Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar."

Transkript

1 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3, 4 Innnkalling til medlemsmøte 1 og 2 (to innkallingar) Kommande møte: Vert todelt: 1 På Stord hestesportsenter 2 Hjå Fylkesnes bil. Sjå innkallingane. Side 5, 6 Referat frå styremøte Side 7, Referat frå medlemsmøte Side 8. Torkjell Stana 90 år Side 9. Sorteringsdugnad, rapport Side 10. Tolldeklarasjon, Libanon Siste side Torkjell i glas og rame I redaksjonen: Lars Mugaas, John Torleiv Nesse. Sigurd Johan Underhaug

2 Presidenten har ordet. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Terje Torget President Gode Lionsvener Det høge aktivitetsnivået i klubben som starta i haust har fortsatt i oktober med sluttføring av innsamlingsaksjonen for Syriaflyktningane. Prosjektet har vore meiningsfylt og engasjerande noko som viser igjen i stor oppslutnad om dugnad, med 42 medlemmer involvert og talrik mediedekning. Alt dyktig regissert av Helge. Alle aktivitetskomiteane er i arbeid, og Undomskomiteen vil om alle detaljar fell på plass, alt i november arrangera første samling for «barn av psykisk sjuke foreldre». I går vart det gjennomført «face book kurs», ca. 10 medlemmer deltok derav ei overvekt av modne menn. Takk til Gyri for eit framifrå kurs. Eit nytt «fast track» prosjekt som klubben ikkje kunne seia nei til, dukka opp eit par veker tilbake, ved at Stord Hotell planlegg å invitera einslege og trengjande barnefamiliar til julemiddag 21. desember. Klubben vår blei invitert til å vera med i opplegget, og første møte med hotellet vart halde denne veka. Vårt bidrag vil vera transport, musikk og underhaldning, julenisse og gåver til barn. Hans Gustav har teke på seg rolla som aktivitetsleiar og er alt i gong med å trekkja i trådane. Ta kontakt med Hans Gustav alt no for å sikra plass på laget. Framover vinteren må me alle retta blikket mot gjennomføringa av Lions Røde Fjær 2015 aksjon i begynnelsen av februar. Anne-Grete er i full gang med å samla trådane og ei førebels orientering av klubbplanane blir på førstkommande medlemsmøte. Formålet denne gong er «Mitt val», der klubben alt er godt posisjonert all den tid kurs er haldne for lærarar i Stord, Fitjar og Bømlo kommune, og ved at læremateriellet er i bruk ved fleire skular og barnehagar. Lionshelsing frå President Terje TETOR

3 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : TIL T E N E S T E LC Stord-Fitjar, medlemsmøte tysdag 4. november LC Stord-Fitjar besøker denne tysdagen Stord Hestesportsenter, og Siren Hinderaker tek i mot oss kl. 18:00 for ei omvising på senteret. Det vert, for dei som ynskjer, mogleg å prøve seg på hesteryggen. Stad: Stord Hestesportssenter på Tyse Tid: Kl. 18:00 OBS! tidspunkt!!! Omvising Riding (for dei som ynskjer) Me held fram med møtesaker og mat hjå Fylkesnes Bil etterpå Påmelding til innan fredag 31. oktober. Det er viktig at dei som skal vere med melder seg på, då me må gje beskjed til Stord Hestesportsenter om kor mange som kjem! Informasjon om Julebord Hald av dato! LIONS Stord Fitjar vil invitere alle medlemmer med følgje til Julebord torsdag 4. desember! (Det kjem meir informasjon i slutten av november, men meld deg gjerne på no om du ser det passar.) Stad: Fylkesnes Bil Dato: 4. desember Bindande påmelding Eigenandel Mvh. Marit S. Stockmann Tlf

4 LC Stord Fitjar Innkalling til medlemsmøte 4. november 2014 Møtestad og tid: Fylkesnes Bil, 4. november ca. kl. 20:00 (etter omvisning Stord Hestesportsenter) Velkommen Lions etiske norm Sakliste: Sak 008/14-15 Sak 009/14-15 Sak 010/14-15 Sak 011/14-15 Sak 012/14-15 Godkjenning av referat frå forrige medlemsmøte Aktivitetsleiar orienterar Røde Fjær 2015; orientering om aksjon v / Anne-Grete Arsal-Syria flyktning aksjon; oppsummering v/helge Eventuelt TETOR: Meldingar: Under bordsete vert det sal av LIONS Convention Lotteri 2015 (Honolulu Hawaii). Pris pr lodd kr 50. Foreldreboka «De Viktige Årene», bestilte bøker kan hentast på møtet. Kasserar sender ut faktura (kr 125 pr. bok).

5 Referat styremøte LC Stord Fitjar Tid: Tirsdag 28 Oktober 2014 kl. 18:00 Stad: DNV GL, 3 etg Kunnskapshuset Sæ Oppmøtte: Terje Torget, Helge Sagvåg, Pål Helland, Kjell Framnes, Svein Hatlevik, Marit Sævik Stockmann, Anne-Grete Sandtorv, Kjell Framnes (frå kl 19.00). LIONs etiske norm. Sakliste Sak 014/14-15 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte. Godkjent med merknad om at Kjell Framnes ikkje var til stades. Sak 015/14-15 Tilbakemelding / status: Aktivitetsleiar, og andre, Røde Fjær 2015 v/anne- Grete; Aksjonsleiar orienterte om den landsdekkjande aksjonen 2-8 februar. Styret løyver kr 850 til innkjøp av poster. Arsal Syria aksjon oppsummering v/helge; Aksjonsleiar orienterte om den vellukka innsamlingsaksjonen som blei gjennomførd på svært kort tid og der 42 medlemmer deltok. Marijampole julekaravan v/helge; Styret har tidlegare løyvd kr 4000 til dette årvisse distrikt prosjektet. I år sender klubben med to lokale folkehøgskule elevar i form av ungdomsutveksling. Stord Hotell Julemiddag; 21 desember invitera SH einslege og vanskeleg stilte familiar til julemiddag. Klubben blir med arrangør og tek hand om transport, musikk/underhaldning, julenisse, gaver til born etc. Hans Gustav blir aktivitetsleiar. EMAUS Fornying av kontrakt; I forbindelse med privat besøksreise til Albir med deltaking av fleire klubbmedlemmer om kort tid, får aktivitetsleiar i oppdrag av styret i samråd med EMAUS komiteen å vurdera framtidig hjelpebehov for revisjon/ forlenging av eksisterande kontrakt frå 31 desember. Innstilling blir lagt fram for styret i november styremøtet. Bad nr 3, finansiering søknad; Styret gir førehands tilsagn på kr som klubbens andel til oppussing av det 3dje og siste badet, med henvisning til klubbens finansieringsrutine for eksterne bidrag. Sak 016/14-15 Innkommen post, søknader og anna «nytt»; Stord Rehab, Motiew trimsyklar; Styret bevilgar inntil kr dersom syklar vert innkjøpt Tourist Photo, Salg av bok; Styret avslår tilbod Klubbeffekter, refleks / tulipan vasar; 6 «tulipan» vasar er innkjøpt til klubben til bruk som gåver etc. 300 refleksbrikker er innkjøpt, ca 180 blir gitt som gåve av Håkon Frode til born i Guatemala, resten disponerast av klubben til utdeling. RF 2015 komité vurderar behov for refleksvestar. Operation Friendship Australia 2015; Styret støttar ikkje i denne omgang medlemsutveksling Halfway House i Malawi, Gjenåpning; Styret går ikkje inn for støtte i denne omgang all den tid det ikkje er eit distrikt prosjekt

6 Kjell Lønning minnebrønn Zambia, opning; Minnebrønn blir opna 11. november. Tone Lønning dotter av Kjell reiser ned for avduking av brønn for eigen rekning. Styret går inn for legga til rette for overlevering av penge gåve frå vår klubb v/ Tone til lokal LION Club, og løyver øyremerka US$ 300 til støtte for trengande. Helge og Terje ordnar det praktiske. Fitjar Bu og Behandlingssenter, Glede og Mestring; Styret er positiv til løyving til aktivitetstilbod for eldre senteret, men er usikre på realitetane bak søknaden. Terje tar kontakt med søkjar før neste styremøte. Stord Rehab, palliativt rom; Klubben har tidlegare løyvd kr til kvilestol. Det visar seg no at stolen m/frakt blir kr 1800 dyrare. Styret går inn for ekstraløyving kr Sak 17/14-15 Medlemspleie rekruttering v/ Kjell Fleire mogelege kandidatar til medlemskap er melde inn frå klubbmedlemmer. Det vert lagt opp til og sendt ut invitasjon til informasjonsmøte i forkant av neste medlemsnøte. Sak 018/14-15 Clubmaster / Sosialkomite planar framover v /Marit; Sosial komité ser nytte av å ha eigen konto og VISA kort for innkjøp, kasserar legg til rette og tek det opp med banken. Neste medlemsmøte blir hos Siren, Stord Hestesportsenter. Klubbsaker og mat blir hos Fylkesnes bil. Julemøte m/partner blir torsdag 4. desember hos Fylkesnes Bil. Evaluering av siste medlemsmøte Interessant møte, gode tilbakemeldingar frå medlemmene. Sak 019/14-15 Eventuelt; Neste styremøte blir onsdag 19. november Ref. TETOR

7 Referat frå medlemsmøte 7. oktober 2014 LC Stord Fitjar Møtestad og tid : Alsaker Fjordbruk Tysnes Tid: 7. oktober kl. 19:00 Presidenten ønska velkommen og las Lions etiske norm Sakliste: 05/ Referat vart godkjent 06/ Budsjett vart godkjent med merknad om at Løvinne prosjektet burde ligga inne med ,-. 07/ Aktivitetsleiar informerte om Syriaprosjektet. 300 esker er klar til sending frå Stord. I ettertid merka ein seg at i neste omgang kan ein vera tydelegar på kva type klede ein ynskjer, i tillegg til at ein kunne tatt litt betalt pr. sekk. Malebokprosjektet har pr. dags dato solgt 15 sider, og er godt i gang. Skal seljast 30 sider. Det er gjennomført «Det er mitt val» kurs i Fitjar, med lærarar frå Fitjar, Sælevik, Leirvik og Foldrøyhavn skular. Dette vart svært godt motteke og tilbakemeldingane har vore særs gode. Det har vore Seladontur for 5. klasse Sagvåg Skule no i haust. Reidun informerte om mykje godt arbeid i barne og ungdomsgruppa. I «Prosjektet Barn av psykisk sjuke foreldre» skjer det no ein del ting. Ein har kome i kontakt med ungdommar som vil vera med og fått til gode samarbeidspersonar. Fyrste samling vert i november. I «Narkohundprosjektet» har ein fått førespurnad frå opplæringskontoret om førelesning. Eriksen vert med og held dette. Selskapet Arego har vore i kontakt om dei skal legge ut materiellet på Youtube. Dette kan vera positivt, men styret må vurdera det. Marianpole (Litauen): Helge har kontakt med aktuelle ungdommar på HSH som kan vera med på reisa. Ungdomane som var til Tana kjem på julebordet og fortel om deira opplevingar i sumar. Historiegruppa møtes jamt og arbeidar godt. Terje Aase er snart klar med ein presentasjon over klubben sin historie. Dette kan kanskje leggast fram på julemøtet. Røde Fjær: Er aktive på Facebook og arbeidar med å spreie informasjon. Det er viktig å skapa aktivitet rundt dette med «Mitt Val», slik at ein får auka kunnskapen om kva det er. Lions bør stilla med bøssebærarar til Kirkens Nødhjelp si innsamling, og kan gjennom det få hjelp til Røde Fjær si innsamling. «Mitt Val» har også ei bok som kan kjøpast inn for vidaresal dersom det skulle vera interesse for det. Gyrid informerte om kurs i Facebook. Medlemsmøtet vart halde hos Alsaker Fjordbruk på Tysnes. Det vart gjennomført litt omvisning og ein særs god presentasjon ved Ove Gjerde. I tillegg vart det servert ei heilt eminent fiskesuppe signert Vibecke og Reidun. Ref. AKS/

8 LC Stord Fitjar Rapport til styret LC Stord Fitjar Arsal-innsamlingen - klær og sko til syriske flyktninger i Libanon: LC Stord Fitjar har deltatt i innsamlingen av klær og sko til syriske flyktninger i fjellene i Libanon (Arsal). Ted Walther Sjøen i LC Skudesneshavn opplyser at flyktningene i den seire tid har måttet flykte fra denne leiren pga IS framrykkinger og herjinger også i Libanon. Lions Club Beirut Downtown tar likevel imot det vi sender for videre transport til flyktningene der de er nå. Prosjektmål: Samle inn og sende vintertøy; ulltøy, gensere, yttertøy, sko, tepper og dyner til syriske flyktninger i fjellene i Libanon. Prosjektgjennomføring: 1. Informasjon om aksjonen med oppfordring til å komme med klær, sko og sengetøy/ tepper ble sendt skoler og barnehager i Stord og Fitjar. Informasjonen fortalte også om tid og sted for innsamlingen. Det ble også satt inn annonse i lokalavis og sendt pressemelding til avisene. Det var også stor og god aktivitet på face book. 2. Gjennom vårt informasjonsopplegg i medlemsregister ble våre medlemmer informert om tid og sted for aksjonen og oppfordring til medvirkning. 3. Aksjonen hadde 2 innsamlingsdager, 3 dager for sortering og pakking og 2 dager for stuing, merking og transport. 4. Det ble leid inn lastebil (Avis) for transport til Skudesneshavn. Resultat: 1. Der er samlet, pakket og sendt 168 «flytte-esker» med ullklær og sko. 2. Der er samlet, pakket og sendt 36 bossekker med yttertøy, tepper og sengetøy. 3. Under aksjonen har det blitt utført dugnadstimer. 4. Til sammen 42 personer har deltatt i dugnad (herav 5 ikke-lions). Noen har deltatt flere dager. HMS/ C-IRK/IPP - Lions Club Stord Fitjar Org. Nr Lions Club Klubbnavn. E-post: Hjemmeside: Dyråsen 7 D, 5410 Sagvåg mobil

9 Torkjell Stana 90 år Torkjell Her er benkene skrudd saman, Hans Kristian Furevik med pipenøkkelen teitar godt til Det er mest ikkje til å tru, men vårt chartermedlem, Torkjell Stana, fyller 90 år, den 19. november. Dette må markerast. Torkjell har ikkje berre vore medlem i klubben vår, men han har vore ein svært aktiv medlem i alle desse åra, - og alltid med eit ekstra godt humør. I dugnadsarbeid for klubben vår kunne Torkjell brukast i nær sagt alle oppdrag, men det er i praktisk arbeid han har synt seg mest suveren. Eg minnest ei tid me hadde fleire oppdrag med utvendig husmåling delvis av hus med stor høgde. Ein av dei få som var villig til å måla i høgste gauken, var Torkjell. Sjølv i høgda gjorde Torkjell det beste arbeid gjerne med berre ei hand på kosten, ein fot i feste inne på stigen for å komma retteleg til. I seinare tid har han halde seg til aktivitetar meir nede i låglandet. Det har slett ikkje mangla på oppgåver av den grunn. Me tek ikkje for strekt i når me seier at han har laga dei fleste av dei solide tømmerbenkene som klubben har sett ut på høvelege kvileplasser rundt om i turløyper og andre stader. I heile si medlemstid har Torkjell vore mykje oppteken med fotografering- også i klubbsamanheng. Han hadde i lang tid arkivet til klubben heime, og har såleis samla dei fleste blada av LØVO. Dette arbeidet får me mykje nytte og glede av no når klubben si soge vert samla og når soga ein gong skal skrivast. Me kan trygt seia at Torkjell i alle desse åra, har vore ein framifrålionsmann, ikkje berre i namnet, men i aller høgste grad i gagnet. Lions Club Stord Fitjar, saman med alle medlemene, vil gratuulera Torkjell med jubileet, og ynskja han og Marta ei god helse i mange år framover, med høve til mange hyggelege samkome i Lionssamaheng. Din gode ven. Rune Tveit Underlaget må vera godt tilpassa Desse karane har lang fartstid i LC Stord Fitjar. Frå Ryvarden, juni Frå v. Jonas Eldøy, jubilanten, Torkjell Stana og Rune Tveit

10 LC Stord Fitjar Declaration of goods being shipped to Lebanon: Items Colli (boxes) Notes Wool clothes, baby 0 2 y 13 Size cm Wool clothes, child, 2 3 y 10 Size cm Wool clothes, child 4 7 y 10 Size cm Wool clothes, child 8 11 y 9 Size cm Wool clothes, child y 10 Size Wool clothes, adult Size S XS Wool clothes, adult Size M L Wool clothes, adult Size XL XXL Winter shoes, baby, cm 3 Winter shoes, child, cm 4 Winter shoes, child, cm 1 Winter shoes, child, cm 5 Winter shoes, child, cm 18 Wool socks, child 3 Wool socks, adult 3 Mittens, child 3 Wool hats, baby/child 4 Wool hats, adult 6 TOTAL 168 Items Colli (plastic bags) Blankets and Quilts 13 Outwear Lady 12 Men s Outwear 11 TOTAL 36 Notes HMS/ C-IRK/IPP - Lions Club Stord Fitjar Org. Nr Lions Club Klubbnavn. E-post: Hjemmeside: Dyråsen 7 D, 5410 Sagvåg mobil

11 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N S E T E Klubbstyret President: Terje Torget Adresse: Kvarven BRANDASUND Telefon: Priv.:. Mob.: V.president: Astrid Kjellevold Steinsland Adresse: Tyselio STORD Telefon. Priv.: Mob.: Vi gratulerer John Torleiv Nesse Torkjell Stana (90) Jon Lund Reidar Holsen Kasserer: Pål Helland Adresse: Hystadvegen 34 Telefon: Mob.: Sekretær : Margit Tveito Adresse: Gullbergvegen 5, Telefon: Mob.: STORD 5411 STORD Åge Madtsen (50) Clubmaster : Aage Madtsen Adresse:Løkjabrotet 49, 5412 STORD Telefon: Mob.: Past President: Helge M Sagvåg Adresse Dyråsen 7 D 5410 SAGVÅG Telefon: Mob.: Aktivivtetsleiar: Svein Hatlevik Adresse: Postboks STORD Telefon: Mob.: Medlemsk.: Kjell Framnes Adresse: Hystadvegen STORD Telefon: Priv.: Mob.: Frå redaktøren! Eg er litt lei meg når eg set dette på trykk. Det gjeld det som skal inn i LØVO. Det siste innlegget har komme seint fredag, og det tykkjer eg er i seinaste laget. Ei bøn er at de som skal levera stoff blir noko flinkare med å komma med stoffet tidlegare i veka. Elles minner kasseraren om medlemskontingenten. Betal så de slepp purring. Red I REDAKSJONEN FOR LØVO Redaktør: John Torleiv Nesse, Adresse: Åsringen STORD Telefon Priv Mob Redaktør: Lars Mugaas, Adresse: Hystadvegen 114, 5416 STORD Telefon: Priv Mob: Web-redaktør:Sigurd Johan Underhaug Adresse: Varhaugsvegen, 5419 FITJAR Telefon: Priv Mob: Har du ljose idear. Kom med dei

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar.

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr. 10 2014 24. Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen

Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen FAU-Brattholmen Skule Tid: 11.01.11 Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016

VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 VELKOMEN SOM KONFIRMANT 2016 HYEN, BREIM, GIMMESTAD OG VEREIDE SOKN/GLOPPEN INNHALD InnhAld...3 KONTAKTINFORMASJON...3 INTRODUKSJON...4 PÅMELDING...4 Nettbasert påmelding...4 Underskrift...4 INNHALDET

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1... å k k e l b e y L Nummer 3 av 5 for 2005-3. årgang Juni 2005 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lyefjell Vellag Lyedagen 2005 Fra hoppeslottet ved ungdomsskolen Lyedagen 2005 Søndag 5. juni ble

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja

Så er det høgsesong for konfirmasjonsgudstenester att. Det er fest i kyrkja Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2012 Frå sokneprest til prostiprest Side 4 Prostidag 27. september Side 5 Foto: Atle Helland Vårens vakraste eventyr Bispevisitas i Tysnes Side 6-7 Sommarens gudstenester

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4

Sjarmerande vinnar 2 Julevask 2 Positivt om skatt 2 Julegleder 2 Innsamling Filippinene 3 Resultat 3 Middag for ei god sak 4 Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 6 - desember 2013 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka

Detaljer

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 4 M A I 2 0 1 5

N O R G E 5 2. Å R G A N G N R. 4 M A I 2 0 1 5 N O R G E I N T E R N AT I O N A L I N N E R W H E E L 5 2. Å R G A N G N R. 4 M A I 2 0 1 5 Fra Internasjonal Inner Wheels president Mrs. Abha Gupta sitt besøk i Norge. Her sammen med Inner Wheel Norges

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer