NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE"

Transkript

1 NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Brannvern- aktuelt også i Brannvern er et viktig område i bondens HMS-arbeid og et sentralt tema for HMS-kampanjen i landbruket. Årlig går ufattelige verdier opp i røyk, også i landbruket. Eksempelvis ble det i 2011 registrert 304 branner i driftsbygninger. Det er vanskelig å gardere seg 100 % mot brann, men med omtenksomhet, forebyggende tiltak og sikker tilgang på brannslokkingsutstyr, kan mange katastrofer unngås. Undersøkelser tilsier at to av tre branner i driftsbygninger har sammenheng med el. og bruk av el. Den største grisehusbrannen i 2011, der 800 gris mistet livet, var forårsaket av en kompressor tilknyttet våtforingsanlegget. Det er tidligere avdekket svakhet på motorvernet på vifter montert i landbruksbygg etter 1985, og dette blir spesielt problematisk der viftene er plassert i kanal av brennbar plast, med avtrekk over tak. Det er derfor innført sikring av slike vifter med motorvern med manuell gjeninnkobling eller temperaturvarsling på viftemotor tilknyttet brannvarslingsanlegget. Landbrukets brannvernkomite har reduksjon av antall feil i nye el-anlegg og avdekking av brannfarlige feil i eldre anlegg som sentrale satsingsområder. Komiteen peker også på viktigheten av å øke bevisstheten om risikoområder og styrke egenkontroll og vedlikehold hos den enkelte bonde. Du kan gjøre noe for at brann ikke skal oppstå. Orden og renhold: Fjern oljesøl, maling/lakk, forrester, skitt/støv ol Sikker parkering: Skjerm med brannsikkert materiale, bruk hovedstrømbryter Sikkerhet under sveising o.l: Dekk til og ha slukkeutstyr i nærheten 2

2 Vedlikehold av el-anlegg og utstyr: Inngå sikkerhetsavtale, velg kvalitet ved nyinnstallasjoner Gjennomfør egenkontroll av el-anlegg og brannvern: Få oversikt over feil og mangler og utbedre disse så raskt som mulig. Husk at sikkerhetsavtalen kun omfatter faste installasjoner. Hvis det likevel oppstår brann.. Brannøvelse: Rask og riktig håndtering av en brann krever planlegging og øvelse. Bonden har ansvar for at alle får opplæring og trening i alle elementer innen forebygging og utøvende brannvern på gården. Gjennomfør årlige brannøvelser. Avtal møteplass på forhånd. Slokkeutstyr: Sørg for å ha tilstrekkelig med slokkeutstyr. Dette må være riktig plassert og skal kontrolleres jevnlig både av bonden og ekstern kontrollør. Beredskapsplan: Lag en beredskapsplan, gjerne flere, og heng de opp på strategiske steder på gården. Du finner mer om brannvern på vår hjemmeside; eller på Landbrukets Brannvernkomite sin hjemmeside; Landbrukets HMS-tjeneste bistår daglig bønder med å utvikle gode rutiner, egenkontroller og beredskap med tanke på brannvern. Brannvern er også et aktuelt tema for våre fagmøter. Ta gjerne kontakt med HMS-rådgiver landbruk i ditt distrikt for en gjennomgang på egen gård eller dersom du har tanker om fagmøte over dette temaet. 3

3 FORVALTNINGEN AV LAKS I ORKLA Informasjon fra styret for Orkla Fellesforvaltning Det har i den senere tid vært en del debatt om forvaltningen av villaks i Orkla. Forvaltningsansvaret er helt og fullt lagt til styret i Orkla Fellesforvaltning. Som valgt styre setter vi pris på at det er engasjement rundt forvaltingen av elva. Men vi som skal ta beslutninger må basere oss på fakta, grunnleggende forskning og lokalkunnskap. Synsing og diverse egeninteresser innen utøvelse av fiske og næringsinteresser må vi la komme i annen rekke. Dette handler om biologi; å ta vare på en ressurs som skal være til glede for dalføret i alle år fremover. Villaksen er truet. Den Nord-Atlantiske villaksstammen har de siste 30 åra gått jevnt og trutt tilbake. I dag er det spesielt lakselus og rømming av oppdrettslaks som regnes som de verste trusselfaktorene for villaksen. Lusesituasjonen på kysten utenfor Trøndelag er ikke god. Havforskningsinstituttet kommer hvert år med en rapport om lusemengdene i havet. I 2009 var det på kysten av Trøndelag 4

4 lite lus, men det har forverret seg for hvert år i ettertid. Videre må vi når vi skal fastsette reglene også ta hensyn til den akselererende PD situasjonen innen oppdrett, som nå har spredt seg til nord for Stadt. Etter at Orkla Fellesforvaltning ble stiftet i 1998 har en av de viktigste oppgavene våre vært å finne metoder for å sikre at det er nok gytelaks i elva når høsten kommer. Dette mener vi å ha greid ganske bra frem til fjorårssesongen, da vi bare må innrømme at vi ble overrasket av nesten fraværende innsig av små- og mellomlaks. Siste høsts gyting ble derfor den dårligste i elva på lange tider. Årsakene til dette er flere; blant annet svake årskull av smolt i 2010 og 2011, stor beskatning av storlaks i elva i juni og at en stor del av små- og mellomlaksen som kom inn i juli ble tatt i kilenøtene i Trondheimsfjorden. Hvordan vet vi at det var for lite gytefisk i elva sist høst? 1. Utover juli, sesongen 2012 ble det tydelig at det var lite innsig av små- og mellomlaks. 2. Gytegroptelling fra helikopter viste at det var bare ca. 1/3 antall groper i forhold til Det er sett og funnet svært få død utgytt laks langs elva. 4. Observasjon av folk som ferdes langs elva som prøvefiskere, snorklere o.a. Samlet sett er dette såpass alarmerende at styret i Orkla Fellesforvaltning mener det må settes inn ytterligere restriksjoner på fisket for 2013 sesongen. En har da flere mulige reguleringstiltak. 5

5 Styret i Orkla Fellesforvaltning vedtok 9. januar fiskeregler for Orkla. Endringer i reglene er; Sesongekvote: 8 laks, hvorav maksimalt 2 over 80 cm. Fredning av all hunnlaks fra 1. juli og ut sesong. Krav om skjellprøver av all avlivet fisk. Reaksjoner ved kvotebrudd: - fiskeren bortvises resten av inneværende sesong og påfølgende sesong fra andre ErT-elver, gebyr: kr 6.000,- Andre overtredelser: kr. 3000,- I tillegg vedtok styret en kraftig økning av oppsyn i sesongen Vi kommer også til å legge opp til en mer adaptiv forvaltning, noe som tilsier at vi kan gå inn med reguleringer underveis i sesongen hvis det viser seg nødvendig. Styret har for 2013 valgt å innføre regler som fremmer gjenutsetting av mest mulig fisk, noe som har vist seg meget vellykket i elver som har stimulert til det. Vi har en målsetting om at minst 50 % skal gjennutsettes, og at gytebestandsmålet på 3150 hunnlaks skal nås med god margin. Vi håper både fiskere, elveeiere og andre som har interesser i laksefisketurismen har forståelse for dette, og innretter sitt fiske for å nå målet om en sterk og solid stamme av Orklalaks i årene fremover. For å bedre vilkårene for laksesmolten og sjøørret i havet er vi avhengig av hjelp fra politikerne og oppdrettsnæringen! 6

6 ORKLA-FILM: «Laksefiskere en dokumentar om livet langs Orkla». Tidligere har vi fått laget filmen «Fluefiske i Orkla» en film som er solgt i hele 7500 eksemplarer. Filmen har i flere år gitt elva og dalføret god markedsføring, men filmen er fra 2003 og tiden er kommet for å lage en ny og mer tidsriktig film. Orkla Fellesforvaltning har inngått avtale om produksjon og distribusjon av ny film med Mountain Media. Filmen er planlagt utgitt rundt årsskifte 13/14. Man skal filme over 2 år og i løpet av sesongen 2012 ble det filmet inn flere sekvenser til filmen. Filmen vil bli produsert i et første opplag på 5000 eksemplarer, noe som antas å gi et totalt nedslagsfelt på om lag interesserte fiskere, dersom alle distribusjonsmåter og total levetid tas med i betraktning. Man kan velge mellom 3 alternativ for å delta og bli profilert igjennom filmen. Interesserte må ta kontakt med Orkla Fellesforvalting. 7

7 PURRING /INKASSOVARSEL Før et krav kan sendestil inkasso, må kreditor eller inkassobyrå sende inkassovarsel. Inkassovarsel kan sendes sammen med første purring, og det må komme klart fram at det er et inkassovarsel i tillegg til purring. Følgende vilkår og formkrav gjelder ved utsendelse av inkassovarsel, jf. Inkassoforskriften 1-2 og Inkassoloven 9: 1) Gebyr kan kun avkreves om inkassovarslet er sendt minimum 14 dager etter kravets forfall, eller om betalingsfrist på minst 14 dager på tidligere sendt purring er oversittet med 14 dager eller mer. Om fristen utløper på en helligdag forlenges den til første virkedag. 2) Inkassovarsel må sendes på papir. Det anbefales å beholde en kopi av inkassovarslet. 3) Varslet skal ha minimum 14 dagers betalingsfrist. 4) Varslet skal angi hva kravet gjelder og kravets størrelse. Ved angivelse av kravet stilles det ikke krav til spesifikasjon av kravet, henvisning til fakturanummer eller bestillingsreferanse er tilstrekkelig. Purregebyr, gebyr for inkassovarsel og eventuelle renter må spesifiseres. 5) Det er kun anledning til å kreve gebyr for purring og inkassovarsel to ganger samlet; dette betyr at om det er purret to ganger med gebyr før inkassovarslet er sendt, er det ikke anledning til å belaste inkassovarslet med gebyr, jf Inkassoforskriften ) Kostnader kan ikke kreves erstattet dersom skyldneren har innsigelser til kravet det er rimelig grunn til å få vurdert, jf inkassoloven 17. 8

8 Gebyr for utsending av inkassovarsel kan maksimalt være kr 63 (1 1/10 av inkassosatsen) Forsinkelsesrente: Fordringshaveren kan kreve forsinkelsesrente etter Forsinkelsesrenteloven når kravet/fordringen ikke blir innfridd ved forfall. Renten løper f.o.m. dagen etter forfallsdato når denne er fastsatt i forveien og ellers fra en måned etter at skyldneren er sendt skriftlig påkrav med oppfordring om å betale, jf. Forsinkelsesrenteloven 2. renter regnes til og med den dato innfrielse skjer. Så fremt annet ikke er avtalt er rentesatsen maksimalt 8,50% p.a fra Både Orkdal Regnskapskontor og Meldal Regnskapskontor kan være behjelpelige med purringer / Inkassovarsel. Vi har også avtale med Orkla Credit om oversendelse av saker til inkasso. ENDRINGER I AVSKRIVINGSSATSENE FRA 2012 Avskrivning av bygg med enkel konstruksjon: Det vil si bygg med anslått brukstid under 20 år på ferdigstillelsestidspunktet - Maks. avskrivningssats fra 2012: 10% (tidligere 8%) Avskrivning av husdyrbygg i landbruket: Det vil si bygninger som huser husdyr som brukes til produksjon av mat og andre dyreprodukter samt oppdrett av slike dyr. Maks avskrivningssats fra 2012: 6 % (tidligere 4 %) 9

9 Å SKAPE VERDIER AV SKOG! ALLSKOG har oppnådd den beste prisutviklingen på tømmer i landet for våre skogeiere for Med bakgrunn i skogindustriens vanskelige situasjon og betydelig prisnedgang i Sør-Norge og Sverige, har det vært svært krevende forhandlinger. Tømmer er en råvare der prisdannelsen bestemmes av internasjonale konjunkturer samt transportkostnader. ALLSKOG har forhandlet fram tømmerkontrakter på vegne av svært mange skogeiere, og ser både konkrete resultater og fordeler av at skogeierne står sammen i skogeiersamvirket. ALLSKOGs konsernstyre har vedtatt et ambisiøst budsjett for selskapet og skogeierne. I 2013 skal vi derfor hogge mer tømmer enn vi noen gang har klart i et normalår! Dette vil medføre vesentlig økt lokalt tømmervolum til industrien, slik aktørene har etterspurt, og sammen med entreprenører og transportører gir det oss anledning til å satse i tiden framover og profesjonalisere verdikjeden for å sikre økt lønnsomhet i alle ledd. Dette er store utfordringer som ingen kan klare alene, men ALLSKOG ser på tiden framover som en krevende og god mulighet for alle ledd i kjeden. 10

10 Som ledd i dette har ALLSKOG styrket sine fordeler. Den største endringen er at alle andelseiere fra får 20 kroner mer pr m3 tømmer (gjelder ikke biovirke). I tillegg har ALLSKOGs andelseiere fra tilgang til Lanbrukets fordelsprogram Agrol. Agrol gir store rabatter på drivstoff, bil, dekk, telefon, byggevarer, strøm og hotell for å nevne noe. Se for mer informasjon. Som andelseier i ALLSKOG har du i tillegg til økonomiske fordeler tilgang til nettverk og rådgiving: - Markedsavdelingen tilbyr alt du trenger av skog- og utmarkstjenester, veiledning og kompetanse. - Næringspolitisk avdeling arbeider for å sikre skogeiernes økonomiske og næringspolitiske interesser. - Planavdelingen tilbyr alle typer karttjenester og gir skogeier oversikt over sine verdier i skogen. - Som andelseier får man abonnement på magasinet SKOG og meldemsbladet ALLSKOGnytt. 11

11 Husk henteklarmeldingene! Det er svært viktig å melde virke henteklart så fort du har et lass (ca 30 m3). Da bidrar du til effektiv transport og unngår at velteplassen etter hvert blir for trang. Henteklarmelding sendes via ALLSKOGs hjemmeside ved å logge deg på ALLSKOG nett for andelseiere, pr post med fortrykte henteklarkort eller pr telefon til skogbruksleder. Henteklarfrister for vinteren 2013 er 31. mars for furu og 12. april for gran og øvrige sortiment. For virke som er meldt innenfor disse fristene og ihht kontrakts- og leveringsbestemmelsene, tar ALLSKOG ansvar for eventuelle tørkeskader, insektstikk som oppstår dersom vi av en eller annen grunn må prioritere inntransporten slik at partiet blir liggende en stund utover våren. For virke som ikke er meldt innen fristen, må skogeier selv bære det samme ansvaret. Skulle det vise seg at vinteren blir hengende lenge i enkelte distrikt slik at det er fint skogsføre også etter de fastsatte henteklarfristene, og du av den grunn ønsker å få fram mer tømmer etter fristens utløp, ta kontakt med din skogbruksleder for å diskutere en spesiell avtale om dette. Skog er genialt! Ta kontakt med: Leif Olav Aasløkk Skogbruksleder ALLSKOG Telefon:

12 LENSA-ARBEIDET FORTSETTER De fem skognettverkene i fylket fortsetter i et nytt samlet LENSAprosjekt i nye tre år framover. LENSA er et nettverkssamarbeid og en arbeidsmåte som nyter godt av midler kanalisert gjennom fylkesmannen og som finansierer mye av den pådrivervirksomheten som nå foregår i skogbruket. Nytt i vårt område er at nettverket Orkla skogforum (Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun) har innledet et samarbeid med nettverket Ytre kyst HVA ER LENSA? En samarbeidsstruktur hvor aktører innenfor skogbruket samarbeider innen den enkelte kommune og over kommune- og fylkesgrenser. Strukturen omfatter 5 lokale samarbeid og 26 kommuner 13 (Hitra, Hemne, Snillfjord og Aure) der vi særlig satser på å få etablert en ordning med felles pådriver som skal drive skogeierveiledning i alle de åtte kommunene. Ellers skal vår lokale pådriver Erling Mellingseter som tidligere drive oppsøkende virksomhet med særlig fokus på å få økt aktiviteten på ungskogpleie i Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun.

13 Erfaringene med LENSA-samarbeidet så langt er svært godt og det har gitt oppløftende resultater både innen skogkultur, skogsvegbygging og kontakt med skoleverk, politikere og øvrig samfunnsliv. Siste års høye avvirkningstall i vårt distrikt kan nok i stort monn tilskrives dette samarbeidet. Bilde: Ny skoggenerasjon er på vei. FØLG LANDBRUKSSENTERET MIDT PÅ FACEBOOK Landbrukssenteret Midt har sin egen Facebookside. Her legger vi ut nyheter og inviterer til arrangementer som grilldag, fagdager og kveldsmøter. For å holde deg oppdatert om hva som skjer på siden, gå inn på og trykk at du liker siden. Du finner også siden ved å skrive "Landbrukssenteret Midt" i søkefeltet når du er innlogget på Facebook. 14

14 INFORMASJON FRA TINE Rådgiverbesøk 2013 Det blir som i fjor fellesfinansiert medlemsbesøk fra Nøkkelrådgiver inneværende år. Du vil bli kontaktet av din rådgiver for avtale av tidspunkt. Gruppemøter 2013 TINE vil arrangere gruppemøte for melkeprodusentene også i Det blir to tema å velge mellom; kvigeoppdrett eller Webtjenester. Webtjenester vil blant annet inneholde informasjon om hvordan en bruker de nye mulighetene i registreringsprogrammet Tine Medlem. Ytterligere informasjon om gruppemøter m.m. blir utsendt senere. Kukontrollen Mine data i kukontrollen er det nye programmet for online registrering og administrasjon av kukontrolldata. Det har oppdaterte data om buskapen, og data som registreres her blir lagret direkte i basen. Oversikter som Dyreliste, Fjøstavler, Veieliste og Slaktedata ligger nå under Mine data i kukontrollen. 15

15 Den gamle delen Registrere data i kukontrollen inneholder pr noen få funksjoner som ikke er flyttet over til Mine data i kukontrollen. Hvis du har Internet Explorer versjon 8 eller eldre bør du oppgradere til nyere versjon eller installere en annen nettleser f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox for at programmet skal fungere optimalt. Ta kontakt med rådgiver eller Medlemstelefonen ved spørsmål. Innkjøpte dyr - øremerker Fra trenger en ikke å merke innkjøpte dyr med hvitt øremerke. Dyret blir meldt inn i buskapen og Husdyrregistret med opprinnelsesmerket. Men det er fortsatt mulig å merke innkjøpte dyr med hvitt øremerke som før og bruke dette merket internt i Kukontrollen, sammen med opprinnelsesmerket.. TINE Medlemstelefon Ønsker du å komme i kontakt med Tine Rådgiving, Avregning eller Gårdstank kan du ringe TINE Medlemstelefonen Følg med på AKTIVITETSKALENDEREN Her prøver vi å liste opp arrangement som kan være av interesse for næringa. Meld fra til oss om ditt arrangement og sjekk gjerne aktivitetskalenderen når du planlegger, for å unngå møtekollisjoner! 16

16 AREAL MÅ VÆRE I DRIFT Av de tilskuddsordningene som inngår i produksjonstilskuddet er det kanskje areal- og kulturlandskapstilskuddet det som betyr mest økonomisk. En ting som er viktig å merke seg når det gjelder disse er at arealet må være i drift for at man skal kunne søke på det. For at arealet skal kunne sies å være i drift må det være tatt avling der i inneværende vekstsesong. Hvis en del av arealet ikke er høsta, for eksempel fordi det er for blautt der, eller det er for mye ugras, skal det ikke tas med på søknaden, eventuelt kan det settes som ute av drift. Det samme gjelder der man har et gjenlegg der man ikke rakk å høste avling i løpet av sesongen, det må også settes som ute av drift. Hvis det på en kontroll blir avdekt at det er søkt på større areal enn det som i realiteten drives sier nå Statens Landbruksforvaltning at tilskuddet skal avkortes, dvs at man får mindre tilskudd enn man har krav på. Eksempel: Man søker på 200 daa, ved kontroll avdekkes at bare 190 daa er i drift. Da vil det normalt skje en avkortning slik at det bare gis tilskudd på 180 daa. 17

17 NYTT MILJØPLANKURS. Både kontrollene av produksjonstilskudd og KSL-revisjonene viser at det er mange som ikke har miljøplan i orden. For de som ikke får godkjent miljøplana si blir det store økonomiske konsekvenser. For det første får man et trekk i tilskuddet på mellom 8000 og kroner etter hvor mye areal man søker på. Dessuten mister man alle tilskudd som inngår i Regionalt miljøprogram, slike som tilskudd til drift i bratt terreng, endra jordarbeiding og prioriterte beitelandskaper. For å hjelpe flest mulig av gårdbrukerne til å få miljøplana på plass vil Orkla Landbruk i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning og Fylkesmannen arrangere et nytt miljøplankurs i løpet av våren. Det er sendt ut skriftlig invitasjon om dette til samtlige gårdbrukere i Orkdal og Meldal. GRØFTEKURS Som kjent er det fra i år innført et tilskudd til grøfting. Tilskuddet er på maks 1000 kr pr. daa. Vi har allerede fått en god del henvendelser fra folk som planlegger grøfting i Søknader som vi får nå vil ikke bli behandlet før vi vet mer om reglene for tildeling av tilskudd og hvor mye penger som tildeles våre kommuner. For å øke kunnskapsnivået om grøfting, vil vi arrangere et kurs sammen med Norsk Landbruksrådgivning. Dette vil bli et dagskurs, trolig i første halvdel av april. De som er interesserte kan allerede nå begynne å melde seg til Orkla Landbruk ved Johan Randahl. 18

18 SIRI HAR FÅTT NY JOBB. Siri Eithun gikk inn i ny jobb som leder for Sektor Utvikling og drift i Meldal kommune fra 1. februar. Konstituert leder for Orkla Landbruk er Odd Lykkja. VI TAKKER SIRI FOR GOD INNSATS GJENNOM MANGE ÅR OG ØNSKER LYKKE TIL VIDERE! STORMØTE OM LANDBRUKSPOLITIKK Det var fullsatt sal og god debatt på møte tirsdag 12.februar i Meldal samfunnshus. Takk til landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Modulf Aukan, Stortingsrepresentant (Ap) Arne L. Haugen, Stortingsrepresentant (H) Svein Flåtten,Fylkesleder Sør- Trøndelag Bondelag Lars Morten Rossmo, Fylkesleder Sør- Trøndelag Krf Hallgeir Solberg, møteleder Ola T.Heggem og alle de omlag 260 som møtte opp! En stor takk går også til Meldal Sparebank og Orkdal Sparebank for økonomisk støtte til gjennomføring. 19

S U R N A D A L. Ivar Syrstad Pådriver. 17 feb. Skogeierveiledning Orkla Skogforum og Ytre Kyst

S U R N A D A L. Ivar Syrstad Pådriver. 17 feb. Skogeierveiledning Orkla Skogforum og Ytre Kyst S U R N A D A L Ivar Syrstad Pådriver 17 feb Skogeierveiledning Orkla Skogforum og Ytre Kyst Skogeierveiledning Orkla Skogforum og Ytre Kyst SKOGEIERVEILEDNING I ORKLA SKOGFORUM OG YTRE KYST Økt aktivitet

Detaljer

2015 Konsernpresentasjon

2015 Konsernpresentasjon Konsernpresentasjon 2015 Skog er genialt 2 18.09 ALLSKOG KONSERNSTRUKTUR ALLSKOG ALLSKOG SA konsern og industrieierskap ALLSKOG SA ALLSKOG Holding AS (100) %) ALLSKOG Bio (100%) Nord Energi AS (100 %)

Detaljer

Andelseier. - sammen er vi sterke

Andelseier. - sammen er vi sterke Andelseier - sammen er vi sterke Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av den

Detaljer

Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping

Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping Villaksen som en viktig ressurs for verdiskaping - Muligheter og trusler Villaks og verdiskaping, 04.02.10 Norske Lakseelver Torfinn Evensen Villaksen Norges naturlige arvesølv! Villaksen er et levende

Detaljer

Villaksen Norges naturlige arvesølv!

Villaksen Norges naturlige arvesølv! Villaksen Norges naturlige arvesølv! - Muligheter og trusler Lågens framtid, 15.04.10 Norske Lakseelver Torfinn Evensen Levende miljøbarometer Villaksen er et levende miljøbarometer som viser om vi forvalter

Detaljer

Kukontrollen det beste kvalitetstiltaket du kan være med på!

Kukontrollen det beste kvalitetstiltaket du kan være med på! Kukontrollen det beste kvalitetstiltaket du kan være med på! 10 gode grunner til å være med i Kukontrollen 1. Du får god oversikt over status for buskapen din. Innrapporterte data gir deg fortløpende oversikt

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2015 Robin Sommerset 07.12.2015 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2015 ble en nær middels sesong med oppgang av laks. Kun 6 færre enn i

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: MELDAL STED: MELDAL SAMFUNNSHUS DATO: 23.02.2017 KLOKKESLETT: 19.30 FELLES MED ORKDAL SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: AURE OG TUSTNA STED: AURE GJESTEGÅRD DATO: 14.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: ORKDAL STED: MELDAL SAMFUNNSHUS DATO: 23.02.2017 KLOKKESLETT: 19.30 FELLES MED MELDAL SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs

Detaljer

Dinskog.no - skogbruksplan på nett

Dinskog.no - skogbruksplan på nett Dinskog.no - skogbruksplan på nett Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke med ca. 10 000 andelseiere på Østlandet. Disse representerer 10,5 millioner dekar skog, og bidrar med en femtedel av

Detaljer

3. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. En god beredskapsplan er viktig. Men hvordan blir den god?

3. SAMLING: TRYGGERE SAMMEN. En god beredskapsplan er viktig. Men hvordan blir den god? TRYGGERE SAMMEN Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet. Hvordan forbereder vi oss best mulig? «Tryggere sammen»-prosjektet

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI Skogmidlene

TILTAKSSTRATEGI Skogmidlene Tiltaksstrategier 01/14 TILTAKSSTRATEGI Skogmidlene 2014 Kommune: Dato: 01.11.2013 Verran Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Skogkultur Veibygging Miljøtiltak i skog Drift med taubane, hest o.a. Andre

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014

FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 FORSÅVASSDRAGET- OPPGANG & FANGST 2014 Robin Sommerset 28.11.2014 Forsåvassdragets Elveeierlag Ballangen kommune- Nordland Sesongen 2014 ble en middels sesong med oppgang av laks. Høyeste antall laks siden

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks?

Infeksjoner i lakseoppdrett. - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Infeksjoner i lakseoppdrett - en del av det sammensatte trusselbildet for villaks? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Gir uavhengige vitenskapelige råd til forvaltningsmyndighetene NINA UIT 12 personlig

Detaljer

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle

Detaljer

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015:

Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: Sak 9-6 Innsendt fra NJFF-Møre og Romsdal og Stjørdal JFF «Fang og slipp» Forslag fra NJFF-Møre og Romsdal Følgende sak ønsker NJFF Møre og Romsdal å melde inn til landsmøtet 2015: «Det skal ikke benyttes

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI Skogmidlene

TILTAKSSTRATEGI Skogmidlene Tiltaksstrategier 01/16 TILTAKSSTRATEGI Skogmidlene 2016 Kommune: Dato: 27.10.2015 Verran Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Skogkultur Veibygging Miljøtiltak i skog Drift med taubane, hest o.a. Andre

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2012 43 kontordager med veiledning bl.a. kapping av tømmer og planting 4 skogdager 9 skogkvelder fokus på Dagmar, skog og klima 38 timer med møter veigruppe, tilskudd fylkeshuset,

Detaljer

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva

Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva Ivaretakelse av føre-var prinsippet ved regulering av fiske etter atlantisk laks Vikedalselva A. Kort beskrivelse av fisket som skal reguleres Fiskeområde: Vikedalselva, Vindafjord kommune Rogaland. Generell

Detaljer

NY KULTURSTI TIL URVATNET OG ÅMOTSGRUVA

NY KULTURSTI TIL URVATNET OG ÅMOTSGRUVA NY KULTURSTI TIL URVATNET OG ÅMOTSGRUVA Meldal kommune ved Orkla landbruk har lokalt forvaltningsansvar for de fire verneområdene i kommunen. Disse er naturreservatene Garbergmyra, Høgkjølen/Bakkjølen,

Detaljer

Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Førde, 14. mars 2015 John A. Gladsø Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Kva er Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) Kva for oppgåver har VRL VRL sine vurderingar

Detaljer

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 302/15

Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 302/15 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen 7468 Trondheim Delegert vedtak Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 302/15 Deres ref: Vår ref Dato 2015/2711-2 30.10.2015 Vedtak - Tilskudd til

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSTILTAK FOR LEPPEFISK

HØRING AV FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSTILTAK FOR LEPPEFISK FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Att: Saksbehandler: Anne Marie Abotnes Telefon: 46803662 Seksjon: Vår referanse: 12/1807 Utviklingsseksjonen Deres referanse: Vår dato: 3. februar 2012 Deres dato: HØRING

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2013

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2013 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2013 40 kontordager med veiledning 2 skogdager 4 skogkvelder 40 timer med møter 3 timer med konkret kursing 400 enkelttimer i veiledning av skogeiere. Estimert antall veiledede

Detaljer

Hvorfor bli andelseier i Viken Skog SA?

Hvorfor bli andelseier i Viken Skog SA? Hvorfor bli andelseier i Viken Skog SA? Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke 10 600 andelseiere i fem fylker Mer enn hvert femte tre hogd i Norge omsettes gjennom Viken Skog Industrielt engasjement

Detaljer

Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017.

Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017. Skogbrukstatistikk 2016 og tilskottordingar for 2017. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Hogst statistikk m3 50000 Hogst i Surnadal kommune omsett

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE

STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE STATUS FOR VILLAKS OG SJØAURE PÅ VESTLANDET OG I NORGE Eva Thorstad Torbjørn Forseth (leder) Bjørn Barlaup Sigurd Einum Bengt Finstad Peder Fiske Morten Falkegård Åse Garseth Atle Hindar Tor Atle Mo Eva

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

El-bransjen ansvarlig for de fleste alvorlig brannfarlige el-feil i landbruket

El-bransjen ansvarlig for de fleste alvorlig brannfarlige el-feil i landbruket El-bransjen ansvarlig for de fleste alvorlig brannfarlige el-feil i landbruket Landbruket hadde i 2013 totalt 315 branner med skader over 100 000 kroner. Totalt kostet brannene 526 millioner kroner. Dette

Detaljer

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling.

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Notat Tilskudd til gjødsling for klima. Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Ordningen med tilskudd til gjødsling for klima ble innført i 2016. Dette notatet

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

Hjorteviltregion 2 Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Smøla, Snillfjord og Surnadal

Hjorteviltregion 2 Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Smøla, Snillfjord og Surnadal Hjorteviltregion 2 Agdenes, Aure, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Smøla, Snillfjord og Surnadal Møtereferat for årsmøte i hjorteviltregion 2 i Eide samfunnshus, i Hemne. Onsdag den 25.06.2014

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND Vedtatt i landbruksnemnda 28.01.2009 Utfordringer i skogbruket i Bjugn og Ørland Mer av ungskogen bør stelles og gammelskogen bør avvirkes. Skogbruket har en utfordring

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Lakselv grunneierforening

Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening Dagsorden Om Lakselv grunneierforening Om Norske Lakseelver Om prosjektet Laksefiske for alle Innspill fra salen, diskusjon Lakselv grunneierforening Lakselv grunneierforening

Detaljer

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013

Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Telling og estimat av restbestand av gytende hunnlaks høsten 2013 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen 1 Sammendrag Under årets snorkling og telling av gytelaks i Reisaelva har vi snorklet

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Skogeiersamvirkets framtid

Skogeiersamvirkets framtid KOLA Viken samling Skogeiersamvirkets framtid Tønsberg, 4.november 2014 Olav Breivik Styreleder Viken Skog SA Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke 10 200 andelseiere i fem fylker Mer enn hvert

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Revidert regionalt miljøprogram

Revidert regionalt miljøprogram Revidert regionalt miljøprogram Hovedmål Jordvern Bidra til et sterkt jordvern som grunnlag for økt matproduksjon nå og i framtida. Kulturlandskap Forvalte kulturlandskapet på en miljømessig god måte gjennom

Detaljer

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland

FORSÅVASSDRAGET Bestand & Beskatning. Forsåvassdragets Elveeierlag SA. Ballangen kommune- Nordland FORSÅVASSDRAGET- 2016 videoovervåking Bestand & Beskatning Robin Sommerset 01.12.2016 Forsåvassdragets Elveeierlag SA Ballangen kommune- Nordland r Sesongen 2016 ble en under middels sesong med oppgang

Detaljer

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14

Midtre Namdal samkommune. Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Administrativt vedtak Midtre Namdal samkommune - Delegert administrasjonssjefen - nr. 79/14 Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato /8726-8 Aksel Håkonsen952 78

Detaljer

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010

Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Beskatning og bestandsstørrelse av laks i Namsenvassdraget i 2010 Eva B. Thorstad 1, Peder Fiske 1, Frode Staldvik 2 & Finn Økland 1 1 Norsk instututt for naturforskning (NINA), 2 Kunnskapssenter for Laks

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Årsmøte i Røssåga Elveierlag

Årsmøte i Røssåga Elveierlag Årsmøte i Røssåga Elveierlag avholdes på Baklandet grendehus torsdag 19 mars kl 20.00 Enkel servering mvh Styret Årsmøte i Røssåga Elveierlag Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg

Detaljer

med samarbeidsparter ønsker GOD JUL!

med samarbeidsparter ønsker GOD JUL! Informasjonsblad desember 2009 med samarbeidsparter ønsker GOD JUL! AVLØSERTILSKUDD OG DESEMBERLØNN Felles info fra LIST og Meldal Avløserlag Innlevering av timelister. Absolutt siste frist for innlevering

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 Dette er skogeierområdets femte virkeår siden omorganiseringen til skogeierområde. Skogeierområdet har nå 390 (408 i 2014 og 429 i 2013) andelseiere.

Detaljer

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1.

Lakselusrapport: Sommer Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. Lakselusrapport: Sommer 2016 Mattilsynets oppsummering av lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen Periode: 1. juni til 1. september 1 Bakgrunn og fakta om lakselus Fakta om lakselus og lakselusbekjempelse

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Notat Dato: 30. mai 2013 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/ Kjell-Magne Johnsen Peder Fiske, Eli Kvingedal og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse

Detaljer

Vedlegg 3. Innspill fra Fylkesmennene og lokale lag og foreninger

Vedlegg 3. Innspill fra Fylkesmennene og lokale lag og foreninger Vedlegg 3 Innspill fra Fylkesmennene og lokale lag og foreninger 1 2 Innhold Finnmark... 4 Innspill lokale lag og foreninger... 7 Troms... 15 Nordland... 17 Innspill lokale lag og foreninger... 23 Nord

Detaljer

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune

Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Rapport etter forvaltningskontroll i Skjervøy kommune Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd, Gårdskart og Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert 11.10.16 1 KONTROLLRAPPORT Kontrollert

Detaljer

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes

Notat. Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Notat Dato: 10. juni 2009 Til: Kopi til: Fra: Emne: Direktoratet for naturforvaltning v/eyvin Sølsnes Peder Fiske og Torbjørn Forseth, NINA Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: SKAUN STED: SKAUN MENIGHETSHUS DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde

gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde Norsk Det Hjorteavlsforening gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde Jordbruksforhandlinger 2012 Morten Nystad NHF sitt eneste krav; Husdyrtilskudd for hjort: 1200 kr pr. dyr over 12 mnd 4500 dyr

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 08/13776 ART-FF-SJ 19.12.2008 Arkivkode: 456.3/1 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i sjøen fra sesongen 2009 - høring Vi viser

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Landbrukets hjemmesider på internett

Landbrukets hjemmesider på internett Landbrukets hjemmesider på internett Notat av Hanne Eldby, AgriAnalyse. desember 06. AgriAnalyse har siden 000 gjennomført jevnlige undersøkelser om gårdbrukeres bruk av internett. Undersøkelsene gjennomføres

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

Restaurering av dammer i Hedmark

Restaurering av dammer i Hedmark Norsk Ornitologisk Forening, Avd. Hedmark Restaurering av dammer i Hedmark Trond Vidar Vedum Norsk Ornitologisk Forening Avd. Hedmark, Foto: Lars Kapelrud Foto: Lars Kapelrud Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i NT

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i NT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Rune Saursaunet Tlf. direkte: 74 16 82 15 E-post: rsa@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 15.02.2012 Vår ref.: 2012/734 Arkivnr: 531.5 Kommunene i NT Tildeling av

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 2009 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 9 Anders Lamberg og Rita Strand Vilt og fiskeinfo AS Innledning Det har blitt gjennomført videoregistrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Futelva de

Detaljer

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010

Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Kvartalsrapport for andre kvartal 2010 Inntekter Vi har budsjettert med annonseinntekter på noe over 94.000 per nummer i 2010. Som det vises av grafen under, har vi ikke solgt hatt inntekter nær det budsjetterte

Detaljer

1. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen?

1. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen? Prosent Medlemsundersøkelse HRNF. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen? 00% 90% 80% 70% 60% 7,7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,%,%,% 0,0%,9% 6 Svært liten betydning Liten

Detaljer

Meldal kommune Orkla Landbruk

Meldal kommune Orkla Landbruk Meldal kommune Orkla Landbruk postmottak@orkdal.kommune.no Deres ref. Vår ref: Oppgis ved henvendelse hit Arkivkode: Meldal, 05.10.2015 12/1186-22/ERRE FA-V01/ Søknad til Orkdal kommune om budsjettmidler

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv?

Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? Hvem bør ha ansvaret for å forvalte og regulere ei lakseelv? - Refleksjoner basert på en undersøkelse blant elveeiere i Norge og sammenligning av norsk og nordamerikansk lakseforvaltning Laks og verdiskaping,

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR HEMNE KOMMUNE FEBRUAR 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 401 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Hemne kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010

Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Registrering av laks og sjøørret i laksetrappa i Berrefossen i 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 Metode... 2 Resultat... 3 Diskusjon... 6 Referanser... 8 Sammendrag Fra 2. Juni til 16. Oktober 2010

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 9 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 1 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ingvar Korsen 73 19

Detaljer

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering

Notat. Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Notat Dato: 30. juni 2015 Til: Fra: Emne: Miljødirektoratet v/ Sindre Eldøy, Stig Johansson og Raoul Bierach Peder Fiske, Eli Kvingedal og Gunnbjørn Bremset, NINA Midtsesongevaluering Veileder for midtveis

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. Brukerhåndbok Min Side-Livdyr

Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. Brukerhåndbok Min Side-Livdyr Brukerhåndbok Min Side - Livdyr Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. side 1 Innholdsfortegnelse Generelt om Min Side... 4 Innlogging

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Påtrykk fra bønder og næringsorganisasjoner om at landbrukskontoret måtte profilere seg mer. Kommunedialogen 2010. Ca 400 landbrukseiendommer. 21 660 dekar jordbruksareal

Detaljer

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund Hvorfor SKOG Norge Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund 1 Fordi vi trenger det! 2 Skognæringens andel av BNP synker Kilde: SSB 3 Skjerpet konkurranse utfordrer felles innsats for

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016 Nytt navn Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Utgjør til sammen Regionalt bygdeutviklingsprogram

Detaljer

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen

Laksebestandene i Tanavassdraget Status. Kjell-Magne Johnsen Laksebestandene i Tanavassdraget Status Kjell-Magne Johnsen Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanučázádaga guolástanhálddahus Tanavassdraget Nedslagsfelt ca 16 000 km 2 70 % Norge, 30 % Finland 50 elver

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33 Ditt kjøp Ordrenummer: 13418611 Kvittering utstedt 22.03.2017 kl. 13:33 Sammendrag Laksefiske i Gaula Gå til tilbudet. Feragen døgnkort for magnus solum 500,00 Servicegebyr 20,00 Totalt 520,00 Herav 25%

Detaljer

Rekruttering, utvikling og kompetanse i landbruket, innlegg på landbruksfaglig samling i Oppland

Rekruttering, utvikling og kompetanse i landbruket, innlegg på landbruksfaglig samling i Oppland 2016.10.19 Rekruttering, utvikling og kompetanse i landbruket, innlegg på landbruksfaglig samling i Oppland Presentasjon av Tron Ola Lundby og Syver Aasberg, Innovasjon Norge Rekruttering, utvikling og

Detaljer

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF

Miljøpåvirkning av akvakulturanlegg Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Alv Arne Lyse, prosjektleder Villaks NJFF Ansatt NJFF siden mars 1997 Laksefisker siden 1977 Fiskeribiolog, can.scient, hovedfag sjøaure fra Aurland Eks. miljøvernleder Hyllestad og Samnanger kommuner

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker

Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker Tariffoppgjøret 2014 Sammen er DU sikker Bevisstgjøring skaper bevegelse Mandag 3. mars gikk startskuddet for Deltas oppkjøring til tariffoppgjøret 2014. I fire månedene skal Delta skape bevisstgjøring

Detaljer