KONSEPT. Trygg i egen kommune Designdrevet innovasjonsprosjekt DIP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEPT. Trygg i egen kommune Designdrevet innovasjonsprosjekt DIP"

Transkript

1 KONSEPT Kompetansesentralen Trygg i egen kommune Designdrevet innovasjonsprosjekt DIP

2 Et designdrevet innovasjonsprosjekt Pilotprosjektet «Trygg i egen kommune» har utforsket hvordan kommunene og Ahus kan utvikle et helhetlig opplæringssystem som gir personell i kommuner og helseforetak samme kompetanseplattform. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Ahus, Kjeller Innovasjon, servicedesignfirmaet Livework, Skedsmo kommune, Lørenskog kommune og Oslo Medtech. Prosjektet er finansiert av Norsk Designråd gjennom programmet designdrevet innovasjon, startet i januar 2014 og ble avsluttet i oktober Vi har gjennomført brukerintervjuer med pasienter, helsepersonell og administrasjon i kommuner og på sykehuset for å få innsikt i behovene til de ulike gruppene. Med behovene som utgangspunkt inviterte vi bredt til workshop. Der fikk vi frem en rekke gode ideer og innspill til hvordan man kan sikre at pasienten møter personell med riktig og oppdatert kompetanse. Konseptet «Kompetansesentralen» er basert på de viktigste lærdommene fra brukerintervjuene og de sterkeste ideene fra workshopen, og tegner et målbilde av hvordan systematisk kompetansebygging i helsetjenesten kan se ut.

3 Takk til Prosjektgruppen:! Anne Marie Lervik Samhandlingssjef, Avdeling for samhandling og simulering, Ahus! Eva Linnerud Nysether - Fungerende seksjonsleder, Senter for medisinsk simulering, Ahus! Elisabeth Einarson ALERT- koordinator, Ahus! Grete Nordbø Innovasjonsrådgiver, Ahus, Enhet for forskning og pasientsikkerhet! Morten Glasø Samhandlingsoverlege, Ahus! Kjell Borthne Prosjektdirektør, Enhet for utvikling, Ahus! Kari Os FoU-leder utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Lørenskog sykehjem. Prosjektleder ALERT i sykehjem og hjemmetjenesten! Tone B. Yrvum Rådgiver innovasjon, Oslo Medtech! Else Pran Direktør innovasjon, Kjeller Innovasjon! Mari Lie Venjum Prosjektleder, Kjeller Innovasjon Berit Onstad Furuseth - Avdelingsleder/prosjektleder ØHD, Skedsmo kommune! Anders Valdersnes Designer, Livework! Ingvild Støvring Designer, Livework! Marianne Sælensminde Designer, Livework! John Holager Designer, Livework Andre bidragsytere: Oslo kommune:! Marit Røed Halvorsen- Fagansvarlig Aker KAD, Oslo! Hildur Søreng Aker KAD, Oslo Helsehuset Indre Østfold Medisinske kompetansesenter (IKS) og Sykehuset Østfold:! Espen Storheie - Fagansvarlig ved Helsehuset Østfold,! Mona Spakmo - Daglig leder ved Helsehuet Østfold, Askim! Thor Løken Lege, Moss KAD! Per G. Weyerdahl - Prosjektsjef for Kommunal Samhandling, Østfold Aurskog-Høland kommune:! Kristin Halvorsen - Leder for legevakta, Aurskog-Høland og Sørum! Lasse Fure - Kommunalsjef for Helse og rehabilitering! Siv Lund - Helsefaglig rådgiver! Inger Bolstad - Tjenesteleder for hjemmetjenesten! Vegard von Wachenfeldt Kommuneoverlege, Aurskog- Høland! Pasient (92 år) Bjørkelangen sykehjem! Liv Granli Konstituert leder og fagansvarlig sykepleier, Aurskog sykehjem! Pasient (94 år) Aurskog sykehjem Lørenskog kommune:! Arnfinn Gisleberg Institusjonssjef, Lørenskog sykehjem,! Kari Os FoU-leder utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Lørenskog sykehjem. Prosjektleder ALERT i sykehjem og hjemmetjenesten! Ebba Parelius - Kommunaldirektørens rådgiver, Lørenskog kommune Skedsmo kommune:! Hedi Anne Birkeland Kommune-overlege, Skedsmo kommune! Helene Hallingtorp Avd. sjef sykehjem, Skedsmo kommune Brukerutvalg, Legeforeningen og samhandlingskontoret:! Jan Pettersen Brukerrepresentant, Leder av brukerutvalget, Ahus! Marit Hermansen Leder, Norsk forening for allmennmedisin! Jon Fabritius Rådgiver, regionalt samhandlingskontor, Nedre Romerike Ahus! Cathrine Enger Lunde - Seksjonssjef avd. Lunge, Ahus! Eivind Espeland Sykepleier-koordinator avd. Lunge, Ahus! KOLS-pasient (65) - Lungeavdelingen, Ahus! KOLS-pasient (59) - Lungeavdelingen, Ahus! Renate Bøhn Ambulerende sykepleierteam, Ahus! Hilde Brattlie Hjellup Konstituert direktør, Enhet for utvikling, Ahus! Helle Gjetrang Helsefaglig direktør, Ahus Lærdommer fra brukerintervjuene er illustrert og oppsummert i dokumentet «Innsikter».

4 Situasjonen

5 Pasienten blir den skadelidende ved dårlig samhandling samhandlingsreformen!? Med åpningen av kommunale akutte døgnplasser (KAD) begynner snøballen virkelig å rulle, med stadig sykere pasienter i kommunen. Men behovet for uegennyttig kompetansedeling og systematisk opplæring i hele helsetjenesten er her allerede.

6 Ulik innfallsvinkel, samme pasient funksjonsnivå diagnose Tradisjonelt har kommunen og sykehuset ulik innfallsvinkel til pasienten. Mens pasienten møter helsetjenesten med forventing om at den henger sammen og fungerer som ett.

7 Den andre halvparten Når Norge kjøper inn nye kampfly, er utgjør selve flyet bare halvparten av anskaffelseskostnaden. Den andre halvparten er satt av til opplæring, trening, simulering og vedlikeholdsutstyr. Hvordan ville denne halvparten se ut for helsetjenesten?

8 Løsningen

9 La oss se for oss at vi sammen opprettet en allianse, og gjennom denne alliansen bygget vi noe som systematisk løftet kompetansen i hele helsetjenesten.

10 Hva om det fantes en delt, felles eid sentral for trening og kompetanse Hva om det fantes en delt, felles eid sentral for trening og kompetanse «Det vi trenger er uegennyttig kompetanseoverføring.» Kommunalrådgiver Pasientenes tillit til helsetjenesten er avhengig av at helsearbeiderene kan det de skal og at de kommuniserer godt. Samtidig kan det være krevende for hver enkelt kommune, tjeneste og sykehus-avdeling å prioritere og gjennomføre regelmessig trening og opplæring. Pasientene er også avhengig av at kontakten mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er så nær som mulig. Samhandling og kompetanse handler til syvende og sist om pasientsikkerhet. Kommunene og sykehuset har bygget kompetansesentralen sammen for å kartlegge, koordinere og drive trening og opplæring. Sentralen er eid sammen, og har fasiliteter og utstyr for kurs og simulering. Sentralen fungerer som en møteplass der fastleger, ansatte i sykehjem, legevakt, sykehus, private helsetjenester og utdanningsinstitusjoner kort sagt hele helsetjenesten lærer og trener sammen.

11 en sentral som er tuftet på et langsiktig, godt samarbeid mellom kommuner, sykehuset og fastlegene «Jeg skulle ønske vi i større grad kunne være én tjeneste mindre opptatt av budsjetter og hvem som eier pasienten.» Kommunalrådgiver Pasientene møter helsetjenesten med en forventning om at den henger sammen og fungerer som ett. På Helsehuset i Askim lærte vi hvordan deres administrative samarbeidsutvalg hadde lykkes, ved å gi alle involverte aktører ansvar, myndighet og oppgaver, og det faktum at partene eier helsehuset sammen. En annen lærdom er hvordan Sykehuset Østfold har vært en pådriver for å få til et forpliktende samarbeid. Kompetansesentralen er et resultat av konkrete og målrettede forpliktende avtaler mellom kommunene i Akershus, Ahus og fastlegene. Mye bygger på eksisterende avtaler og samarbeidsfora. Det som er nytt er opprettelsen av en felles eid kompetanseenhet, og byggingen av kompetansesentralen som et samlingspunkt for hele helsetjenesten.

12 en sentral som sikrer rask og god kommunikasjon mellom helsepersonell i kommunene og på sykehuset en sentral som sikrer rask og god kommunikasjon mellom helsepersonell i kommunene og på sykehuset «Legene vet ofte hvem de skal ringe på sykehuset, men pleietjenesten trenger det også.» Kommunalrådgiver Ansatte i både spesialist- og primærhelsetjenesten opplever i dag at det er vanskelig å komme i kontakt med den som har behandlet pasienten tidligere, eller de som har ansvar for hva som er best for pasienten videre. Helsepersonalet i kommunen ønsker seg «én telefon inn», blant annet for å rådføre seg med spesialister i de situasjonene hvor det oppstår usikkerhet om pasientens tilstand. Kompetansesentralen har ansvar for koordinering på tvers av ansatte i sykehuset og i kommunene. De formidler raskt kontakt mellom fagpersoner med samme pasient, svarer og veileder på spørsmål, og sikrer at dårlig kommunikasjon ikke skader pasienten.

13 en sentral som kartlegger de ulike helsetjenestenes kompetansebehov en sentral som kartlegger de ulike helsetjenestenes kompetansebehov «Vi bruker penger på kompetanse, men det er ikke målretta nok. Vi trenger hjelp til å prioritere.» Kommunalsjef Ledelsen i kommunene vi har møtt uttrykker et ønske om en mer målrettet kompetansebygging. Samtidig som noen basiskunnskaper- og ferdigheter er felles på tvers av helse- og omsorgstjenestene, uttrykker de ansatte ønske om tilpasset og relevant opplæring. En av de viktigste funksjonene til kompetansesentralen er derfor å kartlegge hvilken kompetanse som finnes hvor, og hva de ulike tjenestene har behov for å lære mer om. Kompetansesentralen hjelper videre hver enkelt kommune og sykehuset med å prioritere og systematisere kompetansebygging, målrettet for hver enkelt tjeneste.

14 en sentral som sikrer systematisk, god trening og simulering for team en sentral som sikrer systematisk, god trening og simulering for team «Her hos oss er du alene som lege, og er helt avhengig av gode vurderinger fra sykepleierne.» KAD-lege I samtaler om pasientsikkerhet løfter ansatte i både kommune og sykehus frem viktigheten av god kommunikasjon, og fraværet av systematisk trening. For eksempel har piloten med tilpasset observasjons-trening (ALERT) for sykehjemsansatte blitt svært godt mottatt, og deltakerne opplever at det reduserer risiko for pasientene. Kompetansesentralen har en simuleringslab der ulike team fra kommunene og sykehuset kan trene sammen. Kompetansesentralen har tilpassede scenarier som lar ansatte fra ulike tjenester trene på realistiske situasjoner og relevante pasienter.

15 en sentral som gjør trening og kontinuerlig kompetansebygging mulig i samtlige tjenester en sentral som gjør trening og kontinuerlig kompetansebygging mulig i samtlige tjenester «Vi deler allerede utstyr med nabokommunen fordi det er så dyrt.» Sykehjemsleder Spesialisert treningsutstyr og kursmateriell er dyrt og krever ofte kompetente operatører. Det betyr at mange ikke har enkel tilgang på riktig utstyr til trening. Derfor er det et behov å kunne samarbeide om felles ressurser. Med stadig sykere pasienter i kommunene trenger også helsearbeidere der opplæring i medisinsk-teknisk utstyr. Gjennom kompetansesentralen eier kommunene og sykehuset utstyr og fasiliteter til trening sammen. Sentralen koordinerer tilgang og distribusjon av materiell slik at ansatte i hele helsetjenesten kan lære og trene på sin egen arbeidsplass.

16 en sentral som styrker og koordinerer den etterspurte kompetansedelingen en sentral som styrker og koordinerer den etterspurte kompetansedelingen «Vi bruker ambulerende team ganske mye. Det fungerer kjempebra.» Tjenesteleder Alle helsearbeidere har et stort behov for å holde seg oppdatert. I de kommende årene vil ansatte i kommunene måtte takle stadig sykere pasienter, og trenger spesialisert opplæring. På den andre side har sykehusansatte mye å lære av den generalistkompetansen som kommunene og fastlegene har mye av. Kompetansesentralen sørger derfor for å fasilitere og koordinere denne gjensidige kompetansedelingen, for eksempel gjennom tjenester som ambulerende team.

17 en sentral som sikrer bærekraftig opplæring ved å trene opp instruktører i kommunene en sentral som sikrer bærekraftig opplæring ved å trene opp instruktører i kommunene «Det er jo enklere for oss å holde kurset selv her i kantina, og få kjørt alle gjennom på én uke.» Sykehjemsleder En av de store utfordringene med å gjennomføre systematisk trening er å sette av tid til det. Å sende ansatte på kurs er svært krevende, med turnusplan, vikarer og medførende ressursbruk. Sentralen lærer derfor opp instruktører som jobber lokalt i sine enheter og avdelinger, slik at mest mulig av opplæring og trening skjer på tjenestestedet.

18 en sentral som aktivt bygger samhandlingskompetanse, og gjør det enklere for de ansatte i systemet å forstå systemet en sentral som aktivt bygger samhandlingskompetanse, og gjør det enklere for de ansatte i systemet å forstå systemet «Her på sykehjemmet må vi catche det viktigste, og be om hjelp til resten.» Sykehjemsleder I en helsetjeneste i konstant forandring er pasienten avhengig av at de han møter har oppdatert kunnskap om hvordan systemet fungerer. Henvisningsrutiner, utskrivningsrutiner, hvem man kontakter når pasienten blir dårligere samhandlingskompetansen er kanskje like viktig som den medisinskfaglige. Kompetansesentralens driver med aktivt informasjonsarbeid for å gjøre samhandling enklere. De holder kurs i behandlingslinjer, meldingsprosedyrer og retningslinjer. Via nettsidene til sentralen kan helsearbeidere holde seg oppdatert, melde seg på kurs og hospitering, og enkelt finne kontaktdetaljene til riktig fagperson raskt.

19 en sentral som sørger for at ansatte i helsetjenesten hospiterer hos hverandre en sentral som sørger for at ansatte i helsetjenesten hospiterer hos hverandre «Vi må bli flinkere til å lære av hverandre, også innad i kommunen.» Kommuneoverlege Manglende tillit på tvers av helseaktørene skinner igjennom og gir pasientene en følelse av utrygghet og manglende kontinuitet i behandlingen. Ansatte i både spesialist- og primærhelsetjenesten opplever at økt kunnskap om hverandres kompetanse- og arbeidsfelt er et premiss for god samhandling. Kompetansesentralen organiserer og koordinerer at helsepersonell får hospitere. Sentralen holder oversikt over mulighetene og behovet for hospitering, og gjør det enkelt for både ansatt og arbeidsgiver å ordne det praktiske.

20 Kompetansesentralen vil forebygge at pasienten blir skadelidende av dårlig samhandling.

21 Synliggjøre behovet for kompetansesentralen Kommunisere målbildet og mobilisere kommunene Strukturere samarbeid og operasjonalisere avtalene Viderføre og styrke eksisterende tilbud Opprette kompetansesentralen som en felles enhet Bygge en delt sentral med nødvendige fasiliteter Veien videre Et av hovedmålene med Samhandlingsreformen er at pasientene skal få sikker behandling, med minst like god kvalitet som de i dag får på sykehus, i egen kommune. For å oppnå dette har vi sett behovet for at spesialist- og primærhelsetjenesten lærer av hverandre og bidrar til kompetansebygging både i egen organisasjon og hos samarbeidspartneren. Om man klarer å opprette et forpliktende samarbeid rundt en delt, felles eid kompetansesentral vil dette gi en organisert plattform for kompetanseoverføring. For å komme i gang med et slikt samarbeid, må man først få kommunisert ut behovet for en kompetansesentral, og målbildet for hvordan det vil kunne bli til alle aktørene som trengs for å bygge opp et slikt samarbeid. Deretter er det viktig at man bygger videre på allerede eksisterende samarbeidsavtalene og får de ulike aktørene til å forplikte seg til eierskap og langsiktig samarbeid rundt kompetansebygging.. Det er viktig å bygge videre på suksessfaktorer fra lignende samarbeid, som for eksempel utvalget i Østfold som nevnte at det å gi alle involverte ansvar, myndighet og oppgaver i prosjektet og det å eie et slikt tjenestetilbud sammen fungerer. for pasientens sikkerhet.

22 Last ned rapporten og del konseptet: tiny.cc/kompetansesentralen KONTAKTPERSONER Anders Kjeseth Valdersnes Senior Service Designer, Livework Mari Lie Venjum Prosjektleder, Kjeller Innovasjon

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike.

Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. Øvre Romerike Utvikling Samarbeid om helsetjenester på Øvre Romerike. En forstudie SLUTTRAPPORT 21. Oktober 2009 Oppdragsgiver: Øvre Romerike Utvikling Rapportnr: R6381 Rapportens tittel: Samarbeid om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom Nr. 2 2011 www.ledernett.no Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom INNHOLD 16 16 Å lede uten personalansvar Autoritet og innflytelse

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer