SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual _514 Manual.indd , Art , , , ,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514"

Transkript

1 14-510_514 Manual.indd , Art , , , , SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 SKIDHJÄLM Klass B Denna skidhjälm, modell S1-16 är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: PPE-direktiv 89/686/EEC enligt EN 1077:2007, Typkontroll är utförd av Notified Body 0120, SGS United Kingdom Limited Unit202B Worle Parway, Weston-super- Mare, BS226WA United Kingdom. VIKTIGT! Läs noga igenom dessa instruktioner innan du börjar använda hjälmen 1. JUSTERINGAR Skidhjälmen ska sitta säkert och bekvämt på huvudet. Läs instruktionerna noga innan du använder hjälmen. Denna skidhjälm har ett snabbspänne som kan knäppas och knäppas upp utan att remmarna måste justeras. Remmarna ska vara tillräckligt spända så att hjälmen sitter stadigt och samtidigt bekvämt. 1. Sätt hjälmen på huvudet och knäpp spännet. Justeras hakremmen så den inte spänner över halsen eller glider upp till munnen. 2. Nackremmen justeras med ratten. Vrid den medurs för att spänna nackremmen och moturs för att lossa den. Detta kan du göra medan hjälmen sitter på huvudet, men gör det inte medan du åker. 3. Hjälmen ska sitta vågrätt på huvudet (se bild). För att den ska sitta längre fram, dra åt hakremmen och släpp efter på nackremmen. För att hjälmen ska sitta längre bak, släpp efter på hakremmen och dra åt nackremmen. 4. Kontrollera att hjälmen sitter stadigt på huvudet. Sätt den på huvudet och knäpp spännet. När du öppnar munnen ska du känna att hakremmen sitter åt, men du ska kunna prata obehindrat. Hjälmen ska sitta bekvämt utan att kunna flyttas i sidled eller upp och ner när du rör huvudet. Korrekt position 2. ANVÄNDNING Fel position blockerar synen Fel position skyddar inte pannan VARNING! Denna hjälm är konstruerad och avsedd enbart för användning vid skidåkning och snowboard-åkning. Den är inte avsedd för och ger inte tillräckligt, säkert skydd om den används vid motorsport eller mopedåkning. För maximalt skydd ska hjälmen ha god passform och alla remmar ska vara säkert fastsatta. Ingen hjälm kan skydda mot alla typer av oförutsedda slag. En del fall och olyckor resulterar i personskador som inte kan förebyggas av någon hjälm. Beroende på vilken typ av slag som huvudet tar emot kan även fall och olyckor i låg hastighet ge allvarliga skador på huvudet, eller t.o.m. dödsfall. Var alltid försiktig när du åker skidor och snowboard! 3. UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL Torka av hjälmen med vatten och mild tvål. Rengöringsmedel, färg och dekaler kan skada hjälmen och göra den mindre effektiv vid ett fall. Hjälmen tål inte temperaturer över +65 C. Låt den t.ex. inte ligga i en bil under en solig dag. En värmeskadad hjälm får fläckar där ytan är ojämn eller bubblig, vilket försämrar hjälmens skyddande verkan. En sådan hjälm ska inte användas utan genast kasseras Biltema Nordic Services AB 2

3 4. INSPEKTION Före varje användning ska skidhjälmen inspekteras beträffande sprickor, deformationer eller andra skador. Se alltid till att inredningen är korrekt fastsatt och justerad. Skidhjälmen får inte användas om: skalet utsatts för kraftig stöt det finns synliga sprickor i skalet hjälminredningen har skadats Skadad hjälm ska omgående kasseras och bytas ut mot ny. 5. FÖRVARING Förvara skidhjälmen, väl rengjord, på torr plats med normal rumstemperatur, skyddad från skadlig påverkan av solljus och kemikalier. VARNING! Skidhjälmen får EJ modifieras, annat än vad som rekommenderas av tillverkaren. Skidhjälmen får EJ användas om den är sprucken eller på annat sätt skadad. Skidhjälmen får EJ målas, spraymålas eller dekalmärkas. Spara manualen för framtida bruk. 6. MÄRKNING Biltemas skidhjälmar har testats och certifierats enligt Europastandard EN 1077:2007. Hjälmar i klass A och klass B är tillverkade för alpin skid- och snowboardåkning. Hjälmar i klass A ger jämförelsevis bättre skydd. Hjälmar i klass B har bättre ventilation och försämrar inte användarens hörsel. Klass B hjälmar ger inte lika omfattande skydd för huvudet och mot genomträngning. 7. LIVSLÄNGD Skidhjälmens skal är tillverkat av ABS-plast och med EPS (cellplast) som stötupptagningsmaterial. Livslängden förkortas om hjälmen utsätts för t.ex. starkt solljus och kemikalier (inklusive dekaler). VIKTIGT! Denna skidhjälm är konstruerad för att absorbera energi vid ett hårt slag som kan uppkomma vid t.ex. ett fall. Även om skadan som då tillfogas hjälmen inte syns, ska denna genast kasseras och ersättas med en ny hjälm Biltema Nordic Services AB

4 SKIHJELM Klass B Denne skihjelm, modell, S1-16, er konstruert og produsert i samsvar med følgende direktiv og standarder: PPE-direktiv 89/686/EØF iht. EN 1077:2007, Typekontroll er utført av: Notified Body 0120, SGS United Kingdom Limited Unit202B Worle Parway, Weston-super-Mare, BS226WA United Kingdom. VIKTIG! Les nøye gjennom disse instruksjonene før du tar hjelmen i bruk. 1. JUSTERINGER Skihjelmen skal sitte sikkert og behagelig på hodet. Les instruksjonene nøye før du tar hjelmen i bruk. Denne skihjelmen har en hurtigspenne som kan kneppes igjen og opp uten at remmene må justeres. Remmene skal være strammet så pass at hjelmen sitter stødig og samtidig komfortabelt. 1. Sett hjelmen på hodet og knepp igjen spennen. Juster hakeremmen slik den ikke strammer over halsen eller glir opp til munnen. 2. Nakkeremmen justeres med rattet. Vri det med klokka for å stramme nakkeremmen og mot klokka for å løsne den. Dette kan du gjøre mens hjelmen sitter på hodet, men gjør det ikke mens du står på ski. 3. Hjelmen skal sitte vannrett på hodet (se bilde). For at den skal sitte lengre fram, stram hakeremmen og slipp på nakkeremmen. For at hjelmen skal sitte lengre bak, slipp på hakeremmen og stram nakkeremmen. 4. Kontroller at hjelmen sitter stødig på hodet. Sett den på hodet, og knepp igjen spennen. Når du åpner munnen, skal du kjenne at hakeremmen sitter tett, men du skal kunne snakke uhindret. Hjelmen skal sitte komfortabelt uten å kunne flyttes sideveis eller opp og ned når du beveger hodet. Korrekt posisjon 2. BRUK Feil posisjon blokkerer synsfeltet Feil posisjon beskytter ikke pannen ADVARSEL! Denne hjelmen er konstruert og beregnet kun for bruk ved ski- og snowboard-kjøring. Den er ikke beregnet for, og gir ikke tilstrekkelig, sikker beskyttelse dersom den brukes ved motorsport eller mopedkjøring. For maksimal beskyttelse skal hjelmen ha god passform, og alle remmer skal være godt festet. Ingen hjelm kan beskytte mot alle typer uforutsette slag. En del fall og ulykker resulterer i personskader som ikke kan forebygges av noen hjelm. Avhengig av hvilken type slag som hodet utsettes for, kan også fall og ulykker i lav hastighet gi alvorlige hodeskader, til og med skader som kan ha dødelig utgang. Vær alltid forsiktig når du står på ski og snowboard! 3. VEDLIKEHOLD OG STELL Tørk av hjelmen med vann og mild såpe. Rengjøringsmidler, maling og klistremerker kan skade hjelmen og gjøre den mindre effektiv ved et fall. Hjelmen tåler ikke temperaturer over +65 C. La den f.eks. ikke ligge i en bil når solen skinner. En varmeskadet hjelm får flekker der overflaten er ujevn eller får bobler, noe som reduserer hjelmens beskyttende virkning. En slik hjelm skal ikke brukes, men straks kasseres Biltema Nordic Services AB 4

5 4. INSPEKSJON Før hver bruk skal skihjelmen inspiseres med henblikk på sprekker, deformasjoner eller andre skader. Se alltid etter at innredningen er korrekt festet og justert. Skihjelmen skal ikke brukes dersom: skallet har blitt utsatt for kraftig støt det er synlige sprekker i skallet hjelmens innredning har blitt skadet En skadet hjelm skal straks kasseres og erstattes med en ny hjelm. 5. OPPBEVARING Oppbevar skihjelmen, godt rengjort, på et tørt sted med normal romtemperatur, beskyttet fra skadelig påvirkning av sollys og kjemikalier. ADVARSEL! Skihjelmen må IKKE modifiseres på andre måter enn det som anbefales av produsent. Skihjelmen må IKKE brukes dersom den er sprukket eller skadd på andre måter. Skihjelmen må IKKE males, sprøytelakkeres eller merkes med klistremerker. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. 6. MERKING Biltemas skihjelmer er testet og sertifisert iht. Europastandard EN 1077:2007. Hjelmer i klasse A og klasse B er produsert for alpin ski- og snowboard-kjøring. Hjelmer i klasse A gir forholdsvis bedre beskyttelse. Hjelmer i klasse B har bedre ventilasjon og reduserer ikke brukerens hørsel. Klasse B hjelmer gir ikke like omfattende beskyttelse for hodet og mot gjennomtrengning. 7. LEVETID Skihjelmens skall er framstilt av ABS-plast og med EPS (celleplast) som støtabsorberende materiale. Levetiden forkortes dersom hjelmen utsettes for f.eks. sterkt sollys og kjemikalier (inklusive klistremerker). VIKTIG! Denne skihjelmen er konstruert for å absorbere energi ved et hardt slag som kan oppstå ved f.eks. et fall. Selv om skaden som da påføres hjelmen ikke er synlig, skal den straks kasseres og erstattes med en ny hjelm Biltema Nordic Services AB

6 LASKETTELUKYPÄRÄ B-luokka Tämä kypärä, malli S1-16, on valmistettu noudattaen seuraavia direktiivejä ja standardeja: 89/686/EU vaatimukset EN 1077:2007-standardin mukaisesti. Tyyppihyväksynnän antaja: Notified Body 0120, SGS United Kingdom Limited Unit202B Worle Parway, Weston-super-Mare, BS226WA United Kingdom. TÄRKEÄÄ! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kypärän käyttämistä. 1. SÄÄDÖT Laskettelukypärän on istuttava päässä turvallisesti ja mukavasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen kypärän käyttämistä. Tässä laskettelukypärässä on pikakiinnitys, joka voidaan kiinnittää ja irrottaa tarvitsematta säätää hihnaa. Hihnan tulee olla riittävän kireällä, jotta kypärä istuu päässä vakaasti ja mukavasti. 1. Aseta kypärä päähän ja kiinnitä solki. Säädä leukahihna siten, ettei se kiristy kaulan ympäri eikä mene suuhun. 2. Niskahihnaa säädetään säätöpyörän avulla. Voit kiristää niskahihnaa kääntämällä säätöpyörää myötäpäivään ja löysentää niskahihnaa kääntämällä säätöpyörää vastapäivään. Tämän voi tehdä kypärän ollessa päässä, mutta älä tee tätä laskettelun aikana. 3. Kypärän on oltava päässä vaakasuorassa. Lisätietoja on kuvassa. Voit siirtää kypärää eteenpäin kiristämällä leukahihnaa ja löysentämällä niskahihnaa. Voit siirtää kypärää taaksepäin löysentämällä leukahihnaa ja kiristämällä niskahihnaa. 4. Varmista, että kypärä istuu päässä hyvin. Aseta kypärä päähän ja kiinnitä solki. Kun avaat suusi, leukahihnan on tunnuttava kireältä mutta se ei saa haitata puhumista. Kypärän on istuttava päässä mukavasti. Se ei saa päästä liikkumaan sivu- eikä korkeussuunnassa, kun liikutat päätäsi. Oikea sijainti Virheellinen sijainti estää näkyvyyden. 2. KÄYTTÄMINEN Virheellinen sijainti ei suojaa otsaa. VAROITUS! Tämä kypärä on tarkoitettu vain laskettelemiseen suksilla tai lumilautailemiseen. Sitä ei ole tarkoitettu moottoriurheiluun eikä mopolla ajamiseen, sillä näissä käyttötarkoituksissa se ei suojaa riittävästi. Kypärän on istuttava päähän ja kaikkien hihnojen tulee olla tiukasti kiinni, jotta kypärä suojaa mahdollisimman hyvin. Mikään kypärä ei suojaa kaikilta iskuilta. Osa kaatumisista ja onnettomuuksista aiheuttaa henkilövahinkoja, joilta mikään kypärä ei pysty suojaamaan. Päähän kohdistuvat iskut kaaduttaessa alhaisellakin nopeudella voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Laskettele aina varovaisesti ja lumilautailu! 3. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Pyyhi kypärä vedellä ja miedolla pesuaineella. Puhdistusaineet, maalit ja tarrat voivat vahingoittaa kypärää. Tällöin se suojaa huonommin, jos kaadut. Kypärä ei siedä yli 65 asteen lämpötilaa. Älä esimerkiksi jätä sitä autoon aurinkoisena päivänä. Jos kuumuus vaurioittaa kypärää, siihen tulee laikkuja ja sen pinta muuttuu epätasaiseksi tai kuplaiseksi. Tällöin kypärä suojaa huonommin. Tällaista kypärää ei saa käyttää, vaan se on hävitettävä heti Biltema Nordic Services AB 6

7 4. TARKASTUS Laskettelukypärä on tarkistettava aina ennen käyttämistä halkeamien, muodonmuutosten ja muiden vaurioiden varalta. Varmista aina, että sisäosa on kiinnitetty ja säädetty oikein. Laskettelukypärää ei saa käyttää, jos kuori on altistunut voimakkaalle iskulle kuoressa näkyy halkeamia kypärän sisäosa on vaurioitunut. Vahingoittunut kypärä on toimitettava heti kierrätykseen, ja sen tilalle on vaihdettava uusi. 5. SÄILYTTÄMINEN Säilytä laskettelukypärä puhdistettuna kuivassa huoneenlämpöisessä paikassa suojassa auringonvalon ja kemikaalien haittavaikutuksilta. VAROITUS! Laskettelukypärään EI saa tehdä muita kuin valmistajan suosittelemia muutoksia. Laskettelukypärää EI saa käyttää, jos siinä on halkeama tai muu vaurio. Laskettelukypärää EI saa maalata eikä ruiskumaalata. Siihen ei saa kiinnittää tarroja. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. 6. MERKINTÄ Bilteman laskettelukypärät on testattu ja sertifioitu Euroopassa käytettävän standardin EN 1077:2077 mukaisesti. A- ja B-luokan kypärät on tarkoitettu vain laskettelemiseen suksilla tai lumilautailemiseen. A-luokan kypärät suojaavat tehokkaammin. B-luokan kypäröissä ilma kiertää paremmin eivätkä ne haittaa kuulemista. B-luokan kypärät eivät suojaa päätä yhtä tehokkaasti niiden läpi tunkeutumiselta. 7. KESTOIKÄ Laskettelukypärän kuori on valmistettu ABSmuovista. Sisäosa on iskuja vaimentavaa EPS-solumuovia. Käyttöikä lyhenee, jos kypärä altistuu esimerkiksi voimakkaalle auringonpaisteelle, kemikaaleille tai tarroille. TÄRKEÄÄ! Tämä kypärä on kehitetty vaimentamaan esimerkiksi kaatumisen aiheuttamien iskujen energiaa. Vaikka tällöin syntyviä vaurioita ei näy, kypärä on hävitettävä ja käyttöön on otettava uusi kypärä Biltema Nordic Services AB

8 SKIHJELM Klasse B Denne ridehjelm, model S1-16, er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiv og standarder: PPE-direktiv 89/686/EEC iht. EN 1077:2007 Typekontrollen er udført af: Notified Body 0120, SGS United Kingdom Limited Unit202B Worle Parway, Weston-super-Mare, BS226WA United Kingdom. VIGTIGT! Læs omhyggeligt instruktionerne igennem, inden du begynder at bruge hjelmen. 1. JUSTERINGER Skihjelmen skal sidde sikkert og behageligt på hovedet. Læs instruktionerne omhyggeligt, inden hjelmen bruges. Denne skihjelm har et hurtigspænde, som kan lukkes og åbnes, uden at remmene behøver justering. Remmene skal være tilstrækkeligt fastspændte, så hjelmen sidder stabilt og samtidigt behageligt. 1. Sæt hjelmen på hovedet og luk spændet. Juster hageremmen, så den ikke spænder på halsen eller glider op til munden. 2. Nakkeremmen justeres med grebet. Drej det med uret for at spænde nakkeremmen og mod uret for at løsne den. Dette kan gøres, medens hjelmen sidder på hovedet, men gør det ikke, når du bevæger dig. 3. Hjelmen skal sidde vandret på hovedet (se billede). For at få den længere frem skal du stramme hageremmen og slække nakkeremmen. For at få den længere tilbage skal du slække hageremmen og stramme nakkeremmen. 4. Kontroller, at hjelmen sidder stabilt på hovedet. Sæt den på hovedet og luk spændet. Når du åbner munden, skal du kunne mærke, at hageremmen sidder til, men du skal kunne tale uhindret. Hjelmen skal sidde behageligt uden at kunne flyttes til siderne eller op og ned, når du bevæger hovedet. Korrekt stilling 2. ANVENDELSE Forkert stilling blokerer udsynet Forkert stilling beskytter ikke panden ADVARSEL! Denne hjelm er kun fremstillet og beregnet til at stå på ski og snowboard med. Den er ikke beregnet til og giver ikke tilstrækkelig sikker beskyttelse, hvis den bruges til motorsport eller knallertkørsel. For at opnå den største sikkerhed skal hjelmen have en god pasform, og alle remme skal være sat sikkert fast. Ingen hjelm kan beskytte mod alle slags uforudsete slag. En del styrt og ulykker resulterer i personskader, som ingen hjelm kan afværge. Afhængig af hvilken slags slag hovedet får, kan selv et styrt og en ulykke ved lav hastighed skade hovedet alvorligt eller bringe dig i livsfare. Vær altid forsigtig, når du står på ski og snowboard!! 3. VEDLIGEHOLDELSE OG PASNING Tør hjelmen af med vand og mild sæbe. Rengøringsmidler, maling og klistermærker kan beskadige hjelmen og gøre den mindre effektiv, hvis du falder. Hjelmen tåler ikke temperaturer over +60º C. Lad den f.eks. ikke ligge i en bil på en solrig dag. En hjelm, som er beskadiget af varme, får pletter, hvor overfladen er ujævn eller fyldes med bobler, hvilket nedsætter hjelmens beskyttende evne. Sådan en hjelm må ikke bruges, men skal straks kasseres Biltema Nordic Services AB 8

9 4. INSPEKTION Hver gang den skal i brug, skal skihjelmen efterses for revner, deformationer eller andre skader. Sørg altid for, at indsatsen er korrekt fastsat og justeret. Skihjelmen må ikke anvendes hvis: skallen udsættes for kraftigt stød der er synlige revnedannelser i skallen indsatsen er beskadiget Beskadiget hjelm skal straks kasseres og udskiftes med en ny. 5. OPBEVARING Opbevar skihjelmen i ren tilstand på et tørt sted med normal stuetemperatur, beskyttet mod skadelig påvirkning af sollys og kemikalier. ADVARSEL! Der må IKKE ændres på skihjelmen, medmindre dette anbefales af producenten. Skihjelmen må IKKE anvendes, hvis den er revnet eller på anden måde beskadiget. Skihjelmen må IKKE males, spraymales eller påsættes klistermærker. Gem manualen til fremtidigt brug. 6. MÆRKNING Biltemas skihjelme er testet og certificeret iht. Europastandard EN 1077:2007. Hjelme i klasse A og klasse B er fremstillet til alpin skiog snowboardbrug. Hjelme i klasse A giver forholdsvist bedre beskyttelse. Hjelme i klasse B har bedre ventilation og nedsætter ikke brugerens hørelse. Klasse B hjelme giver ikke lige så omfattende beskyttelse af hovedet og mod gennemtrængning. 7. LEVETID Skihjelmens skal er lavet af ABS-plast og med stødabsorberende EPS (skumplast) som stødoptagende materiale. Levetiden forkortes, hvis hjelmen udsættes for f.eks. stærkt sollys og kemikalier (inklusive klistermærker). VIGTIGT! Denne skihjelm er udviklet til at absorbere energi ved et hårdt slag, som kan opstå ved f.eks. et fald. Selvom du ikke kan se skaden på hjelmen, skal den straks kasseres og erstattes med en ny hjelm Biltema Nordic Services AB

10 Biltema Nordic Services AB Art , , , ,

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

DK FI NO SE. contoured diaphragm

DK FI NO SE. contoured diaphragm DK FI NO SE contoured diaphragm Brugsanvisning Pessar til prævention Uden hormoner. Sikkert. Let at anvende. Käyttöohje Ehkäisypessaari Hormoniton. Varma. Helppokäyttöinen. Bruksanvisning Pessar for prevensjon

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com

HÅNDLAVET ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING. www.technivorm.com HÅNDLAVET For den rigtige smag af ka fe SP ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING www.technivorm.com 1 TILLYKKE MED KØBET AF VERDENS BEDSTE FILTERKAFFE- MASKINE! Gerard-Clement Smit Grundlægger af virksomheden og designer

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 3 STOR (310 x 460 x h290cm) ART. 4408 003_03005_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR Kun til hjemmebrug. Må kun

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás

FI SV DA NO HU. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Használati utasítás ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Candy pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat vain parasta. GRATULERAR

Detaljer

Monteringsanvisning for motorvarmerelement

Monteringsanvisning for motorvarmerelement NO Monteringsanvisning for motorvarmerelement Les nøye gjennom monteringsanvisningen før arbeidet igangsettes. Varmeren monteres på følgende måte: A. Kjølevæsken tappes ut. B. Tetningsskiven demonteres

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2)

CarSeat.se. Multi-Tech. User Guide 9-25kgs (Group 1 & 2) Brugervejledning 9-25 kg (gruppe 1 & 2) Käyttöohje 9 25 kg (ryhmä 1 & 2) GB DK FIN N S User Guide 9-5kgs (Group & ) Brugervejledning 9-5 kg (gruppe & ) Käyttöohje 9 5 kg (ryhmä & ) Brukerhåndbok 9 5 kg (gruppe & ) Användarhandbok 9 5 kg (grupp & ) Multi-Tech GB Important! 9-5kgs

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer