NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE"

Transkript

1 NYTT FRA LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Brannvern- aktuelt også i Brannvern er et viktig område i bondens HMS-arbeid og et sentralt tema for HMS-kampanjen i landbruket. Årlig går ufattelige verdier opp i røyk, også i landbruket. Eksempelvis ble det i 2011 registrert 304 branner i driftsbygninger. Det er vanskelig å gardere seg 100 % mot brann, men med omtenksomhet, forebyggende tiltak og sikker tilgang på brannslokkingsutstyr, kan mange katastrofer unngås. Undersøkelser tilsier at to av tre branner i driftsbygninger har sammenheng med el. og bruk av el. Den største grisehusbrannen i 2011, der 800 gris mistet livet, var forårsaket av en kompressor tilknyttet våtforingsanlegget. Det er tidligere avdekket svakhet på motorvernet på vifter montert i landbruksbygg etter 1985, og dette blir spesielt problematisk der viftene er plassert i kanal av brennbar plast, med avtrekk over tak. Det er derfor innført sikring av slike vifter med motorvern med manuell gjeninnkobling eller temperaturvarsling på viftemotor tilknyttet brannvarslingsanlegget. Landbrukets brannvernkomite har reduksjon av antall feil i nye el-anlegg og avdekking av brannfarlige feil i eldre anlegg som sentrale satsingsområder. Komiteen peker også på viktigheten av å øke bevisstheten om risikoområder og styrke egenkontroll og vedlikehold hos den enkelte bonde. Du kan gjøre noe for at brann ikke skal oppstå. Orden og renhold: Fjern oljesøl, maling/lakk, forrester, skitt/støv ol Sikker parkering: Skjerm med brannsikkert materiale, bruk hovedstrømbryter Sikkerhet under sveising o.l: Dekk til og ha slukkeutstyr i nærheten 2

2 Vedlikehold av el-anlegg og utstyr: Inngå sikkerhetsavtale, velg kvalitet ved nyinnstallasjoner Gjennomfør egenkontroll av el-anlegg og brannvern: Få oversikt over feil og mangler og utbedre disse så raskt som mulig. Husk at sikkerhetsavtalen kun omfatter faste installasjoner. Hvis det likevel oppstår brann.. Brannøvelse: Rask og riktig håndtering av en brann krever planlegging og øvelse. Bonden har ansvar for at alle får opplæring og trening i alle elementer innen forebygging og utøvende brannvern på gården. Gjennomfør årlige brannøvelser. Avtal møteplass på forhånd. Slokkeutstyr: Sørg for å ha tilstrekkelig med slokkeutstyr. Dette må være riktig plassert og skal kontrolleres jevnlig både av bonden og ekstern kontrollør. Beredskapsplan: Lag en beredskapsplan, gjerne flere, og heng de opp på strategiske steder på gården. Du finner mer om brannvern på vår hjemmeside; eller på Landbrukets Brannvernkomite sin hjemmeside; Landbrukets HMS-tjeneste bistår daglig bønder med å utvikle gode rutiner, egenkontroller og beredskap med tanke på brannvern. Brannvern er også et aktuelt tema for våre fagmøter. Ta gjerne kontakt med HMS-rådgiver landbruk i ditt distrikt for en gjennomgang på egen gård eller dersom du har tanker om fagmøte over dette temaet. 3

3 FORVALTNINGEN AV LAKS I ORKLA Informasjon fra styret for Orkla Fellesforvaltning Det har i den senere tid vært en del debatt om forvaltningen av villaks i Orkla. Forvaltningsansvaret er helt og fullt lagt til styret i Orkla Fellesforvaltning. Som valgt styre setter vi pris på at det er engasjement rundt forvaltingen av elva. Men vi som skal ta beslutninger må basere oss på fakta, grunnleggende forskning og lokalkunnskap. Synsing og diverse egeninteresser innen utøvelse av fiske og næringsinteresser må vi la komme i annen rekke. Dette handler om biologi; å ta vare på en ressurs som skal være til glede for dalføret i alle år fremover. Villaksen er truet. Den Nord-Atlantiske villaksstammen har de siste 30 åra gått jevnt og trutt tilbake. I dag er det spesielt lakselus og rømming av oppdrettslaks som regnes som de verste trusselfaktorene for villaksen. Lusesituasjonen på kysten utenfor Trøndelag er ikke god. Havforskningsinstituttet kommer hvert år med en rapport om lusemengdene i havet. I 2009 var det på kysten av Trøndelag 4

4 lite lus, men det har forverret seg for hvert år i ettertid. Videre må vi når vi skal fastsette reglene også ta hensyn til den akselererende PD situasjonen innen oppdrett, som nå har spredt seg til nord for Stadt. Etter at Orkla Fellesforvaltning ble stiftet i 1998 har en av de viktigste oppgavene våre vært å finne metoder for å sikre at det er nok gytelaks i elva når høsten kommer. Dette mener vi å ha greid ganske bra frem til fjorårssesongen, da vi bare må innrømme at vi ble overrasket av nesten fraværende innsig av små- og mellomlaks. Siste høsts gyting ble derfor den dårligste i elva på lange tider. Årsakene til dette er flere; blant annet svake årskull av smolt i 2010 og 2011, stor beskatning av storlaks i elva i juni og at en stor del av små- og mellomlaksen som kom inn i juli ble tatt i kilenøtene i Trondheimsfjorden. Hvordan vet vi at det var for lite gytefisk i elva sist høst? 1. Utover juli, sesongen 2012 ble det tydelig at det var lite innsig av små- og mellomlaks. 2. Gytegroptelling fra helikopter viste at det var bare ca. 1/3 antall groper i forhold til Det er sett og funnet svært få død utgytt laks langs elva. 4. Observasjon av folk som ferdes langs elva som prøvefiskere, snorklere o.a. Samlet sett er dette såpass alarmerende at styret i Orkla Fellesforvaltning mener det må settes inn ytterligere restriksjoner på fisket for 2013 sesongen. En har da flere mulige reguleringstiltak. 5

5 Styret i Orkla Fellesforvaltning vedtok 9. januar fiskeregler for Orkla. Endringer i reglene er; Sesongekvote: 8 laks, hvorav maksimalt 2 over 80 cm. Fredning av all hunnlaks fra 1. juli og ut sesong. Krav om skjellprøver av all avlivet fisk. Reaksjoner ved kvotebrudd: - fiskeren bortvises resten av inneværende sesong og påfølgende sesong fra andre ErT-elver, gebyr: kr 6.000,- Andre overtredelser: kr. 3000,- I tillegg vedtok styret en kraftig økning av oppsyn i sesongen Vi kommer også til å legge opp til en mer adaptiv forvaltning, noe som tilsier at vi kan gå inn med reguleringer underveis i sesongen hvis det viser seg nødvendig. Styret har for 2013 valgt å innføre regler som fremmer gjenutsetting av mest mulig fisk, noe som har vist seg meget vellykket i elver som har stimulert til det. Vi har en målsetting om at minst 50 % skal gjennutsettes, og at gytebestandsmålet på 3150 hunnlaks skal nås med god margin. Vi håper både fiskere, elveeiere og andre som har interesser i laksefisketurismen har forståelse for dette, og innretter sitt fiske for å nå målet om en sterk og solid stamme av Orklalaks i årene fremover. For å bedre vilkårene for laksesmolten og sjøørret i havet er vi avhengig av hjelp fra politikerne og oppdrettsnæringen! 6

6 ORKLA-FILM: «Laksefiskere en dokumentar om livet langs Orkla». Tidligere har vi fått laget filmen «Fluefiske i Orkla» en film som er solgt i hele 7500 eksemplarer. Filmen har i flere år gitt elva og dalføret god markedsføring, men filmen er fra 2003 og tiden er kommet for å lage en ny og mer tidsriktig film. Orkla Fellesforvaltning har inngått avtale om produksjon og distribusjon av ny film med Mountain Media. Filmen er planlagt utgitt rundt årsskifte 13/14. Man skal filme over 2 år og i løpet av sesongen 2012 ble det filmet inn flere sekvenser til filmen. Filmen vil bli produsert i et første opplag på 5000 eksemplarer, noe som antas å gi et totalt nedslagsfelt på om lag interesserte fiskere, dersom alle distribusjonsmåter og total levetid tas med i betraktning. Man kan velge mellom 3 alternativ for å delta og bli profilert igjennom filmen. Interesserte må ta kontakt med Orkla Fellesforvalting. 7

7 PURRING /INKASSOVARSEL Før et krav kan sendestil inkasso, må kreditor eller inkassobyrå sende inkassovarsel. Inkassovarsel kan sendes sammen med første purring, og det må komme klart fram at det er et inkassovarsel i tillegg til purring. Følgende vilkår og formkrav gjelder ved utsendelse av inkassovarsel, jf. Inkassoforskriften 1-2 og Inkassoloven 9: 1) Gebyr kan kun avkreves om inkassovarslet er sendt minimum 14 dager etter kravets forfall, eller om betalingsfrist på minst 14 dager på tidligere sendt purring er oversittet med 14 dager eller mer. Om fristen utløper på en helligdag forlenges den til første virkedag. 2) Inkassovarsel må sendes på papir. Det anbefales å beholde en kopi av inkassovarslet. 3) Varslet skal ha minimum 14 dagers betalingsfrist. 4) Varslet skal angi hva kravet gjelder og kravets størrelse. Ved angivelse av kravet stilles det ikke krav til spesifikasjon av kravet, henvisning til fakturanummer eller bestillingsreferanse er tilstrekkelig. Purregebyr, gebyr for inkassovarsel og eventuelle renter må spesifiseres. 5) Det er kun anledning til å kreve gebyr for purring og inkassovarsel to ganger samlet; dette betyr at om det er purret to ganger med gebyr før inkassovarslet er sendt, er det ikke anledning til å belaste inkassovarslet med gebyr, jf Inkassoforskriften ) Kostnader kan ikke kreves erstattet dersom skyldneren har innsigelser til kravet det er rimelig grunn til å få vurdert, jf inkassoloven 17. 8

8 Gebyr for utsending av inkassovarsel kan maksimalt være kr 63 (1 1/10 av inkassosatsen) Forsinkelsesrente: Fordringshaveren kan kreve forsinkelsesrente etter Forsinkelsesrenteloven når kravet/fordringen ikke blir innfridd ved forfall. Renten løper f.o.m. dagen etter forfallsdato når denne er fastsatt i forveien og ellers fra en måned etter at skyldneren er sendt skriftlig påkrav med oppfordring om å betale, jf. Forsinkelsesrenteloven 2. renter regnes til og med den dato innfrielse skjer. Så fremt annet ikke er avtalt er rentesatsen maksimalt 8,50% p.a fra Både Orkdal Regnskapskontor og Meldal Regnskapskontor kan være behjelpelige med purringer / Inkassovarsel. Vi har også avtale med Orkla Credit om oversendelse av saker til inkasso. ENDRINGER I AVSKRIVINGSSATSENE FRA 2012 Avskrivning av bygg med enkel konstruksjon: Det vil si bygg med anslått brukstid under 20 år på ferdigstillelsestidspunktet - Maks. avskrivningssats fra 2012: 10% (tidligere 8%) Avskrivning av husdyrbygg i landbruket: Det vil si bygninger som huser husdyr som brukes til produksjon av mat og andre dyreprodukter samt oppdrett av slike dyr. Maks avskrivningssats fra 2012: 6 % (tidligere 4 %) 9

9 Å SKAPE VERDIER AV SKOG! ALLSKOG har oppnådd den beste prisutviklingen på tømmer i landet for våre skogeiere for Med bakgrunn i skogindustriens vanskelige situasjon og betydelig prisnedgang i Sør-Norge og Sverige, har det vært svært krevende forhandlinger. Tømmer er en råvare der prisdannelsen bestemmes av internasjonale konjunkturer samt transportkostnader. ALLSKOG har forhandlet fram tømmerkontrakter på vegne av svært mange skogeiere, og ser både konkrete resultater og fordeler av at skogeierne står sammen i skogeiersamvirket. ALLSKOGs konsernstyre har vedtatt et ambisiøst budsjett for selskapet og skogeierne. I 2013 skal vi derfor hogge mer tømmer enn vi noen gang har klart i et normalår! Dette vil medføre vesentlig økt lokalt tømmervolum til industrien, slik aktørene har etterspurt, og sammen med entreprenører og transportører gir det oss anledning til å satse i tiden framover og profesjonalisere verdikjeden for å sikre økt lønnsomhet i alle ledd. Dette er store utfordringer som ingen kan klare alene, men ALLSKOG ser på tiden framover som en krevende og god mulighet for alle ledd i kjeden. 10

10 Som ledd i dette har ALLSKOG styrket sine fordeler. Den største endringen er at alle andelseiere fra får 20 kroner mer pr m3 tømmer (gjelder ikke biovirke). I tillegg har ALLSKOGs andelseiere fra tilgang til Lanbrukets fordelsprogram Agrol. Agrol gir store rabatter på drivstoff, bil, dekk, telefon, byggevarer, strøm og hotell for å nevne noe. Se for mer informasjon. Som andelseier i ALLSKOG har du i tillegg til økonomiske fordeler tilgang til nettverk og rådgiving: - Markedsavdelingen tilbyr alt du trenger av skog- og utmarkstjenester, veiledning og kompetanse. - Næringspolitisk avdeling arbeider for å sikre skogeiernes økonomiske og næringspolitiske interesser. - Planavdelingen tilbyr alle typer karttjenester og gir skogeier oversikt over sine verdier i skogen. - Som andelseier får man abonnement på magasinet SKOG og meldemsbladet ALLSKOGnytt. 11

11 Husk henteklarmeldingene! Det er svært viktig å melde virke henteklart så fort du har et lass (ca 30 m3). Da bidrar du til effektiv transport og unngår at velteplassen etter hvert blir for trang. Henteklarmelding sendes via ALLSKOGs hjemmeside ved å logge deg på ALLSKOG nett for andelseiere, pr post med fortrykte henteklarkort eller pr telefon til skogbruksleder. Henteklarfrister for vinteren 2013 er 31. mars for furu og 12. april for gran og øvrige sortiment. For virke som er meldt innenfor disse fristene og ihht kontrakts- og leveringsbestemmelsene, tar ALLSKOG ansvar for eventuelle tørkeskader, insektstikk som oppstår dersom vi av en eller annen grunn må prioritere inntransporten slik at partiet blir liggende en stund utover våren. For virke som ikke er meldt innen fristen, må skogeier selv bære det samme ansvaret. Skulle det vise seg at vinteren blir hengende lenge i enkelte distrikt slik at det er fint skogsføre også etter de fastsatte henteklarfristene, og du av den grunn ønsker å få fram mer tømmer etter fristens utløp, ta kontakt med din skogbruksleder for å diskutere en spesiell avtale om dette. Skog er genialt! Ta kontakt med: Leif Olav Aasløkk Skogbruksleder ALLSKOG Telefon:

12 LENSA-ARBEIDET FORTSETTER De fem skognettverkene i fylket fortsetter i et nytt samlet LENSAprosjekt i nye tre år framover. LENSA er et nettverkssamarbeid og en arbeidsmåte som nyter godt av midler kanalisert gjennom fylkesmannen og som finansierer mye av den pådrivervirksomheten som nå foregår i skogbruket. Nytt i vårt område er at nettverket Orkla skogforum (Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun) har innledet et samarbeid med nettverket Ytre kyst HVA ER LENSA? En samarbeidsstruktur hvor aktører innenfor skogbruket samarbeider innen den enkelte kommune og over kommune- og fylkesgrenser. Strukturen omfatter 5 lokale samarbeid og 26 kommuner 13 (Hitra, Hemne, Snillfjord og Aure) der vi særlig satser på å få etablert en ordning med felles pådriver som skal drive skogeierveiledning i alle de åtte kommunene. Ellers skal vår lokale pådriver Erling Mellingseter som tidligere drive oppsøkende virksomhet med særlig fokus på å få økt aktiviteten på ungskogpleie i Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun.

13 Erfaringene med LENSA-samarbeidet så langt er svært godt og det har gitt oppløftende resultater både innen skogkultur, skogsvegbygging og kontakt med skoleverk, politikere og øvrig samfunnsliv. Siste års høye avvirkningstall i vårt distrikt kan nok i stort monn tilskrives dette samarbeidet. Bilde: Ny skoggenerasjon er på vei. FØLG LANDBRUKSSENTERET MIDT PÅ FACEBOOK Landbrukssenteret Midt har sin egen Facebookside. Her legger vi ut nyheter og inviterer til arrangementer som grilldag, fagdager og kveldsmøter. For å holde deg oppdatert om hva som skjer på siden, gå inn på og trykk at du liker siden. Du finner også siden ved å skrive "Landbrukssenteret Midt" i søkefeltet når du er innlogget på Facebook. 14

14 INFORMASJON FRA TINE Rådgiverbesøk 2013 Det blir som i fjor fellesfinansiert medlemsbesøk fra Nøkkelrådgiver inneværende år. Du vil bli kontaktet av din rådgiver for avtale av tidspunkt. Gruppemøter 2013 TINE vil arrangere gruppemøte for melkeprodusentene også i Det blir to tema å velge mellom; kvigeoppdrett eller Webtjenester. Webtjenester vil blant annet inneholde informasjon om hvordan en bruker de nye mulighetene i registreringsprogrammet Tine Medlem. Ytterligere informasjon om gruppemøter m.m. blir utsendt senere. Kukontrollen Mine data i kukontrollen er det nye programmet for online registrering og administrasjon av kukontrolldata. Det har oppdaterte data om buskapen, og data som registreres her blir lagret direkte i basen. Oversikter som Dyreliste, Fjøstavler, Veieliste og Slaktedata ligger nå under Mine data i kukontrollen. 15

15 Den gamle delen Registrere data i kukontrollen inneholder pr noen få funksjoner som ikke er flyttet over til Mine data i kukontrollen. Hvis du har Internet Explorer versjon 8 eller eldre bør du oppgradere til nyere versjon eller installere en annen nettleser f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox for at programmet skal fungere optimalt. Ta kontakt med rådgiver eller Medlemstelefonen ved spørsmål. Innkjøpte dyr - øremerker Fra trenger en ikke å merke innkjøpte dyr med hvitt øremerke. Dyret blir meldt inn i buskapen og Husdyrregistret med opprinnelsesmerket. Men det er fortsatt mulig å merke innkjøpte dyr med hvitt øremerke som før og bruke dette merket internt i Kukontrollen, sammen med opprinnelsesmerket.. TINE Medlemstelefon Ønsker du å komme i kontakt med Tine Rådgiving, Avregning eller Gårdstank kan du ringe TINE Medlemstelefonen Følg med på AKTIVITETSKALENDEREN Her prøver vi å liste opp arrangement som kan være av interesse for næringa. Meld fra til oss om ditt arrangement og sjekk gjerne aktivitetskalenderen når du planlegger, for å unngå møtekollisjoner! 16

16 AREAL MÅ VÆRE I DRIFT Av de tilskuddsordningene som inngår i produksjonstilskuddet er det kanskje areal- og kulturlandskapstilskuddet det som betyr mest økonomisk. En ting som er viktig å merke seg når det gjelder disse er at arealet må være i drift for at man skal kunne søke på det. For at arealet skal kunne sies å være i drift må det være tatt avling der i inneværende vekstsesong. Hvis en del av arealet ikke er høsta, for eksempel fordi det er for blautt der, eller det er for mye ugras, skal det ikke tas med på søknaden, eventuelt kan det settes som ute av drift. Det samme gjelder der man har et gjenlegg der man ikke rakk å høste avling i løpet av sesongen, det må også settes som ute av drift. Hvis det på en kontroll blir avdekt at det er søkt på større areal enn det som i realiteten drives sier nå Statens Landbruksforvaltning at tilskuddet skal avkortes, dvs at man får mindre tilskudd enn man har krav på. Eksempel: Man søker på 200 daa, ved kontroll avdekkes at bare 190 daa er i drift. Da vil det normalt skje en avkortning slik at det bare gis tilskudd på 180 daa. 17

17 NYTT MILJØPLANKURS. Både kontrollene av produksjonstilskudd og KSL-revisjonene viser at det er mange som ikke har miljøplan i orden. For de som ikke får godkjent miljøplana si blir det store økonomiske konsekvenser. For det første får man et trekk i tilskuddet på mellom 8000 og kroner etter hvor mye areal man søker på. Dessuten mister man alle tilskudd som inngår i Regionalt miljøprogram, slike som tilskudd til drift i bratt terreng, endra jordarbeiding og prioriterte beitelandskaper. For å hjelpe flest mulig av gårdbrukerne til å få miljøplana på plass vil Orkla Landbruk i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning og Fylkesmannen arrangere et nytt miljøplankurs i løpet av våren. Det er sendt ut skriftlig invitasjon om dette til samtlige gårdbrukere i Orkdal og Meldal. GRØFTEKURS Som kjent er det fra i år innført et tilskudd til grøfting. Tilskuddet er på maks 1000 kr pr. daa. Vi har allerede fått en god del henvendelser fra folk som planlegger grøfting i Søknader som vi får nå vil ikke bli behandlet før vi vet mer om reglene for tildeling av tilskudd og hvor mye penger som tildeles våre kommuner. For å øke kunnskapsnivået om grøfting, vil vi arrangere et kurs sammen med Norsk Landbruksrådgivning. Dette vil bli et dagskurs, trolig i første halvdel av april. De som er interesserte kan allerede nå begynne å melde seg til Orkla Landbruk ved Johan Randahl. 18

18 SIRI HAR FÅTT NY JOBB. Siri Eithun gikk inn i ny jobb som leder for Sektor Utvikling og drift i Meldal kommune fra 1. februar. Konstituert leder for Orkla Landbruk er Odd Lykkja. VI TAKKER SIRI FOR GOD INNSATS GJENNOM MANGE ÅR OG ØNSKER LYKKE TIL VIDERE! STORMØTE OM LANDBRUKSPOLITIKK Det var fullsatt sal og god debatt på møte tirsdag 12.februar i Meldal samfunnshus. Takk til landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Modulf Aukan, Stortingsrepresentant (Ap) Arne L. Haugen, Stortingsrepresentant (H) Svein Flåtten,Fylkesleder Sør- Trøndelag Bondelag Lars Morten Rossmo, Fylkesleder Sør- Trøndelag Krf Hallgeir Solberg, møteleder Ola T.Heggem og alle de omlag 260 som møtte opp! En stor takk går også til Meldal Sparebank og Orkdal Sparebank for økonomisk støtte til gjennomføring. 19

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN

TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN TILLEGG FOR MEDLEMSKAP I HUSDYRKONTROLLEN Konsernstyret vedtok i vår å innføre et tillegg på 6 øre pr liter melk for produsenter som er medlemmer av husdyrkontrollen. Registrerer du egne veiedata, eller

Detaljer

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL

SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL SATSING PÅ SKOGSBILVEGER I ORKDAL Det foregår for tida store vegarbeider i Orkdal. Det investeres for i alt 8,2 millioner kroner på tre veger. Disse er Strømtjønnvegen, Mjovassvegen og Hamranvegen. Alle

Detaljer

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN!

DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! DET ER TID FOR PLANLEGGING AV KOMMENDE VEKSTSESONG OG BESTILLING AV GJØDSELPLAN! Det er tid for å gjøre opp status, og planlegge kommende sesong. Hvilke skifter ga gode avlinger og hvilke var problematiske?

Detaljer

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM?

LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? LÅN ELLER LEASING SOM FINANSIERINGSFORM? Spørsmål om en skal velge lån eller leasing som finansieringsform dukker ofte opp i forbindelse med kjøp av ny traktor, diverse redskap, melkerobot, inventar i

Detaljer

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY Nå er klimastasjonene satt ut i Meldal (Muan), Rindal (Rindalsskogen) og Rennebu (Stamnan). Klimastasjonene måler jordtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet,

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 134 2003 25. feb. Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 134 2003 25. feb. Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 134 2003 25. feb. Dagsorden 2039 Møte tirsdag den 25. februar kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr. 54): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om opprettelse

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Forord Dette er en sluttrapport for prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere. Dette er et prosjekt

Detaljer

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE

BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE BEDRE EIERSKAP I KOMMUNENE Foto: Anette Oskal Rapport For KoBE (Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning) Fra FOBE (Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer) Januar 2007 INNHOLD INNHOLD... 2 1. FORORD...

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg

Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg Fisk &Vilt Nr.1-2005 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt med fire nye kurs Veileder om sett elg ferdigstilt Villaksforvaltning i kalkede vassdrag Utvikling av fisketurisme

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer