Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder"

Transkript

1 Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk emnenavn Futher education in Supervision at group level and own role as Group Supervisor Studieprogrammet/emnet inngår i Oppdrag Studiepoeng 15 Semester Vår Undervisningsspråk Norsk Godkjenningsmyndighet Studieutvalget ved SAM Innledning Studiet Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder er et oppdrag for NAV, og er etablert som et ledd i NAVs virksomhets- og kompetansestrategi. Kompetansestrategien har som mål å skape lokale arenaer for ferdighetstrening i veiledning. Direktoratet har utviklet en veiledningsplattform som skal bidra til en profesjonell måte å møte brukerne på og utgjøre et grunnlag for kompetansebygging på veiledningsområdet. Dette studiet inngår i veiledningsplattformens trinn 2, og har til hensikt å befeste og videreutvikle kompetansestrukturen gjennom en utvikling av gruppeveilederrollen. Studiet retter seg mot gruppeveiledere ansatte i NAV, og disse har en nøkkelposisjon for å utvikle veilederkompetansen i NAV. De står ansvarlige for veiledning av ansatte i grupper og skal bistå med individuell kollegaveiledning på det enkelte NAV kontor. Målet er å styrke gruppeveilederrollen med ansatte som har god nok bredde og dybdekompetanse for å kunne tilby faglig veiledning til ansatte både individuelt og i gruppe. Systematisk veiledning kan bidra til en integrering av den teoretiske forståelsen og tilpasning til ulike utfordringer i samarbeidet med brukerne. Videre kan den bidra med ferdighetstrening i forhold til ferdigheter ansees som avgjørende for arbeidet i direkte kontakt med brukere. Hovedhensikten med studiet er å dyktiggjøre deltakerne i å drive veiledning i grupper slik at de kan gi god kollegaveiledning. Studiet skal gi kunnskap om ulike teorier og modeller for veiledning, herunder aktuell forskning og utvikling på veiledningsfeltet. Videre skal studiet bidra til utvikling av en profesjonell gruppeveilederrolle og faglig trygghet, samt styrke evnen til kritisk refleksjon over egen veiledningspraksis. Gruppeveiledningens formål er å bidra til kvalitetssikring av opplæring og vedlikehold av kompetanse hos den enkelte ansatte. 1

2 Gjennom studiet skal studentene tilegne seg en teoretisk forståelse, få praktisk trening og analysere materiale fra egen veiledning. Studiet er organisert som deltidsstudium over ett semester. Emneansvarlig er Berit Bergheim ved fakultet for samfunnsfag. Målgruppe Studiet er et tverrfaglig tilbud og retter seg mot de som innehar en gruppeveilederrolle i NAV. Opptakskrav Bachelorgrad fra høgskole/universitet, fra studier innen helse-, velferds- og sosialfag eller annen tilsvarende utdanning på minst bachelornivå. Relevant praksis kan kompensere for søkere som ikke har fullført bachelorgrad. Læringsutbytte Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten: har kunnskap om og kjennskap til sentrale veiledningsteorier, refleksjonsmodeller og metoder innen gruppeveiledning og gruppeprosesser. har kunnskap om forskjellen mellom gruppe- og individuell veiledning. kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor (gruppe)veiledning. Ferdigheter Studenten: kan bruke veiledning i en relasjonell læringsprosess. kan anvende sentrale teorier og metoder innen gruppeveiledning. kan analysere, vurdere og lede veiledningsprosesser på en slik måte at de oppleves som virksom hjelp til kollegaer. kan være selvrefleksiv i veilederrollen. 2

3 Generell kompetanse Studenten: har evne til å reflektere kritisk over faglige, etiske problemstillinger som er relevante for utøvelse av veiledning. kan analysere relevante yrkesetiske problemstillinger/dilemmaer som NAV må håndtere og som inngår i veiledning av kollegaer. har holdninger som formidler aksept for og verdsetting av mangfold og forskjellighet, med en integrert verdibevissthet i veiledningsarbeidet. har evne til å analysere sin egen veiledningspraksis. Innhold Veiledning som pedagogisk virksomhet i arbeid med fagpersonlig utvikling og kvalitetssikring av NAV tjenestene. Ulike veiledningsmodeller og teoretisk utgangspunkt. Å lære er å oppdage grunnleggende forutsetninger for læring. Voksenpedagogikk. Utvikling av en grunnleggende forståelse for sentrale prosesser i veiledning med spesiell vekt på refleksjon og empati. Gruppeveiledning oppstart av en gruppe, faser i veiledning, arbeidsmåter. Rollen som gruppeleder, styrker og utviklingsområder. Verdier og holdninger i veiledning. Bevissthet om egne holdninger og profesjonell rolle i veiledning. Etiske dilemmaer. Ferdigheter og pedagogiske virkemidler. Arbeids- og undervisningsformer Undervisningen er organisert som blokkundervisning over ett halvt studieår. Studiet benytter to arenaer for læring; Høgskolen og arbeidsplassen. Det er en forutsetning at studentene driver gruppeveiledning parallelt med undervisningsblokkene. Hver student rekrutterer en gruppe med 4 deltakere som møtes til 6 gruppesamtaler, hver på 1 ½ time, i løpet av studiet. Oppstart av gruppen er uken etter 1. samling. Undervisningsblokkene omfatter 4 samlinger, den første på 3 dager, de tre siste på 2 dager. Hver samling, unntatt den første, består av 6 timer forelesning og undervisning i plenum, og 6 timer ferdighetslæring/trening i grupper. Arbeidsmåter som benyttes er forelesninger, gruppearbeid, trening i sentrale veiledningsferdigheter, bruk av video og arbeidskrav mellom studiesamlingene. Det legges vekt på at studentene skal bruke egne erfaringer fra veiledning av kollegaer. 3

4 Noen av undervisningstimene gis som veiledning i grupper bestående av 6 studenter. Studentene skal trekke inn egne utfordringer og erfaringer fra egen veiledningspraksis i studiet. De skal presentere eget veiledningsmateriale i form av videoopptak for sin faste veileder og de andre gruppedeltakerne. Det vil også være mulig å legge inn digitale veiledningsfortellinger. For å forankre metoden i NAV kontorenes ledelse, inviteres ledere fra de aktuelle kontorene med på første samling, den første halve dagen og ved oppsummeringen siste dag. Arbeidskrav Arbeidsformene skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og økt refleksjonsnivå. Det kreves frammøte på minimum 80 % av undervisningen for å kunne framstille seg til eksamen. Med relativt få undervisningsdager er krav om tilstedeværelse begrunnet i prosessundervisning og viktigheten av å reflektere sammen. For å kunne framstille seg til eksamen, må følgende to arbeidskrav være godkjent: 1. Krav om tilstedeværelse. Det kreves 80 % tilstedeværelse. Ved fravær utover 20 % må studentene levere inn et alternativt arbeidskrav. Ved fravær utover 25 % mister deltakerne retten til å framstille seg til eksamen. 2. Skriftlig arbeidskrav Studentgruppen deles inn i veiledningspar. Parene deler opptak av egen veiledningspraksis med hverandre og gir tilbakemelding. Kopi av den skriftlige tilbakemeldingen sendes emneansvarlig innen angitt frist. Vurdering og sensur Vurdering og sensur skal foregå i samsvar med bestemmelsene om vurdering i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentene plikter å sette seg godt inn i gjeldende regler. En forutsetning for å kunne framstille seg til eksamen er alle arbeidskrav er godkjent. Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng. Eksamen i emnet er en prosesseksamen bestående av et refleksjonsnotat/essay på 8-10 sider knyttet til lyd- og bildeopptak av egen gruppeveiledning på arbeidsplassen. I essayet kobles refleksjonene til aktuell teori fra pensum, og egen veilederinnsats drøftes i lys av dette. Studentens selvrefleksjon og evne til å evaluere egen innsats står i sentrum. Eksamen skal normalt besvares på bokmål eller nynorsk. Som vurderingsuttrykk brukes en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. lov om universiteter og høyskoler 3-9 (6). Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av hver besvarelse. 4

5 Studenter som har gyldig fravær eller ikke består eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Ved Ikke bestått eksamen gis studenten anledning til å levere en forbedret versjon av refleksjonsnotatet/essayet til sensur èn gang. En eventuell ny/utsatt eksamen arrangeres innen rimelig tid etter ordinær eksamen. Studenten har rett til begrunnelse og rett til å klage på karakterfastsetting og/eller formelle feil ved eksamen i samsvar med lov om universiteter og høyskoler 5-2 og 5-3. Pensum (1326 sider) Bøker: Bang, Susanne og Ken Heap (1999). Skjulte ressurser. Om veiledning i grupper. Oslo: Universitetsforlaget.174s. Eide Solveig Botnen, Hans Herlof Grelland, Aslaug Kristiansen, Hans Inge Sævareid og Dag G. Aasland. (2008). Til den andres beste, en bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal norsk forlag.168s. Gjems, Liv (1995). Veiledning i profesjonsgrupper. Oslo: Universitetsforlaget. 114s. Lauås, Per og Handal, Gunnar (2000) Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag s Skagen, Kaare (2004). I veiledningens landskap- innføring i veiledning og rådgivning. Kristiansand: Høyskoleforlaget.160s. Tveiten, Sidsel (2013). Veiledning -mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget. 300s Ulvestad, Asbjørn Karki (2012). Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal. Kap. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, s. Kompendier: Andersen Tom (1999). Et samarbeid av noen kalt veiledning. M.H. Rønnestad, Reichelt S. (red). I Psykoterapiveiledning. Oslo: Tano Aschehoug , 11s Askeland, Gurid Aga (2011). Kritisk refleksjon i sosialt arbeid, Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2 og 3. 45s. Heines, Marianne Skjold (2014). Frigjøring til deltakelse. Ohnstad A. m.f. (red). Ubehaget i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk , 7s 5

6 Heyerdahl-Larsen, Jannicke (2014). Å møte ubehaget gjennom kritisk refleksjon. Ohnstad, A m.f. (red). Ubehaget i sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. kap s Karlsson, Bengt (2006): Dialektisk relasjonsteori som grunnlag for faglig veiledning. Teslo A.L (red). Mangfold i faglig veiledning for helse og sosialarbeidere. Oslo: Universitetsforlaget. Kap.7 og 9. 29s Schibbye, Anne-Lise (1999). Utvikling av personlig og teoretisk refleksivitet: om studenters utdannelse i psykologi. Rønnestad M.H og Reichelt S. (red). I Psykoterapiveiledning. Oslo: Tano Aschehoug. Kap s Spydevold, Monica (2014): Refleksjon fra praksis. Fordommer i barnevernfaglig praksis. Ohnstad A. m.f. (red). Ubehaget i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk, Oslo: S s Strømfors, Gus og Edland-Gryt, Marit (2013). Jeg visste ikke at jeg kunne så mye. Gyldendal Akademisk, Oslo: kap 5 og s Strømfors Gus (2001). Faglig veiledning i sosialt arbeid. Strømfors og Vindegg (red). Oslo: Kommuneforlaget. kap 5. 14s Svedberg, Lars (2002). Gruppepsykologi. Om grupper, organisasjoner og ledelse. Oslo: Abstrakt forlag s Wabeck, Kristina (2014). Refleksjon fra praksis, lojalitet til hvem. Ohnstad A. m.f. (red). Ubehaget i Sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk; Oslo: s 54 51, 7s 6

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Bare det å lære seg å lytte

Bare det å lære seg å lytte Bare det å lære seg å lytte Hvordan erfarer sykepleier at videreutdanning i veiledning har hatt betydning for hennes møte med sykepleierstudenten som skal veiledes? En kvalitativ studie. Anne-Kristine

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk.

Informasjon om studiet. Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Informasjon om studiet Videreutdanning i entreprenørskap: Hvordan å bli rik på din kunst, også økonomisk. Målgruppe og formål Kurset er et videreutdanningstilbud i entreprenørskap for designere og hele

Detaljer

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014

Fagplan for Bachelorstudiet. Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Fagplan for Bachelorstudiet BI Studieåret 2013/2014 Innhold Innledning 5 Hovedområde: Politi og samfunn 15 Politilære POL110 16 Sosiologi SOS110 19 Yrkesetikk

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag 1 Fagplan for norsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Programkode: KFKNU Emnekode og emnenavn Norsk 2 emne 1: KFKNU 26100 Norsk 2 emne 2: KFKNU 26200 Engelsk emnenavn Norwegian Level 2, Secondary

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus

Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus 36 1 Hva er god veiledning? en praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisering i sykehus Heftet er

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer