OVERENSKOMST (DEL B) Musikernes fellesorganisasjon. Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno mellom. på den ene siden. på den andre siden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERENSKOMST (DEL B) Musikernes fellesorganisasjon. Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734. mellom. på den ene siden. på den andre siden"

Transkript

1 OVERENSKOMST (DEL B) mellom Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 på den andre siden om lønns - og arbeidsvilkår for perioden

2 Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser Omfang Utlysing og tilsetting Oppsigelse og omplassering Sykdom, svangerskap og fødsel Militærtjeneste og siviltjeneste Permisjon Dødsfall Yrkesskade eller yrkessykdom Bedriftshelsetjeneste... 8 Kap. 2 Arbeidstid m.m Definisjoner Arbeidstid Arbeidsplaner Arbeidspliktens omfang Overtid og merarbeid Ferie og fritid Kap. 3 Reise- og turnébestemmelser Alminnelige bestemmelser Kap. 4 Særskilte bestemmelser Instrumenter Konsertantrekk Kap. 5 Lønn Lønnsregulativet Særskilte godtgjøringer Lønnsansiennitet Lønnsendringer Utbetaling av lønn...18 Kap. 6 Leilighetsvis tilsatte musikere Lønn og frammøte Særskilte tillegg Andre bestemmelser Kap. 7 Pensjons- og forsikringsordninger

3 Kap. 1 Generelle bestemmelser 1. Omfang Overenskomstens gjelder for medlemmer i Musikernes fellesorganisasjon som er fast eller midlertidig tilsatt i Stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734 (DNBE). Virksomhetens øverste ledelse er ikke omfattet av overenskomsten. 2. Utlysing og tilsetting 2.1 Utlysing Ledige stillinger skal også utlyses internt. 2.2 Kvalifikasjoner Ved tilsetting skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (relevant teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen). 3. Oppsigelse og omplassering 3.1 Oppsigelsesfrist Hovedregel Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet Særskilte oppsigelsesfrister For arbeidstakere som er tilsatt med prøvetid gjelder det i prøvetiden en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned. For øvrig gjelder oppsigelsesfristene i arbeidsmiljøloven 15-3 nr Omplassering Musikere Når praktiske eller kunstneriske hensyn tilsier det, kan en musiker omplasseres til en annen plass i ensemblet. Før arbeidsgiver fatter vedtak om omplassering, skal saken drøftes med musikeren og musikernes tillitsvalgte, og vurderes av virksomhetens kunstneriske ledelse i samråd med et sakkyndig utvalg av musikere. En musiker kan også selv søke omplassering til annen plass i ensemblet. Søknaden skal drøftes med musikernes tillitsvalgte og kan om nødvendig legges fram for den kunstneriske ledelsen og det sakkyndige utvalget. Dersom en fast tilsatt musiker med 10 års tjeneste eller mer i en stilling blir omplassert til en lavere lønnet stilling, skal musikeren beholde sin lønnsplassering i den opprinnelige stillingen. Musikere med mindre enn 10 års tjeneste i den opprinnelige stillingen, lønnsplasseres i den nye stillingen, med et tillegg som svarer til like mange tideler av differansen mellom lønnen i den tidligere og i den nye stillingen, som antall tjenesteår i den høyere lønnede stillingen. 3

4 3.2.2 Andre Ved omplassering eller overgang til lavere lønnet stilling pga. sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin tidligere lønnstrinnsplassering som en personlig ordning. 4. Sykdom, svangerskap og fødsel 4.1 Generelt Utbetaling av lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon Stiftelsen DNBE utbetaler lønn ved sykdom, fødsel og adopsjon så lenge arbeidstakeren har rett til slik lønn etter folketrygdloven. Refusjonsbeløpet fra folketrygden for tilsvarende periode tilfaller Stiftelsen DNBE. Retten til lønn etter denne paragraf opphører ved utløpet av eventuell oppsigelsesfrist. For arbeidstakere som er midlertidig tilsatt, utløper retten når tilsettingsforholdet opphører. Eventuelle forpliktelser går fra dette tidspunkt over på folketrygden Lønnens størrelse Med lønn og sykelønn menes i disse bestemmelsene full ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt tjenesteplan, fra første dag under fraværet, så lenge arbeidsgiver har rett til refusjon fra folketrygden Fradrag for trygd I ytelsene skal det gjøres fradrag for offentlige trygdeytelser som arbeidstakeren mottar i perioden. Dersom det blir innvilget trygdeytelser for et tidsrom tilbake hvor sykelønn eller fødsels- eller adopsjonspenger allerede er utbetalt, kan Stiftelsen DNBE kreve overført en så stor del av trygdeytelsene at sykelønn og fødsels- eller adopsjonspenger for tilsvarende tidsrom dekkes. 4.2 Sykdom Retten til sykelønn Arbeidstaker som har tiltrådt stillingen har rett til sykelønn fra første sykedag. Etter utløpet av arbeidsgiverperioden er retten betinget av refusjon fra folketrygden Egenmelding Sykdomsforfall skal meldes snarest mulig til arbeidsgiver med opplysninger om fraværets sannsynlige varighet. Fravær ut over egenmeldingsperioden må legitimeres med sykemelding fra lege Friskmelding Om sykdommen har vart utover egenmeldingsperioden kan Stiftelsen DNBE kreve friskmelding fra lege før arbeidet gjenopptas Refusjon og erstatning Stiftelsen DNBE har rett til å gjøre sitt tap i form av utbetalt lønn under sykdom gjeldende direkte mot skadevolder eller vedkommende forsikringsselskap. 4

5 4.3 Svangerskap og fødsel Opptjening og permisjonens lengde Arbeidstaker som har vært i inntektsgivende arbeid i 6 av de siste 10 måneder før nedkomst, har rett til lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, jf folketrygdloven kapittel Varsel Arbeidstakeren skal i god tid varsle om når permisjonen ønskes avviklet Arbeid under svangerskap Hvis arbeidet pga. svangerskapet ikke kan utføres tilfredsstillende, kan ledelsen drøfte med arbeidstakeren og hennes tillitsvalgte at inntil 1 ½ måned av permisjonen skal tas før nedkomstdatoen. Arbeidstakerens ønske skal tillegges avgjørende vekt Ny permisjon Arbeidstaker som har hatt fødselspermisjon med lønn, må ha gjeninntrådt i stillingen i minst en måned for å ha rett til lønn under ny fødselspermisjon Amming Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn Omsorgspermisjon for faren I forbindelse med fødsel har faren rett til 2 ukers omsorgspermisjon med lønn, dersom han bor sammen med moren og nytter tida til omsorg for familie og hjem, jf arbeidsmiljøloven 31 nr Farens rett til permisjon med lønn Dersom moren gjeninntrer i arbeidet før hun har mottatt lønn i det lovfestede antall uker, har faren, når han fyller vilkårene om tjenestetid, rett til permisjon med lønn for den resterende del av perioden, på de vilkår og i det omfang som framgår av folketrygdloven 14-9 og Farens rett etter dette punkt er ikke avhengig av at moren er arbeidstaker ved Stiftelsen DNBE. 4.4 Adopsjon Ved adopsjon av barn under 15 år gis adoptivforeldre som har 6 måneders forutgående, sammenhengende tjeneste rett til permisjon med lønn for samme tidsrom som arbeidstakeren får omsorgspenger etter folketrygdloven Barn og barnepassers sykdom Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til fri med lønn for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, jf arbeidsmiljøloven Militærtjeneste og siviltjeneste 5.1 Rett til lønn Arbeidstaker som møter til pliktig repetisjonsøvelse i forsvaret eller sivilforsvaret beholder sin lønn i Stiftelsen DNBE under øvelsen. Forutsetning er at arbeidstaker melder inn perioden for repetisjonsøvelsen til arbeidsgiver umiddelbart og senest en uke etter at han selv er gjort kjent med denne. Kopi av innkalling sendes arbeidsgiver. 5

6 5.2 Lønnens størrelse Lønnen fastsettes iht pkt Det gjøres fradrag for godtgjøringer som arbeidstakeren mottar fra forsvaret eller sivilforsvaret. Dokumentasjon på godtgjøring sendes arbeidsgiver. 5.3 Ferieopptjening Ferie opptjenes som om arbeidstakeren var i ordinært arbeid. 6. Permisjon Stiftelsen DNBE s permisjonsreglement regulerer velferdspermisjoner, studiepermisjoner/studieuke og andre permisjoner. Merknad: Reglementets bestemmelser om retten til en studieuke og studiepermisjon er framforhandlet ved inngåelse av denne overenskomsten, og kan bare endres i samråd med tillitsvalgte. 7. Dødsfall 7.1 Generelt For arbeidstakere som er tilsatt ved Stiftelsen DNBE, herunder arbeidstakere som går på attføring, utbetales ved dødsfall et engangsbeløp til ektefelle/ registrert partner/ samboer og andre som for en vesentlig del ble forsørget av arbeidstakeren. 7.2 Erstatningens størrelse Heltidstilsatte Under 51 år: 10,0.G 51 år 9,5 G 52 år 9,0 G 53 år 8,5 G 54 år 8,0 G 55 år 7,5 G 56 år 7,0 G 57 år 6,5 G 58 år 6,0 G 59 år 5,5 G Over 59 år 5,0 G G = grunnbeløpet i Folketrygden. 6

7 7.2.2 Deltidstilsatte For deltidstilsatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken - dog slik at minste utbetaling er 2 G, og for arbeidstakere med 32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp. Slik avkorting foretas ikke når arbeidstiden i inntil 1 år reduseres i medhold av arbeidsmiljøloven 46 A. 7.3 Begunstigelse Rekkefølge Forsikringssummen utbetales i slik rekkefølge (ugjenkallelig begunstiget i den rekkefølge de er nevnt): 1. Avdødes ektefelle eller registrerte partner (se dog nr. 3). 2. Samboer (se dog nr. 3). 3. Barn under 18 år. Disse skal ha utbetalt minst 40% av erstatningsbeløpet selv om det er erstatningsberettiget ektefelle, registrert partner eller samboer. 4. Andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde Samboer Som samboer regnes person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren, eller som kan dokumentere at samboerforholdet har bestått i de siste 2 år. Dette gjelder ikke dersom det på det tidspunktet forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap etter partnerskapsloven kunne inngås. 7.4 Forsikringsplikt Stiftelsen DNBE plikter å tegne gruppelivsforsikring til dekning av ovennevnte ytelser. Før Stiftelsen DNBE velger forsikringsselskap skal valg av selskap drøftes med de tillitsvalgte. 7.5 Utbetaling Stiftelsen DNBE plikter umiddelbart å melde dødsfall til forsikringsselskapet. 8. Yrkesskade eller yrkessykdom 8.1 Yrkesskade Ved yrkesskade eller yrkessykdom (godkjent av folketrygden som yrkesskade) som følge av arbeid i Stiftelsen DNBE, tilstås en engangserstatning utregnet etter folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet. 8.2 Skade på reise Tilsvarende erstatning som ved yrkesskade ytes når arbeidstakeren skades ved ulykke på direkte reise mellom hjem og arbeidssted, og på tjenestereise. 7

8 8.3 Hvem omfattes Alle arbeidstakere tilsatt i Stiftelsen DNBE omfattes av ordningen. Arbeidstakere som har vært tilsatt i Stiftelsen DNBE dekkes også forutsatt at skaden kan tilbakeføres til arbeid i stiftelsen. 8.4 Tap i framtidig erverv Ved yrkesskade/yrkessykdom som fører til ervervsmessig uførhet på 100%, settes erstatningssummen til 15G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige uførhet er lavere. 8.5 Menerstatning Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15% ytes i tillegg menerstatning på følgende måte: 15-30% medisinsk invaliditet 1G 30-70% " " 2G Over 70% " " 3G 8.6 Død Når yrkesskade/yrkessykdom medfører død, utbetales et beløp på 15G til de etterlatte som definert i pkt Samordning av pkt. 7 og 8 Den samlede erstatning til de etterlatte etter pkt. 7 og 8 kan ikke overstige 18G. 8.8 Samordning med lov om yrkesskadeforsikring I de tilfelle lov om yrkesskadeforsikring medfører høyere erstatning enn etter disse bestemmelser, utbetales bare erstatning etter loven. I de tilfelle der den skadelidte eller etterlatte vil oppnå høyere samlet erstatning etter disse bestemmelser enn etter lov om yrkesskadeforsikting, utbetales differansen i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. 8.9 Forsikringsplikt Stiftelsen DNBE plikter å tegne forsikring som dekker ovennevnte ytelser, jf for øvrig pkt Dekning av utgifter Under sykdomsfravær som følge av ulykkestilfelle i tjenesten, får den skadede i tillegg til lønn etter pkt. 4.2, dekket alle utgifter til lege, medisin og forbindingssaker, og fysikalsk behandling i forbindelse med skaden Utbetaling Stiftelsen DNBE plikter umiddelbart å melde skadetilfellet til forsikringsselskapet. 9. Bedriftshelsetjeneste Det skal være etablert bedriftshelsetjeneste ved Stiftelsen DNBE. Kap. 2 Arbeidstid m.m. 8

9 1. Definisjoner 1.1 Sesong Med sesong menes tidsrommet 1. august til 31. juli påfølgende år. 2. Arbeidstid 2.1 Ordinær arbeidstid Arbeidstiden er inntil 8 timer pr. dag og 37,5 timer pr. uke. Arbeidstiden er inntil 35,5 timer pr.uke i de tilfeller som kommer inn under aml 10 4 (4). Den daglige arbeidstiden skal fortrinnsvis ligge mellom kl og kl I partiturfrie uker regnes arbeidstid innenfor I denne perioden kan arbeidsgiver i særskilte tilfeller kalle inn til møter7samtale som ikke ligger inne i vanlig arbeidsplan, dersom denne mener det er et behov. Er det grunner som vanskeliggjør en slik tilgjengelighet skal det i god tid søkes om permisjon for de dager det gjelder Delt dagsverk Med delt dagsverk menes en arbeidstidsordning der den daglige arbeidstid deles opp i to eller flere frammøter pr. dag. Kompensasjon for delt dagsverk er inkludert i ordinær lønn. 2.2 Arbeidstid For musikere skal arbeidstid på podiet normalt ikke overstige 5 timer per dag/25 timer pr uke. Arbeidstiden kan i inntil 8 perioder pr. år gjennomsnittsberegnes over 4 uker. Den maksimale podietiden for en uke skal ikke overstige 35 timer i en gjennomsnittsberegningsperiode. Den totale podietiden skal ikke overstige 100 timer innenfor 4 ukers perioden. Den praktiske gjennomføring av gjennomsnittsperiodene skal drøftes med de tillitsvalgte. Arbeidsgiver kan benytte musikere på podiet frem til kl.0130 seks (6) dager per år, der driftsopplegget krever nattarbeid, uten at dette utløser overtidsbetaling. 2.3 Forberedelser, øving m.m. For musikere skal som hovedregel 12,5 timer og aldri mindre enn 10 timer, av den ukentlige arbeidstiden ikke bindes i arbeidsplanen, men brukes til egenøving. 3. Arbeidsplaner For arbeidstakere som utfører arbeid til forskjellige tider i døgnet skal arbeidsgiver i samarbeid med tillitsvalgte sette opp arbeidsplaner som viser arbeidstakerens arbeids- og fritid, jf arbeidsmiljøloven Senest 2 måneder før begynnelsen av hvert halvår, skal det settes opp en foreløpig arbeidsplan for den musikalske podietiden. Det skal deretter settes opp endelige og detaljerte arbeidsplaner for den musikalske podietiden for seks uker av gangen. Inntreffer det uforutsette omstendigheter, kan den oppsatte arbeidsplanen endres frem og inntil 14 dager før den trer i kraft med hjemmel i arbeidsmiljølovens I de uker hvor den musikalske podietiden ikke utnyttes til fulle (25t) skal overskytende tid kunne hentes ut til annet medvirkende arbeid i samme uke. Slikt medvirkende arbeid skal også varsles med hjemmel i arbeidsmiljølovens 10-3, senest 14 dager før. Tid til selvøvning (12,5t) vil i hovedsak stå urørt, men kan forskyves i perioder med gjennomsnittsberegning 9

10 av arbeidstiden. Notemateriell skal så langt som mulig være tilgjengelig senest syv uker før produksjonsstart. 4. Arbeidspliktens omfang 4.1 Generelt Musikere plikter å delta i alt arbeid som fremgår av arbeidsplanen. Musikere plikter også å delta i arbeid knyttet til kunstnerisk råd, rådsutvalg, programråd og andre samarbeidsfora opprettet av arbeidsgiver. For musikere gjelder arbeidsplikten også medvirkning for kringkasting (direkte sending eller opptak) samt utgivelser, transmisjoner og overføringer i de til enhver tid tilgjengelige digitale og analoge formater og medier. Mindre grupper skal kunne representere DNBE i produksjoner der ensemblet blir tydelig definert som en samarbeidspartner, gjennom reklamemateriell etc. Dette så lenge oppdraget ligger innenfor arbeidstidsbestemmelsene for den/den medvirkende. Produksjonene bør drøftes med de valgte kunstneriske råd. Gjelder oppdraget færre en tre musikere skal det være frivillighet forbundet med gjennomføringen. 4.2 Prøver Dagprøver Prøver skal normalt foregå innenfor tidsrommet kl Akustikkprøver skal normalt ikke overstige 1,5 timer Ettermiddags og kveldsprøver Dersom det er nødvendig kan prøver eller forestilling legges til kveldstid med avslutning senest kl inntil 25 kvelder pr. sesong. For arbeid ut over disse begrensningene betales det tillegg tilsvarende overtidstillegget for samme tidsrom, jf pkt Forestillinger Forestillinger som slutter etter kl , men før kl , utløser ikke overtid. Unntak er avvik fra arbeidsplan på konsertdagen Pauser Under prøvene skal det være hvilepauser som inngår i tjenestetiden. Det kan avholdes sammenhengende prøver inntil 90 minutter før pause gjennomføres Unntak Det kan i spesielle tilfeller avtales andre tjenestetidsordninger. 4.3 Dersom DNBE skal gjennomføre flere konserter samme dag, skal disse i utgangspunktet ha samme repertoar. Unntak skal av administrasjonen drøftes med KR og tillitsvalgt i god tid, jfr kap 2 3 i overenskomsten

11 Når DNBE holder prøver og konserter skal lokalet i utgangspunktet holde innendørstemperatur, dvs minimum 19 grader. Unntak skal av administrasjonen drøftes med KR og tillitsvalgt i god tid, jfr kap 2 3 i overenskomsten. Dersom en ankommer et prøve- /konsertlokale der temperaturen viser seg å ligge under den angitte temperaturgrensen, skal det foretas en vurdering av produsent etter drøftinger med verneombud om prøven/konserten skal gjennomføres etter oppsatt plan. 5. Overtid og merarbeid 5.1 Definisjoner Overtid Med overtid menes alt pålagt arbeid ut over det antall arbeidstimer pr. dag eller uke som er fastsatt for arbeidstaker i hel stilling Merarbeid For arbeidstaker som har redusert arbeidstid eller som er deltidstilsatt, regnes arbeidstid som går ut over ut over den avtalte, men ikke ut over den fastsatte arbeidstiden for hel stilling, som merarbeid Timelønn for overtid Med timelønn for overtid menes årslønn i hel stilling dividert med Alminnelig timelønn Med alminnelig timelønn menes for arbeidstakere med 37,5 times arbeidsuke årslønn i hel stilling dividert med For arbeidstakere med kortere ukentlig arbeidstid, reduseres divisoren tilsvarende, jf kap 2, pkt Generelt Avspasering av overtid Etter avtale kan arbeidet overtid avspaseres time for time, med utbetaling av overtidstillegget, jf pkt Unntak Arbeidstakere som har arbeid av ledende art, eller som har en særlig selvstendig stilling, er unntatt fra bestemmelsene om overtidsbetaling. Hvilke arbeidstakere dette gjelder går fram av de til enhver tid gjeldende individuelle arbeidskontrakter. Arbeidstakere som er unntatt kan etter særavtale gis en fast godtgjøring. 5.3 Betaling for overtid og merarbeid Alminnelig overtidsbetaling De første 4 timene overtid lønnes med timelønn for overtid med 50% tillegg. Overtid ut over 4 timer lønnes med timelønn for overtid med 100% tillegg Forhøyet overtidsbetaling Overtid lønnes i alle tilfeller med timelønn for overtid med 100% tillegg i følgende tidsrom: 1. Mellom kl og kl neste dag. 11

12 2. Lørdager og søndager. 3. Etter den ordinære arbeidstidens slutt på dager før helgedager. 4. Helge- og høytidsdager. 5. Påskeaften. 6. Etter kl på pinseaften og julaften Betaling for merarbeid Merarbeid lønnes med alminnelig timelønn Tilkalling For overtid og merarbeid som etter tilkalling ikke finner sted umiddelbart etter eller før ordinær arbeidstid, skal det betales for minst 3 timer. Hvis arbeidet avbrytes, betales det ikke for nytt frammøte dersom arbeidet påbegynnes igjen innenfor de 3 timene. Arbeid ut over 3 timer avrundes oppover til nærmeste halve time Avrunding Overtid og merarbeid summeres for hver måned. Grunnlaget for betalingen er faktisk arbeidet overtid eller merarbeid avrundet nedover til nærmeste hele time. 6. Ferie og fritid 6.1 Ferie Generelt Ferie gis i samsvar med bestemmelsene i ferieloven og overenskomstens del A. 4 uker sammenhengende ferie legges mellom 20. juni og 20. august, med mindre noe annet er avtalt. Den 5. ferieuken legges fortrinnsvis til skolens vinterferie Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år Ekstraferien for arbeidstakere over 60 år, jf ferieloven 5 nr. 2, kan ikke kreves lagt til tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter for avviklingen av det arbeidet som skal utføres i henhold til oppsatte planer. Det er likevel en forutsetning at arbeidstakerens ønsker når det gjelder avviklingen av ekstraferien imøtekommes så langt som mulig Sykdom under ferieavvikling Se ferieloven. 6.2 Tjenestefri for musikere Etter ferie 12

13 De første to ukene etter avviklet sommerferie skal musikere disponere til forberedelser, øving, faglig ajourhold og utvikling, jf pkt Etter verneplikttjeneste Etter fravær på grunn av pålagt førstegangstjeneste eller pålagt repetisjonsøvelse på minst 2 uker skal musikere gis rimelig tid til forberedelser, øving, faglig ajourhold og utvikling, jf pkt Etter fødselspermisjon Etter lengre tids fravær på grunn av lovfestet fødselspermisjon skal musikere gis minimum 2 ukers oppøving før orkestertjenesten gjenopptas. 6.3 Annen arbeidsfri Lørdager, søndager og andre helligdager Arbeid på lørdager, søndager og helligdager begrenses normalt til 24 dager innenfor 12 helger totalt per sesong (august- august). Arbeid på disse dagene inngår i den ukentlige arbeidstiden. Etter arbeid på søndag eller helligdag har musikere rett til arbeidsfri nærmeste etterfølgende hverdag eller i tilknytning til nærmeste foregående eller etterfølgende ordinære fridag. Det kan i spesielle tilfeller inngås avtale om arbeid ut over disse begrensningene Jul og påske Musikere har rett til tjenestefri 1 uke i julen og 8 dager i påsken mai 17. mail anses som tradisjonell konsertdag med arbeidsplikt for musikerne. Jobbing på 17. mai, gis rett til fri 18. mai. Kap. 3 Reise- og turnébestemmelser 1. Alminnelige bestemmelser 1.1 Definisjoner m.m Turné Med turné forstås reise knyttet til konsert eller forestilling med overnatting Tjenestereise Med tjenestereise menes reiser som ikke er direkte knyttet til konsert eller forestilling. 1.2 Statens reiseregulativ 1. Statens regulativ for reiser innenlands og utenlands gjelder for reiser for Stiftelsen DNBE. 2. For reiser utenlands og for reiser av særlig art, kan det inngås særavtale om annen godtgjøring enn bestemt i reiseregulativene. Bestemmelsene i dette kapitlet kan også fravikes i slik særavtale. 3. Kostgodtgjørelse på turneer med to eller flere overnattinger utbetales på forskudd. 1.3 Tjenestereiser 13

14 For beregning av arbeidstid på tjenestereiser gjelder bestemmelsene i hovedtariffavtalen i staten (fellesbestemmelsene 8, pr ). 1.4 Turneplikt for musikere Musikere plikter å delta på turnéer i inntil 35 dager pr sesong med mindre annet er avtalt. Hvis reisetiden siste reisedag på turnéer overstiger 5 timer, eller hvis hjemkomsten til arbeidsstedet finner sted etter kl , skal det være en tjenestefri periode på minst 12 timer. Spørsmålet om eventuell prøve neste dag og tidspunktet for denne avgjøres for øvrig i samråd med tillitsvalgte. Etter turnéer på 3 dager eller mer skal musikerne ha en fridag. Arbeid på lørdager, søndager og helligdager i forbindelse med turne inkluderes i antall helgetjenester jfr. Kap. 2, pkt Reiserute Turne er definert som reise med overnatting og skal følge tidsfrister som arbeidsplanen. Godkjent reiserute skal foreligge tillitsvalgte 14 dager før avreise. Endringer kan deretter bare skje i samråd med tillitsvalgte Innkvartering Innkvartering skal være på hotell av høy standard. Dersom slikt ikke finnes, skal beste tilgjengelige hotell eller innkvarteringssted benyttes. Hver arbeidstaker skal så langt det er mulig ha eget værelse med bad eller dusj, samt WC. Der hvor dette ikke er mulig, skal en rimelig fordeling drøftes med tillitsvalgte. 1.5 Reisetid, arbeidstid, fritid Daglig reise- og arbeidstid Reise- og arbeidstid legges mellom kl og kl Den totale reise- og arbeidstid skal ikke overstige 12 timer pr. dag, med mindre annet er påkrevet på utreise- og hjemreisedager Reisetid på dager med konsert eller forestilling. Med tanke på at vi i framtiden skal rette vår virksomhet i større grad utenfor Østfold ønsker vi å begrense omfanget på reisetiden for å sikre kvaliteten på fremførelsene. På dagsreiser uten overnatting skal den effektive reisetiden ikke overstige 5 timer på dager med konsert eller forestilling. På reise med overnatting skal ikke reisetiden overstige 6 timer på dager med konsert eller forestilling Pause Det skal i løpet av arbeidsdagen være en pause på minimum 2 timer. Pausen skal fortrinnsvis legges mellom reise/prøve og forestilling/konsert, men kan legges til et annet tidspunkt etter avtale med de tillitsvalgte Arbeids- og reisefri periode Det skal i løpet av døgnet være en arbeids- og reisefri periode på minimum 10 timer. Tidsrommet mellom kl og kl skal så vidt mulig omfattes av den arbeids- og reisefri perioden. 14

15 1.5.5 Fridag før turné Hvis turnéen varer mer enn 10 dager, skal arbeidstakeren så vidt mulig ha en av sine fridager lagt så nær opp til turnéstart som mulig Reise på fridager Det skal ikke reises på fridager med mindre det foreligger samtykke fra tillitsvalgte. 1.6 Særskilte godtgjøringer Arbeid mellom kl og Arbeid mellom kl og kl lønnes etter bestemmelsene for overtid, jf Kap. 2, pkt Reise og arbeid på fridager Eventuelt arbeid eller reise på fridager som ikke kompenseres med andre fridager lønnes etter bestemmelsene for overtid, jf Kap. 2, pkt Kap. 4 Særskilte bestemmelser 1. Instrumenter 1.1 Instrumenter eid av stiftelsen Stiftelsen DNBE holder normalt virksomhetens instrumenter. 1.2 Instrumenter eid av musikerne Instrumentleie Til musikere som etter avtale benytter private instrument i arbeidet, betaler arbeidsgiver refusjon for musikerens kapitalkostnader knyttet til instrumentholdet. Refusjonen skal pr. år utgjøre 5% av instrumentets anskaffelsespris. Refusjonen er begrenset oppad til kr pr. år. Begrensningene gjelder pr. musiker, men det kan i spesielle tilfeller avtales annen leie/ øvre begrensning. I grunnlaget for beregningen skal også tilleggsutstyr som for eksempel buer og kofferter tas med. Dersom anskaffelsespris ikke kan dokumenteres, legges takst til grunn. Refusjonen er ikke pensjonsgivende inntekt, og utbetales som trekkfri utgiftsrefusjon Forsikringer Musikere har rett til fri allrisiko- forsikring av private instrumenter som brukes i arbeidet. Musikere plikter til en hver tid å holde arbeidsgiver underrettet om instrumentenes verdi og gi alle opplysninger av betydning for forsikringen. Melding om skade skal omgående gis til arbeidsgiver. 1.3 Vedlikehold Musikere plikter til en hver tid å holde sine instrumenter i førsteklasses stand. Til vedlikehold og fornyelse av strenger og rør m.m., får musikere dekket utgifter etter regning tilsvarende normalt forbruk. 15

16 2. Konsertantrekk Til kjøp og vedlikehold av konsertantrekk får musikerne dekket utgifter etter regning. Arbeidsgiver kan fastsette nærmere retningslinjer. Kap. 5 Lønn 1. Lønnsregulativet 1.1 Generelt Regulativet er et bruttolønnsregulativ. Ansiennitet Årslønn pr år Alle faste tillegg beskrevet under kap. 5.2 særskilte godtgjøringer, økes med 3,5% fom Særskilte godtgjøringer 2.1 Lyd-, bilde- og distribusjonsrettigheter Det kan gjøres opptak (lyd- og billedfesting) av virksomhetens egne konserter, forestillinger, andre produksjonsresultater, samt samproduksjoner med andre profesjonelle aktører. Når det ut fra kunstneriske vurderinger er enighet mellom de lokale parter, kan det gjøres opptak i andre sammenhenger, eksempelvis generalprøver. Bruk av opptak kan benyttes i virksomhetens egne produksjoner dersom partene lokalt er enige om at dette er kunstnerisk nødvendig og/eller forsvarlig. Virksomheten skal ha rutiner for kvalitetssikring av opptak. Kvalitetssikringen skal gjøres i samarbeid med representanter for utøverne. Utøverrettighetene knyttet til å fremstille varige eller midlertidige eksemplarer av opptak som nevnt går, med de begrensninger som følger av åndsverkslovens 3, over til arbeidsgiver med mindre annet er avtalt. Rettighetene til opptak som gjøres tilgjengelig for allmennheten overdras også til arbeidsgiver uten at arbeidstaker har rett til ytterligere kompensasjon. 2.3 Konsertmester Det utbetales et funksjonstillegg til konsertmester ihht særavtale. 2.4 Seksjonsleder Det utbetales et funksjonstillegg til seksjonsleder ihht særavtale. 16

17 2.5 Gruppeleder Det utbetales et funksjonstillegg til gruppeledere ihht særavtale. 2.6 Solistiske oppgaver Utførelse av solistiske oppgaver, ut over de solopartier som er vanlig for 1. instrumenter i orkesterlitteraturen, skal honoreres særskilt. Honorarets størrelse avtales i samråd med produsent Avtalen skal inngås i god tid og helst innen seks uker før første prøve. 2.7 Multi- instrumentalist tillegg Bi instrument, plikt til 1. stemme og tilleggsinstrument inngår i multi - instrumentalisttillegget. Musikere med tilleggsinstrument har dessuten rett til to egenutviklingsuker samt fem dager (fortrinnsvis sammenhengende) per sesong. Disse skal tas ut i partiturfrie uker/dager. For tilleggsinstrument ut over det ene gjøres egen avtale med arbeidsgiver via tillitsvalgt. Med bi instrument menes instrument som normalt hører til instrumentfamilien. Med tillieggsinstrument menes instrument som ikke regnes inn i instrumentfamilien (barokkinstrumenter etc.) 2.7 Bi- instrument Til musikere med avtalt bi- instrument (for eksempel fløyte m/piccolofløyte, obo m/engelsk horn, klarinett m/bassklarinett, klarinett m/ess- klarinett og fagott m/kontrafagott) utbetales et årlig tillegg ihht særavtale. 2.8 Spillende leder/solist For arbeid som spillende leder for tutti eller som solist gis det kompensasjon etter gjeldende særavtaler. 2.9 Pålagt komitéarbeid Som vederlag for pålagt komitéarbeid (jf Kap 2, pkt 4.1) utbetales godtgjøring iht særavtale Det opprettes en stipendordning for musikeransatte som ønsker å legge inn ekstra ressurser på et fagfelt som styrker vår profil. Innholdet i denne ordningen blir beskrevet i en egen avtale. 3. Lønnsansiennitet 3.1 Generelt Tilsetting Ved tilsetting godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgstjeneste med inntil 6 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn, eller pleie av eldre og syke. Verneplikt godskrives fullt ut Nedre aldersgrense Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. 17

OVERENSKOMST DEL B. Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) mellom Musikernes fellesorganisasjon. om Tariffperioden 1.5.2012-30.4.

OVERENSKOMST DEL B. Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) mellom Musikernes fellesorganisasjon. om Tariffperioden 1.5.2012-30.4. Musikernes fellesorganisasjon Overenskomst med MUNOR 1.5.2012 30.4.2014 OVERENSKOMST DEL B mellom Musikernes fellesorganisasjon og Musikkselskapet Nordvegen AS (MUNOR) om Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge. på den ene siden. Den Norske Opera & Ballett AS

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Musikernes fellesorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge. på den ene siden. Den Norske Opera & Ballett AS OVERENSKOMST DEL B mellom Musikernes fellesorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge på den ene siden og Den Norske Opera & Ballett AS og Arbeidsgiverforeningen Spekter på den andre siden om lønns- og

Detaljer

LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER

LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN OG NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER VARIGHET: 1. APRIL 2014 31. MARS 2016 Oslo, 1. april 2014 side 1 av 20 Overenskomst 1. april

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og OVERENSKOMST DEL B mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening på den andre siden om lønns

Detaljer

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG 1.1 Hovedregel Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold

Detaljer

Overenskomst for teatre

Overenskomst for teatre Overenskomst for teatre SPEKTER OG NORSK SKUESPILLERFORBUND SPEKTER OG NORSKE DANSEKUNSTNERE VED TEATRENE Overenskomstområde 1 2014 2016 OVERENSKOMST FOR TEATRE Spekter og Norsk Skuespillerforbund Spekter

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 1 (Orkestre og teater) i Spekter området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 1 (Orkestre og teater) i Spekter området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 1 (Orkestre og teater) i Spekter området År 2014, den 15. mai, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget

Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006. Kommuneforlaget Kommunenes Sentralforbund Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2004 30.04.2006 Kommuneforlaget 2004 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2004 ISBN 82-446-0941-9

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2006 30.04.2008 Kommuneforlaget 2006 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Sats, trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS, 2006 ISBN 82-446-0941-9 (heftet) ISBN

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIF- TER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIF- TER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIF- TER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen 01.05.2012 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

SÆRAVTALE HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

SÆRAVTALE HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SÆRAVTALE HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 Tariffperioden 01.05.20142 30.04.20164 1 Særavtalen Bedriftsavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A tariffavtalens

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

HOVEDTARIFFAVTALEN. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon HOVEDTARIFFAVTALEN KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 2008 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET

HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1 4 HOVEDTARIFF- AVTALEN KS-OMRÅDET TA R I F F P E R I O D E N 0 1. m a i 2 0 1 2 3 0. a p r i l 2 0 1

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget 2012 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag, sats, trykk og innbinding: AIT Otta AS 2012 ISBN 978-82-446-2147-2 (heftet) ISBN 978-82-446-2148-9 (innbundet)

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN. for KAs tariffområde. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN. for KAs tariffområde. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN for KAs tariffområde Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Oslo KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Rådhusgt. 1-3

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10. Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen_KS.indd 1 20.10.2014 12:53 [start kolofon] 2014 Kommuneforlaget AS, Oslo

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2

Hovedtariffavtalen. Kommuneforlaget. Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010. Ajourført pr. 1. mai 2008. Versjon 2 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 1 Hovedtariffavtalen Tariffperioden 01.05.2008 30.04.2010 Ajourført pr. 1. mai 2008 Versjon 2 Kommuneforlaget 18634_HTA_KS_08_09:10493 14.08.08 12.26 Page 2

Detaljer

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS)

Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Håndbok i kommunalt avtaleverk (KS) Utdanningsforbundet August 2013 2 Forord Målet med håndboka er at skal være førstevalget for enhver bruker. Å lage en håndbok som fungerer godt er utfordrende. Håndboka

Detaljer

Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Kommuneforlaget

Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016. Utløp 30.04.2014. Kommuneforlaget. Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen 01.05.2014 30.04.2016 Utløp 30.04.2014 Kommuneforlaget Kommuneforlaget Hovedtariffavtalen-for Skolenes landsforbund og musikernes fellesorg.indd 1 21.11.2014 10:03

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Landsoverenskomst for utdanning

Landsoverenskomst for utdanning Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2014-2016 Landsoverenskomst for utdanning LANDSOVERENSKOMST FOR UTDANNING 1. MAI 2014-30. APRIL 2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som

Detaljer

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v. 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene

Detaljer