OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIKEN FERIESENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIKEN FERIESENTER"

Transkript

1 Enhet for plan og drift «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: «REF» 2011/ Kari Røynlid Direkte tlf.: / OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIKEN FERIESENTER vedtok i møte den (sak 97/15) å legge ut detaljreguleringsplan for Eiken feriesenter ut til offentlig ettersyn med heimel i planog bygningslovas Innspel og merknader må sendast skriftleg til kommunen Birkeland Eller på e-post til seinast innan 5. september. Plandokumenta ligg på kommunens heimesida: Med helsing Kari Røynlid Planleggjar i Åseral, Audnedal og Hægebostad

2 Likelydande brev sendt til: Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks Kristiansand S Knut Felberg Vest-Agder Fylkeskommune Serviceboks Kristiansand S NVE Region Sør Postboks TØNSBERG Statens vegvesen Region Sør Serviceboks ARENDAL Liv Ragnhild Stuland Bokfinkveien STAVANGER Alf Håberg Wolframveien KRISTIANSAND S Kjell Torfinn Verdal Eiken Øvre 4596 EIKEN Arne B Langeland Bjørkeveien MANDAL Svein Bjørndal Andersen Akselhagen SANDNES Tone Nøkland Eiken Øvre 4596 EIKEN Olaug Johanne og Sturle Arnfelt Fjellveien EGERSUND Assersen Hilde Gudrun og Augen Handeland Costereta 19 2A Peder Magne Kleggetveit Eiken Øvre 4596 EIKEN Olav Harald Tveiten Tveiten 4596 EIKEN Toralv Hobbesland Eiken Nedre 4596 EIKEN Sigurd Arnfinn Verdal Eiken Øvre 4596 EIKEN Ingunn Nøkland Nøkland 4596 EIKEN Odd Ingvar Osmundsen Farvannet Terrasse BRENNÅSEN Kåre Vatne Eiken Nedre 4596 EIKEN Toralf Watne Eiken Nedre 4596 EIKEN Knut Eiken Eiken Nedre 4596 EIKEN Astrid Tveiten Terneveien LYNGDAL Anita O Hobbesland Eiken Nedre 4596 EIKEN

3 Hægebostad kommune Arkiv: 77/4 Saksmappe: 2011/ Sakshandsamar: Kari Røynlid Dato: OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR EIKEN FERIESENTER UTVALSNR : UTVAL : MØTEDATO : 97/15 Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet : Handsaming: Formannskapet foreslo å fjerne første kulepunkt. Innstillinga fra rådmannen med formannskapets forslag blei enstemmig vedtatt. Vedtak: legg med heimel i plan- og bygningslovas detaljreguleringsplan for Eiken feriesenter ut til offentlig ettersyn med følgjande endringar: Flomsone skal innarbeidast i plankartet, med tilhøyrande føresegn angåande flomkote på 186,5 moh. Det blir innarbeida byggegrense i delområde TL2: -mot tursti på 4 meter -mot nabogrense på 6 meter Endringane må utførast før planforslaget kan sendast ut til offentlig ettersyn. Rådmannen si innstilling: legg med heimel i plan- og bygningslovas detaljreguleringsplan for Eiken feriesenter ut til offentlig ettersyn med følgjande endringar: BFF1-5, samt TL2 må omregulerast til Fritid/Turistformål med tilhøyrande føresegner som beskriv korleis utleige skal ivaretakast. Flomsone skal innarbeidast i plankartet, med tilhøyrande føresegn angåande flomkote på 186,5 moh. Det blir innarbeida byggegrense i delområde TL2: -mot tursti på 4 meter -mot nabogrense på 6 meter Endringane må utførast før planforslaget kan sendast ut til offentlig ettersyn.

4 Samandrag: Det har kome inn forslag til detaljreguleringsplan for Eiken feriesenter. Planforslaget er fremma av Asplan Viak AS på vegne av grunneigar Jon Tveiten. Planområdet ligg i tilknytning til Eiken feriesenter og ligg på begge sider av fylkesveg 42. Planforslaget er slik kommunen ser det ikkje i tråd med kommunedelplan for Eiken. Bakgrunn: Vedlegg/øvrige dokumenter: 1 Detaljregulering 2 Bestemmelser_29 3 Planbeskrivelse Eiken F 29 4 ROS-analyse Eiken Feriesenter 5 Fylkesmannen, Miljøvernavdelingen 6 Vest-Agder fylkeskommune, Plan og Miljø 7 Vest-Agder fylkeskommune, fylkeskoservatoren 8 Statens Vegvesen 9 Agder Energi Nett AS 10 Norsk Maritimt Museum 11 Stein Eirk Tobias Watne 12 Toralv Hobbesland Alf Håberg 15 Marte Rødseth Kvakland Eiken Feriesenter Vurdering: Eiken Hotell og Feriesenter vart bygd ut på midten av 1970-talet og gjeldande reguleringsplan for området vart godkjent i I seinare tid har to av bygga tilknytta feriesenteret endra reguleringsstatus frå næring til fritid og er seld ut til privatpersonar utan utleigeklausul. Planforslaget slik det ligg føre inneheld både boligar, fritidsbustader, camping, hotell/overnatting med tilhøyrande anlegg, leikeareal, turstiar og båtanlegg. I planen ligg det inne 10 boligtomter med ein storleik på ca 1,5 dekar. Det er lagt til rette for både 10 frittliggande fritidsbustader med tomter på ca 0,5 dekar, samt to område med sjølveigar ferieleiligheiter. Dette vil vera meir konsentrert bebyggelse. I tillegg er det lagt til rette for leikeareal, turstiar, campingplass og båtanlegg. I samband med varsel om oppstart kom det inn 9 merknader frå fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Agder Energi Nett AS, Norsk Maritimt museum, NVE, Stein Erik Tobias Watne, Toralf Hobbesland, og Alf Håberg/Knut Feldberg. Merknadene er kommentert i planomtalen, kapittel 6 side 10-13, og ligg som vedlegg i saka.

5 og utbyggar hadde eit møte i april 2014 der ein gjekk gjennom ulike tema som er sentrale i planen: Tursti langs Lygne, tilrettelegge for ålmenta, trafikktryggleik og tilrettelegging for turistformål. Kommunens kommentar til planforslaget: Planforslaget har i mange gode element og legg grunnlag for å kunne skape ei god utvikling i området. Det er likevel nokre sentrale punkt som bør endrast før planforslaget kan leggast ut til offentlig ettersyn: Formål Området er i kommunedelplan for Eiken avsatt til Fritids- og turistformål. I tekstdelen i kommunedelplanen står det: Områdene skal brukes til kommersielle fritids- og turistformål, herunder utleiehytter og leiligheter for utleie til turistformål. Kartutsnitt frå kommunedelplanen som viser planområdet Planforslaget legg opp til fritidsbustader langs Lygne og planforslaget er difor ikkje i tråd med kommunedelplanen. I planforslaget blir det skrive at sal av hytter vil vera eit viktig element for å gi økonomi i prosjektet. Rådmannen meiner det er uheldig om ein legg opp til privatisering i strandsona og at ein ikkje kan oppfylle formålet i kommunedelplanen ved å bygga fritidsbustader for sal. Dersom formålet skal oppfyllast må det byggast feriehytter og leiligheiter for utleige, eller alternativt at det følgjer ein utleigeklausul ved sal av einingane der kjøpar pliktar å inngå avtale med feriesenteret der utleige skal foregå i minimum 9 månader i året. Denne avtalen må tinglysast på den enkelte tomt/eigedom slik at utleigeplikta følgjer eigedommen ved sal. Flomsone I kommunedelplanen vart det gjort ei flomkartlegging for 200-års flom. Denne viser ei flomkote på 186,25 moh.

6 Denne omsynssona bør visast i plankartet. I tillegg må det inn føresegn som viser ei planeringshøgde for bygg på min 186,5 moh. Andre forhold I planforslaget er det lagt opp til leiligheitsbygg TL2 med maks høgde på 8 meter og BYA på maks 50%. Dette er ei svært høg utnytting av området. Det bør difor setjast ei byggegrense ned mot turstien på 4 meter, samt ei utvida buffersone mot naboeigedommen. Det ligg ei hytte like sør for dette området og det vil vere uheldig å få så store bygg kun 4 meter frå eigedomsgrensa. Buffersona bør vere minimum 6 meter. Konklusjon: Med bakgrunn i vurderingane gjort ovanfor bør planforslaget endrast på følgjande punkt for planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn: BFF1-5, samt TL2 må omregulerast til Fritid/Turistformål med tilhøyrande føresegner som beskriv korleis utleige skal ivaretakast. Flomsone skal innarbeidast i plankartet, med tilhøyrande føresegn angåande flomkote på 186,5 moh. Det blir innarbeida byggegrense i delområde TL2: -mot tursti på 4 meter -mot nabogrense på 6 meter

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret. Arkiv: ARP-20120101, K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 12.02.2013 007/13 Bystyret Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20120101, K2-L12 Arkivsaknr 12/34 DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av Områdeplan Hovden sentrum

1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av Områdeplan Hovden sentrum AEB Eiendominvest AS Kysveien 14 4841 ARENDAL 2014/280-39 Hanne Heieraas Evju 01.09.2015 Melding om vedtak 1. gongs høyring og utlegging til offentleg ettersyn av Områdeplan Hovden sentrum Styringsgruppa

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

- Kviteseid kommune. Nissedal kommune. nalt plan kontor. nterkomm MELDING OM VEDTAK. Saksbeh: Sveinung Seljås,35048430 svein. nr: Nqtrak hytteforening

- Kviteseid kommune. Nissedal kommune. nalt plan kontor. nterkomm MELDING OM VEDTAK. Saksbeh: Sveinung Seljås,35048430 svein. nr: Nqtrak hytteforening I nterkomm Nqtrak hytteforening vi - Kviteseid kommne nalt plan kontor Øyvind Haknes Lksefjellveien 72 3721 SKIEN MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref 201411377-15 Saksbeh: Sveinng Seljås,35048430 svein

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Deres referanse: 2014/1105-1/L12

Deres referanse: 2014/1105-1/L12 file://s1547-1iis-002/ephortesrvdocproc/ephorte-sql/38428_fix.html Side 1 av 1 30.09.2014 Deres referanse: 2014/1105-1/L12 Legger ved et kart som viser vår infrastruktur. Rød firkant er nettstasjon (trafo),

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 05.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

Samandrag Planområdet er del av Kvartal 44 mellom Kongens gt. Kirkegt, Dronningens gt. og Markens gt.

Samandrag Planområdet er del av Kvartal 44 mellom Kongens gt. Kirkegt, Dronningens gt. og Markens gt. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201206589-47 Saksbehandler Ålaug Rosseland Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 29.04.2015 Kvartal 44 del av - detaljregulering

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing

Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Endring av reguleringsplan for Farnes Planutgreiing Balestrand 21.03.2013 1. Formål 1.1 Føremål med planarbeidet Planarbeidet tek utgangspunkt i gjeldande Reguleringsplan for Farnes, utarbeidd av Statens

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 03.12.2013 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32 02 90 00 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Arkivsak-dok. 14/03837-21 Saksbehandler Hanne Cecilie Nes Saksgang Utval for natur og næring Kommunestyret REGULERINGSPLAN - DEL AV PETTERBRÅTEN B2-2 GANGS BEHANDLING OG SLUTTBEHANDLING Saka vert avgjort

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for næring, kultur og idrett Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 18.05.2015 Tid: 16:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn

ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE. Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn ÅSERAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR VELIA HYTTEOMRÅDE Nasjonal plan ID nr: 073 Rev dato: 10.04.2015. Bakgrunn Sweco Norge AS fremmer på vegne av Bortelid Eiendomsutvikling AS, reguleringsplan for Velia

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer