NUFU `99 SIU. Når respondentene skyter på hverandre... Landbruksrelatert forskningssamarbeid med utviklingsland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NUFU `99 SIU. Når respondentene skyter på hverandre... Landbruksrelatert forskningssamarbeid med utviklingsland"

Transkript

1 Når respondentene skyter på hverandre... Landbruksrelatert forskningssamarbeid med utviklingsland NUFU `99 SIU SENTER FOR INTERNASJONALT UNIVERSITETSSAMARBEID DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

2 NUFU `99 Det er kanskje i det tverrfaglege og institusjonelle mangfoldet med finn styrken og utfordringane i NUFU-samarbeidet Ei sentral rolle Det er ei stor glede for meg som leiar av NUFU å ynskje velkomen til den årlege presentasjonen av forskingssamarbeidet i NUFU hjå Det kgl. norske utanriksdepartement. Dette er tredje året på rad at ein slik presentasjon vert halden, og temaet for 1999 er knytt til landbruksforskinga i NUFU. Med utgangspunkt i landbruket si sentrale rolle i utviklingslanda er det såleis ikkje merkeleg at landbruksforskinga også har ein sentral plass i NUFU-samarbeidet. Våre to tradisjonelle norske landbruksinstitusjonar, Noregs landbrukshøgskule og Noregs veterinærhøgskule, har vore viktige og aktive målberarar for forskingssamarbeid med utviklingsland innafor landbruk. Det er å vone at dei vidareførar denne tradisjonen i åra som kjem. NUFU er inne i ei spanande tid. Den noverande femårige avtalen mellom Det kgl norske utanriksdepartement og Det norske universitetsråd går ut i år Ein ny avtale skal på plass før år Allereie i år vil Utanriksdepartementet overføre forvaltningsansvaret for NUFU-avtalen til NORAD. Samstundes er me inne i ein prosess der dei politiske styresmaktene freistar å få til eit tettare samarbeid om utviklingsforsking og forskingsstønad mellom aktørar som Det norske universitetsråd/nufu, Noregs forskingsråd og NORAD. Det vert såleis ei utfordring i den nye avtaleperioden ikkje berre å sikre kvaliteten og vidareutvikle kunnskapen i NUFUsamarbeidet, men like mykje å få til ein god og effektiv samordning av norske stønadsordningar og aktørar til beste for oppbygging av forskingskompetanse og forskingskapasitet på våre samarbeidsinstitusjonar i utviklingslanda. I dette heftet har vi bede sentrale forskarar om å presentere prosjekta sine og å koma med erfaringar, synspunkt og vurderingar av den landbruksforsking dei er ein del av innafor NUFU-samarbeidet. Forfattarne står sjølv for innhaldet i artiklane. Me skal heller ikkje gløyme at det i NUFU òg går føre seg god og spanande forsking retta mot landbrukssektoren innafor fleire andre fagdisiplinar ved ei rekkje ulike universitetsinstitusjonar. Og det er kanskje i det tverrfaglege og institusjonelle mangfaldet me finn styrken og utfordringane i NUFU-samarbeidet. 1 Til slutt vil eg ynskje lukke til med presentasjonen av landbruksforskinga i NUFU hjå Utanriksdepartementet den 22. mars Eg vonar at denne hendinga vil vere til glede og nytte for dei som er til stades frå departementa, dei statlege forvaltingsorgana for landbruket, NORAD, dei friviljuge organisasjonane, Noregs forskingsråd, universitets- og forskingsinstitusjonane og utanlandske institusjonar og organisasjonar. Tromsø, Professor Ole D. Mjøs, leiar i NUFU

3 Når respondentene skyter på hverandre... INNHOLD Ei sentral rolle Om NUFU AV PROFESSOR OLE D. MJØS, leder i NUFU Forskningssammarbeid innen landbruk, fisk og marine ressurser: Hver fjerde krone i NUFU-samarbeidet AV FØRSTEKONSULENT BJØRN ERIK ANDERSEN, SIDE 4 Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU) Fiskeriforvaltning etter apartheidregimets fall i Sør-Afrika: Jungelens lov satt i system AV PROFESSOR CARL-ERIK SCHULZ, SIDE 7 Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Økologisk forskning i Zimbabwe: Grasvekst og branner hindrer foryngelse av teakskogen AV FORSKER STEIN R. MOE, SIDE 12 Institutt for biologi og naturforvaltning, Norges landbrukshøgskole Næringsmiddelteknologisk samarbeid med Afrika: 40 prosent av maten bedervet i tropiske strøk AV FØRSTEAMANUENSIS JUDITH A. NARVHUS, SIDE 16 Institutt for næringsmiddelfag, Norges landbrukshøgskole Veterinærforskning i Det sørlige Afrika: Økt matvaretrygghet og bedret dyrehelse AV FØRSTEAMANUENSIS/SEKSJONSLEDER ARNE FLÅØYEN, SIDE 20 Norges veterinærhøgskole/veterinærinsituttet Utgitt av Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU), Det norske universitetsråd for NUFU mars Ansvarlig redaktør: Asle Haukaas, SIU. Grafisk formgivning: Reine Linjer as. Trykk: Master Trykk og Kopi as. Opplag: Fotos er utlånt av: ARNE FLÅØYEN, Norges veterinærhøgskole/veterinærinstituttet (side 21i, 23e-j), ASLE HAUKAAS, SIU (side 1c,e,j -17a), ENDRE LILLETHUN, Universitetet i Bergen (side 5j), STEIN R. MOE, Norges landbrukshøgskole (forside d - side 13-15), ANUSCHKA POLDER (side 17g,h - 19a,d,j - 21a), SCANPIX (forside b - side 1a,b,d - 3e,f - 5a,b,e,i), CARL-ERIK SCHULZ, Universitetet i Tromsø (forside e,i - side ), HENNING SIVERTS, Universitetet i Bergen (forside f,h - side 1g - 3b,j - 5c) og FRODE STORÅS, Universitetet i Bergen (forside a,c,g,j - side 1 f,h,i - 3a,c,d,g,h,i - 5d,f,g,h - 17b-f,i,j - 19b,c,e-i - 21b-h,j - 23 a-d) 2

4 NUFU `99 Om NUFU Det norske universitetsråds utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU) ble etablert av Det norske universitetsråd i Utvalget, som består av representanter fra Universitetsrådets medlemsinstitusjoner, har til oppgave å koordinere samarbeidet mellom partnerinstitusjonene i Norge og utviklingslandene, fordele midler til forskningssamarbeidet, og å være et rådgivende organ på utviklingsrelaterte spørsmål for Universitetsrådets medlemsinstitusjoner. I 1991 ble den første femårige avtale mellom Det kgl. norske utenriksdepartement og Det norske universitetsråd inngått for å støtte opp om NUFU-samarbeidet. Avtalen hadde en årlig ramme på 36 millioner kroner. Bakgrunnen for avtalen var et ønske fra norske myndigheter om å styrke forskningsdelen i norsk bistand gjennom forpliktende institusjonssamarbeid mellom Det norske universitetsråds medlemsinstitusjoner og tilsvarende forskningsinstitusjoner i Sør. For universitetsinstitusjonene og deres forskere var det imidlertid viktig å understreke at de gikk inn i NUFU-samarbeidet fra et akademisk ståsted. Det var institusjonenes og forskernes faglige interesse som var drivkraften bak å inngå forpliktende og likeverdig forskningssamarbeid med partnere i utviklingsland. I 1995 ble den andre femårige avtalen inngått mellom partene, nå utvidet til å også omfatte norske forskningsinstitutter i NUFU-samarbeidet. Medregnet tilleggsbevilgninger i løpet av perioden, er det nå stilt til rådighet 55 millioner kroner årlig i perioden for forskningssamarbeidet i NUFU. NUFU-samarbeidet er kun delfinansierende, noe som innebærer at de deltakende institusjoner legger ned betydelige egenressurser i samarbeidet. Pr dags dato er det ikke mindre enn 34 universitets- og forskningsinstitusjoner i Afrika sør for Sahara, Asia, Mellom-Amerika og de palestinske områder som deltar i NUFU-samarbeidet fra utviklingslandene. Fra norsk side deltar ni av Universitetsrådets medlemsinstitusjoner og tre forskningsinstitutter. NUFUs støtte til samarbeidet mellom disse institusjonene i Norge og utviklingslandene knytter seg opp til å støtte enkeltstående forskningsprosjekter, utdanning av forskere i Sør på master- og doktorgradsnivå, utvikling av lokale og regionale forskningsprogrammer i Sør (master- og doktorgradsprogrammer), opplæring av teknisk og administrativt personell i Sør, gjesteforskeropphold fra forskere i Sør på norske institusjoner med mer. 3 Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU) driver NUFU-programmet og er sekretariat for NUFU-utvalget på vegne av Universitetsrådet.

5 Når respondentene skyter på hverandre... Forskningssamarbeid innen landbruk, fisk og marine ressurser: Hver fjerde krone i NUFU-samarbeidet En fjerdedel av NUFU-midlene går til forskningssamarbeid innen landbruk, fisk og marine ressurser. Fagmiljø innen matvareproduksjon, matvaresikkerhet og dyrehold ved landbruksuniversitetene dominerer denne delen av NUFU. I nyere tid har universitetene kommet til innen natur- og miljøressursforvaltning og bærekraftig akvakultur. AV FØRSTEKONSULENT BJØRN ERIK ANDERSEN, SENTER FOR INTERNASJONALT UNIVERSITETSSAMARBEID Landbruksrelatert forskningssamarbeid utgjør en betydelig andel av NUFUs portefølje både i form av akademiske aktiviteter og i form av økonomisk støtte. I 1998 utgjorde NUFUs støtte til Agricultural sciences ikke mindre enn 20 prosent av NUFUs totale støtte til forskningssamarbeidet. Hvis man legger til samarbeidsprogrammer innen fiskeri/marine fag, så vil den landbruksrelaterte forskningen i NUFU for 1998 nærme seg 25 prosent av NUFUs totale forskningsstøtte. Legger en en slik bred definisjon til grunn, blir landbruksforskningen jevnstor med det største fagområdet innen NUFU, medisin og helse. Tverrfaglig landbruksforskning Food science and technology, Animal husbandry og Veterinary medicine har vært og er viktige fagområder innenfor landbruksforskningen i NUFU. I inneværende periode har imidlertid fagområder som Agricultural economics and management og Fisheries også kommet inn som forskningsområder. Spesielt er det forskningsprogrammer rettet inn mot forvaltning av natur- og miljøressurser og utvikling av akvakultur som har hatt en sterk fremmarsj i NUFU de senere år. Dette innebærer en utvidelse og supplering av landbruksforskningen i NUFU som tidligere har vært mer ensidig konsentrert omkring matvareproduksjon, matvaresikkerhet og dyrehold. NUFU har lykkes med å mobilisere ikke-landbruksfaglige forskningsmiljøer Utviklingen innenfor NUFU til å inkludere fagområder som forvaltning og akvakultur, har trukket nye institusjoner og forskningsmiljøer inn i samarbeidet på landbruksforskning både i utviklingslandene og i Norge. Det gjelder Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. I denne sammenhengen deltar universitetene spesielt innenfor fiskeri og marine fag hvor NUFU har mobilisert sterke forskningsmiljøer ved disse tre universitetene i Norge. I NUFU-samarbeidet er det også flere eksempler på at fagmiljø ved universitetene har engasjert seg i tverrfaglig forskning mellom landbruksfagene og humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner. Det finnes flere store og viktige samarbeidsprogrammer i NUFU-porteføljen hvor det forskes på tvers innenfor fagområder som administrasjon og organisasjon, antropologi, arkeologi, kulturkunnskap, medisin, ressursforvaltning m.m. Kunnskapene som fremskaffes fra slik tverrfaglig forskning er viktig å nyttiggjøre seg også for den mer tradisjonelle landbruksforskningen, som kan nyttiggjøre seg økt kunnskap om den sosio-kulturelle kontekst man opererer innenfor. For den enkelte forsker vil det å erverve seg kunnskap om historie, kultur, språk, etnisitet, organisering av samfunn m.m. være viktig med tanke på å se ens eget 4

6 NUFU `99 forskingsfelt i et mer helhetlig og tverrfaglig perspektiv. Carl-Erik Schulz viser i sin artikkel at ressursforvaltning ikke kan sees uavhengig av lokaldemokrati, inntektsfordeling og historiske forhold. Når NUFU har lykkes med å mobilisere ikke-landbruksfaglige forskningsmiljøer, vil landbruksforskningen kunne nyte godt av det brede kunnskapsgrunnlag ved institusjoner og fagmiljøer i Norge og i utviklingsland. Det kan ligge betydelige synergieffekter i det at NUFU har maktet å mobilisere hele Universitetsrådets medlemsmasse. Framover kan det også være en utfordring å samordne den norske innsats overfor utviklingsland ikke bare innenfor forsknings- og utdanningssamarbeid, men også i forhold til næringsliv og tradisjonell bistand. Ikke minst er denne utfordringen viktig å gripe fatt i når det gjelder landbruk og landbruksrelaterte sektorer. Judith A. Narvhus kommer i sin artikkel inn på hvordan kunnskap om næringsmiddelteknologi kan få direkte betydning både for folkehelse og handelsnæring. Likefullt er det de tradisjonelle landbruksuniversitetene i Norge og i Sør som har vært og fortsatt vil være dominerende i det landbruksfaglige forskningssamarbeidet innenfor NUFU. Det er viktig å mobilisere både gamle og nye forskningsmiljøer/forskere ved landbruksuniversitetene i årene som kommer. Det er positivt at såvel Norges landbrukshøgskole som Norges veterinærhøgskole og deres samarbeidsinstitusjoner i Sør, rekrutterer nye miljøer og nye forskere til NUFU-samarbeidet. Nyttig for norsk landbruk Det er gledelig å konstatere at norske landbruksmyndigheter ser det som viktig å mobilisere kompetansen i norsk landbruksforskning til bruk for forskningsbistand i u-land, slik det uttrykkes i Norges Utenriksdepartementet understreker den viktige rolle universitetsinstitusjonene kan ha som institusjoner for kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling forskningsråd og Det kongelige landbruksdepartements Kunnskap for utvikling og omstilling - Langtidsplan for landbruksforskningen NUFU-samarbeidets konsept er et likeverdig samarbeid mellom institusjoner og forskere i Norge og i Sør basert på en felles forskningsmessig interesse. Dette er en god modell for å produsere og ta vare på kunnskap til forskningsmiljøer og samfunn såvel i utviklingsland som i Norge. Stein R. Moe framhever i sin artikkel hvordan arbeidet med tilsvarende problemstillinger under forskjellige økologiske forhold stimulerer til nytenking i faget. 5 I Langtidsplanen understrekes landbruksforskningens betydning for å produsere kunnskap innenfor naturforvaltning, matvareproduksjon, matvarekvalitet og - sikkerhet m.m. Dette er også sentrale områder i NUFUs forskningsportefølje. De overordnede mål for landbruksforskningen slik de skisseres i Langtidsplanen, vil også bli tatt med når det fremtidige samarbeidet på landbruksforskning blir utmeislet i NUFU. Eksempler på slike temaer er langsiktig og bærekraftig utvikling, utvikling av nye produkter og næringer, bevaring av naturgrunnlag, miljø, helse og livskvalitet hos mennesker og dyr, kulturell forståelse, demokrati og velferd mm. Disse fagområdene har stor overføringsverdi også til norsk landbruk. Institusjonene involvert i NUFU-samarbeidet blir slik en sentral kunnskapsleverandør til norsk og internasjonal landbruksforskning, noe Arne Flåøyen viser i sin artikkel i dette heftet.

7 Når respondentene skyter på hverandre... Norsk landbruk vil kunne nyttiggjøre seg kunnskapene norske forskningsmiljøer tilegner seg gjennom NUFU-samarbeidet. Det er også gledelig at Landbruksdepartementet og sentrale forvaltningsorganer i landbrukssektoren viser interesse for å få vite mer om den landbruksforskningen som foregår i NUFU-samarbeidet. Gjennom NUFU gir universitetene og de vitenskapelige høgskolene viktige kunnskapsbidrag både til norsk og internasjonal landbruksforskning. NUFU har alltid understreket sin egenart som et frivillig, akademisk forskningssamarbeid mellom likeverdige partnere i Norge og i Sør, og ikke som en del av tradisjonell, norsk bistandsvirksomhet selv om bevilgningene til NUFU-samarbeidet kommer over bistandsbudsjettet. NUFUs hovedoppgave er å bidra til å bygge levedyktige forskningsmiljøer i Sør. Samtidig er det viktig for NUFU å spille på lag med norske bistandsmyndigheter i forbindelse med myndighetenes utforming og iverksetting av norsk bistandspolitikk. Det er derfor gledelig at Utenriksdepartementet i sin nylig utformete Strategi for styrking av forskning og høyere utdanning i tilknytning til Norges forhold til utviklingslandene understreker den viktige rolle universitetsinstitusjonene kan ha som institusjoner for kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. Oppfyllelse av visjonene og målsettingene Utenriksdepartementet målbærer i sin strategi betinger en sterkere samordning av norske aktører og aktiviteter involvert i forskningssamarbeid, forskningsbistand, bistandsforskning og utviklingsforskning. Det vil kreve innsats og vilje til å bryte ned sektortenkning til fordel for helhetstenkning og tverrsektoriell tenkning, til å tilnærme seg problemstillinger tverrfaglig fremfor endimensjonalt, til å samordne aktører og tiltaksordninger nasjonalt og internasjonalt, samt til å koordinere bilateral med multilateral bistand. 6

8 NUFU `99 Fiskeriforvaltning etter apartheidregimets fall i Sør-Afrika: Jungelens lov satt i system Hva gjør jeg når respondentene skyter på hverandre? spør hovedfagsstudenten som undersøker holdninger til tjuvfiske i Western Cape, Sør- Afrika. Forskere fra universitetene Western Cape og Tromsø samarbeider om å studere fordelingen av havets ressurser etter apartheidregimets fall. AV PROFESSOR CARL-ERIK SCHULZ, NORGES FISKERIHØGSKOLE, UNIVERSITETET I TROMSØ: Hovedfagsstudenten finner neppe hjelp i en standard norsk metodebok. Men hovedoppgave blir det - og uten at det går over lik. Abaloneskjell er verdifulle, og kvotene små opp mot Asias etterspørsel. Hvite sportsdykkere får lett samme kvoter som familier som har skjellfangst som levevei - og dermed er De sterke aktørene som allerede finnes i markedet presser på for å beholde status quo og får det til til tross for nye formelle regler. Lover beskytter ofte dem som alt har rett konflikten akutt. Legg til eksportkontroll via hviteid industri - og en porsjon kinesisk mafia (triader), så er jungelens lov satt i system. Fiskerenkene har fått kvote på hummer. De lever bokstavelig talt på skyggesida i Hout Bay, rett sør for Cape Town. Kvoten er verdt en formue - mer enn noen av dem noensinne har hatt mellom hendene. Men kan de stole på hverandre - og på industrien og bankene? Kan de finansiere familien til å fiske, og forvalte overskuddet? Kan forskerne mekle i konfliktene, og skal de involvere seg i regnskapene? Her går alt i tull - til tross for den nye fiskeripolitikken. Alle mistror hverandre, og plutselig er sesongen slutt, og deler av kvoten og gevinsten går tapt i brutte vennskap. Hvorfor skjer det? - spør vår student - og hva kan vi gjøre? 7 Endring uten refordeling? Fiskeriforvaltning i Sør-Afrika var en meget hvit affære. De hvite kontrollerte den biologiske forskningen, selskapene og det fargede, lavlønte mannskapet. Havets ressurser skulle tjene de få, og det med størst mulig avkastning på svært kort sikt. Da trengtes politi - ikke samfunnskunnskap. Svært mye av ressursforvaltningsproblemene i Sør-Afrika nå ser ut til - ut fra vår erfaring - å ha sin rot i to forhold: - Den ekstremt skeive fordelingen av ressursene - og kampen om hvordan dette skal endres - Svak eller fraværende legitimitet til hvem som har rett til ( eier ) naturresursene i landet. I tida etter 1994 har det kommet på plass et nytt lovverk for fiskeriene - vedtatt i fjor. Det er tre poler i drakampen om en ny politikk: lokalsamfunn, markedet og staten. Apartheid knekket den første polen - politisk, økonomisk og bokstavelig ble lokalsamfunnene revet opp. Dermed er det en svak

9 Når respondentene skyter på hverandre... basis for en politikk der de aktive fiskerne dominerer. De sterke aktørene som allerede finnes i markedet presser på for å beholde status quo og får det til til tross for nye formelle regler. Lover beskytter ofte dem som alt har rett. Skal en klare å trekke med i forvaltningen de folkegruppene som lever av fisket, så må de involverte i hovedtrekk kunne enes om hvem som har rett til å trekke fordel av ressursene. Dette er et trekk som slår ut overalt i Sør-Afrika. Når det skal bygges nye boliger må av og til de som skal bo der selv okkupere området - ellers vil andre grupper trenge inn og kreve landet. Også på landsbygda er det full konflikt mellom folkegrupper, private og myndighetene om hvem som eier jorda. Situasjonen for enkene i Hout Bay gjenspeiler både redselen for at utbyttet fra fisket skal forfordeles, og kampen for å få tilgang på fiskerett. Ingen av delene er sjølsagt i landet - systemet er at jungelens lov gjelder. Den som kan kjempe til seg noe, får det. Dette får avgjørende betydning for å kunne opprette lokal innflytelse i forvaltningen. Hvis tiltroen til kommunestyret er fraværende, det er kamp om hvem som skal stå i fiskermanntallet, og politiet og fiskerioppsynet ikke blir respektert - ja, da hjelper knapt fine lovvedtak og fordelingsregler. En kan kjenne biologien, maksimal bærekraftig fangst, og fordele kvoter alt en vil - uten legitimitet for fordelingsreglene blir det tjuvfiske, skyting og alle slags svindelforsøk. Det er viktig å søke etter de samfunnsmessige årsakene til at jungelens lov gjelder. Sør-Afrika har ord på seg for høy kriminalitet, men en kan hverken forstå hvorfor eller gjøre noe med det uten at en avdekker de samfunnsforholdene som ligger til grunn. En kan strides mellom statseie og privat eie, men når eiet blir omstridt oppstår det helt nye problemer. Co-management, ulike former for samhandling i forvaltningen av ressurser, krever nettopp som basis at en er enige om rettighetene i fisket og at ledelsesgruppa har legitimitet. Havets ressurser skulle tjene de få, og det på svært kort sikt Same procedure eller ny giv? Ikke-hvite hadde 0,75 prosent av kvotene før folket fikk makten. Å avskaffe apartheid i fiskeriene er ikke gjort med et trylleslag. Det krever at lovverket er på plass, en må vite hvem som skal kalles fiskere, og sammenkoplingen mellom sjø og land, det vi kaller kystsoneforvaltning, må være på plass. Her har folkeflertallet knapt noen plass ved forhandlingsbordet, og ennå mindre noen kunnskap om hvordan biologi og mennesker virker sammen i høstingen fra havet. Nå er lovverket der, men basis for loven tar det tid å skaffe. Det er et forvaltningsgap: Mangel på makt og posisjoner Mangel på folk som kan sikre folkeflertallets interesser Mangel på viten om hvordan havet bør forvaltes Norges fiskerihøgskole og NUFU blir bare en bitteliten brikke i et slikt spill. Makt og posisjoner kan vi neppe gjøre noe med, men viten, og folk med kunnskap - det kan vi bidra litt til. Når den gamle forvaltningen overser alle ikke-hvite, og ikke ser på hvordan folk påvirkes av forvaltningstiltak - ja, da har vi en del hjemlig erfaring å komme opp med. Å tette gapet på folkelig kontroll krever sørafrikanske forvaltere med basis i fargete og svarte folkegrupper. De kan ikke erstatte politikken, men de trengs for å utføre vedtakene. 8

10 NUFU `99 Å tette gapet på viten krever at folkegruppene ikke bare har kjennskap til havets biologi, men også til hvordan organiseringen av høstingen fra havet virker på det langsiktige utbyttet. Økonomi og andre samfunnsfag er dermed helt nødvendig. Selen og menneskene deler fangsten I det nye, store akvariet i Cape Town står et skilt som sier at selen og menneskene nå deler fisken omtrent likt mellom seg i havet utenfor Sør-Afrika. Det er en problemstilling som både er kjent for nordmenn og vanskelig å håndtere. Fiskestimene i Benguelastrømmen viser ikke pass når de krysser inn i namibisk sone. For å skjønne hva som skjer, trenger en kunnskap om hvordan fornybare ressurser forvaltes. Biologisk kunnskap er viktig, men ikke nok. En må også vite hvordan forvaltningen kan organiseres, og hvordan ulike forvaltningssystem virker - på fiskebestandene, og på konfliktene mellom folkegrupper og fiskere. Det er slike spørsmål vårt prosjekt konsentrerer seg om; i forskning og i undervisning. Et standard resultat i såvel teori som i forvaltning er at dersom en vil beskytte arter mot for stor høsting, så skal en gjøre fangsten mindre lønnsom. Den internasjonale CITES-avtalen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) eller aksjoner mot sel- og hvalfangst er nærliggende eksempler der handelsrestriksjoner skal beskytte bestandene. En gruppe teoribidrag knyttet til NUFU-prosjektet har utfordret denne konklusjonen i to helt ulike situasjoner: For hva skjer i viltforvaltningen når de store bestandene av fredede arter ødelegger landbruket? Og hva skjer innen marin For hva skjer i viltforvaltningen når de store bestandene av fredede arter ødelegger landbruket? Og hva skjer innen marin forvaltning når de kommersielle fiskebestandene enten har felles matfat med de beskyttede artene eller er maten for dem forvaltning når de kommersielle fiskebestandene enten har felles matfat med de beskyttede artene eller er maten for dem? Langsiktig forvaltning viser seg å gi helt ulike resultat når artene som skal beskyttes ved forbud mot handel i hovedsak er en plage for den samla ressursbruken. Da virker boikott motsatt; det gir incitament til å få bestandene ned - rett og slett fordi det vil verne inntektene fra andre ressurser. Salgsverdi til selskinn, elfenben, hvalkjøtt osv kan slik sikre at folk er langsiktig interessert i å holde en viss bestand for å høste fra den. 9 Kurs om ressursøkonomi og ressursforvaltning holdes ikke på universitetene i Sør-Afrika. Dermed blir det et viktig skritt framover om flere får innsikt i hvordan forvaltningssystemet får virkning for utbyttet fra ressursene og fordelingen av det. Dersom forvaltningen mangler lokal legitimitet blir den vanskelig å håndheve. Og lokalt demokrati og besluttende organer folk stoler på er antakelig svært viktig for å få sikret langsiktig og bærekraftig bruk av de marine ressursene. Ved siden av selve ressursforvaltningen i havet arbeider vi med miljøøkonomi. Hvis en ønsker å ta hensyn til miljøvirkninger fra økonomisk aktivitet, må en kjenne til at privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet er to ulike ting. Miljøøkonomi er også mangelvare i utdanningen. Selv om kunnskap om slike tema kan tilføres utenfra, så kan den ikke virke uten at det er en basis av mennesker som kjenner teori og anvendelse av ressursforvaltning, og som ser de særegne forholdene i Sør-Afrika.

11 Når respondentene skyter på hverandre... Ressursforvaltning i utviklingsland er slikt sett ikke noe perifert valg for forskningsinnsats Midt i smørøyet Dermed er løpet lagt for et NUFU-prosjekt: En må samarbeide med forskere, men det holder ikke aleine. En må utdanne de forskerne og forvalterne som en på lengre sikt kan samarbeide med. Uten kompetansebygging i Sør blir samarbeidet helt enveis. I år går femte kull gjennom miljø- og ressursøkonomi, og fjerde kull får lynkurs i ressursforvaltning. Det er to gap som skal fylles: Et kunnskapsgap i samfunnsmessige sider av ressursforvaltning, og i tillegg må en sikre forvaltere med grunnleggende kunnskap til de sosiale og økonomiske prosessene i marin forvaltning. Sør-Afrika er et land der eiendomsretten formelt står sterkt, men der også retten til å bryte den har sterk støtte. I tillegg er inntektsforskjellene enorme, og de eksisterende forvaltningsregler og fordeling av velstand har på ingen måte satt seg. Samfunnet mangler naturlig nok legitimitet for sine regler etter 50 år med apartheidstyre. Det gjør konfliktene sterke. De som har rettigheter bruker penger og advokater for å trenere enhver forandring. De som får rettigheter vil lett gli inn i nye maktposisjoner, og de som forventer omfordeling vil både presse på, være skeptiske til alt og alle, og de vil ha svake kunnskaper til å forsvare sine nyvunne rettigheter. Dette gjør at konflikt omkring fiskerettigheter, ressursrente og forvaltningsmål er dominerende faktorer. Et utstrakt tjuvfiske etter verdifulle arter som abaloneskjell og hummer blir også et problem. Jungelens lov gjelder på begge sider: En intens kamp for å hindre fiskerne formelle rettigheter på bekostning av de eksisterende hvite dominerende firmaene. Og: Intens aktivitet for å omgå regler og forvaltningskontroll. Siden Sør-Afrika er et land der vold ofte inngår i konfliktene, så blir det skutt fra flere kanter, og de fleste tjuvtriks tas i bruk. Det er mye å slåss om, for fiskerfamiliene utgjør kvoterettigheter formuer. Slik blir argumenter om bærekraftig fangst satt i skarp kontrast til argumenter for likhet og rettferdighet. Innsikt i disse prosessene er avgjørende for å forstå det som skjer, og for å lage sosiale nettverk og organisering som kan sikre at ressursene brukes til folkeflertallets beste. Perspektiv på vårt eget samfunn University of the Western Cape og Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø har hatt et prosjekt igang siden 1995 med tre hoveddeler: * En doktorgradsstudent i fiskeriforvaltning ved University of the Western Cape (UWC), Sør-Afrika. * Hovedfagskurs i forvaltning av fornybare ressurser og ressursøkonomi, samt i miljøøkonomi. Studenter i Sør-Afrika får stipend og veiledning for å skrive om temaet, og de har besøkt Tromsø for nettverksbygging og veiledning. * Forskningsarbeid innen feltet med gjensidige forskerbesøk. Fra januar 1999 har vi startet et nytt prosjekt som omfatter naturforvaltning på landsbygda og i kystsonen. * En doktorgradsstudent er rekruttert fra undervisningen på det forrige prosjektet. I tillegg vil flere andre fra UWC trekkes inn. * Nettverk til University of Cape Town på økonomisida. * Felles forskningsaktivitet på feltet. De to prosjektene støtter opp om hverandre, og de knytter også bånd til utviklingsstudier på landsbygda som er organisert ved UWC i en egen forskningsenhet. Det styrker samspillet mellom de to partene, og gjør det mer trolig at resultatene kan gi varig gevinst i forskningsmiljøet i Sør-Afrika. 10

12 NUFU `99 Gjensidig kompetanseutvikling NUFU-prosjekter har som siktemål å tilføre kompetanse til u-landspartnerne. Vår erfaring er at kompetansen utveksles begge veier. Impulser fra flerkulturelle samfunn med store forskjeller i inntekt og levesett, liten grad av samhørighet og svak oppslutning om samfunnsordningene, er alt sammen nytt for norske forskere. Det setter perspektiv på vårt eget samfunn, utfordrer våre egne paradigmer i tenkingen og stiller problemstillingene vi jobber med i en ny sammenheng. Det forutsettes jevnlig at forskning skal være nyttig - om ikke på kort sikt så i det lange løp, og ikke nødvendigvis kommersielt nyttig. I et utviklingsland som Sør-Afrika er dette kravet enda sterkere enn hos oss. I et land som ikke har funnet ordninger for samfunnskonflikter vi har slåss om i århundrer, gir det god mening å konsentrere seg om spørsmål som betyr mye for mange. Ressursforvaltning i utviklingsland er slikt sett ikke noe perifert valg for forskningsinnsats. 11

13 Når respondentene skyter på hverandre... Økologisk forskning i Zimbabwe: Grasvekst og branner hindrer foryngelse av teakskogene Landbrukshøgskolen og Universitetet i Zimbabwe samarbeider om et forskningsprosjekt som blant annet ser på effekter av brann og husdyrbeiting på foryngelse av teakskogene i Zimbabwe. Mange dyr på beite viser seg å være positivt for skogforyngelsen, som påvirkes negativt av grasvekst og branner seint i tørketida. AV FORSKER STEIN R. MOE, INSTITUTT FOR BIOLOGI OG NATURFORVALTNING, NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Elefanter kan forandre vegetasjonsammensetningen i økosystemet den lever i Utnyttelse av vilt og naturressurser har lange historiske tradisjoner i Zimbabwe og har i nyere tid utviklet seg til en av landets store industrier. Økonomisk er særlig fototurisme i og utenfor nasjonalparker samt jaktsafarier betydningsfullt. I forbindelse med lokalbasert naturressursforvaltning har Zimbabwe vært et regionalt og internasjonalt foregangsland. Planter og planteetere Effektiv naturressursforvaltning krever et godt rammeverk for forvaltningen, men også naturforvaltere med biologisk kunnskap om systemene de er satt til å forvalte. Dette gjelder enten det er effekter av brann og husdyrbeite på kommersielt skogbruk eller økonomisk utnyttelse av store pattedyr. Store planteetere som antiloper og særlig elefanter er viktig i forbindelse med både jakt- og fototurisme. Økologisk kunnskap om disse artene, og spesielt hvordan de påvirker sitt ressursgrunnlag, er nødvendig for å få til en fornuftig forvaltning både innenfor og utenfor verneområder. I Zimbabwe er det i stor utstrekning University of Zimbabwe som er leverandører av slik kunnskap. Innenfor økologisk forskning har Institutt for biologi en sentral plassering. Instituttet har allokert 31 vitenskapelige stillinger, men for tiden er kun 21 av disse besatt. Institutt for biologi driver et bredt spekter av forskning innenfor mikrobiologi, zoologi, botanikk og økologi. Foruten undervisning på lavere nivå, driver instituttet tre masterprogram, hvorav ett i tropisk ressursøkologi. Som det går fram av bemanningssituasjonen, er det vanskelig å trekke til seg kvalifisert personell ved universitetet. Dette skyldes i hovedsak lønnsbetingelser, men også midler til forskning, litteratur og infrastruktur er viktige elementer for å tiltrekke seg dyktige forskere. Derfor spiller forskningssamarbeidet med Norge gjennom NUFU en stor rolle ved instituttet. Institutt for biologi ved Universitetet i Zimbabwe og Institutt for biologi og naturforvaltning ved Norges landbrukshøgskole har en rekke faglige skjæringspunkter. Ved oppstarting av prosjektet ble vi enige om at interaksjoner mellom planter og planteetere skulle stå sentralt i felles forskning og som tema for stipendiatene på programmet. Under denne paraplyen kan vi lett koble både botanikere og zoologer fra Zimbabwe og Norge. Effekten av planteetere på økosystemet er i mange tropiske områder markant og spesielt i områder med elefantbeiting. Elefant er en såkalt nøkkelart som har evnen til å forandre 12

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan

FUGE Funksjonell genomforskning i Norge. en nasjonal plan FUGE Funksjonell genomforskning i Norge en nasjonal plan Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Grønt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet?

RESULTATRAPPORT. Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? 2009 RESULTATRAPPORT Bistand og økonomisk utvikling: Ringer i vannet eller dråper i havet? Bistand og økonomisk utvikling Ringer i vannet eller dråper i havet? Norsk og internasjonal bistand gir et lite,

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Innspill til Norges strategi for bærekraftig utvikling. Earth Charter Norge

Innspill til Norges strategi for bærekraftig utvikling. Earth Charter Norge Innspill til Norges strategi for bærekraftig utvikling Utarbeidet for Earth Charter Norge av Dr.ing. og filosof Leif-Runar Forsth Leder av Faggruppe for Etikk og lederskap Tekna Oslo avdeling 24.02.2014

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

i Stor-Elvdal kommune

i Stor-Elvdal kommune Evaluering av «Prosjekt rovdyrkunnskap» i Stor-Elvdal kommune METTE SVENNINGSEN KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport nr. 9/2003 Norsk institutt for forskning

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng

Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? Av Alfred Bratteng Master marin bedriftsledelse 30 studiepoeng Institutt for samfunns- og markedsfag Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 3-2009

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 3-2009 1859: Undervisningen starter ved Den høiere Landbrugsskole i Aas, den første høyere utdanningsinstitusjonen som det norske Stortinget selv oppretter. Naturvitenskapen skal ut til folket. 1897: Vitenskapelig

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005

Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk. Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk Rapport 2 2005 Bærekraftig innovasjons- og teknologipolitikk ISBN 82-92447-04-0 Utgitt: Oslo, april 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Området for miljø og utvikling Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler for en bærekraftig utvikling Utredning av og forslag til et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram for miljø og bærekraftig

Detaljer

IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004

IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004 ARBEIDSNOTAT 38/2005 Anders Ekeland, Marianne Broch, Tor B. Hansen og Nils Solum IT Funk-prosjektenes skjebne 1998 2004 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer