OVERENSKOMST (DEL B) Musikernes fellesorganisasjon. Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno mellom. på den ene siden. på den andre siden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERENSKOMST (DEL B) Musikernes fellesorganisasjon. Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734. mellom. på den ene siden. på den andre siden"

Transkript

1 OVERENSKOMST (DEL B) mellom Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 på den andre siden om lønns - og arbeidsvilkår for perioden

2 Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser Omfang Utlysing og tilsetting Oppsigelse og omplassering Sykdom, svangerskap og fødsel Militærtjeneste og siviltjeneste Permisjon Dødsfall Yrkesskade eller yrkessykdom Bedriftshelsetjeneste... 8 Kap. 2 Arbeidstid m.m Definisjoner Arbeidstid Arbeidsplaner Arbeidspliktens omfang Overtid og merarbeid Ferie og fritid Kap. 3 Reise- og turnébestemmelser Alminnelige bestemmelser Kap. 4 Særskilte bestemmelser Instrumenter Konsertantrekk Kap. 5 Lønn Lønnsregulativet Særskilte godtgjøringer Lønnsansiennitet Lønnsendringer Utbetaling av lønn...18 Kap. 6 Leilighetsvis tilsatte musikere Lønn og frammøte Særskilte tillegg Andre bestemmelser Kap. 7 Pensjons- og forsikringsordninger

3 Kap. 1 Generelle bestemmelser 1. Omfang Overenskomstens gjelder for medlemmer i Musikernes fellesorganisasjon som er fast eller midlertidig tilsatt i Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 (DNBE). Virksomhetens øverste ledelse er ikke omfattet av overenskomsten. 2. Utlysing og tilsetting 2.1 Utlysing Ledige stillinger skal også utlyses internt. 2.2 Kvalifikasjoner Ved tilsetting skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (relevant teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). 3. Oppsigelse og omplassering 3.1 Oppsigelsesfrist Hovedregel Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet Særskilte oppsigelsesfrister For arbeidstakere som er tilsatt med prøvetid gjelder det i prøvetiden en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned. For øvrig gjelder oppsigelsesfristene i arbeidsmiljøloven 15-3 nr Omplassering Musikere Når praktiske eller kunstneriske hensyn tilsier det, kan en musiker omplasseres til en annen plass i ensemblet. Før arbeidsgiver fatter vedtak om omplassering, skal saken drøftes med musikeren og musikernes tillitsvalgte, og vurderes av virksomhetens kunstneriske ledelse i samråd med et sakkyndig utvalg av musikere. En musiker kan også selv søke omplassering til annen plass i ensemblet. Søknaden skal drøftes med musikernes tillitsvalgte og kan om nødvendig legges fram for den kunstneriske ledelsen og det sakkyndige utvalget. Dersom en fast tilsatt musiker med 10 års tjeneste eller mer i en stilling blir omplassert til en lavere lønnet stilling, skal musikeren beholde sin lønnsplassering i den opprinnelige stillingen. Musikere med mindre enn 10 års tjeneste i den opprinnelige stillingen, lønnsplasseres i den nye stillingen, med et tillegg som svarer til like mange tideler av differansen mellom lønnen i den tidligere og i den nye stillingen, som antall tjenesteår i den høyere lønnede stillingen. 3

4 3.2.2 Andre Ved omplassering eller overgang til lavere lønnet stilling pga. sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin tidligere lønnstrinnsplassering som en personlig ordning. 4. Sykdom, svangerskap og fødsel 4.1 Generelt Utbetaling av lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon Stiftelsen DNBE utbetaler lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon så lenge arbeidstakeren har rett til slik lønn etter folketrygdloven. Refusjonsbeløpet fra folketrygden for tilsvarende periode tilfaller Stiftelsen DNBE. Retten til lønn etter denne paragraf opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist. For arbeidstakere som er midlertidig tilsatt, utløper retten når tilsettingsforholdet opphører. Eventuelle forpliktelser går fra dette tidspunkt over på folketrygden Lønnens størrelse Med lønn og sykelønn menes i disse bestemmelsene full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt tjenesteplan, fra første dag under fraværet, så lenge arbeidsgiver har rett til refusjon fra folketrygden Fradrag for trygd I ytelsene skal det gjøres fradrag for offentlige trygdeytelser som arbeidstakeren mottar i perioden. Dersom det blir innvilget trygdeytelser for et tidsrom tilbake hvor sykelønn eller fødsels- eller adopsjonspenger allerede er utbetalt, kan Stiftelsen DNBE kreve overført en så stor del av trygdeytelsene at sykelønn og fødsels- eller adopsjonspenger for tilsvarende tidsrom dekkes. 4.2 Sykdom Retten til sykelønn Arbeidstaker som har tiltrådt stillingen har rett til sykelønn fra første sykedag. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden er retten betinget av refusjon fra folketrygden Egenmelding Sykdomsforfall skal meldes snarest mulig til arbeidsgiver med opplysninger om fraværets sannsynlige varighet. Fravær ut over egenmeldingsperioden må legitimeres med sykemelding fra lege Friskmelding Om sykdommen har vart utover egenmeldingsperioden kan Stiftelsen DNBE kreve friskmelding fra lege før arbeidet gjenopptas Refusjon og erstatning Stiftelsen DNBE har rett til å gjøre sitt tap i form av utbetalt lønn under sykdom gjeldende direkte mot skadevolder eller vedkommende forsikringsselskap. 4

5 4.3 Svangerskap og fødsel Opptjening og permisjonens lengde Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 måneder før nedkomst, har rett til lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, jf folketrygdloven kapittel Varsel Arbeidstakeren skal i god tid varsle om når permisjonen ønskes avviklet Arbeid under svangerskap Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstillende, kan ledelsen drøfte med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1 ½ måned av permisjonen skal tas før nedkomstdatoen. Arbeidstakerens ønske skal tillegges avgjørende vekt Ny permisjon Arbeidstaker som har hatt fødselspermisjon med lønn, må ha gjeninntrådt i stillingen i minst en måned for å ha rett til lønn under ny fødselspermisjon Amming Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn Omsorgspermisjon for faren I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med lønn, dersom han bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem, jf arbeidsmiljøloven 31 nr Farens rett til permisjon med lønn Dersom moren gjeninntrer i arbeidet før hun har mottatt lønn i det lovfestede antall uker, har faren, når han fyller vilkårene om tjenestetid, rett til permisjon med lønn for den resterende del av perioden, på de vilkår og i det omfang som framgår av folketrygdloven 14-9 og Farens rett etter dette punkt er ikke avhengig av at moren er arbeidstaker ved Stiftelsen DNBE. 4.4 Adopsjon Ved adopsjon av barn under 15 år gis adoptivforeldre som har 6 måneders forutgående, sammenhengende tjeneste rett til permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren får omsorgspenger etter folketrygdloven Barn og barnepassers sykdom Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til fri med lønn for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, jf arbeidsmiljøloven Militærtjeneste og siviltjeneste 5.1 Rett til lønn Arbeidstaker som møter til pliktig repetisjonsøvelse i forsvaret eller sivilforsvaret beholder sin lønn i Stiftelsen DNBE under øvelsen. Forutsetning er at arbeidstaker melder inn perioden for repetisjonsøvelsen til arbeidsgiver umiddelbart og senest en uke etter at han selv er gjort kjent med denne. Kopi av innkalling sendes arbeidsgiver. 5

6 5.2 Lønnens størrelse Lønnen fastsettes iht pkt Det gjøres fradrag for godtgjøringer som arbeidstakeren mottar fra forsvaret eller sivilforsvaret. Dokumentasjon på godtgjøring sendes arbeidsgiver. 5.3 Ferieopptjening Ferie opptjenes som om arbeidstakeren var i ordinært arbeid. 6. Permisjon Stiftelsen DNBE s permisjonsreglement regulerer velferdspermisjoner, studiepermisjoner/studieuke og andre permisjoner. Merknad: Reglementets bestemmelser om retten til en studieuke og studiepermisjon er framforhandlet ved inngåelse av denne overenskomsten, og kan bare endres i samråd med tillitsvalgte. 7. Dødsfall 7.1 Generelt For arbeidstakere som er tilsatt ved Stiftelsen DNBE, herunder arbeidstakere som går på attføring, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til ektefelle/ registrert partner/ samboer og andre som for en vesentlig del ble forsørget av arbeidstakeren. 7.2 Erstatningens størrelse Heltidstilsatte Under 51 år: 10,0.G 51 år 9,5 G 52 år 9,0 G 53 år 8,5 G 54 år 8,0 G 55 år 7,5 G 56 år 7,0 G 57 år 6,5 G 58 år 6,0 G 59 år 5,5 G Over 59 år 5,0 G G = grunnbeløpet i Folketrygden. 6

7 7.2.2 Deltidstilsatte For deltidstilsatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken - dog slik at minste utbetaling er 2 G, og for arbeidstakere med 32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp. Slik avkorting foretas ikke når arbeidstiden i inntil 1 år reduseres i medhold av arbeidsmiljøloven 46 A. 7.3 Begunstigelse Rekkefølge Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt): 1. Avdødes ektefelle eller registrerte partner (se dog nr. 3). 2. Samboer (se dog nr. 3). 3. Barn under 18 år. Disse skal ha utbetalt minst 40% av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle, registrert partner eller samboer. 4. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde Samboer Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått i de siste 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på det tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap etter partnerskapsloven kunne inngås. 7.4 Forsikringsplikt Stiftelsen DNBE plikter å tegne gruppelivsforsikring til dekning av ovennevnte ytelser. Før Stiftelsen DNBE velger forsikringsselskap skal valg av selskap drøftes med de tillitsvalgte. 7.5 Utbetaling Stiftelsen DNBE plikter umiddelbart å melde dødsfall til forsikringsselskapet. 8. Yrkesskade eller yrkessykdom 8.1 Yrkesskade Ved yrkesskade eller yrkessykdom (godkjent av folketrygden som yrkesskade) som følge av arbeid i Stiftelsen DNBE, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet. 8.2 Skade på reise Tilsvarende erstatning som ved yrkesskade ytes når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted, og på tjenestereise. 7

8 8.3 Hvem omfattes Alle arbeidstakere tilsatt i Stiftelsen DNBE omfattes av ordningen. Arbeidstakere som har vært tilsatt i Stiftelsen DNBE dekkes også forutsatt at skaden kan tilbakeføres til arbeid i stiftelsen. 8.4 Tap i framtidig erverv Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100%, settes erstatningssummen til 15G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere. 8.5 Menerstatning Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg menerstatning på følgende måte: 15-30% medisinsk invaliditet 1G 30-70% " " 2G Over 70% " " 3G 8.6 Død Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15G til de etterlatte som definert i pkt Samordning av pkt. 7 og 8 Den samlede erstatning til de etterlatte etter pkt. 7 og 8 kan ikke overstige 18G. 8.8 Samordning med lov om yrkesskadeforsikring I de tilfelle lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter disse bestemmelser, utbetales bare erstatning etter loven. I de tilfelle der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter disse bestemmelser enn etter lov om yrkesskadeforsikting, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. 8.9 Forsikringsplikt Stiftelsen DNBE plikter å tegne forsikring som dekker ovennevnte ytelser, jf for øvrig pkt Dekning av utgifter Under sykdomsfravær som følge av ulykkestilfelle i tjenesten, får den skadede i tillegg til lønn etter pkt. 4.2, dekket alle utgifter til lege, medisin og forbindingssaker, og fysikalsk behandling i forbindelse med skaden Utbetaling Stiftelsen DNBE plikter umiddelbart å melde skadetilfellet til forsikringsselskapet. 9. Bedriftshelsetjeneste Det skal være etablert bedriftshelsetjeneste ved Stiftelsen DNBE. Kap. 2 Arbeidstid m.m. 8

9 1. Definisjoner 1.1 Sesong Med sesong menes tidsrommet 1. august til 31. juli påfølgende år. 2. Arbeidstid 2.1 Ordinær arbeidstid Arbeidstiden er inntil 8 timer pr. dag og 37,5 timer pr. uke. Arbeidstiden er inntil 35,5 timer pr.uke i de tilfeller som kommer inn under aml 10 4 (4). Den daglige arbeidstiden skal fortrinnsvis ligge mellom kl og kl I partiturfrie uker regnes arbeidstid innenfor I denne perioden kan arbeidsgiver i særskilte tilfeller kalle inn til møter7samtale som ikke ligger inne i vanlig arbeidsplan, dersom denne mener det er et behov. Er det grunner som vanskeliggjør en slik tilgjengelighet skal det i god tid søkes om permisjon for de dager det gjelder Delt dagsverk Med delt dagsverk menes en arbeidstidsordning der den daglige arbeidstid deles opp i to eller flere frammøter pr. dag. Kompensasjon for delt dagsverk er inkludert i ordinær lønn. 2.2 Arbeidstid For musikere skal arbeidstid på podiet normalt ikke overstige 5 timer per dag/25 timer pr uke. Arbeidstiden kan i inntil 8 perioder pr. år gjennomsnittsberegnes over 4 uker. Den maksimale podietiden for en uke skal ikke overstige 35 timer i en gjennomsnittsberegningsperiode. Den totale podietiden skal ikke overstige 100 timer innenfor 4 ukers perioden. Den praktiske gjennomføring av gjennomsnittsperiodene skal drøftes med de tillitsvalgte. Arbeidsgiver kan benytte musikere på podiet frem til kl.0130 seks (6) dager per år, der driftsopplegget krever nattarbeid, uten at dette utløser overtidsbetaling. 2.3 Forberedelser, øving m.m. For musikere skal som hovedregel 12,5 timer og aldri mindre enn 10 timer, av den ukentlige arbeidstiden ikke bindes i arbeidsplanen, men brukes til egenøving. 3. Arbeidsplaner For arbeidstakere som utfører arbeid til forskjellige tider i døgnet skal arbeidsgiver i samarbeid med tillitsvalgte sette opp arbeidsplaner som viser arbeidstakerens arbeids- og fritid, jf arbeidsmiljøloven Senest 2 måneder før begynnelsen av hvert halvår, skal det settes opp en foreløpig arbeidsplan for den musikalske podietiden. Det skal deretter settes opp endelige og detaljerte arbeidsplaner for den musikalske podietiden for seks uker av gangen. Inntreffer det uforutsette omstendigheter, kan den oppsatte arbeidsplanen endres frem og inntil 14 dager før den trer i kraft med hjemmel i arbeidsmiljølovens I de uker hvor den musikalske podietiden ikke utnyttes til fulle (25t) skal overskytende tid kunne hentes ut til annet medvirkende arbeid i samme uke. Slikt medvirkende arbeid skal også varsles med hjemmel i arbeidsmiljølovens 10-3, senest 14 dager før. Tid til selvøvning (12,5t) vil i hovedsak stå urørt, men kan forskyves i perioder med gjennomsnittsberegning 9

10 av arbeidstiden. Notemateriell skal så langt som mulig være tilgjengelig senest syv uker før produksjonsstart. 4. Arbeidspliktens omfang 4.1 Generelt Musikere plikter å delta i alt arbeid som fremgår av arbeidsplanen. Musikere plikter også å delta i arbeid knyttet til kunstnerisk råd, rådsutvalg, programråd og andre samarbeidsfora opprettet av arbeidsgiver. For musikere gjelder arbeidsplikten også medvirkning for kringkasting (direkte sending eller opptak) samt utgivelser, transmisjoner og overføringer i de til enhver tid tilgjengelige digitale og analoge formater og medier. Mindre grupper skal kunne representere DNBE i produksjoner der ensemblet blir tydelig definert som en samarbeidspartner, gjennom reklamemateriell etc. Dette så lenge oppdraget ligger innenfor arbeidstidsbestemmelsene for den/den medvirkende. Produksjonene bør drøftes med de valgte kunstneriske råd. Gjelder oppdraget færre en tre musikere skal det være frivillighet forbundet med gjennomføringen. 4.2 Prøver Dagprøver Prøver skal normalt foregå innenfor tidsrommet kl Akustikkprøver skal normalt ikke overstige 1,5 timer Ettermiddags og kveldsprøver Dersom det er nødvendig kan prøver eller forestilling legges til kveldstid med avslutning senest kl inntil 25 kvelder pr. sesong. For arbeid ut over disse begrensningene betales det tillegg tilsvarende overtidstillegget for samme tidsrom, jf pkt Forestillinger Forestillinger som slutter etter kl , men før kl , utløser ikke overtid. Unntak er avvik fra arbeidsplan på konsertdagen Pauser Under prøvene skal det være hvilepauser som inngår i tjenestetiden. Det kan avholdes sammenhengende prøver inntil 90 minutter før pause gjennomføres Unntak Det kan i spesielle tilfeller avtales andre tjenestetidsordninger. 4.3 Dersom DNBE skal gjennomføre flere konserter samme dag, skal disse i utgangspunktet ha samme repertoar. Unntak skal av administrasjonen drøftes med KR og tillitsvalgt i god tid, jfr kap 2 3 i overenskomsten

11 Når DNBE holder prøver og konserter skal lokalet i utgangspunktet holde innendørstemperatur, dvs minimum 19 grader. Unntak skal av administrasjonen drøftes med KR og tillitsvalgt i god tid, jfr kap 2 3 i overenskomsten. Dersom en ankommer et prøve- /konsertlokale der temperaturen viser seg å ligge under den angitte temperaturgrensen, skal det foretas en vurdering av produsent etter drøftinger med verneombud om prøven/konserten skal gjennomføres etter oppsatt plan. 5. Overtid og merarbeid 5.1 Definisjoner Overtid Med overtid menes alt pålagt arbeid ut over det antall arbeidstimer pr. dag eller uke som er fastsatt for arbeidstaker i hel stilling Merarbeid For arbeidstaker som har redusert arbeidstid eller som er deltidstilsatt, regnes arbeidstid som går ut over ut over den avtalte, men ikke ut over den fastsatte arbeidstiden for hel stilling, som merarbeid Timelønn for overtid Med timelønn for overtid menes årslønn i hel stilling dividert med Alminnelig timelønn Med alminnelig timelønn menes for arbeidstakere med 37,5 times arbeidsuke årslønn i hel stilling dividert med For arbeidstakere med kortere ukentlig arbeidstid, reduseres divisoren tilsvarende, jf kap 2, pkt Generelt Avspasering av overtid Etter avtale kan arbeidet overtid avspaseres time for time, med utbetaling av overtidstillegget, jf pkt Unntak Arbeidstakere som har arbeid av ledende art, eller som har en særlig selvstendig stilling, er unntatt fra bestemmelsene om overtidsbetaling. Hvilke arbeidstakere dette gjelder går fram av de til enhver tid gjeldende individuelle arbeidskontrakter. Arbeidstakere som er unntatt kan etter særavtale gis en fast godtgjøring. 5.3 Betaling for overtid og merarbeid Alminnelig overtidsbetaling De første 4 timene overtid lønnes med timelønn for overtid med 50% tillegg. Overtid ut over 4 timer lønnes med timelønn for overtid med 100% tillegg Forhøyet overtidsbetaling Overtid lønnes i alle tilfeller med timelønn for overtid med 100% tillegg i følgende tidsrom: 1. Mellom kl og kl neste dag. 11

12 2. Lørdager og søndager. 3. Etter den ordinære arbeidstidens slutt på dager før helgedager. 4. Helge- og høytidsdager. 5. Påskeaften. 6. Etter kl på pinseaften og julaften Betaling for merarbeid Merarbeid lønnes med alminnelig timelønn Tilkalling For overtid og merarbeid som etter tilkalling ikke finner sted umiddelbart etter eller før ordinær arbeidstid, skal det betales for minst 3 timer. Hvis arbeidet avbrytes, betales det ikke for nytt frammøte dersom arbeidet påbegynnes igjen innenfor de 3 timene. Arbeid ut over 3 timer avrundes oppover til nærmeste halve time Avrunding Overtid og merarbeid summeres for hver måned. Grunnlaget for betalingen er faktisk arbeidet overtid eller merarbeid avrundet nedover til nærmeste hele time. 6. Ferie og fritid 6.1 Ferie Generelt Ferie gis i samsvar med bestemmelsene i ferieloven og overenskomstens del A. 4 uker sammenhengende ferie legges mellom 20. juni og 20. august, med mindre noe annet er avtalt. Den 5. ferieuken legges fortrinnsvis til skolens vinterferie Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år Ekstraferien for arbeidstakere over 60 år, jf ferieloven 5 nr. 2, kan ikke kreves lagt til tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for avviklingen av det arbeidet som skal utføres i henhold til oppsatte planer. Det er likevel en forutsetning at arbeidstakerens ønsker når det gjelder avviklingen av ekstraferien imøtekommes så langt som mulig Sykdom under ferieavvikling Se ferieloven. 6.2 Tjenestefri for musikere Etter ferie 12

13 De første to ukene etter avviklet sommerferie skal musikere disponere til forberedelser, øving, faglig ajourhold og utvikling, jf pkt Etter verneplikttjeneste Etter fravær på grunn av pålagt førstegangstjeneste eller pålagt repetisjonsøvelse på minst 2 uker skal musikere gis rimelig tid til forberedelser, øving, faglig ajourhold og utvikling, jf pkt Etter fødselspermisjon Etter lengre tids fravær på grunn av lovfestet fødselspermisjon skal musikere gis minimum 2 ukers oppøving før orkestertjenesten gjenopptas. 6.3 Annen arbeidsfri Lørdager, søndager og andre helligdager Arbeid på lørdager, søndager og helligdager begrenses normalt til 24 dager innenfor 12 helger totalt per sesong (august- august). Arbeid på disse dagene inngår i den ukentlige arbeidstiden. Etter arbeid på søndag eller helligdag har musikere rett til arbeidsfri nærmeste etterfølgende hverdag eller i tilknytning til nærmeste foregående eller etterfølgende ordinære fridag. Det kan i spesielle tilfeller inngås avtale om arbeid ut over disse begrensningene Jul og påske Musikere har rett til tjenestefri 1 uke i julen og 8 dager i påsken mai 17. mail anses som tradisjonell konsertdag med arbeidsplikt for musikerne. Jobbing på 17. mai, gis rett til fri 18. mai. Kap. 3 Reise- og turnébestemmelser 1. Alminnelige bestemmelser 1.1 Definisjoner m.m Turné Med turné forstås reise knyttet til konsert eller forestilling med overnatting Tjenestereise Med tjenestereise menes reiser som ikke er direkte knyttet til konsert eller forestilling. 1.2 Statens reiseregulativ 1. Statens regulativ for reiser innenlands og utenlands gjelder for reiser for Stiftelsen DNBE. 2. For reiser utenlands og for reiser av særlig art, kan det inngås særavtale om annen godtgjøring enn bestemt i reiseregulativene. Bestemmelsene i dette kapitlet kan også fravikes i slik særavtale. 3. Kostgodtgjørelse på turneer med to eller flere overnattinger utbetales på forskudd. 1.3 Tjenestereiser 13

14 For beregning av arbeidstid på tjenestereiser gjelder bestemmelsene i hovedtariffavtalen i staten (fellesbestemmelsene 8, pr ). 1.4 Turneplikt for musikere Musikere plikter å delta på turnéer i inntil 35 dager pr sesong med mindre annet er avtalt. Hvis reisetiden siste reisedag på turnéer overstiger 5 timer, eller hvis hjemkomsten til arbeidsstedet finner sted etter kl , skal det være en tjenestefri periode på minst 12 timer. Spørsmålet om eventuell prøve neste dag og tidspunktet for denne avgjøres for øvrig i samråd med tillitsvalgte. Etter turnéer på 3 dager eller mer skal musikerne ha en fridag. Arbeid på lørdager, søndager og helligdager i forbindelse med turne inkluderes i antall helgetjenester jfr. Kap. 2, pkt Reiserute Turne er definert som reise med overnatting og skal følge tidsfrister som arbeidsplanen. Godkjent reiserute skal foreligge tillitsvalgte 14 dager før avreise. Endringer kan deretter bare skje i samråd med tillitsvalgte Innkvartering Innkvartering skal være på hotell av høy standard. Dersom slikt ikke finnes, skal beste tilgjengelige hotell eller innkvarteringssted benyttes. Hver arbeidstaker skal så langt det er mulig ha eget værelse med bad eller dusj, samt WC. Der hvor dette ikke er mulig, skal en rimelig fordeling drøftes med tillitsvalgte. 1.5 Reisetid, arbeidstid, fritid Daglig reise- og arbeidstid Reise- og arbeidstid legges mellom kl og kl Den totale reise- og arbeidstid skal ikke overstige 12 timer pr. dag, med mindre annet er påkrevet på utreise- og hjemreisedager Reisetid på dager med konsert eller forestilling. Med tanke på at vi i framtiden skal rette vår virksomhet i større grad utenfor Østfold ønsker vi å begrense omfanget på reisetiden for å sikre kvaliteten på fremførelsene. På dagsreiser uten overnatting skal den effektive reisetiden ikke overstige 5 timer på dager med konsert eller forestilling. På reise med overnatting skal ikke reisetiden overstige 6 timer på dager med konsert eller forestilling Pause Det skal i løpet av arbeidsdagen være en pause på minimum 2 timer. Pausen skal fortrinnsvis legges mellom reise/prøve og forestilling/konsert, men kan legges til et annet tidspunkt etter avtale med de tillitsvalgte Arbeids- og reisefri periode Det skal i løpet av døgnet være en arbeids- og reisefri periode på minimum 10 timer. Tidsrommet mellom kl og kl skal så vidt mulig omfattes av den arbeids- og reisefri perioden. 14

15 1.5.5 Fridag før turné Hvis turnéen varer mer enn 10 dager, skal arbeidstakeren så vidt mulig ha en av sine fridager lagt så nær opp til turnéstart som mulig Reise på fridager Det skal ikke reises på fridager med mindre det foreligger samtykke fra tillitsvalgte. 1.6 Særskilte godtgjøringer Arbeid mellom kl og Arbeid mellom kl og kl lønnes etter bestemmelsene for overtid, jf Kap. 2, pkt Reise og arbeid på fridager Eventuelt arbeid eller reise på fridager som ikke kompenseres med andre fridager lønnes etter bestemmelsene for overtid, jf Kap. 2, pkt Kap. 4 Særskilte bestemmelser 1. Instrumenter 1.1 Instrumenter eid av stiftelsen Stiftelsen DNBE holder normalt virksomhetens instrumenter. 1.2 Instrumenter eid av musikerne Instrumentleie Til musikere som etter avtale benytter private instrument i arbeidet, betaler arbeidsgiver refusjon for musikerens kapitalkostnader knyttet til instrumentholdet. Refusjonen skal pr. år utgjøre 5% av instrumentets anskaffelsespris. Refusjonen er begrenset oppad til kr pr. år. Begrensningene gjelder pr. musiker, men det kan i spesielle tilfeller avtales annen leie/ øvre begrensning. I grunnlaget for beregningen skal også tilleggsutstyr som for eksempel buer og kofferter tas med. Dersom anskaffelsespris ikke kan dokumenteres, legges takst til grunn. Refusjonen er ikke pensjonsgivende inntekt, og utbetales som trekkfri utgiftsrefusjon Forsikringer Musikere har rett til fri allrisiko- forsikring av private instrumenter som brukes i arbeidet. Musikere plikter til en hver tid å holde arbeidsgiver underrettet om instrumentenes verdi og gi alle opplysninger av betydning for forsikringen. Melding om skade skal omgående gis til arbeidsgiver. 1.3 Vedlikehold Musikere plikter til en hver tid å holde sine instrumenter i førsteklasses stand. Til vedlikehold og fornyelse av strenger og rør m.m., får musikere dekket utgifter etter regning tilsvarende normalt forbruk. 15

16 2. Konsertantrekk Til kjøp og vedlikehold av konsertantrekk får musikerne dekket utgifter etter regning. Arbeidsgiver kan fastsette nærmere retningslinjer. Kap. 5 Lønn 1. Lønnsregulativet 1.1 Generelt Regulativet er et bruttolønnsregulativ. Ansiennitet Årslønn pr år Alle faste tillegg beskrevet under kap. 5.2 særskilte godtgjøringer, økes med 3,5% fom Særskilte godtgjøringer 2.1 Lyd-, bilde- og distribusjonsrettigheter Det kan gjøres opptak (lyd- og billedfesting) av virksomhetens egne konserter, forestillinger, andre produksjonsresultater, samt samproduksjoner med andre profesjonelle aktører. Når det ut fra kunstneriske vurderinger er enighet mellom de lokale parter, kan det gjøres opptak i andre sammenhenger, eksempelvis generalprøver. Bruk av opptak kan benyttes i virksomhetens egne produksjoner dersom partene lokalt er enige om at dette er kunstnerisk nødvendig og/eller forsvarlig. Virksomheten skal ha rutiner for kvalitetssikring av opptak. Kvalitetssikringen skal gjøres i samarbeid med representanter for utøverne. Utøverrettighetene knyttet til å fremstille varige eller midlertidige eksemplarer av opptak som nevnt går, med de begrensninger som følger av åndsverkslovens 3, over til arbeidsgiver med mindre annet er avtalt. Rettighetene til opptak som gjøres tilgjengelig for allmennheten overdras også til arbeidsgiver uten at arbeidstaker har rett til ytterligere kompensasjon. 2.3 Konsertmester Det utbetales et funksjonstillegg til konsertmester ihht særavtale. 2.4 Seksjonsleder Det utbetales et funksjonstillegg til seksjonsleder ihht særavtale. 16

17 2.5 Gruppeleder Det utbetales et funksjonstillegg til gruppeledere ihht særavtale. 2.6 Solistiske oppgaver Utførelse av solistiske oppgaver, ut over de solopartier som er vanlig for 1. instrumenter i orkesterlitteraturen, skal honoreres særskilt. Honorarets størrelse avtales i samråd med produsent Avtalen skal inngås i god tid og helst innen seks uker før første prøve. 2.7 Multi- instrumentalist tillegg Bi instrument, plikt til 1. stemme og tilleggsinstrument inngår i multi - instrumentalisttillegget. Musikere med tilleggsinstrument har dessuten rett til to egenutviklingsuker samt fem dager (fortrinnsvis sammenhengende) per sesong. Disse skal tas ut i partiturfrie uker/dager. For tilleggsinstrument ut over det ene gjøres egen avtale med arbeidsgiver via tillitsvalgt. Med bi instrument menes instrument som normalt hører til instrumentfamilien. Med tillieggsinstrument menes instrument som ikke regnes inn i instrumentfamilien (barokkinstrumenter etc.) 2.7 Bi- instrument Til musikere med avtalt bi- instrument (for eksempel fløyte m/piccolofløyte, obo m/engelsk horn, klarinett m/bassklarinett, klarinett m/ess- klarinett og fagott m/kontrafagott) utbetales et årlig tillegg ihht særavtale. 2.8 Spillende leder/solist For arbeid som spillende leder for tutti eller som solist gis det kompensasjon etter gjeldende særavtaler. 2.9 Pålagt komitéarbeid Som vederlag for pålagt komitéarbeid (jf Kap 2, pkt 4.1) utbetales godtgjøring iht særavtale Det opprettes en stipendordning for musikeransatte som ønsker å legge inn ekstra ressurser på et fagfelt som styrker vår profil. Innholdet i denne ordningen blir beskrevet i en egen avtale. 3. Lønnsansiennitet 3.1 Generelt Tilsetting Ved tilsetting godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgstjeneste med inntil 6 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn, eller pleie av eldre og syke. Verneplikt godskrives fullt ut Nedre aldersgrense Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. 17

18 3.2 Opprykksdato Ansiennitetsdatoen fastsettes på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Datoen fastsettes til enten 1. januar eller 1. juli, avhengig av hvilken av disse datoer som ligger nærmest den faktiske ansiennitetsdato. 3.3 Permisjoner som medregnes i tjenesteansienniteten Følgende permisjoner regnes med i lønnsansienniteten: 1. Permisjon med hel eller delvis lønn. 2. Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og offentlige verv. 3. Permisjon uten lønn ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, polititjeneste og siviltjeneste. 4. Permisjon uten lønn for å utdanne seg videre for arbeid i virksomheten med inntil 2 år. Arbeidstakere som på grunn av omsorgsarbeid har fått sin utdannelse forsinket - eller utsatt kan få medregnet ytterligere inntil 1 år. 5. Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 12 måneder i lønnsansienniteten. 3.4 Overgang fra annen stilling ved virksomheten Ved overgang fra annen stilling beholder arbeidstakeren sin lønnsansiennitet. 3.5 Deltidsstillinger Arbeidstakere i deltidsstillinger rykker opp på lønnstrinnskalaen etter vanlige regler. Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelønte som over en periode på ½ år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 15 timer eller mer pr. uke. (37,5% stilling.) Ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling eller omvendt, beholder arbeidstakeren opptjent lønnsansiennitet. 4. Lønnsendringer 4.1 Særskilt grunnlag Partene lokalt kan ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnstrinnsplasseringer og annen godtgjøring når 1. det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer. 2. det i forbindelse med endret teknologi, omorganisering og omlegging av arbeidsoppgaver har skjedd vesentlige endringer (i rimelig utstrekning tas også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over lengre tidsrom) i de forhold som er lagt til grunn ved lønnsplasseringen. 3. det har skjedd betydelige endringer i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og ansvarsområde. 4.2 Rekruttering I de tilfeller hvor det er helt spesielle problemer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, kan det inngås avtale om 1. endret lønnstrinnsplassering innenfor samme stillingsgruppe, eller 18

19 2. spesiell avlønning som en personlig ordning. Slike avtaler kan bare for enkeltstående arbeidstakere og ikke for hele stillingsgrupper. 5. Utbetaling av lønn 5.1 Lønningsdag Om ikke annet er avtalt, utbetales lønn og faste tillegg senest den 12. hver måned. Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager. 5.2 Lønn før ferie En arbeidstaker kan før feriens begynnelse få utbetalt den lønn han ville få på lønningsdag som faller i hans ferie. 5.3 Forskudd I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil en månedslønn utbetalt på forskudd. Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil 2 måneders lønnsforskudd. Kap. 6 Leilighetsvis tilsatte musikere 1. Lønn og frammøte Musiker som ansettes som vikar eller ekstramusiker for et tidsrom på inntil 1 måned skal lønnes pr dag med satser beregnet på grunnlag av tariffestet lønn for månedslønnede (årslønnede) musikere. Beregningsgrunnlaget skal være summen av lønn for musiker med 6 års ansiennitet ihht overenskomsten kap. 5, pkt For musiker som ikke samtidig har fast ansettelse i et annet norsk orkester (frilansmusiker med medlemskap i MFO) skal beregningsgrunnlaget være summen av lønn for musiker med 10 års ansiennitet. For musiker som ansettes som solomusiker skal det gjeldende tillegget for solomusikere legges til beregningsgrunnlaget. Lønnen pr dag skal beregnes slik: - For dag med ett frammøte inntil 5 timer: 1/17 av månedslønn - For dag med to frammøter på til sammen inntil 6 timer: 1/13 av månedslønn - For dag med ett frammøte inntil 3 timer: 1/22 av månedslønn Dag med ett frammøte som varer mer enn 5 timer skal lønnes som dag med to frammøter (1/13 av månedslønn). Dag med ett frammøte som varer mer enn 6 timer og dag med to frammøter som til sammen varer mer enn 6 timer skal lønnes med 2 ganger satsen for ett frammøte (2 /17 av månedslønn). Satsene inkluderer lyd- og/eller billedfesting der dette inngår i lønnen for fast ansatte. 19

20 Musiker som ansettes for 1 måned eller mer lønnes etter overenskomstens ordinære lønnsbestemmelser. 2. Særskilte tillegg 2.1 Biinstrument For tjeneste med biinstrument skal det betales et tillegg på kr 120,00 pr frammøte. 3. Andre bestemmelser 3.1 Tilreisende musiker, turne I de tilfeller musikeren er tilreisende og må overnatte, skal det betales minst 1/17 av månedslønn pr. dag med enten prøve eller konsert. For øvrig gjelder de ordinære lønns- og frammøtebestemmelsene. For tjeneste på turné skal det betales minst 1/17 av månedslønn pr dag. Det skal ikke betales for eventuell fridag på turné. I de tilfeller hvor fast ansatte musikere blir gitt fridager i kompensasjon for reisetid eller andre særskilte forhold skal det betales tillegg som for dag med ett frammøte (1/17 av månedslønn) for hver fridag. 1.5 Transport Utgifter til transport av større instrumenter (cello, harpe, bass, slagverk o.l.) skal dekkes av arbeidsgiver. Kap. 7 Pensjons- og forsikringsordninger Arbeidstaker skal være sikret medlemskap i kollektiv gruppelivsforsikring, jf. Overenskomstens del A inngått mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og LO Stat. Virksomheten har tjenestepensjonsordning, yrkesskade-, gruppeliv- og reiseforsikring. Ved endring skal ordningen drøftes mellom orkesterets ledelse og MFO. Halden, Halden, Geir Rebbestad Administrerende direktør Det Norske Blåseensemble Eirik Jordal Musikernes fellesorganisasjon 20

OVERENSKOMST DEL B. Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) mellom Musikernes fellesorganisasjon. om Tariffperioden 1.5.2012-30.4.

OVERENSKOMST DEL B. Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) mellom Musikernes fellesorganisasjon. om Tariffperioden 1.5.2012-30.4. Musikernes fellesorganisasjon Overenskomst med MUNOR 1.5.2012 30.4.2014 OVERENSKOMST DEL B mellom Musikernes fellesorganisasjon og Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) om Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

OVERENSKOMST (DEL B)

OVERENSKOMST (DEL B) OVERENSKOMST (DEL B) mellom Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 på den andre siden om lønns - og arbeidsvilkår for perioden 01.04.2016 31.03.2018

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Fagforbundet Fellesorganisasjonen vedrørende

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER...

GENERELLE BESTEMMELSER... Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 1.1 OMFANG... 4 1.2 UTLYSING OG TILSETTING... 4 1.3 OPPSIGELSE OG OMPLASSERING... 4 1.4 SYKDOM, SVANGERSKAP OG FØDSEL... 5 1.5. MILITÆRTJENESTE

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Arendal kulturhus AS OG Fagforbundet

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Arendal kulturhus AS OG Fagforbundet 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM Arendal kulturhus AS OG Fagforbundet Gjeldende fra 14. februar 2017-31. mars 2018 2 Innholdsfortegnelse 1. VIRKEOMRÅDE/OMFANG... 4 2. ANSETTELSE OG OPPSIGELSE (AV ARBEIDSFORHOLD)...

Detaljer

Tilbud dato: 26. april Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst:

Tilbud dato: 26. april Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Tilbud dato: 26. april 2006 14.00 Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap

Detaljer

Overenskomst, del B. mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen

Overenskomst, del B. mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen Overenskomst, del B mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen 1 Omfang Overenskomsten gjelder for medlemmer i LO Gruppen; (Fagforbundet og Musikernes fellesorganisasjon), som er fast eller midlertidig

Detaljer

Tariffavtale 2014 2016 Kristiansand Symfoniorkester og LO-gruppen (MFO og NTL)

Tariffavtale 2014 2016 Kristiansand Symfoniorkester og LO-gruppen (MFO og NTL) Tariffavtale 2014 2016 Kristiansand Symfoniorkester og LO-gruppen (MFO og NTL) Gjeldende fra 1. mai 2014 1 Kap. 1 Generelle bestemmelser 1. Omfang Overenskomstens gjelder for medlemmer i Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER

LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN OG NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER VARIGHET: 1. APRIL 2014 31. MARS 2016 Oslo, 1. april 2014 side 1 av 20 Overenskomst 1. april

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret

S Æ R A V T A L E. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Forsvaret S Æ R A V T A L E mellom Musikernes fellesorganisasjon og Forsvaret om lønns- og arbeidsvilkår for midlertidig tilsatte musikere og sangere i Forsvarets musikk 1 Avtalens virkeområde m.v. 1.1 Omfang Denne

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

5 ARBEIDS- OG TJENESTETID

5 ARBEIDS- OG TJENESTETID 5 ARBEIDS- OG TJENESTETID For musikere som har plikt til å tjenestegjøre i Trondheimsolistene gjelder denne 5 som en prøveordning tilsvarende avtalen om prøveordning individuell tjenestetelling for TSO.

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER FOR DANSERE CARTE BLANCHE DANSETEATER

Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER FOR DANSERE CARTE BLANCHE DANSETEATER Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER FOR DANSERE CARTE BLANCHE DANSETEATER 1 ANSETTELSE/ANSIENNITET 1.1 Ansiennitet - Ansiennitet regnes fra fylte 16 år ved profesjonell utøvelse som danser. - Godkjent 3-årig høyskoleutdannelse

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene side og Kulturdepartementet og Rikskonsertene på den annen side om lønns- og arbeidsvilkår for korttidsengasjerte

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. "Sosiale bestemmelser" for overenskomstområde 10 Helse. Tilbud ny felles tekst: Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Detaljer

Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER

LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN OG NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER VARIGHET: 1. APRIL 2008 31. MARS 2010 Oslo, 15. august 2008 side 1 av 21 Overenskomst 1. april

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge OVERENSKOMST DEL B mellom Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 1.4.2016-31.3.2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og

Detaljer

TARIFFAVTALE. mellom. XX legekontor. Delta

TARIFFAVTALE. mellom. XX legekontor. Delta TARIFFAVTALE mellom XX legekontor og Delta 1. AVTALENS OMFANG Avtalens bestemmelser gjelder for heltids- og deltidsansatte arbeidstakere med medlemskap i Delta, ansatt hos XX legekontor. Del 1 Hovedavtale

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene.

2. Minstelønnsatsene: Minstelønnssatsene i 11 heves med kr 20.000,-. Generelt tillegg er innarbeidet i minstelønnssatsene. År 2010, den 22. september ble det avholdt forhandlingsmøte mellom SAMFO og Delta i anledning revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket. Forhandlingene ble holdt i SAMFOs lokaler. E

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

/// Hc. Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for. I De sosiale bestemmelsene for overenskomstområde 4 Lovisenberg prolongeres.

/// Hc. Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for. I De sosiale bestemmelsene for overenskomstområde 4 Lovisenberg prolongeres. Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Norsk Sykepleierforbund Norsk Radiografforbund

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken

Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 20.6.2012 Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken 1 Formål og anvendelsesområde Disse vilkårene gjelder for utførelse av oppdrag i Den kulturelle skolesekken når oppdragene utføres av midlertidig

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 SPEKTER UTDANNINGSFORBUNDET 2012-2014 overenskomstområde 10

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 SPEKTER UTDANNINGSFORBUNDET 2012-2014 overenskomstområde 10 I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet. Bergenskurset ATG September 2011 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokal særavtale -Reiseregulativet Bergenskurset ATG September 2011 Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger Ved ledig stilling

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren.

1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere ansatt hos forsikringstakeren. VILK TL405 0 Eff:20100101 Ver:002 Rev:007 Yrkesskadeforsikring VILKÅR TL405 Vilkår av 01.01.2010 Avløser vilkår av 01.08.2007 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helse. Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Trondheim Symfoniorkester Musikernes fellesorganisasjon Gjeldende for perioden 1. januar 2012 31. mars 2012

OVERENSKOMST mellom Trondheim Symfoniorkester Musikernes fellesorganisasjon Gjeldende for perioden 1. januar 2012 31. mars 2012 OVERENSKOMST mellom Trondheim Symfoniorkester og Musikernes fellesorganisasjon Gjeldende for perioden 1. januar 2012 31. mars 2012 Innholdsfortegnelse Orkesteroverenskomst TSO - MFO 1.4.2010 31.3.2012

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Divisjon pasienthotell

Divisjon pasienthotell MEKLERENS FORSLAG I sak 2015-008, 2015-009 og 2015-010 mellom SPEKTER og LO STAT C Divisjon pasienthotell I HOVEDAVTALE Hovedavtalen av 2013 mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Bilag 4 Arbeidsreglement

Bilag 4 Arbeidsreglement Bilag 4 Arbeidsreglement 1 Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere inkl. undervisningspersonalet i skoleverket i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 2 Innhold Kapittel 1... 3 1 Virkeområde. 3

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG UTDANNINGSFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG UTDANNINGSFORBUNDET 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS OG UTDANNINGSFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune

Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune Kurs ATG 15. januar 2009 Lokale særavtaler i Bergen kommune 1.3 Supplerende regler for overtid Når noen blir pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid, jf HTA kap. 6, og overtidsarbeidet varer mer

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016

SPEKTER. SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening 2014-2016 SPEKTER 2014-2016 SPEKTER og SAN/Norges Farmaceutiske Forening B-dels-overenskomster Sykehusapotekene HF OUS HF Sjukehusapoteka Vest HF Helse Bergen HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Sykehusapotek Nord

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

NTO - Fagforbundet. Kapitel 1 FELLESBESTEMMELSER. 1 Bestemmelsenes omfang

NTO - Fagforbundet. Kapitel 1 FELLESBESTEMMELSER. 1 Bestemmelsenes omfang NTO - Fagforbundet Kapitel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 Bestemmelsenes omfang 1.1. Hovedregel Overenskomsten gjelder for Agder Teater, Beaivvas Sami Nasunalateahter, Black Box Teater, Carte Blanche Danseteater,

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER

TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA OG FAGFORBUNDET FOR PERSONLIGE ASSISTENTER / FUNKSJONSASSISTENTER Tariffperioden 01.07.2016-30.06.2018 TARIFFAVTALE MELLOM ULOBA - INDEPENDENT LIVING

Detaljer

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helseforetak

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helseforetak Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 10 Helseforetak År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Delta Parat Bibliotekarforbundet

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. LO Stat og Musikernes Fellesorganisasjon. på den ene siden og. Spekter og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

OVERENSKOMST. mellom. LO Stat og Musikernes Fellesorganisasjon. på den ene siden og. Spekter og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester OVERENSKOMST mellom LO Stat og Musikernes Fellesorganisasjon på den ene siden og Spekter og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester på den andre siden om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 01.04.2014 31.03.2016

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen.

Side i av 5 PROTOKOLL. Overenskomstens 13-del prolongeres med de endringer som fremgår av vedlegg til protokollen. Side i av 5 PROTOKOLL År 2016, den 25. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Fellesorganisasjonen vedrørende overenskomstens del B. Resultatet omfatter medlemmer av

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og OVERENSKOMST DEL B mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening på den andre siden om lønns

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Overenskomst del B 2014-2016

Overenskomst del B 2014-2016 Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg Overenskomst del B 2014-2016 FAGFORBUNDET, NORSK SYKEPLEIERFORBUND, DELTA, NORSK FYSIOTERAPAUTFORBUND OG ERGOTERAPEUTENE Fremmer felles følgende krav dok 3 Kravdokument

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG 1.1 Hovedregel Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016

Overenskomst del B. mellom. Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og. Delta. for. Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Overenskomst del B mellom Norlandia Care Norge AS Eldreomsorg og Delta for Overenskomstperiode 1.5.2014 30.4.2016 Kravdokument 2 14. november kl. 09:30 Det tas forbehold om nye og/eller endrede krav. 1

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

OVERENSKOMSTPERIODEN

OVERENSKOMSTPERIODEN 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA BARNEHAGENE AS NORLANDIA BARNEHAGENE II AS ONKEL TOMM S HYTTE AS ARKEN BARNEHAGE AS ITS SOLBARNEHAGER AS OG FAGFORBUNDET OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NAVO Område 1 TEATER mellom LO Stat/Fagforbundet og NAVO/Norsk teater og orkesterforening

NAVO Område 1 TEATER mellom LO Stat/Fagforbundet og NAVO/Norsk teater og orkesterforening NAVO Område 1 TEATER For avtaleperioden 1.5.2006 30.4.2008 NAVO Område 1 TEATER Fagforbundet, informasjonsavdelingen. Trykk: Reprografisk Industri. Opplag: 1500. mellom LO Stat/Fagforbundet og NAVO/Norsk

Detaljer