Verdt å vite om De miljøvennlige byggematerialene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdt å vite om De miljøvennlige byggematerialene"

Transkript

1 Verdt å vite om De miljøvennlige byggematerialene MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE

2 Arkitekt: Santiago Calatrava Mur og betong, de miljøvennlige byggematerialene Mur- og betongmaterialene er energikrevende i produksjonsprosessen. Men pga. sin bestandighet, som sikrer lang levetid og krever lite vedlikehold, kombinert med mulighetene for gjenbruk, kommer de tunge materialene godt ut i en livsløpsbetraktning. Forsidebilde: arkitekt Kristin Jarmund Arkitekter AS Med riktig bruk av tunge materialer kan man i tillegg oppnå en betydelig reduksjon av energiforbruket i driftsfasen, noe som gjør at den totale bruken av energi går ned. Det kaller vi miljøvennlig. Produksjon Drift Bruksfasen mest belastende for miljøet I en livsløpsvurdering står bruksfasen av et bygg for det aller meste av energiforbruket og miljøbelastningene. Produksjonsfasen utgjør kun en liten andel, ofte mindre enn 10% av den totale belastning. Denne trykksaken omhandler egenskapene til mur og betong som byggematerialer. Her kan du bl.a. lese mer om: Hva våre materialer består av Energibesparelse ved å utnytte materialenes termiske masse Miljøaspektet Hvordan sementindustrien løser et nasjonalt avfallsproblem Dette heftet er utgitt av: byggutengrenser.no som er et samarbeidsorgan for mur- og betongbransjen i Norge. Vi arbeider for å skape større bevissthet i markedet omkring fordelene og mulighetene som ligger i å bygge i mur og betong. byggutengrenser.no representerer de fleste leverandører av betydning i bransjen. byggutengrenser.no Pb. 147 Lilleaker 0216 Oslo 3 Arkitekt: Carl Viggo Hømebakk

3 Mur og betong har lang levetid: Bestandige byggematerialer gir oss vår identitet Blant verdens kulturelle skatter står bygninger i stein, tegl og betong. Disse byggematerialenes evne til å stå i mot nedbryting gjennom generasjoner gjør at vi den dag i dag fortsatt kan oppleve fortidens kulturer og byggekunst. Muring og støping har vært benyttet som byggemetode i tusener av år. Offentlige bygninger, religiøse monumenter, kongers slott og vanlige boliger er overlevert kommende generasjoner takket være tidligere tiders satsing på levedyktige materialer. Fortsatt kan man i mange byer vandre omkring blant middelalderbygninger i mur. Den moderne sementen ble utviklet i begynnelsen av 1800-tallet, og ga en bedre betong enn tidligere. Neste skritt i utviklingen var armert betong på slutten av 1800-tallet, som muliggjorde sterkere og større bygg. Den armerte betongen ble raskt utbredt som bærende konstruksjon, mens mur og murverk i større grad ble benyttet som fasademateriale. Hverken Colosseum eller Pantheon i Roma, pyramidene i Egypt eller den kinesiske mur ville ha eksistert i dag om de ikke var oppført i byggematerialene som tåler tidens tann. Mur og betong er tilnærmet vedlikeholdsfritt En ubetydelig økning i byggekostnader ved å benytte bestandige materialer gir store gevinster i vedlikeholdsbudsjettet. Med riktig materialvalg kan du bygge nesten vedlikeholdsfritt. Tegl og betongoverflater trenger ingen overflatebehandling. Også pussede vegger har en levetid som overgår de fleste andre materialer. Mur og betong er kanskje de mest bærekraftige materialene vi har. Det er derfor de fleste av verdens bygninger, store og små, bygges i disse materialene. Når vi investerer store beløp i et byggverk, bør vi forvente at det skal stå like fint i mange, mange år. Tunge og bærekraftige materialer *: Fortid og fremtid går sammen Oslo Havnelager, som ble ferdigstilt i 1921, var på det tidspunkt det største bygg i Nord-Europa, og representerte et gjennombrudd for bruk av armert betong. Bygget var så solid at fjerde etasje ble benyttet som tilfluktsrom under 2. verdenskrig. (side 7) Mur og betong har til alle tider vært blant våre viktigste byggematerialer. Mange av våre mest beundrede og besøkte byggverk er oppført nettopp i disse materialene. I tillegg til beundringsverdig arkitektur, har forskning og ingeniørarbeid skapt noen av de mest robuste og raffinerte konstruksjoner verden har sett. Ikke minst gjelder dette olje- og gassinstallasjoner både på norsk sokkel og i andre havområder. Mur og betong har bevist sin velegnethet gjennom en enestående bærekraft. Livsløpsanalyser viser at det gjennom byggenes levetid kun er ubetydelige forskjeller på de forskjellige byggematerialene i miljøregnskapet.** De tunge materialenes lange levetid gjør dem spesielt egnet som bærekraftige byggematerialer for fremtiden. *) Med betegnelsen tunge materialer menes som oftest bestandige materialer med relativt høy egenvekt, som samtidig har evne til å magasinere varme. **) Kilde: Stiftelsen Østfoldforskning 4 5

4 Fra tidenes morgen: Fantastisk arkitektur, utrolig ingeniørkunst Spennende arkitektur fungerer som magneter på turister og representerer god markedsføring. En arkitektonisk reise i europeiske byer er like mye en studietur i mur og betong, byggematerialene som gjør det mulig å skape arkitektur som blir turistmagneter i samtiden, og som blir stående i generasjoner til bruk og inspirasjon. Også Norge har flott arkitektur å vise frem. De aller fleste prestisjeprosjektene er utført i mur eller betong, og flere kommer stadig til. Fleretasjes boliger og næringsbygg i norske byer bygges nesten utelukkende i tunge materialer. Mange representerer også nyskapende og dynamisk arkitektur. Ved å utnytte betongens styrke kan vi få til fleksible løsninger som øker funksjonaliteten og muligheten for gjenbruk etter som behovene og bruksmønstrene endrer seg. Det interessante er at boliger i mur og betong er ensbetydende med høy livsløpskvalitet slik at fremtidige generasjoner får glede av det vi bygger i dag. Dette kjennetegner et bærekraftig byggemateriale. Utviklingen i bruk av tunge materialer fortsetter. Nye arkitekter og ingeniører kommer til og videreutvikler det vi har arvet fra generasjonene før oss. Det er slik verden går videre. Arkitekt: Kerez & Morger & Delego Arkitekt: Santiago Calatrava Arkitekt: Frank O. Gehry Lund & Slaatto arkitekter as/dr. ing. Aas-Jacobsen as Arkitekt: Jørn Utzon 6 7

5 Naturmaterialene I fremstillingen av mur og betong benyttes naturlige råvarer. Det betyr at i avhendingsfasen kan materialene knuses og trygt benyttes som fyllmasse i tilknytning til nye bygg og anlegg, eller de kan gjenbrukes som råmaterialer i ny produksjon.* Sement Fremstilles hovedsakelig av kalkstein og kvarts som blir knust, malt og brent i lange, roterende ovner. Dette gir oss et produkt som kalles klinker. Klinkeren blir deretter finmalt sammen med gips, kalksteinmel og jernsulfat til det pulveret vi kjenner som sement. Betong Består av en blanding av sement, tilslag (singel eller pukk og sand) og vann. For å kunne variere betongens egenskaper etter formålet, blir ofte noe av sementen erstattet med forskjellige typer tilsatsstoffer. Dette kan f. eks. være flyveaske, silika eller kalksteinmel. I tillegg benyttes gjerne såkalte tilsetningsstoffer for ytterligere å kunne variere betongens egenskaper. Dette er hovedsakelig organiske materialer som ikke har negative påvirkninger på miljøet. Lettklinkerblokker (Lecablokker) Lettklinkerblokker er av betong, men her er tilslaget erstattet med lettklinker (Lecakuler). Lettklinker er brent, ekspandert leire; igjen et naturmateriale. Lettklinker benyttes i dag også til å rense drikkevann over hele verden. Teglstein Produseres av mineralholdig leire. Leiren tilsettes ulike materialer som sagflis, kalk, knust teglstein eller sand for å gi det ferdige produktet de ønskede egenskaper. Deretter tørkes og brennes teglsteinen i lange ovner. Livsløpssanalyser: Viser hva som er mest miljøvennlig i lengden Under planleggingen av nye byggeprosjekter har det etter hvert blitt krav om å vurdere bygningens miljø-påvirkning, ikke bare i produksjonsfasen, men gjennom hele byggets levetid. Det er derfor viktig at det finnes standardiserte metoder som uttrykker ressursbehov ved produksjon og miljøbelastninger for byggevarer og bygninger. Byggevarene må dessuten vurderes over byggets levetid. Metodene som ser på bygningen i hele dets livsløp er beskrevet i internasjonale standarder. Livsløpet til et bygg er delt i følgende faser: produksjonsfase - uttak av råmaterialer og tilvirkning av byggeprodukter. byggefase - installasjoner på byggeplass. bruksfase - drift og vedlikehold av bygget. avhendingsfase riving, deponering eller gjenbruk * Ut i fra målingene av utlekking i laboratoriet, geokjemisk modellering av disse resultatene og målinger under reelle betingelser i et feltforsøk ble det ikke funnet uakseptabel risiko ved bruk av nedknust betong i veg. Kilde: Sintef I boligprosjektet Pilestredet Park i Oslo benyttet man resirkulert betong i etasjeskillerne. Mur og betong passer for bygninger som skal stå en stund Ark: Kristin Jarmund Arkitekter Arkitekt: Lund & Slaatto arkitekter as. Hele livsløpet må tas med Skal en sammenligne miljøbelastningene fra to bygninger, må alle fasene i byggets levetid medtas. Samtidig skal ressurs og miljøbelastningene uttrykkes ved samme funksjonelle enhet. Den funksjonelle enheten er en kvantifisert prestasjon for et produktsystem brukt som referanse i en livsløpsvurdering og et livsløp er stadier i et produksjonssystem som følger etter hverandre og er sammenkjedet, fra anskaffelse av råmaterialer til endelig avhending. (Definisjoner i ISO 14025). Det betyr at en ikke kan sammenligne to forskjellige løsninger og bare ta med produksjonsfasen. Når løsningene vurderes opp mot hverandre, må hele livsløpet tas med. Kilde: SINTEF 8 9

6 Det mange ikke vet: CO 2 -syklusen Både tre og betong har faser hvor CO 2 blir avgitt og hvor CO 2 blir tatt opp. Men de skjer i motsatt rekkefølge for de to materialene. Et tre tar opp CO 2 under vekstfasen, men avgir gassen når materialet for eksempel råtner eller brennes opp. Under produksjon av sement avgis CO 2, men den tas delvis opp igjen gjennom levetiden. Ved produksjon av sement frigjøres CO 2 fra kalkstein når denne gjennomgår en såkalt kalsinering i sementovnen. Det mange ikke vet, er at mye CO 2 tas opp igjen i materialet gjennom det som kalles en karbonatiseringsprosess. Denne prosessen starter når betongen er laget, og øker med alderen. Hvis betongen knuses ned i en gjenvinningsprosess vil opptaket av CO 2 øke ytterligere. Studier anslår at det er praktisk mulig å oppnå at nærmere 65% av CO 2 - utslippene fra kalsineringen kan tas opp igjen i karbonatiseringen i en levetidsbetraktning over 100 år.* Dette må det selvfølgelig tas hensyn til når en vurderer tre og betong i et livsløpsperspektiv for en bygning. I tillegg til CO 2 -utslippene ved kalsinering, krever selve produksjonsprosessen av sement store mengder energi, som medfører betydelige CO 2 -utslipp. På neste side kan du lese hvordan vi i Norge arbeider for å redusere også disse utslippene. * ) I Norge regner vi i øyeblikket kun rundt 30%. Med høyere grad av gjenbruk av betong vil karbonatiseringsgraden øke Arkitekt: HSØ Hagestande og Øverhus Arkitektkontor Bidrar til å løse et samfunnsproblem: Avfall reduserer forbruket av fossil energi Sementindustrien, som leverer råvarene til mur- og betongbygg, har gjort omfattende tiltak for å redusere forbruket av fossil energi i forbindelse med produksjon av sement. Produksjon av sement er en energikrevende prosess som historisk har benyttet kull og olje som brensel. Norcem, Norges eneste produsent av sement, har gjennom mange år jobbet målbevisst for å redusere bruken av fossile brensler, og i dag kommer mer enn halvparten av energien fra avfallsbasert brensel. Målsetningen er å komme opp på 60 % i løpet av de nærmeste årene. Eksempler på avfall som inngår i brenselet er kildesortert husholdningsavfall som papir, trevirke og plast, industriavfall, dyremel, bildekk, diverse kjemikalier* m.m. Omleggingen til økt brukt av alternativt brensel er et miljøprosjekt som allerede har bidratt til å redusere utslippene av CO 2 vesentlig. Foruten å redusere utslippene av CO 2 har bruken av avfallsbasert brensel flere positive miljøeffekter: Farlig avfall, som ellers må spesialbehandles, kan utnyttes som energi Avfallsmengden som går til deponi reduseres når energiutnyttingen av avfall øker. Redusert deponering reduserer utslipp av metan. Metan er en kraftigere klimagass enn CO 2. Visste du at: Norcem er blant de ledende i verden i anvendelse av avfallsbasert brensel i sin produksjon. Også i produksjon av lettklinker (Leca-kuler) har man gått over til å benytte avfallsprodukter og fornybart brensel. CO 2 gjenopptas i hele betongens levetid I et miljøperspektiv er det til nå stort sett fokusert på utslipp av CO 2 ved produksjon av sement. I miljøregnskap som tar for seg hele levetiden til betong, er andelen gjenopptatt CO2 som regel ikke inkludert. I et nylig avsluttet forskningsprosjekt støttet av Nordic Innovation Centre er det utført beregninger på mengden gjenopptatt CO2 i betongen i de Nordiske landene gjennom hele levetiden til betong. I dette prosjektet er det tatt hensyn til en bruksfase på 70 år og en gjenbruksfase på 30 år. Det er videre tatt hensyn til forskjellig typer av dagens betong, eksponerings- forhold og andelen som knuses og gjenbrukes. Rapportene finner du på våre hjemmesider. * Målinger (både norske og internasjonale) har dokumentert at den høye temperaturen i sementovnene samt den lange oppholdstiden sikrer at utslippene av evt. miljøgifter er minimale. I tillegg har målinger ved utlekkingsforsøk dokumentert at evt. reststoffer bindes i betongen og lekker ikke ut

7 Varmelagringsevne Et solvarmt svaberg er lunt til langt over natten. Et godt oppvarmet mur- eller betongbygg oppfører seg på samme måten og blir ikke kaldt selv om man slår av varmen om natten. Like viktig er det at et bygg i tunge materialer oppleves svalt selv i het sommersol. Med andre ord får man både i pose og sekk om man bygger i mur eller betong. Termisk masse: Sparer energi i mur og betong Ved å utnytte de tunge byggematerialenes evne til å lagre energi, reduserer man behov for både oppvarming og kjøling. Mange bygg bruker store mengder energi på kjøling, ikke minst forretningsbygg. Ved riktig bruk av tunge materialer kan dette energiforbruket reduseres betydelig. Om natten kjøles bygningskroppen ned ved hjelp av kald uteluft. På dagtid vil en kald bygningsmasse ta opp varmeenergi fra den varmere luften i oppholdssonen og dermed redusere problemer med høy romtemperatur. Tilsvarende vil varmeenergien som er tatt opp i løpet av dagen bidra til å varme opp luften om kvelden. Resultatet er en mer behagelig og stabil innetemperatur. Spesielt egnet til passiv kjøling Det er gjort simuleringer av cellekontorer med innervegger i lette materialer og i tunge materialer som viser at den tunge løsningen kan redusere kjølebehovet med opptil 25 %. I tillegg reduseres oppvarmingsbehovet med 2-6 % avhengig av fasadens retning. Utnyttelse av termisk masse reduserer energibruk til oppvarming og kjøling uten at det går ut over inneklimaet. Passiv kjøling* forutsetter god varmeledning- og varmelagringsevne for materialene som eksponeres mot oppholdssonen. Betong er særlig godt egnet til passiv kjøling. Den har god varmeledningsevne fordi sjiktet som i praksis utveksler varme med oppholdssonen er relativt dypt. I tillegg har betongen god varmelagringsevne, slik at store mengder med nyttbar kjøle- og varmeenergi kan lagres i betongen. Tre har relativt god varmekapasitet, men leder varmen dårlig. Den dårlige lednings-evnen gjør at energireservoaret lades og tømmes for langsomt i forhold til døgnsyklus. Det hevdes at massive trekonstruksjoner har en betydelig varmelagringsevne. Det er sannsynlig at massive trekonstruksjoner har en bedre varmeledningsevne enn f.eks bindingsverk, men vi er ikke kjent med at det er gjort undersøkelser som støtter opp om denne påstanden. Kilde: SINTEF Timer * Passiv kjøling innebærer utnyttelse av byggematerialenes varmelagringsevne kombinert med kald nattetemperatur til nedkjøling i stedet for kjøling ved bruk av energikrevende kjøleanlegg. Innetemperatur lett konstruksjon Innetemperatur tung konstruksjon Utetemperatur 12 13

8 Klimaet er i endring: Mur og betong råtner ikke Som en følge av blant annet klimaendringene, øker nå antallet råteskader dramatisk. I kjølvannet av råte kommer sopp og risiko for helseskader. Ingen har noensinne forsøkt å tallfeste kostnaden av råteskadene på bygninger i Norge. Det man derimot ser, er at antall råteskader øker dramatisk for hvert år. Ekspertene på området forklarer dette med høyere gjennomsnittstemperaturer som følge av klimaendringene i verden. Kjellere, gulv og vegger som tidligere holdt seg tørre, blir nå utsatt for kondensering fra høy luftfuktighet. I løpet av kort tid blir organiske materialer ødelagt. I kjølvannet av råte kommer sopp og øket risiko for helseskader for de som bor eller oppholder seg i bygninger som er angrepet. Kostnadene dette totalt sett representerer for samfunnet, kan man bare gjette på. Murtvangloven av 1904 tvang igjennom en endring og en ny måte å tenke byhus på. Da hadde storparten av Ålesund brent ned til grunnen, og man innså at tett trehusbebyggelse i bystrøk var dårlig egnet i forhold til brannsikkerhet. En god forsikring: Mur og betong brenner ikke For mange er dette en viktig grunn til å bygge i mur eller betong. Norge er et av landene hvor det brenner mest. Hver eneste brann er en tragedie, og de materielle skadene koster samfunnet milliarder hvert eneste år. Fordi mur og betong ikke brenner, er slike konstruksjoner brannbegrensende i seg selv. Selv om interiøret tar fyr, hindrer materialene brannen i å spre seg videre. Nettopp dette redder mange liv hvert eneste år. Stadig flere velger derfor å bygge i tunge materialer som ikke kan brenne. Det er en god forsikring. Mur og betong råtner ikke. Ved å erstatte organiske byggematerialer med mur og betong der fukt kan oppstå, kan man lettere unngå sopp. En noe høyere investeringskostnad i tunge materialer i byggefasen gir sikkerhet for at bygningen ikke blir påvirket av det som omgir oss det meste av året - nemlig fukt og regn. FAKTA: 70% av alle husskader er forårsaket av fukt. Disse skadene er kostnadsberegnet til mellom 2,5 og 3 milliarder kroner i året. Fakta om mur og betong: Ubrennbart: Mur og betong brenner ikke! Lar seg ikke tenne på. Bidrar ikke til brannbelastningen Høy varmekapasitet: Varmeinntrengning skjer langsomt, absorberer varme, redusert brannutviklingshastighet Enkle, lite sammensatte konstruksjoner: Enkle detaljer gir få feil Kan ofte rehabiliteres etter brann: Selv om det ytterste betongsjiktet skulle bli skadet under brann, lar dette seg ofte repareres, uten at konstruksjonens bæreevne blir nevneverdig påvirket. FAKTA: Risikoen for brann er 11 ganger så høy i flerbolighus i tre som i hus av mur eller betong. Kilde: Försäkringsförbundet i Sverige Mur og betong: Lydisolerende Tunge materialer slipper igjennom lite lyd og gir god bokomfort. Tette, tunge materialer slipper igjennom mindre lyd enn lette og porøse materialer. Med riktige materialer i riktig konstruksjon kan du skape en nærmest lydtett vegg både i forhold til naboens steroanlegg og til støy fra trafikken. For mange i bynære strøk er dette helt nødvendig for å opprettholde en god bo- og arbeidskomfort. Stor bæreevne og mekanisk motstandsevne: Stor bestandighet i bruk, som varer over Kilde: BMB - Brannvernsamarbeidet Mur og Betong 14 tid. Beholder sin bæreevne lenge under brann og tåler røff behandling fra slukningsarbeidene. 15

9 Mur og betong gir god totaløkonomi Levetiden på bygninger i mur og betong kan være svært lang år eller enda lengre er normalt. Summen av sparte vedlikeholdskostnader i hele byggets levetid og i tillegg reduserte energiutgifter, gir god totaløkonomi. I tillegg til god totaløkonomi kommer alle fordelene med tunge materialer som det ikke kan settes prislapper på: Mur og betong brenner ikke - råtner ikke - stenger støy ute - er lydisolerende gir godt inneklima - gir miljøvennlige løsninger gir muligheter for spennende arkitektur. Hus i tunge materialer er sunne hus. Gunstigere byggematerialer finnes ikke! Arkitekter: 1 Beat Consoni, 2 HSØ Hagestande og Øverhus Arkitektkontor, 3 Christian Kerez, 4 Kerez&Morger&Delego Arkitekt: Beat Consoni Arkitekt: HSØ Hagestande og Øverhus Arkitektkontor Arkitekt: Christian Kerez Arkitekt: Kerez&Morger&Delego Du finner flere opplysninger om mur og betong på nettsiden Her finner du bl.a. mange av de rapportene informasjonen i denne trykksaken er hentet fra. Du finner også dokumentasjon på at mur og betong faktisk gir mulighet for å bygge uten begrensninger. anne&merete/bono 2007 På hjemmesidene har vi også presentasjoner av mange flotte og tildels berømte bygg i mur og betong. Bildedatabasen inneholder eksempler på materialbruk, fasader og overflater som nettopp viser våre materialers grenseløse muligheter. Du vil også finne svar på spørsmål du måtte ha om du vurderer å bygge i mur eller betong. MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE Pb. 147 Lilleaker, 0216 Oslo byggutengrenser.no

De miljøvennlige byggematerialene

De miljøvennlige byggematerialene De miljøvennlige byggematerialene MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE Arkitekt: Santiago Calatrava Hva er et miljøvennlig byggemateriale? Hvordan skal ulike byggematerialers miljøegenskaper vurderes opp mot

Detaljer

De miljøvennlige byggematerialene

De miljøvennlige byggematerialene De miljøvennlige byggematerialene MUR- OG BETONGBRANSJEN I NORGE Arkitekt: Santiago Calatrava Mur, betong og miljøbelastning Forsidebilde: arkitekt Kristin Jarmund Arkitekter AS De fleste er enige i at

Detaljer

Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet?

Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet? Hvilket byggemateriale s kal vi velge for å s pare miljøet? Byggets miljøbelas tning Livsløpet for et bygg deles inn i ulike faser: Produksjonsfase Byggefase Bruksfase Avhendingsfase Produksjonsfasen står

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Velkommen til betongens verden! Vetle Houg, kommunikasjonssjef HeidelbergCement, Northern Europe

Velkommen til betongens verden! Vetle Houg, kommunikasjonssjef HeidelbergCement, Northern Europe Velkommen til betongens verden! Vetle Houg, kommunikasjonssjef HeidelbergCement, Northern Europe HeidelbergCement i verden Nr 1 innen tilslag Nr 3 innen ferdigbetong Nr 3 innen sement Cement & grinding

Detaljer

Betong som byggemateriale i et miljøperspektiv

Betong som byggemateriale i et miljøperspektiv Betong som byggemateriale i et miljøperspektiv VELKOMMEN Hvem er jeg? Navn: Mailin Godfrey Utdannet: NTNU Bygg- og Miljøteknikk Eksamensår: 2000 Arbeidserfaring: o 2001-2002 NCC o 2002-2005 T.Stangeland

Detaljer

Ferdigbetong + Elementer = sant? Praha 27. mars 2009

Ferdigbetong + Elementer = sant? Praha 27. mars 2009 Ferdigbetong + Elementer = sant? Praha 27. mars 2009 Norwegian production plants Hjørungavåg Verdal 75.000 t 35.000 t Hollowcore Structure Wall / Facades Infrastructure Structure Wall / Facades Trondheim

Detaljer

Miljødeklarasjoner for trelast

Miljødeklarasjoner for trelast Miljødeklarasjoner for trelast Treforsk seminar, Bygg Reis Deg Lillestrøm, 22. september 2009 Catherine Grini 1 Livsløp for tre Ref. Treindustrien /CEI-Bois 2 Inngangsfaktorer Ressurser (eks. skog, malm,

Detaljer

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger

Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger Tommy Kleiven, 28.11.2007 Kunsthaus Bregenz, Arkitekt P. Zumthor Innhold Hvorfor utnytte termisk masse til klimatisering? Prinsipp og forutsetninger

Detaljer

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT

T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT PASSIVHUS I BETONG T-BOX ER DRØMMEHUSET DITT T-Box er det første typehus i betongelementer som oppfyller passivhuskravene. Ved å benytte prefabrikkerte betongelementer er du garantert høy komfort i ditt

Detaljer

GRÅ betong kan også være GRØNN

GRÅ betong kan også være GRØNN GRÅ betong kan også være GRØNN Industrikonferansen Grenland 2017 31. mai 2017 David Verdú NORCEM, BREVIK Velkommen til Norcem Brevik New York Hva er sement? Grå pulver Kunstige mineraler Evne til å reagere

Detaljer

Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø. Jan Eldegard, Byggutengrenser. Kursdagene januar 2014 1

Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø. Jan Eldegard, Byggutengrenser. Kursdagene januar 2014 1 Bruk av mur og betong, -klima, energi og miljø Kursdagene januar 2014 1 Undertema: a) utnyttelse av termisk masse b) bruk av lavkarbonbetong Kursdagene januar 2014 2 Mur- eller betong - eller begge deler?

Detaljer

MURSTEIN ØKER LÆRINGEN

MURSTEIN ØKER LÆRINGEN MURSTEIN ØKER LÆRINGEN Gode skolebygg gir klokere barn SUNT INNEKLIMA FORBEDRER KONSENTRASJONEN Inneklimaet i skolene har stor betydning for barn og unges helse og læringsevne. Undersøkelser viser at et

Detaljer

Dokumentasjon av miljøegenskaper en nødvendighet for framtiden

Dokumentasjon av miljøegenskaper en nødvendighet for framtiden Dokumentasjon av miljøegenskaper en nødvendighet for framtiden Silje Wærp silje.waerp@sintef.no Tid for tre - tre for tiden Trondheim, 30. oktober 2008 1 2 Byggesektoren: 40% bransjen Energibruk Produserte

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

EPD FOR TREPRODUKTER Massivtre, Limtre, I- bjelke og Iso3

EPD FOR TREPRODUKTER Massivtre, Limtre, I- bjelke og Iso3 EPD FOR TREPRODUKTER Massivtre, Limtre, I- bjelke og Iso3 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk Seminar Tre- Miljø-byggeri- Bygg reis deg 22. sept Livsløp for tre Ref. Treindustrien /CEI-Bois Livsløpsvurdering-

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge

LAVKARBONBETONG. Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge LAVKARBONBETONG Klimaeffektive Materialer FutureBuilt, 11. Oktober 2011 Miljøsjef: Liv-Margrethe Hatlevik Bjerge Sement produksjon i HEIDELBERGCEMENT Nord Europa, HCNE Kjøpsvik a Sementproduksjon NE, 6

Detaljer

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler!

Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! UTFORDRINGER VED RESTAURERING Istandsetting av bestående eller tilbakeføring? Seminar Levanger kommune 13. februar 2012 Energisparing eller bygningsvern? Ja takk, begge deler! Senior rådgiver Marte Boro,

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 17. nov 2010 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk 1 Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Betong et bærekraftig materiale

Betong et bærekraftig materiale Betong et bærekraftig materiale Bruk av naturlige materialer med lang levetid og gjenbruksmuligheter er en meget viktig del av bærekraftig byggeskikk. Betong vil fremstå som fremtidens bevis på nåtidens

Detaljer

Dette vil vi oppnå med. Tekna

Dette vil vi oppnå med. Tekna Dette vil vi oppnå med Tekna 25.8.17 er et bransjeinitiativ der vi sammen gir et løfte om bærekraftig betong og løfter dette frem gjennom forbildeprosjekter er et treårig program med oppstart i 2018 skal

Detaljer

Hva er betong og hva kan det være i framtiden? Slik bruker vi betong i Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser

Hva er betong og hva kan det være i framtiden? Slik bruker vi betong i Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Hva er betong og hva kan det være i framtiden? Slik bruker vi betong i 2030 Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser 1 Mål med innlegget: Gi tips til hvordan arkitekten kan utnytte den nye betongen En klimanøytral

Detaljer

Passiv klimatisering

Passiv klimatisering Passiv klimatisering - Betong med fortrinn som energisparer i bygg - Tor Helge Dokka SINTEF Arkitektur og byggteknikk 1 Disposisjon Passiv/naturlig klimatisering, hva og hvorfor Utnyttelse av tung bygningsmasse/betong/termisk

Detaljer

utarbeidelse av EPD-er for ferdigbetong levert til byggeplassen. I modellen legger brukeren inn betongsammensetning, transportdata (betongråvarene og transport til byggeplass), samt data for sin egen betongproduksjon.

Detaljer

Innervegger av stål. -stål i system

Innervegger av stål. -stål i system Innervegger av stål -stål i system I moderne bygg er tynnplate stålprofiler nesten enerådende i innervegger, og har også stor anvendelse i andre innvendige lette konstruksjoner. Vårt system kan enkelt

Detaljer

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover

GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover GJØR DRØMMEN OM HJEMMET DITT SUNN OG BÆREKRAFTIG Mer plass eller ny plass? Bygg i Ytong og tenk fremover De aller fleste hus er bygget i tre, og noen av disse er pusset så de til forveksling ligner steinhus.

Detaljer

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR

SILENCIO 36/THERMO/HUNTON NATUR Produktbeskrivelse Hunton Silencio 36 er en porøs trefiberplater med tykkelse 36mm, sammenlimt med vannglass av 3 stk 12mm plater. Platene leveres med bladfals eller not og fjær på alle fire sider. Platenes

Detaljer

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no

RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no. ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no RØA MILJØBOLIGER www.roamiljoboliger.no ved FREDERICA MILLER, arkitekt GAIA-OSLO AS. www.gaiaarkitekter.no BIDRAG TIL GLOBAL OPPVARMING GAIA-Oslo as Bærekraftig Arkitektur og Planlegging NORGES UTSLIPP

Detaljer

Asker kommunes miljøvalg

Asker kommunes miljøvalg Asker kommunes miljøvalg - Mulighetenes kommune Risenga området Introduksjon 30 % av all energi som brukes i Asker Kommune, går til Risenga-området. Derfor bestemte Akershus Energi seg i 2009, for å satse

Detaljer

Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre

Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre Silka kalksandsten Gjør godt bygg enda bedre Silka kalksandsten - et effektivt byggesystem I PROSJEKTERING Enklere statikk, sikker dimensjonering Fleksibilitet i kraft av felles modulmål for alle Silka

Detaljer

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves)

Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Beskrivelse av Gold Standard prosjekt: Mali energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves) Introduksjon Prosjektet i Mali innebærer at befolkningen tilbys lokalt produserte mer effektive og

Detaljer

Hvilket hus er det grønneste?

Hvilket hus er det grønneste? Hvilket hus er det grønneste? Sammenligning av klimagassutslipp fra gammalt og nytt Plankonferansen i Bergen, Oktober 2017 Fagdirektør Reduksjon av klimabelastningene ikke bare energisparing Energikilde

Detaljer

SWECO. Karin Sjöstrand

SWECO. Karin Sjöstrand SWECO Karin Sjöstrand 1 LCA/Klimaregnskap for tiltaksanalyse i bygg 2 Agenda LCA/Klimaregnskap om metoden, hensikt og utfordringer Klimaregnskap for bygg hvor har vi utslippene? Tiltaksmuligheter med spesielt

Detaljer

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no

EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III win bord Ø70 Xfot-underpl. EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 28.03.2008 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

LIVSLØPSVURDERINGER (LCA)

LIVSLØPSVURDERINGER (LCA) LIVSLØPSVURDERINGER (LCA) E T N Y T T I G V E R K T Ø Y F O R B R A N S J E N O D D B J Ø R N DA H L S T R Ø M B YG G AV FA L L S KO N F E R A N S E N 2 0 1 6 - S I R K U L Æ R Ø KO N O M I AGENDA UTVIKLING

Detaljer

Dovrepeisen brenner for miljøet

Dovrepeisen brenner for miljøet MILJØBROSJYRE Dovrepeisen brenner for miljøet Noen ganger er det vanskelig å slippe unna et godt ordspill: Dovrepeisen brenner faktisk for miljøet! Vi er stolte over å kunne si at Dovre er verdens eldste

Detaljer

Kjersti Folvik. Norwegian Wood - konferansen Stavanger, 14. November 2008. SINTEF Byggforsk

Kjersti Folvik. Norwegian Wood - konferansen Stavanger, 14. November 2008. SINTEF Byggforsk Kjersti Folvik Norwegian Wood - konferansen Stavanger, 14. November 2008 SINTEF Byggforsk 1 MIKADO i et nøtteskall Dokumentere miljøegenskapene til tre og trebaserte produkter Miljøvurdering Miljødeklarasjoner

Detaljer

CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik

CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik CO2 fangst i industrien Norcems fangstprosjekt i Brevik Per Brevik Director alternative fuels 7. august 2013 HeidelbergCement / Hovedtall 52 500 ansatte Kjernevirksomhet: Tilslag Sement Tilhørende aktiviteter

Detaljer

FRP vinduer for BEET byggesystem

FRP vinduer for BEET byggesystem Sheet no. 5008 FRP vinduer for BEET byggesystem BEET BUILDING SYSTEM 1 Vinduets karm og ramme er helt bygget i glassfiber BEET BUILDING SYSTEM 2 Produktfilosofi Et vindu med kun fordeler. Ingen ustabilitet,

Detaljer

BREEAM Nor og produktdokumentasjon

BREEAM Nor og produktdokumentasjon BREEAM Nor og produktdokumentasjon SINTEF Certification, Kontakt- og informasjonsmøte for produktdokumentasjon 06.mars 2012 Silje Wærp Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk silje.warp@sintef.no 1 Kategori i

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger

Hybrid ventilasjon. Hybrid ventilasjon godt inneklima og energieffektive løsninger Hybrid ventilasjon Vår visjon: BSI As skal være en ledende systemintegrator og bistå markedet med de beste løsninger for å oppnå bærekraftige bygg med de mest energieffektive løsninger og dokumentert godt

Detaljer

Building Value. Smak og behag

Building Value. Smak og behag Building Value Smak og behag 1 2 3 Norsk tegl i tiden... Wienerberger AS er et datterselskap i Wienerberger AG, verdens største produsent av keramiske byggematerialer som teglstein, teglblokk, taktegl

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

BÆREKRAFTIGE AKTIVHUS ØSTERDALSKONFERANSEN 2015

BÆREKRAFTIGE AKTIVHUS ØSTERDALSKONFERANSEN 2015 Gaia Prosjekt Siv. Ark. MNAL Rolf Jacobsen. BÆREKRAFTIGE AKTIVHUS ØSTERDALSKONFERANSEN 2015 GAIA ARKITEKTER GAIA PROSJEKT HAR ARBEIDET MED BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR I 30 ÅR ETABLERT I 1985 BESTÅR AV 5 SAMARBEIDENDE

Detaljer

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning Katharina Bramslev Grønn Byggallianse TEK10: Miljøkrav til materialer Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning..

Detaljer

Skog og klima 29.03.2010 NORGES SKOGEIERFORBUND 1

Skog og klima 29.03.2010 NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Skog og klima NORGES SKOGEIERFORBUND 1 Klimautfordringen og skog Velstandsutvikling har vært basert på en økende bruk av ikke fornybare olje-, gass og kullressurser Utslippene ved bruken av disse fossile

Detaljer

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i

Kjemi. Kjemi er læren om alle stoffers. oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i Kort om teoridelen Kjemi Kjemi er læren om alle stoffers oppbygging, egenskaper og reaksjoner reaksjoner i vann, jord og luft planter dyr og mennesker tekniske anvendelser Eksempler på kjemisk kunnskap

Detaljer

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø viktig å vite om ISOLASJON AV EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø Denne informasjonsfolderen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransje-gruppe

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser?

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet 29.09.2017 Forum Wood Building Nordic, Trondheim

Detaljer

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS

SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS SEKS GODE GRUNNER FOR Å KJØPE KÄHRS QUALITY IN WOOD SINCE 1857 TRADISJON INNOVASJON DESIGN 1 2 3 Tre er det mest miljøvennlige, vakre og mest fleksible gulvmaterialet som finnes. Det er derfor vi kun arbeider

Detaljer

B E T O N G FOR FREMTIDEN 1

B E T O N G FOR FREMTIDEN 1 BETONG FOR FREMTIDEN 1 2 3 Tenk deg et bestandig og miljøvennlig bygg som krever mindre vedlikehold og er prosjektert på en slik måte at det kan gjøres om til både skoler og sykehjem BETONG FOR FREMTIDEN

Detaljer

Environmental Declaration ISO/CD 14025 Type III. Denne miljødeklarasjonen omfatter produktets fulle livsløp, fra råvareuttak til avhending.

Environmental Declaration ISO/CD 14025 Type III. Denne miljødeklarasjonen omfatter produktets fulle livsløp, fra råvareuttak til avhending. Environmental Declaration ISO/CD 14025 ype III Gent Hvilestol tre EPD Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner, epd-norge.no Utskriftsdato: 04.02.09 Deklarasjonen er utarbeidet av: LCA-laboratoriet

Detaljer

Veidekke. Distrikt Indre Østland. Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00

Veidekke. Distrikt Indre Østland. Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00 Veidekke Distrikt Indre Østland Rudsflata 11 2360 Rudshøgda Telefon: 62 33 17 00 Dagens Veidekke Skandinavisk aktør Totalmarked 350 milliarder NOK 5-6 % markedsandel 6.300 ansatte Omsetning 20 milliarder

Detaljer

EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare?

EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare? EUs byggevareforordningen Får vi vite hvilket avfall vi får når vi kjøper en byggevare? MATHIEU VEULEMANS 95, Byggavfallskonferanse 5, Oslo Kongressenter Presentasjon Hva er byggevareforordningen? Hva

Detaljer

TEKNISK Kristiansand Eiendom. Miljøstrategi for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Perioden

TEKNISK Kristiansand Eiendom. Miljøstrategi for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Perioden TEKNISK Kristiansand Eiendom Miljøstrategi for bygging og rehabilitering av kommunale bygg Perioden 2018-2021 Litt historikk Kristiansand Eiendom har i mange år hatt et sterkt fokus på miljø i forbindelse

Detaljer

Restprodukter på betongfabrikker en ressurs!

Restprodukter på betongfabrikker en ressurs! Restprodukter på betongfabrikker en ressurs! Ola Skjølsvold 1 Ved å samle Norges sterkeste miljøer innen byggforskning, har vi skapt ett av Europas største 2 Organisering av fra 2007-01-01 Administrasjon

Detaljer

INDUSTRIELL TILNÆRMING TIL OMBRUK AV MATERIALER

INDUSTRIELL TILNÆRMING TIL OMBRUK AV MATERIALER INDUSTRIELL TILNÆRMING TIL OMBRUK AV MATERIALER BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG REDUSERT AVFALL MED FOKUS PÅ TEGL OG MURVERK OMMAT-prosjektet STATSBYGG ØKOBYGG OSLO KOMMUNE SELMER ASA OPTIROC AS GETHER AS OMMAT

Detaljer

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Bygningsplater

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Bygningsplater BRUKSANVISNING for hvordan tolke EPD'er Bygningsplater 1. Representerer EPDen en bygningsplate som tilfredsstiller gitte krav? Har bygningsplaten funksjoner som tilfredsstiller gitte krav, eller har bygningsplatene

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget

FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget Rapporten beskriver observerte klimaendringer, årsaker til endringene og hvilke fysiske endringer vi kan få i klimasystemet

Detaljer

Miljøgevinstene ved å bygge i tre

Miljøgevinstene ved å bygge i tre 11.November 2014 Miljøgevinstene ved å bygge i tre Kari Sørnes, siv. ing. Energi og Miljø Forsker, SINTEF Byggforsk Tre er i vinden! (Bjørk i storm, J.C. Dahl, 1849) 1 SINTEF Byggforsk har et sterkt faglig

Detaljer

HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER

HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER HUNTON PORØSE PLATER HUNTON VINDTETT, HUNTON UNDERTAK OG HUNTON STUBBELOFT HUNTON PORØSE PLATER Innledning I denne brosjyren har vi samlet våre porøse trefiberplater, Hunton Vindtett, Hunton Undertak og

Detaljer

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS

SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker. Sunndalsøra Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS SD-anlegg Styring av varne og ventilasjon..og andre saker Sunndalsøra 241013 Kjell Gurigard, Siv ing Kjell Gurigard AS 90520861 kjell@gurigard.com 1 SD-anlegg Senkning av romtemperatur: hva er rett romtemperatur

Detaljer

Er lufttette hus farlige for helsen?

Er lufttette hus farlige for helsen? Er lufttette hus farlige for helsen? BYGNINGSFYSIKK OG INNEKLIMA I PASSIVHUS-BOLIGER Erik Algaard RIF-godkjent rådgiver i bygningsfysikk Hva skiller passivhus fra andre nye hus som tilfredsstiller teknisk

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO HUNTON SILENCIO Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO Silencio et naturlig valg når du legger gulv Vi vet hvor avgjørende det er med et godt underlag for ditt gulv, et som tilfører økt

Detaljer

DEN KLIMANØYTRALE BETONGEN. Slik er veien fram til ønske-betongen. Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Per Brevik, HeidelbergCement

DEN KLIMANØYTRALE BETONGEN. Slik er veien fram til ønske-betongen. Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Per Brevik, HeidelbergCement DEN KLIMANØYTRALE BETONGEN Slik er veien fram til ønske-betongen Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser Per Brevik, HeidelbergCement 1 Dette kommer jeg inn på: Dette er lavkarbonbetong, NBs publikasjon Hvordan

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget

FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget FNs klimapanels femte hovedrapport Del 1: Det naturvitenskapelige grunnlaget Rapporten beskriver observerte klimaendringer, årsaker til endringene og hvilke fysiske endringer vi kan få i klimasystemet

Detaljer

Miljøansvar. i storbedrift

Miljøansvar. i storbedrift Miljøansvar i storbedrift Miljøprosjektet i BD Mål Brødrene Dahl skal være en foregangsbedrift på miljø i Norge Vi skal ha miljøvennlige anlegg og produkter, samt aktivt fremme miljøvennlige løsninger

Detaljer

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring

Spar strøm spar miljøet. Fakta om vedfyring Spar strøm spar miljøet Fakta om vedfyring Økonomi Ved koster ca halvparten av strøm. Varmen du får fra strøm koster om lag dobbelt så mye som varmen fra et rentbrennende ildsted. Favneved koster mellom

Detaljer

negative belastningene på det ytre miljøet.

negative belastningene på det ytre miljøet. MILJØRAPPORT 2010 Innledning Glamox er et norsk industrikonsern som i over 60 år har utviklet, produsert og distribuert profesjonelle belysningsløsninger. Selskapet er blant de 6 største leverandører til

Detaljer

TRE FOR BYGG OG BYGG I TRE ERFARINGER VED BRUK AV TRE I NORGE I DAG. JONAS VEVATNE

TRE FOR BYGG OG BYGG I TRE ERFARINGER VED BRUK AV TRE I NORGE I DAG. JONAS VEVATNE TRE FOR BYGG OG BYGG I TRE ERFARINGER VED BRUK AV TRE I NORGE I DAG. JONAS VEVATNE TRE ER ET ATTRAKTIVT BYGGEMATERIALE I FLERE EUROPEISKE LAND Hvordan modernisere byggeprosessen i Norge og ta steget fra

Detaljer

A1 PROSJEKTERING 1.1 KVALITET, EGENSKAPER OG ØKONOMI

A1 PROSJEKTERING 1.1 KVALITET, EGENSKAPER OG ØKONOMI A1 PROSJEKTERING 11 1.1 KVALITET, EGENSKAPER OG ØKONOMI 1.1.1 Generelt Betong er et materiale med tradisjoner, flere av de eldste betongbygg i verden har bestått i mer enn 2000 år. Riktig fremstilt er

Detaljer

kvalitet fra telemark www.telemarkskifer.no

kvalitet fra telemark www.telemarkskifer.no kvalitet fra telemark www.telemarkskifer.no Skiferstein er tradisjonsrik både som dekor og byggemateriale. Skiferen i Telemark oppstod for over 1000 millioner år siden. Under den kaledonske fjellkjedefoldningen

Detaljer

17.11.2009 PLUSSENERGIHUS AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA. 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året - GASA AS

17.11.2009 PLUSSENERGIHUS AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA. 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året - GASA AS PLUSSENERGIHUS 150 sydvendte solenergihus produserer mer energi enn de bruker i året AKTIV BRUK AV SOLENERGI KLOSTERENGA - GASA AS 1 100% SELVFORSYNT MED FORNYBAR ENERGI MALMØ BO 01 MALMØ - BO01 som Kvalitetsprogram

Detaljer

Dilemmaer og balansering av krav

Dilemmaer og balansering av krav Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Dilemmaer og balansering av krav Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten, 25. 27. februar 2013 Ole Petter Haugen Utviklingssjef Region Bygg Oslo, NCC Contruction

Detaljer

SINTEF Teknisk Godkjenning og miljøvurdering av byggematerialer

SINTEF Teknisk Godkjenning og miljøvurdering av byggematerialer SINTEF Teknisk Godkjenning og miljøvurdering av byggematerialer Seminar om "grønne" innkjøp av bygg og byggevarer Jan Olav Hjermann SINTEF CerCficaCon 3. November 2015 1 Temaer Kort om Miljøvurdering av

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

fra Systemblokk ta turen innom:

fra Systemblokk ta turen innom: 3Selementer fra Systemblokk ta turen innom: www.systemblokk.no Gode grunner for bruk av betongelementer 3S elementet fra Systemblokk produseres nøyaktig etter tegninger og spesifikasjoner. Elementene benyttes

Detaljer

Hvilke krav til gode løsninger?

Hvilke krav til gode løsninger? Hvilke krav til gode løsninger? Strenge krav mange muligheter Handler derfor om å å prioritere ulike funksjonskrav i bygget. Energi, Sol, Støy, Brann og levetid? Optimale løsninger oppnås med helhetlig

Detaljer

Klimagassregnskap for utbyggingsprosjekter

Klimagassregnskap for utbyggingsprosjekter Klimagassregnskap for utbyggingsprosjekter Norsk Ståldag 2007 Eivind Selvig, Civitas Klimaproblemet: Utslippene må ned (IPCC, 2007) Klimagassregnskap for utbyggingsprosjekter Hvorfor klimagassregnskap

Detaljer

Miljøoppfølgingsskjema

Miljøoppfølgingsskjema Arkivverkets sentraldepot VEDLEGG 1 Miljøoppfølgingsskjema PROSJEKTNR: 12149 PROSJEKTNAVN: ARKIVVERKET SENTRALDEPOT OG NORSK HELSEARKIV DATO: 2.7.2012 Fylles ut av Statsbygg Fylles ut av de prosjekterende

Detaljer

Karbonfangst i sementindustrien et realistisk bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet?

Karbonfangst i sementindustrien et realistisk bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet? Karbonfangst i sementindustrien et realistisk bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet? Per Brevik Direktør Bærekraft og Alternative brensler HeidelbergCement Northern Europe HeidelbergCement Group 45.500

Detaljer

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156

Jackon. Thermomur. Byggesystemet som viser at verden har gått fremover. www.jackon.no TG 2156 Jackon Thermomur Byggesystemet som viser at verden har gått fremover TG 2156 HVA GJØR BYGGESYSTEMET THERMOMUR SÅ GENIALT? Den nye generasjonen Jackon Thermomur får lett andre byggesystemer til å virke

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide.

Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca Lock. Den nye Lecablokken med not og fjær. Så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Med Leca Lock går det så enkelt og så raskt at det kan bli vanskelig å stoppe i tide. Leca

Detaljer

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen

Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen Gulvvarme Gir deg velvære i hverdagen living full of energy opplever det som en ideell oppvarming av rommet og dermed føler best velvære når det er ca 22 C ved gulvet og ca 19 C i hodehøyde. Gulvvarme

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Livssykluskostnader i nytt anskaffelsesregelverk

Livssykluskostnader i nytt anskaffelsesregelverk Livssykluskostnader i nytt anskaffelsesregelverk Seniorrådgiver Jannicke Klepp Tryggestad GOD offentlig prosjektledelse og LCC 15.02.2017 Nytt anskaffelsesregelverk Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten

GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015. Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten GRØNNE BYGGEVARER 3.NOVEMBER 2015 Kebony/2015 Arnt Kristian Barsten Miljøvennlig tre hvorfor det Kjennskap vs kunnskap Hvilke valg for miljøvennlige bygg STATUS Kjennskap til at vi må være miljøvennlige

Detaljer

Integrerte elektroniske persienner

Integrerte elektroniske persienner Integrerte elektroniske persienner Vinduer med integrerte persienner er mer en skjerming av sjenerende sollys. Produktet i seg selv reduserer energibehovet i bygg gjennom økt isolering i glasset, og redusert

Detaljer