FLYPSYKOLOGI. Grunnleggende flypsykologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLYPSYKOLOGI. Grunnleggende flypsykologi"

Transkript

1 FLYPSYKOLOGI Grunnleggende flypsykologi 1

2 PERSEPSJON KAP 1 ERVERVELSE, TOLKNING, UTVELGELSE OG ORGANISERING AV SANSE INFORMASJON Innholdet Menneskets forutsetninger og begrensninger Kommunikasjon og kommunikasjonskanaler Hvordan vi kommuniserer Hva vi kommuniserer Hvordan vi oppfatter det som blir kommunisert CRM 2

3 PERSEPSJON - SANSEOPPFATNING Hvordan vi oppfatter verden Hva påvirker denne oppfatningen? Fem sanser Syn Hørsel Lukt Smak Berøring Styrke på stimuli Hjernen har en tendens til å favorisere hva vi forventer, ikke hva som egentlig skjer 3

4 PERSEPSJON - SANSEOPPFATNING Persepsjon Stimuli til meningsfull informasjon Selvtilfredshet Complacency Indre bilde av den ytre verden 4

5 KORTTIDSHUKOMMELSE Bevarer informasjon sekunder Gjentatt info overføres til langtidshukommelsen Begrenset kapasitet 5

6 LANGTIDSHUKOMMELSE Mening? Blir aldri glemt Arkivering Påvirkning av forventninger og ønsketenkning Avhør etter ulykker Ubevisst endring 6

7 FILTRERINGSMEKANISMER Metning (for mye info) Sile vekk uvesentlig informasjon (støy) Konsentrere oss om det viktige 7

8 FILTRERINGSMEKANISMER Mekanismer for filtrering: Sanseorganet sløves Vedvarende ensformig påvirkning Slutter å registrere Endring 8

9 FILTRERINGSMEKANISMER Hjernen tilvennes Sanseorganet sender Hjernen registrerer ikke Sanseorganet blokkeres Hjernen hindrer aktivt sanseorganet i å gi beskjed Gjør sanseorganet forbigående mindre følsomt 9

10 PERSEPSJON - SANSEOPPLEVELSER Subjektive Følelser inne i oss Individuelle Knyttet til ditt følelsesliv Omstendigheter Aktuell situasjon og sinnsstemning Tidligere erfaring, kunnskap, oppdragelse og tidligere påvirkning 10

11 IDENTIFISERINGSLETTHET Identifisering av objekt eller situasjon Persepsjonstid for et objekt: Oppfattelse Øyet til hjernen Vende øyet og fokusere Gjenkjenne og vurdere objektet Overføre beslutning til musklene 11

12 FELLESTREKK VED PERSEPSJON Individuell oppfattelse Fellestrekk Kommunikasjon og utveksling av erfaringer Lik oppbygning av sanseorganene Fungerer etter de samme prinsippene Persepsjon visse grunnleggende trekk Formkonstanser, Størrelseskonstanser og Fargekonstanser 12

13 RETNINGSBESTEMMELSE AV LYD Sammenlikner sanseinntrykk fra hvert av ørene Stereoeffekt 13

14 PERSEPSJON AV BEVEGELSE Sammenlikning Gjenstanden som beveger seg og omgivelsene Sammenlikningsgrunnlag / Referanse Tid Klokke Objektivt Opplevelse - Subjektivt 14

15 SAMARBEID MELLOM SANSENE Hvordan mat smaker Lukt Utseende Smakssansen Søtt Surt Salt Bittert Grunnsmakene vurderes sammen med ulike lukter 15

16 STERKT SOLLYS Refleksjon fra vann, snø og sand Eksponering over tid Reduserer øynenes følsomhet like lenge Evne til mørkeadapsjon 16

17 NATTESYN Mørkeadapsjon Staver og tapper Tappene Dagslys Staver Dunkel belysning Ca. 30 minutter Fargesynet reduseres 17

18 SANSEDEFEKTER Sammenlikningsgrunnlag Fargeblindhet Rød-Grønn Total fargeblindhet sort/hvitt og grånyanser Blindhet Døvhet 18

19 PERSONLIGHET OG MENNESKELIGE FAKTORER KAP 2 Personlighet forteller noe om våre: Evner Motiver Verdier Samspillet mellom bevisste og ubevisste prosesser Selvbilde avhengig av erfaring og miljø 19

20 PERSONLIGHET OG MENNESKELIGE FAKTORER Selvsikkerhet Utvikling fra barndom til voksen Egen oppfatning påvirkes gjennom hele livet Personlighet Relativt stabil gjennom livet 20

21 PERSONLIGHET OG MENNESKELIGE FAKTORER Mental kapasitet se fig. S. 24 og 25 Grunnpersonlighet Hendelser og andre mennesker Sanseinntrykk Personlighet og situasjon Fysiologiske behov 21

22 FØLELSER Oppstår som følge av Ytre påvirkning Fysiologiske behov Individuelle Fellestrekk Glede, sinne, frykt og sorg Smitte av sinnsstemning 22

23 FØLELSER Toneangivende leder CRM Grunnfølelser Utvikling av følelsesrepertoar Henger sammen med utviklingen av vår personlighet Gradering av følelser Vise følelser Spontan vs. Privat Vi er alle et resultat av omgivelser og kultur 23

24 FØLELSER Kroppsspråk Samme kultur stort sett felles kroppsspråk Like individuelt som talespråket Gir mye informasjon om personligheten Intense følelser over tid, Stress Kan påvirke opplevelsen av andre ting eller andre mennesker Kroppslige reaksjoner 24

25 MOTIVER Drivkraft Fysiske og Psykiske behov Maslows behovsmodell 25

26 FRUSTRASJON Hindret fra å tilfredsstille våre behov Kan ha positive og negative følger (+) Motivasjon (+) Vellykket resultat > styrker selvfølelsen (-) Handlingslammelse Frustrasjonstoleranse Varierer med situasjon og dagsform 26

27 PERSONLIGHETSTREKK Seleksjon Personlighet vs. Yrke se s.33 Eysenck s sirkel s. 34 SHELL 27

28 FEIL Typer feil: Utfører en handling galt Tilfeldige feil Systematiske feil Sporadiske feil Unnlater å utføre en handling Utfører gal handling (Erstatningsfeil) Havariundersøkelser faktorer s

29 HOLDNINGER 3 Komponenter: Kognitiv del Kunnskap om det vi har en holdning til Affektiv del Våre følelser overfor objektet Atferdsmessig del Hva vi gjør eller sier overfor objektet Atferden er basert på stereotypier Endring av holdninger ( kunskap gjennom CRM ) 29

30 STRESS KAP 3 Hva er stress? Kan være både fysisk og psykisk Fysisk; Arbeidsbelastning Psykisk; informasjonsmengde, følelsesliv Klar til kamp! Overstress, feil side av U kurven, kan føre til handlingslammelse og mulig hysteri 30

31 STRESS Psykologisk og fysiologisk reaksjon. Stress kan være belastninger i situasjoner der kravene til en person er større enn det personen føler han kan mestre ut fra de forutsetninger ha i øyeblikket rår over. Det er ikke selve situasjonen vi befinner oss i som avgjør stresseller belastningsnivået, men vår vurdering av situasjonen ut fra våre ressurser. 31

32 STRESS Konsekvenser av stress: Personer gjør flere feil når de er stresset enn når de ikke er det. Oppmerksomheten snevres inn, man får tunnelsyn, hørselsinntrykk reduseres. Scanning (syn) blir mer kaotisk Kapasiteten til arbeidshukommelsen reduseres. Skifte av strategi. 32

33 STRESS Hvordan takle stress? - Mental mestring - Handlingsmestring 33

34 STRESS Mestring vil ikke nødvendigvis si at man løser alle problemer i situasjonen, men at man tilpasser seg eller endrer situasjonen slik at den blir enklere å leve med. Bevisste og ubevisste mekanismer. Ulike mekanismer fra person til person. 34

35 STRESS Mental mestring. Innebærer å redusere den følelsesmessige og kroppslige effekten av stress. Man gjør bruk av mekanismer som reduserer opplevelsen av emosjonelle og fysiologiske reaksjoner på situasjonen. 35

36 STRESS Forsvarsmekanismer Regresjon Fortrengning Benekting Kompenasjon Projeksjon Forskyvning Intellektualisering Reaksjonsdannelse 36

37 STRESS Handlingsmestring Prøver å redusere belastningen i situasjonen ved aktivt å gjøre noe Omformulere oppgaven Dele oppgaven Avslapningsteknikker Fysisk trening 37

38 STRESS Stress i arbeidssituasjonen: Strukturen i omgivelsene forsvinner og vår mentale kapasitet overbelastes Hvor farlig stresset er, avhenger av hvor raskt vi greier å strukturere den kaotiske situasjonen Mennesker med jevnt humør og positive holdninger er erfaringsmessig mer tilpasningsdyktige enn de med negative holdninger. 38

39 STRESS Stressituasjoner vil si at man får for mye informasjon på en gang i forhold til det vi har kapasitet til å takle: Ukoordinerte reaksjoner Innsnevret oppmerksomhet Kognitiv tretthet Treg reaksjonsevne 39

40 STRESS Overstimulering: Mekaniske problemer Klossethet Kognitive problemer Mangelfull ledelse Høy arbeidsbelastning Angst 40

41 STRESS Stressfaktorer: Stå overfor fysisk fare Pålagt for stort ansvar Redde for å feile Opplever tidspress For lite informasjon om situasjonen Ting skjer for raskt Har liten påvirkningsevne..\..\..\managing_stress_-_brainsmart_- _BBC_[www.keepvid.com].mp4 41

42 LÆRING KAP 4 Tilegne seg kunnskaper eller ferdigheter. Endring i holdninger eller oppførsel. 42

43 LÆRING KAP 4 Korttidshukommelse Informasjonsmengden er begrenset til sju enheter Dersom enhetene kan systematiseres, kan begrensningen utvides Dele opp meldinger for eksempel. Tall i nr grupper Forlenge tiden mellom meldinger 43

44 LÆRING KAP 4 Langtidshukommelse: Direkte informasjon Opplevelseshukommelse Nesten ubegrenset kapasitet 44

45 LÆRING KAP 4 Ferdighetshukommelse: Viser seg i hvordan vi utfører visse typer oppgaver, som sykling, 45

46 LÆRING KAP 4 Ferdighetstrening kan deles inn i tre faser: Kognitiv fase Assosiasjonsfasen Automatiseringsfasen 46

47 LÆRING KAP 4 Læring ved betinging Læring ved prøving og feiling Læring ved innsikt 47

48 LÆRING KAP 4 Effektiv læring vil det være når vi står overfor en oppgave der vi umiddelbart ser at vi kan benytte tidligere kunnskap, fordi vi ser likheter fra en annen situasjon. Dette kalles generalisering eller overføring av læring 48

49 Sosialpsykologi kap 5 FLY PSYKOLOGI 49

50 SOSIALPSYKOLOGI Forholdet mellom enkeltindivider Læren om enkeltindividet og dets forhold til andre individer Samfunn Kultur 50

51 PRIMÆRGRUPPER Familie og venner Minste primærgruppe: 2 mennesker Familie mest dominerende 51

52 SEKUNDÆRGRUPPER Felles interesser vs. nært vennskap Eks. nasjon, skoleklasse, sportsklubb, fagforening Kommunikasjon, ofte ikke ved direkte kontakt Eksklusjon fra primærgruppe vs. sekundærgruppe 52

53 UFORMELLE GRUPPER Familiegruppen og vennegruppen Ikke noe regelverk Nærhet, samhørighet og trygghet Utprøve sin personlighet uten å bli evaluert 53

54 FORMELLE GRUPPER Bygger på et regelverk Organiserte grupper Klart definerte oppgaver Struktur Medlemmene kan byttes ut 54

55 GRUPPESTRUKTUR Det enkelte medlem har en status eller posisjon innenfor gruppen Rolle og rolleatferd Forventet atferd Ulike roller ulik status Rutiner 55

56 STRUKTUR Behov for fordeling av arbeidsoppgaver Kommandokjede Klar oversikt over ansvarsforholdene 56

57 KONTROLL AV ARBEIDSOPPGAVER Spesialisering Reduserer utgifter til opplæring Økt kompetanse 57

58 KOMMANDOKJEDE Oppgavespesialisering Rangordning Undergruppene dirigeres Antall nivåer i hierarkiet 58

59 GRUPPEMOTSTAND Størst effektivitet med 6 eller mindre i en arbeidsgruppe Én gruppeleder per 5 eller 6 gruppedeltakere Motsetningsforhold Personlighet 59

60 GRUPPEMOTSTAND Hvilke personer består opposisjonen av? Kjennskap til gruppemedlemmene Avhengig av situasjon 60

61 GRUPPEKONFORMITET Tankemessige og følelsesmessige forhold til situasjonen Sprik mellom egen oppfatning og gruppens standpunkt Løsning av en dissonanssituasjon 61

62 HVILKE EGENSKAPER PREGER EN LEDER? Mer energiske Mer selvtillit Mer sosiale Makt Maktutøvelse varierer med leder og gruppe Personlighet Autoritær leder Demokratisk leder 62

63 GRUPPEPRESS Rammer for atferd Beslutning på tvers av gruppen Viktige egenskaper for å motstå gruppepress: Selvtillit Originalitet Egostyrke Intelligens Evne til å vise toleranse, ansvarsfølelse og selvstendighet 63

64 Kommunikasjon og samarbeid kap 6 FLY PSYKOLOGI 64

65 IKKE-VERBAL KOMMUNIKASJON Øyekontakt Ansiktsuttrykk Berøring Kroppsholdning Armbevegelser Avstand Stemningsleie gjennom kroppsspråk Mimikk Glede Frykt Sinne Avsky Forakt Tristhet Interesse 65

66 IKKE-VERBAL KOMMUNIKASJON Kulturelt betinget Lettere å misforstå enn ved verbal kommunikasjon Betydning for å forstå buskapet 55% 7% 38% Bare ordene Stemme- og toneleiet Kroppsspråket 66

67 KOMMUNIKASJON Talehastigheten Tonefall Stemmeleie 67

68 VERBAL KOMMUNIKASJON Skriftlig eller muntlig Ord kan ha forskjellig betydning for forskjellige mennesker Tilleggsinformasjon Stemmestyrke Pauser Tempo Tonefall 68

69 VERBAL KOMMUNIKASJON Språkområder Uttrykksmåter Nyanser Terminologi Tilbakemelding / Feedback 69

70 SAMARBEID Mål- og oppgaveorientert personlighet Personorientert Mellomting Oppgaveløsning oppgaveorientert Roligere personorientert God tid demokratisk og personorientert Krise og Nød Oppgaven prioritert 70

71 SAMARBEIDSEFFEKTIVITET Viktig å ha oversikt over situasjon og midler til rådighet Å dele oppgaven i 3 deler: Situasjonen Prosessen Resultatet 71

72 SITUASJONSFAKTORER Personene Antall personer Betingelser Gruppestørrelse Gruppehistorien Gruppesammensetningen Oppgavens vanskelighetsgrad Belønningsaspektet Stressnivået 72

73 PROSESSFAKTORER Hvor mye informasjon sendes og mottas i gruppen? Hvem sender? Hvem mottar? Enveiskommunikasjon kunnskap og informasjon går tapt Autokratiske ledere 73

74 RESULTATER Kvalitet Tid Antall feil Om samarbeidet skal fortsette: Føler medlemmene at de fungerer som en enhet? Er medlemmene fornøyd med sine oppgaver? Stressnivå? 74

75 SAMARBEIDSPROSESSEN Rollefordeling Den enkelte medarbeiders personlighet Hans/hennes holdning til lederskap og lederstil 75

76 CRM CRM -> CRM -> CRM Praktisk psykologi med sikkerhet som mål 76

77 FLYPSYKOLOGI Beslutningsprosesser kap 7 77

78 BAKGRUNN Endret klassifisering av ulykkesårsaker Analyse av kommunikasjons- og beslutningsprosesser Hvordan redusere risiko? 78

79 BESLUTNINGSPROSESSEN Alternativer Betingelser Viktig forskningsområde 79

80 BESLUTNINGSPROSESSEN Påvirkes av: Sosialt press Tretthet Ressursbruk Distraksjon Mellommenneskelige forhold Selvtilfredshet 80

81 BESLUTNINGSPROSESSEN ASRS Aviation Safety Reporting System Vanlige feil Lite informasjon bruker intuisjon Selvtilfredshet unnlater kryssjekk Tidligere erfaring Høy konsentrasjon i tidsrommet Svekket årvåkenhet 81

82 BESLUTNINGSPROSESSEN Hva påvirker beslutningsprosessen i cockpit? Flypsykologen Al Diehl vurderte alle flyulykkene i tidsrommet 1987 til 1989 CRM Redusere antall beslutninger Automatisering SOP Sjekklister 82

83 BESLUTNINGSPROSESSEN Flere små problemer -> kompleks situasjon Årvåkenhet Kompleksitet Bekjentskap Tidspress 83

84 BESLUTNINGSPROSESSEN Applikasjonsområder Betydningen av oppgaven og situasjonen Antall løsningsmuligheter Tidsperspektiv 84

85 BESLUTNINGSPROSESSEN Tre ulike beslutningsprosesser Regelbaserte beslutninger 2 typer: Utføre handling / Forholde seg passiv Innlærte handlinger og erfaringer 85

86 BESLUTNINGSPROSESSEN Tre ulike beslutningsprosesser Kunnskapsbaserte beslutninger Velge blant flere tilgjengelige muligheter Følge sjekkliste 86

87 BESLUTNINGSPROSESSEN Tre ulike beslutningsprosesser Kunnskaps-/erfaringsbaserte beslutninger Prosedyrer Kreativitet 87

88 BESLUTNINGSPROSESSEN Tiltak Trene vurderingsevnen Mentale modeller Overtrening Sikkerhet Bevisstgjøring Risikovurdering Total risiko = A x S x E CRM -> CRM 88

89 Søvn og døgnrytmer kap 8 FLY PSYKOLOGI 89

90 SØVN OG DØGNRYTMER Forskjellige stadier Hurtige øyebevegelser REM Aktiv kompleks tilstand Ulike bevissthetsnivåer Flysikkerhet Kjenn ditt søvnmønster og biologiske rytmer 90

91 BIOLOGISKE RYTMER Varierende søvnkvalitet Døgnsvingninger i de biologiske rytmene Kroppstemperatur Cirkadianske rytmer Tidsmarkører / Zeitgeber 91

92 SØVNSTADIER To typer søvn REM-søvn Ikke-REM-søvn Stadium 1 Stadium 2 Delta-søvn 92

93 SØVNDYBDE Ikke-REM-søvn Stadium 1 Stadium 2 Delta-søvn REM-søvn 93

94 SØVNLENGDE Varierer med alderen Individuelt søvnbehov Ideell søvnlengde Arbeid med presisjon og kvalitet 94

95 SØVNLENGDE Søvnmangel Manglende kreativitet Dårlig humør Mikrosøvn Reduserer oppmerksomheten Reduserer ytelsen Opplever oss selv som våkne 95

96 SØVNPROBLEMER Ytre faktorer Stress Skiftarbeid Lysforhold Transmeridian forflytning Identifiser evt. problemer 96

97 DRØMMER 3-6 REM-faser i.l.a. natten 3 drømmetyper Mikrodrømmer - Innsovning Registrerte bruddstykker av tanker ikke-rem Fullstendige drømmer - REM 97

98 SØVNKVALITET Fremmed sted Stillhet og mørke individuelt Forventninger Soveromstemperatur Vær Måltider Alkohol Madrasskvalitet Trening 98

99 HUSKEREGLER FOR GOD SØVN Cirkadianske rytmer regelmessighet Trening Støy Temperatur Kaffe Alkohol Tobakk Lys 99

100 JETLAG Reise øst-vest eller vest-øst Biologiske rytmer 1 døgn per tidssone Soveteknikk Konsekvenser av søvnmangel 100

101 SOVEMEDISINER Halveringstid Ikke forenlig med flygning Effekt på ytelsesevnen 101

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen Ellen Ramvi Sikkerhet, følelser og fellesskap Opplevelse av stagnasjon i arbeidet med sikkerhet i nordsjøen, har fått oljeindustrien til å søke nye veier for å komme videre i sikkerhetsarbeidet. Denne

Detaljer

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Monica Hovden Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Masteroppgave 2010 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Pålitelighet av mennesket i sikkerhetskritiske operasjoner

Pålitelighet av mennesket i sikkerhetskritiske operasjoner Pålitelighet av mennesket i sikkerhetskritiske operasjoner Espen Leknes Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Tor Engebret Onshus, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE. Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901. Ole Rath

KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE. Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901. Ole Rath KROPPSSPRÅK OG RELASJONSLEDELSE Master i organisasjon og ledelse, Spesialisering i relasjonsledelse RAD 6901 Ole Rath Våren 2013 FORORD Arbeidet med denne oppgaven har vært tungt ved siden av full jobb.

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse.

Stressmestring. Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Stressmestring Hvilke faktorer stresser ambulansearbeideren, og hvordan kan han eller hun fjerne eller redusere disse. Praksisoppgave for Finn K. Karstensen, våren 2007, Nasjonal Paramedic-utdanning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av..

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. MENTAL TRENING Idrett- og prestasjonspsykologi «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. 1 2 3 4 5 Vi påvirkes mye av ubevisste eller subliminale stimuli (positive negative).

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM LÆREPLAN I PSYKOLOGI PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Læreplangruppas forslag: Formål et psykologi er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement innen både samfunns og

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner

Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Et samarbeid med gleder og frustrasjoner Om samarbeid ved overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt funksjonsevne Jette Iversen Masteroppgave i spesialpedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 1/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Teori og metode Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Det kan jo f innes årsaker til problemene det forstår jeg bedre nå Om hovedtrekk,

Detaljer