Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Energi? Av Bruno Aamo, akupunktør NAFO Artikkelen er publisert i deqi, nr. 2, 2009 (tidsskrift for Akupunkturforeningen, Norge) I dagligspråket har "energi" kommet til å bety noe slikt som overskudd, kapasitet og virkelyst, mens det innenfor alternativmedisinen gjerne omtales i flertall, "energier", og henspiller da på krefter som vanligvis ikke er nærmere definert. I akupunkturfaget er begrepet "qi" et basisbegrep, men benyttes ofte synonymt med "energi" på en slik måte at begrepene synes å kunne erstatte hverandre. Dette er etter min mening problematisk, noe jeg skal forsøke å belyse i det følgende. Vårt moderne "energi" er avledet av det greske energeia som refererer til at noe "er i arbeid". Et forsøk på oversettelse av energeia til norsk vil kunne være "kraft" eller "styrke". Ordet har lang tradisjon innenfor den vestlige kulturkrets, og allerede i den klassiske aristoteliske filosofi inntok det en sentral plass. Fysikk og energi På 1700-tallet - i tilknytning til mekanikkens utvikling - fikk ordet en ny betydning og et helt eksakt innhold. Fra da av ble energi definert som den evne et mekanisk system har til å utføre arbeid eller generere varme. Denne definisjonen ble etter hvert utvidet til å gjelde alle systemer, ikke bare mekaniske, og energi er i dag et nøkkelbegrep innenfor moderne naturvitenskap. Termodynamikkens første hovedsetning, som nærmest har status av å være fysikkens grunnlov, sier at energi aldri kan oppstå eller gå til grunne, bare innta nye former. Energi kan altså verken oppstå fra ingenting eller forsvinne sporløst, derimot kan den frigjøres fra mediet den er bundet i (for eksempel kull eller uran) og omdannes til andre former for energi (varme, elektrisitet etc). "..energi kan ikke avgis med mindre en annen slags energi kan settes inn," skriver den tyske fysikeren Walter R. Fuchs ( ) i. Energi er altså en fellesbetegnelse på ulike målbare fysiske fenomener som til en viss grad kan gå over i hverandre. Den totale mengden energi i ethvert lukket system er konstant. Bevegelsesenergien i en foss kan overføres til rotoren i en generator som så omdanner bevegelsesenergien til elektrisk energi. Elektrisk energi kan i neste omgang omdannes til varme og lys, eller drive motorer, m.a.o. tilbake til bevegelsesenergi igjen, osv. Den berømte professor, matematiker og astrofysiker, sir Hermann Bondi ( ) skriver at "alle former for energi må ha masse, for den mest karakteristiske egenskapen ved energi er dens evne til å skifte form." ii I alle slike transformasjoner går imidlertid alltid noe av energien tapt som spillvarme og blir ikke omdannet til elektrisitet, og denne prosessen er irreversibel. Forskjellige former for energi har forskjellig kvalitet. Dersom en form for energi kan brukes til nyttig virksomhet, regnes den som høyverdig, men lavverdig hvis den ikke kan brukes på denne måten. Hver gang man bruker energi, forbrukes den i den forstand at den degraderes og i mindre og mindre grad blir tilgjengelig for arbeid. Når varme omdannes til bevegelsesenergi i for eksempel en bilmotor, produseres det så mye overskuddvarme at man trenger et effektivt kjølesystem for å unngå at motoren skades pga temperaturen. Selv om den totale mengden energi riktignok alltid

2 er den samme, blir det derfor etter hvert stadig mindre energi som kan brukes. Dette er en av grunnene til at man i et globalt perspektiv snakker om en kommende energikrise. For hva skjer når jordens viktigste energiressurs, oljen, er brukt opp? At energien degraderes, innebærer samtidig at det blir mer og mer spillvarme som finfordeles overalt, noe som kommer til uttrykk i loven om entropi. Entropi refererer til graden av uorden i et termodynamisk system. Mens lav entropi betyr høy arbeidsevne, er høy entropi lav arbeidsevne. Ethvert system går alltid mot større og større uorden. Den britiske fysikeren Stephen Hawkings har sammenlignet tilstanden i universet med en leilighet der beboeren ikke rydder og som dermed uvergelig går mot økende kaos. Den plassen fenomenet energi innehar i moderne fysikk kan illustreres ved Einsteins berømte ligning som revolusjonerte vårt verdensbilde, E=mc². Her står E for energi, i dette tilfellet partiklenes kinetiske hvileenergi, m står for masse (mer korrekt: materie), c for lysets hastighet i vakuum, og 2-tallet ("i andre") betyr lyshastigheten multiplisert med seg selv (kvadratet av lyshastigheten). Det ligningen forteller er at masse og energi er ekvivalente størrelser. Masse kan altså forvandles fullstendig til energi, noe som innebærer at 1 kilo vann (hydrogen pluss oksygen) under ultimative forhold (dvs. hvis denne massen støter på tilsvarende mengde anti-materie) vil kunne gi fra seg like mye varmeenergi som forbrenningen av ca 40 millioner liter bensin! Former for energi De ulike formene for energi har ulike navn, egenskaper og måleenheter, og deles vanligvis inn i mekanisk energi, elektrisk, termisk (varme), kinetisk, kjerneenergi og stråleenergi. I tillegg kommer potensiell energi med underkategoriene elastisk energi, kjemisk energi, gravitasjonsenergi, elektrisk feltenergi og hvilemasseenergi. Måten energi kommer til uttrykk i sine forskjellige manifestasjoner, og hvordan disse omdannes til hverandre, kan uttrykkes i eksakt matematisk språk. Standard vitenskapelig måleenhet for energi er joule (J). Å omtale energi som energi uten å angi hvilken form for energi man snakker om, gir like lite mening som å forlange frukt - og så protestere når selgeren foreslår ulike frukttyper. For det er jo frukt jeg vil ha, ikke epler, pærer eller bananer, men frukt! Problemet er at hvis jeg faktisk ønsker å kjøpe frukt, er jeg nødt til å bestemme meg for konkrete eksisterende eksemplarer av eksisterende frukttyper. Jeg kan ganske enkelt ikke kjøpe "frukt". "Frukt" som sådan forekommer bare som en språklig abstraksjon, ikke som et objekt i den virkelige verden. På samme vis med energi. Begrepet henviser alltid til en bestemt form for energi; varme, bevegelse, etc. Slankereklamen som kunngjør at produktet innholder "masse energi, men ingen kalorier", kan vi umiddelbart se bort fra ettersom den rommer en opplagt selvmotsigelse. Kalori, eller mer korrekt kilokalori, er måleenhet på energi i mat. Følgelig: mat og drikke uten kalorier = mat og drikke uten energi. Kroppens energi I kroppen lagres energien som glykogen og fett. Hvor mye overskuddsnæring - eller energi - vi til enhver tid råder over, kan vi få en antydning om ved å kikke på badevekta. Kroppens basisenergi er kjemisk, og denne formen for energi blir så

3 omdannet til termisk, mekanisk og elektrisk energi, dvs at vi gir fra oss kroppsvarme, beveger oss, samt at kroppen produserer elektriske spenninger, blant annet elektriske impulser i nervesystemet. Energien lagres i de kjemiske bindingene ATP (adenosin trifosfat) som produseres ved nedbrytning av karbohydrater, fett og proteiner, og frigjøres når ATP spaltes til ADP (adenosin difosfat). Sirkulerende energier? I følge gjengs språkbruk er det energi som sirkulerer i akupunkturens meridianer, energier som enkelte som har evner og anlegg for slikt kan føle. På bakgrunn av det som hittil er sagt, tvinger følgende spørsmål seg på: hva slags energi er det egentlig her snakk om, ettersom energi alltid tilhører en bestemt kategori? Kan det være elektrisitet? Eller elektromagnetisme? Varme? Eller kanskje en annen form? I så fall må dette være målbart. Det er ikke tilstrekkelig å kalle det blott og bart "energi" og så påberope seg at "i følge moderne fysikk" er materie og energi i bunn og grunn samme sak. At materie og energi er det samme innebærer blant annet som vi har sett at 1 kilo materie kan forvandles til varmeenergi tilsvarende 40 millioner liter brennende bensin. Uranladningen som ødela Hiroshima veide 64 kilo. Dersom vi påstår at "energi" betyr noe annet innen akupunkturen enn i fysikken, har vi innført et privat stammespråk som isolerer oss til en sekt. Og hvis vi postulerer at akupunkturens "energi" sant nok er en form for energi, men en som ennå ikke er oppdaget av vitenskapen, har vi plassert oss trygt utenfor det rådende naturvitenskapelige verdensbilde. I begge tilfeller har vi utelukket oss fra de vitenskapelige miljøene, og vi vil (fortsatt) bli betraktet som kvakksalvere og svermere der effekten av vår behandling tilskrives placebo. Dersom vi skal kunne forvente å bli tatt på alvor i et samfunn som i stor grad bygger på vitenskap, må også akupunktur være basert på viten og kunnskap, ikke påstander, antakelser, trosartikler og private overleveringer av "hemmeligheter." Energi er noe konkret og veldefinert, og handler knapt om vage subjektive fornemmelser. Jeg kan se tre mulige svar på utgangsspørsmålet: Hvis "energiene" som flyter rundt i meridianene skal kunne omtales som energi, må 1) disse "energiene" kunne identifiseres som energifenomener som allerede er kjent og beskrevet av fysikken, eller 2) de må kunne påvises kvantitativt (utledes og beskrives teoretisk, samt kunne måles) som faktisk "nye" former for energi. Disse nye "energiene" kan naturligvis ikke være i strid med kjente naturlover, og bevisbyrden mht deres eksistens vil påhvile den/de som påstår at de finnes. Det 3. alternativet er at begrepene energi og qi refererer til forskjellige fenomener. I den grad "energien" i akupunkturpunktene har vist seg å være målbar, har dette gitt seg uttrykk i at den elektriske motstanden i huden over akupunkturpunktene synes å være lavere ( ohm) enn i huden for øvrig (ca ohm), og at punktene er omgitt av et positivt ladet, særegent elektrisk felt iii. Qi - oversettelser og oversettere Det eldgamle ordet qi er høyst levende i moderne kinesisk språk, og inngår i en hel rekke ordsammenstillinger. Noen ganske få eksempler: qi wei (lukt, odør), cha qi (brystsmerte under pusting),

4 fu qi (lykkelig skjebne), qi nao (sinne, ergrelse), qi qiu (ballong), ke qi (oppførsel, høflighet), qi you (bensin) - for å nevne noe. Listen kunne gjøres betydelig lenger. Når vi støter på ordet "energi" i kinesisk medisinsk litteratur, er det vanligvis som en entydig oversettelse av dette meget flertydige kinesiske ordet. George Soulié de Morants ( ) monumentale presentasjon av kinesisk medisin, "l'acupuncture Chinoise", ble utgitt posthumt. Men selve tittelen på første bind - "l'energie" - som ble publisert allerede i 1939, introduserer problematikken. Soulié de Morant bruker atskillig plass på å diskutere fenomenet, også senere i verket, og argumenterer for å kalle qi "vital energi" iv. Ilza Veith har i sin klassiske engelske versjon av Neijing v vært oppmerksom på oversettelsesproblemet, og qi er der blitt forsøkt oversatt og tolket i henhold til sammenhengen ordet opptrer i. Qi blir hos henne derfor gjengitt med så vidt forskjellige ord som blant annet "influences", "breath" og "force". Denne strategien medfører kanskje at vi i én forstand kommer nærmere tekstens mening, men i og med at vi mister det uomtvistelige faktum at vi står overfor ett og samme begrep som kan ha varierende meningsinnhold, går vi glipp av muligheten for dypere forståelse av teksten: vi er prisgitt oversetterens tolkning og har ikke mulighet til å gjøre vår egen. Helt fra akupunktur ble alminnelig kjent i vesten på begynnelsen av 1970-tallet, har imidlertid qi temmelig konsekvent blitt oversatt med og omtalt som "energi". Selv i den kinesisk-engelske utgaven av Neijing som ble publisert av China Science & Technology Press i 1997 vi, en utgave som bærer preg av å være tiltenkt rollen som standardoversettelsen av denne teksten, oversettes qi systematisk på denne måten. Det er derfor ikke til å undres over at forestillingen om at det kinesiske qi og det greske energi er synonyme begreper, har festet seg her i vesten. Moderne vestlige forfattere som Giovanni Maciocia vii, Ted Kaptchuk viii og Jeremy Ross ix har imidlertid tatt inn over seg dette formidlings- og forståelsesproblemet. De redegjør for qi-begrepets etymologi, innhold og bruksområder, og lar det så for det meste stå uoversatt, selv om også de jukser en del. Andre oversettere, som for eksempel Zhu Ming x og Ki Sunu xi viser pietet overfor de gamle kinesiske begrepenes kompleksitet og egenart. De lar være å komme med vestlige forenklinger, mens for eksempel Maoshing Ni xii inkluderer klassiske kommentarer i sin utlegning av grunnteksten, samtidig som han bruker vestlig og østlige begreper om hverandre. Dermed forsvinner grensene mellom selve teksten, senere anmerkninger til den, oversettelse og språklige interpretasjoner. Qi - etymologi og historie Kinesisk skriftspråk startet som et billedspråk og dets oppståen daterer seg til tiden etter 1300 f. Kr. xiii Opprinnelsen til piktogrammet for qi ser ut til å tilhøre denne tidligste fasen. En av Qingdynastiets store lærde, Duan Yu Cai, skriver at tegnet fra først av etterlignet stigende skyer xiv, og tegnets meningsinnhold - stigende damp som tar form som skyer - viser til noe som er usynlig, men som likevel både kan sanses og erkjennes. Denne form og betydning forble uendret frem til Zhou-dynastiet ( f.kr.). Man må kunne anta at de ideene som nedfelte seg i dette piktogrammet har vært ansett som

5 svært viktige ettersom man så tidlig i skriftspråkets historie åpenbart ønsket å formidle disse innsiktene ved hjelp av skrift. Under Zhou gjennomgikk tegnet sin første forandring: den øverste parallelle linjen fikk en ekstra krøll oppover og til venstre, sannsynligvis for å holde meningsinnholdet atskilt fra tallet 3. I følge åttebindsverket Hanyu Da Zidian ("Omfattende ordbok over kinesiske tegn"), angivelig et av de beste referanseverkene som finnes når det gjelder kinesiske skrifttegn, hadde tegnet opprinnelig tre tilleggsbetydninger: å gi, å tigge, å ta eller bevare. Etter hvert kom det til å inkludere flere forskjellige betydninger, samtidig som tegnets utseende også endret seg. Den nederste parallelle linjen fikk en krøll ned til høyre og qi-tegnet tok opp i seg ordet for pust, xi, som i utgangspunktet ble skrevet med et helt annet tegn. Neste steg i tegnets utvikling både med hensyn til innhold og utseende, var at ordet for "å gi ris" eller "gi næring" (xi) på grunn av uttalemessig likhet, ble tatt inn ved at ordet for "ris" (mi) ble en del av tegnet. Dermed fikk tegnet den unike flerfoldige betydningen at det på samme tid henviser både til immaterielle og uhåndgripelige aspekter av tilværelsen (tåke, damp) som til svært så materielle og nærende (kokt ris). Qi kom til å spille en viktig rolle i kinesisk historie, både filosofisk, litterært, kosmologisk og medisinsk. Qi i filosofi og medisin Zhou-dynastiet endte i en epoke som blir kalt "De stridende staters periode" ( f.kr.). Samfunnets oppløsningstendenser, som lenge hadde vært påtrengende, førte til at Confucius ( f.kr.) forsøkte å rekonstruere en idealisert gullalder ved samle og "gjenskape" tidlige tiders idealer og omgangsformer. Daoismen utviklet seg så som en reaksjon på konfutsianismens regelorientering, og ble en viktig premissleverandør i klassisk kinesisk tenking. De daoistiske filosofene mente at verden startet med qi, og i Dao De Jing xv (ca 300 f.kr.) heter det: "Tao skapte det ene. Det ene frembrakte de to. De to frembrakte de tre. De tre frembrakte alle ting." En vanlig tolking av dette sitatet er at samspillet mellom yin og yang frembrakte qi, og at alt som eksisterer, fra sjelen til sverdet, består av qi. Og i "Den store kommentaren" ("Da zhuan") til Yijing står det at "Jing og qi utgjør skapningene" xvi. Halvannet tusen år senere beskrev neo-confusianeren Zhi Xi ( ) skillet mellom det styrende prinsippet (li) og den materielle årsak (qi) på følgende måte: "I universet er det li og qi. Li er det dao som tilhører det som formes over (i himmelen), og er kilden alt skapes fra. Qi er materialet (bokstavelig: instrumentet)

6 som tilhører det som formes innvendig, og er midlet hvorved ting skapes." xvii Fra og med det andre århundret f. Kr. hadde kinesisk medisin, åpenbart på bakgrunn av forutsetninger som var lagt av filosofien, utviklet qi-begrepet og gitt det en rekke medisinske implikasjoner som er lett gjenkjennbare fra nåtidens akupunkturlitteratur. Det er fra dette tidsrommet distinksjonen mellom de to formene for qi i kroppen som er mest yin og mest yang, ying qi og wei qi, stammer. Begrepet qi er svært innholdsrikt. Hanyu Da Zidian lister opp 23 ulike betydninger, og interessant nok er ingen av dem identisk med innholdet i det moderne vestlige ordet "energi". Det som kommer nærmest, måtte med en velvillig tolking være betydning nr. 18 (styrke). Neijing inneholder mer enn 3000 referanser til qi, derav 270 forskjellig klassifikasjoner. Qi refererer både til substans (yin) og til funksjon (yang). Organenes qi er for eksempel identisk med deres funksjon. Når man sier at lungenes qi er "spredende og synkende", forteller dette noe konkret om måten lungene fungerer på innenfor dette perspektivet. Qi som "sirkulerer i meridianene" må nødvendigvis være noe ganske annet enn de ulike organenes qi. Et synspunkt som ser ut til å ha fått et visst fotfeste her i vesten, er at qi er "energier" som kan overføres mer eller mindre ad magisk vei. Forfatterne Ken Rose og Zhang Yu Huan xviii beskriver hvordan en av deres lærere, en av veteraner som på 1950-tallet hadde deltatt i etableringen av tcm som fag i det moderne Kina, kommenterer dette: "Hvordan kan du ernære noe som helst med bare en liten nål av stål?" Og svaret er naturligvis: bare indirekte ved å stimulere organene som er involvert i opptaket av qi. Dessuten kan man oppløse stagnert qi og på den måten frigjøre qi som allerede finnes i organismen. Bruker man derimot moxa, kan man tilføre qi: yang qi, altså varme. Ordsammenstillingen de qi brukes også om de fornemmelsene (strømninger, tyngde, varme etc) man kjenner når et akupunkturpunkt nåles korrekt. Qi, språk og teoretiske modeller Det er opplagt at det gamle kinesiske begrepet qi favner om en hel rekke ulike fenomener som dekkes av ganske andre ord og begreper i moderne språk. For eksempel vil wei qi for en stor del falle inn under moderne teorier om immunforsvar (makrofager, T- celler etc.), mens gu qi (matens qi) blant annet omfatter proteiner, fett, karbohydrater, vitaminer osv. Luftens da qi kan oversettes med oksygen. Meridianlidelser og stagnert qi i meridianene faller svært ofte sammen med smertemønstrene som er forårsaket av myofascielle triggerpunkter xix. Det burde være tilstrekkelig å nevne at triggerpunkter i fremre aspekt av m. gluteus minimus gir smerter som radierer nedover lår og legg langs galleblæremeridianen, og at disse triggerpunktene tilsvarer GB 29 Ju Liao xx. Imidlertid er det som måtte finnes av vestligmedisinsk grunnforskning på akupunktur ofte langt fra å være tilstrekkelig til å forklare de effektene og resultatene vi daglig ser i klinikken. Moderne medisin kan ikke erstatte de gamle kinesiske forklaringene - uten at vi dermed er nødt til å påberope oss eksistensen av mystiske krefter og ukjente "energier". Verdensbildet vårt, og alt hva det innebærer, består av foreløpige

7 tankemodeller. Slik vil det naturligvis alltid måtte være, og naturvitenskapen vil derfor også i fremtiden nødvendigvis ha overraskelser på lur. Sannsynligheten er derfor stor for at vi kan få ny kunnskap om disse fenomenene etter hvert, men dette forutsetter både forskning og nytenking. Påstander om private opplevelser med qi fører ikke til nyutvikling innen faget. Healing ved help av qigong, dvs at behandleren eksternaliserer eller "sender ut" sin qi, hevdes å være noe faktisk eksisterende, og tilhører utkanten av det som vanligvis omtales som "tom kraft" (empty force) der man angivelig skal kunne påvirke/bevege mennesker på avstand xxi. Problemet er at rapporter om slike begivenheter som oftest har karakter av å være anekdoter som i liten grad er etterprøvbare. Dermed koker det ned til hvorvidt man tror på det eller ei, og har liten sannhetsverdi for andre enn de som allerede er troende. Jan Diepersloot xxii gir det besynderlig og etter alt å dømme overnaturlige som skjer under "empty force" en forklaring som er godt innenfor vårt etablerte verdensbilde. Og når den spinkle, eldre kinesiske herren Sam Tam fra Vancouver slynger unge veltrenete menn som veier nesten det dobbelte av ham selv flere meter av sted, tilsynelatende uten bruk av muskelkraft, poengterer han at dette ikke handler om magi. Det dreier seg utelukkende om kombinasjonene av oppmerksomhet, sensitivitet og timing av korrekte bevegelser av musklene, selv om disse bevegelsene er så små at man nesten ikke kan registrere dem. Intet annet. Vi beherskes fortsatt av de samme kjente naturlovene - uten at det som skjer blir mindre imponerende av den grunn. Kina og Norge: kinesisk medisin og "kinesisk medisin"? Den tradisjonelle kinesiske medisinen er opplevelsesnær og empirisk. Den består av observasjoner, teorier, handlingsregler og terminologi som er innarbeidet og tilpasset hverandre i løpet av mer enn 2000 år. Det er interessant at vår folkelige diagnose "forkjølelse" inneholder noe av den samme erfaringen (forkjøle=kulde/kjøle ned", engelsk: "catch a cold") som kinesisk medisin ("invasjon av kulde"), og dette er noe som er gått tapt i moderne teknisk medisinsk terminologi ("virusinfeksjon"). Faget har en forståelsesramme som skiller seg markant fra vestens moderne forklaringsmodeller, men så vel diagnoser som behandlingsstrategier er utviklet innenfor denne modellen - og der fungerer det, ut fra sine egne premisser. I Kina hersker det fredelig sameksistens mellom disse to vidt forskjellige medisinske paradigmene. Selv om tendensen nok er at det moderne "tcm"-systemet tilpasser seg skolemedisinens diagnoser, veksler man likevel mellom perspektivene, ettersom ingen hittil har bygget noen farbar bro mellom systemene. Kanskje lar det seg ikke gjøre. Men man foreskriver ikke vestlige medikamenter på bakgrunn av kinesiske diagnoser, og vice versa. Det er imidlertid ganske opplagt at kinesisk medisin trenger både modernisering og fornying. Fortsatt drasser den med seg tankegods fra sin sjamanistiske fortid - for eksempel ideen om at valnøtter er bra for hjernen fordi de ligner på hjerner. Men vi kan ikke skifte ut sentrale kinesiske begreper med vestlige etter eget forgodtbefinnende av den enkle grunn at ordene har forskjellig innhold. Dersom du nevner "energi" for en kinesisk lege som ikke er blitt sosialisert inn i vestens sjargong, blir du møtt med hevete øyenbryn og et forundret blikk. For energi og qi er nemlig ikke det

8 samme. Og etter 6 måneders studieopphold i Kina og 5 års tett daglig samarbeid med høyt utdannete og erfarne kinesiske leger, har jeg aldri sett noen stille diagnose ved å holde hendene over pasienten for "å føle på stagnert energi i meridianene", slik man undertiden kan oppleve her hjemme: diagnoser stilles ved at man bruker de fire undersøkelser og de åtte prinsipper. Det er dette som er kinesisk medisin. I vesten kan det imidlertid virke som om mange er mest tiltrukket av den smule "mystikk" man kan tolke inn i denne medisinske tradisjonen. Men akupunktur er et håndverk, og for å beherske dette kreves det konkrete kunnskaper og ferdigheter, kunnskaper man må kunne belegge faglig, kunnskaper som overføres til andre i alminnelige læresituasjoner - ikke via opptak i broderskap der man utveksler esoteriske hemmeligheter. i Walter R. Fuchs: KNAURS Buch der modernen Physik (München/Zürich 1965) ii Hermann Bondi: Relativitet og sunn fornuft (Oslo 1966) iii Wilhelm Schielderup: Nytt lys på medisinen (Oslo 1989) iv George Soulié de Morant: Chinese Acupuncture (English Edition: Paradigm Publications, Brookline, 1994) v Ilza Veith: The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine (First University of California Press Edition, 1966) vi Yellow Empero's Canon Internal Medicine (China Science & Technology Press, 1997) vii Giovanni Maciocia: The Foundation of Chinese Medicine (Churchill Livingstone, 2006) viii Ted J. Kaptchuk: The Web that has no Weaver (Condon & Weed, Inc., 1983) ix Jeremy Ross: Zang Fu. The Organ Systems of Traditional Chinese Medicine (Churchill Livingstone, 1985) x The Medical Classic of the Yellow Emperor (Foreign Language Press, Beijing, 2001) xi Ki Sunu: The Canons of Acupuncture (Yuin University Press, Los Angeles 1985) xii The Yellow Emperor's Classic of Medicine (Shambhala. Boston and London, 1995) xiii Trygve Løtveit: Den gule keiser og andre historiske fortellinger fra det gamle Kina (C. Huitfeldt Forlag A.S. 1995) xiv Zhang Yu Huan & Ken Rose: A Brief History of Qi (Paradigm Publications, Brookline, Massachusetts, 2001) xv Tao te ching - Utvalgte taoistiske skrifter, oversatt av Karl Ludvig Reichelt (De norske bokklubbene 2001) xvi Yijing - forandringens bok, oversatt og kommentert av Ole Bjørn Rongen (Gyldendal 2002). I Rongens oversettelse brukes henholdsvis ordene essens og livskraft, men i en fotnote gjør han oppmerksom på at de kinesiske grunnordene er jing og qi. xvii Fung Yu-lan: A Short History of Chinese Philosophy (The Free Press, 1976) xviii Zhang Yu Huan & Ken Rose: A Brief History of Qi. (Paradigm Publications, Brookline, Massachusetts, 2001) xix Janet Travell and David Simons: Myofascial Pain and Dysfunction. The Trigger Point Manual (Williams & Wilkins, 1983) xx Peter T. Dorsher, M.S., M.D.: Relationship of Myofascial Trigger Points and Referred Pain to Classical Acupuncture Points and Principal Meridians. (Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Mayo Clinic Jacksonville, USA) xxi Paul Dong & Thomas Raffill: Empty Force (Element Books Limited 1996) xxii Jan Diepersloot: The Tao of Yiquan. The Method of Awareness in

9 the Martial Arts (Center For Healing & The Arts, 2000) Startsiden

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget.

Helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget. Helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget. Teknologi og samfunn, og et eksempel fra Universitetet i Agder. Nilsen, Tom V., Universitetet i Agder (UiA) SAMMENDRAG: Artikkelen tar utgangspunkt i de utfordringene

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Målet for undervisning for Danske Akupunktører

Målet for undervisning for Danske Akupunktører Målet for undervisning for Danske Akupunktører Inspirere dere til å trene qigong At dere skal få kjenne på qi og virkning av qi Bli kjent med det teoretiske grunnlag for qigong Qigong Energi trening eller

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2

- Kinetisk og potensiell energi Kinetisk energi: Bevegelses energi. Kinetiske energi er avhengig av masse og fart. E kin = ½ mv 2 Kapittel 6 Termokjemi (repetisjon 1 23.10.03) 1. Energi - Definisjon Energi: Evnen til å utføre arbeid eller produsere varme Energi kan ikke bli dannet eller ødelagt, bare overført mellom ulike former

Detaljer

KJ1042 Øving 5: Entalpi og entropi

KJ1042 Øving 5: Entalpi og entropi KJ1042 Øving 5: Entalpi og entropi Ove Øyås Sist endret: 17. mai 2011 Repetisjonsspørsmål 1. Hva er varmekapasitet og hva er forskjellen på C P og C? armekapasiteten til et stoff er en målbar fysisk størrelse

Detaljer

Disposisjon til kap. 3 Energi og krefter Tellus 10

Disposisjon til kap. 3 Energi og krefter Tellus 10 Disposisjon til kap. 3 Energi og krefter Tellus 10 Energi Energi er det som får noe til å skje. Energi måles i Joule (J) Energiloven: Energi kan verken skapes eller forsvinne, bare overføres fra en energiform

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Qi Av Bruno Aamo, Tromsø Publisert i Naho-journalen Den vestlige medisinske forskning er ute etter å "avsløre" de fysiologiske og kjemiske mekanismene som er i virksomhet når man oppnår kurative resultater

Detaljer

Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk.

Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk. Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk. Empirist: Alt i bevisstheten kan føres tilbake til

Detaljer

Kloning og genforskning ingen vei tilbake.

Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Kloning og genforskning ingen vei tilbake. Sammendrag. Innen genforskning og kloning er det mange utfordringer, både tekniske og etiske. Hvordan kloning gjennomføres, hva slags teknikker som blir brukt

Detaljer

Naturfag barnetrinn 1-2

Naturfag barnetrinn 1-2 Naturfag barnetrinn 1-2 1 Naturfag barnetrinn 1-2 Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære

Detaljer

Big Bang teorien for universets skapelse. Steinar Thorvaldsen Universitetet i Tromsø 2015

Big Bang teorien for universets skapelse. Steinar Thorvaldsen Universitetet i Tromsø 2015 Big Bang teorien for universets skapelse Steinar Thorvaldsen Universitetet i Tromsø 2015 Astronomi er den enste vitenskapsgrenen som observerer fortiden. Universet ~1-2 milliarder år etter skapelsen. Universet

Detaljer

Bevisføring mot Menons paradoks

Bevisføring mot Menons paradoks I Platons filosofiske dialog Menon utfordrer stormannen Menon tenkeren Sokrates til å vurdere om dyd kan læres, øves opp eller er en naturlig egenskap. På dette spørsmålet svarer Sokrates at han ikke en

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG

LOKAL FAGPLAN NATURFAG LOKAL FAGPLAN NATURFAG Midtbygda skole Utarbeidet av: Dagrun Wolden Rørnes, Elisabeth Lillelien, Terje Ferdinand Løken NATURFAG -1.TRINN Beskrive egne observasjoner fra forsøk og fra naturen Stille spørsmål,

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

Audun Myskja. Finn din indre kraft

Audun Myskja. Finn din indre kraft Audun Myskja Finn din indre kraft FORORD I den siste tiden har «healing» blitt mye diskutert i mediene. Ordet er nesten litt betent, og mange mennesker har nok stereotype oppfatninger om de som driver

Detaljer

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014

Fysikkolympiaden 1. runde 27. oktober 7. november 2014 Norsk Fysikklærerforening i samarbeid med Skolelaboratoriet Universitetet i Oslo Fysikkolympiaden 1. runde 7. oktober 7. november 014 Hjelpemidler: Tabell og formelsamlinger i fysikk og matematikk Lommeregner

Detaljer

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON 1. 9. 2009 FORSØK I NATURFAG HØGSKOLEN I BODØ MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON Foto: Mari Bjørnevik Mari Bjørnevik, Marianne Tymi Gabrielsen og Marianne Eidissen Hansen 1 Innledning Hensikten med forsøket

Detaljer

René Descartes

René Descartes René Descartes 1596-1650 Descartes (sms-versjonen) Ontologi Dualisme: det finnes to substanser - Den åndelige substans (res cogitans) og utstrekningens substans (res extensa). September 3, 2009 2 Epistemologi

Detaljer

Hume: Epistemologi og etikk. Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU

Hume: Epistemologi og etikk. Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Hume: Epistemologi og etikk Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU 1 David Hume (1711-1776) Empirismen Reaksjon på rasjonalismen (Descartes) medfødte forestillinger (ideer)

Detaljer

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant.

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Spørsmålet om det finnes noe der ute som er absolutt sannhet har vært aktuelle siden tidlig gresk filosofi, men det er etter Descartes

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer

Den vitenskapelige revolusjon

Den vitenskapelige revolusjon Den vitenskapelige revolusjon Nicolaus Kopernikus 1473-1543 Francis Bacon 1561-1626 Gallileo Gallilei 1564-1642 Johannes Kepler 1571-1630 Thomas Hobbes 1588-1679 Descartes 1596-1650 Newton 1642-1727 Det

Detaljer

Introduksjon til Kroppsforståelser. Filosofi(er) og perspektiv(er) Metode(er) Refleksjoner

Introduksjon til Kroppsforståelser. Filosofi(er) og perspektiv(er) Metode(er) Refleksjoner Introduksjon til Kroppsforståelser Filosofi(er) og perspektiv(er) Metode(er) Refleksjoner Boka: Hva er kropp Møter er behov for teoretisering av kroppen Forsøker å belyse noen forståleser av kropp innen

Detaljer

Løsningsforslag til prøve i fysikk

Løsningsforslag til prøve i fysikk Løsningsforslag til prøve i fysikk Dato: 17/4-2015 Tema: Kap 11 Kosmologi og kap 12 Elektrisitet Kap 11 Kosmologi: 1. Hva menes med rødforskyvning av lys fra stjerner? Fungerer på samme måte som Doppler-effekt

Detaljer

Tidlig gresk naturfilosofi

Tidlig gresk naturfilosofi Tidlig gresk naturfilosofi En rekke tenkere i Hellas og på kysten av Lilleasia ca 650-400 f.kr En sentral felles antagelse: det finnes ett eller flere grunnleggende prinsipper som forklarer alt i naturen

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

Lærerveiledning. Hensikten med oppdraget. Kompetansemål

Lærerveiledning. Hensikten med oppdraget. Kompetansemål Lærerveiledning Hensikten med oppdraget Elevene skal i dette forsøket få en innføring i grunnleggende energiforståelse. Dette vil omhandle en definisjon av begrepet energi og en forklaring på hvor energien

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

ter». Men det er et problem med denne påstanden, for hvis den er absolutt sann, så må den være absolutt usann.

ter». Men det er et problem med denne påstanden, for hvis den er absolutt sann, så må den være absolutt usann. Da jeg var liten stilte jeg slike spørsmål som mange barn gjør. Barn vil vite hvor langt er langt, hvor lite er lite. Særlig vil de vite hvorfor? Jeg ble aldri voksen. Jeg stiller fremdeles sånne spørsmål,

Detaljer

KVALITATIVE METODER I

KVALITATIVE METODER I KVALITATIVE METODER I Gentikow, Barbara 2005: Hvordan utforsker man medieerfaringer? Kvalitativ metode. Revidert utgave. Kristiansand: IJ-forlaget Grønmo, Sigmund 2004: Samfunnsvitenskapelige metoder,

Detaljer

EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Solheim, Nicolai Kristen. EXPHIL03 Høst 2011. Seminargruppe 41. Menons Paradoks. Skrevet av

EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Solheim, Nicolai Kristen. EXPHIL03 Høst 2011. Seminargruppe 41. Menons Paradoks. Skrevet av EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Menons Paradoks Menon spør: Og på hvilken måte, Sokrates, skal du undersøke det som du overhodet ikke vet hva er Utdyp spørsmålet, forklar hvorfor det er viktig og redegjør

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 19: Kosmologi

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 19: Kosmologi AST1010 En kosmisk reise Forelesning 19: Kosmologi Hubble og Big Bang Bondi, Gold, Hoyle og Steady State Gamow, Alpher, Herman og bakgrunnsstrålingen Oppdagelsen av bakgrunnsstrålingen Universets historie

Detaljer

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold naturfag Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Naturvitenskapen har vokst fram som følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens,

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter

Colostrum FAQ. Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Colostrum FAQ Hyppig stilte spørsmål om LRs Colostrum-produkter Innholdsfortegnelse I. Hva er colostrum? S 3 II. Hvilket dyr kommer colostrum fra? S 3 III. Hva skjer med kalvene? S 3 IV. Hvorfor er colostrum

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie

En filosofisk kjærlighetshistorie En filosofisk kjærlighetshistorie Våre sentrale verdier: frihet, kjærlighet, 1 Filosofer sier gjerne: «vi må klargjøre disse»! Det betyr i praksis: «kjenn deg selv!» (Sokrates) To veier: begrepsanalytisk

Detaljer

Evolusjonen - egentlig vitenskap?

Evolusjonen - egentlig vitenskap? Evolusjonen - egentlig vitenskap? Forskning vil si å bytte ut en form for uvitenhet med en annen Sannhet uforanderlig, absolutt Vitenskapelig kunnskap under stadig forandring Ingenting i naturvitenskapen

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

Triggerpunkt og smertefysiologi. Studieløpsemne

Triggerpunkt og smertefysiologi. Studieløpsemne EMNEBESKRIVELSE AKU5 Studieløpsemne 1. Grader Bachelor i akupunktur 2. Semester 4. semester / 2. studieår heltid, 5. semester / 3. studieår deltid 3. Studiepoeng 10 4. Emneansvarlig Høyskolelektor Edna

Detaljer

Kokeboka, oppskriften og kirsebærpaien

Kokeboka, oppskriften og kirsebærpaien Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Farefull spleising - en ny måte å tenke om det skadelige huntingtinproteinet Forskere

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

1 J = cal = energi som trengs for å løfte 1 kg 1m mot en 1N kraft, eller 100 g 1meter mot tyngdekraften (10N) (ett eple en meter)

1 J = cal = energi som trengs for å løfte 1 kg 1m mot en 1N kraft, eller 100 g 1meter mot tyngdekraften (10N) (ett eple en meter) 1 1 J = 0.239 cal = energi som trengs for å løfte 1 kg 1m mot en 1N kraft, eller 100 g 1meter mot tyngdekraften (10N) (ett eple en meter) 2 Energioverføringene i biokjemiske reaksjoner følger de samme

Detaljer

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker

Ernæring. Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Ernæring Norsk valgtema 3. Thea Björnsdóttir Haaker Hva er ernæring? Ernæring er det som sammenhenger kosthold og helse. Ernæring lignelsen inkluderer blant annet kunnskapen om matinntak, matvarens sammensetning

Detaljer

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si?

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? Det betenkeligste er at vi i disse betenkelige tider ennå ikke har begynt å tenke. Dette er interessante ord fra Martin Heidegger

Detaljer

Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger

Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger Hermeneutikk: Grunntrekk og anvendelse i oppgaveskriving. Essayet som sjanger MEVIT1510: Tekst, produksjon og analyse, Fredag 3. 12. 2004, 12:15-14:00 Ragnhild Tronstad Fortolkningslære Hermeneutikk Hermeneutikk:

Detaljer

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker.

- Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. "Hvem har rett?" - Energi 1. Om energiforbruk - Vi har enda ikke greid å oppfinne en evighetsmaskin, som konstant genererer like mye energi som den bruker. - Sola produserer like mye energi som den forbruker,

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

4 Viktige termodynamiske definisjoner ΔG = ΔH - T ΔS

4 Viktige termodynamiske definisjoner ΔG = ΔH - T ΔS 1 2 1 J = 0.239 cal = energi som trengs for å løfte 1 kg 1m mot en 1N kraft, eller 100 g 1meter mot tyngdekraften (10N) (ett eple en meter) Energioverføringene i biokjemiske reaksjoner følger de samme

Detaljer

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 Etterarbeid Ingen oppgaver på denne aktiviteten Etterarbeid Emneprøve Maksimum poengsum: 1400 poeng Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato:

Kommunikasjonsstil. Andres vurdering. Navn på vurdert person: Ole Olsen. Utfylt dato: Kommunikasjonsstil Andres vurdering Navn på vurdert person: Ole Olsen Utfylt dato: Svar spontant og ærlig - første innfall er som regel det beste. Det utfylte spørreskjema returneres snarest mulig. 1 1.

Detaljer

Sky i flaske. Innledning. Rapport 2 NA154L, Naturfag 1 del 2. Håvard Jeremiassen. Lasse Slettli

Sky i flaske. Innledning. Rapport 2 NA154L, Naturfag 1 del 2. Håvard Jeremiassen. Lasse Slettli Sky i flaske Rapport 2 NA154L, Naturfag 1 del 2 Håvard Jeremiassen Lasse Slettli Innledning Denne rapporten beskriver et eksperiment som viser skydannelse. Formålet er konkretisert et værfenomen, og der

Detaljer

APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem

APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem 1 APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem Det geminittiske året har 247 dager og er oppdelt i 13 måneder a 19 dager. (13 x 19 = 247). Geminittene opererer med en nullte måned Kloden, til Oksygenklodens

Detaljer

vitenskapen ikke gir rom for å tro på Gud. For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev

vitenskapen ikke gir rom for å tro på Gud. For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev vitenskapen ikke gir rom for å tro på Gud. For opptak: http://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/jhev Gud, en vrangforestilling Repetisjon fra sist gang: Verdensbilder - Kunsten å vurdere verdensbilder

Detaljer

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene A-plan Uker Tema Kompetansemål Kriterier 8 Nysgjerrig per-prosjekt 5 (vår) Undersøkelse av naturområde blomster Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage

Detaljer

Nøkler til Naturfag: Velkommen til kursdag 3!

Nøkler til Naturfag: Velkommen til kursdag 3! Nøkler til Naturfag: Velkommen til kursdag 3! Tid Hva Ansvarlig 09.00-10.00 Erfaringsdeling Oppsummering FFLR Eli Munkeby 10.00-10.15 Pause 10.15-11.45 Elektrisitet: grunnbegreper Berit Bungum, Roy Even

Detaljer

Kjemisk likevekt. La oss bruke denne reaksjonen som et eksempel når vi belyser likevekt.

Kjemisk likevekt. La oss bruke denne reaksjonen som et eksempel når vi belyser likevekt. Kjemisk likevekt Dersom vi lar mol H-atomer reager med 1 mol O-atomer så vil vi få 1 mol H O molekyler (som vi har diskutert tidligere). H + 1 O 1 H O Denne reaksjonen er irreversibel, dvs reaksjonen er

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Til min mor og far FORORD Selv om denne boka er en frittstående utgivelse, må den både ses som en oppfølger til Stå imot (2015), og mot at den er blitt til parallelt med forarbeidet til programserien «Rosenkjærforedragene»

Detaljer

Atomfysikk og kausallov

Atomfysikk og kausallov Werner Heisenberg: (1901-1976) Atomfysikk og kausallov Foredrag i Sveits 12. 2. 1952 Gjennomgang av originalartikkel oktober 2007 for ExPhil ved UiO Arnt Inge Vistnes http://folk.uio.no/arntvi/ Bakgrunn:

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET

BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET 24. april 2002 Aanund Hylland: # BESLUTNINGER UNDER USIKKERHET Standard teori og kritikk av denne 1. Innledning En (individuell) beslutning under usikkerhet kan beskrives på følgende måte: Beslutningstakeren

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Asbjørn Tronstad og Jon Erik Liebermann Fagbøker/lærestoff: Gaia 5 Naturfag, 1,5 klokketimer dvs. 2 skoletimer (45 min) pr. uke Læringstrategier/Gr

Detaljer

Egil Lillestøll, Lillestøl,, CERN & Univ. i Bergen,

Egil Lillestøll, Lillestøl,, CERN & Univ. i Bergen, I partikkelfysikken (CERN) studeres materiens minste byggestener og alle kreftene som virker mellom dem. I astrofysikken studeres universets sammensetting (stjerner og galakser) og utviklingen fra Big

Detaljer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer

Karakterane 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Kommuniserer Fag: Naturfag Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 7 og 8 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Ingen læreverk Vurdering: Karakterane 5 og 6 Svært god kompetanse

Detaljer

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT Høgskolelektor Helen Egestad Høgskolen i Tromsø EUREKA DIGITAL 15-2006 ISSN 0809-8360 ISBN-13:978-82-7389-112-9

Detaljer

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ mai EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00212 2. mai 2017 Klager: Representert ved: EntroMission AS Ikke representert ved fullmektig Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Lokal læreplan i naturfag 8

Lokal læreplan i naturfag 8 Lokal læreplan i naturfag 8 Tema: Økologi undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene og forklare hovedtrekkene i fotosyntese

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Religionen innenfor fornuftens grenser

Religionen innenfor fornuftens grenser IMMANUEL KANT Religionen innenfor fornuftens grenser Oversatt av Øystein Skar Innledning av Trond Berg Eriksen Religionen innenfor fornuftens grenser Humanist forlag 2004 OMSLAG: Valiant, Asbjørn Jensen

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise

AST1010 En kosmisk reise AST1010 En kosmisk reise Forelesning 19: Kosmologi Einsteins universmodell Friedmann, Lemaitre, Hubble og Big Bang Bondi, Gold, Hoyle og Steady State Gamow, Alpher, Herman og bakgrunnsstrålingen Oppdagelsen

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

EXFAC03-EURA H2013. Litteraturdelen. 28. oktober. Fortolkning. Christian Janss

EXFAC03-EURA H2013. Litteraturdelen. 28. oktober. Fortolkning. Christian Janss EXFAC03-EURA H2013 Litteraturdelen 28. oktober Fortolkning Christian Janss Grunnleggende spørsmål Hva vil det si å fortolke og forstå noe? Hva er egentlig hermeneutikk? Hva slags objekter eller fenomener

Detaljer

Foajegalleriet, Høgskolen i Telemark

Foajegalleriet, Høgskolen i Telemark I Might Be Wrong I might be wrong Installasjon fra 2007. 56 silketrykkplakater i størrelse 70 x 100 cm Foajegalleriet, Høgskolen i Telemark Tittelen av verket I Might Be Wrong henviser til relativitet

Detaljer

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2 AST1010 En kosmisk reise Forelesning 5: Fysikken i astrofysikk, del 2 Innhold Synkrotronstråling Bohrs atommodell og Kirchhoffs lover Optikk: Refleksjon, brytning og diffraksjon Relativitetsteori, spesiell

Detaljer

Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab

Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab & Eirik Jåtten Røyneberg Teknolab Innledning til versjon 1 av dokumentet Tanken med å skrive dette dokumentet var å bygge en bru mellom kompetansemålene i kunnskapsløftet og de ulike undervisningsoppleggene

Detaljer

Teorien om de biopsykiske

Teorien om de biopsykiske Teorien om de biopsykiske enheter DE BIO-PSYKISKE ENHETER Men hva er de bio-psykiske enheter som grunnlaget for enhver psykisk tilstand og for nanopsykologi og nanoterapi som er psykisk positivt eller

Detaljer

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder

Øystein Wiik. Best når det virkelig gjelder Øystein Wiik Best når det virkelig gjelder Om forfatteren: Med utgangspunkt i sin karriere som sanger og skuespiller har Øystein Wiik jobbet som motivator og foredragsholder, nasjonalt og internasjonalt,

Detaljer

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten.

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. «Hvordan er ren matematikk mulig? Hvordan er ren naturvitenskap mulig? ( )Hvordan er metafysikk

Detaljer

Pi er sannsynligvis verdens mest berømte tall. Det har engasjert kloke hoder og fascinert både matematikere og filosofer gjennom tusener av år.

Pi er sannsynligvis verdens mest berømte tall. Det har engasjert kloke hoder og fascinert både matematikere og filosofer gjennom tusener av år. 1 Pi er sannsynligvis verdens mest berømte tall. Det har engasjert kloke hoder og fascinert både matematikere og filosofer gjennom tusener av år. De fleste av oss kjenner pi som størrelsen 3,14, og mange

Detaljer

Frivillig test 5. april Flervalgsoppgaver.

Frivillig test 5. april Flervalgsoppgaver. Inst for fysikk 2013 TFY4155/FY1003 Elektr & magnetisme Frivillig test 5 april 2013 Flervalgsoppgaver Kun ett av svarene rett Du skal altså svare A, B, C, D eller E (stor bokstav) eller du kan svare blankt

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ex.Phil wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Oppgave 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Innhold 1 1 1.1 Hva er en algoritme?............................... 1 1.2

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN Oktober - November August - September ÅRSPLAN I NATURFAG FOR 7. TRINN 2013 / 2014 Læreverk: Yggdrasil Lærer: Asbjørn Tuft-Olsen MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING "Beskrive de viktigste Kroppens

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

www.skoletorget.no Analog og digital Matematikk Side 1 av 5

www.skoletorget.no Analog og digital Matematikk Side 1 av 5 Side 1 av 5 To måter å betrakte tall på Sist oppdatert: 15. november 2003 Matematikk handler om mengde. Et matematisk spørsmål begynner som oftest med «hvor» eller «hva». En ting er å hevde at det er kaldt

Detaljer

Eirik Gramstad (UiO) 2

Eirik Gramstad (UiO) 2 Program 2 PARTIKKELFYSIKK Læren om universets minste byggesteiner 3 Vi skal lære om partikkelfysikk og hvordan vi kan forstå universet basert på helt fundamentale byggesteiner med ny kunnskap om hvordan

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter LOKAL FAGPLAN NATURFAG 1.-10. TRINN Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i naturfag innebærer å presentere og beskrive egne opplevelser og observasjoner fra naturen. I naturfag

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer