Regional delplan 14 tannhelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional delplan 14 tannhelse"

Transkript

1 PLANPROGRAM Regional delplan 14 tannhelse Vedtatt av Fylkesutvalet 26. mars 2012 U-37/12,

2 Innhald 1 Bakgrunn og mål Bakgrunn Føremål og målgrupper Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal 3 2 Føringar og rammer for arbeidet Prosessreglar Nasjonale rammer og føringar Regionale føringar for tannhelseområdet Regional planstrategi (RPS) Arbeidsgivarpolitikk for framtida 5 3 Hovudtema i planarbeidet Betre tannhelse, men sosial ulikheit Regional utviklingsaktør på folkehelseområdet Fagutvikling Kompetanseutvikling og organisasjonsendring Stabilisering av personellgruppene 6 4 Kunnskap og utgreiingsbehov 8 5 Organisering Organisering Samarbeids- og høyringspartar, informasjon og medverknad 9 6 Framdriftsplan 10 Vedlegg lovverk og nasjonale føringar 11 1 BAKGRUNN OG MÅL 1.1 BAKGRUNN Den regionale planlegginga er heimla i plan- og bygningsloven og er eit samla system for offentleg planlegging i fylket, under folkevalt styre og kontroll. Fylkesutvalet la regional planstrategi til offentleg høyring 28. juni Regional planstrategi har som overordna målsetjing å styrke fylket sin attraktivitet og medverke til vekst og utvikling, livskvalitet og folkehelse. Tannhelse er eit av dei prioriterte områda for regional planlegging i planstrategidokumentet. Den offentlege tannhelsetenesta har ei viktig rolle som regional utviklingsaktør i samarbeidet om førebyggande folkehelsearbeid og som del av helsetenestetilbodet i alle delar av fylket. 1.2 FØREMÅL OG MÅLGRUPPER Den regional delplanen skal gjere greie for sentrale utviklingstrekk, utfordringar og strategiske vegval for den offentlege tannhelsetenesta i fylket. Ein regional plan vedtatt etter prosessreglane i plan- og bygningslova skal leggast til grunn for regionale aktørar si verksemd og for kommunal og statleg planlegging og verksemd i fylket. I dette ligg at vedtatt plan forpliktar offentlege myndigheiter og aktørar til å følgje opp og gjennomføre planen. Fylkeskommunens oppfølging vil skje gjennom handlingsprogrammet for planen, som vil bli integrert i økonomiplanplanprosessen (første gong økonomiplan ), og elles gjennom vidare planlegging, eller gjennom særlege tiltak og vedtak av enkeltsaker. Fylkeskommunen ønskjer å skape brei forankring av planarbeidet gjennom høyring av planprogrammet og seinare gjennom involvering av eigen organisasjon og eksterne samarbeidspartar i planprosessen og i høyring av planforslaget til delplanen. 1.3 DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL Fylkeskommunen er ansvarleg for den offentlege tannhelsetenesta, som primært yter tannhelsetenester til grupper i befolkninga definert og regulert i Lov om tannhelsetjenesten av Lova gir fylkeskommunen ansvaret for at tannhelsetenester, også medrekna spesialisttenester, i rimeleg grad er tilgjengelege for alle som bor eller midlertidig oppheld seg i fylket. Dette gjeld barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemma, eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie, ungdom år og rusmisbrukarar. Også flyktningar og asylsøkarar har rett til frie tannhelsetenester. Prioritert klientell utgjorde i personar eller omlag 30 prosent av befolkninga i fylket personar, eller 73 prosent av prioritert klientell, var under tilsyn i Prioritert klientell får gratis tannhelsetenester inntil fylte 18 år åringar får tilbod om undersøking og tannbehandling til 25% av offentlege takstar. Vi gir også tilbod om undersøking og tannbehandling for fengselsinnsette og personar i kommunal og statleg rusomsorg. Klinikkane gir også tilbod til vaksne betalande pasientar, og i 2011 var betalande vaksne pasientar under regelmessig tilsyn. Fylkestannlegen er fagleg og administrativ leiar for tannhelsetenesta, som er organisert i 5 tannhelsedistrikt, med ein overtannlege som fagleg og administrativ leiar i sitt distrikt. Det er til saman 38 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket. I 2011 hadde tannhelsetenesta 195 tilsette. 2 3

3 2 FØRINGAR OG RAMMER FOR ARBEIDET 2.1 PROSESSREGLAR Regional delplan tannhelse følgjer prosessreglane i plan- og bygningslova (PBL). Planprogrammet er eit ledd i planprosessen, og skal gi eit oversyn over framdrift, ansvarsforhold og organisering av arbeidet. Føremålet med programmet er primært å informere om den føreståande planprosessen som skal leie fram til fylkestingsvedtak om regional delplan. Alle partar og interesserte skal gjennom planprogrammet få informasjon om hovudtema for regional delplan, prosessen og korleis ein kan gi innspel. Omgrepet regional plan (tidlegare fylkesplan) er henta frå PBL og er knytt til planar utarbeidd i samsvar med prosesskrav fastsett i PBL. Dette inneber mellom anna at ein ved oppstart av planarbeidet skal utarbeide eit planprogram ( 4-1). Vidare er det spesifikke krav til medverknad og offentleg ettersyn (Kap 5). Regionale planar skal vedtakast i fylkestinget og det er krav om årlege handlingsprogram/- planar. For regional delplan tannhelse vil handlingsprogrammet bli samordna med økonomiplanen med verknad frå I delegasjonsreglementet til Møre og Romsdal fylkeskommune er det nedfelt at oppstart av planarbeid skal vedtakast av fylkesutvalet og at utvalet også vedtek kva som skal leggast til offentleg ettersyn. 2.2 NASJONALE RAMMER OG FØRINGAR Vedlegget gir eit oversyn over lover, forskrifter og nasjonale føringar som pålegg den offentlege tannhelsetenesten ansvar og oppgåver. Arbeidet med regional delplan vil særleg spegle dei politiske føringane som kjem til uttrykk i Stortingsmelding nr 35 ( ), Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Meldinga vart behandla i Stortinget i 2008, og varslar reformer knytt til fire område: geografisk utjamning, sosial utjamning, eit kunnskaps- og kompetanseløft og eit løft i folkehelsearbeidet. Stortingsmeldinga legg opp til at fylkeskommunane får eit større ansvar for å styrke kunnskapen om tannhelse og tannhelsetenester og sikre eit faglig kompetanseløft m.a. gjennom oppretting av regionale odontologiske kompetansesentra. Eit prioritert område vil vere forsking, fagutvikling og kvalitetsutvikling innanfor tannhelsetenesten, inklusiv privat sektor. Å sørgje for tannhelsetenester til heile befolkinga, med fokus på betre tannhelse og auka kunnskap om ulikskapar i tannhelse, årsakssamanhengar, metodar og tiltak som har effekt i folkehelsearbeidet, vil stå sentralt. Ei styrking av fylkeskommunen som forvaltningsnivå for tannhelsetenesten inneber ei tydeleggjering av fylkeskommunen si rolle i folkehelsearbeidet og gjennom eit følgje med-ansvar for heile befolkninga når det gjeld tannhelse- og tenesteforhold. Tannhelsetenestelova er for tida under revisjon i tråd med føringane i Stortingsmelding nr 35. Lovteksten er enno ikkje sendt på høring. 2.3 REGIONALE FØRINGAR FOR TANNHELSEOMRÅDET Tannhelseplan for perioden vart vedtatt av fylkestinget i møte 10. desember Planen skisserer mellom anna mål for dekningsgrad for regelmessig tilsyn av prioriterte grupper og mål for tannhelseutviklinga hos barn og ungdom. I påvente av behandlinga av St.meld. nr. 35 ( ) vart arbeidet med ny tannhelseplan for perioden utsett. Sidan det framleis er uklart kva konsekvensar oppfølginga av stortingsmeldinga og revisjonen av tannhelsetenestelova vil få, vedtok fylkestinget 9. desember 2008 å forlenge tannhelseplan med to år fram til og med Alle i Møre og Romsdal skal få nødvendig behandling for sjukdom i munnen, uavhengig av medisinske, geografiske og sosiale tilhøve Tannhelsetenesta i Møre og Romsdal skal ha høg kvalitet og tilfredsstillande kapasitet i alle geografiske område av fylket Tannhelsetenesta i Møre og Romsdal skal samarbeide med andre deler av helsetenesta med det mål at alle i fylket skal få det tannhelsetilbodet dei har krav på Styrking av fagkompetanse med spesial- og spesialistkompetanse for betre å kunne møte dei faglige utfordringane og ytterlegare styrke kvaliteten på tenesta I økonomiplan for , vedtatt av fylkestinget 10. desember 2012 er hovedutfordringane formulert slik: Styrke det helsefremjande og førebyggjande arbeidet gjennom samarbeid med andre delar av helsetenesta og integrere tannhelse i den generelle partnerskapen for folkehelse Rekruttere det beste tannhelsepersonellet og oppnå større stabilitet i stillingane Styrking av fagmiljøa gjennom kompetansebygging og bruk av ny og eigna teknologi for å tilby optimal og mest mogleg smertefrie behandling Styrke og kvalitetssikre tilbodet til alle dei frie gruppene Opprusting av klinikkar og utstyr. Oppretting av regionale odontologiske kompetansesentra er ei sentral føring i St.meld 35 ( ). Fylkestinga i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommunar har bestemt at det regionale kompetansesenteret i Midt-Norge skal byggast opp desentralisert etter ein nettverksmodell, m.a. slik at spesialistane ikkje skal sentraliserast, men vere plasserte i dei tre fylka ved dei offentlege og private klinikkane. Modellen svarar på utfordringane i St.meld 35 om eit kompetanse- og kvalitetsløft for tannhelsetenesta. Fylkestinget behandla opprettinga av Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS i sak T-91/09 (jf. fylkesutvalssak 150/09 A og sak U-70/09). 2.4 REGIONAL PLANSTRATEGI (RPS) Regional planstrategi (RPS) er eit sentralt verkty i fylkeskommunen sitt arbeid for regional utvikling. Gjennom samordning og planlegging skal RPS ( ) medverke til vekst, utvikling, livskvalitet og folkehelse. Tannhelsefeltet er eit prioritert område for å nå desse måla. Planarbeidet må gjennom RPS koplast til andre pågåande og komande regionale planprosessar. Sentralt er: Regional plan (fylkesplan) , oppstart våren 2012 Regional delplan for folkehelse (oppstart våren 2012) 2.5 ARBEIDSGIVARPOLITIKK FOR FRAMTIDA Fylkeskommunen sin nye arbeidsgivarpolitiske plattform Arbeidsgivarpolitikk for framtida, fastsett av fylkestinget (sak T-7/09), legg premissar for nyskaping og utvikling av tilsette og organisasjonen. Møre og Romsdal fylkeskommune skal vere ein organisasjon med ein indre vilje til kontinuerleg utvikling og med tydeleg kultur for læring. Kompetanseutvikling og utviklingsarbeid skal vere er ein del av kjerneverksemda. Dette stiller krav til å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer med betre deling av informasjon og kompetanse. Den arbeidsgivarpolitiske plattforma stiller krav til leiarar og medarbeidarar. Evne til kontinuerleg refleksjon over vegval, mål, tiltak og aktivitetar er grunnleggande. I møte mellom leiar og medarbeidar blir grunnlaget lagt for indre motivasjon, lojalitet og lav turnover, som er avgjerande om vi skal møte rekrutteringsutfordringane og krav om kvalitet på tenesteproduksjonen. Det unike samfunnsoppdrag vi er tildelt føreset at offentleg sektor skal vere sterk, effektiv og levere tenester av høg kvalitet til innbyggarane m.a. ved å ta i bruk ny kunnskap. Ein effektiv og føreseieleg offentleg sektor er også ein sentral rammeføresetnad for næringslivet. Planarbeidet må identifisere strukturelle og organisatoriske føresetnader som kan sikre tannhelsetenesten eit kunnskaps- og kompetanseløft. Hovudmål for tannhelsetenesta er definert slik i tannhelseplanen : Alle i Møre og Romsdal skal ha kunnskap nok eller få hjelp til sjølve å kunne førebyggje sjukdom i munnen og ta ansvaret for eiga tannhelse 4 5

4 3 HOVUDTEMA I PLANARBEIDET Utfordringsbildet for tannhelsetenesta er mangfaldig ved inngangen til planprosessen. Dagens organisering og klinikkstruktur har stort sett stått uendra dei siste 30 åra. Samtidig har det tannmedisinske fagfeltet gjennomgått ei rivande utvikling. Tannhelsa blant folk er i betring gjennom auka satsing på førebygging. Samfunnsutviklinga har gitt andre rammeføresetnader på samferdsels- og kommunikasjonsområdet. Stortingsmelding nr 35 ( ) inneber nye oppgåver for fylkeskommunen som tenesteprodusent på tannhelseområdet og den nye tannhelsetenesteloven vil venteleg følgje opp med nye ansvarsområde tillagt fylkeskommunane. Situasjonen tvinger fram ei inngåande analyse av tannhelsetenesta sine føresetnader, sterke og svake sider, samt moglegheiter. Ein regional delplan vil identifisere vegvala for korleis tenesta best kan drivast. Vi må arbeide med framtidsretta mål for verksemda mål som har pasientane sitt beste i sentrum. Nokre av utfordringsområda som må utgreiast nærare i planprosessen er nærare omtalt i dei etterfølgjande avsnitta. 3.1 BETRE TANNHELSE, MEN SOSIAL ULIKHEIT Dei siste tiåra kan ein dokumentere ei betydeleg betring av tannhelsa. Primærgruppa barn og unge i fylket har hatt ei svært positiv utvikling sidan 1984 då registreringa av kariesfrie barn og unge starta. Parallelt med denne utviklinga ser vi at større delar av befolkninga beheld tennene sine livet ut. Med aukande alder kommer oftast medisinske tilleggsproblem som gjer det krevjande å gi tannbehandling til dei eldre pasientane. Vi veit og at dette er ei gruppe pasientar som veks i tal. Gjennom etableringa av det regionale odontologiske kompetansesenteret i Midt-Norge har fylkestinget lagt premissar for utvikling av desentrale faglege nettverk. I lys av nettverksmodellen er fylkeskommunen opptatt av å vidareutvikle målretta stimuleringstiltak til spesialistutdanning og rekruttering av spesialistar inn i den offentlege tannhelsetenesta. 3.5 STABILISERING AV PERSONELLGRUPPENE Sidan rekrutteringsproblema i tannhelsetenesta for alvor begynte å gjere seg gjeldande på midten av 1990-talet, har fylkeskommunen nokre år opplevd sviktande rekruttering til offentlege tannlegestillingar, med få eller ingen norske søkjarar. I ei årrekkje har vi hatt mange vakante tannlegestillingar i Møre og Romsdal. Tannlegane blir ikkje verande i stillingane så lenge som tidligare. Med mange små klinikkar betyr det at mykje ressursar må nyttast for å rekruttere og tilsette nye tannlegar. Den ustabile situasjonen gjer at tilbodet ikkje vert så godt som det burde. Det er klare teikn på at rekrutteringssituasjonen er i ferd med å betre seg, m.a. som følgje av auke i talet på uteksaminerte tannlegar. Dette gir høve til å bemanne fleire stillingar, men stiller oss samtidig ovanfor eit paradoks dersom det ikkje er budsjettrammer til å handtere ein ønska bemanningssituasjon. Med knappe ressursrammer er vi også utfordra på å sjå på ei optimalisering av bemanninga mellom anna med eit meir kostnadseffektivt forholdstal mellom tannlege- og tannpleiarårsverk. Dei bemanningsmessige og faglege utfordringane gjer det nødvendig med ein gjennomgang av strukturelle, organisatoriske og økonomiske vilkår for den offentlege tannhelsetenesta i fylket. Av stortingsmeldinga nr. 35 ( ) går det fram at ca prosent av barn og unge har tannhelseproblem. Det store fleirtalet av vaksne går regelmessig til tannhelsekontroll, men mange let det vere av ulike grunnar som til dømes økonomi, angst og livssituasjon. Vi har sosial ulikheit i tannhelse i Norge. 3.2 REGIONAL UTVIKLINGSAKTØR PÅ FOLKEHELSEOMRÅDET Den offentlege tannhelsetenesta har ei viktig rolle som regional utviklingsaktør i samarbeidet om førebyggande folkehelsearbeid og som del av helsetenestetilbodet i alle delar av fylket. I St.meld. nr. 35 heiter det at regjeringa vil styrke tannhelse som del av folkehelsearbeidet, og sørgje for at dette blir integrert i den generelle partnarskap for folkehelse i fylkeskommunar og kommunar. Det er viktig at tannhelsetenesta sitt potensial som deltakar i det generelle folkehelsearbeidet blir utnytta optimalt og vidareutvikla. Det er dei same faktorane som gir god generelle helse som gir god tannhelse. I lys av desse utfordringane må det sikrast at tannhelsetenesta inngår eit strategisk samarbeid med andre aktørar. Viktige samarbeidspartnar er kommunehelsetenesta og statleg og offentleg spesialisthelseteneste elles. 3.3 FAGUTVIKLING Moderne odontologi har bevega seg frå å vere eit handtverksfag til eit biologisk basert medisinsk fagfelt, tilsvarande andre medisinske kliniske spesialitetar. Utviklinga har medført ein aukande grad av spesialisering og fragmentering av fagområde innanfor eit fagfelt som er i rivande utvikling både teknologisk og biologisk. Den allvitande distriktstannlegen som kunne handtere det meste er på vei ut. Det er ikkje fordi tannlegen har blitt mindre kunnskapsrik, men fordi fagutviklinga krev ein annan kompetanse. 3.4 KOMPETANSEUTVIKLING OG ORGANISASJONSENDRING Fragmentering av fagområde krev ein ny måte å organisere og å tenke tannhelsetenesta på. Tannlegeutdanninga i dag legg opp til at allmenntannlegen skal kunne støtte seg fagleg til spesialistar som har ein meir inngåande kunnskap på sine felt. I dette perspektivet blir vi utfordra på om vi har tilstrekkeleg robuste faglege fellesskap som kan sikre pasientane føreseielege og kvalitativt betre tannlegetenester. 6 7

5 4 KUNNSKAPS- OG UTGREIINGSBEHOV Som ledd i planarbeidet må det i ein tidleg fase utarbeidast eit kunnskapsgrunnlag om korleis rammevilkåra for den offentlege tannhelsetenesta er i endring. Sentrale problemstillingar er: Korleis har tannhelsesjukdomar endra seg i omfang og karakter? Korleis har faget odontologi utvikla seg og kva nye krav og forventningar blir fylkeskommunen som tenesteprodusent møtt med frå pasientar og pårørande? Korleis har kommunikasjonane betra seg og kva har dette gjort med reiseavstandar, reisetid og tilgjenge til offentlege tannhelsetenester? Korleis møte nye oppgåver for den offentlege tannhelsetenesta som varsla i stortingsmelding nr 35, og kva økonomiske konsekvensar får utvida ansvar? Marknaden for tannlegar og anna tannhelsepersonell er i endring. Kva nye utfordringar gir dette i høve rekruttering og stabilisering av yrkesgruppene? Kva strukturelle, organisatoriske og økonomiske føresetnader må på plass for å sikre tannhelsetenesten eit kunnskaps- og kompetanseløft? Kva strukturelle og økonomiske premissar for tannhelsetenesta legg lovkrava og fylkesplanens mål om universell utforming og fysisk tilrettelegging av tenestene? 5 ORGANISERING 5.1 ORGANISERING Prosjektgruppe med ansvar for å utarbeide planen og kvalitetssikre innhaldet. Denne vil vere samansett av fylkestannlege (prosjektleiar), folkehelsekoordinator, 1 overtannlege, 1 representant/tillitsvald for kvar av dei tre fagprofesjonane (tannlegar, tannpleiarar, tannhelsesekretærar) og 1 representant frå plan- og analyseavdelinga. Prosjektleiar med ansvar for framdrifta i planarbeidet. Prosjektleiar skal sjå til at planarbeidet blir gjennomført i tråd med planprogrammet. Fylkestannlegen er prosjektleiar, med kontorsjef som sekretariat for planarbeidet. Prosjektleiar koordinerer kontakten med referansegrupper. Referansegrupper skal gi prosjektet fagleg støtte, aksept og impulsar. Dette vil vere tilsette i tannhelsetenesta representert i samarbeids- og arbeidsmiljøutval, tillitsvalde og leiarfora. Relevante eksterne referansegrupper og høyringspartar går fram av pkt Off. tannhelseteneste (klinikkar, tillitsvalde.fl.) Fylkesutvalet Fylkesrådmann Prosjektgruppe Privat tannhelseteneste Kommunar, regionråd Spesialisthelseteneste Interesseorganisasjonar o.a. 5.2 SAMARBEIDS- OG HØYRINGSPARTAR, INFORMASJON OG MEDVERKNAD Gjennom planprosessen søkjer vi god forankring og medverknad i planarbeidet hos alle tilsette i den offentlege tannhelsetenesta gjennom prosjektorganiseringa og informasjon og verkstader i fora som t.d. distriktsmøte og etatsmøte. Eksterne samarbeidspartar vil bli sikra informasjon og medverknad gjennom t.d. opne høyringsmøte og workshops. Informasjon om arbeidet vil bli publisert på fylkeskommunen sine nettstader, (internett) og (intranett). I planperioden blir det to høyringar, på planprogrammet og høyringsutkastet til delplanen. Begge høyringsperiodane vil tilfredsstille kravet om minst seks vekers høyringsfrist. Sjå elles framdriftsplan i kapittel 6. Planarbeidet rører ved mange ulike partar i fylket frå interesseorganisasjonar til kommunar og regional stat. Dei er alle relevante høyringspartar. Distriktstannklinikkane, arbeidstakarorganisasjonar, leiarfora i tannhelsetenesten Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge Kommunar, regionråd Fylkesmann Spesialisthelsetenesta Den private tannhelsetenesta Interesseorganisasjonar (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Pensjonsistlaget, Norsk forening for psykisk utviklingshemma etc.) KS 8 9

6 6 FRAMDRIFTSPLAN Framdriftsplanen dekkjer heile planperioden Januar/februar> Mars > Mars/april> Mai/septemberV Utarbeiding av planprogram. Fylkesutvalet legg program til høyring. Høyring planprogram. Sluttbehandling av planprogram i fylkesutvalet. Innsamling av kunnskapsgrunnlag, utgreiingar og registreringar. Utarbeiding av planinnhald, event. framsyn, scenario. Høyringsmøte, workshops. September/desember> Identifisering av handlingsalternativ. Desember> Utkast til høyringsdokument ferdig Januar> Februar/april> April/juni> Juni> Fylkesutvalet legg samla planforslag til høyring. Høyring av forslag til regional delplan Behandling i fylkesutval Sluttbehandling og godkjenning av regional delplan tannhelse i fylkestinget jan- mars- mai- juli- sept- nov- jan- mars- maifeb april juni aug okt nov feb april juni Planprogram (høyring) Politikk FU FU 30,1 26,3 Hovud prosess og delprosessar Det innledande planprogrammet gir bakgrunn for planarbeidet, oversyn over framdrift og organisering, retningslinjer for prosessmedverknad og høyringsinstansar Status utfordringar Framsyn -scenario, fokusområde Regional delplan tannhelse Handlingsalternativ Tilsette Distrikts SAMT-T SAMU-T SAMU-T møter Etatsmøte Eksterne instansar TkMN, regionråd/kommunar, regional stat, privat tannhelseteneste, spesialisthelseteneste, interesseorganisasjonar m. fl. Høyring Politikk (KFU 24.1) (KFU 6.6) (KFU 5.9) (KFU 12.11) (KFU) (KFU) FU FT (KFU 31.10) (FU 26.11) FU Mai juni VEDLEGG LOVVERK OG NASJONALE FØRINGAR Det er ei rekkje lover og forskrifter, stortingsmeldingar som gir føringar og pålegg for tannhelsetenesten. Følgjande lover og forskrifter regulerer tannhelsetenesten: Lov om tannhelsetjenesten (1983) Lov om helsepersonell (1999) Lov om pasientrettigheter (1999) Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (1984) Lov om medisinsk utstyr (1995) Lov om legemidler (1992) Lov om helseregister og behandling av helseopplysninger (2001) Lov om personopplysninger (2000) Lov om folketrygd (1997) Lov om smittevern (1994) Lov om helsetjenesten i kommunene (1982) Lov om forvaltning (1967) Lov om pasientskadeerstatning (2001) Lov om folkehelse (2012) Ny folkehelselov trer i kraft og slår fast at fylkeskommunen skal ha oversikt over helsetilstand og faktorar som påverkar helsa til innbyggarane i fylket. Denne oversikta skal gjerast skriftleg og skal leggjast til grunn for planstrategi og planarbeid både for fylkeskommunen og kommunar. Forskrifter relatert til tannhelsetenesten: Forskrift om pasientjournal (F ) Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i Den offentlige tannhelsetjenesten (1983) Forskrift om lisens til helsepersonell med merknader (F nr 1379) Forskrift om spesialistgodkjenning med merknader (F nr 1384) Forskrift om autorisasjon etter EØS- avtalen (F nr 1377) Forskrift om tillatelse til bruk av lystgassanalgesi ved tannbeh (F nr 1386) Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (F nr 455) Forskrift om strålevern og bruk av stråling (F nr 1362) Forurensingsforskriften med kommentar (F nr 931) Forskrift om prisopplysning ved tannlegetjenester (F nr 122) Forskrift om medisinsk utstyr (F nr 1690) Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (F nr 792) Forskrift om gaver til helsepersonell (F nr 941) Forskrift om individuell plan (F nr 1837) Relevante stortingsmeldinger: St. meld. nr. 16 Resept for et sunnere Norge ( ) St. meld. nr. 35 Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning (2007) St. meld. nr. 20 Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller ( ) FT: FU: KFU: TkMN: SAMU-T: Fylkesting, Fylkesutval, Kultur- og folkehelseutval, Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge, Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalet for tannhelsesektoren Framsidefoto: Agendum Lay-out/førtrykk: Info. v/jostein Fuglset Digitaltrykk: Fellestenesta, Fylkeshuset 50x april

7 Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Telefon E-post: 12

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse PLANPROGRAM Regional delplan tannhelse 14 Vedtatt av Fylkesutvalet 26. mars 2012 U-37/12, 26.3.2012 1 Innhald 1 Bakgrunn og mål 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Føremål og målgrupper 3 1.3 Den offentlege tannhelsetenesta

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse PLANPROGRAM Regional delplan tannhelse 14 Høyringsdokument Høyringsperiode 30.01.12-12.03.12 1 U-14/12 Innhald 1 Bakgrunn og mål 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Føremål og målgrupper 3 1.3 Den offentlege tannhelsetenesta

Detaljer

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no

Tannhelsesektoren. Presentasjon for fylkestingsrepresentantane. 14. november 2007. 1 www.mrfylke.no 1 Tannhelsesektoren Presentasjon for fylkestingsrepresentantane 14. november 2007 2 Fakta om sektoren Leiar: Fylkestannlege Odd Bjørdal Einingar: 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket Om lag

Detaljer

Prosjektgruppemøte 1, Molde 25. april Fylkestannlegen i Møre og Romsdal

Prosjektgruppemøte 1, Molde 25. april Fylkestannlegen i Møre og Romsdal Prosjektgruppemøte 1, Molde 25. april 2012 Fylkestannlegen i Møre og Romsdal Dagsorden Velkommen/presentasjon «Bakteppe»/oppdrag/mål Planprosess - møteplan Kunnskapsgrunnlag kva vi treng av bistand Tematisering/disposisjon

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

Planutvalet, 27. november 2013

Planutvalet, 27. november 2013 Side 1 av 8 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, 27. november 2013 Sakshandsamar: Doris Lene Rutledal E-post: doris.lene.rutledal@sfj.no Tlf: 96013766 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-3 Gje alltid opp vår

Detaljer

Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren

Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren Del 1 Overordna mål og føringar for kompetansestyring og utvikling i tannhelsesektoren Møre og Romsdal fylkeskommune vil arbeide systematisk for å utvikle seg som ein attraktiv arbeidsplass for alle tilsette

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

Regional delplan for folkehelse

Regional delplan for folkehelse PLANPROGRAM Regional delplan for folkehelse U-10/13 1 Innhald 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 FØREMÅL OG MÅLGRUPPER 3 1.3 STATUS FOLKEHELSEARBEIDET I MØRE OG ROMSDAL 4 2 FØRINGAR OG RAMMER FOR ARBEIDET

Detaljer

Regional delplan for folkehelse

Regional delplan for folkehelse Forslag til planprogram Regional delplan for folkehelse Høyringsdokument Høyringsperiode 03.10.12-16.11.12 1 Innhald 1 BAKGRUNN OG MÅL 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 FØREMÅL OG MÅLGRUPPER 3 1.3

Detaljer

Regional delplan for folkehelse

Regional delplan for folkehelse PLANPROGRAM Regional delplan for folkehelse Høyringsdokument Høyringsperiode 03.10.12-16.11.12 1 Innhald 1 BAKGRUNN OG MÅL 1 BAKGRUNN OG MÅL 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 FØREMÅL OG MÅLGRUPPER 3 1.3 STATUS FOLKEHELSEARBEIDET

Detaljer

STIMULERING TIL SPESIALISTUTDANNING OG REKRUTTERING AV SPESIALISTAR TIL DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

STIMULERING TIL SPESIALISTUTDANNING OG REKRUTTERING AV SPESIALISTAR TIL DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE (Vedlegg til SAMU-T 11/2011) saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.09.2011 50208/2011 Gudmund Lode Saksnr Utval Møtedato U-124/11 Fylkesutvalet 26.09.2011 STIMULERING TIL SPESIALISTUTDANNING

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon

Ein tydeleg medspelar. Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Ein tydeleg medspelar Nyskaping og utvikling i eigen organisasjon Fylkesrådmannen november 2011 Innhald Innleiing 3 Møre og Romsdal fylkeskommune med tydelig kultur for læring 3 Samandrag 4 Teknologi og

Detaljer

REGIONAL PLANSTRATEGI

REGIONAL PLANSTRATEGI REGIONAL PLANSTRATEGI 2016-2020 1 Vedtatt av fylkestinget i T-6/16. Arbeidet med Regional planstrategi 2016-2020 starta formelt opp med vedtak i fylkesutvalet i februar 2015. Dokumentet er utarbeidd etter

Detaljer

REGIONAL PLANLEGGING. Rev

REGIONAL PLANLEGGING. Rev REGIONAL PLANLEGGING Rev. 03.13. Mål for plan- og analyse avdelinga (PoA) 2 Vi vågar litt meir! VI skal vere: EIN UTVIKLINGSAKTØR EIN TYDELEG MEDSPELAR VI skal gjere Møre og Romsdal til EIT FØREGANGSFYLKE

Detaljer

Regional planstrategi Møre og Romsdal

Regional planstrategi Møre og Romsdal Regional planstrategi Møre og Romsdal 2012-2016 Regional planstrategi eller RPS Heidi-Iren Wedlog Olsen, Plan- og analyseavdelinga 2 Regional planstrategi Heimla i plan- og bygningsloven, 7 Skal utarbeidast

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Regional planstrategi - RPS

Regional planstrategi - RPS -Ein tydeleg medspelar Regional planstrategi - RPS Presentasjon for hovudutvala våren 2015 Ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm Eg vil seie noko om Kvifor planlegging Den regionale planlegginga generelt

Detaljer

Planprogram for revisjon av Kommuneplan

Planprogram for revisjon av Kommuneplan Planprogram for revisjon av Kommuneplan 2007 2019 Innhald: Bakgrunn s. 2 Rammer og premisser s. 2 Planprosess og medverknad s. 3 Vedlegg. s. 5 9.1. Bakgrunn: Gjeldande Kommuneplan 2007-2019 blei vedteke

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

TANNHELSE ØKONOMIPLAN

TANNHELSE ØKONOMIPLAN (FYLKESTANNLEGENS FRAMLEGG) TANNHELSE ØKONOMIPLAN 2012-2015 1. INNLEIING 1.1 Tannhelsetilbodet Tannhelsetenesta har 38 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket og gir tannhelsetenester til klientell

Detaljer

St.meld. nr. 35 ( ) om tannhelsetenesta

St.meld. nr. 35 ( ) om tannhelsetenesta 14 TANNHELSE 14.1. INNLEIING 14.1.1 Tannhelsetilbodet Tannhelsetenesta har 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket og gir tannhelsetenester til klientell som er prioritert i tannhelsetenesteloven:

Detaljer

Årsrapport Den offentlege tannhelsetenesta. (Versjon til SAMU-T, )

Årsrapport Den offentlege tannhelsetenesta. (Versjon til SAMU-T, ) Årsrapport 2012 Den offentlege tannhelsetenesta (Versjon til SAMU-T, 26.4.2013) Innhald DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 KLINIKKAR... 3 BEMANNING OG REKRUTTERINGSSITUASJON... 3 TANNHELSEARBEIDET...

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Distrikt Dato Stad Søre Sunnmøre

Distrikt Dato Stad Søre Sunnmøre Distrikt Dato Stad Søre Sunnmøre torsdag 30. januar Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik Molde tirsdag 4. februar Quality Hotel Alexandra, Molde NSSR torsdag 6. februar Vestnes fjordhotell Ålesund mandag

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013-2023 Framlegg til planprogram 09.11.15 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Budsjett 2013/økonomiplan Arbeidsdokument 3/12 Tilleggsnotat: Punkt 7 Innspel i høve tannhelsesektoren

Budsjett 2013/økonomiplan Arbeidsdokument 3/12 Tilleggsnotat: Punkt 7 Innspel i høve tannhelsesektoren Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Finansutvalet Sakshandsamar: Daniel Gåsemyr Fluge E-post: Daniel.Gasemyr.Fluge@sfj.no Tlf: 57656246 Vår ref. Sak nr.: 12/1633-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr.

Detaljer

«Ein tydeleg medspelar, som vågar litt meir!» om koplinga Fylkesplan og samfunnsoppdraget til fylkeskommunen. AGP-konferansen Molde,

«Ein tydeleg medspelar, som vågar litt meir!» om koplinga Fylkesplan og samfunnsoppdraget til fylkeskommunen. AGP-konferansen Molde, «Ein tydeleg medspelar, som vågar litt meir!» om koplinga Fylkesplan og samfunnsoppdraget til fylkeskommunen AGP-konferansen 2013. Molde, 27.02.13. Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt.

Detaljer

Endring % Fellesfunksjonar

Endring % Fellesfunksjonar TANNHELSE Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring % Fellesfunksjonar Brutto driftsutgifter 17 577 19 659 11,8 % Driftsinntekter -4 508-4 553 1,0 % Netto driftsutgifter 13 069 15 106 15,6 % Tannhelsedistrikt

Detaljer

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % Fellesfunksjonar Aust Sør Vest Nord Sentrum Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 17 762 17 577-1,0% Driftsinntekter -4 441-4 508 1,5%

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Kommunedelplan for oppvekst 2015-2026 Framlegg til planprogram Vedteke: Saks nr: 14/734 Dato: Innhald Bakgrunn for planarbeidet Innhald... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 2 2. Føremål... 2 3. Føringar

Detaljer

ETAT FOR LOKAL UTVIKLING. Utforming av kommuneplan

ETAT FOR LOKAL UTVIKLING. Utforming av kommuneplan Utforming av kommuneplan Plansamling 09.12.2014 Klepp sin kommuneplan 2014 25 blei vedteken i kommunestyret 17. november 2014. Planen består av: ETAT FOR LOKAL UTVIKLING Og dessutan av: ETAT FOR LOKAL

Detaljer

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Prosjektplan Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Molde, 08.12.2014 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. MÅL OG RAMMER... 3 2.1 Oppdrag... 3 2.2 Overordna mål... 3 2.3 Mål i Møre og Romsdal... 3 2.4 Overordna

Detaljer

Velkommen til fylkestannlegens etatsamling. 11. og 12. september - Rica Seilet Hotel, Molde

Velkommen til fylkestannlegens etatsamling. 11. og 12. september - Rica Seilet Hotel, Molde Velkommen til fylkestannlegens etatsamling 11. og 12. september - Rica Seilet Hotel, Molde Er vi godt nok forberedt på å møte framtiden? Fylkestannlegens time Derfor gjør vi en svært viktig jobb! Dårlig

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

HØRINGSUTTALE TIL NY FOLKEHELSELOV - SAMHANDLINGSREFORMA-

HØRINGSUTTALE TIL NY FOLKEHELSELOV - SAMHANDLINGSREFORMA- HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201012571-1 Arkivnr. A. 44.00 Saksh. Corwin, Lise Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 11.01.2011 27.01.2011

Detaljer

Omorganisering av den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal - Tilbod utgreiing av samfunnsmessige konsekvensar

Omorganisering av den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal - Tilbod utgreiing av samfunnsmessige konsekvensar Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Morten Larsen 11.03.2016 Omorganisering av den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal - Tilbod utgreiing av samfunnsmessige konsekvensar I «Regional delplan tannhelse»

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST 2016-2019 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald 6. Planprosess

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

Forslag til planprogram Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi

Forslag til planprogram Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi Høyringsperiode 25.06-01.10.12 - ein tydeleg medspelar Forslag til planprogram Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi U 112/12 1 Innhald 1 Innleiing 3 2 Planen sitt føremål og

Detaljer

HELSE STRATEGI FOR HELSEREGIONEN - HØYRINGSFRÅSEGN

HELSE STRATEGI FOR HELSEREGIONEN - HØYRINGSFRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201103152-3 Arkivnr. 400 Saksh. Torgersen, Matti, Henriksen, Sigun G. Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhold 1 Partar... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 Avtalen byggjer på... 3 3 Formål og

Detaljer

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane

Pasientens helseteneste Helse Førde Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Pasientens helseteneste Helse Førde 2030 Utviklingsarbeid for framtidas spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane Møte med Sogn regionråd 2. desember 2016 «Eitt sjukehus» fleire inngangar Vi tek utgangspunkt

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG I RADØY KOMMUNE

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG I RADØY KOMMUNE PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG I RADØY KOMMUNE 2018-2028 Utkast 29 mai 2017 Vedteken lagt til høyring og offentleg ettersyn i formannskapet, 01.06.2017 FORORD Eit planprogram beskriv innhald,

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201108485-2 Arkivnr. 500 Saksh. Nina Ludvigsen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 04.10.2011 13.10.2011 HØYRING - FORSLAG TIL

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

Planprogram. Skulebruksplan Lærdal kommune

Planprogram. Skulebruksplan Lærdal kommune Lærdal kommune Planprogram Skulebruksplan 2014 2018 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen Innhald Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2021. 1 Vedtak, dato, saksnummer Innhald planprogram 1 HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN. 1.1 Om

Detaljer

Vedtatt planprogram Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi

Vedtatt planprogram Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi - ein tydeleg medspelar Vedtatt planprogram Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi U 168/12 1 1 Innleiing Innhald 1 Innleiing 3 2 Planen sitt føremål og grunnlag 3 Føremål 3 Grunnlag/rammer

Detaljer

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar

Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Ein tydeleg medspelar Tannhelsetilbod til rusmisbrukarar Prosedyrar for samarbeid mellom tannhelsetenesta og kommunal rusomsorg/nav om tannhelsetilbodet til rusmiddelmisbrukarar under kommunal omsorg.

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

Oversikt over folkehelsa 9. og 10. januar Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Oversikt over folkehelsa 9. og 10. januar Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Oversikt over folkehelsa 9. og 10. januar 2013 Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale helseforskjellar

Detaljer

Vågå kommune Felles tenester

Vågå kommune Felles tenester Vågå kommune Felles tenester Helse- og omsorgsdepartmentet Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/680/3/ Jorunn Skogstad 02.11.2009 61293608 Særutskrift sak 34/09 i HOKO: Høyring:

Detaljer

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik:

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik: Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 28.01.15 Sakshandsamar: Joar Helgheim E-post: joar.helgheim@sfj.no Tlf.: 415 30 955 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-31 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014)

ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014) ØKONOMIPLAN 2015 2018 - FYLKESTANNLEGENS INNSPEL TIL SEKTOROMTALE (1.9.2014) 1 Tannhelsetenestene Tannhelsetenesta har 37 tannklinikkar i 34 av dei 36 kommunane i fylket og gir tannhelsetenester til klientell

Detaljer

Kompetanseutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune

Kompetanseutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune Kompetanseutvikling i Møre og Romsdal fylkeskommune Arbeidsgivarpolitikk konferansen 2011 Molde 24.-25. november 2011 -med tydeleg kultur for læring og utvikling! AGP kompetansegruppa: Iver Kåre Mjelve,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/14 Formannskapet 11.02.2014 21/14 Kommunestyret 27.02.2014 KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY -

Detaljer

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - "Arbeidsgivarpolitikk for framtida"

Møre og Romsdal fylke som regional utviklingsaktør - Arbeidsgivarpolitikk for framtida saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.03.2009 MR 8051/2009 Marianne Hojem Bye Saksnr Utval Møtedato U-43/09 Fylkesutvalet 27.03.2009 T-07/09 Fylkestinget 21.04.2009 Møre og Romsdal fylke

Detaljer

Kartlegging av rammevilkår

Kartlegging av rammevilkår Kommunale råd for funksjonshemma i Møre og Romsdal Kartlegging av rammevilkår 2017 Kartlegging av rammevilkår for kommunale råd for funksjonshemma Forord Rådet for likestilling av funksjonshemma vedtok

Detaljer

Framlegg til Planprogram. Kommunedelplan. Helse-sosial-omsorg Rådmannen. Vedteken xx.xx.15, P-sak /2015

Framlegg til Planprogram. Kommunedelplan. Helse-sosial-omsorg Rådmannen. Vedteken xx.xx.15, P-sak /2015 Framlegg til Planprogram Kommunedelplan Helse-sosial-omsorg 2015-25 Rådmannen Vedteken xx.xx.15, P-sak /2015 Godkjend av: Rådmann Vedteke i [politisk organ] [dato/år] Sist revidert: mai 2015 Side 1 av

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedlegg 1 SAMANDRAG AV HØYRINGSINNSPEL OG VURDERINGAR AV DESSE Nesset kommune, råd for eldre og funksjonshemma (5.6.13) Ser med uro på at kommunen står utan fast tannlege og

Detaljer

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND OG YTRE HARDANGER. VEDTAK AV PLANPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-64 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 24.04.2013-25.04.2013 REGIONAL KYSTSONEPLAN FOR

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

Regionreforma kva gjer vi? Tore Eriksen, fylkesrådmann Møte med Stortingsbenken, 23.oktober 2015

Regionreforma kva gjer vi? Tore Eriksen, fylkesrådmann Møte med Stortingsbenken, 23.oktober 2015 Regionreforma kva gjer vi? Tore Eriksen, fylkesrådmann Møte med Stortingsbenken, 23.oktober 2015 Stortinget juni 2014 Vedtak, 18.06.14: «Stortinget ber regjeringen gjennomgå oppgavene til fylkeskommunene/

Detaljer

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND

OPPSTART OG ORGANISERING AV REGIONAL PLAN FOR SUNNHORDLAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201103659-3 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Engum, Hans-Christian, Taule, Eva Katrine R. Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 10.11.2011 OPPSTART OG

Detaljer

Kommunedelplan for skule Framlegg til planprogram

Kommunedelplan for skule Framlegg til planprogram Kommunedelplan for skule 2014-2018 Framlegg til planprogram 1 INNHALD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. FØREMÅL... 4 3. FØRINGAR FOR PLANARBEIDET... 5 4. MÅL... 5 5. TEMA OG AVGRENSING AV INNHALD...

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

Vinje kommune. Vinje sjukeheim. Høyringssvar Forslag til ny Folkehelselov. Vedlagt oversendast høyringssvar f.rå Vinje Kommune.

Vinje kommune. Vinje sjukeheim. Høyringssvar Forslag til ny Folkehelselov. Vedlagt oversendast høyringssvar f.rå Vinje Kommune. Vinje kommune Vinje sjukeheim Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato KNY 2010/2608 1078/2011 G10/&13 18.01.2011 Høyringssvar Forslag til ny Folkehelselov Vedlagt oversendast høyringssvar f.rå Vinje Kommune

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG PLANPROGRAM SIST REVIDERT VARSEL OM OPPSTART

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG PLANPROGRAM SIST REVIDERT VARSEL OM OPPSTART KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2019-2027 PLANPROGRAM SIST REVIDERT 24.11.17 VARSEL OM OPPSTART 03.01.18 1. Bakgrunn Dagens kommunedelplan for helse og omsorg gjeld frå 2013 til 2020. Herøy kommune

Detaljer

Regional planstrategi for Buskerud Sigurd Fjøse Teamkoordinator

Regional planstrategi for Buskerud Sigurd Fjøse Teamkoordinator for Buskerud 2009-2012 Sigurd Fjøse Teamkoordinator Gjeldane fylkesplan går ut i 2008 St. meld. nr. 12 region-/ forvaltningsreformen Skildrar innhaldet i regional planlegging Sak til FU vinteren 2007 om

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet /2012 Formannskapet /2012 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 2012/2229 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 208.2012 Temaplan for folkehelsearbeidet Utval Møtedato Utvalssak Helse- og omsorgsutvalet 009.2012 3/2012

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Fylkeseldrerådet i Hordaland Møtestad: Fylkesutvalssalen 3. etg., Fylkeshuset Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 12:00-16:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Margot

Detaljer

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45

MØTEBOK. Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11:30 12:45 MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Leikanger - Fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 22.06.2016 Kl. 11:30 12:45 Faste medlemer til stades: Jenny Følling (Sp) Åshild Kjelsnes (Ap) Sigurd Reksnes (Sp) Aleksander

Detaljer

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapport 2013. Den offentlege tannhelsetenesta Årsrapport 2013 Den offentlege tannhelsetenesta DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA... 3 REGIONAL DELPLAN TANNHELSE VEDTATT AV FYLKESTINGET... 3 KLINIKKAR... 4 TANNHELSEARBEIDET... 4 Tenestetilbodet og dekningsgrad...

Detaljer

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak.

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak. Internt notat Til: Frå: Forskingsutvalet Forskingssjefen Dato: 30.11.16 Kopi: HR-direktøren i Helse Møre og Romsdal Ref: FU-sak 2016-23 Emne: Mandat for utarbeiding av strategi- og handlingsplan for forsking,

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi - vedtak.

Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi - vedtak. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.04.2014 24807/2014 Jens Peter Ringstad Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 27.05.2014 Fylkestinget 16.06.2014 Regional delplan for kulturminne av regional

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport - "Samhandlingsreforma i Vestnes kommune" Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret

Forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreforma i Vestnes kommune Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 2014/1438 Saksbehandlar: Tone Roaldsnes Dato: 22.07.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport - "Samhandlingsreforma i Vestnes kommune" Utval Møtedato Utvalssak

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. Regional plan for folkehelse SAKSFRAMSTILLING

Saksframlegg. Regional plan for folkehelse SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Svein Arne Skuggen Hoff, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 13/2377-41 Regional plan for folkehelse 2015-2025 Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for plan og næring

Detaljer