Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mai 2009. Tretten kirke tidlig på 1900-tallet."

Transkript

1 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 3 Mai årgang Tretten kirke tidlig på 1900-tallet.

2 Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf , Knut Mellemberg, Brit Haaland, Trond Erik Dalbu Kasserer: Jørn Haug Ekspedisjon og trykk: Dale-Gudbrands Trykkeri AS Gaver til bladet kan gis på bankkonto Leder for Øyer og Tretten kirkelige råd: Kari Torp Manengen, Mobil: Øyer kirkekontor: Adresse: Øyer kirkekontor, Tingbergv. 15, 2636 Øyer. Telefon: Telefax: E-post: Kontortid: Mandag fredag kl Sogneprest Øyvind Sagedal: Kontor: Mobil: Privat: E-post: Kirkeverge Berit Sundli (vikar): Kontor: Mobil: E-post: Kantor Kari Irene Lien: Kontor: Mobil: E-post: Kirketjener (Øyer/Tretten) Morten Brendløkken: Mobil: Kirkene: Øyer: Tretten: Hjemmesider på Internett: Hjemmesidene blir kontinuerlig oppdatert med hensyn til aktiviteter i menighetene. Neste nummer kommer ca. St. Hans. Frist for innlevering av stoff er 1. juni. Det er fint om stoff som sendes inn kan sendes på e-post til: eller på en diskett. Men selvsagt kan også maskin- eller håndskrevne manus leveres. KIRKENS SOS Tlf DØGNÅPENT Kjære lesere! Den 24. april 2009 var en stor dag for meg: Jeg fikk tildelt Øyer kommunes kultrpris for 2009, bl.a. med begrunnelse for mitt arbeid med Klokkeklang. Jeg takker alle som bidro med å skape en fin ramme rundt utdelingen i Øyer Prestegard, og med dere alle som møtte opp og gjorde denne kvelden ekstra hyggelig. Jeg takker også for blomsterhelsinger, gratulasjonskort og de mange og varme helsinger ellers. Takk til Øyer kommune og til dere alle! Prestenes beredskapstelefon tlf: Hverdager fra kl til kl neste dag. Fredager fra kl til kl påfølgende mandag. 2

3 Kirkevalget 2009 Kirkevalget 2009 Kirkevalget vil foregå samtidig med Stortingsvalget 14. september. Det skal velges 3 medlemmer og 6 varamedlemmer fra hvert sogn til Øyer og Tretten kirkelige råd. Valgbar til ØTKR og pliktig til å ta imot valg er enhver som har rett til å stemme ved valget og vil ha fylt 18 år i Alle som fyller 15 år inneværende år kan stemme. Samtidig vil det være direkte valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøte. Alle som er døpt og dermed er medlemmer i Den norske kirke, vil få valgkort i posten et kort som gir deg lokal informasjon om hvor du kan stemme og hvem du kan stemme på. Dersom du mottar dette valgkortet og ikke er medlem i Den norske kirke, kan du returnere valgkortet og be om at denne feilen i kirkens medlemsregister blir rettet. Øyer og Tretten kirkelige råd har satt opp følgende lister til kirkevalget 2009: Øyer sogn: 1. Svein Ørslien 2. Elise Løvlund 3. Geir Korslund 4. Kjersti Riseng 5. John Magnar Lysbakken 6. Gro Hjelmstad 7. Bjørn Erik Lien 8. Borghild Nysveen 9. Nils Kristian Gillebo Tretten sogn: 1. Kristian Tande 2. Merethe Blomberg 3. Øystein Svendsen 4. Bodil Høibakken Kroken 5. Eldar Kjørstad 6. Elin Brendløkken 7. Elin Vangen 8. Inger Johanne Aassveen 9. Inge Arild Skogheim Red. 3

4 Tanker på Kristi himmelfartsdag Av Magne Kildal, prostiprest. Luk.24,50-53: Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilbad ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. Disiplene fortsatte nok å huske Jesus slik som han stod der med løftede hender til velsignelse idet han forlot dem. Det inntrykket ble nok aldri visket ut. Egentlig hadde hver eneste dag i den tiden de vandret sammen med ham, vært preget av hans velsignende hender. Det forstod de først egentlig nå da han reiste. Det er så mye en først forstår etterpå, når det er forbi. Han hadde gjort deres liv rikt. Han hadde fylt dagene med lys og høytid. Bare de ikke hadde vært så tungnemme til å lære det han ville. Men intet trengte de slik å takke ham for som at han ikke var blitt trett av dem, men at han hadde holdt ut i sin veiledning av dem. Ikke engang langfredags" katastrofen, hvor de ynkelig var kommet til kort, hadde endret noe i hans innstilling overfor dem. Og nå hadde han gitt dem 40 uforglemmelige dager etter påskeseieren. På en måte hadde det vært den aller rikeste tid. I påskesolens lys hadde han talt med dem og vist dem at skriftene hadde forutsagt alt det som hadde gått i oppfyllelse ved hans lidelse, død og seier. Han hadde forberedt dem på at de skulle i gang med å løse en stor og evighetsmettet oppgave. De 40 dagene var blitt en overgangstid hvor han forberedte dem på å bli fortrolig med den tanke at han ikke mer i legemlig forstand skulle være dem nær. Men de skulle ikke miste ham av den grunn. Han skulle tvert imot være dem nær som aldri før, og de skulle få en kraft som de aldri før hadde kjent, og derfor skulle de glede seg når han forlot dem. Det lød underlig, og de forstod det ikke. Men de hadde tillit til ham, og derfor våget de også på Kristi himmelfartsdag å vende tilbake til Jerusalem og prise Gud. For det siste de så, var hans velsignende hender. Det er noen som bemerker, ikke uten en viss ironi : Himmelen, det var i gamle dager en naivt regnet med den blå hvelvingen over oss. Bak den bodde Gud. Nå vet vi bedre." Himmelen er imidlertid ikke først og fremst et geografisk begrep, et uttrykk for et sted, men for en tilstand. Vi somer vant til å måle i tid og rom, kan ikke tankemessig trenge inn i ord som evighet og himmel. Men det er ikke avgjørende. For vi har nok stundom erfart at noe av det største og egentligste i tilværelsen var nettopp det som overgikk vår fatteevne. Enkelt og tillitsfullt får vi lov til å tro at han som på Kristi himmelfartsdag vendte tilbake til Gud, vendte tilbake for å gjøre i stand et sted for oss, og han vil en dag ta oss til seg, så vi skal få være der han er (Joh.14, 2-3). "Hvor Jesus er, jeg himlen har" (Norsk salmebok 378). 4

5 Nytt fra Øyer og Tretten kirkelige råd Av Ole J. Gillebo Rådet hadde mote og behandlet: I sak 8 vedtok rådet at nytt hefte om Tretten kirke er godt i gang, og et eventuelt overskudd av salg av heftet skal gå til Tretten kirke. (Rådet har ikke bestemt prisen.red.anm.). I sak 9 og 10/09 drøfta rådet utkast til årsmelding og regnskap for Endelig vedtak fattes i neste mote. I sak 11/09 satte rådet opp lister til kandidater til valg av nytt råd til høsten, slik: Øyer sogn: 1. Svein Ørslien 2. Elise Løvlund 3. Geir Korslund 4. Kjersti Riseng 5. John Magnar Lysbakken 6. Gro Hjelmstad 7. Bjørn Erik Lien 8. Borghild Nysveen 9. Nils Kristian Gillebo Tretten sogn: 1. Kristian Tande 2. Merethe Blomberg 3. Øystein Svendsen 4. Bodil Høibakken Kroken 5. Eldar Kjørstad 6. Elin Brendløkken 7. Elin Vangen 8. Inger Johanne Aassveen 9. Inge Arild Skogheim Under sak 12/09, eventuelt, bestemte rådet at menighetsmøte (menighetenes årsmøte) avvikles i mai med saker: Årsmelding og regnskap for og ny liturgi og ny musikk.se egen annonse. Rådet hadde nytt møte og behandlet bl.a. årsmelding og regnskap for 2008, se egne oppsett. Rådet behandla også revidert vedlikeholdsplan og denne kommer vi med i neste nr. Rådet vedtok også at det skal være åpne kirker i sommer, nærmere også om dette i neste nr. ÅRSBERETNING 2008 ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD (sak på menighetemøte 19. mai) I. Rådets sammensetning og virksomhet Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) har ansvaret for all kirkelig virksomhet i kommunen: menighetsrådenes ansvar, jfr. 9, og kirkelig fellesråds ansvar jfr. 14 i kirkeloven. Øyer og Tretten kirkelige råd i 2008 Leder: Kari Torp Manengen Nestleder: Trond Buhaug Johannes Nermo Trond Erik Dalbu Anne Marit Haug Stensrud Sigrun Irene Bjørke Jan Erik Nordlien Oskar Aarnes Inger Johanne Reichmunth Geir Leren Kari Margrethe Skyberg Brit Haaland Ole Hageløkken kommunens representant Øyvind Sagedal biskopens representant Morten Brendløkken - ansattes representant Vara Per Stenumgaard Svein Ørslien Borghild Nysveen Mona Andersen Bøhle Per Vidar Lille-Mæhlum Solbjørg Skruklien Terje Mosveen Berit Elisabeth Høibakken Sigrid Rimmereid Mikael Brendløkken Magnhild Nordhagen Sustad Erling Brandsæter Geir Halvor Vedum Prosten i Sør-Gudbrandsdal 5

6 Virksomhet Øyer og Tretten kirkelige råd har avholdt 10 ordinære møter dette året, og behandlet til sammen 58 saker. I tillegg er det avhold møter i arbeidsutvalget, samt møter med Øyer kommune. Det har vært flere krevende saker i 2008: Tilsetting av vikar for kirkeverge Flytteprosess av kontorlokaler Start gjennomføring av vedlikeholdsplan Ny prosess for Tretten kirke TV-aksjonen Høringsinstans for demokratireformen Trosopplæringsprosjektet "Samarbeid får utrolige ting til å skje!" et trosopplæringsprosjekt for 40 menigheter Sluttføring av prosess med ny gravlund Bispevisitas Høringsmenighet ny liturgi Følgende utvalg har vært i funksjon i 2008: Kirkeutvalget med underutvalg for tekstiler Utvalg for kirkemusikk Kirkegårdsutvalget Trosopplæringsutvalget med underutvalg Konfirmasjon Diakoniutvalget Klokkeklang Økonomiutvalget Gudstjenesteutvalg, høringsinnstans for ny liturgi Vaskegjengen, Øyer klirke, Svein Ørslien. Forsøksordning for organisering Øyer og Tretten kirkelige råd har lagt bak seg det 4. året i forsøksordningen med ett bestemmende organ. Både de folkevalgte i rådet og de ansatte på Kirkekontoret er fortsatt godt fornøyd med ordningen og arbeidsformen, som i første omgang skal fungere ut Menighetsmøte Det har vært avholdt 2 menighetsmøter. På det ene møtet ble det orientert om forslaget til ny liturgi og på det andre møtet ble planene for ny gravlund lagt fram. Vedlikeholdsplan Firmaet Tonning&Lieng har utarbeidet Vedlikeholdsplan for , ut fra statusvurderinger av dagens tilstand for de enkelte bygg. ØTKR har vedtatt planen og satt opp prioriteringsliste i for hold til bevilgede midler. Kristian Myhren reparerer våpenhuset. 6

7 Våren 2008 ble det fra Øyer kommune overført kr ,- til vedlikeholdsmidler til kirkene. Det ble avsatt på eget fond. Sjøl om dette er betydelig mindre enn det anslåtte behovet i vedlikeholdsplanen, ga det mulighet til å igangsette lenge ønsket vedlikeholdsarbeid ved de to kirkene i kommunen. Mye av det prioriterte arbeidet er utført. Store arbeider som står igjen: el.tiltak (begge kirker), arbeider på tak, avfukting av bårerom. Dette arbeidet settes i gang i løpet av våren og sommeren Kirkegårdene Også i år møtte arbeidsvillige, frivillige opp på de årlige vårdugnadene. TRETTEN På Tretten ble det skiftet ut panelbord på brurhuset, Muren inntil brurhuset måtte tas ned, og settes opp igjen i forbindelse med dette. Det ble skiftet vannbrett på nordsiden av kirka. Forblendingsstein på uthuset ble festet på ny. Dette ble en stor jobb, da det var sprekker i nesten alle fuger. Heller på trapper ble også festet. Helge Klævahaugen reparerer uthuset ved Øyer kirke ØYER I Øyer er vannpostene på plass, braketter til fundamenter ble sveiset, vannpostene er beslått med kobber. Skifertak er lagt på tavlerommet, her var det bare papp tidligere. Flere steiner på kirketaket er skiftet og takrenner på kirka er skiftet. Panelet på uthuset ble kappet og nytt beslag ble satt på. Dette fordi panelbordene hadde begynt å råtne. Lekter til gjerdet er kjøpt inn og kappet. De blir malt i løpet av vinteren. Ny gravlund i Øyer Det har over flere år vært arbeidet med ny gravplass i Øyer. Arealet ligger ved Brynsvea, og arbeidet med dette ble gjenopptatt i Komite 2 i kommunen har i samarbeid med kirkeverge sluttført planarbeidet. Alle plandokument er godkjent i kirkelig råd og i kommunestyret. Det er også tatt hensyn til at andre trosretninger som er representert i kommunen vår, skal få sitt siste hvilested her. Planene skal godkjennes i bispedømmerådet, før arbeidet kan starte. II. Administrasjon Ved utgangen av året hadde ØTKR følgende ansatte: Stillingsbetegnelse Stillingsstørrelse Stillingsinnehaver Kirkeverge 100 % Anne Hjelmstadstuen Jorde / Berit Sundli Kantor 100 % Kari Irene Lien Kirketjener 100 % Morten Brendløkken Anne Hjelmstadstuen Jorde gikk ut i barselpermisjon Vikar i stillingen er Berit Sundli Kontorlokaler En sak som har vært til behandling i ØTKR dette året er framtidig lokalisering av kirkekontoret. Gjeldende leieavtale utløper i mars Gjennom god dialog med Øyer kommune ble kirkekontoret tilbudt lokaler i gamle Handelslaget Etter vedtak i rådet er det nå bestemt at Kirkekontoret innen 1. mars 2009 flytter inn i Øyer kommunes lokaler. Frivillig mannskap Gjennom de ulike fagutvalgene har rundt 30 frivillige vært i virksomhet også i året som har gått. I forbindelse med gudstjenestefeiring betjenes også både klokker- og kirkeverttjenestene av frivillige. Utover dette nedlegges en stor frivillig innsats i alt fra utkjøring av menighetsblad til musikk- og koraktivitet og arrangement av hyggetreff på Sjukehjemmet og Bakketun. I alt er godt over 100 personer er med på å gjøre dette viktige og nødvendige frivillige arbeidet. Det var fest for de frivillige på prestegården våren Prosten var engasjert taler. ØTKR retter gjennom årsmeldinga 7

8 en takk til alle som bidrar til at menigheten kan ha så stor aktivitet. Bispevisitas desember hadde Øyer sogn og Tretten sogn gleden av å ha Biskop Solveig Fiske på visitas. Det var givende dager for kirkekontoret og menigheten. I alt 22 små og store arrangement gikk av stabelen disse dagene, så programmet for biskopen og følge var tett. Sogneprest Øyvind Sagedal, leder for kirkelig råd Kari Torp Manengen, nestleder for kirkelig råd Trond Buhaug var med på de fleste arrangement. Likeså ordfører Mari Botterud og varaordfører Ole Hageløkken. Av programmet nevner vi: tidebønner, besøk på institusjoner, skolegudstjeneste, møte med kommunen, forskjellige næringer og yrkesgrupper, besøk på skoler, møte med ØTKR, utvalg og komiteer, kulturkveld, folkemusikkmesse, familiegudstjeneste og kirkekaffe. III Årsstatistikk fra kirkelig virksomhet Hvert år sendes det årsstatistikk for Den norske kirke til Statistisk sentralbyrå. Her gjengis noen av tallene fra denne statistikken som bygger på registreringer i Dagsregisteret. I 2008 ble det avholdt 150 gudstjenester i Øyer og Tretten sokn, med til sammen 7093 deltakere. Av dette var det 6 familiegudstjenester, 1 ungdomsgudstjeneste, 8 gudstjenester for barnehager og skoler, 3 julaftensgudstjenester og 2 folkemusikkmesse. Totalt ble 37 dåpshandlinger utført i 2008, og antall konfirmanter var kirkelige vigsler har funnet sted, og 54 kirkelige gravferder. Alle 4-åringer som ønsker det får Min kirkebok. I år var det 29 4-åringer som fikk bok. Vi har mottatt penger til innkjøp av bibler til 5-klassingene fra Normisjon. I år ble det delt ut i alt 26 bibler. Det arrangeres dåpsskole for 4- og 6-åringer. Vi har 3 korgrupper med til sammen 35 medlemmer; Liturgisk kor i begge kirkene og Gregoriansk gruppe. I 2008 ble det arrangert i alt 8 konserter med totalt ca 1500 tilhørere. Av kulturarrangement som har blitt gjennomført i regi av menigheten hadde vi fest for frivillige, samt et pilegrimsarrangement. I tillegg var begge kirkene åpne sommeren Det er samlet inn offer/kollekt i kirkene for til sammen kr ,- av dette er kr ,50 til egen virksomhet. IV Økonomi Regnskapet for ØTKR 2008 viser et negativt driftsresultat på kr Festeavgift for gravsted betales for fem år av gangen. Hovedtyngden av disse inntektene kom i Det står kr på disposisjonsfond. Årets underskudd er budsjettert og vises i ØTKRs økonomisk langtidsplan, som viser underskudd i perioden Likviditeten i ØTKR er likevel god. Tabellen nedenfor viser hovedtrekk i den økonomiske utviklingen for Øyer og Tretten kirkelige råd de siste 4 år Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Netto driftsresultat Av driftsinntektene i 2008 er kr festeinntekter for gravsted, og kr driftstilskudd fra Øyer kommune. Innestående på fond ved årsskiftet Disposisjonsfond ØTKR Disposisjonsfond Øyer/Tretten menighetsråd Bundne driftsfond gravlegat Bundne fond Dåpsopplæring Bundne fond Kirkemusikalsk arbeid (KIMØP) Bundne fond Diakoni Bundne fond kirketekstiler Øyer Bundne fond Klokkeklang Bundne fond Tretten kirke restaurering Bundne fond Kapellet Tretten Bundne fond Kirkeutvalget Bundne fond Tretten menighet gaver Bundne fond Kirkegårdsutvalget Bundne fond vedlikehold Siste års overskudd/underskudd (-) V Fra utvalgenes ansvarsområder Arbeidsutvalget Trosopplæringsutvalget Trosopplæringsutvalget har også i år hatt påskesamlinger med verksted for 6-åringer, og utdeling av egenprodusert bøker til 6-åringene på våronnmessene. På høsttakkemessene ble det delt ut bibler til 5. klassinger, hvor til sammen 26 elever møtte fram. Før jul var det adventssamlinger for 4-åringer. Det var til sammen 3 samlinger, samt 8

9 utdeling av Barnas kirkebok på familiemessene i desember. 29 barn deltok og fikk bok. De fikk også møte biskopen på prestegården på siste samling. Utvalget sender invitasjon til dåp til alle nyfødte, når minst en av foreldrene står i statskirka. Det sendes også ut dåpshilsen til alle 1, 2 og 3 år etter dåpen. Konfirmasjonsutvalget, som er et underutvalg av Trosopplæringsutvalget, har hatt det praktiske ansvaret for forberedelser og gjennomføring av konfirmantfestene, samt praktiske ting rundt samtalegudstjenestene og konfirmasjonsgudstjenestene. Dette ble gjennomført på en god måte, og det er utarbeidet en grundig evalueringsrapport. Kirkeutvalget Utvalget har avholdt 5 møter gjennom året. I september ble det gjort rundvask med messing- og sølvpuss i Øyer kirke. Dette var dugnadsarbeid med innsats fra Kirkeutvalget og frivillige. Vinduene ble også pusset. I september hadde Kirkeutvalget ansvar for årets konfirmantjubileum, både i Øyer og på Tretten. Kirkeutvalget setter opp lister for kirkeverter, fra 1. desember til 30. november. Nattverdskalken på Tretten har fått ny duk. Tekstilutvalget Utvalget har ansvar for at kirketekstilene er vasket til en hver anledning. Det er anskaffet duk til nattverd-kalken i begge kirker. Utvalget for Kirkemusikk 4 møter har vært holdt dette året, og utvalget har arrangert følgende konserter: 13. februar: Pasjonskonsert med Gjøvik kammerensemble og Gro Ann Uthaug 15. oktober: Dansemusikk fra hele verden med Elena Yakovleva og Dilaria Dmitrieva. Fiolin og klaver. I samarbeide med Øyer Kirkeakademi arrangerte utvalget 3. dags-konserten i Tretten kirke med Eli Kristin Hanssveen, sopran og Marina Galiakhmetova, klaver. Orgelkomite På rådsmøte 1. April 2008 ble det gjort enstemmig vedtak på at orgelkomiteen skal arbeide videre for å skaffe nytt orgel til Øyer kirke. Orgelkomiteen har en flat struktur, det er ingen leder men vi fordeler oppgavene slik det høver. Komiteen har gjort undersøkelse blant menigheter som har anskaffet nytt orgel, for å få gode tips og råd til vårt arbeide i Øyer. Orgelkomiteen møtte biskopen ved visitasen Diakoniutvalget Utvalget har arrangert 14 formiddagstreff på Tretten sykehjem og Bakketun bosenter gjennom året. Her har både utvalgets medlemmer og andre frivillige vært med. Formiddagstreffene er et samlingspunkt som aktiviserer mange, inneholder servering av kaffe og kaker, og gjerne forskjellige sang,- musikk- og kulturinnslag og konkurranser. Formiddagstreffene har hatt frammøtte. Kirkegårdsutvalget Utvalget har hatt 4 møter og det har vært 6 dugnader. I løpet av året har utvalget fått gjort det meste av det som sto på prioriteringslista av vedlikeholdsoppgaver. Vårdugnaden gikk greit med mange flinke folk både i Øyer og på Tretten. Kirkegårdsutvalget har mottatt gave på kr 4.400,-. Disse pengene er brukt til vannposter på Øyer kirkegård. Klokkeklang Det har vært utgitt 7 nummer av Klokkeklang i år. Mange bidrar med stoff og enda flere med gaver til menighetsbladet som har lesere spredt over hele verden. Mange trofaste lesere setter stor pris på menighetsbladet. I Øyer og Tretten er det frivillige som distribuerer bladet. Årsrapport fra Øyer og Tretten kirkelige råd 2008 Årsrapporten som hvert år sendes Statistisk sentralbyrå er et langt dokument. I år som de to foregående år, har vi fått Leiv Tore Briseid til å gjøre et sammendrag. Her kommer det med hans kommentarer.red. Vi presenterer hermed årsrapporten fra Øyer og Tretten kirkelige råd. Som det går frem av rapporten var også 20o8 et aktivt år i menighetene. Vi berømmer ikke minst all den frivillige innsatsen som ble gjort i løpet av året. Uten denne innsatsen 9

10 ville arbeidet i menighetene måtte ligge på et adskillig lavere nivå enn i dag. Vi takker hver enkelt som i tro og tillit til Kirkens Herre var med og leggetil rette for at evangeliet skulle nå ut i ord og gjerning. I året som gikk meldte 2 personer seg inn i Den norske Kirke, mens 5 personer meldte seg ut. Det ble døpt 37 barn i begge menighetene. Av disse var 28 bosatt i det soknet de ble døpt i. I 2008 ble 12 brudepar viet i Øyer og Tretten kirker. I 6 av vigslene var minst en av ektefellene bosatt i soknet hvor de ble viet. Det var ingen forbønnshandling for borgerlig inngåtte ekteskap i året som gikk ble 52 ungdommer konfirmert i menighetene. Det var til sammen 59 gravferder i Øyer og Tretten i året som gikk. Gudstjenester Det ble i alt holdt 150 gudstjenester i Øyer og Tretten i Av disse var 62 på søndager og helligdager og 88 på andre dager. På førstnevnte gudstjenester deltok 4099 personer og på sistnevnte 2996 personer. Det var videre 69 gudstjenester med nattverd. Til sammen deltok 990 personer i nattverdhandlingene. Opplæring/Diakoni. I alt 29 barn fikk utdelt fireårsbok og 26 ungdommer fikk utdelt bibel. I alt 11 barn deltok på dåpsskole for 6 åringer. 24 barn deltok på dåpsskoler for andre aldersgrupper. En del konfirmanter deltok i Tensinggrupper. Diakoniutvalget hadde også i året som gikk faste hyggetreffpå Bakketun eldresenter. Disse sammenkomstene er til stor inspirasjon både for beboere og for eldre fra bygda som deltar. Konfirmantene deltok i 2008 som bøssebærere i "Kirkens Nødhjelps" fasteaksjon. Kirkemusikk/Kultursammenkomster. Det er i menighetene l korgruppe med 6 medlemmer. Det er ellers 2 kor for voksne. De har 32 medlemmer. Det ble i 2008 arrangert 7 konserter og musikkandakter med til sammen 772 deltakere i kirkene. Det ble videre arrangert 5 kulturarrangementer i regi av Kulturforum Øyer. Vi vil her understreke den store betydning disse konsertene og arrangementene har. Både kantor Kari Lien og Kulturforum Øyer gjør en viktig og verdifull innsats ved å legge til rette for slike tiltak. Det er mange i begge bygdene som er takknemlige for dette. Frivillig arbeid Det var 60 personer som i 2008 deltok i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene i kirkene. Fire personer gjorde en innsats i barne- og ungdomsarbeid. Ved dugnadsarbeid deltok 70 personer. I diakonalt arbeid deltok 6 personer. Videre deltok 23 personer i komite og utvalgsarbeid. Misjons og solidaritetsarbeid. Menighetene var i 2008 engasjert i l misjonsprosjekt. Ofringer/ Innsamlinger. Det ble i 2008 til sammen samlet inn Kr til ulike kirkelige formål. Av dette gikk kr til menighetenes eget arbeid. Ved gaver - basarer - messer og lignende tiltak kom det inn kr Av dette gikk kr til menighetenes egen virksomhet. Når en da ser tilbake og betrakter alt som ble utført i menighetene blir en fylt av ydmykhet og takknemlighet. Jeg tror det er riktig i første rekke å rette takken til Han som er kirkens leder og herre. Det var han som satte oss istand til å kunne utføre alt som ble gjort. Han ga oss krefter og ikke minst inspirasjon til alt sammen. Derfor sier vi med salmisten i salme 103. "Min sjel lov Herren! Ja alt som i meg er skal love hans hellige navn". Ved årsrapporten er lagt ved følgende oversikt over ofringer. 10

11 Årsmelding fra utvalgene Årsmelding Trosopplæringsutvalget Trosopplæringsutvalget har bestått av følgende medlemmer: Tretten: Bodil Skogheim, Sigrid Rimmereid, Inger Johanne Reichmuth. Øyer: Mona Andersen Bøhle. Aktiviteter: Påskesamlinger/påskeverksted for 6-åringene i Øyer og på Tretten. Tirsdag 4. mars: Samling i Kapellet på Tretten. Tirsdag 11. mars var vi samlet i Prestegårdssalen. Det kom 8 unger fra Tretten og 3 unger fra Øyer. Våronnmesse i Øyer kirke 20. april og i Tretten kirke 27. april. Utdeling av egenprodusert Påskebok til 6-åringene. Høsttakkegudstjeneste i Øyer og Tretten kirke. Øyer kirke søndag 12. oktober. Tretten kirke søndag.19. oktober. Utdeling av Bibler til elever som går på 5. trinn på Tretten og i Øyer. 11 elever fra Aurvoll og 15 elever fra barneskolene i Øyer møtte. Adventssamlinger for 4-åringene i Øyer og på Tretten. Det var 3 samlinger tilsammen pluss utdeling av Barnas Kirkebok under gudstjenesten i Tretten kirke 30. november og 07. desember i Øyer kirke. Den første samlingen var delt mellom Øyer og Tretten med samlinger i egen kirke, mens de andre samlingene var felles. 2. samling var tirsdag 25. november i Kapellet og 3. samling var fredag 05. desember i prestegårdssalen. Under samlinga i prestegårdssalen hadde vi besøk av biskop Solveig Fiske. Det var riktig mange 4-åringer som møtte på samlingene. Til sammen fra både Øyer og Tretten kom det 24 unger. Det var ekstra moro at det møtte så mange når vi hadde besøk av biskopen. Familiemesse i Øyer og Tretten kirke. Tretten søndag 30. november og Øyer 07. desember. Utdeling av Barnas Kirkebok til 4-åringene. På Tretten møtte det opp 6 barn og i Øyer kom det 23 barn for å ta imot Barnas Kirkebok. Sigrid sender invitasjon til dåp for alle nyfødte der minst en av foreldrene står i statskirken. Sigrid sender til alle både på Tretten og i Øyer. Hun sender også dåpshilsen til alle 1-, 2- og 3 år etter dåpen. Forberedelser. Arbeidsmøter: I forkant av hver av disse samlingene hadde medlemmene i Trosopplæringsutvalget planleggingsmøte med presten og kantoren. Etter at vi var ferdige med påskeverkstedet for 6-åringene lagde vi ferdig Påskebøkene som ungene hadde laget på samlingene. Bøkene ble utdelt i kirken under Våronnmessa. Før adventssamlingene med 4-åringene hadde vi arbeidsmøte på kirkekontoret. Vi fordelte arbeidsoppgaver. Budsjettmøte på Kirkekontoret sammen med presten. Årsmelding Kirkeutvalget 2008 Kirkeutvalget har hatt 5 møter i Saker det forrige utvalget ønsket at vi jobbet videre med: Øyvind følger opp arbeidet med alterduken til Øyer kirke. Pulverapparatene til brannslokking i kirkene er greie. Å tenne lys i globen når dødsfallet ikke er bekjentgjort enda er tatt opp tidligere og ordningen fortsetter som nå. Kirkekontoret har ansvar for blomsterkortene. 28. september i Øyer og 5. oktober på Tretten arrangerte vi 50-, 60- og 70-års konfirmantjubileum. Først var vi i kirkene og deretter på Nermo og Glomstad. 18. oktober ble det vaska i Øyer kirke. Vi vaska tak, vegger og golv og messing og sølv ble pussa. Noen uker seinere ble vinduene pussa. Alt ble gjort på dugnad, noen meldte seg etter at vi spurte i Klokkeklang og noen spurte vi ellers. Kirkevertlister er utarbeidet f.o.m. 1.desember 11

12 2008 t.o.m. 30. november Vi har kommet med forslag til reviderte retningslinjer. Følgende saker arbeider vi videre med: Oppbevaringsbord til tekstiler i Tretten kirke Årsmelding for Utvalget for Kirkemusikk 2008 Utvalget har bestått av Britt Haaland, leder, Eldar Kjørstad, Annemor Rivertz Torgersen, Liv Svendsen Berg, Kari Irene Lien, sekr. Erling Fossum takket av som leder i januar, og vi takker for solid innsats for utvalget gjennom flere år! Det har vært avholdt fire møter. Utvalget har arrangert følgende konserter: 13. februar: Pasjonskonsert med Gjøvik kammerensemble og Gro Ann Uthaug 15. oktober: Dansemusikk fra hele verden med Elena Yakovleva og Dilaria Dmitrieva. Fiolin og klaver. I samarbeide med Øyer Kirkeakademi arrangerte utvalget 3. dags-konserten i Tretten kirke med Eli Kristin Hanssveen, sopran og Marina Galiakhmetova, klaver. Utvalget for Kirkemusikk tar sikte på å tenke sitt arbeide i samsvar med Plan for Kirkemusikk som ble vedtatt på Kirkemøte i Øyer i november 08 Årsrapport for orgelkomiteen 2008 Medlemmer i orgelkomiteen: Rigmor Aarø Spiten, Randi Bolstad, Ole Gunnar Austvik, Jan Erik Nordlien, (repr. Fra Øyer og Tretten kirkelige råd), Kari Irene Lien. På rådsmøte 1. april 2008 ble det gjort enstemmig vedtak på at orgelkomiteen skal arbeide videre for å skaffe nytt orgel til Øyer kirke. Orgelkomiteen har en flat struktur, det er ingen leder men vi fordeler oppgavene slik det høver. Kantor er sekretær. Komiteen har i løpet av våren og sommeren gjennomført en undersøkelse blant menigheter som har anskaffet nytt orgel, for å få gode tips og råd til vårt arbeide i Øyer. Komiteen fikk møte biskopen under visitasen og presentere orgelsaken og arbeidet med den, og i visitasforedraget fremhever hun orgelet som folkets instrument, med rike muligheter i seg både i forhold til gudstjeneste og kulturliv. Hun trekker også fram orgelets betydning i forbindelse med kirkelige handlinger. Derfor er det gledelig at det nå er satt ned en orgelkomite for Øyer kirke. De ser for seg et langsiktig arbeid med mulighet for et bredt folkelig engasjement ettersom prosessen skrider fram. Årsmelding i Diakoniutvalget 2008 Solbjørg Skruklien, Kari Skyberg, Berit Elisabeth Høybakken Diakoniutvalget har hatt 3 planleggingsmøter. 1 møte med frivillighetsentralen, vi vil samarbeide med dem om temamøter senere. Det har vært formiddagstreff både på Bakketun og Nystua på Tretten sjukeheim. Hvis ingen frivillige kunne bake, har vi kjøpt kaffemat. Treffene har vært annonsert i Klokkeklang og i GD, Det skjer. Plakater på Bakketun, ved LOBB-leilighetene på Tingberg samt på sjukeheimen. På hvert treff har det vært kollekt og utlodning. Flere frivillige har vært med og bidradd til at treffene har vært et godt samlingspunkt for mange. På Tretten har ca 200 deltagere vært på 8 formiddagstreff. Det har vært underholdning fra Aurvoll skole, gjettelek, trekkspillmusikk, sangruppe, allsang I Øyer har 170 deltakere vært på 6 formiddagstreff. Det har vært underholdning fra Vidarheim skole, kåseri, opplesning, sanggruppe, musikk Årsmelding for kirkegårdsutvalget 2008 Utvalget har bestått av: Leder Per Stenumgård, Svein Ørslien, Jan Erik Nordlien, Erling Brandsæther, Mikael Brendløkken, sekretær Morten Brendløkken Utvalget har hatt 4 møter og det har vært 6 dugnader. I løpet av året har utvalget fått gjort det meste av det som sto på prioriteringslista av vedlikeholdsoppgaver. Vårdugnaden gikk greit med mange flinke folk både i Øyer og på Tretten Kirkegårdsutvalget har mottatt gave på kr 4.400,-. Disse pengene er brukt til vannposter på Øyer kirkegård. TRETTEN På Tretten ble det skiftet ut noen panelbord på brurhuset. Kristian Myhren tok på seg dette arbeidet, for panelet måtte sages og høvles spesielt for at de skulle passe. For å komme til for å få skifte ut panelet, måtte muren tas ned. Og etter at paneling og maling var ferdig, måtte muren opp igjen. Erland Rogndalsveen utførte dette arbeidet. 12

13 Det ble skiftet vannbrett på nordsiden av kirka. Torgeir Nordgård sto for malinga av vannbrett og panel. Forblendingsstein på uthuset ble festet på ny. Dette ble en stor jobb, da det var sprekker i nesten alle fuger. Heller på trapper ble også festet. Karl Bergslien sto for dette arbeidet. ØYER I Øyer er vannpostene på plass. Disse er tegnet av Arne Thorsrud og laget av Per Stenumgård. Per Ivar Nysveen sveiset sammen braketter til fundamenter. Helge Odden har lagt skifertak på tavlerommet, her var det bare papp tildligere. Eivind Elvebakken skiftet noen steiner på taket og skiftet takrenne. Han har også beslått vannpostene med kobber. Panelet på uthuset ble kappet og nytt beslag ble satt på. Dette fordi panelbordene hadde begynt å råtne. Helge Klævahaugen sto for dette arbeidet. Lekter til gjerdet er kappet, og blir malt i løpet av vinteren. Kirkeutvalget vil takke alle for vel utført jobb. klokkeklang I 2008 kom Klokkeklang med 7 nummer med i alt 212 sider. Faste spalter er "Nytt fra Øyer og Tretten kirkelige råd", sogneprestens bidrag og kantorens bidrag, samt alt-mulig-klippene "Litt av hvert". Gudstjenesteplanene for begge kirker, samt oversikt over kirkelige handlinger som er med i hvert nummer. Ellers har vi også i 2008 hatt artikler av lokalhistorisk innhold, samt dikt fra noen av leserene. Vi har som motto at ingen nyhet er for liten og ingen for stor. Vi savner et større engasjement blant folk flest til å delta med debattinnlegg om aktuelle temaer. I tilllegg til den harde kjerne Knut Mellemberg, kassereren Jørn Haug og redaktøren, har vi flere dyktige medspillere. Hvis vi spør om en tjeneste får vi nesten alltid positiv respons. Klokkeklang trykkes hos Dale-Gudbrands Trykkeri på Tretten, slik de har gjort siden Klokkeklang startet i Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med trykkeriet. Hele staben der setter si ære å levere et flott produkt. Innenbygds kjøres Klokkeklang ut på dugnad av i alt 23 personer, som betyr en spart utgift pr. utdeling på ca. kroner 2.500,-. I tillegg sendes ca. 450 eksemplarer ut av bygda samt til utlandet. Det er mottakere av Klokkeklang i flere land i Europa, i Arika og i USA. Brukere på Aktivitetssenteret setter på adresselapper på eksemplarene som sendes ut av kommunen. I 2008 ble det kjøpt inn datautstyr som er Klokkeklangs eie uavhengig av hvem som er redaktør. Klokkeklang finansieres i sin helhet av gavemidler fra enkeltpersoner og firmaer. De senere årene har vi mottatt betydelige beløp som minnegaver. I 2008 var det 44 bedrifter på bedriftsgavelista. Dette blir gjort på den måten at bedrifter som sponser minimum kroner 500,- får firmanavnet i hvert nummer. Fra Privatpersoner kom det i 2008 kroner ,- i gaver. Vi får en rekke positve tilbakemeldinger fra lesene. Gavelistene viser også med alltydelighet at Klokkeklang blir verdsatt. Klokkeklang regnskap 2008: Klokkeklang Gaveliste , ,00 Kulturmidler 5 000, ,00 Bedriftsgaver , ,00 Skådens / Wedums fond 6 438,30 Gave ved gravferd , ,00 Renteinntekter 153,29 144,26 Sum innt , ,26 Trykking , ,00 Porto , ,00 Distr 3 180,00 Kalender Redaksjonskostander , ,00 Annonse Fotografering 2 500, ,00 Bankgebyr 111,70 68,00 Sum utgifter , ,00 Resultat , ,26 Egenkapital pr , ,00 Mottatt mva 5 092,40 Resultat , ,26 Bank , ,26 13

14 Årsmelding for pårørendeforeningen Tretten Sjukeheim 2008 I følge vedtektene for Pårørendeforeningen kunngjøres i Klokkeklang. Styret har vært: Svein Reistad Anne Marie Brathovde Edgar Myhren Gunni Bjørnhaug Randi Seielstadsveen Asbjørn Bjørnhaug Bjørg Lindløkken Inger J.Reichmuth Gunvor Einstad Ingun Halsten Johan Bådstø Mari Botterud Leder kasserer Sekretær Styremed Styremed Varamed Varamed Varamed Valgkomite Revisor Leder har vært fast medlem i brukerrådet ved Tretten Sjukeheim Det har vært avholdt 5 styremøter. Underholdning og tilstelninger i året: 26. februar underholdning v/ Ørnulf Holte 6. mars Årsmøte Påskekaffe med kaker og underholdning ved Stein Ove Longseth 21. juni sommerfest med grilling av laks og pølser, musikk ved Mathisen og Kråbøl. Under sommerfesten trakk vi ut 6 gavekort på velværebehandling til ansatte. Juli, jordbærfest med punsj, kaffe og jordbær. 22. august, fjelltur, årets tur gikk opp til Holmsetra videre via Pølen og Kjeiken til Digeråsen, der inviterte Mari, Johan og Tone Kråbøl oss inn på rømmevaffel og kaffe. Turen hjem gikk via Brennlia. 27. september, eplekakefesten og musikk av Stein Ove Lognseth 25. november underholdning v/tore Magnus Petterson Adventstund 1. søndag i advent med musikk og sang av Steinar Flatemo Adventstund 2. søndag i Advent med musikk ved Marie Skavenes og Lars Berg 5. dag jul tradisjonell Julefest, med mat, drikke og kake, musikk og allsang ved Eldar Kjørstad og Oddvar Stensrud Pårørendeforeningen har i løpet av året gitt følgende gaver til Tretten Sjukeheim; Kjøpt og montert nye navneskilt til alle rom, - kjøpt inn RiksTv boks inkludert 1 års abonnement på alle TV er på stuene. Kjøpt ny flatskjerm på storstua. Vaffeljern til kroken. Til sommerfesten ble det kjøpt inn nye hagemøbler både på den store terrassen og nede i garden, samt to store partytelt Asbjørn Bjørnhaug har satt opp slipstein ved stabburet. Pårørendeforeningen har som tidligere år sørget for beplantning i kjerra, juletre ute og inne og en enkel julegave til alle beboere. Pårørendeforeningen vil med dette få takke ansatte og ledelsen ved sjukeheimen for et godt samarbeid. Vi vil også rette en stor takk til alle som har hjulpet til i pårørendeforeningen s arbeid og spesielt takk til alle som har stilt opp med underholdning og musikk. Godkjent årsmøte torsdag 24. februar Svein Reistad. FORMIDAGSTREFF PÅ TRETTEN SYKEHJEM OG BAKKETUN Diakoniutvalget inviterer til formiddagstreff på Tretten Sykehjem kl og Bakketun kl følgende dato: Torsdag 28.mai I juni og juli blir det ingen formiddagstreff, men i august samles vi igjen Torsdag 27.august. Her er alle som er hjemme på denne tiden hjertelig velkommen til sosialt samvær med kaffe/kaker og ulike innslag. Følg med i GD under gdpuls, der vi annonserer hvert enkelt treff. Vi vil samtidig rette en stor takk til dere som stiller opp og bidrar til at det blir trivelige stunder ilag! Hilsen Diakoniutvalget v/kari Skyberg og Solbjørg Skruklien 14

15 Ny liturgi og ny musikk? (sak på menighetsmøtet 19. mai) Av Kari Torp Manengen, leder i ØTKR og Kari Irene Lien,kantor Gudstjenesteutvalget har siden i høst hatt mange møter. Vi har arbeidet med forslaget til den nye gudstjenesteordningen (= Utskrevet ordning). Spesielt har vi tatt for oss den lokale grunnordning. Det er en samling vedtak som ØTKR må gjøre når en ny gudstjenesteordning blir vedtatt av kirkemøtet og denne vil danne grunnlaget for det faktiske gudstjenestelivet i menighetene. Vi har gått gjennom punkt for punkt (i forhold til den veiledningen vi har fått) og samtidig sett på utskrevet ordning, diskutert og kommet fram til et forslag. Det vi har kommet fram til prøver vi nå å gjennomføre under høymessene. Her kommer noen av punktene vi har arbeidet med: Informasjon, klokkeringing og stillhet før inngangssalmen. Vi foreslår at vi følger utskrevet ordning. -- Klokkeringing uten de avsluttende tre slag. -- Informasjon om dagens gudstjeneste -- Informasjonen avsluttes med: «La oss være stille for Gud.» eller en annen formulering som kaller og innstiller menigheten til gudstjeneste. -- Kort stillhet -- Tre klokkeslag Prosesjon resesjon Vi foreslår at når det er mulig skal det være prosesjon og resesjon. Normalordning for gloria. Valg av varianter og melodier I høringsperioden vil vi prøve oss fram. Mer om valg av musikk under. Normalordning for plassering av dåpen Vi foreslår at dåpen skal være før inngangssalmen, som nå. På hvilke gudstjenester kan en eller begge de to første tekstlesningene sløyfes? Vi foreslår at en eller begge de to første tekstlesningene kan sløyfes på -- Familiemesser -- Langfredag -- Spesielle dager med egen liturgi Normalordning for eventuell evangelieprosesjon Vi må prøve ut denne ordningen i løpet av høringsperioden. -- Hvor langt ned skal prosesjonen gå? -- Hvordan skal det foregå? Normalvarianter for forbønn. Vi foreslår at vi tar utgangspunkt i de ferdige bønnene og tilpasser de lokalt. I spesielle anledninger kan andre forbønner brukes. Fredshilsenens siste del Vi foreslår at vi prøver ut forslaget i utskrevet ordning -- L: La oss hilse hverandre med et tegn på fred. -- Deretter hilser de som sitter i nærheten av hverandre på hverandre med ordene: Guds fred eller Fred være med deg eller Kristi fred. Vi har også laget en foreløpig plan for høymessen som blir delt ut i kirken. Planen forteller når det er ønskelig at menigheten står, for eksempel under flere salmer, og når menigheten skal sitte; under de to første tekstlesningene for eksempel. Den liturgiske musikken er en del av høringsprosessen. Det er etter hvert meningen at det skal foreligge ca. 10 ulike serier med liturgisk musikk. En serie med liturgisk musikk er et sett med musikk til de såkalte ordinarieleddene i messen det er de leddene som har samme tekst hver søndag hele året. Det er: Herre Krist forbarme deg (Kyrie), Ære være Gud i det høyeste (Gloria), Trosbekjennelsen (Credo), Hellig, Hellig Hellig (Sanctus) og Du Guds Lam (Agnus Dei). Forskjellen på de ti seriene går på sjanger, en serie som er folketonerelatert, jazz, gospel, tradisjonell kirkemusikk, gregoriansk, osv. Noen komponister er blitt utfordret til å skrive musikk til de ulike leddene. Det er Trond Kverno, Kjell Mørk Karlsen, Egil Hovland, Tore W. Aas, Andreas Utnem, Peter Sandwall og Henrik Ødegård. Tanken er at det skal være flere valg- 15

16 muligheter når det gjelder musikk til gudstjenesten, men det er ikke slik at vi skal ta i bruk ti nye serier med musikk, vi velger en eller to som vi kan veksle på. Og det er også slik at den vi bruker nå fra 1977 er en av valgmulighetene. Gudstjenesteutvalget har brukt en del tid på å synge gjennom de sju forslagene som ligger på bordet. Etter å ha sunget oss gjennom og smakt flere ganger på det foreliggende materiale er vi kommet fram til at vi har mest lyst til å prøve Kjell Mørk Karlsen sin musikk. Den er enkel i sin form og har en kvalitet i seg som gjør at den kan være spennende å ta i bruk. Utvalget er enig om at det var et vanskelig valg å ta fordi at musikken har fått liten plass i planarbeidet for denne høringen og komponistene har fått dårlig tid til å gjøre sitt arbeide. Høringen startet 1.september -09 og musikken forelå først i januar - med unntak av Tore W. Aas sin serie som var ferdig til høringsstart. Når det gjelder Tore W. Aas (Oslo gospelkor) sin serie er utvalget enige om at den kan brukes for eksempel i forbindelse med konfirmantgudstjenester. Vi kommer til å ta i bruk den nye musikken en periode framover. Den liturgiske musikken som vi kjenner vil ikke bli forkastet, den kommer fremdeles til å være i bruk. Men i alle fall ut høringsperioden bruker vi Kjell Mørk Karlsen sin musikk til liturgien. Det vil bli anledning til å øve på den i Øyer Prestegård på menighetens årsmøte den 19. mai. Mer informasjon om forslaget til ny liturgi kan dere finne her: Se Reformer Gudstjenestereformen. Under Høringsmateriell vil dere finne de aktuelle dokumentene. Riktig glede Gå inn i din stue og kyss din hverdag. Lev i nuet, nyt dager du får. Du har alt du trenger på den lille plassen. Ditt hjem er der hvor lykken rår. Du vanker så vide i verden og samler mye og mangt. Unødig ballast på ferden er det rart at det blir trangt. Ting og unødige tanker og alt som har lite verdi. Du ser ikke livet som på døra di banker, du har nok med din jordiske stri. Stopp opp, du lille menneske og søk litt lenger inn. Du skal vite at det du søker finns i ditt eget innerste sinn. Brit Åslie Vi håper menighetene vil engasjere seg i dette arbeidet. Kom gjerne med tilbakemelding til prest, kantor, kirketjener, kirkeverge eller en i ØTKR. Det er også mulig å komme med innspill til utprøvingen av ny liturgi på menighetsmøtet som skal være i Prestegårdssalen 19.mai kl

17 Asylmottak på Øyertun Mari Botterud Ordfører A lle landets ordførere fikk i juli 2008 brev fra Utlendingsdirektoratet (UDI) der det fremgikk at antall asylsøkere som kommer til Norge øker vesentlig, at situasjonen er ekstraordinær og at det er behov for utvidelse av kapasiteten i det statlige mottaksapparatet. I Øyer fikk Komite 1 saken til utredning i august Arne Bueie ble saksordfører, senere Marie Skavenes. I desembermøtet gjorde kommunestyret dette enstemmige vedtaket: Øyer kommunestyre stiller seg positiv til etablering av et eventuelt asylmottak i kommunen, men vurderer det ikke som aktuelt å forberede anbud for å drive mottak i kommunal regi. Av hensyn til muligheter for aktiviteter og deltakelse fra beboerne, er det nødvendig med en sentral lokalisering av et eventuelt mottak. I februar i år ga UDI oppdrag til Norsk Folkehjelp om å drive asylmottak med inntil 108 plasser ved Øyertun. Mottaket er planlagt i drift fra mai måned, og er forutsatt bemannet med til sammen 5-6 årsverk. De ansatte har beredskap i fritiden. Asylsøkerne kommer i dag i hovedsak fra Irak, Eritrea, Afghanistan og Somalia. Det er mest enslige menn som kommer. Fra Eritrea kommer det imidlertid en del enslige kvinner med barn. Asylsøkerne som kommer til Øyer, kommer fra transittmottak. Øyer Kommune blir vertskommune for mottaket og får vertskommunetilskudd som skal dekke vårt ansvar for helsetjenester, barnevern, tolketjenester og administrasjon. Tilskuddet vil utgjøre ca. kr ,- pr. år. I tillegg ytes det tilskudd til skoletilbud. Alle voksne over 18 år har rett på 250 timer norskundervisning. Vi har også plikt til å gi grunnskoleopplæring når oppholdet har vart i 3 måneder. Mottaket har ansvar for etablering av barnebase, men for 4-5 åringer vil det bli søkt barnehageplass. Det blir etablert et formalisert samarbeid mellom kommuneledelsen og ledelsen ved mottaket, og vi har satt ned arbeidsgruppe for planlegging av de oppgavene som skal ivaretas. Øyer kommunestyre har også gjort vedtak om å opprette en 100% fast stilling som helsesøster og 20% engasjementsstilling for lege. Samarbeide med frivillige organisasjoner og andre anses som avgjørende for å sikre aktivitetstilbudet for beboerne. Mottaket vil ha ansvar for dette, men kommunen skal være en aktiv pådriver og støttespiller, og det settes av ressurser til dette. Flyktningguider med forankring i lokale lag/foreninger kan for eksempel introdusere nyankomne til aktivitetstilbud i kommunen/ nærområdet, og lag/foreninger kan gis stimuleringstilskudd for å integrere beboere i aktiviteter. Jeg håper mange kan se glede i å bli Flyktningguide, og at vi gjør oppholdet i Øyer meningsfylt for de asylsøkere som kommer. 17

18 Tidens salme «Fagert er landet du oss gav» Av Kari Irene Lien Kantor V åren er her og vi blir alle minte på kor vakkert det er omkring oss. Det er ikkje alltid like lett å tenkja over det eller ta det innover seg. Men kanskje når ein syng Fagert er landet så set det i alle fall i gang tankane mine om at det er noko og nokon som har vore før oss, og vi skal forvalte og gje vidare. Vi står i ein samanheng. På sjukeheimen syng vi av og til Fagert er landet til andre tider enn om våren og 17. mai. Det kastar nytt ljos over salma å syngje den midt på vinteren. Fagert er landet har ei audmjuk nerve i seg, tillit til Vår Herre og ei takksemd for det vi har ikring oss samstundes som det ligg ei bøn om signing av folk, land og arbeid. Kanskje har vi godt av å bli minte på dei som har forvalta arven før oss med tanke på kulturlandskap og miljø som er viktige og aktuelle tema i dag. Dei som har levd før oss gjorde også arbeidet for å overleva, men dei var kanskje betre enn oss til å ta vare på samanhengen mellom dei enkelte elementa i naturen? Anders Hovden ( ) er tekstforfattar her. Han vart fødd i Ørsta, og oppveksten der kom til å farga det han skreiv seinare i romanar, salmar og dikt. Ved sida av å væra forfattar var Hovden prest, cand.theol. i Han var mellom anna prest på Østre Toten. Anders Hovden var god til å formidle, han hadde ei positiv livshaldning og han tenkte godt om sine medmenneskje, spesielt dei unge. Hovden var sjølvsagt ein ivrig nynorskbrukar. Det vart vanskeleg for mange at han som prest prata nynorsk. Da han fekk soknepreststillinga på Østre Toten skreiv soknerådsleiaren eit brev til Hovden der det sto: vi har med sorg mottatt bud om at De er tilsatt som sogneprest i vårt sogn. Det gjekk likevel ikkje lang tid før Hovden vart ein godt likt prest på Toten. Fortsettelse neste side 18

19 Det ringes til høytid det er pinse! I Øyer har vi den fine skikken hver pinseaften at gardsklokkene svarer kirkeklokkene fra kl til kl Også i år er det å håpe at flest muilig av bygdens ca. 70 gardsklokker svarer for å understreke samholdet bygd og kirke, slik som sokneprest Kvarving uttrykte da han innførte ordningen tidlig på 60-tallet. Og vi gjengir den samme betraktning som vi hadde i en artikkel i Klokkeklang nr.6/2004. Når det ringes på den lyse pinseaften, varsles det ikke bare ukeslutt. Det varsles en signet høytid, midt i en grotid. Fem minutter etter at kirkeklokkene har lydd over bygda, stemmer gårdsklokkene i med sitt svar, som en bekreftelse på deltakelse og en samtidig takk og hyllest til Skaperen og skaperverket når nytt liv av daude gror. Høytiden var her, det var tid for hvile fra arbeidet og tid for stillhet og ro. Fortsettelse fra "Tidens salme"... Hovden var ein betydeleg salmediktar. Han hadde ca. 200 eigne og gjendikta salmar med i Nynorsk Salmebok (utgjeven i 1925 og redigert av Hognestad, Støylen og Hovden). I framlegget til salmebokrevisjon som er under arbeid nå, står det att 11 Hovdensalmar. 23 er med i nåværande Norsk Salmebok. Det er Hovden som har gjeve oss den vakre kveldssalma Ned i vester soli glader. Fagert er landet er henta frå diktsamlinga Solhov som kom ut i Melchior Vulpius (1560 eller ) var tysk songar og komponist. Han skreiv kyrkjemusikk, underviste på gymnaset i Schleusingen og frå 1596 fekk han tittelen kantor i Weimar. Melodien til Fagert er landet skreiv han i 1609, da gav han ut samlinga Ein schöngeistlich Gesangbuch. 19

20 17. mai 2009 i Øyer PROGRAM Flaggheising på Kirkevangen, Tingberg og Bakketun ved Øyer Skolekorps Festgudstjeneste ved sogneprest Øyvind Sagedal Oppstilling til toget i Tunfaret: Flaggborgen, Øyer Skolekorps og Vidarheim Skole. Toget går Tunfaret Bakketun Tingberg Oppstilling på Tingbergsplassen. Barnehagene og Solvang Skole, lag og foreninger Nasjonalsangen. Barnetog: Tingberg Øyer Ungdomsskole (gamle E6). Det blir en kort pause ved COOP. Ca Ankomst Ungdomsskolen. Kort tale ved ordfører Mari Botterud. Arrangementer på Ungdomsskolen, ute og inne. Leiker og konkurranser for små og store. Kiosksalg Slutt på arrangementet på ungdomsskolen Sangkoret synger på Bakketun Minnehøytid på Kirkevangen. Bekransning av bautaene. 17.mai tale. Øyer Sangkor deltar Kulturkveld i Øyer kirke. Vi ønsker alle en fin 17.mai! Hilsen 17. mai-komiteen i Øyer! 20

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo

Kirkeblad for Øyer og Tretten. September 2008. Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2008 61. årgang Fra Brettdalsvatnet. Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Mars 2009 Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2009 62. årgang Dette er et gammelt bilde av Øyer kirke. Bildet som er bearbeidet noe av fotograf Håkon Hanslin er utlånt av Gunvor Fjeldstad. Hun forteller: «Det

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke

Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 7 November 2009 62. årgang Fra høsttakkemesse i Øyer kirke Foto: Ole J. Gillebo Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

September2014 67. årgang

September2014 67. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 September2014 67. årgang Nedre Åsta oset med Åstkjørkja i bakgrunnen. Foto: Gunnvor Vangen. KLOKKEKLANG Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige

Detaljer

Februar 2013 66. årgang

Februar 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Februar 2013 66. årgang Tretten kirke i flomlys. Foto: Knut Mellemberg. K L O K K E K L A N G FEBRUAR 2 0 1 3 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Januar 2012 65. årgang

Januar 2012 65. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 1 Januar 2012 65. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo. Tlf. 976 62 560 Kasserer:

Detaljer

Juni 2013 66. årgang

Juni 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2013 66. årgang Foto: Odd Løvseth K L O K K E K L A N G JUNI 2 0 1 3 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Fjellmesse 19. august på Lyngkampen

Fjellmesse 19. august på Lyngkampen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 5 September 2012 65. årgang Fjellmesse 19. august på Lyngkampen K L O K K E K L A N G SEPTEMBER 2 0 1 2 Lederens spalte Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og

Detaljer

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00.

Menighetsbudet. Fjellets rene hvithet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon Dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 31. mars fra kl. 18.00. Menighetsbudet Vinteren 2009 Nr. 1/09 Årgang 92 Jesus var sammen med Peter, Jakob og Johannes på et høyt fjell. Da ble hans utseende forvandlet for øynene på dem; hans ansikt skinte som solen, og klærne

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2012 65. årgang Høst i Åstdalen K L O K K E K L A N G NOVEMBER 2 0 1 2 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Sommernatt ved sjøen

Sommernatt ved sjøen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2010 63. årgang Sommernatt ved sjøen Foto: Knut Mellemberg Redaktørens hjørne Juni 2010 Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer!

Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! Nr. 2 Våren 2007 19. årgang Vi ønsker alle våre lesere en god pinsehelg og en god sommer! 17. mai toget fra Skogheim skole til Seegård kirke gikk i år for siste gang før skolen blir lagt ned fra førstkommende

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer

Menighetsbudet. Morgenlys

Menighetsbudet. Morgenlys Menighetsbudet Vinteren 2011 Nr. 1/11 Årgang 94 Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Joel 2,13 Morgenlys Takk, Gud, for vakre morgenstunder. Takk,

Detaljer

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00.

Menighetsbudet. Lovprisning av den høyeste Gud. Husk Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i Biri. Dør til dør innsamling mandag 22. mars fra kl. 17.00. Menighetsbudet Vinteren 2010 Nr. 1/10 Årgang 93 «Måtte de skjønne at du alene, du som har navnet Herren, er Den Høyeste over hele jorden.» Salme 83,19. Lovprisning av den høyeste Gud Du er den hellige

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

Frogner menighet Årsmelding 2013

Frogner menighet Årsmelding 2013 Side1 Frogner menighet Årsmelding 2013 Noen hovedinntrykk Antall deltakere på gudstjenester søn- og helligdag er betydelig redusert i forhold til 2011-2012. Menighetens økonomi viser tegn til bedring selv

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30.

Menighetsbudet. Husk Kirkens Nødhjelps fasteasjon dør til dør innsamling i Biri menighet tirsdag 27. mars fra kl. 17.30. Menighetsbudet Vinteren 2006 Nr. 1/07 Årgang 90 Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker,

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer