgisk struktur. Blant annet flyttes kmpetansemålene i hvedmrådet Verdensrmmet til Fenmener g stffer g Mangfld i naturen. Kmpetansemål er gså mfrmulert fr å gjøre dem språklig g faglig tydeligere. Videre freslår vi kmpetansemål hvr utdanning fr bærekraftig blir styrket. Generelle justeringer med bakgrunn i grunnleggende ferdigheter Vi freslår endringer sm styrker alle grunnleggende ferdigheter. Det betyr fr eksempel at dette kmpetansemålet under hvedmrådet Frskerspiren etter 2. trinn: beskrive egne bservasjner fra frsøk g fra naturen er freslått endret til: beskrive, illustrere g samtale m egne bservasjner fra frsøk g fra naturen I eksemplet er illustrere g samtale m skrevet inn fr å tydeliggjøre muntlig ferdighet g å kunne skrive fr 2. trinn. Dette videreføres med følgende kmpetansemål etter 4. trinn: bruke naturfaglige begreper til å beskrive g presentere egne bservasjner, freslå g samtale m mulige frklaringer på det en har bservert Her ser vi at eleven nå skal bruke naturfaglige begreper til å beskrive g presentere egne bservasjner. Vi mener at dette viser en tydeligere prgresjnen i kmpetansemålene g en prgresjn i grunnleggende ferdigheter. Frslag til nye kmpetansemål Vi freslår å styrke hvedmrådet Frskerspiren med seks nye kmpetansemål. Under er alle disse listet pp. Vi freslår at eleven etter 4. trinn skal kunne skrive rapprter g beskrivelser, revidere innhld etter tilbakemelding, vurdere innhldet i andres tekster g lage enkle digitale sammensatte tekster innhente g bearbeide infrmasjn m naturfaglige tema fra ulike kilder g ppgi kildene 3 Osburne, Jnathan (2010): Arguing t Learn in Science. New Yrk: Science vl. 328 n s ; Ødegård, Marianne g Merethe Frøyland (2010): Frskerføtter g leserøtter. Osl: Kimen nr. 1, Naturfagsenteret.

5 Side 5 av 9 Etter 7. trinn skal eleven kunne lese g frstå faremerking på hverdagsprdukter Etter 10. trinn skal eleven kunne skrive frklarende g argumenterende tekster med referanser til relevante kilder, vurdere kvalitet ved dgne g andres tekster g revidere tekstene identifisere naturfaglige argumenter, fakta g påstander i tekster g grafikk fra aviser Etter Vg1 skal eleven kunne drøfte dagsaktuelle naturfaglige prblemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert infrmasjn fra ulike kilder Hvedmrådet Frskerspiren går på tvers av de øvrige hvedmrådene g mhandler naturvitenskapelige metder. På bakgrunn av det er hvedmrådet gitt et hvedansvar fr å vise en av ferdighetene i naturfag, men frtsatt skal de grunnleggende ferdighetene kmme tydelig fram gså i de andre mrådene. Vi mener at frslagene tydeliggjør naturvitenskapelige metder i naturfagplanen. I hvedmrådet Teknlgi g design freslår vi et nytt kmpetansemål etter 7. trinn fr å styrke bærekraftig : beskrive livsløpet til et prdukt g diskutere i hvilken grad prduktet tar hensyn til bærekraftig I arbeidet med revisjnen av strategien fr utdanning fr bærekraftig, Kunnskap fr en felles framtid, viste en analyse av læreplanen at emnet ikke var tydelig. Vi freslår derfr en styrking av emnet i revisjnen. Endringene er i tråd med frmålet fr faget. Sammenslåing av kmpetansemål Vi freslår endringer i kmpetansemål fr å begrense den tematiske bredden i faget. I en undersøkelse der den nrske naturfagplanen ble sammenliknet med seks andre lands læreplaner i faget, kmmer det frem at den nrske er mfattende i antall kmpetansemål, g at den har en str tematisk bredde. 4 I lys av dette freslår vi å redusere planen med ett hvedmråde, se avsnitt 4.2. Det er gså færre kmpetansemål i frslaget til revidert læreplan. Vi freslår fire ulike frmer fr endring. Nen mål er freslått endret fr å begrense mfanget. Fr eksempel freslår vi i Fenmener g stffer etter 7. trinn å endre planlegge g gjennmføre frsøk med påvisningsreaksjner, separasjn av stffer i en blanding g analyse av ukjent stff til undersøke g klassifisere rene stffer g stffblandinger, etter løselighet i vann, brennbarhet g sure g basiske egenskaper Ved å presisere hvilke påvisningsreaksjner sm skal undersøkes vil det være enklere å se kmpetansen sm kreves. Presisering fører til at mfanget av kmpetansemålet reduseres. 4 Sivesind, Kirsten (2010): Kunnskap g læringsambisjner fr ungdm i seks land. Osl: Utdanningsdirektratet

6 Side 6 av 9 Vi freslår videre å slå sammen kmpetansemål. I mål hvr kmpetansen er verlappende eller ligger nær hverandre, freslår vi å slå dem sammen Fr eksempel i Verdensrmmet etter 10. trinn er de t kmpetansemålene gi en versikt ver teknlgisk utstyr sm brukes i utfrskning av verdensrmmet presentere hvedtrekk i rmfartens histrie g samtale m frskning sm kartlegger muligheter fr liv på andre planeter slått sammen i Fenmener g stffer til undersøke et emne fra utfrskingen av verdensrmmet, sammenstille g presentere infrmasjn fra ulike kilder Vi mener endringene vil føre til et mindre mfattende kmpetansemål, men har med det sm er felles fr de t kmpetansemålene. Det freslåtte kmpetansemålet vil samtidig kunne miste den kmpetansen sm ikke er felles fr de t målene. I eksempelet er ikke lenger teknlgisk utstyr g mulighetene fr liv på fremmede planeter med. Det blir nå den lkale perasjnaliseringen av kmpetansemålet sm bestemmer hvrdan det knkretiseres. Presisering g sammenslåing av kmpetansemål Vi freslår endringer i kmpetansemål fr å begrense den tematiske bredden i faget. I en undersøkelse der den nrske naturfagplanen ble sammenliknet med seks andre lands læreplaner i faget, kmmer det frem at den nrske er mfattende i antall kmpetansemål, g at den har en str tematisk bredde. 5 I lys av dette freslår vi å redusere planen med ett hvedmråde, se avsnitt 4.2. Nen mål er freslått endret fr å begrense mfanget. Fr eksempel freslår vi i Fenmener g stffer etter 7. trinn å endre planlegge g gjennmføre frsøk med påvisningsreaksjner, separasjn av stffer i en blanding g analyse av ukjent stff til undersøke g klassifisere rene stffer g stffblandinger, etter løselighet i vann, brennbarhet g sure g basiske egenskaper Ved å presisere hvilke påvisningsreaksjner sm skal undersøkes vil det være enklere å se kmpetansen sm kreves. Presisering fører til at mfanget av kmpetansemålet reduseres. Vi freslår videre å slå sammen kmpetansemål. I mål hvr kmpetansen er verlappende eller ligger nær hverandre, freslår vi å slå dem sammen Fr eksempel i Verdensrmmet etter 10. trinn er de t kmpetansemålene gi en versikt ver teknlgisk utstyr sm brukes i utfrskning av verdensrmmet presentere hvedtrekk i rmfartens histrie g samtale m frskning sm kartlegger muligheter fr liv på andre planeter slått sammen i Fenmener g stffer til 5 Sivesind, Kirsten (2010): Kunnskap g læringsambisjner fr ungdm i seks land. Osl: Utdanningsdirektratet

7 Side 7 av 9 undersøke et emne fra utfrskingen av verdensrmmet, sammenstille g presentere infrmasjn fra ulike kilder Vi mener endringene fører til et kmpetansemål med en smalere tematisk bredde, men sm har med det sm er felles fr de t kmpetansemålene. I eksempelet er ikke lenger teknlgisk utstyr g mulighetene fr liv på fremmede planeter med, mens utfrskning av verdesrmmet frtsatt er med. Det blir nå den lkale perasjnaliseringen av kmpetansemålet sm bestemmer hvrdan det knkretiseres. Endring av rekkefølge på kmpetansemål I nen hvedmråder er rekkefølgen på kmpetansemål endret. Innen hvedmrådet Krpp g helse er det flyttet kmpetansemål mellm trinn g endret rekkefølge innen trinn. Vi freslår en presisering av hvilke emner innen hvedmrådet sm det skal undervises i på spesifikke hvedtrinn. Hensikten er å gi en tydeligere struktur g i faget. Gjeldende plan har flere mål sm mhandler krppens rganer generelt. Fr eksempel etter 2. trinn i gjeldende plan: sette navn på g beskrive funksjner til nen ytre g indre deler av menneskekrppen Ved å spesifisere hvilke rganer sikrer vi at eleven får innblikk i de viktigste rgansystemene i krppen gjennm pplæringen. Tabellen gir en versikt ver emner på hvedtrinn fr hvedmrådet: 2. trinn 4. trinn 7. trinn 10. trinn Vg1 Sansene Frdøyelse Hjerte Hrmnsystemet Frdøyelse Skjelett Immunfrsvar Fjerning av kmpetansemål Nen kmpetansemål i gjeldende læreplan er perifere fr frmålet med naturfag. Fr å begrense mfanget av planen freslår vi å ta ut seks kmpetansemål: Etter 10. trinn i Fenmener g stffer: gjøre greie fr hvrdan trafikksikkerhetsutstyr hindrer g minsker skader ved uhell g ulykker Etter 10. trinn i Teknlgi g design: gjøre rede fr elektrniske kmmunikasjnssystemer på systemnivå g drøfte samfunnsmessige utfrdringer knyttet til bruk av slike Etter Vg1 i Bærekraftig : beskrive suksesjnsprsesser i et øksystem undersøke et øksystem g vurdere hvr det er i suksesjnsprsessen Etter Vg1 Stråling g radiaktivitet: frklare hvrdan elektrmagnetisk stråling fra verdensrmmet kan tlkes g gi infrmasjn m verdensrmmet Vi mener at kmpetansemålene ver ikke bidrar til å realisere frmålet med naturfag, g de fører heller ikke til en økt kmpetanse i naturfag. Vi ber særlig m høringsinstansenes syn på m

8 Side 8 av 9 endringen i hvedmrådene g kmpetansemålene i naturfag utrykker en tydelig prgresjn i - muntlige ferdigheter - å kunne skrive - å kunne lese - å kunne regne - digitale ferdigheter kmptansen i hvedrmådet verdensrmmet er ivaretatt tilstrekkelig i andre hvedmråder endringene gir en mindre tematisk bredde i naturfag bærekraftig er tydeligere sm emne i læreplanen 4.5 Omfang i læreplanene En knsekves av å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene er at mange mål er blitt mer rdrike. Samtidig knkretiserer tydeliggjøringen kmpetansen eleven skal tilegne seg. Vi mener dette vil kunne lette arbeidet med perasjnaliseringen av læreplanen. Samtidig er det gjrt endringer fr å begrense den tematiske bredden i læreplanen. Hensikten er å ivareta den sentrale kmpetansen i naturfag i henhld til frmålet, g samtidig redusere mfanget ved å redusere den tematiske bredden. Vi mener frslaget til revidert læreplan gjør det. Vi vurderer at samlet gir endringene et ne redusert mfag, sm ikke fører til en endring i ambisjnsnivået i læreplanen. 4.6 Naturfag g naturfag samisk Vi frslår de samme endringene i læreplanen fr naturfag g naturfag samisk. Det er imidlertid nen frskjeller i endringene. Fr eksempel freslår vi i nasjnal plan etter 4. trinn Mangfld i naturen: frtelle m dyr i nærmrådet, diskutere dyrevelferd g skille mellm meninger g fakta I den samiske planen freslår vi: frtelle m dyr, diskutere dyrevelferd g skille mellm meninger g fakta Ved å ta ut nærmrådet åpner en fr å inkludere flere dyr fra samisk tradisjn. Det er freslått justeringer i ne av det samiske innhldet i den samiske planen, sm ikke mfatter den nasjnale planen. Fr eksempel flyttes beskrive samiske termer fr snø g førefrhld fra 7. trinn til 10. trinn g utvides til å frklare samiske termer fr snø g førefrhld, samtale m frsvarlig ferdsel i fjellet med utgangspunkt i egne bservasjner, g frklare hvrdan kunnskapen brukes i tradisjnell næring Vi mener frslaget vil styrke bærekrafig g det samiske perspektivet i læreplanen.

9 Side 9 av 9 5. Bestemmelser m sluttvurdering Utdanningsdirektratet freslår ingen endringer i sluttvurdering fr naturfag. 6. Øknmiske g administrative knsekvenser Frslagene vil ikke ha vesentlige øknmiske eller administrative knsekvenser fr kmmuner eller fylkeskmmuner. Vedlegg 3A Frslag til læreplan i naturfag Vedlegg 3B Frslag til læreplan i naturfag samisk

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn

Årsplan: Naturfag 5 trinn Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

Kapittelprøve hypoteser, planlegge og. laboratorieutstyr (se s. 20) CL-metodikk

Kapittelprøve hypoteser, planlegge og. laboratorieutstyr (se s. 20) CL-metodikk Arbeid med stffer Uke Frmulere testbare Jeg har en gd frståelse fr Eureka! 8, kapittel 1: hypteser, planlegge g hva kjemi handler m gjennmføre undersøkelser Jeg kan minimum 4 tegn på av dem g diskutere

Detaljer

på et grunnstoff og en kjemisk forbindelse Jeg vet hvordan

på et grunnstoff og en kjemisk forbindelse Jeg vet hvordan Kjemiske reaksjner g egenskapene til stffer Grunnstffene g peridesysytemet Uke Følge sikkerhetstiltak sm er jeg kan frklare frskjellen Eureka 9, kap1 Skriftlig prøve beskrevet i HMS-rutiner g på et grunnstff

Detaljer

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for læreplan 2 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 5 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING

BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Osl, mai 2016 Denne veiledningen er ment sm en innføring i de kravene sm stilles

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Trms er et frum fr interkmmunalt samarbeid mellm grunnsklene i kmmunene Harstad, Kvæfjrd,

Detaljer

Jeg kan fordype meg i. Prosess løsningsalternativer i design. Produkt av et produkt ved hjelp av. bretteteknikker av ulik. etnisk opprinnelse.

Jeg kan fordype meg i. Prosess løsningsalternativer i design. Produkt av et produkt ved hjelp av. bretteteknikker av ulik. etnisk opprinnelse. Frdypningsppgave, kunsthistrie Papir, Origami TORRIDAL SKOLE Trygghet skaper trivsel trivsel skaper læring Årsplan kunst g håndverk 10. trinn 2015/16 Uke Beskrive ulike Jeg kan frdype meg i Presenterer

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og læreplan i engelsk for

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag

Aktivitetslære 1,2 og 3 Fellesfag programfag Idrettsfag Fagkde Fagnavn IDR2001 Aktivitetslære 1 IDR2002 Aktivitetslære 2 IDR2003 Aktivitetslære 3 Utdanningsprgram: Idrettsfag Vg1. Felles prgramfag à 140 årstimer. Idrettsfag Vg2. Felles prgramfag à 140 årstimer.

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk tegnspråk

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011

Vår dato: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY - møte 1 2011 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-pst: pst@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 10.02.2011 Vår referanse: 2011/118 Dat: 24.februar 2011 Sted: Arbeidsgiverfreningen Spekter,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt tunghørte i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 01.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i engelsk og engelsk for døve og sterkt

Detaljer

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet

Realfagskommuner Gardermoen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektoratet Realfagskmmuner Gardermen, 21. mai 2015 Sidsel Sparre, Utdanningsdirektratet Bakgrunn plitisk frankret Kunnskapsdepartementet har satt av midler på 2015-budsjettet til etablering g gjennmføring av rdningen

Detaljer

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013

Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Læreplan i naturfag 8. 10. trinn En sammenlikning mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2013 Fra og med skoleåret 2013 2014 skal det tas i bruk en revidert læreplan i naturfag. De vesentligste

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Muntlig g skriftlig språk Språket der du br/ Dialekter Tema Kmpetansemål Læringsmål Metder g læringsressurser Vurdering Uke Tema Kmpetansemål Læringsmål Metder g læringsressurser Vurdering Planlegge, gjennmføre

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk

Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag LK06 og LK06-samisk Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: Vår referanse: 2010/4030 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i læreplaner for engelsk, matematikk,

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 05.08.2014 Strategisk plan fr 2012-2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet

Detaljer

- Frank Schistad (Fellesforbundet) - Arild Løvaas (YS, Delta) Skolesiden/utdanningsmyndigheter:

- Frank Schistad (Fellesforbundet) - Arild Løvaas (YS, Delta) Skolesiden/utdanningsmyndigheter: Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dat: 13.11.2015 Vårreferanse : 2015/32 Deres dat: Deres referanse: Referat fra rådsmøte nr. 5 2015 Dat: 22.10.15 Tid: 09:00 15:00 Sted: Fellesfrbundet,

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte

Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Avdeling for vurdering 1 Vår dato: 15.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 1 Høringsnotat om endringer i læreplan i norsk for

Detaljer

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om

tilsagnsperioden som er angitt for hvert fag i tabellen under. Det tas forbehold om Saksbehandler: Mrten Skaug Vår dat: 19.11.2015 Deres dat: Vår referanse: 2015/3473 62718/2015 Deres referanse: Universitetet i Bergen Pstbks 7800 5020 Bergen Organisasjnsnummer: 874 789 542 Tilsagnsbrev

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

VALGFAG Frogner Skole-og kultursenter. 8.trinn

VALGFAG Frogner Skole-og kultursenter. 8.trinn VALGFAG 2017-2018 Frgner Skle-g kultursenter 8.trinn Fra læreplanen i fagene: Valgfagene skal bidra til at den enkelte kan få ppleve inspirasjn, mestring g ppdage egne muligheter gjennm praktiske aktiviteter.

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 30.mai 2014 Det er tillatt å levere besvarelser både på engelsk g nrsk. En del begreper fra pensum er gså naturlig å skrive på engelsk selv m besvarelsen er skrevet på

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Lytte g tale (kurs) s. 34-57 Lesekurs-litterære virkemidler (kurs) s. 6-36 Lær å lære s. 6-33 Uke -Utrykke seg med et variert rdfrråd tilpasset Kan velge hensiktsmesssig Arbeidsbk til språkbk s. 2-7 kmmunikasjnssituasjnen

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

8.trinn 9.trinn 10.trinn Kompetansemål: Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

8.trinn 9.trinn 10.trinn Kompetansemål: Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 3 årsplan i Naturfag 8.trinn 9.trinn 10.trinn Kompetansemål: Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Strategisk plan for Eidsvåg skole

Strategisk plan for Eidsvåg skole Strategisk plan fr Eidsvåg skle 2012 2016 Sist revidert 04.10.2015 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG Sklens verdigrunnlag bygger på Bergen kmmune sine verdier; Kmpetanse, Åpenhet, Pålitelighet g Samfunnsengasjement.

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013

Sensorveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Sensrveiledning Eksamen POL1004: 29.mai, 2013 Begrepsppgave (20 %) Gi en krt definisjn av 4 av de 8 begrepene. Frslagene til definisjn under er kun veiledende. Mange av begrepene er behandlet flere steder

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Fortelle hva jeg heter og hvor jeg kommer fra

Fortelle hva jeg heter og hvor jeg kommer fra Meg selv g andre Intrduksjn i spansk Uke *bruke språkets alfabet g tegn Kunne det spanske alfabetet, VALE 1 - kapittel 1. herunder navn på bkstaver, Alfabetet kpi + sang lydene g skriftlig frm. Kunne frtelle

Detaljer

LUB i tråd med NKR. Oslo 3. november 2014

LUB i tråd med NKR. Oslo 3. november 2014 LUB i tråd med NKR Osl 3. nvember 2014 Tema fr blken Erfaringer fra høsten 2013 Det nasjnale kvalifikasjnsrammeverket (NKR) Nytteverdi Hva er læringsutbytte Prgresjnen i NKR Erfaringer fra våren 2014:

Detaljer

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling for læreplan 1 Vår dato: 05.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 2 Høringsnotat om endringer i læreplan i matematikk i grunnskolen og videregående

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Veiledning faglig leder

Veiledning faglig leder Veiledning faglig leder Innhld: 1. Infrmasjn m lærefrhldet 2. Opplæringsplattfrm OLKWEB Dkumentasjn 3. Vurdering 4. Bedriftens plikter sm gdkjent lærebedrift Side 1 1.Infrmasjn m lærefrhldet Lærekntrakten

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI?

HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Vedleggshefte System fr styring av videregående skler HVOR GODE ER VI NÅ? HVOR GOD ER SKOLEN VÅR? HVOR GODE KAN VI BLI? Oktber 2008 Østfld fylkeskmmune Fylkeshuset, pstbks 220, 1702 Sarpsbrg Telefn: 69

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Vi lager skoleavis. Elevene velger seg et tema de Innlevering medieoppslag fra selvvalgte Artikkel

Vi lager skoleavis. Elevene velger seg et tema de Innlevering medieoppslag fra selvvalgte Artikkel Skleavis Uke Frmidle g kmmentere Intervju Vi lager skleavis. Elevene velger seg et tema de Innlevering medieppslag fra selvvalgte Artikkel vil skrive m til avisen. Alle må levere et bidrag medier g lage

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Innebandy Slåball/ vimpellek/ Styrke Kndisjn Tema Kmpetansemål Læringsmål Metder læringsressurser Vurdering Uke Tema Kmpetansemål Læringsmål Metder læringsressurser Vurdering - trene på bruke ulike - Lek

Detaljer

Tilstandsrapport 2016

Tilstandsrapport 2016 Tilstandsrapprt 2016 Barnehagens navn: Tgrenda barnehage 1. Vurdering av de viktigste tiltakene fr å bedre kvaliteten i 2016 Barnehagen gjennmførte flere pedaggiske prsjekter gjennm året. Vurdering: prsjektene

Detaljer

Lokal læreplan RLE, Huseby skole. 8. trinn

Lokal læreplan RLE, Huseby skole. 8. trinn Lkal læreplan RLE, Huseby skle 8. trinn Kristendm Bibelen Hva slags bk? Å finne fram Frhldet mellm Bibelens t deler Prfetene Prtest g håp Fra Nrges religinshistrie Fra refrmasjnen til vår tid Fra katlsk

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning

Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Studieplan Naturmedisinsk grunnutdanning Sist ppdatert 27. desember 2017 Innhld 1 Innledning... 3 1.1 Fag sm inngår i studiet... 3 1.2 Oppbygning av utdanningen... 4 1.3 Hva er naturmedisin?... 4 1. Hvedmål...

Detaljer

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser Rapprt fra Kunnskapssenteret S. Wllscheid & K. Thune Hammerstrøm (2012) Systematisk versikt Effekt av tiltak fr å lette livsverganger fr barn g unge med funksjnsnedsettelser Heid Nøkleby, frsker 2 Frskningsspørsmål

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 1

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål fr pplæringen er at eleven skal kunne: samhandle med andre gjennm lek, dramatisering, samtale g diskusjn variere stemmebruk g intnasjn

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Nyhetsbrev skleåret 2014-2015 Vuku ppvekstsenter Vuku 18/8-2014 Til elever, fresatte g ansatte! Velkmmen til nytt skleår! Endelig var dagen kmmet, g sklestarten er her. Vi på sklen håper alle elevene har

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Saksbehandler: Unni Teien Epost: ute@udir.no Vår dato: 08.04 2016 Deres dato: Vår referanse: 2013/6124 Deres referanse: Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) Fastsatt som

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Tonstad skole. Mer info finner du på Hvilke valgfag tilbyr vi? I år tilbyr vi disse fagene: o o o o o o o

Tonstad skole. Mer info finner du på  Hvilke valgfag tilbyr vi? I år tilbyr vi disse fagene: o o o o o o o Tnstad skle Valgfag g tilvalgsfag skleåret 2016/17 Tnstad skle, 31.03.16 Valgfag Valgfagene vil rganiseres ved aldersblanding, slik at tilbudet blir best mulig. Det vil si at 8., 9. g 10. trinn har valgfag

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon.

Referat møte 1-2015 i Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon. Vår saksbehandler: Olav Reiersen E-pst: lav.reiersen@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 12.02.2015 Vår referanse: 2015/90 Deres dat: Deres referanse: Referat møte 1-2015 i Faglig ra d fr teknikk g industriell

Detaljer

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart

Årsplanens grunnlag. Kidsa barnehager pedagogiske plattform. Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn. Barnehagens mål. Barnehagens egenart Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2015-2016 Innhld 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedaggiske plattfrm Kidsa barnehager pedaggiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842)

Høring: Læringsmål i felles kompetansemoduler i spesialistutd. for leger (16/23842) Fr mer infrmasjn m høringen - se nettsiden m høringen Sm grunnlag fr å kunne besvare spørsmålene ber vi m at respndentene leser høringsutkastet. Spørsmålene sm stilles er både av generell g spesifikk karakter.

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Jobbe i barnehage 3 timer annenhver uke Logg etter hvert besøk

Jobbe i barnehage 3 timer annenhver uke Logg etter hvert besøk Praktisk arbeid TORRIDAL SKOLE Trygghet skaper trivsel trivsel skaper læring Årsplan i trafikk 10. trinn 2015/16 Uke kjenne til frutsetninger Finne ut hva en frivillig Intrduksjn av faget. Deltakelse sm

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Valg, ansvar g utfrdringer Uke Drøfte etiske spørsmål knyttet Ulike måter å tenke m rett g til menneskeverd g galt/etiske tenkemåter; Hrisnter 9; Kap.1. Skriftlig prøve. menneskerettigheter, likeverd knsekvensetikk,

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJM 0100V Grunnleggende kjemi i naturfag Eksamensdag: 9. desember 2016 Tid fr eksamen: 11.00-15.00 (4 timer) Oppgavesettet er

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer