SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual _514 Manual.indd , Art , , , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514"

Transkript

1 14-510_514 Manual.indd , Art , , , , SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 SKIDHJÄLM Klass B Denna skidhjälm, modell S1-16 är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: PPE-direktiv 89/686/EEC enligt EN 1077:2007, Typkontroll är utförd av Notified Body 0120, SGS United Kingdom Limited Unit202B Worle Parway, Weston-super- Mare, BS226WA United Kingdom. VIKTIGT! Läs noga igenom dessa instruktioner innan du börjar använda hjälmen 1. JUSTERINGAR Skidhjälmen ska sitta säkert och bekvämt på huvudet. Läs instruktionerna noga innan du använder hjälmen. Denna skidhjälm har ett snabbspänne som kan knäppas och knäppas upp utan att remmarna måste justeras. Remmarna ska vara tillräckligt spända så att hjälmen sitter stadigt och samtidigt bekvämt. 1. Sätt hjälmen på huvudet och knäpp spännet. Justeras hakremmen så den inte spänner över halsen eller glider upp till munnen. 2. Nackremmen justeras med ratten. Vrid den medurs för att spänna nackremmen och moturs för att lossa den. Detta kan du göra medan hjälmen sitter på huvudet, men gör det inte medan du åker. 3. Hjälmen ska sitta vågrätt på huvudet (se bild). För att den ska sitta längre fram, dra åt hakremmen och släpp efter på nackremmen. För att hjälmen ska sitta längre bak, släpp efter på hakremmen och dra åt nackremmen. 4. Kontrollera att hjälmen sitter stadigt på huvudet. Sätt den på huvudet och knäpp spännet. När du öppnar munnen ska du känna att hakremmen sitter åt, men du ska kunna prata obehindrat. Hjälmen ska sitta bekvämt utan att kunna flyttas i sidled eller upp och ner när du rör huvudet. Korrekt position 2. ANVÄNDNING Fel position blockerar synen Fel position skyddar inte pannan VARNING! Denna hjälm är konstruerad och avsedd enbart för användning vid skidåkning och snowboard-åkning. Den är inte avsedd för och ger inte tillräckligt, säkert skydd om den används vid motorsport eller mopedåkning. För maximalt skydd ska hjälmen ha god passform och alla remmar ska vara säkert fastsatta. Ingen hjälm kan skydda mot alla typer av oförutsedda slag. En del fall och olyckor resulterar i personskador som inte kan förebyggas av någon hjälm. Beroende på vilken typ av slag som huvudet tar emot kan även fall och olyckor i låg hastighet ge allvarliga skador på huvudet, eller t.o.m. dödsfall. Var alltid försiktig när du åker skidor och snowboard! 3. UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL Torka av hjälmen med vatten och mild tvål. Rengöringsmedel, färg och dekaler kan skada hjälmen och göra den mindre effektiv vid ett fall. Hjälmen tål inte temperaturer över +65 C. Låt den t.ex. inte ligga i en bil under en solig dag. En värmeskadad hjälm får fläckar där ytan är ojämn eller bubblig, vilket försämrar hjälmens skyddande verkan. En sådan hjälm ska inte användas utan genast kasseras Biltema Nordic Services AB 2

3 4. INSPEKTION Före varje användning ska skidhjälmen inspekteras beträffande sprickor, deformationer eller andra skador. Se alltid till att inredningen är korrekt fastsatt och justerad. Skidhjälmen får inte användas om: skalet utsatts för kraftig stöt det finns synliga sprickor i skalet hjälminredningen har skadats Skadad hjälm ska omgående kasseras och bytas ut mot ny. 5. FÖRVARING Förvara skidhjälmen, väl rengjord, på torr plats med normal rumstemperatur, skyddad från skadlig påverkan av solljus och kemikalier. VARNING! Skidhjälmen får EJ modifieras, annat än vad som rekommenderas av tillverkaren. Skidhjälmen får EJ användas om den är sprucken eller på annat sätt skadad. Skidhjälmen får EJ målas, spraymålas eller dekalmärkas. Spara manualen för framtida bruk. 6. MÄRKNING Biltemas skidhjälmar har testats och certifierats enligt Europastandard EN 1077:2007. Hjälmar i klass A och klass B är tillverkade för alpin skid- och snowboardåkning. Hjälmar i klass A ger jämförelsevis bättre skydd. Hjälmar i klass B har bättre ventilation och försämrar inte användarens hörsel. Klass B hjälmar ger inte lika omfattande skydd för huvudet och mot genomträngning. 7. LIVSLÄNGD Skidhjälmens skal är tillverkat av ABS-plast och med EPS (cellplast) som stötupptagningsmaterial. Livslängden förkortas om hjälmen utsätts för t.ex. starkt solljus och kemikalier (inklusive dekaler). VIKTIGT! Denna skidhjälm är konstruerad för att absorbera energi vid ett hårt slag som kan uppkomma vid t.ex. ett fall. Även om skadan som då tillfogas hjälmen inte syns, ska denna genast kasseras och ersättas med en ny hjälm Biltema Nordic Services AB

4 SKIHJELM Klass B Denne skihjelm, modell, S1-16, er konstruert og produsert i samsvar med følgende direktiv og standarder: PPE-direktiv 89/686/EØF iht. EN 1077:2007, Typekontroll er utført av: Notified Body 0120, SGS United Kingdom Limited Unit202B Worle Parway, Weston-super-Mare, BS226WA United Kingdom. VIKTIG! Les nøye gjennom disse instruksjonene før du tar hjelmen i bruk. 1. JUSTERINGER Skihjelmen skal sitte sikkert og behagelig på hodet. Les instruksjonene nøye før du tar hjelmen i bruk. Denne skihjelmen har en hurtigspenne som kan kneppes igjen og opp uten at remmene må justeres. Remmene skal være strammet så pass at hjelmen sitter stødig og samtidig komfortabelt. 1. Sett hjelmen på hodet og knepp igjen spennen. Juster hakeremmen slik den ikke strammer over halsen eller glir opp til munnen. 2. Nakkeremmen justeres med rattet. Vri det med klokka for å stramme nakkeremmen og mot klokka for å løsne den. Dette kan du gjøre mens hjelmen sitter på hodet, men gjør det ikke mens du står på ski. 3. Hjelmen skal sitte vannrett på hodet (se bilde). For at den skal sitte lengre fram, stram hakeremmen og slipp på nakkeremmen. For at hjelmen skal sitte lengre bak, slipp på hakeremmen og stram nakkeremmen. 4. Kontroller at hjelmen sitter stødig på hodet. Sett den på hodet, og knepp igjen spennen. Når du åpner munnen, skal du kjenne at hakeremmen sitter tett, men du skal kunne snakke uhindret. Hjelmen skal sitte komfortabelt uten å kunne flyttes sideveis eller opp og ned når du beveger hodet. Korrekt posisjon 2. BRUK Feil posisjon blokkerer synsfeltet Feil posisjon beskytter ikke pannen ADVARSEL! Denne hjelmen er konstruert og beregnet kun for bruk ved ski- og snowboard-kjøring. Den er ikke beregnet for, og gir ikke tilstrekkelig, sikker beskyttelse dersom den brukes ved motorsport eller mopedkjøring. For maksimal beskyttelse skal hjelmen ha god passform, og alle remmer skal være godt festet. Ingen hjelm kan beskytte mot alle typer uforutsette slag. En del fall og ulykker resulterer i personskader som ikke kan forebygges av noen hjelm. Avhengig av hvilken type slag som hodet utsettes for, kan også fall og ulykker i lav hastighet gi alvorlige hodeskader, til og med skader som kan ha dødelig utgang. Vær alltid forsiktig når du står på ski og snowboard! 3. VEDLIKEHOLD OG STELL Tørk av hjelmen med vann og mild såpe. Rengjøringsmidler, maling og klistremerker kan skade hjelmen og gjøre den mindre effektiv ved et fall. Hjelmen tåler ikke temperaturer over +65 C. La den f.eks. ikke ligge i en bil når solen skinner. En varmeskadet hjelm får flekker der overflaten er ujevn eller får bobler, noe som reduserer hjelmens beskyttende virkning. En slik hjelm skal ikke brukes, men straks kasseres Biltema Nordic Services AB 4

5 4. INSPEKSJON Før hver bruk skal skihjelmen inspiseres med henblikk på sprekker, deformasjoner eller andre skader. Se alltid etter at innredningen er korrekt festet og justert. Skihjelmen skal ikke brukes dersom: skallet har blitt utsatt for kraftig støt det er synlige sprekker i skallet hjelmens innredning har blitt skadet En skadet hjelm skal straks kasseres og erstattes med en ny hjelm. 5. OPPBEVARING Oppbevar skihjelmen, godt rengjort, på et tørt sted med normal romtemperatur, beskyttet fra skadelig påvirkning av sollys og kjemikalier. ADVARSEL! Skihjelmen må IKKE modifiseres på andre måter enn det som anbefales av produsent. Skihjelmen må IKKE brukes dersom den er sprukket eller skadd på andre måter. Skihjelmen må IKKE males, sprøytelakkeres eller merkes med klistremerker. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. 6. MERKING Biltemas skihjelmer er testet og sertifisert iht. Europastandard EN 1077:2007. Hjelmer i klasse A og klasse B er produsert for alpin ski- og snowboard-kjøring. Hjelmer i klasse A gir forholdsvis bedre beskyttelse. Hjelmer i klasse B har bedre ventilasjon og reduserer ikke brukerens hørsel. Klasse B hjelmer gir ikke like omfattende beskyttelse for hodet og mot gjennomtrengning. 7. LEVETID Skihjelmens skall er framstilt av ABS-plast og med EPS (celleplast) som støtabsorberende materiale. Levetiden forkortes dersom hjelmen utsettes for f.eks. sterkt sollys og kjemikalier (inklusive klistremerker). VIKTIG! Denne skihjelmen er konstruert for å absorbere energi ved et hardt slag som kan oppstå ved f.eks. et fall. Selv om skaden som da påføres hjelmen ikke er synlig, skal den straks kasseres og erstattes med en ny hjelm Biltema Nordic Services AB

6 LASKETTELUKYPÄRÄ B-luokka Tämä kypärä, malli S1-16, on valmistettu noudattaen seuraavia direktiivejä ja standardeja: 89/686/EU vaatimukset EN 1077:2007-standardin mukaisesti. Tyyppihyväksynnän antaja: Notified Body 0120, SGS United Kingdom Limited Unit202B Worle Parway, Weston-super-Mare, BS226WA United Kingdom. TÄRKEÄÄ! Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kypärän käyttämistä. 1. SÄÄDÖT Laskettelukypärän on istuttava päässä turvallisesti ja mukavasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen kypärän käyttämistä. Tässä laskettelukypärässä on pikakiinnitys, joka voidaan kiinnittää ja irrottaa tarvitsematta säätää hihnaa. Hihnan tulee olla riittävän kireällä, jotta kypärä istuu päässä vakaasti ja mukavasti. 1. Aseta kypärä päähän ja kiinnitä solki. Säädä leukahihna siten, ettei se kiristy kaulan ympäri eikä mene suuhun. 2. Niskahihnaa säädetään säätöpyörän avulla. Voit kiristää niskahihnaa kääntämällä säätöpyörää myötäpäivään ja löysentää niskahihnaa kääntämällä säätöpyörää vastapäivään. Tämän voi tehdä kypärän ollessa päässä, mutta älä tee tätä laskettelun aikana. 3. Kypärän on oltava päässä vaakasuorassa. Lisätietoja on kuvassa. Voit siirtää kypärää eteenpäin kiristämällä leukahihnaa ja löysentämällä niskahihnaa. Voit siirtää kypärää taaksepäin löysentämällä leukahihnaa ja kiristämällä niskahihnaa. 4. Varmista, että kypärä istuu päässä hyvin. Aseta kypärä päähän ja kiinnitä solki. Kun avaat suusi, leukahihnan on tunnuttava kireältä mutta se ei saa haitata puhumista. Kypärän on istuttava päässä mukavasti. Se ei saa päästä liikkumaan sivu- eikä korkeussuunnassa, kun liikutat päätäsi. Oikea sijainti Virheellinen sijainti estää näkyvyyden. 2. KÄYTTÄMINEN Virheellinen sijainti ei suojaa otsaa. VAROITUS! Tämä kypärä on tarkoitettu vain laskettelemiseen suksilla tai lumilautailemiseen. Sitä ei ole tarkoitettu moottoriurheiluun eikä mopolla ajamiseen, sillä näissä käyttötarkoituksissa se ei suojaa riittävästi. Kypärän on istuttava päähän ja kaikkien hihnojen tulee olla tiukasti kiinni, jotta kypärä suojaa mahdollisimman hyvin. Mikään kypärä ei suojaa kaikilta iskuilta. Osa kaatumisista ja onnettomuuksista aiheuttaa henkilövahinkoja, joilta mikään kypärä ei pysty suojaamaan. Päähän kohdistuvat iskut kaaduttaessa alhaisellakin nopeudella voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Laskettele aina varovaisesti ja lumilautailu! 3. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Pyyhi kypärä vedellä ja miedolla pesuaineella. Puhdistusaineet, maalit ja tarrat voivat vahingoittaa kypärää. Tällöin se suojaa huonommin, jos kaadut. Kypärä ei siedä yli 65 asteen lämpötilaa. Älä esimerkiksi jätä sitä autoon aurinkoisena päivänä. Jos kuumuus vaurioittaa kypärää, siihen tulee laikkuja ja sen pinta muuttuu epätasaiseksi tai kuplaiseksi. Tällöin kypärä suojaa huonommin. Tällaista kypärää ei saa käyttää, vaan se on hävitettävä heti Biltema Nordic Services AB 6

7 4. TARKASTUS Laskettelukypärä on tarkistettava aina ennen käyttämistä halkeamien, muodonmuutosten ja muiden vaurioiden varalta. Varmista aina, että sisäosa on kiinnitetty ja säädetty oikein. Laskettelukypärää ei saa käyttää, jos kuori on altistunut voimakkaalle iskulle kuoressa näkyy halkeamia kypärän sisäosa on vaurioitunut. Vahingoittunut kypärä on toimitettava heti kierrätykseen, ja sen tilalle on vaihdettava uusi. 5. SÄILYTTÄMINEN Säilytä laskettelukypärä puhdistettuna kuivassa huoneenlämpöisessä paikassa suojassa auringonvalon ja kemikaalien haittavaikutuksilta. VAROITUS! Laskettelukypärään EI saa tehdä muita kuin valmistajan suosittelemia muutoksia. Laskettelukypärää EI saa käyttää, jos siinä on halkeama tai muu vaurio. Laskettelukypärää EI saa maalata eikä ruiskumaalata. Siihen ei saa kiinnittää tarroja. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. 6. MERKINTÄ Bilteman laskettelukypärät on testattu ja sertifioitu Euroopassa käytettävän standardin EN 1077:2077 mukaisesti. A- ja B-luokan kypärät on tarkoitettu vain laskettelemiseen suksilla tai lumilautailemiseen. A-luokan kypärät suojaavat tehokkaammin. B-luokan kypäröissä ilma kiertää paremmin eivätkä ne haittaa kuulemista. B-luokan kypärät eivät suojaa päätä yhtä tehokkaasti niiden läpi tunkeutumiselta. 7. KESTOIKÄ Laskettelukypärän kuori on valmistettu ABSmuovista. Sisäosa on iskuja vaimentavaa EPS-solumuovia. Käyttöikä lyhenee, jos kypärä altistuu esimerkiksi voimakkaalle auringonpaisteelle, kemikaaleille tai tarroille. TÄRKEÄÄ! Tämä kypärä on kehitetty vaimentamaan esimerkiksi kaatumisen aiheuttamien iskujen energiaa. Vaikka tällöin syntyviä vaurioita ei näy, kypärä on hävitettävä ja käyttöön on otettava uusi kypärä Biltema Nordic Services AB

8 SKIHJELM Klasse B Denne ridehjelm, model S1-16, er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiv og standarder: PPE-direktiv 89/686/EEC iht. EN 1077:2007 Typekontrollen er udført af: Notified Body 0120, SGS United Kingdom Limited Unit202B Worle Parway, Weston-super-Mare, BS226WA United Kingdom. VIGTIGT! Læs omhyggeligt instruktionerne igennem, inden du begynder at bruge hjelmen. 1. JUSTERINGER Skihjelmen skal sidde sikkert og behageligt på hovedet. Læs instruktionerne omhyggeligt, inden hjelmen bruges. Denne skihjelm har et hurtigspænde, som kan lukkes og åbnes, uden at remmene behøver justering. Remmene skal være tilstrækkeligt fastspændte, så hjelmen sidder stabilt og samtidigt behageligt. 1. Sæt hjelmen på hovedet og luk spændet. Juster hageremmen, så den ikke spænder på halsen eller glider op til munden. 2. Nakkeremmen justeres med grebet. Drej det med uret for at spænde nakkeremmen og mod uret for at løsne den. Dette kan gøres, medens hjelmen sidder på hovedet, men gør det ikke, når du bevæger dig. 3. Hjelmen skal sidde vandret på hovedet (se billede). For at få den længere frem skal du stramme hageremmen og slække nakkeremmen. For at få den længere tilbage skal du slække hageremmen og stramme nakkeremmen. 4. Kontroller, at hjelmen sidder stabilt på hovedet. Sæt den på hovedet og luk spændet. Når du åbner munden, skal du kunne mærke, at hageremmen sidder til, men du skal kunne tale uhindret. Hjelmen skal sidde behageligt uden at kunne flyttes til siderne eller op og ned, når du bevæger hovedet. Korrekt stilling 2. ANVENDELSE Forkert stilling blokerer udsynet Forkert stilling beskytter ikke panden ADVARSEL! Denne hjelm er kun fremstillet og beregnet til at stå på ski og snowboard med. Den er ikke beregnet til og giver ikke tilstrækkelig sikker beskyttelse, hvis den bruges til motorsport eller knallertkørsel. For at opnå den største sikkerhed skal hjelmen have en god pasform, og alle remme skal være sat sikkert fast. Ingen hjelm kan beskytte mod alle slags uforudsete slag. En del styrt og ulykker resulterer i personskader, som ingen hjelm kan afværge. Afhængig af hvilken slags slag hovedet får, kan selv et styrt og en ulykke ved lav hastighed skade hovedet alvorligt eller bringe dig i livsfare. Vær altid forsigtig, når du står på ski og snowboard!! 3. VEDLIGEHOLDELSE OG PASNING Tør hjelmen af med vand og mild sæbe. Rengøringsmidler, maling og klistermærker kan beskadige hjelmen og gøre den mindre effektiv, hvis du falder. Hjelmen tåler ikke temperaturer over +60º C. Lad den f.eks. ikke ligge i en bil på en solrig dag. En hjelm, som er beskadiget af varme, får pletter, hvor overfladen er ujævn eller fyldes med bobler, hvilket nedsætter hjelmens beskyttende evne. Sådan en hjelm må ikke bruges, men skal straks kasseres Biltema Nordic Services AB 8

9 4. INSPEKTION Hver gang den skal i brug, skal skihjelmen efterses for revner, deformationer eller andre skader. Sørg altid for, at indsatsen er korrekt fastsat og justeret. Skihjelmen må ikke anvendes hvis: skallen udsættes for kraftigt stød der er synlige revnedannelser i skallen indsatsen er beskadiget Beskadiget hjelm skal straks kasseres og udskiftes med en ny. 5. OPBEVARING Opbevar skihjelmen i ren tilstand på et tørt sted med normal stuetemperatur, beskyttet mod skadelig påvirkning af sollys og kemikalier. ADVARSEL! Der må IKKE ændres på skihjelmen, medmindre dette anbefales af producenten. Skihjelmen må IKKE anvendes, hvis den er revnet eller på anden måde beskadiget. Skihjelmen må IKKE males, spraymales eller påsættes klistermærker. Gem manualen til fremtidigt brug. 6. MÆRKNING Biltemas skihjelme er testet og certificeret iht. Europastandard EN 1077:2007. Hjelme i klasse A og klasse B er fremstillet til alpin skiog snowboardbrug. Hjelme i klasse A giver forholdsvist bedre beskyttelse. Hjelme i klasse B har bedre ventilation og nedsætter ikke brugerens hørelse. Klasse B hjelme giver ikke lige så omfattende beskyttelse af hovedet og mod gennemtrængning. 7. LEVETID Skihjelmens skal er lavet af ABS-plast og med stødabsorberende EPS (skumplast) som stødoptagende materiale. Levetiden forkortes, hvis hjelmen udsættes for f.eks. stærkt sollys og kemikalier (inklusive klistermærker). VIGTIGT! Denne skihjelm er udviklet til at absorbere energi ved et hårdt slag, som kan opstå ved f.eks. et fald. Selvom du ikke kan se skaden på hjelmen, skal den straks kasseres og erstattes med en ny hjelm Biltema Nordic Services AB

10 Biltema Nordic Services AB Art , , , ,

SKATEHJÄLM SKATEHJELM YPÄRÄ

SKATEHJÄLM SKATEHJELM YPÄRÄ SKTEHJÄLM SKTEHJELM YPÄRÄ Modell J1-11 Modell J1-17 Manufactured by: ZHUHI STR SPORTS EQUIPMENT CO LTD No. 852, Jinhai an east road, Jinwan district, Zhuhai, Guangdong, China Tillverkat för iltema Sweden,

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Cykelhjälm Sykkelhjelm Pyöräilykypärä Cykelhjelm

Cykelhjälm Sykkelhjelm Pyöräilykypärä Cykelhjelm Cykelhjälm Sykkelhjelm Pyöräilykypärä Cykelhjelm Art. 27-0008, 27-0009, 27-0010, 27-0011, 27-0012, 27-0014, 274-0015, 27-0016, 27-0025 2007 Biltema Nordic Services AB Cykelhjälm Viktiga säkerhetsanvisningar

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

MC-GLASÖGON 89/686/EEC EN 1938:2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION MC-GLASÖGON INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. TILLVERKARE 4. ANVÄNDNING 5. SÄKERHET 6. SKÖTSEL 7. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

SMÅBARNShjälm 89/686/EEC EN 1080:2013. Original manual. Art. 27-0103, 27-0104, 27-0105 27-0106, 27-0107, 27-0113

SMÅBARNShjälm 89/686/EEC EN 1080:2013. Original manual. Art. 27-0103, 27-0104, 27-0105 27-0106, 27-0107, 27-0113 SMÅBARNShjälm BARNEhjelm Pienten lasten kypärä Børnehjelm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

GLASÖGON. Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA

GLASÖGON. Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA GLASÖGON Tear Off INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. MÄRKNING 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 5. SÄKERHETSINFORMATION 6. ANVÄNDNING 7. SKÖTSEL 8. AVFALLSHANTERING 1. INTRODUKTION Denna manual

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Skyddsglasögon Vernebriller Silmäsuojaimet

Skyddsglasögon Vernebriller Silmäsuojaimet Skyddsglasögon Vernebriller Silmäsuojaimet Beskyttelsesbriller 89/686/EEC EN166:2001 1 / B / 3 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV

HELKAPELL ATV OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE HELGARAGE ATV 82-1311_5 manual 120906.indd 2013-02-15, 14.39.39 HELKAPELL ATV KRAFTIGT ALLVÄDERSSKYDD FÖR 3 ELLER 4-HJULIGA ATV S OVERTREKKSPRESENNING ATV MÖNKIJÄN KOKOPEITE KESTÄVÄ JOKA SÄÄN SUOJAPEITE 3- TAI 4-PYÖRÄISILLE

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI

BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI BRUGSANVISNING: BARNESTOL MIDI DK Gruppe: 0 + 1 Vægt: 0 18 kg. Alder: Nyfødt op til ca. 4 år Vigtigt: Gem denne brugsanvisning ALMEN INFORMATION - For at opnå størst sikkerhed for deres barn, bedes denne

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

KNÄ- OCH ARMBÅGSSKYDD

KNÄ- OCH ARMBÅGSSKYDD KNÄ- OCH ARMBÅGSSKYDD BARN VARNINGAR Dessa knä- och armbågsskydd kan endast ge ett begränsat skydd mot slog och stötar vid fall, samt ett begränsat skydd mot skrapsår. Skyddet är begränsat till de områden

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

3,9 m. Repstege Taustige. Rebstige EN 131-1-2007+A1-2011 EN 131-2-2010. Max. belastning/maks. belastning Enimmäiskuorma: 350 kg. Art.

3,9 m. Repstege Taustige. Rebstige EN 131-1-2007+A1-2011 EN 131-2-2010. Max. belastning/maks. belastning Enimmäiskuorma: 350 kg. Art. 45-790 manual 120827.indd 2012-08-27, 14.17.32 Art. 45-790 Repstege Taustige Köysitikkaat Rebstige 3,9 m Max. belastning/maks. belastning Enimmäiskuorma: 350 kg EN 131-1-2007+A1-2011 EN 131-2-2010 Tillverkat

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn

Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn Spridarvagn Spredervogn Levitysvaunu Spredevogn SE Spridarvagn Läs instruktionerna innan du använder denna produkt och spara dem för framtida behov. A. Handtag med justeringsvred (inkl. skruvar x 2, trekantsmuttrar

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

1 2014-11-07 Biltema Nordic Services AB

1 2014-11-07 Biltema Nordic Services AB SKYDDSJACKA VARNINGAR Denna skyddsjacka kan endast ge ett begränsat skydd mot kraftiga slag och stötar, samt mot uppkomsten av skrapsår och blåmärken. Ingen skyddsjacka kan ge ett fullständigt skydd mot

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

MX-stövlar MX-støvler MX-saappaat

MX-stövlar MX-støvler MX-saappaat MX-stövlar MX-støvler MX-saappaat 2010 Biltema Nordic Services AB MX-stövlar BIlteMa MX-stövlar För MC Strl. 37................ 82-598 Strl. 38................ 82-599 Strl. 39................ 82-600 Strl.

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138

UDENDØRS ANTENNE 24-137 24-138. Original manual. Art. 24-137, 24-138 Art. 24-137, 24-138 517 529 553 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-137 n ge ón o ne 24-138 овке ba Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Styrreglage U55 Styresnekke U55 Ohjauslaite U55 Styring U55

Styrreglage U55 Styresnekke U55 Ohjauslaite U55 Styring U55 Styrreglage U55 Styresnekke U55 Ohjauslaite U55 Styring U55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

14+ LUFTMADRASS BASIC. Art. 45-649. Age. 1 2013-11-12 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna. Antal användare, vuxen/barn

14+ LUFTMADRASS BASIC. Art. 45-649. Age. 1 2013-11-12 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna. Antal användare, vuxen/barn SE LUFTMADRASS BASIC Varning! Observera! Läs instruktionerna Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Säkert avstånd till land: 10 m Förbud Använd ej

Detaljer

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135

UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133. Original manual. Art. 24-133, 24-134, 24-135 Art. 24-133, 24-134, 24-135 UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE 24-135 24-134 24-133 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Crosskydd. Art. 82-288_289

Crosskydd. Art. 82-288_289 Crosskydd CE-MÄRKNING Detta crosskydd (art. nr. 82288 barn, och 82289 vuxen) innehåller stötdämpande skydd som bedöms tillhöra personlig skyddsutrustning, då de är konstruerade och producerade med syfte

Detaljer

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Træ/alu Tre/aluminium Trä/alu VIGTIG! Start med at læse denne vejledning! VIKTIG! Start med å lese denne veiledningen! VIKTIGT!

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER

SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE MIXER SMOOTHIE-MIKSER SMOOTHIE-SEKOITIN SMOOTHIE-MIKSER 200 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

Draglänk. Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation.

Draglänk. Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation. Draglänk Denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation. Detta kit innehåller: Nr. Beskrivning Antal Draglänk 2 Gummipackning och tygpackning 3 Rostfri skruv - 3/8 24 x 5/8" 4 Rostfri låsmutter 3/8"

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

BADPOOL BADEBASSENG UIMA-ALLAS BADEPOOL

BADPOOL BADEBASSENG UIMA-ALLAS BADEPOOL BADPOOL Rektangulär BADEBASSENG Rektangulært UIMA-ALLAS Suorakulmainen BADEPOOL Rektangulær Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Mitre Guide With Slide

Mitre Guide With Slide Mitre Guide With Slide Geringslinjal med släde Gjærelinjal med slede Jiiriviivain ja kelkka Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you

Detaljer

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores strobe 8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores Grey Fusion Highlight Flex 2620 Blaze 2604 Extreme 2606 Ignite 2603 Spark 2621 Rapid 2614 Force 2605 Plasma 2619 Egnet for kontorer, butikker, skoler, høyskoler

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291

Bruksanvisning 2015-12-01. Optimal evakueringslaken. Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Bruksanvisning 2015-12-01 Optimal evakueringslaken Artikkelnummer bruksanvisning: 95-001291 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 5 Utpakking og installasjon

Detaljer

VINSCH. Max. dragkapacitet: 350 kg

VINSCH. Max. dragkapacitet: 350 kg SE VINSCH Max. dragkapacitet: 350 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och enkelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 350 kg. Utväxling: 3,2:1.

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio

Geberit Duofix. Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio Geberit Duofix Installation Manual Montageanleitung Instructions de montage Istruzioni per il montaggio SV Installationsföreskrifter för Sverige NO Tilegg til montasjeveiledning 5 FI Asennusohjeen liite

Detaljer

BILTEMA RYGGSKYDD FÖR MC

BILTEMA RYGGSKYDD FÖR MC BILTEMA RYGGSKYDD FÖR MC STORLEK/MODELL Kotor Mått/längd Art.nr. 5 st. ca. 40 cm 82-213 6 st. ca. 48 cm 82-212 7 st. ca. 55 cm 82-214 8 st. ca. 64 cm 82-258 Det är av naturliga skäl mycket svårt att rekommendera

Detaljer

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA

INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA Art. 15-343 INSPEKTIONSKAMERA INSPEKSJONSKAMERA TARKISTUSKAMERA INSPEKTIONSKAMERA USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC-motorbåd Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf:

Detaljer

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg

Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg 14-1216_manual.indd 2012-12-6, 10.35.15 Art. 14-1216 Solcellslampa, vägg Solcellelampe, vegg Aurinkokennovalaisin, seinäkiinnitys Solcellelampe, væg Original manual 1 Solcellslampa, vägg INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator

Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator 35-382_3_manual.indd 2012-02-15, 11.45.27 Art. 35-382, 35-383 Golvfläkt Gulvvifte Lattiatuuletin Gulvventilator Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB Golvfläkt Läs och spara denna manual! Läs

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE

(A)BM 4595 UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE (A)BM 4595 Installation instruction Montage anleitung Instruction de montage Installatie instructie Instrucción instalación Instalaçao instrução

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

SWAN. 07.2003 Dansk betjeningsvejledning Norsk bruksanvisning Svensk handbok

SWAN. 07.2003 Dansk betjeningsvejledning Norsk bruksanvisning Svensk handbok WA 07.2003 Dansk betjeningsvejledning orsk bruksanvisning vensk handbok DK WA Toiletstolen wan fra R82 egner sig grundet materialevalget også fortræffeligt som bade-/ brusestol, idet sædet er fremstillet

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer