Nr årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 2013 33. årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke"

Transkript

1 Nr årg. Organ for Den lutherske bekjennelseskirke

2 BIBEL OG BEKJENNELSE utgis av Den Lutherske Bekjennelseskirke. ISSN Bladet kommer ut med fire nr. pr. år. Frivillig abonnementsavgift kr 150, pr. år. Redaksjon: Egil Edvardsen (ansv. red.), Birgitta Erlandsson (red.sekr.), Birgit Johannessen, Kjell Petter Bakken og Tor Jakob Welde. Redaksjonens adresse: Solåsveien 20, 4330 Ålgård. E-post: Internett: Bankgiro: Ekspedisjon: Omega trykk, 4016 Stavanger. DEN LUTHERSKE BEKJENNELSES- KIRKE (LBK) Den Lutherske Bekjennelseskirke er en evangelisk-luthersk kirke som tror at Gud har gitt hele verden det glade budskap om den forsoning som har skjedd i Kristus. Vi tror at Jesus Kristus er sann Gud, at han er blitt menneske for vår skyld, levd et liv uten synd, lidt og dødt i vårt sted og oppstått fra de døde. Vi tar imot denne forsoning gjennom troen, får tilgivelse for alle våre synder og har løfte om evig liv sammen med Gud. Hensikten med vår kirkes eksistens er å føre videre dette glade budskap, og samles omkring forkynnelsen, dåpen og nattverden for å vokse i den tro vi har fått av Gud. Vår kirkes tro har en eneste grunnvoll, nemlig det Ord som Gud har gitt oss i Det gamle og nye testamentes hellige skrifter. Det er Gud selv som har inspirert de menneskelige forfatterne av Bibelens 66 bøker, og derfor må disse skrifter ikke betraktes som menneskelige produkt, men som Guds eget ord. Bibelens ord er den eneste normen for sann kristen lære. Vi tror at Bibelen må leses ut fra dens egenart og karakter. Poesi må leses som poesi, historie som historie, og så videre. Vi bekjenner oss til de lutherske bekjennelsesskriftene som er samlet i Konkordieboken fra 1580, ettersom vi har funnet at de overensstemmer helt med vår kirkes eneste grunnvoll, Bibelen. Vår tro er ikke ny, men har funnes i alle tider, der mennesker har tatt imot Guds ord og rettet seg etter det. Fordi vi vet at vi er store syndere for Gud, behøver vi Guds ords rene og klare undervisning der tilgivelse og oppreisning gis oss i forkynnelsen av Jesu forsoningsverk. LBK deler tro og kirkefellesskap med KELK, Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferansen, som består av 20 medlems kirker rundt omkring i verden, blant annet Evangelisch-Lutherische Freikirche i Tyskland, Evangelical Lutheran Synod og Wisconsin Evangelical Lutheran Synod i USA. I alt er vi omkring en halv million kristne i dette internasjonale fellesskap. Det er vårt håp at flere skal komme med i vårt fellesskap der Frelseren Jesus og syndenes tilgivelse alltid står i sentrum. Salt og lys i verden En preken på Alle helgens dag Av Egil Edvardsen «Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» (Matt 5,13-16) Før i tiden før dypfryseren brukte de salt for å få mat til holde seg. De saltet kjøttet om høsten for at det ikke skulle bli bedervet og råtne utover vinteren. I dagens prekentekst sammenligner Jesus de kristne med salt. Han sier at om saltet mister sin kraft, duger det ikke til noe. Det samme er det med de kristne. Om de mister kraften, duger de ikke lenger. Til hva? Til å bli brukt til det Gud ville bruke dem, nemlig å gi kraft til verden. I slutten av evangelieteksten, som kommer like før denne prekenteksten, hørte vi Jesus prise dem salig som blir forfulgt for rettferdighets skyld: «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis» (vers 10-11). Jesu disipler blir forfulgt. De blir spottet og hånet. Mennesker lyver om dem og snakker vondt om dem. De blir forfulgt for Jesu navns skyld. Jesus sa: «Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere» (Joh 15,19). Slik er det å være kristen. I Apostlenes gjerninger kan vi lese om hvordan de første kristne ble utstøtt av synagogene. De ble slått og pisket, og mange av dem ble drept. Og slik har det vært like fram til i dag. Trofaste og ekte etterfølgere av Jesus er blitt forfulgt, hånet og spottet, satt i fengsel og fangeleirer, ja, noen er blitt torturert til døde. Inntil bare for noen få ti-år siden, var dette virkeligheten for mange kristne i halve Europa. Og fortsatt i dag fins det mange land der det å være en bekjennende kristen, innebærer forfølgelse og motstand. Heller ikke for oss som lever i et land med religionsfrihet, er det alltid så lett å stå frimodig fram med den kristne bekjennelsen. De bibelske sannhetene blir ofte latterliggjort av de ikkekristne, og de kristne blir sett ned på og hånet. Hva skal vi kristne gjøre når vi møter denne motstanden fra verden? Skal vi bare trekke oss tilbake? Skal vi mure oss inne bak kirkens eller forsamlingslokalets fire vegger? Jesus sier nei. Selv gjorde han det ikke. Han gikk ut blant sine egne arge fiender for å frelse dem. Flere ganger dro han opp til Jerusalem selv om han visste at jødene ville ta livet av ham. Og han sendte disiplene ut i en fiendtlig verden for at de skulle forkynne evangeliet. Han sa ikke til disiplene: «Gå ikke ut i verden, for den vil bare forfølge dere og prøve å ta fra dere troen.» Nei, han sa: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!» (Mark 16,15). Ja, slik er det: Jesus vil at vi skal 2

3 være salt og lys i verden, at vi skal trosse forfølgelsen, motstanden, latterliggjørelsen og likegyldigheten for å være salt og lys i verden. Det sier seg selv at om vi stenger oss inne i et kloster, eller i en kirke og et forsamlingshus for den saks skyld, helt adskilt fra verden omkring oss, kan vi ikke være salt og lys i verden. Vi har ingen mulighet til å påvirke verden med Guds ord. Om vi tenner et lys i et lukket rom, er det like beksvart i de andre rommene omkring. «Dere er jordens salt!» sier Jesus. Jorden, verden, dens innbyggere, er fordervet. Den trenger salt. Den bærer alle tegn på forråtnelse. Den er i ferd med å råtne, moralsk og åndelig. Hedendom, falske religioner, falsk lære og umoral alt dette er tegn på fordervelsen. Denne fordervelsen viser seg i samfunnet, i media, i hjemmene, hos hvert enkelt individ. Vantroen og umoralen tar stadig mer overhånd. Ja, vi kan sannelig lure på om vår vestlige sivilisasjon er i ferd med å gå i oppløsning. Men også på Jesu tid og apostlenes tid var det slik. Det er nok å lese siste halvdel av Rom 1 for å kunne slå fast dette. For verden har alltid vært underlagt fordervelsen. Helt fra syndefallet har verden vært fordervet, råtten og korrupt. «Dere er jordens salt,» sier Jesus til oss. Salt setter smak på maten. «Savner du salt, savner du alt», lyder det i et ordtak. Saltet forbedrer smaken og bevarer maten mot å gå i forråtnelse. Vi kan salte ned kjøtt og fisk, og det kan holde seg i lang tid. Slik er de kristne. De er som salt. Gud bruker dem til å «salte» verden med. Merk at det er Gud som har gjort dem til salt. I seg selv er de det ikke. I seg selv er vi alle like fordervet som verden. Syndefordervet stikker like dypt i oss som i de som ikke tror. Ingen av oss har noe å rose oss av. Min gamle natur er like råtten og fordervet som den verste synders. Men ved et under, av bare nåde, har Gud gjort oss til salt. Det vil si, han har tatt bolig i oss ved sin Ånd og ved sitt Ord, slik at det ikke er vi som virker, men han som virker i oss og gjennom oss. Han har gjort oss til nye mennesker. Han har født oss på ny ved evangeliet. Derfor er vi salt, og bare derfor. Men saltet er til for å brukes. Det skal ikke bare ligge ubrukt i saltbøssen. Derfor må vi komme oss ut av saltbøssen, det vi si: vi må komme oss ut i verden og ikke stenge oss inne. Vi må komme i kontakt med våre medmennesker, med slektninger og naboer, arbeidskamerater og kolleger, og øve vår innflytelse på dem. Vi må påvirke dem, ikke motsatt. Gjennom vennskap og tillit kan vi øve vår innflytelse. Ved å vise kjærlighet, omsorg og nød for menneskers sjeler, kan vi få anledning til å gi dem det de mest av alt trenger, evangeliet om ham som er alle synderes Frelser, Jesus Kristus. «Eksemplets makt er stor,» sies det. Vi må selv leve et liv som er omvendelsen verdig, et liv i tro og gudsfrykt, i renhet og hellighet, i kjærlighet og vennlighet. Slik kan vi være salt i verden. Men framfor alt må vi være salt ved at vi gir verden Guds Ord. Vi må forkynne lov og evangelium for mennesker. Vi må ikke være redde for å holde fram Guds bud og vilje med alle mennesker. Vi må ikke skjemmes over å følge Guds bud selv om hele verden står imot og spotter oss. Framfor alt må vi gi mennesker evangeliet om Ham som døde for verdens synder. Kort sagt, vi må være sanne, trofaste, aktive og levende kristne. Slik er vi salt i verden. Jesus sier i teksten vår at saltet kan miste sin kraft slik at det ikke lenger duger til det det var ment. Hvordan kan saltet miste sin kraft? Ved at det blir utvannet. Hvis du tar noen få saltkorn på tungen, kjenner du tydelig saltsmaken. Men hvis du i stedet blander disse saltkornene i en gryte med vann, kjenner du ikke smaken i det hele tatt. Saltet mister sin kraft når det blir utvannet. Slik er det med vårt liv som kristne. Om vi blir så påvirket av verden at det ikke lenger er mulig å se forskjell på oss og verden, har vi mistet vår mulighet til å påvirke den. Om vi lar verden få påvirke oss, mister vi muligheten til å påvirke verden. Ja, verdens påvirkning på oss kan bli så sterk at vi mister troen. Vi blir lik verden i det at vi ikke lenger tror. Vi kan ikke lenger gi dem Guds Ord, for vi tror ikke på det selv. Likesom verden er blind, er vi selv blitt blinde. Og en blind kan jo som kjent ikke lede en blind. Slik mister saltet sin kraft. Hvordan kan vi unngå det? Jesus har jo sagt at vi skal gå ut i verden og være salt og lys for verden. Vi skal ikke være av verden, men vi skal likevel være i verden. Løsningen er altså ikke at vi fjerner oss fra verden. Løsningen er at vi hele tiden, mens vi lever her i verden, sørger for å få den kraft og styrke vi trenger for å stå imot verdens påvirkning og i stedet påvirker verden. Jeg sa at det er Gud som har gjort oss til salt, og at det er han som virker i oss og gjennom oss med sin Ånd og sin kraft. Vi må altså holde oss nær til Gud. Vi må holde oss nær til hans Ord. Guds Ord er selve kraftkilden. Evangeliet er den utømmelige kilden der vi hver dag kan hente nye krefter, ny frimodighet, ny iver som salt i verden. «Dere er verdens lys,» sier Jesus videre i dagens tekst. Verden ligger i mørket. Mørket er i Bibelen er bilde på uvitenhet og villfarelse. Hedningenes forstand er «formørket», sier Paulus (Ef 4,18). Profeten Jesaja forkynner: «Se, mørke dekker jorden, skodde dekker folkene» (Jes 60,2). Synden kalles for «mørkets gjerninger» (Rom 13,12). Det naturlige mennesket er blindt. Det lever i mørket. Det har ingen 3

4 sann kunnskap om Gud. Det kjenner ikke frelsens vei. Men «dere er verdens lys», sier Jesus til alle de kristne. Selv er han det sanne lys. Selv er han verdens lys. Men de kristne er også lys, ikke i seg selv slik som han, men de er lys i ham. De er ikke lys i seg selv, av naturen, men de er lys fordi han skinner gjennom dem. «En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys,» sier Paulus (Ef 5,8). Og det er ikke slik at de kristne bare reflekterer lyset likesom månen reflekterer solens lys. Nei, de er lys. De skinner. Jesus skinner i dem og gjennom dem. «Dere stråler blant dem som stjerner på nattehimmelen,» skriver Paulus til de kristne i Filippi, og det gjør de ved at de «holder fast på livets ord» (Fil 2,15-16). For de kristne har Guds Ord. De har evangeliet. De har Jesus Kristus. Gjennom troen på ham er de ikledd hans rettferdighet. De er hellige og salige. «Salige er dere», sier Jesus til de kristne. Gjennom sin bekjennelse i ord og gjerning er de kristne lys i verden. Når vi tenner et lys, setter vi det slik at det kan lyse opp og alle kan se det. Hvor meningsløst er det vel ikke å tenne en lampe eller et lys og deretter plassere det under et kar eller dekke det til. Da kunne vi like gjerne latt være å tenne lyset eller lampen. Den gjorde jo ingen nytte likevel. Gud lar de kristne være i verden for at de skal være lys i verden. Det er Guds plan. «Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys,» skriver Peter til alle kristne (1 Pet 2,9). Fra oss som tror på Jesus, skal budskapet om det storverk som Gud har gjort i Jesus, bli for forkynt for menneskene. Slik skal lyset skinne midt i en verden som ligger i mørket. Hva er hensikten? Hvorfor skal vi la vårt lys skinne for verden? Jesus sier at vi skal la vårt lys skinne for menneskene, «så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen» (Matt 5,16). Synes du dette er litt merkelig? Hvordan kan mennesker begynne å prise Gud i himmelen bare ved å se de gode gjerninger vi gjør? Det vil si, hvordan kan mennesker komme til tro ved å se våre gjerninger? Vel, troen vår kan de ikke se. Den er skjult i hjertet. Bare Gud ser troen. Bare han ser til hjertet. Men fruktene av troen, de synlige tegnene på troen, de gode gjerningene, kan menneskene se. De er synlige. Gjerninger som er et resultat av kjærlighet, godhet, vennlighet, medlidenhet, mildhet og hjelpsomhet, er synlige for menneskene. Men hvorfor skal de se dette? Er det kanskje for at de skal si: Hvilke prektige og flotte mennesker de kristne er! Hvilke fine og vennlige mennesker! Nei, Jesus sier at mennesker skal se de gode gjerninger som de kristne gjør, for at «de skal prise deres Far i himmelen». Dette er den egentlige hensikten med at vårt lys skal skinne for menneskene, ikke at vi selv skal få ære og berømmelse, men at Gud skal få ære. Det er klart at om menneskene ser at de kristne synder mot hverandre, er ukjærlige og uvennlige, hovmodige og selvgode, harde og ufølsomme osv., vil Guds navn bli vanæret og vanhelliget. Men om de kristne er vennlige og milde, hjelpsomme og trøstende, ydmyke og barmhjertige, kan dette bane veien for evangeliet. Og om evangeliet får lyde og bli tatt imot av mennesker, blir Gud æret og hans navn blir helliget. «Dere er jordens salt! Dere er verdens lys!» sier Jesus til oss i dag. Når vi hører slike ord og samtidig betrakter oss selv, kan vi kanskje synes at det er dårlig stelt med både kraft og lys i oss. Vi føler oss ofte så svake. Av og til kjennes det som om vi selv befinner oss i mørke. Hvordan kan vi da være salt og lys i verden? Men vi skal ikke være salt og lys i oss selv. Når Paulus formaner: «Bli sterke!», sier han ikke: «Bli sterke i dere selv», «bruk de ressursene du har i deg selv». Men han sier: «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!» (Ef 6,10). Herren er vår styrke. Han er vår utrustning. Han er saltet i oss og lyset i oss. I oss selv er vi mørke. I oss selv er vi kraftløse. Men han gir oss sin kraft og sitt lys. Jo mindre vi prøver å lyse selv, desto mer får han lyse i oss og gjennom oss. Hans kraft «fullendes i svakhet», skriver Paulus. «Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg» (2 Kor 12,9). Og dette står fast for evig: Han som sender oss ut i verden for å være salt og lys, han har all makt i himmel og på jord og har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Amen. 4

5 Sammenblanding av religioner Jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. (Romerbrevet 16,17) «Mamma?» sa Sara, «kan jeg gå i en annen kirke på søndag som kommer?» «Hvilken annen kirke er det du har lyst å gå i?» spurte fru Andersen mens hun dekket på middagsbordet. «Jeg har lyst å bli med til Emilie og de sin kirke. Hun inviterte meg, men jeg sa at jeg måtte spørre om lov hjemme først. Jeg var ikke helt sikker på om det var greit.» «Nei, det ville bli feil,» svarte mamma. «Emilies kirke lærer en del ting som vår kirke er uenig i. Hun er katolikk, og vi er lutheranere.» Sara nikket. «Men hun sa at mange andre lutheranere kommer til kirken hennes. Er det ikke mer vennlig og kjærlig å prøve å være sammen og komme overens, selv om det fins noen forskjeller?» «Alle vil vi gjerne være kjærlige mot hverandre, men den første og største kjærligheten vår er det meningen vi skal gi til Gud. Her, skal jeg vise deg hva som ville skje hvis alle religionene skulle begynne å blande seg med hverandre,» sa mamma og tok fram et maleskrin med vannfarger fra kjøkkenskuffen. «La oss forestille oss at den røde fargen er vår kirke. Kirken vår lærer Guds sanne ord, direkte fra Bibelen. De andre fargene står for forskjellige andre kirker,» sa hun, mens hun dryppet og blandet litt rødfarge oppi en del av de andre. «Noen kirker lærer en del av sannheten, så derfor fins det også en del kristne i dem.» «Hei, hva er det du gjør for noe nå?» spurte Sara når mamma begynte å blande alle de andre fargene inn i den røde. «Det er jo sånn det ser ut når Katrine har brukt malerskrinet!» Mamma lo, «Ja, det er sant. Hva synes du om rødfargen nå?» «Den er jo blitt helt stygg. Mamma, jeg kan nesten ikke se noe rødt der i det hele tatt,» sa Sara og ristet på hodet. «Ja, den er totalt annerledes fra den vakre rødfargen den var til å begynne med,» sa mamma. «Troslæren vår ville sett sånn ut, hvis vi begynte å blande den med tanker og ideer som er forskjellig fra det som Bibelen lærer. Til slutt kunne det hende at det sanne evangeliet, som lærer oss at Jesus er frelseren vår, ble helt forsvunnet.» Hvis vi ikke bevarer Guds ord rent, men lar falsk lære få krype inn, ja da kommer den skinnende og vakre bibelske sannheten til å bli skjult. Når bare én feil lære får smyge seg inn i en kirke, begynner den å skjule Guds sannhets rene ord. Vi vet at den rette veien til himmelen er bare gjennom Jesus, og at hans ord er den eneste rette veiviseren for livet vårt her på jord. Vi vil at barna våre, og deres barn igjen, skal kjenne sannheten. Det er derfor vi ikke vil blande religioner. Bønn: Kjære Jesus, hjelp oss å vokte oss for falske lærer som prøver å lure seg inn i kirken vår. Hjelp oss å være trofaste mot ditt ord, så vi vet hva som er sant og hva som er usant. Amen. Av Joslyn Wiechmann Moldstad, fra andaktsheftet «A Few Minutes With Jesus». F O R B A R N 5

6 Gud Fader og skapelsen «Han befalte, og det sto der» Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! (1 Mos 1,31) «I begynnelsen var Big Bang.» Var det slik? Eller var det slik det står i Bibelen: «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden»? Det spørsmålet kommer aldri til å bli besvart ved hjelp av vitenskap. Bare troen gir svaret. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige. (Hebr 11,3) En vitenskapsmann som i sitt laboratorium og ut fra sine iakttagelser rundt om i naturen sammenstiller sine observasjoner og lager hypoteser for å forklare det som skjer omkring oss, er seg bevisst hvor begrenset han er. Han kan ikke gå lenger enn observasjonsmaterialet hans tillater. Er han ærlig, må han innrømme at han med vitenskapens redskaper ikke kan trenge inn i de ytterste spørsmålene, spørsmålene om livets tilbli velse og hensikt. Mange forsøker seg på gjetninger, og altfor 6 mange lar sine gjetninger framstå som virkelige fakta. Men der vår viten opphører, skal vi i ydmykhet stanse. Da kan vi spørre om Gud har åpenbart noe om sake n i sitt ord. Og har han gjort det, skal vi stole på at han, som er sannheten, også er i stand til å åpenbare sann heten for oss. Vi kan naturligvis også spørre om Guds særskilte å penbaring er nok for å gi oss en tilstrekkelig kunnskap om skapelsen, ettersom det heter «i troen forstår vi». Kan vitenskapen overhodet tillegge noe? Ved å gjøre iakttagelser får vi naturligvis kunnskap om den kontinuerlige skapelsen og om naturlovene. Når det gjelder den første skapelsen, må vi erkjenne at ingen m ennesker var tilstede. Eneste mulighet for vitenskapen å nærme seg skapelsen, er å for utsette at de samme kreftene som vi ser i dag alltid har vært virksomme i samme form. Men dette er en forutsetning som strider mot Bibelens åpenbaring. Den taler om en mektig inngripen, som aldri senere er blitt gjentatt. Derfor må vi falle tilbake på troen. Omvendt er spørsmålet om den allmenne åpenbarelsen alene kan gi oss tilstrekkelig undervisning om skapelsen, eller om vi uten Bibelen famler i mørke. Mange hevder at Bibelen ikke vil fortelle noe om hvordan Gud har skapt, men bare at han har skapt. Men vi skal derimot se at Bibelen virkelig vil fortelle hvordan, og at den slik kompletterer den naturlige oppfatningen at det fins en konstruktør bak universet. Bibelen lærer oss denne Skaperen nærmere å kjenne. Myte eller virkelig historie? Gud har funnet det for godt å åpenbare for oss hvordan jord og himmel ble skapt. Men hvordan skal vi forstå Bibelens skapelsesberetning? Er den en myte, som den bibelkritiske teologien sier, eller gjengir den virkelig historie? Bertil Albrektsson definerer en myte på følgende måte i en kursbok for teologiske studier: Myten handler om en begivenhet, som er opphavet og forkla-

7 ringen til livet slik det er nå. Det kunne kanskje uttrykkes slik, at en typisk begivenhet i myten skildres som en engangs hendelse: allmennmenneskelige opplevelser, som preger tilværelsens mønster framstilles i form av en hendelse i den mytiske urti den. I denne betydningen kan man naturligvis snakke om myter i GT. Adam er Mennesket; hans synd er vår synd. Menneskelivets grunnvilkår: arbeidets strev, barnefødselens smerte og dødens uunngåelighet forklares i syndefallsberetningen i 1 Mos 3 ut fra det som hendte en gang i urtiden, da Herren Gud for syndens skyld gjorde menneskets lodd bitter. Samme karakter har begge skap elsesmytene i 1 Mos 1 og 2: universets og menneskets opprinnelse skildres, og dermed gis en forklaring til den verden hvor mennesket nå har sitt hjem. Om vi nå slår opp disse beretningene og leser dem uten forutfattede meninger, ville vi da lese dem som slike myter? Det er vanskelig for oss å tenke oss bort fra alt vi har hørt og lært om dette. Men hva om vi satte teksten foran f.eks. en afrikaner som nettopp har lært seg å lese? Det er helt klart at beretningene i de første kapitlene i Bibelen selv hevder å framstille historie for oss. Årsaken til at man underkjenner dette, er framfor alt den naturvitenskapelige teo rien som går under navnet evolusjonsteorien 1, dvs. en gradvis utvikling (derav også navnet utviklingslæren) av alt levende fra primitive organismer. Denne læren har siden Charles Darwin ( ) fått en slik utbredelse og blitt så allmen t omfattet at det er ytterst vanskelig å framføre en avvikende tanke uten å bli stemplet som uvitenskapelig. Utviklingslæren har ført til at teologene ofte har forsøk t å tilpasse 1 EVOLUSJONSTEORI: En teori som handler om at alt levende har utviklet seg fra primitive organismer. Bibelens skapelsesberetning til natur vi tenskapen. Og man har helt feilaktig gått ut fra at utviklingslæren skulle være entydig bevist. En annen årsak til at man har henvist skapelsesbere tningen til mytologiens område, er at man har funnet hundrevis av andre skapelsesberetninger rundt om i verden. Man har da forutsatt at ingen av beretningene uten videre kan stilles over de andre, men at de står i et slags gjensidighetsforhold til hverandre. La oss kort følge det viktigste av Bibelens framstilling om skapelsen og dens konsekvenser for den kristne troen som helhet. Det guddommelige skaperordet I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. (1 Mos 1,1-3) Det første verbet (hebr: bará = skape) kan bare brukes om guddommelig skapelse. Å tenke seg et menneske eller en naturprosess som subjekt strider mot ordets innhold. A llerede dette ordet angir at det er et under, en unik hen delse, som skjer. Johannesevangeliet gir oss en parallell: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. (Joh 1,1-3) Her antyder Johannes at Jesus, det inkarnerte 2 Ordet, medvirket aktivt ved skapelsen. Det samme uttrykker Paulus i Kol 1,16. Hele treenigheten var samlet for å utføre dette store verket, ettersom også Guds Ånd nevnes. Det er et mysterium for tanken, hvordan Gud har kunnet frambringe materien ved sitt blotte ord. 2 INKARNASJON: Å bli menneske (lat.: in carnis = i kjøttet). Men dette sier Skriften, og den sier også at vi bare kan forstå det ved troen (Hebr 11,3). Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn. Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der. (Sal 33,6.9) Skapelsesdagene Og det ble kveld, og det ble morgen, første dag. (1 Mos 1,5) I motsetning til praksisen blant jødene, regner skapelsesberetningen dagene fra morgen til morgen. I den jødiske kalen deren regnes dagene fra kveld til kveld. Hvordan skal vi da oppfatte disse dagene? Kan man tenke seg at de kan være lange tidsperioder? Eller må de tolkes som vanlige 24- timers døgn? Periodetolkningen er blitt foreslått med utgangspunkt i Salme 90,4, med en variant i 2 Pet 3,8, der tusen år for Herren sies å være som en dag. Men der handler det overhodet ikke om skapelsesdagene; disse versene uttrykker at Gud er evig og at han ikke kan innordnes i våre tidsregningssystemer. Et kraftig motargument mot periodetolkningen finnes i 2 Mos 20: For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem. (2 Mos 20,11) Her er det virkelig skapelsesdagene det handler om, for dette er motiveringen for helligholdelsen av den sjuende dagen, sabbatsdagen. Dersom man kun ser på teksten i skapelsesberetningen, fins det ingenting som antyder en symbolsk betydning av det hebraiske ordet for dag. Den første dagen kalles dag en, mens de følgende dagene bestemmes av ordenstallene andre, tredje osv. Denne måten å skrive på taler imot en symbolsk be tydning av ordet dag. Guds skapelse følger en naturlig orden. Først skapes lyset, livsbetingelsen for alt det skapte. Hva dette lyset besto av før himmel- 7

8 legemene var skapt, får vi ikke vite. Så formes atmosfæren, som har en underfull og nødvendig funksjon for alt liv, og havene får sin plas s. Den tredje dagen frambringes de grønne plantene, «av alle slag». Det skal her påpekes at ordet «slag» i teksten på ingen måte er det samme som artsbegrepet som anvendes av vår tids biologiske viten skap. «Slag» er nærmere begrepene slekt eller fami lie, noe som på et vis begren ser mulighetene for krysninger. At nye «arter» (ifølge nåtidens definisjon) oppstår, motsies ikke av Bibelen. Den fjerde dagen skapes himmellegemene. Det er vel ved dette punktet de fleste innvendingene pleier å komme. Da tenker man på de veldige avstandene til stjerne ne, som man regner i millioner av lysår. Lyset fra disse legeme ne burde altså ha vært på vei i millioner av år. Hvor dan kan dette henge sammen, hvis Gud har skapt verden relativt nylig? Vi vet ikke svaret på det spørsmålet. Men det behøver ikke uroe oss, ettersom også naturvitenskapen har van sker med å gi troverdige naturlige forklaringer på dette. For den allmektige Gud er det ikke noe pro blem å la lys stråle fram i skapelsesøyeblikket, hvor og i hvilken form han vil, like lite som det var umulig for ham å la trær og blomster vokse fram uten årtiers utvikling, som vi er vant med. I løpet av den femte dagen ble sjødyrene og fuglene skapt. Den sjette dagen utgjør høydepunktet i skapelses verket. Da skapes først landdyrene (1 Mos 1,25). Deretter samler Gud seg til en rådslagning: «La oss skape mennesker i vårt bilde...» (1 Mos 1,26). Mennesket skapes i Guds bilde, som besto i en spesiell opphøydhet over det skapte og skulle gi seg uttrykk i et liv i fellesskap og samhørighet med Gud. «Til mann og kvinne skapte han dem.» Her får vi vite at det mannlige og det kvinnelige er gitt i og med skapel sen. Det handler ikke om et menneskelig påfunn, såkalt «kjønnsrolletenkning», men at Gud har gitt særskilte oppgaver og roller til hvert av kjønnene (1 Mos 1,27). Så følger velsignelsen. Til den hører dels barna, og dels oppgaven å råde over resten av skaperverket. Til føde får menneskene hele den frodige rikdommen av planter og vekster som nå dekket jorden. Først etter syndfloden får mennesket tillatelse til også å bruke kjøtt som føde (1 Mos 9,3). «Det var svært godt» Da skapelsen var fullført, kunne Gud konstatere at han hadde utført et svært godt verk. Det fantes ikke noe som var bristfeldig. Alt det skapte var vel utrustet for sitt formål. I denne verden hadde Gud nå også innsatt naturlover som skulle regulere alt sammen. Derfor sies de t at han hvilte på den sjuende dagen. Naturlovene tok over der Gud opphørte med sin direkte inngripen i det unike skapelsesverket. Det betyr ikke at Gud trakk seg vekk fra sitt skaperverk. Han er hele tiden interessert i det og holder det oppe ved sin godhet. Alt dette ble fordervet i løpet av kort tid i og med menneskets syndefall. Deretter begynte alt å falle fra hverandre og gå mot død og forgjengelighet. Det er altså ikke slik som utviklingslæren sier, at alt går mot høyere utviklingsstadier. Det høyeste stadiet befant naturen seg på umiddelbart etter skapelsen. (Fra Hoppets bekännelse, av Ola Österbacka. Neste gang: Skapelsen av mennesket) 8

9 Romerbrevet Kapittel 2 Jødenes mangel på rettferdighet Les Rom 2,17-29 Av Egil Edvardsen Den andre halvdelen av Rom 2 er delt inn i to avsnitt. Det første avsnittet (vers 17-24) innledes med fire betingelsessetninger som begynner med et «om» (vers 17-20; dette fremgår dessverre ikke av NO 2011; se derimot Norsk Bibel 1988): «Men om du kaller deg jøde; og [om] du stoler på loven og er stolt av din Gud; og [om] du kjenner hans vilje og kan avgjøre hva som er rett, fordi du er opplært i loven; og [om] du er overbevist om at du kan være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørke, en oppdrager for uforstandige og en lærer for umyndige, fordi du i loven har det rette uttrykk for kunnskap og sannhet» (vers 17-20). Disse fire setningene sammenfatter de fordeler som mange jøder mente at de hadde fordi de var av jødisk avstamning. I de neste to versene (vers 21-22) stiller Paulus fire ransakende spørsmål til disse jødene, og svaret på spørsmålene vil være meget avslørende for dem. De to siste versene i dette avsnittet er Paulus egen negative vurdering av den status jødene har for Gud. Denne vurderingen støttes av et sitat fra Det gamle testamentet (vers 24). I vers regner altså Paulus opp de ting som jødene trøstet seg til i forhold til Guds dom: 1. Navnet. «Jøde», avledet av Juda. Det var israelittenes nasjonale hedersnavn som betegnet folkets religiøse stilling i forhold til hedningene (Gal 2,15). 2. Loven. «Du stoler på loven», dvs. ikke på din lovoppfyllelse, men på det faktum at du har loven og hører den hver sabbat (se Rom 9,4). 3. Gudsforholdet. «er stolt av din Gud», dvs. av ditt eksklusive forhold til den ene, sanne Gud, et forhold som ingen hedningefolk hadde (se Joh 8,41; Luk 18,11). 4. Kunnskap. «Du kjenner hans vilje fordi du er opplært i loven». På grunn av disse ytre ting som Gud hadde gitt jødene framfor andre folk, følte de seg høyt hevet over hedningene, og de var sikker på at de ikke skulle dømmes av Gud. Det skal her påpekes at den selvgodhet som jødene var falt i, kan også vi som kristne falle i. Paulus kommer senere i Romerbrevet med en advarsel til de kristne at de ikke må innbille seg at de er bedre enn jødene (se Rom 11,18-22; 1 Kor 10,12). Å havne i selvgodhet og egenrettferdighet er noe som ligger til menneskets gamle natur. Ingen er så fariseisk og selvgod som den gamle Adam! Og han bærer også de kristne med seg så lenge de lever. 9

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse

1/ 2015 TRO BIBELSK. I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk på din skaper i din ungdomsdager! Underholdning eller kristen oppbyggelse BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 1/ 2015 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 24. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Guds faste grunnvoll står Tenk

Detaljer

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene

Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad. Jeg er med dere. om trosbekjennelsen og sakramentene Det Kateketiske Senter OKB Marieke Van der Berg/Torvild Oftestad Jeg er med dere om trosbekjennelsen og sakramentene Oslo 2002 1 Imprimatur: + Gerhard Schwenzer, Oslo 2002. ISBN-82-90296-27-4 Copyright

Detaljer

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8...

Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... Innholdsfortegnelse NT bok 01 Jesu bergpreken... 3 del 2 Mat 5:13-22... 3 del 3 Matt 5:25-37... 4 del 4 Matt 5:38-48... 5 del 5 Matt 6:1-8... 6 del 7 Matt 6:19-27... 7 del 8 Matt 6:28-34... 8 del 9 Mat

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret:

BIBELSK 3/ 1/ 2013 TRO. Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: BIBELSK Hele Skriften er inspirert a v Gud 2 Tim 3,16 TRO 3/ 1/ 2013 Fritt, uavhengig tidsskrift på evangelisk-luthersk grunn 22. årgang www.bibelsk-tro.no I dette nummeret: Surrogati Hvor er det i Bibelens

Detaljer

TRO BIBELSK. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: Det kosmiske drama Et endret tyngdepunkt Kvinnelige prester hvorfor ikke?

TRO BIBELSK. www.bibelsk-tro.no. I dette nummeret: Det kosmiske drama Et endret tyngdepunkt Kvinnelige prester hvorfor ikke? www.bibelsk-tro.no BIBELSK TRO 1 le He ften ri Sk inspirert er av Gud 2 Tim 3,16 Nr. 1 februar 2009 18. årgang Fritt, uavhengig tidsskrift på evangeliskluthersk grunn I dette nummeret: Det kosmiske drama

Detaljer

I naturens tempel. Bergprekenen

I naturens tempel. Bergprekenen I naturens tempel Bergprekenen Saligprisningene Loven er åndelig Det rette motiv for vår gudstjeneste Herrens bønn Døm ikke Bergprekenen Jesu bergpreken er en Guds gave til verden, en stemme fra Guds trone.

Detaljer

Hva sier Bibelen egentlig?

Hva sier Bibelen egentlig? Hva sier Bibelen egentlig? En samling bibelsitater satt sammen og kommentert av Johan Lem Innhold Innledning... 3 1 Hva sier Bibelen om Gud?... 3 2 En hinsidig, ikke-materiell verden... 4 3 Hva sier Bibelen

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Ord som lever. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Ord som lever. Ellen G. White. Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Ord som lever Ellen G. White Copyright 2012 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free Online

Detaljer

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 4-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Framtid Håp LEDER Framtid som gir håp Vi lever i urolige tider. De fleste mennesker gjør det, overalt i verden. FOLK fokuserer her på hvordan Guds

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen

Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen Råd og vink. Grunnlaget for helsereformen Kosthold og åndelighet FORHOLDET MELLOM KOSTHOLD OG MORAL Helsereformen og den tredje engels budskap Riktig kosthold GUDS OPPRINNELIGE PLAN ENKEL KOST EN FULL

Detaljer