NRRs diverse regler (DI) (Statutter, vedtekter, regler og vedtak) Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRRs diverse regler (DI) (Statutter, vedtekter, regler og vedtak) Innhold"

Transkript

1 NRRs diverse regler Side 1 av 25 NRRs diverse regler (DI) (Statutter, vedtekter, regler og vedtak) Vedtatte endringer gjeldende fra er kun markert med kantlinje. Innhold 1 Statutter for NRRs avlsråd Statutter for NRRs utstillingskomité Statutter for NRRs Støttefond Vedtekter for Arvid Enghs minnefond Regler for avlsgodkjenning av K-stambokførte katter Prosedyrereglement Grunnlag ikrafttreden presiseringer Generelle regler Avlsgodkjenning under en utstilling der katten samtidig deltar i en ordinær utstillingsklasse Katter som ønskes avlsgodkjent under en utstilling, men som ikke stiller i en ordinær utstillingsklasse Avlsgodkjenning utenfor en utstilling Katt som ikke godkjennes NRRs karantenebestemmelser Behandling av sykdom hos katt Kattepest og katteinfluensa Katteleukemi (FeLV) FIP ( smittsom bukhinnebetennelse) Ringorm FIV - FAIDS Klamydia Friskmelding eller vurdering av bestandens generelle helsetilstand ved avsluttet behandling Regler for Årets-Katt-konkurranser Årets katt Årets Nordnorske katt Årets katt veteranklasser Årets Huskatt Årets Avlshann, Årets Avlshunn og Årets Oppdrett Årets Chinchilla og Årets Abyssiner Generelle regler NRRs STYRE Diverse regler og vedtak Reise- og diettregulativ Frister Endring av klubbnavn Sponsorforhold Utgår Fôrvertavtale (GF 2010)... 24

2 NRRs diverse regler Side 2 av 25 1 Statutter for NRRs avlsråd 1 1 FORMÅL Avlsrådets formål er å være et rådgivende/utøvende organ for NRRs styre i forbindelse med avl og oppdrett av rasekatter. Videre er det et rådgivende organ for tilsluttede klubber og deres enkeltmedlemmer på de samme saksområdene. 2 MYNDIGHETSOMRÅDE Avlsrådet er underlagt NRRs styre. Avlsrådet er av Generalforsamlingen/NRRs styre delegert avgjørelsesmyndighet på områder som gjelder avl, oppdrett og registrering herunder import/eksport av katt. Vedtak kan imidlertid ankes inn for NRRs styre etter gjeldende regler. I alle andre sammenhenger er Avlsrådets uttalelser av rådgivende karakter. 3 ARBEIDSOMRÅDE Avlsrådet skal kontrollere alle stamtavler ved import av katter. (Se GF 2007) Det er naturlig at Avlsrådet fatter vedtak/avgir uttalelser i følgende saker: - Søknad om omregistrering fra andre forbund/klubber 2 - Uklarheter/feil og fortolkninger vedrørende stambokføring - Spørsmål som vedrører stambokføring/registrering. - Søknader til NRRs styre om rasekryssing/eksperimentavl - Søknader til NRRs styre om dispensasjon fra gjeldende stambokføringsreglement - Søknader til NRRs styre om paringer med ikke-fife-registrerte rasekatter. - Avlsrådet kan ved behov kreve DNA-test dersom slik test er tilgjengelig og i den enkelte sak kan bidra til å avklare uklarheter/feil. Prosedyren er den samme som for PKD testing. (GF 2008) 4 SAKSGANG Saker hvor Avlsrådet skal uttale seg/fatte vedtak, følger vanlig saksgang i NRR, dvs. via egen klubbs sekretær til NRRs styre. NRRs styre oversender saken til Avlsrådet for uttalelse/avgjørelse. Kopi av vedtak i Avlsrådet sendes NRRs styre og evt. stambokfører hvor dette er naturlig. Saker som krever avgjørelse i NRRs styre sendes fra komitéen til styret. Avgjørelser fattet av Avlsrådet eller NRRs styre sendes vedkommende klubb. Dersom Avlsrådets vedtak faller negativt ut for den som har fremmet en sak, kan denne anke saken inn for NRRs styre etter gjeldende ankeregler. NRRs styre kan også selv ta saken opp dersom det finner dette nødvendig. Avlsrådet skal gjøres oppmerksom på at saken innankes eller tas opp av styret, og gis anledning til å uttale seg. 5 Referat fra møter i Avlsrådet skal sendes NRRs styre. Avlsrådet skal gi en skriftlig rapport til Generalforsamlingen om sitt arbeide foregående år. 1 Jfr. GL 25, 5. ledd og 32, 2.ledd 2 GF 2007 fjernet formuleringen om at Avlsrådet skal kontrollere alle eksporter. Stambokfører kan likevel rådføre seg med AR i slike saker.

3 NRRs diverse regler Side 3 av 25 2 Statutter for NRRs utstillingskomité 1 FORMÅL Utstillingskomitéens formål er å være et rådgivende organ for styret. I tillegg skal komitéen være et rådgivende og hjelpende organ for alle NRR-tilsluttede klubber i forbindelse med lover, regler og arrangement vedrørende utstillinger. 2 MYNDIGHETSOMRÅDE Utstillingskomitéen er underlagt NRRs styre. Generalforsamlingen eller NRRs styre kan delegere avgjørelsesmyndighet til Utstillingskomitéen på bestemte saksområder. 3 MEDLEMMER I UTSTILLINGSKOMITÉEN Utstillingskomitéens medlemmer velges av NRRs generalforsamling. Medlemmer er dessuten NRRs offisielle utregnere samt én representant fra NRRs styre. Utregner har møterett, men ikke møteplikt til Utstillingskomitéens møter. 4 ARBEIDSOMRÅDE Utstillingskomitéen skal være klubbene behjelpelig i forbindelse med utstillingsarrangement, samt med tolkning av lover, regler etc. som gjelder utstilling. Herunder: - Opplegg for kompendium/praktisk opplegg for kurs til klubbene. Disse må godkjennes av NRR - Holde temaforelesninger i klubber - Praktisk veiledning på klubbers utstillinger - særlig beregnet på nye klubber - Utarbeide retningslinjer for arrangement av utstillinger - Utforme forslag til ulike forkortelser - for godkjenning i henhold til gjeldende lover om saksgang. - Orientere om og utdype for klubbene nye regler som omhandler utstillinger. 5 SAKSGANG Saker hvor Utstillingskomitéen skal uttale seg/fatte vedtak, følger vanlig saksgang i NRR, dvs. via egen klubbs sekretær til NRRs styre. NRRs styre oversender saken til Utstillingskomitéen for uttalelse/avgjørelse. Kopi av vedtak i Utstillingskomitéen sendes NRRs styre. Saker som krever avgjørelse i NRRs styre sendes fra komitéen til styret. Avgjørelser fattet av Utstillingskomitéen eller NRRs styre sendes vedkommende klubb. Dersom Utstillingskomitéens vedtak faller negativt ut for den som har fremmet en sak, kan denne anke saken inn for NRRs styre etter gjeldende ankeregler. NRRs styre kan også selv ta saken opp dersom det finner dette nødvendig. Utstillingskomitéen skal gjøres oppmerksom på at saken innankes eller tas opp av styret, og gis anledning til å uttale seg. 6 REFERAT Referat fra møter i Utstillingskomitéen sendes NRRs styre og klubbene til orientering. Utstillingskomitéen skal sende årsberetning til generalforsamlingen om sitt arbeid i foregående år.

4 NRRs diverse regler Side 4 av 25 3 Statutter for NRRs Støttefond 1 Fondets midler skal brukes til støtte for klubber tilsluttet Norske Rasekattklubbers Riksforbund. 2 Dersom saldoen på konto for Støttefondet er lavere enn kr ,-, skal det avsettes kr 2,- fra hver utstilt katt (NRRs reisefordelings-kasse) på alle utstillinger i NRR-regi det påfølgende år. (GF 2007) Det er opprettet en egen posteringskonto for disse avgiftsbeløpene. 3 Fondsavgiften skal i sin helhet regnskapsføres og administreres av NRRs styre. 4 Tvist om avgiftsplikt/beregning av avgiftsbeløp avgjøres av Rådet. 5 Midlene skal anvendes til klubbarbeid/klubbdrift i a) nystartede klubber. Med nystartet menes normalt inntil fire år etter godkjennelse b) klubber der virksomheten har ligget nede over en lengre periode c) områder der det er forbundet med større problemer å arrangere nasjonale/internasjonale utstillinger, eller forestå mønstring til kattesakens fremme, samt delta under andre arrangement med samme formål. Midlene kan også anvendes til spesielle formål. Formålet må fremme kattesaken og vanskelig la seg gjennomføre på en forsvarlig og representativ måte uten økonomisk støtte. 6 Fondsmidler anvendes ikke for å dekke klubbers ordinære underskudd i forbindelse med utstillingsarrangement mm. i etablerte klubber i områder der det erfaringsmessig ikke kan anses for særlig vanskelig å forestå arrangement som nevnt ovenfor (jf. 5, pkt. c). 7 Klubb som ønsker støtte fra fondet, sender skriftlig søknad med budsjett til NRRs styre. Hver søknad behandles individuelt. Søknad sendes fortrinnsvis inn før beløpet skal brukes. Styret setter opp søknadsfrister kvartalsvis. NRRs styre kan kreve alle opplysninger det finner nødvendig for å avgjøre om en klubb skal få støtte. Styrevedtakene skal protokollføres og undertegnes av styremedlemmene. 4 Vedtekter for Arvid Enghs minnefond 1 Bakgrunn og formål Arvid Enghs Minnefond er opprettet til minne om Arvid Engh født 23.desember 1938, død 21. februar Arvid Engh var hele sitt voksne liv svært opptatt av og glad i katter, både rasekatter og huskatter. Han la ned en betydelig innsats for kattesaken både gjennom Norsk

5 NRRs diverse regler Side 5 av 25 Rasekattklubb av 1938 (NORAK) og Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR). Han var redaktør av Aristokatt, NRRs forbundstidsskrift, fra 1988 til Han var også internasjonal FIFe-dommer og godt kjent i kattemiljøene ute i verden. Arvid Enghs Minnefond er opprettet for å støtte arbeid som fremmer katters generelle helse, velferd og anseelse i samfunnet. 2 Fondets midler Fondets grunnkapital er på kr Det skal ikke utdeles noe av fondets midler før i Fondets midler skal disponeres på en måte som både gir den nødvendige sikkerhet og en tilstrekkelig avkastning. Hvordan dette skal skje bestemmes av fondets styre. Fondets midler finansieres gjennom bidrag til Arvid Enghs Minnefond. Styret kan også beslutte å gi ut eller selge ting til inntekt for fondet. Dersom fondet skal avvikles skal spørsmål om hvordan resterende midler skal disponeres avgjøres av NRRs generalforsamling. Med virkning fra avsettes det kr. 2,- fra hver utstilt katt (NRRs reisefordelingskasse) og kr. 1,- fra hver sponsor som betaler leie for stand på utstilling til fondet. (GF 2007) Vedtatt midlertidig opphevet av GF Se siste ledd i denne paragraf. Det settes ikke noe tak på hvor stort beløp det kan stå på Arvid Enghs minnefond.(gf 2007 Det overføres ikke flere midler til Arvid Enghs Minnefond fra og med GF 2011 og frem til GF GF 2012 tar opp hele spørsmålet på nytt og vedtar hva som skal gjelde. (GF 2011) 3 Tildeling av midler Midler kan tildeles til forskjellige typer formål, men skal som hovedprinsipp tildeles prosjekter som søker å fremme katters helse generelt eller på annen måte støtte katters velferd og anseelse i samfunnet. Styret fastsetter retningslinjene for tildelingen. Styret kan trekke inn krefter utenfor styret til behandling av søknadene. Beslutning om tildeling avgjøres av styret. 4 Fondets styre Styret består av 3 tre medlemmer: Én representant som foreslås av NRRs styre - med vara. Én representant som foreslås av NORAK - med vara. Én representant som foreslås av Norsk Veterinærinstitutt - med vara. Styret velger selv sin leder og sekretær. Styrets leder innkaller til møter ved behov. Styret skal føre møtebok. Møteboken skal ha fortløpende sidetall. Møteboken skal inneholde de vedtak som styret gjør i saker som gjelder fondet. Tid og sted for møtene skal gå frem av boken, likeså meningsforskjell mellom styremedlemmer som er tilstede. Boken skal underskrives av dem som er tilstede. Styret skal sende en årlig rapport om fondets størrelse og en oversikt over hvilke prosjekter som er tildelt midler til NRRs generalforsamling.

6 NRRs diverse regler Side 6 av 25 5 Supplering av styret Styret oppnevnes av NRRs generalforsamling etter forslag som nevnt i 4. Fondets styre sitter i fire år av gangen. Styrevervet er personlig og kan bare fratres ved personlig, skriftlig avskjed. Dersom noen fratrer under styreperioden, kan nytt medlem oppnevnes midlertidig av NRRs styre etter forslag i henhold til 4. Oppnevnelsen skal bekreftes av NRRs påfølgende generalforsamling. 6 Regnskap og revisjon Fondets styre skal sørge for at det blir ført regnskap etter stiftelsesloven 10. Styret utpeker revisor for stiftelsen. 7 Adresse Fondets adresse bestemmes av fondets styre. 8 Endring av vedtektene Endringer i disse vedtektene kan foretas av NRRs generalforsamling. Fondets styre har uttalerett. 9 Opphør av Arvid Enghs Minnefond Forslag om opphør av Arvid Enghs Minnefond skal komme fra et enstemmig fondsstyre. Forslaget skal begrunnes. Beslutning om opphør tas av NRRs generalforsamling. 10 Arvid Enghs Minnepokal Det settes opp en vandrepokal kalt Arvid Enghs Minnepokal. Det utarbeides regler for hvordan pokalen vinnes. (GF 2007) 3 Arvid Enghs Minnepokal utdeles årlig til person i eller utenfor NRRs organisasjon. Vedkommende må ha gjort seg bemerket med sitt arbeid som fremmer katters generelle helse, velferd og anseelse i samfunnet. Både NRRs styre og utvalg, klubber og styret i Arvid Enghs minnefond kan foreslå kandidater til Arvid Enghs Minnepokal. Forslag med begrunnelse og presentasjon sendes innen utgangen av året til NRRs kontor, som videresender forslagene til fondsstyret innen 20.1 Disse vedtektene ble vedtatt av NRRs generalforsamling 2002, og første gang endret av NRRs generalforsamling Midlertidig endret av NRRs generalforsamling Regler for avlsgodkjenning av K-stambokførte katter 4 Prosedyrereglement 5.1 Grunnlag ikrafttreden presiseringer 1. Ordningen gjelder fra og med , og omfatter katter som er K-stambokført på grunn av: - rasekryssing ett eller flere steder på stamtavlen 3 Reglene for hvordan denne vinnes, utarbeides som et utkast av fondsgruppen for oversendelse til NRRs styre som sender utkastet ut til klubbene til vanlig organisasjonsmessig behandling.(gf 2007) 4 K-stambokført: Innført i Kontrollstamboken RIEX (RX).

7 NRRs diverse regler Side 7 av 25 - ikke-godkjente raser/farger ett eller flere steder på stamtavlen, eller at det mangler andre vitale data - ikke tilstrekkelig antall kjente generasjoner på stamtavlen Katter som er K-stambokført i henhold til ovennevnte regler, er automatisk godkjent for avl dersom de har: a) oppnådd tittelen Champion, eller er b) registrert med minst ett kull før Avlsrådet gis i samarbeid med Utstillingskomitéen og Styret fullmakt til å utarbeide godkjenningsreglement på dette området med utgangspunkt i ovenstående retningslinjer. Katter kan være underlagt avlsrestriksjoner i tillegg til eller uavhengig av årsakene nevnt ovenfor. Slike individuelle avlsrestriksjoner gjelder fortsatt, og erstattes ikke av formuleringer i avlsgodkjenningsreglementet. 2. Katt som fremstilles for avlsgodkjenning skal ha fylt 10 - ti - måneder. 3. Kull etter K-stambokført mor/far/foreldre kan ikke registreres i NRR før far resp. mor resp. begge foreldrene er avlsgodkjent. Slik godkjenning kan finne sted før eller etter kullets fødsel. 5.2 Generelle regler 1. En katt kan fremstilles for avlsgodkjenning under en utstilling eller utenfor utstilling. Det kreves at to internasjonale dommere godkjenner katten for avl. Dersom den ene dommeren godkjenner katten for avl, mens den andre underkjenner den, fremstilles katten for en tredje dommer enten på samme utstilling/godkjenningsarrangement - eller ved en senere anledning. 2. Det er ikke nødvendig å katalogføre katter som skal fremstilles for avlsgodkjenning under en utstilling 3. Katter som fremstilles for avlsgodkjenning under en utstilling, må passere veterinærkontrollen. Arrangøren bestemmer om dette skal skje under ordinær innsjekking eller på et annet tidspunkt under arrangementet. 4. Utstillingsarrangøren kan kreve en spesiell avgift for avlsgodkjenning. Avgiftens størrelse bestemmer klubben selv. 5. Når en katt fremstilles for avlsgodkjenning, anvender dommerne en ordinær bedømmelsesseddel. 6. Sekretariatet skal ha en oversikt over de kattene som ønskes fremstilt for avlsgodkjenning. Sekretariatet fører resultatene for alle fremstilte katter opp på en egen liste der resultatet bekreftes og signeres. Sekretariatet signerer også den bedømmelsesseddelen dommerne har brukt. Kattenes navn og stamboknr. skal stå på den bekreftede listen og 5 Med mindre Avlsrådet har bestemt noe annet for en bestemt katt som normalt skulle ha vært omfattet av punkt 1 under 5.1.

8 NRRs diverse regler Side 8 av 25 på bedømmelsessedlene. Kopi sendes Avlsrådets sekretær innen 10 dager etter utstillingen. Under avlsgodkjenning som finner sted utenfor utstilling, skal det være én person som er ansvarlig for å utføre de oppgaver sekretariatet tar seg av når avlsgodkjenningen foretas under en utstilling. 7. Dokumentasjonen som viser at katten er avlsgodkjent, skal legges ved stamtavlerekvisisjonen/paringsbeviset når dette sendes inn til den som er ansvarlig for stambokføringen. (Jfr. det som gjelder testikkel- og navlebrokksattest.) Dette gjøres kun første gang katten registreres som far/mor til et kull etter godkjenning. 5.3 Avlsgodkjenning under en utstilling der katten samtidig deltar i en ordinær utstillingsklasse 1. Katten meldes på til utstilling på vanlig måte. I tillegg skal det opplyses om at katten ønskes fremstilt for avlsgodkjenning. 2. Dersom en katt under ordinær bedømmelse får bedømmelsen Excellent eller bedre, er den automatisk blitt godkjent for avl av én dommer. Dersom en annen dommer med kompetanse på rasen også dømmer under utstillingen, fremstilles katten også for denne dommeren. Hvis denne dommeren kontrasignerer kattens bedømmelse, er katten godkjent for avl. Alternativt kan denne dommeren skrive sin egen vurdering på en egen bedømmelsesseddel. Dersom det ikke er en annen rasekompetent dommer til stede på utstillingen, fremstilles katten for avlsgodkjenning ved en senere anledning i medhold av dette reglement. Det er da nok at den fremstilles for én kompetent dommer. 3. Dersom en katt under den ordinære bedømmelsen ikke oppnår Excellent eller bedre, kan den fremstilles for en særskilt avlsgodkjenning. Dette skal i så fall skje etter at dommeren har foretatt sine nominasjoner. Dommeren skal da gjøres spesielt oppmerksom på at det dreier seg om en avlsgodkjenning. På bedømmelsesseddel - evt. på et annet skjema e. l. - skal dommeren skrive ned en vurdering av katten og konkludere med at katten er eller ikke er godkjent for avl. Avlsrådet har utgitt en egen orientering på engelsk, tysk og fransk om dette. Denne må forelegges dommeren. Også eieren/oppdretteren skal ha anledning til å gjøre dommeren skriftlig oppmerksom på spesielle sider ved katten som dommeren bes vurdere særskilt med henblikk på avl på tross av kattens generelle kvalitet. Det er utarbeidet et eget skjema som kan brukes i slikt øyemed. En annen tjenestegjørende dommer kan etter å ha fått de samme opplysningene, kontrasignere det den første dommeren har konkludert med, eller si seg uenig i dennes konklusjon. Dommerne kan be om å få drøfte og avklare spørsmål med eieren - samt studere stamtavlen. Under slik avlsgodkjenning som er omtalt i dette punkts første ledd, skal fenotypiske forhold stå i fokus, dvs. forhold som sier noe om hvordan katten faktisk ser ut, som f.eks. øyenfarge, benstamme, pelskvalitet, bitt, halelengde, øreplassering osv. 6 6 Det er ikke grunnlag for å utelukke en katt fra avl dersom den ikke er i god kondisjon, og dette f.eks. skyldes eller kan skyldes flyktige forhold som at den har eller nettopp har hatt et kull, eller at den er eller nettopp har vært under medisinsk behandling o.l. Likeledes kan bare evt. defekter/antatte defekter som er knyttet til avlsforbud i lovs eller reglements form, angis som grunn for å avslå avlsgodkjennelse.

9 NRRs diverse regler Side 9 av 25 Opplysninger/argumenter av genotypisk art, dvs. forhold som sier noe om hva katten bærer (f.eks. et siam-gen), skal ikke fremføres for dommeren fordi en dommers utdannelse tar utgangspunkt i fenotypiske og ikke genotypiske beskrivelser og betraktningsmåter. Genotypisk informasjon skal evt. oversendes Avlsrådet sammen med all annen informasjon som også inkluderer den særskilte avlsgodkjenningsbedømmelsen. I de tilfeller der en katt er godkjent etter særskilt vurdering som omtalt i dette punkts første ledd (5.3,3 første ledd), skal saken oversendes Avlsrådet som fatter et endelig vedtak (jfr. 3. ledd, siste punktum). (Kfr. for øvrig de retningslinjene som gjelder Avlsrådet i NRRs lover og regler.) 4. Katt som avvises både under den særskilte vurderingen - og heller ikke får minst Excellent i sin klasse, er avvist to ganger og kan ikke fremstilles for avlsgodkjenning før om ett år. 5.4 Katter som ønskes avlsgodkjent under en utstilling, men som ikke stiller i en ordinær utstillingsklasse Den lokale arrangør - fortrinnsvis i samarbeid med dommerne - bestemmer hvordan godkjenningen skal gjennomføres rent praktisk (tid/sted). For øvrig gjelder den samme prosedyre og de samme regler som er omtalt under pkt. 5.3,3 ovenfor. 5.5 Avlsgodkjenning utenfor en utstilling Eier av katt som ønskes avlsgodkjent utenfor utstilling, henvender seg til Avlsrådet via egen klubb. I det enkelte tilfellet utarbeider Avlsrådet i samarbeid med eier(e) og klubb den videre gjennomføring under hensyntagen til de regler som ellers gjelder (jfr. punktene ovenfor). Kostnadene må bæres av den som søker slik godkjenning. 5.6 Katt som ikke godkjennes 1. Katt som ikke godkjennes, kan fremstilles for avlsgodkjenning tidligst ett år - dvs. 12 måneder - etter at avslag har funnet sted. Blir den ikke godkjent ved annen gangs forsøk, kan den ikke fremstilles mer for avlsgodkjenning (jfr. dog pkt 5.1,1, 2. ledds bokstav a). 2. Eier av katt som ikke godkjennes, kan anke saken inn for Avlsrådet. Dette gjøres snarest mulig etter avslaget. Dommernes vurderinger og andre opplysninger eieren mener det skal tas hensyn til, sendes inn til Avlsrådet som fatter et endelig vedtak. 6 NRRs karantenebestemmelser 6.1 Behandling av sykdom hos katt Ved mistanke om, eller dersom det er konstatert smittsom sykdom i en bestand, skal hele bestanden holdes i karantene inntil veterinær bekrefter at bestanden som helhet er frisk. Med karantene i dette reglementet menes at bestanden holdes isolert fra andre katter og at det

10 NRRs diverse regler Side 10 av 25 ikke tillates kjøp, salg, oppdrett eller utstilling av katt fra denne bestanden. (GF 2007) 7 Karantenebestemmelsene omfatter alle former for smittsomme tilstander/sykdommer inkl. ulike parasitter. For enkelte sykdommer anbefales spesielle tiltak som beskrevet videre: (GF 2010) Kattepest / katteinfluensa Katteleukemi (FeLV) Smittsom bukhinnebetennelse (FIP) Ringorm Immunitetssvikt hos katt (FIV / FAIDS) Klamydia (GF 2007) Kattepest og katteinfluensa 8 Kattepest er forårsaket av et parvovirus. Inkubasjonstiden er 2-10 dager. Sykdommen kjennetegnes ved feber, oppkast og/eller diaré. Blant uvaksinerte katter dør %, oftest innenfor de første 3-5 døgn etter at symptomene har vist seg. Man oppnår god beskyttelse mot sykdommen ved vaksinering. Katter som stilles ut må være vaksinert mot kattepest. (GF 2005) Katteinfluensa forårsakes av flere typer virus (eksempelvis calici- og herpesvirus), men sykdommen er meget smittsom uansett hvilket av disse som er årsak. Symptomene kan variere fra betennelse i et enkelt øye uten andre sykdomstegn, til alvorlig sykdom med skade på slimhinner i munnen, øyets hornhinne og lungebetennelse. Etter gjennomgått sykdom kan katter bli kroniske smittebærere, slik at de i hjemmeomgivelser ikke viser symptomer, men sykdommen kan bryte ut på nytt når de utsettes for stress (f.eks. i forbindelse med utstillinger, flytting). Katten beskyttes best gjennom vaksinasjoner. (GF 2005) Etter nye bestemmelser i FIFe som gjelder fra og med skal alle katter som stilles ut, være vaksinert mot de ulike virustyper som forårsaker katteinfluensa. I Norge gis denne vaksinen som en kombinert vaksine for kattepest 9 og katteinfluensa. Tiltak: Når det er konstatert at katter i en bestand er syke, er det katteeier som selv har ansvar for å informere sin klubb. Ved forekomst av kattepest og/eller katteinfluensa i en kattebestand krever NRR at alt kjøp og salg, avl og utstilling av katter fra denne bestanden stanses inntil veterinær attesterer at bestanden er ferdigbehandlet Katteleukemi (FeLV) Katteleukemi er en virussykdom som er forårsaket av et retrovirus. Sykdommen opptrer oftest der mange katter lever tett sammen. Sykdommen forekommer sjelden, er lite smittsom, men er til gjengjeld som oftest katastrofal for de katter som blir smittet. 7 Det ble på forespørsel presisert at det er veterinær som avgjør alle smittespørsmål. 8 Det vises ellers til et eget Vaksinasjonsskriv ( VAK ) av 7. januar 2008 utarbeidet i samarbeid mellom Veterinærinstituttet og NRRs helseutvalg (HU). Finnes på NRRs oversikt over lover og regler på hjemmesiden. NB! Henvisningen øverst på skrivet stemmer ikke lenger med den omredigering UR har fått etter FIFe-vedtak. Se UR 1.8 NRRs tillegg. 9 Også omtalt som kattesyke av veterinærer.

11 NRRs diverse regler Side 11 av 25 Sykdommen utvikler seg med ulik hastighet. Man regner med at 80 % av angrepne katter vil dø i løpet av 3 år. To ulike typer tester kan vise at en katt er smittet: ELISA-testen måler forekomst av antistoffer i blodet mot katteleukemi-viruset. Den viser at katten har vært utsatt for smitte av viruset. IFA-testen påviser tilstedeværelse av katteleukemi-virus i blodet, en positiv test her viser med andre ord at katten har viruset i kroppen. Betydning av testresultater: ELISA-test negativ: Testen er meget følsom, og et negativt testresultat betyr vanligvis at katten er fri for virus. Denne testen reagerer tidligere i sykdomsforløpet enn IFA-testen. ELISA-test positiv: Betyr at kattene i 98 % av tilfellene har vært utsatt for viruset, men resultatet betyr ikke at kattene er eller kommer til å bli smittefarlige. En positiv ELISA-test bør alltid følges opp av en IFA-test for å bestemme kattens smittestatus. De siste 2 % av tilfellene skyldes at ELISA-testen overreagerer, eller det kan skyldes feil ved selve testen. Hvis en ny ELISA-test blir tatt omgående og viser negativt resultat, er katten sannsynligvis negativ. IFA-test negativ: Betyr at katten på testtidspunktet ikke er smittefarlig. IFA-test positiv: Betyr at katten er smittefarlig og bør isoleres i resten av sitt liv. Virus finnes i kattens blod. ELISA-test positiv og IFA-test negativ: Katten har hatt kontakt med viruset, men er ikke smittefarlig for øyeblikket. Den kan være i inkubasjonsstadiet. Noen katter er ELISA-positive hele sitt liv uten å bli IFA-positive. IFA-testen bør gjentas 3 måneder senere. Er den fortsatt negativ, kan katten friskmeldes. ELISA-test positiv og IFA-test positiv: Katten bør holdes isolert fra andre dyr i resten av sitt liv; NRR tillater ikke at denne katten eller andre katter i huset deltar på utstillinger eller i avl. Karantenen for bestanden opprettholdes så lenge katten er i live og i bestanden. Alt kjøp og salg av katt skal stoppes så lenge bestanden er i karantene. Som et forebyggende tiltak i forhold til avl på katt anbefaler NRR at hunnkatter som mottas til paring skal være testet og funnet negative, og at negative avlshanner skal testes rutinemessig 2 ganger med 3 måneders mellomrom, deretter én gang pr år. Tiltak: Når det er konstatert at katter i en bestand er syke eller er mistenkt for å være smittet, er det katteeier som har ansvar for å informere sin egen klubb. Som hovedregel gjelder at når det er konstatert katteleukemi på katter i en bestand, eller når veterinær har gitt uttrykk for mistanke om katteleukemi i en bestand, krever NRR at bestanden isoleres i minst 3 måneder. Isolasjonen kan først oppheves når klubben har mottatt dokumentasjon på negative testresultater av alle katter i bestanden i to påfølgende tester, tatt av alle kattene i bestanden med minst tre måneders mellomrom. Både negative ELISA- og IFA-testresultat er gyldige. I mellomtiden tillates ikke kjøp, salg, oppdrett eller utstilling av katt fra denne bestanden. Det er utviklet vaksine mot katteleukemi, men denne er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Vaksinen sies å være effektiv for % av de vaksinerte katter. Det forutsettes at katter som vaksineres, har testet negativt på ELISA-testen.

12 NRRs diverse regler Side 12 av FIP ( smittsom bukhinnebetennelse) FIP er forårsaket av et corona-virus. Coronaviruset FcoV opptrer i to varianter. En ufarlig form som gir svake enteritt/influensa symtomer og en mutert form som gir FIP. Coronaviruset (FcoV) smitter hovedsakelig gjennom avføring, men kan også smitte gjennom spytt, urin og blod. Mange katter er smittet med coronavirus. Erfaringer viser at smittepresset er størst i store kattebesetninger og risiko for utvikling av FIP er størst der smittepresset er høyt. Blodprøver kan vise om en katt er smittet av coronavirus. Det er fortsatt ingen sikre metoder for å påvise hvilke katter som vil utvikle FIP. Bestemmelse av titer for FcoV kan benyttes til kartlegging av hvilke katter som er smittet. Katter som infiseres med coronavirus skiller ut virus i fæces i noen uker. Noen kan være kroniske smittebærere uten å vise symptomer. Katter kan resmittes senere i livet. Det muterte viruset som gir FIP smitter sjelden mellom katter og dør i de fleste tilfeller ut med dyret. Inkubasjonstiden ved smitte av coronavirus er ukjent, men forsøk har vist at det sannsynligvis går fra et par dager til 2-3 uker fra katten er smittet til den viser symptomer. De fleste katter blir friske igjen, men noen få katter utvikler sykdommen FIP, 36 enten i tørr, våt eller blandet form, ofte flere måneder etter at de har vært utsatt for smitte. Symptomene er ulike - noen katter viser influensalignende symptomer, men i sluttstadiet av sykdommen kan tilfellene deles inn i tre hovedfaser: Den tørre formen av FIP viser seg ved at det dannes små knuter i vilkårlige organer, f.eks. i øyne, lever, nyre, i hjerne og/eller i ryggmarg. Symptomene avhenger av hvilket organ som er angrepet. Den tørre formen av FIP kan være vanskelig å diagnostisere unntatt ved obduksjon. Den våte formen av FIP viser seg gjennom strågule væskeansamlinger i kattens bryst eller bukhule. Denne formen er lettere å diagnostisere gjennom bruk av røntgen, eller ved å ta væskeprøve fra kattens bukhule. En kombinert våt/tørr form. Til diagnostikk av FIP brukes en kombinasjon av vevsprøver og titerverdier. Det er generelt vanskelig å diagnostisere FIP. Følgende betingelser må være oppfylt: a. Positive symptomer på sykdommen FIP ved obduksjon etter dødsfall. b. Katten er kronisk syk og viser en stigning av titerverdiene på 400% eller mer i løpet av 4-6 uker. c. Veterinæren mener at katten viser sikre symptomer på FIP. Dette betyr at ingen katt skal avlives bare på bakgrunn av en påvist høy titerverdi, da det ikke er kjent om denne titerverdien har direkte sammenheng med utvikling av sykdommen FIP (katter kan ha meget høye titer verdier uten å bli syke og uten at FIP blir utviklet). Katter som er i sluttstadiet av sykdommen FIP i tørr, våt eller blandet form, bør av dyrevernmessige årsaker avlives. FIP er en dødelig sykdom. Det er svært sjelden katter blir friske. (Ny FIP-tekst GF 2010) Tiltak: Når det er konstatert at katter i en bestand er syke eller er mistenkt for å være smittet, er det katteeier som har ansvar for å informere sin klubb.

13 NRRs diverse regler Side 13 av Dersom sykdommen FIP er konstatert, eller det er mistanke om FIP begrunnet ut fra kliniske symptomer som under punkt a), b) eller c), krever NRR at bestanden settes i karantene inntil de/det syke dyret /dyrene er avlivet eller kattene er erklært klinisk frisk av veterinær. 2. Dersom det er mistanke om FIP begrunnet ut fra kliniske symptomer som under punkt a), b) eller c), skal spesielle hygienekrav igangsettes for å minske smittepress. 3. Følgende tiltak igangsettes: Isolere syke dyr. Dele besetningen i grupper bestående av mindre enn 5 katter i hver gruppe. Isolere katter med kattunger. Benytte en kattedo pr to katter. Skifte kattesand hver dag. God hygiene av drikkekar og matskåler. Ved melding til klubb om opphør av karantene skal det vedlegges skriftlig vurdering fra veterinær av helsetilstanden i bestanden Ringorm Ringorm er en soppinfeksjon i huden som fører til flekker med håravfall og skjelldannelser. I forbindelse med utstillinger og paringer bør alle former for suspekte eksemer testes ved dyrking og finnes negative av veterinær. En katt skal avvises fra utstilling når veterinæren i innsjekkingen finner at katten har mistenkelig håravfall, har skjelldannelser i huden eller har uklare resultater ved undersøkelse med Woods lampe. Melding om avvisning fra utstilling skal sendes NRR: Tiltak: Når det er konstatert at katter i en bestand er syke eller er mistenkt for å være smittet, er det katteeier som har ansvar for å informere sin klubb. Dersom en katt blir avvist fra utstilling på grunn av mistanke om ringorm, eller det ved test er dokumentert at bestanden har katter som er smittet av ringorm, krever NRR at bestanden settes i karantene inntil det ved veterinærattest blir dokumentert at bestanden er fri for slik smitte. Melding om slik avvisning fra utstilling skal sendes NRR. Minimum 6 uker etter sykdommens utbrudd skal det foretas en ny klinisk undersøkelse av alle katter i bestanden. Finner behandlende veterinær at disse er uten kliniske symptomer på ringorm, kan klubben oppheve karantenen. Ved selv den aller minste mistanke skal det stilles krav om fornyet dyrking. NRR krever at friskmelding fra veterinær blir sendt til klubben før karantenen kan oppheves. Denne friskmeldingen skal omfatte alle katter i bestanden. I mellomtiden tillates ikke kjøp, salg, oppdrett eller utstilling av katt fra denne bestanden FIV - FAIDS FIV er forårsaket av et lentivirus fra retrovirusfamilien. FIV svekker kattens immunforsvar slik at katten dør av vanlige infeksjoner. Smitten overføres oftest gjennom bitt. Enhver kronisk syk katt bør mistenkes for å være FIV-smittet, spesielt hvis katten har hatt nær kontakt med andre, frittløpende katter. FAIDS er når katten utvikler sykdom på grunn av FIV-smitte. Diagnosen stilles i praksis ved en antistoff-elisa-test. Et positivt utslag regnes for å være sikkert tegn på at katten er smittet av viruset. Et negativt resultat er derimot ikke sikkert

14 NRRs diverse regler Side 14 av 25 negativt, idet en har konstatert smitte hos % av negativtestede katter. Tiltak: Når det er konstatert at katter i en bestand er syke eller er mistenkt for å være smittet, er det katteeier som har ansvar for å informere sin klubb. Ved mistanke om FIV skal katten testes hos veterinær. NRR krever at katter som er registrert positive etter slik test, skal isoleres på en slik måte at de ikke kan smitte andre katter. Det skal følges samme testprogram som ved leukemi (FeLV): alle kattene i bestanden skal teste negativt i to tester tatt med minst tre måneders mellomrom før karantenen oppheves. I mellomtiden tillates ikke kjøp, salg, oppdrett eller utstilling av katt fra denne bestanden Klamydia Klamydia er forårsaket av Chlamydophila felis som er en intracellulær bakterie. Inkubasjonstiden er 3-10dager. Sykdommen kjennetegnes ved at den starter i det ene øyet og sprer seg til det andre i løpet av en ukes tid. I begynnelsen er det mest klar utflod fra øyet. Senere hovner hinnene i øyet opp og blir smertefulle. Sykdommen smitter ved dråpesmitte. Klamydia kan avsløres med en ELISA test av øyevæsken hos angrepet katt. Behandlingen med antibiotika er langvarig og må ofte avsluttes med vaksinasjon av hele katteriet. Katten beskyttes best gjennom årlige vaksinasjoner. Verken NRR eller FIFe stiller krav om vaksinering mot Klamydia. Vaksinen er den svakeste av de fire komponenter i vaksinen. Den beskytter bare rundt 80 %, og er bare virksom i ett år. Tiltak: Når det er konstatert at katter i en bestand er syke, er det katteeier som selv har ansvar for å informere sin klubb. Ved forekomst av Klamydia i en kattebestand krever NRR at alt kjøp og salg, avl og utstilling av katter fra denne bestanden stanses inntil veterinærattester bekrefter at bestanden er ferdigbehandlet og smittefri, minst en måned fra behandling er startet. (GF 2007) 6.2 Friskmelding eller vurdering av bestandens generelle helsetilstand ved avsluttet behandling Forekomst av smittsom sykdom ut fra ovenstående liste i et kattehold skal straks meldes til egen klubb. Friskmelding etter attestasjon fra veterinær om den generelle helsetilstanden i bestanden skal innsendes etter ovenstående regler til egen klubb. Når en veterinær har diagnostisert en av de ovennevnte sykdommene på én eller flere katter i en bestand, krever NRR at alle katter i bestanden settes i karantene. Det er katteeier som har ansvar for å informere styret i sin klubb. Klubbens styre skal i størst mulig grad ta hensyn til personvernet under videre saksbehandling. Det betyr konkret at klubben normalt har generell taushetsplikt overfor andre av klubbens medlemmer, unntatt overfor de som er direkte part i saken. Karantene betyr at NRR ikke tillater at katter i bestanden stilles ut, går i avl eller selges før behandlende veterinær enten har friskmeldt kattene ut fra gjeldende regler eller har uttalt seg positivt om bestandens helsetilstand. Denne meldingen skal følge retningslinjene i NRRs karanteneregler. NRR krever at friskmeldingen skal omfatte alle katter i bestanden. Meldingen skal sendes egen klubb.

15 NRRs diverse regler Side 15 av 25 NRR eller NRR-tilsluttede klubber har ikke et aktivt ansvar for å føre bevis for at katter i en bestand har eller kan mistenkes for å ha smittsomme sykdommer ut fra ovenstående liste. Når lokal klubb får mistanke om - eller får direkte kjennskap til - at en bestand har katter som lider av smittsomme sykdommer ut fra ovenstående liste, pålegger NRR - med basis i NRRs formålsparagraf - eier av bestanden et aktivt ansvar for å dokumentere at kattene i bestanden er friske, ved å skaffe en vurdering av helsetilstanden fra en veterinær. Dersom henvendelser til klubben setter en bestand under mistanke for å ha smittsomme sykdommer ut fra ovenstående liste, tillater ikke NRR eier av bestanden å stille ut, avle eller kjøpe eller å selge katter før lokal veterinær har vurdert helsetilstanden i bestanden. Melding om dette skal forelegges egen klubb. Gjentatte uriktige meldinger som setter en bestand under mistanke om smittsomme sykdommer og som gjentatte ganger viser seg å ikke medføre riktighet, kan føre til at saken blir brakt inn for disiplinær behandling i NRR. NRR anbefaler at katter som ofte er på utstilling eller som brukes i avl, regelmessig blir testet for FeLV og FIV. Brudd på NRRs karanteneregler setter ikke bare egne katter, men også andres katters liv og helse i fare. Tiltak mot medlemmer av NRR-tilsluttede klubber som bryter NRRs karanteneregler, vil - med bakgrunn i NRRs formålsparagraf - bli iverksatt av NRRs styre, med utgangspunkt i NRRs disiplinærreglement. 7 Regler for Årets-Katt-konkurranser Følgende vedtak i GF-sak 8/2007 er ikke innarbeidet i reglene: å gå tilbake til tidligere års praksis på premiering av årets katt, der de 3 beste i hver kategori (voksne, ungdyr, kastrat, senior/veteran, huskatt og nordnorske katt) blir premiert med kokarde, og at vinnerne får premie/statuett. 7.1 Årets katt 1. BEGRENSNINGER Bare NRR-registrerte katter og utstillere som er medlem av klubb tilsluttet NRR kan delta. 2. DELTAGELSESBETINGELSER: a) Bare norske, ordinære internasjonale FIFe-utstillinger teller i konkurransen. Internasjonale kattunge-/kastratshow teller med. b) Konkurransen omfatter ellers: Kun Nominering og Best in Show teller med. Katten tilhører godkjent fargevariant innenfor godkjent rase, og omfattes av de titler/- kvalifikasjoner som gir grunnpoeng. c) I Årets katt-konkurransen regnes det ut og lages en liste over: Årets katt voksen, Årets katt kastrat og Årets katt ungdyr (kl.11/12) pr. kategori. For ungdyr teller de 3 tre beste

16 NRRs diverse regler Side 16 av 25 utstillingsresultatene. For voksne og kastrater teller de 5 fem beste utstillingsresultatene. Ved poenglikhet, se pkt. 4. d) Det kåres deretter en Årets katt totalt i hver kategori: Årets katt kategori I, Årets katt kategori II, Årets katt kategori III og Årets katt kategori IV. Dette skjer ved at det beregnes et gjennomsnitt av poengsummen oppnådd ved de tre beste utstillingsresultatene blant vinnerne (nr.1 på listene) innenfor hver kategori. Katten med høyest gjennomsnittssum vinner og blir derved Årets katt i sin kategori. 3. POENGSYSTEMET a) Grunnpoeng Best in Show (BIS) 10 Nominering (NOM) 100 p 75 p b) Tilleggspoeng beregnes på grunnlag av det totale antall bedømte 11 katter påmeldt i klassene 1 til 12 på utstillingen i den kategori katten stiller. Det gis et tillegg tilsvarende 1 % av dette totaltallet. 4. KONKURRANSEAVGJØRELSE a) Hvis det ikke oppstår poenglikhet, har den katt vunnet som har den høyeste poengsum etter tre, henholdsvis fem utstillinger. b) Ved poenglikhet avgjør resultatet av den 6. utstillingen 12 den innbyrdes rekkefølgen mellom kattene. Deretter avgjør den 7., dernest den 8.utstillingen osv. - den innbyrdes rekkefølgen. 7.2 Årets Nordnorske katt Med Nord-Norge menes fylkene Nordland, Troms og Finnmark. 1. Kun internasjonale utstillinger teller med i konkurransen. 2. Bare katter tilhørende eier bosatt i Nord-Norge og tilsluttet en nordnorsk klubb på utstillingsdagen, deltar. 3. Katten har i løpet av kalenderåret vært utstilt minst 2 - to - ganger. De 3 - tre - beste utstillingsresultatene teller med. For øvrig gjelder samme regler som for Årets katt. Årets nordnorske katt kåres på tvers av kategoriene. Tilleggspoengene gis etter totalt antall bedømte katter på utstillingen. Utdeling til Årets Nordnorske Katt skal finne sted på en av de nordnorske utstillingene. Den klubben som har Årets Nordnorske Katt kan, om den ønsker det, arrangere utdelingen. (GF 10 Se utstillingsreglementet Bedømt er de katter som har vært på dommerbordet og fått sin påtegning. 12 For kl. 11/12 blir det den 4. osv. utstilling som avgjør den innbyrdes rekkefølge ved poenglikhet.

17 NRRs diverse regler Side 17 av ) 7.3 Årets katt veteranklasser Utregningsregler for Årets Senior og Årets Veteran: 1. Konkurransen gjelder norskeide katter utstilt i Norge. Det kåres en vinner i hver klasse. 2. Katter med tre utstillingsresultater deltar i konkurransen. Den katt vinner som har høyest poengsum når de tre beste resultatene summeres. Ved poenglikhet vil resultatet fra den fjerde utstillingen avgjøre den innbyrdes rekkefølgen. Ved fortsatt poenglikhet teller resultatet fra den femte, dernest fra den sjette utstilling osv. 3. Det anvendes følgende poengskala: Beste Senior og Beste Veteran: Andre nummer 1: Alle nr. 2: Alle nr. 3: Alle nr. 4: 100 p 70 p 60 p 40 p 35 p Deretter gis poengene 30, 25, 20, 15, 10 og 5 for de neste, t.o.m. nr Tilleggspoeng: Det gis 1 % av de tilstedeværende veteranene/seniorene som tillegg til hver enkelt katt. 7.4 Årets Huskatt Konkurransen er åpen for alle registrerte huskatter. Huskatter over 10 måneder skal være kastrert Bare BIS og NOM teller. Det regnes ut og lages liste over Årets Huskatt Det kåres Årets huskatt totalt, jf. punkt d), 2. ledd under DELTAGELSESBETINGELSER under Årets katt: De 3 beste utstillingene teller. (Jf. for øvrig pkt. 4 under Årets katt.) Det gis tilleggspoeng som for de andre kategoriene/klassene. Poengberegning: BIS huskatt: 100 poeng, NOM: 75 poeng Det tas ut BIS langhår og BIS korthår, uavhengig av kjønn.

18 NRRs diverse regler Side 18 av Årets Avlshann, Årets Avlshunn og Årets Oppdrett Bare ukastrerte/usteriliserte katter kan delta i avlsklassen på utstilling og i Årets kattkonkurranse. (GF 2005 jf. NRRs tillegg til UR 5.6) Bare katter i kategoriene I, II, III og IV deltar. Det legges til 1 % tilleggspoeng av kategoriens størrelse, slik som i Årets katt. For å delta i konkurransen om Årets Avl, må avlskatten ha deltatt på minst 3 utstillinger i løpet av året. For å delta i konkurransen om Årets Oppdrett, må oppdrettet ha deltatt på minst 5 utstillinger i løpet av året. Resultatene for avl og oppdrett ved spesialutstillinger der hele kategorier kan delta, teller med på årets avls- og oppdretterlister. 7.6 Årets Chinchilla og Årets Abyssiner Konkurransene er åpne for alle katter i klassene 1-12 og 15. Poeng gis som for de respektive Årets katt-konkurranser disse kattene for øvrig deltar i. Den katten som får den høyeste poengsum blir vinner det året.; ved poenglikhet følges reglene i pkt. 4. Årets Chinchilla er en konkurranse som er en ærespris (et bilde) til minne om NRRs æresmedlem og FIFe-dommer Haldis Rohlff. Årets Abyssiner er en konkurranse som er en ærespris (et bilde) til minne om NRRs æresmedlem Carl Fredrik Nordane. 8 Generelle regler Klubbene har ansvar for å sende inn de nødvendige kataloger, kopi av avls- /oppdrettsresultater og korrekt resultatliste til NRR. Foreløpige resultatlister fra alle Årets katt-konkurranse sendes NRR-tilsluttede klubber 3 tre ganger i året (hvert tertial) så snart utregningene er klare. NRR bekoster porto og annen rekvisita. Utskrift fra utregnernes endelige liste for året skal inneholde kattens navn, EMSkode, eier, klubb, plassering på listen, poeng og i tillegg vise utstillingene med klubb, dato og tilleggspoeng. For å få en korrekt liste er det eiernes ansvar å påse at titler, eierforhold og klubbtilhørighet etc. medfører riktighet. Premiering av katter og oppdrettere som deltar i konkurransen: Premieutdeling skal arrangeres på en velegnet utstilling først på året. NRRs utstillingskomité skal finne frem til en aktuell utstilling og forespørre arrangørklubben om få anledning til å benytte deres utstilling. Utstillingskomitéen står som teknisk arrangør av premieutdelinger. Etter at det er bestemt på hvilke utstillinger prisene skal deles ut, får eieren av den beste katten i konkurransen om Årets beste voksen, ungdyr, kastrat, senior/veteran, huskatt og nordnorske katt tilsendt en personlig invitasjon. Alle disse kattene (voksne, ungdyr, kastrat,

19 NRRs diverse regler Side 19 av 25 senior/veteran, huskatt og nordnorske katt) vil bli premiert med en kokarde. Totalt beste i hver kategori, senior/veteran, totalt beste huskatt og nordnorske katt får en statuett. Nr. 1 av Årets avlsdyr og oppdrett (kategori I, II, III, IV) vil bli premiert med en kokarde. Sponsorenes premier vil bli utdelt i henhold til gjeldende sponsoravtale. Årets Chinchilla og Årets Abyssiner vil bli premiert etter egne bestemmelser. Utstillingsarrangør: Utdelinger bør foregå på en av årets første og best egnede utstillinger. Utstillingskomitéen vil forespørre en klubb om å forestå arrangementet. Hvis en klubb ønsker et slikt arrangement, må søknad sendes komitéen innen 31. desember året før utdelingen skal finne sted. Utstillingsarrangørene skal holde av plass til de vinnende kattene slik at eiere som ønsker å være med på utdelingen, skal få muligheten til det. Totalt beste i hver kategori, senior/veteran og totalt beste huskatt vil få tildelt eget bur med NRRs burpynt for årets katter. Utstillingskomitéen pålegges ansvaret for at dette blir gjennomført, samt står for premieutdelingene under de aktuelle utstillingene. 9 NRRs STYRE Problemer som ikke er forutsett i dette reglement avgjøres av NRRs styre. Arrangørklubben er ansvarlig for å sende inn kataloger med resultatlister til NRR og utregnerne innen 14 dager. Blir ikke dette gjort, vil NRR sende purring med 14 dagers ny frist. Ved fortsatt uteblivelse vil NRRs styre fatte beslutning om å inndra klubbens førstkommende utstilling, og klubben vil ikke få anledning til å søke om en ekstra utstilling. NRR har ansvaret for å innhente katalog med fullstendige resultatlister og videresende dette til årets-katt-utregnere. (GF 2005) Utregnerne skal sende inn til NRRs styre en fullstendig oversikt over beregningsgrunnlaget når de endelige resultatene er ferdige. NRR sender dette til NRR-tilsluttede klubber som har ansvaret for å distribuere dette videre til medlemmer som har deltatt i konkurransen. Klubbene har 21 tjueen dagers protestfrist fra NRRs utsendelsesdato; etter den tid er det ikke mulig å endre årets resultater. Protesten skal sendes rekommandert. 10 Diverse regler og vedtak 10.1 Reise- og diettregulativ Generelle bestemmelser: Godkjente reiser dekkes etter regning på billigste og mest hensiktsmessige måte (Gjør bruk av grønne ruter, rabatter o.l.). Kjøregodtgjørelse innenfor NRR skal tilsvare 50 % av Statens satser for bilgodtgjørelse. Tilsvarende gjelder også for passasjertillegget. (GF 2010) Overnatting dekkes etter regning der det er strengt nødvendig, men det henstilles til bruk av privat overnatting.

20 NRRs diverse regler Side 20 av 25 Klubbdelegaters overnatting i forbindelse med NRRs Generalforsamling dekkes ikke av NRR. Diett blir utbetalt med 50% av statens diettregulativ. Dersom reisearrangementet er av en slik art at dette ikke dekker de faktiske kostnader, dekkes faktiske utgifter etter bilag. (GF 2010) NRRs styre: Medlemmer i NRR s styre gis en møtegodtgjørelse for hvert fremmøte. Presidenten får ikke denne godtgjørelsen men istedet et fast beløp pr år. NRRs president får kr titusen kroner fast pr år i godtgjørelse 13. De resterende medlemmene og varamedlemmene får 400,- pr møte hvor de fysisk er til stede. Møter på f.eks. mail/msn omfattes ikke av en slik godtgjørelse. Dette vedtaket har virkningsdato fra GF (GF 2010) 10.2 Frister DEADLINES FOR ARISTOKATT: 1. februar for nummeret som kommer i mars 1. mai for nummeret som kommer i juni 1. august for nummeret som kommer i september 29. oktober for nummeret som kommer i desember INNSENDELSE AV KATALOG ETTER UTSTILLING: 6 kataloger med resultatlister sendes innen 14 dager til NRRs sekretær/utregnere (6 stk.) Se UR 1.17: NRR 15 har ansvaret for å innhente katalog med fullstendige resultatlister og videresende dette til Årets katt-utregnere. (GF 2005). SØKNAD OM STAMNAVN: Tjenestevei ) Fra medlem til klubb: 10. hver måned for all post ) Fra klubb til NRR: 15. hver måned innen NRR: ) Fra NRR til FIFe: 20. hver måned BESTILLING AV STAMTAVLER: Innen 3 måneder etter fødselen Etter 6 måneder kreves dobbel avgift! (Normalt 3 kull pr. hunnkatt i løpet av 24 kalendermnd. Se OR 3.3.) INNRAPPORTERING AV INTERNASJONALE TITLER: 31. desember eller innen den dato NRRs kontor angir (m/kopi av alle bedømmelsene) PÅMELDING NRRs GENERALFORSAMLING: 13 Det er NRRs GF som fastsetter satsene for alle tilknyttet styret. 14 Gjelder dem som sitter i styret etter GF NRRs styre (normalt v/kontoret).

NRRs KARANTENEBESTEMMELSER

NRRs KARANTENEBESTEMMELSER NRRs Karantenebestemmelser 2007Gyldig fra 19.05.07 Side 1 av 5 LDK/rw NRRs KARANTENEBESTEMMELSER Ved mistanke om, eller dersom det er konstatert smittsom sykdom i en bestand, skal hele bestanden holdes

Detaljer

NRRs karantenereglement

NRRs karantenereglement NRRs Karantenereglement (KAR) pr. 01.01.2014 Side 1 av 7 NRRs karantenereglement Innhold 1 BEHANDLING AV SYKDOM HOS KATT... 1 1.1 KATTEPEST OG KATTEINFLUENSA... 2 1.2 KATTELEUKEMI (FELV)... 2 1.3 FIP (

Detaljer

NRR Årets-katt-konkurranser UtregnÅrKatt13 pr. 01.01.2013 nr. 2 Side 2 av 7

NRR Årets-katt-konkurranser UtregnÅrKatt13 pr. 01.01.2013 nr. 2 Side 2 av 7 UtregnÅrKatt13 pr. 01.01.2013 nr. 2 Side 1 av 7 Endring vedtatt av GF 22. februar 2013 satt i rødt og med loddrett strek til venstre. Regler for Årets katt-konkurranser 1 Innhold REGLER FOR ÅRETS KATT-KONKURRANSER...

Detaljer

1 Statutter for NRRs avlsråd... 2. 2 Statutter for NRRs utstillingskomité... 5. 3 Statutter for NRRs Støttefond... 5. 4 Arvid Enghs minnefond...

1 Statutter for NRRs avlsråd... 2. 2 Statutter for NRRs utstillingskomité... 5. 3 Statutter for NRRs Støttefond... 5. 4 Arvid Enghs minnefond... StaFo pr. 01.01.15 Side 1/10 Statutter og fond Endringer gjeldende fra 01.01. 2015 er satt med loddrett sort strek i venstre marg. 1 Statutter for NRRs avlsråd... 2 2 Statutter for NRRs utstillingskomité...

Detaljer

Regler for Årets-katt-konkurranser 1

Regler for Årets-katt-konkurranser 1 13UtregnÅrKatt pr. 01.01.2016 Side 1 av 6 Regler for Årets-katt-konkurranser 1 Innhold REGLER FOR ÅRETS-KATT-KONKURRANSER... 1 1 ÅRETS KATT... 1 1.1 BEGRENSNINGER... 1 1.2 DELTAGELSESBETINGELSER... 2 1.3

Detaljer

Regler for avlsgodkjenning av K-stambokførte katter. 1 Prosedyrereglement

Regler for avlsgodkjenning av K-stambokførte katter. 1 Prosedyrereglement NRR Avlsgodkjenning K-stambok. Prosedyre Side 1 av 5 Regler for avlsgodkjenning av K-stambokførte katter. 1 Prosedyrereglement Innhold 1 GRUNNLAG IKRAFTTREDEN PRESISERINGER... 1 2 GENERELLE REGLER... 2

Detaljer

NRRs Diverse regler og vedtak (DI) Innhold

NRRs Diverse regler og vedtak (DI) Innhold NRRs diverse regler Side 1 av 7 NRRs Diverse regler og vedtak (DI) Innhold 1 REISE- OG DIETTREGULATIV... 1 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER... 1 2 FRISTER... 2 2.1 DEADLINES FOR ARISTOKATT... 2 2.2 INNSENDELSE

Detaljer

Vedtatte endringer gjeldende fra 01.01.2011 er kun markert med kantlinje.

Vedtatte endringer gjeldende fra 01.01.2011 er kun markert med kantlinje. NRRs diverse regler Side 1 av 22 NRRs diverse regler (DI) (Statutter, vedtekter, regler og vedtak) Vedtatte endringer gjeldende fra 01.01.2011 er kun markert med kantlinje. Innholdsfortegnelse Side Statutter

Detaljer

NRRs karantenereglement

NRRs karantenereglement NRRs Karantenereglement (KAR) pr. 01.01.2015 Side 1 av 8 NRRs karantenereglement Innhold 1 BEHANDLING AV SYKDOM HOS KATT... 1 1.1 KATTEPEST OG KATTEINFLUENSA... 2 1.2 KATTELEUKEMI (FELV)... 2 1.3 FIP (

Detaljer

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb

Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 1 av 7 Lovverk for Lillestrøm Rasekattklubb LIRAK s lover Side: 2 av 7 1. Lillestrøm Rasekattklubb (LIRAK) ble stiftet 9.4.1979 og er gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR)

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) Referat fra styremøte 08.04.2014 Sted: Gardermoen Tilstede: Gøran Vinje (GV) President Åge Pedersen (ÅP) Lena Marthinsen (LM) Trond Bertelsen (TB) - Lena Ahlros (LA) Stambokfører Anne Gro Bergersen (AB)

Detaljer

Sørlandets Rasekattklubb

Sørlandets Rasekattklubb 1 LOVER FOR SØRLANDET RASEKATTKLUBB (SØRAK). Revidert 23.11.99 Paragraf 1. Sørlandets Rasekattklubb (SØRAK) er stiftet i 1961, og er medlem av Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR), som er tilsluttet

Detaljer

Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015

Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015 Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb Sist revidert av årsmøtet 18/04/2015 1 Innholdsfortegnelse Utstillingsreglement for Norsk Marsvinklubb...4 Kapittel 1- Om utstilleren... 4 1 Krav til medlemskap...4

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) Referat fra styremøte 11.03.2014 Sted: Gardermoen Tilstede: Gøran Vinje (GV) President Maria Myrland (MM) Visepresident Åge Pedersen (ÅP) Lena Marthinsen (LM) Jon Arne Didriksen (JD) Trond Bertelsen (TB)

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) Referat fra styremøte 20.-22.01.2012 Sted: Kristiansand S Tilstede fra styret: Ann Elene Aasen (AA) president Gøran Vinje(GV) visepresident Øivind Hornslien(ØH) styremedlem Åge Pedersen (ÅP) styremedem

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) Informasjon om diplomeringsprogram i NRR Klubbene melder selv de oppdrettere som ønsker å diplomere seg til NRRs kontor innen påmeldingsfristen utløper. Alle påmeldinger skjer via klubb, det sendes inn

Detaljer

Statutter Årets mestvinnende avlshund

Statutter Årets mestvinnende avlshund Statutter Årets mestvinnende avlshund Norsk Kennel Klubs Hovedstyre vedtok 12.11.10 nye statutter for konkurransen Årets mestvinnende avlshund med ikrafttredelse fra 2011. Konkurransen har blitt avholdt

Detaljer

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom:

Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER. Å arbeide for å bedre situasjonen for alle som har ME gjennom: Norges Myalgisk Encefalopati Forening VEDTEKTER 1 NAVN Organisasjonens navn er Norges Myalgisk Encefalopati Forening, forkortet til Norges MEforening / NMEF. 2 FORMÅL Å arbeide for å bedre situasjonen

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV HUSKATT

KONTRAKT FOR KJØP AV HUSKATT KONTRAKT FOR KJØP AV HUSKATT 1 Dato for salg: Kattens fulle navn (inkl. oppdretternavn): Kjønn: Stambokklasse: 1 2 3 Kattens microchip nummer: Kattens fødselsdato (dd/mnd/år): Kattens rase: Kattens reg.

Detaljer

Undersøkt av veterinær dato (veterinærattest legges ved og skal ikke være eldre enn syv dager):

Undersøkt av veterinær dato (veterinærattest legges ved og skal ikke være eldre enn syv dager): Fôrvertavtale Oppdretter Adresse: Tlf: E-post: Fôrvert Adresse: Tlf: E-post: Hund Rase: Farge: Født: Kjønn: Reg.nr: ID-nr: ID-merking: Chip Tatovering. Mor: Far: Vaksinert: Ja (attest legges ved).. Nei

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Utstillingsregler for Chinchilla Norge

Utstillingsregler for Chinchilla Norge Utstillingsregler for Chinchilla Norge 1 Invitasjon / påmelding / betaling av utstilling - Invitasjon til utstilling skal offentliggjøres minst 5 uker før utstillingens dato! Invitasjon skal legges ut

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 17.11.2015

Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 17.11.2015 Referat fra generalforsamling i Norsk Rasekatt Klubb av 1938 - NORAK Furuset Forum, Søren Bulls vei, 17.11.2015 I henhold til NORAKs lover skal generalforsamlingen for å være beslutningsdyktig bestå av

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) Referat fra styremøte 13.09.11 Sted: Oslo Drammensveien 33 Tilstede fra styret: Ann Elene Aasen (AA) - president Gøran Vinje (GV) visepresident Ingunn Sviggum (IS) styremedlem Øyvind Hornslien (ØH) styremedlem

Detaljer

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest

VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest VAKSINERE NÅ? Aktuelt om vaksinasjon og sykdommer hos hest PASS PÅ HESTEN DIN Luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer kan idag spres raskt fordi hester transporteres i større grad i forbindelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017

Retningslinjer. Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse. Turn Kvinner og Turn Menn. Oktober 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Kretskonkurranse Aspirant Uttakskonkurranse Turn Kvinner og Turn Menn Oktober 2017 Nordland Gymnastikk og Turnkrets 1 av 6 Dette dokumentet inneholder de gjeldende retningslinjer

Detaljer

FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR)

FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg - side 1 av 48 FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) Original utgave av dette reglementet, uten NRRs tillegg, finnes som pdf-fil på engelsk, fransk

Detaljer

Ved reise til utlandet (EU/EFTA-land minus Sverige) kreves også vaksine mot rabies leptospirose

Ved reise til utlandet (EU/EFTA-land minus Sverige) kreves også vaksine mot rabies leptospirose Vaksinasjon Vaksinasjon er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet. En av årsakene til at vi har kun få tilfeller av disse alvorlige sykdommene i Norge i dag, er nettopp at de fleste norske hunder

Detaljer

Styret Om NRR Skjem.

Styret Om NRR Skjem. Utstilling Påmeldingsskjema Fylles ut og sendes til utstillingssekretær. Mailadresse til Teraks utsillingssekretær finner du på www.terak.priv.no under Styret. Utstillingssekretæren kontrollerer og videresender

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009)

Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Statutter for NORSK LAGMESTERSKAP i Retrieverarbeid (NLM) (revidert på lagledermøtet 2009) Innledning NLM arrangeres hvert år. NLM arrangeres som en tilnærmet workingtest for lag. Konkurransen gjennomføres

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på Generalforsamling for ELSA Bergen 22.11.2016 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er The European Law Students Association

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten.

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 1 Klubben Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. 2 Formål Klubben har som formål å være en interesseforening

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AVLSHANN. FIFE oppdretts- og registreringsreglement (oppdatert 1.01.2012) Kap. 1 Generelt. Kap. 2 Dyrehold og miljø 2.

RETNINGSLINJER FOR AVLSHANN. FIFE oppdretts- og registreringsreglement (oppdatert 1.01.2012) Kap. 1 Generelt. Kap. 2 Dyrehold og miljø 2. RETNINGSLINJER FOR AVLSHANN Mål Følgende retningslinjer er utarbeidet for enhver hannkatt som legges ut i regi av NBV. Retningslinjene har som mål å fremme birmarasen etter 2 i gjeldende vedtekter. Hensikt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR)

FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg - side 1 av 48 FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) Original utgave av dette reglementet, uten NRRs tillegg, finnes som pdf-fil på engelsk, fransk

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Medlemmer Avsnitt 7. Hunnkatt og hannkatt må være registrert i NRRs stambok (ha NRR-stamtavle)

Medlemmer Avsnitt 7. Hunnkatt og hannkatt må være registrert i NRRs stambok (ha NRR-stamtavle) Medlemmer Avsnitt 7 Kullregistrering Nå er det klart for kullregistrering i Min Katt Før du kan bestille stamtavler i Min Katt må du forsikre deg om at Stamnavnet ditt er registrert før paringstidspunktet.

Detaljer

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund

Reglement Korpsdrill. Norges Musikkorps Forbund Reglement Korpsdrill Norges Musikkorps Forbund 1. FORMÅL MED KONKURRANSEN NMFs grunnverdier er spilleglede og fellesskap. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Reglement for folke- valgtes innsynsrett

Reglement for folke- valgtes innsynsrett Reglement for folke- valgtes innsynsrett Vedtatt kommunestyret 24. juni 1999 med endringer kommunestyret 14. september 2010 1. KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.6. Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.6 Vedtatt ved generalforsamling 2009, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtatt 1971, endret siste gang 2017* * Endringene trådte i kraft 1. januar 2018 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen

Detaljer

FIFe s utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR)

FIFe s utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) FIFe s utstillingsreglement med NRRs tillegg - side 1 av 48 FIFe s utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) Original utgave av dette reglementet, uten NRRs tillegg, finnes som pdf-fil på engelsk, fransk

Detaljer

FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR)

FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg - side 1 av 53 FIFes utstillingsreglement med NRRs tillegg (UR) Original utgave av dette reglementet, uten NRRs tillegg, finnes som pdf-fil på engelsk, fransk

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe)

NORSKE RASEKATTKLUBBERS RIKSFORBUND TILSLUTTET FEDERATION INTERNATIONALE FELINE (FIFe) Referat fra styremøte 22.06.11 Sted: Scandic Oslo Airport Tilstede fra styret: Ann Elene Aasen (AA) - president Gøran Vinje (GV) visepresident Ingunn Sviggum (IS) styremedlem Øyvind Hornslien (ØH) styremedlem

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap 22 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk 2 Virksomhet Målet søkes nådd

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til handel med og import av sauer

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

KLUBBSTYRETS FOND. å utgjøre likviditet reserve for Klubbstyrets drift. å kunne benyttes til investeringer som kommer Klubbaften tilgode.

KLUBBSTYRETS FOND. å utgjøre likviditet reserve for Klubbstyrets drift. å kunne benyttes til investeringer som kommer Klubbaften tilgode. 5 Fondsstatutter KLUBBSTYRETS FOND 1 FONDETS FORMÅL Fondets formål er i følgende prioriterte rekkefølge: o o å utgjøre likviditet reserve for Klubbstyrets drift. å kunne benyttes til investeringer som

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Lover for Norsk Shiba Klubb

Lover for Norsk Shiba Klubb Lover for Norsk Shiba Klubb Vedtatt av årsmøtet den. Sist endret av årsmøtet den. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb, her forkortet til NSK 2 Tilknytning Norsk Shiba

Detaljer

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) REGELVERK for godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) : KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1 1 Mål Målet med godkjenningsordningen er å sikre at selgere/rådgivere i skadeforsikring

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer