Velkommen til årsmøte Her er innbydelsen til Det norske orgelselskaps årsmøte for I år samles vi i Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til årsmøte Her er innbydelsen til Det norske orgelselskaps årsmøte for 2009. I år samles vi i Kristiansand"

Transkript

1 Velkommen til årsmøte Her er innbydelsen til Det norske orgelselskaps årsmøte for I år samles vi i Kristiansand Program Fredag 27. mars, kl 19.00: Konsert i Oddernes kirke ved Ian Richards Orgel: Verschueren 1993, 22 stemmer, program: Bach, fransk barokk, nyere fransk m.m. ca.kl : Ekskursjon til Oddernes gravkapell: Orgel: Brink Hansen 2003, 16 st. + transm., bla. 11 st. fra Starup/Jørgensen Deretter samling på et spisested for de som ønsker dette. Lørdag 28. mars, kl : Avgang fra Hotell Norge for orgelekskursjoner : Søm kirke, orgel: Christensen 2003?, 22/II+P 10.00: Lund kirke, orgel: Jensen & Thomsen 1987, 24/II+P 10.45: Frikirken, orgel: Rudolf Janke 1982, 18/II+P 11.30: Kristiansand bedehus, orgel, ukjent 1800t., registerlade 5/I+ anh.p 12.00: Lunch etter eget ønske, Elevine kafeteria v/lund. ca.13.00: Voie kirke, orgel Nils A. Venheim 2003, 15/II+P kl : Årsmøte på Hotell Norge Deretter faglige drøftinger om bla. orgelsituasjonen i Kristiansand Domkirke. kl Årsmøtemiddag Søndag 29. mars, kl Høymesse i Kristiansand domkirke hvori bla. Missa Criolla av Ramirez framføres av domkoret. (Obs: digital- orgel benyttes!) Påmelding Navn: Adresse, telefon, epost: Kommer du med bil? Overnatting: (velg): Hotell Norge, Dronningens gate 5-7, telf Enkeltrom á kr. 875 pr. natt, dobbeltrom á kr pr. natt Blir du med på årsmøtemiddagen? De som ønsker å bli med på felles hotellbestilling, må melde seg på innen 10.mars til Bernt Gjelvold, Dr. Mjaalands vei 19, 7140 Opphaug, telf E post: Annen påmelding helst innen 20. mars. Ved egen hotellbestilling oppgi ref.nr for enkeltrom og for dobbeltrom Vel møtt! PS: Vedtekter, referat fra sist årsmøte o.l., se

2 Dagsorden til årsmøte i Det norske orgelselskap, 28/ kl 14.30, på Hotell Norge, Kristiansand. 1) Godkjenning av innkalling og saksliste. 2) Valg av ordstyrer og referent. 2b) Valg av protokollunderskrivere. 3) Det norske orgelselskap årsmelding Medlemstal januar 2009: 213 Årsmøtet 2008 var på Elverum 29/ I løpet av årsmøtehelga vitja deltakarane orgla i Gjøvik, Lillehammer, Vang og Elverum. Hans Jacob Tronshaug innleidde til drøftingar om temaet: Kan ein leva av å byggje orgel i Norge? Lønene i Noreg er av dei høgaste i EU, og den største kostnaden med orgelbygging er arbeidskraft. Difor lever orgelbyggeri i Norge i hard priskonkurranse med orgel importert frå land med lågare kostnadar. Det var brei semje om at det er viktig at den innanlandske produksjonen er stor nok til at ein får utvikla og oppretthalde fagleg kompetanse, men at import også er ynskjeleg, for variasjonen sin del. Sjølve årsmøtet hadde 25 medlemer tilstades, det er meir enn det har vore tidlegare år. Styret. Styret jan-mars : leiar Bernt Gjelvold, sekretær Halgeir Schiager, kasserar Jan Ryde, heimesideansvarleg Liv Skoglund og turoperatør Hans Jacob Tronshaug, varamedlemer Inger-Lise Ulsrud og Njål Steinsland. Styret april-desember: leiar (og heimesideansvarleg) Liv Skoglund, nestleiar Bernt Gjelvold, sekretær Halgeir Schiager, kasserar Jan Ryde, turleiar Hans Jacob Tronshaug, varamedlemer Inger-Lise Ulsrud og Njål Steinsland. Kasserar Jan Ryde har delegert mykje av arbeidet med medlemsregisterføring og rekneskap til Lillian Berg, som er sekretær i firmaet hans. Stor takk til ho for at ho held orden på medlemene våre! Det har vore telefonstyremøter 29/4 og 28/8, og eit styremøte i Uppsala 8/11, under Sverigeturen. Sakane har handla om Orgelspeilet og evt. samarbeid om større kyrkjemusikktidsskrift, og planlegging av orgelreise og årsmøte. Orgelspeilet. Etter at MFO (Musikernes fellesorganisasjon) sitt blad Norsk Kirkemusikk slutta å koma ved årsskiftet 2007/2008, har ideen om eit nytt "breidspektra" kyrkjemusikktidsskrift vore lufta for oss, m.a. av Cantando Musikkforlag og Liturgisk senter. Dei tenkte då mogelegvis Orgelspeilet som en del av dette. Vi har også teke kontakt med MFO og foreslått at dei kunne senda eit ex. av Orgelspeilet ut til den gamle Norsk kirkemusikk-abonnent-lista. Det har vi ikkje fått svar på. Om dette gjorde styret slikt vedtak den 8/11-08: Styret vil at vi primært utgir vårt eget blad, noe som er viktig for vår identitet som forening. Leder gis fullmakt til å delta i samtaler om samarbeid om et større kirkemusikktidskrift, men eventuelle endringer skal behandles av Orgelselskapets årsmøte. Etter den tid har det vore stilt om dette, så det vert ikkje fremja noko årsmøtesak om endringar.

3 Guttorm Ihlebæk har vore redaktør for Orgelspeilet sidan nr 1/2001. I tillegg til redaktørarbeidet har han dei siste åra brukt eit data-layout-program og levert trykkeferdig sats, det gjorde økonomien i bladet mykje betre. Orgelspeilet kom ut med 3 nr i 2008, heilt etter planen. Guttorm Ihlebæk gav beskjed i oktober at han ynskte avløysing. Stor takk til han for innsatsen gjennom alle desse åra! Sven Atle Johannesen har teke imot utfordringa frå styret, og overtek som redaktør frå nr. 1/2009, det skal etter planen koma ut i mai. Heimesida Det norske orgelselskap kom på nett hausten 2004, og bruken av nettsida er stigande. Statistikken for 2008 viser omlag 1000 treff ( requests for pages ) i månaden, med ein topp rundt årsmøtet i april. Orgeltur gjekk til Uppland I Sverige, november 2008, og hadde 14 deltakarar. Hans Jacob Tronshaug, Liv Skoglund og Ulf Sverresvold var turkomite. Referat frå turen står i Orgelspeilet 3/2008. Andre aktivitetar. Orgelselskapet hadde stand i utstillingsområdet under Nordisk kyrkjemusikk-symposium i Stavanger i september 2008, gamle nr. av Orgelspeilet fekk bein å gå på. Valestrandsfossen 9/2-2009, Liv Skoglund, leiar 3b) Årsmelding 2008 for DNO s pipebank Austrått Pipebanken sitt styre ble valgt for 4 år på årsmøtet på Lillestrøm 1. april 2006: Bernt Gjelvold, Kristin Eek (kasserer), Nils Harald Torkildsen, Svein Næss. Det hersket rolige forhold i pipebanken også i mesteparten av Først i juli ble det (med Hans Georg Hüttmeyer som mellommann) inngått en avtale med frimurerlogen i Sortland om å selge dem en Lieblich gedakt 16 (manualstemme) fra Stiklestads Steinmeyerorgel av Pipene, som var ekstremt godt lagret, ble med stort besvær tatt fram og gjort klare for avhenting; men de er ikke blitt hentet ennå. Ila kirke i Trondheim, som har bestilt pipebankens Claus Jensen orgel, har heller ikke effektuert sin bestilling. Derimot ankom 12 svære esker med piper fra Brønnøys Jørgensen orgel av 1960, like før jul. Frakten beløp seg på ca kr., så vi håper på å få videresolgt disse stemmene også fordi det ble fullt i pipebanken. Stemmene er: Basun 16, Trompet 8, Principal 8 (fasadestemme) og pedaldelen av en Salicet unitstemme (16 ). I tillegg har vi det svære spillebordet. Kanskje det er noen som ønsker seg et gedigent skrivebord? Opphaug 5. februar 2009, Bernt Gjelvold, banksjef

4 4) Godkjenning av revidert regnskap. Salgsinntekter 3000 Ordinært medl.skap 3001 Student/pensjonist medl Norsk kryssmedl.skap 3010 Annonser 3060 Andre inntekter Sum Salgsinntekter Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap (48 000) (45 250) (45 000) (43 500) (3 600) (3 600) (3 450) (3 450) (9 600) (9 600) (9 450) (9 400) (14 000) (15 850) (10 500) (9 400) (1 600) (1 100) (75 200) (74 300) (70 000) (66 850) Driftskostnader 4300 Trykking/porto Orgelspeilet Svensk kryssmedl.skap Dekn. av utg. redaktør Honorar til art.forfattere Kontorrekvisita Datautgifter Tidsskr., tlf. div. utg Porto Gave til Latvia? Styremøter Årsmøte Bank og kortgebyr Annen renteinntekt Sum driftskostnader (3 500) (5 210) (2 000) (2 052) Årsoverskudd (19 838) - (17 349) Balanse Aktiva: 1500 Medl.fordringer 4 500, Utg. vedr. 2008, utbet. I Kontanter (4 202,00) 623,00 250, Driftskonto 1930 Kapitalkonto Sum eiendeler , , , , , ,00 Passiva: 2050 Annen egenkapital 2400 Leverandørgjeld Årets overskudd 2400 Leverandørgjeld Sum gjeld og egenkapital ( ,00) ( ,00) (4 737,50) (19 838,00) (17 349,00) ( ,50) ( ,00) DET NORSKE ORGELSELSKAP Regnskapet for året 2008, revisjonsrapport. Det tilsendte materiellet inneholder bilag, kontoutskrifter fra bank, hovedbok med alle posteringer og råbalanse med tallene fra 2007 som inngående saldo. På denne bakgrunn kan jeg si at regnskapet ser ut til å være i orden og i samsvar med bankutskrifter, og at resultat og balanse er korrekt.

5 Bemerkninger: 1. Medlemsfordringer konto 1500 kunne vært synliggjort med en liste (antall), da medlemmene betaler svært ulikt: kr 150, kr 250, kr 350 og kr 450. Antallet restanser med kontingent går derfor ikke fram. Kontingentforfall var januar 2008, og purring ble sendt ut i mai. 2. Avregningen med Svenska Orgelsällskapet vedrørende "kryssabonnement" er oversiktlig, men svenskene har krevd betaling for 52 norske medlemmer mens bare 48 er registrert ved kontingentbetaling hos DNO (4 restanser?). Ved avregningen er det fratrukket for 19 svenske medlemmer i DNO. Beløpet som er regnskapsført i konto 6600 er differansen i NOK mellom norsk medlemskap i Sverige og svensk i Norge. Hadde det vært en større medlemsmasse, Både inntekt- og utgifts-føring av begge kategorier ville gitt et bedre bilde av lønnsomheten, men bør ikke kunne kreves ved en så lite omfattende medlemsmasse. Jeg vil anbefale at regnskapet godkjennes. Åsen, , Nils H. Torkildsen, revisor 4 b) Rekneskap for pipebanken. Det norske orgelselskaps pipebank, rekneskapsoversikt 2008 Inntekter: Renter ,65 Renter ,66 Sum 649,31 Overskudd: Kr. 649,31 Balanse Saldo pr. 1/ ,03 + overskudd 649,31 Sum ,34 Fordelt på følgjande to kontoar: Ørlandspar kr ,62 Brukskonto kr ,72 Steinkjer 19/3-2009, Kristin Eek REVISJONSBERETNING FOR PIPEBANKENS REGNSKAP FOR 2008 Utover renteinntekter har det ikke vært bevegelse på pipebankens konti i Regnskapet er revidert. Utskrift fra Pipebankens bankforbindelse er til stede og er kontrollert. Bankinnskudd er kontrollert. Regnskapet fremstår ryddig og tydelig i sin enkelhet og anbefales godkjent. Bjørkelangen, 23/3-2009, Sven Atle Johannesen, revisor 5) Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent. (Sjå tabell under sak 4) Årskontingent har vore kr 250, studentar og pensjonistar betalar kr Styret har ikkje framlegg om endringar. Storleiken på tilleggskontingent for medlemskap i Svenska

6 Orgelsällskapet (SO) kan justerast av styret i samarbeid med SO. Posten "Årsmøte" er auka for at styremedlemer skal få dekka reise og hotellopphald under årsmøtet. 7) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Valnemda (Anders Hovind, Jann-Magnar Fiskvik og Øyvind Mikalsen) sitt framlegg: Abram Bezuijen, nytt styremedlem, for 2 år. Ole Andreas Fevang, nytt styremedlem, for 2 år. Inger-Lise Ulsrud, varamedlem, for 1 år. Njål Steinsland, varamedlem, for 1 år. (Desse er ikkje på val: Liv Skoglund, Halgeir Schiager, Hans Jacob Tronshaug.) 8) Valg av revisor for Det norske orgelselskap. Valnemda sitt framlegg: Steinar Moen. 8b) Valg av revisor for Det norske orgelselskap sin pipebank. Valnemda sitt framlegg: Steinar Moen. 9) Valg av valgkomité. Styret sitt framlegg: Øyvind Mikalsen, Anders Hovind og Bernt Gjelvold. 10) Samarbeidsavtale med Det Danske Orgelselskab. Det Danske Orgelselskab (DDO) har vendt seg til oss, og ønsker en samarbeidsavtale tilsvarende den dei (og vi) har med Svenska Orgelsällskapet. DDO har p.t. ca 20 medl. i Norge, DNO har 6 medl. i Danmark. Vår erfaring er at avtalen med svenskane gir kasseraren nokså mykje arbeid, jfr. revisjonsrapporten i sak 4. Det norske orgelselskap (DNO) kan tilby Det danske orgelselskab (DDO) følgende: 1. DDO holder selv rede på sine medlemmer bosatt i Norge. Når dere sender kontingentkrav, kan dere skrive at de kan velge å innbetale DDO-kontingenten i norske kroner til Det norske orgelselskap, Boks 75, 1621 Gressvik, norsk bankkonto Dere kalkulerer selv hvor stor kontingenten må være i norske kroner og setter betalingsfrist. Noen dager etter betalingsfristen overfører vi hele summen til DDO, og sender navneliste. 2. Vi sender DDO et gratiseksemplar av vårt tidsskrift, Orgelspeilet, som tidligere. 3. Medlemmer i DDO er velkomne på Det norske orgelselskap sine arrangementer, men har ikke stemmerett på årsmøter. 4. Medlemmer i DDO kan kjøpe evt. bøker, CD-er o.l. til medlemspris. 11) Evt. innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styrets leder i hende senest 14 dager før årsmøtet holdes. Det er ei innkomen sak, frå Niklos Besteland, 4748 Rysstad (utdrag frå eit lengre brev): " Jeg har i alle mine år som orgelinteressert vært opptatt av orglets stilling i NRK, d.v.s. fra Det er meget mindre orgelmusikk i NRK i denne tid enn da jeg startet som lytter. Med alle de eksisterende kanaler, her inkludert "Alltid Klassisk" er dette meg en gåte. dette bør tas opp på årsmøtet. Ellers bør en drøfte en registrering av alle lydopptak, bånd, LP- og CDopptak med norske orgler og organister og kontakte NRK i saken. " Kommentar frå leiar:

7 No er det lovfesta slik at lydopptak som vert gjevne ut skal leverast til Nasjonalbiblioteket. Lydfestingar skal leverast i to eksemplar. Både musikk og tale (t.d. såkalla lydbøker) fell inn under denne føresegna. NRK skal levera opptak av alle radio og fjernsynsprogram. Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument, sjå html Eg trur dette allereie er godt ivareteke av Nasjonalbiblioteket utan at Det norske orgelselskap treng å vere pådrivar. Likevel høver det gjerne å minna medlemene om denne pliktavleveringa. 23/3-09 Liv Skoglund

Det norske orgelselskap Årsmøtesamling 2010 på Steinkjer 5.-7. februar

Det norske orgelselskap Årsmøtesamling 2010 på Steinkjer 5.-7. februar Det norske orgelselskap Årsmøtesamling 2010 på Steinkjer 5.-7. februar Program Fredag 5. februar: Kl 18.00 i Steinkjer kirke: Presentasjon og liten konsert kor- og hovedorgel, og visning av orglene. (Brødrene

Detaljer

Det Norske Orgelselskap

Det Norske Orgelselskap Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Drammen 4.-6. mars 2011 Fredag 4. mars Kl. 18.00: Velkomst i Bragernes menighetshus med kaffe og frukt Kl. 19.00: Konsert og presentasjon av orglene i Bragernes kirke

Detaljer

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012)

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012) Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012) Fredag 9. mars VIKTIG: Fredags-programmet er endra Fagerborg kirke er opptatt med generalprøve til

Detaljer

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Arendal 13.-15. mars 2015

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Arendal 13.-15. mars 2015 Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Arendal 13.-15. mars 2015 Fredag 13. mars Kl. 19.00 Konsert i Arendal kirke. Ian Richards spiller på Mühleisen-orgelet. Jens Barland viser oss instrumentet etterpå

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00

Kretsting 2013. Saksliste. Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Kretsting 2013 Aksdal, søndag 3. februar 2013, kl 10.00 Saksliste 1 Konstituering Opprop Val av ordstyrer Val av referent og tellekorps Val av protokollunderskrivere 2 Årsmelding 2012 3 Regnskap 2012 4

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014 debra-nytt Nr 2 JUNI 2014 Kjære alle venner! Solen står høyt på himmelen, det er blitt varmt og deilig. Her er sommerens debra nytt. Denne våren har vi begynt å utarbeide en produktliste over hva personer

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer

Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til. Kretstinget 2015. Nøkkelinformasjon

Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til. Kretstinget 2015. Nøkkelinformasjon Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til Kretstinget 2015 Nøkkelinformasjon Dato: Onsdag 11. mars Tid: 18:00 20:00 (Tentativ avslutning) Sted: Djervhuset (Ved siden av Møhlenpris Kunstgressbane)

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste

ÅRSMØTE 2012. Verdal hotell, 16.februar- 2013 Årsmøte kl. 16:00 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av saksliste ÅRSMØTE 212 Verdal hotell, 16.februar- 213 Årsmøte kl. 16: ÅRSMØTE 212 NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av tellekorps 4. Valg av 2 personer til

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte 21. mars 2015 Clarion Hotel The Edge, Tromsø Saker: 1. Konstituering 2. Årsrapport 3. Arbeidsprogram 4. Rekneskap 2014 5. Budsjett 2015 6. Godkjenning av revisor

Detaljer

Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til. Kretstinget 2015. Nøkkelinformasjon

Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til. Kretstinget 2015. Nøkkelinformasjon Badmintonkretsen Vest ønsker med dette velkommen til Kretstinget 2015 Nøkkelinformasjon Dato: Onsdag 11. mars Tid: 18:00 20:00 (Tentativ avslutning) Sted: Djervhuset (Ved siden av Møhlenpris Kunstgressbane)

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer