Monterings- og driftsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monterings- og driftsveiledning"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Monterings- og driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Utgave 06/ / NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Merknader til opphavsrett Sikkerhetsmerknader Merk! Generelt Målgruppe Korrekt bruk Tilleggsdokumentasjon Transport Langtidslagring Oppstilling/montering Idriftsettelse/drift Ettersyn/vedlikehold Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av tannhjulsgir Prinsipiell oppbygging av tappgir Prinsipiell oppbygging av vinkeltannhjulsgir Prinsipiell oppbygging av snekkegir Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W10-W Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W37-W Merkeplate/typebetegnelse Mekanisk installasjon Nødvendig verktøy/hjelpemiddel Forutsetninger for montering Oppstilling av gir Gir med massiv aksel Momentarmer for akselmonterte gir Akselmontert gir med kilespor eller kilefortanning Akselmontert gir med krympeskive Akselmontert gir med TorqLOC Montering av beskyttelsesdeksel Kobling av adapter AM Kobling av adapter AQ Deksel AD på inngående side Idriftsetting Oljenivåkontroll Snekkegir og SPIROPLAN W-gir Tannhjulsgir/tappgir/vinkeltannhjulsgir Gir med tilbakeløpssperre Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 3

4 Innhold 6 Ettersyn/vedlikehold Klargjøring i forbindelse med kontroll og vedlikehold på giret Kontrollintervaller/vedlikeholdsintervaller Skiftintervaller for smøremidler Ettersyn/vedlikehold på adapter AL / AM / AQ Ettersyn/vedlikehold på deksel på inngående side AD Ettersyn/vedlikehold på giret Monteringsposisjoner Beskrivelse av monteringsposisjoner Spruttap Forklaring Tannhjulsgirmotorer R Tannhjulsgirmotorer RX Tappgirmotorer F Vinkeltannhjulsgirmotorer K Snekkegirmotorer S SPIROPLAN W-girmotorer Tekniske data Langtidslagring Smøremidler Driftsfeil/service Gir Adapter AM / AQ. / AL Deksel AD på inngående side Kundeservice Avfallshåndtering Adresser Indeks Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

5 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen 1 1 Generell informasjon 1.1 Bruk av dokumentasjonen Dokumentasjonen er en del av produktet og inneholder viktig informasjon om drift og service. Dokumentasjonen skal benyttes av alle personer som utfører arbeid i forbindelse med montering, installering, oppstart og service på produktet. Dokumentasjonen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele dokumentasjonen. Henvend deg til SEW-EURO- DRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. 1.2 Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Tabellen nedenfor viser inndelingen av signalordene for sikkerhetsinstrukser og hva de betyr, informasjon vedrørende materielle skader og annen type informasjon. Signalord Forklaring Følger ved neglisjering FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader VIKTIG! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser MERK Nyttig merknad eller tips: Lettere håndteringen av drivsystemet Oppbygging av sikkerhetsmerknadene som gjelder de forskjellige kapitlene Sikkerhetsmerknadene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Symbolene som brukes, viser til enten en generell eller en spesifikk fare. Her ser du den formelle oppbyggingen av en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader De implementerte sikkerhetsmerknadene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket. Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert sikkerhetsmerknad: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 5

6 1 Generell informasjon Garantikrav 1.3 Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at driftsveiledningen følges. Les derfor driftsveiledningen før du starter å arbeide med enheten! 1.4 Ansvarsfraskrivelse For at girene i modellserie R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal oppnås, er det en grunnleggende forutsetning at driftsveiledningen følges nøye. SEW-EURODRIVE påtar seg intet ansvar for personskader, materielle skader eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. 1.5 Merknader til opphavsrett Alle rettigheter forbeholdt 2010 SEW-EURODRIVE. Enhver form for kopiering, bearbeiding, publisering og/eller annen bruk også utdragsvis er forbudt. 6 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

7 Sikkerhetsmerknader Merk! 2 2 Sikkerhetsmerknader Følgende, grunnleggende sikkerhetsmerknader har som mål å forhindre personskader og materielle skader. Operatøren må sørge for at de grunnleggende sikkerhetsmerknadene følges og overholdes. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele driftsveiledningen. Henvend deg til SEW-EURODRIVE dersom det finnes uklarheter eller du ønsker mer informasjon. 2.1 Merk! Følgende sikkerhetsmerknader gjelder først og fremst bruk av gir. Ved bruk av girmotorer må i tillegg sikkerhetsmerknadene for motorer i de respektive driftsveiledningene følges. Følg også sikkerhetsmerknadene i de forskjellige kapitlene i denne driftsveiledningen. 2.2 Generelt FARE! Under drift kan motorer, girmotorer og bremser, avhengig av kapsling, ha spenningsførende, blanke, eventuelt også bevegelige eller roterende deler samt varme overflater. Livsfare eller alvorlige personskader. Alt arbeid i forbindelse med transport, lagring, oppstilling/montering, tilkobling, oppstart, vedlikehold og reparasjon skal bare utføres av kvalifisert fagpersonell og ved overholdelse av: Tilhørende detaljert(e) driftsveiledning(er). Advarsler og sikkerhetsmerknader på motoren/girmotoren. I henhold til alle andre prosjekteringsunderlag, veiledninger for idriftsetting og koblingsskjemaer som er aktuelle for driften. Anleggsspesifikke bestemmelser og krav. Nasjonale/regionale forskrifter for sikkerhet og forebygging av ulykker. Produkter med skader må aldri installeres. Skader må meddeles transportfirmaet umiddelbart. Ulovlig fjerning av nødvendige deksler, usakkyndig drift, feilaktig installasjon eller betjening kan føre til alvorlige person- og materialskader. Mer informasjon finner du i dokumentasjonen. Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 7

8 2 Sikkerhetsmerknader Målgruppe 2.3 Målgruppe Mekanisk arbeid skal kun utføres av personell. Med kvalifisert personell menes i denne sammenheng personer som har erfaring med mekanisk installasjon, oppbygging og reparasjon av produktet, og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området mekanikk (for eksempel som mekaniker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen. Kjennskap til driftsveiledningen Elektronisk arbeid skal kun utføres av autorisert elektriker. Med autorisert elektriker menes i denne sammenheng personer som har erfaring med elektrisk installasjon, oppstart, utbedring av feil og reparasjon av produktet og som har følgende kvalifikasjoner: Utdannelse på området elektroteknikk (for eksempel som elektriker eller mekatroniker) med bestått slutteksamen. Kjennskap til driftsveiledningen Alt arbeid på øvrige sektorer, f.eks. transport, lagring, drift og avfallshåndtering, må kun utføres av personer med nødvendig opplæring. Fagpersonell må bruke passende verneutstyr. 2.4 Korrekt bruk Disse girene er til bruk i industriellesanlegg og må bare brukes i samsvar med angivelsene i den tekniske dokumentasjon til SEW-EURODRIVE og angivelsene på merkeskiltet. De er i samsvar med gyldige normer og forskrifter. Girene er i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF komponenter for bruk i maskiner og anlegg. I gyldighetsområdet til direktivet skal maskinen ikke settes i drift før det er kontrollert at sluttproduktet er i overensstemmelse med maskindirektiv 2006/42/EF. Det er forbudt å bruke dem i Ex- området, med mindre de uttrykkelig er konstruert til det. 2.5 Tilleggsdokumentasjon I tillegg må følgende dokumenter følges: Driftsveiledningen Vekselstrømsmotorer DR , 315, ved girmotorer Driftsveiledningene til eventuelt monterte alternativer Katalog "Girmotorer" hhv. Katalog "Girmotorer" 8 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

9 Sikkerhetsmerknader Transport Transport Kontroller leveransen straks ved mottak med hensyn til eventuelle transportskader. Kontakt transportfirmaet omgående hvis leveransen har skader. Enheten må ikke under noen omstendigheter startes opp. Stram påskrudde transportkroker godt. De er kun beregnet for vekten av girmotoren/ giret. Det er ikke tillatt å tilføye ytterligere last. De innebygde ringboltene er i samsvar med DIN 580. Overhold prinsipielt de lastene og forskriftene som er oppført i denne normen. Dersom det er montert to bærekroker eller ringskruer på girmotoren, må den festes i begge bærekrokene under transport. Trekkkretningen på festet skal i samsvar med DIN 580 ikke overskride en skråstilling på 45. Bruk om nødvendig egnet og tilmålt transportmiddel. Fjern eksisterende transportsikringer før idriftsetting. 2.7 Langtidslagring Følg informasjonen i kapitlet Langtidslagring ( side 109). 2.8 Oppstilling/montering Følg informasjonen i kapitlet Mekanisk installasjon ( side 17)! 2.9 Idriftsettelse/drift Kontroller før oppstart oljenivået i henhold til kapitlet Ettersyn/Vedlikehold ( side 63). Kontroller i frakoblet tilstand at dreieretningen er korrekt. Legg merke til om det oppstår uvanlige skrapelyder ved dreiing. Sikre kilen for prøvekjøring uten transmisjonselementer. Overvåkings- og sikkerhetsutstyr skal heller ikke under prøvekjøring settes ut av drift. Ved endringer utover normal drift (for eksempel høye temperaturer, lyder, svingninger) må girmotoren kobles ut i tvilstilfeller. Finn årsaken og ta eventuelt kontakt med SEW- EURODRIVE Ettersyn/vedlikehold Følg informasjonen i kapitlet Ettersyn/vedlikehold ( side 63)! Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 9

10 3 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av tannhjulsgir 3 Giroppbygging MERK Bildene under er blokkdiagrammer. De brukes bare som hjelp i forbindelse med tilordningen til reservedelslistene. Avvik er mulig, avhengig av girstørrelse og type! 3.1 Prinsipiell oppbygging av tannhjulsgir [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Tannhjul Hjul Tannhjulsaksel Hjul Tannhjulsaksel Hjul Utgående aksel Kile Akseltetningsring Rullelager Låsering Avstandsrør [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Kile Lufteventil Girhus Ringskrue Rullelager Rullelager Kile Avstandsrør Rullelager Rullelager Låsering Låsering [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Rullelager Kile Rullelager Låsering Låseplugg Låsering Girdeksel Sekskantskrue Tetning Låsehette Låsehette Passkive [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 10 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

11 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av tappgir Prinsipiell oppbygging av tappgir [515] [516] [517] [41] [42] [181] [506] [507] [131] [508] [3] [37] [39] [43] [5] [2] [31] [45] [4] [30] [32] [183] [20] [59] [22] [1] [161] [59] [165] [19] [160] [7] [94] [92] [93] [91] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [102] [100] [101] [81] [9] [17] [11] [6] [14] [16] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Tannhjul Hjul Tannhjulsaksel Hjul Tannhjulsaksel Hjul Hulaksel Akseltetningsring Rullelager Sekskantskrue Utgående flens Avstandsrør Kile Lufteventil [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] Girhus Rullelager Rullelager Kile Avstandsrør Rullelager Låsering Låsering Rullelager Kile Rullelager Låseplugg Nilosring Låsering [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Låsering Skive Fjærring Sekskantskrue Girdeksel Sekskantskrue Tetning Låsehette Tetteplugg Låsehette Tetteplugg Låsehette Akseltetningsring [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 11

12 3 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av vinkeltannhjulsgir 3.3 Prinsipiell oppbygging av vinkeltannhjulsgir [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [521] [88] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Tannhjul Hjul Tannhjulsaksel Hjul Tannhjulsaksel Hjul Utgående aksel Kile Akseltetningsring Rullelager Låsering Avstandsrør Kile Lufteventil Girhus [25] Rullelager [30] Rullelager [31] Kile [37] Rullelager [39] Låsering [42] Rullelager [43] Kile [45] Rullelager [59] Låseplugg [83] Nilosring [84] Nilosring [88] Låsering [89] Låsehette [100] Girdeksel [101] Sekskantskrue [102] Tetning [113] Rillemutter [114] Låseplate [116] Gjengesikring [119] Avstandsrør [131] Låsehette [132] Låsering [133] Støtteskive [135] Nilosring [161] Låsehette [506] Passkive [507] Passkive [508] Passkive [521] Passkive [521] Passkive [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 12 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

13 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av snekkegir Prinsipiell oppbygging av snekkegir [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Tannhjul Hjul Snekke Snekkehjul Utgående aksel Akseltetningsring Rullelager Låsering Kile [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Lufteventil Girhus Rullelager Rullelager Rullelager Låsering Kile Låseplugg Låsering [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Låsering Låsehette Girdeksel Sekskantskrue Tetning Låsehette Støtteskive Passkive Passkive [518] [519] [520] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 13

14 3 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W10-W Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W10-W30 [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [518] [519] [12] [520] [9] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Tannhjul Hjul Utgående aksel Kile Akseltetningsring Rullelager Låsering Avstandsrør [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Kile Girhus Rullelager Akseltetningsring Rullelager Støtteskive Låsering Støtteskive [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Låsering Låsehette Girdeksel Sekskantskrue Tetning Låsering Akseltetningsring Låsering [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Låsering Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 14 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

15 Giroppbygging Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W37-W Prinsipiell oppbygging av SPIROPLAN -gir W37-W47 [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Tannhjul Hjul Tannhjulsaksel Hjul Utgående aksel Kile Akseltetningsring Kulelager Låsering Kile [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] Girhus Transportkrok Kulelager Hus 1. trinn Kulelager Kile Avstandsrør Låsering Sekskantskrue Kulelager [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-ring Låseplugg Låsering Låsering Låsering Kile Låsering Låsehette Pinneskrue Passkive [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Passkive Sekskantmutter Akseltetningsring Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 15

16 3 Giroppbygging Merkeplate/typebetegnelse 3.7 Merkeplate/typebetegnelse Merkeskilt Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på et merkeskilt for vinkeltannhjulsgir med Adapter AQ: Bruchsal / Germany K57 AQH140/ IM M3B na pk r/min 232 ne pk r/min 4500 CLP HC 220 Synth.Öl / 2,4L Ma pk i 19,34 IP 65 Nm 665 kg 32 Made in Germany i Girutveksling IM Byggformangivelse IP Kapsling n epk [o/min] maks. tillatt inngående turtall n apk [o/min] maks. tillatt utgående turtall M apk [Nm] Maks. tillatt utgående dreiemoment Typebetegnelse MERK Du finner en utførlig oversikt over typebetegnelsene samt nærmere informasjon i følgende dokumentasjon: Katalog "Girmotorer" hhv. Katalog "Girmotorer" Eksempel: Vinkeltannhjulsgir Et vinkeltannhjulsgir med adapter har for eksempel følgende typebetegnelse: K 37 /R AQA 80 /1 Varianter Kodetall flens Betegnelse adapter: for eksempel for servomotorer - AQA: Adapter med kilespor - AQH: Adapter med spennringnav Opsjon: for eksempel for servogir redusert klaring Girstørrelse: for eksempel 37 Girtype: for eksempel K 16 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

17 Mekanisk installasjon Nødvendig verktøy/hjelpemiddel 4 4 Mekanisk installasjon 4.1 Nødvendig verktøy/hjelpemiddel Fastnøkkelsett Momentnøkkel for: Krympeskiver Motoradapter Deksel med sentrering på drivsiden Påtrekksverktøy Eventuelle utligningselementer (skiver, avstandsringer) Festemateriale for transmisjonselementer Glidemiddel (f.eks. NOCO -Fluid) Middel for skruesikring (ved deksel med sentrering på drivsiden), f.eks. Loctite 243 Standarddeler er ikke en del av leveransen Toleranser ved monteringsarbeid Akseltapp Diametertoleranse i henhold til DIN 748 ISO k6 ved massive aksler med Ø 50 mm ISO m6 ved massive aksler med Ø > 50 mm ISO H7 ved hulaksler Sentreringshull i henhold til DIN 332, form DR Flenser Sentrertoleranse i henhold til DIN ISO j6 ved b1 230 mm ISO h6 ved b1 > 230 mm Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 17

18 4 Mekanisk installasjon Forutsetninger for montering 4.2 Forutsetninger for montering Kontroller at punktene nedenfor er oppfylt: Spesifikasjonene på merkeskiltet til girmotoren stemmer overens med spenningsnettet. Drivenheten er ikke blitt skadet under transport og lagring. Forviss deg om at følgende forutsetninger er til stede: Ved standardgir: Omgivelsestemperatur i samsvar med kapitlene Teknisk dokumentasjon, merkeskilt og smøremiddeltabell i kapitlet Smøremidler ( side 111). Ingen farlig olje, syre, gass, damp, stråling osv. i omgivelsene. Ved spesialutførelse: Drivenheten er konstruert i henhold til omgivelsesbetingelsene. Følg angivelsene på merkeskiltet. Ved snekkegir/spiroplan W-gir: Det må ikke kunne oppstå store eksterne massetreghetsmomenter som kan belaste giret bakover. [Ved η (tilbakevirkende) = 2 1/η < 0,5 selvlåsing] Utgående aksler og flensflater må rengjøres nøye for rustbeskyttelsesmiddel, smuss eller lignende. Bruk vanlig løsemiddel. Pass på at tetningsleppene på akselens tetningsringer ikke kommer i berøring med løsemiddelet materialskader! Ved abrasive omgivelsesforhold må akseltetningsringene på den utgående siden beskyttes mot slitasje. 18 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

19 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Oppstilling av gir FORSIKTIG! Ukyndig montering kan medføre skader på giret eller girmotoren. Mulige materielle skader! Anvisningene i dette kapitlet må følges nøye. Du må bare utføre arbeid på giret når det står helt stille. Sikre drivaggregatet mot utilsiktet innkobling. Beskytt giret mot direkte kaldluftstrømninger. Kondensasjon kan føre til vannansamlinger i oljen. Giret eller girmotoren skal kun settes opp/monteres i angitt byggform. Følg angivelsene på merkeskiltet. SPIROPLAN -gir i byggstørrelsene W10-W30 er byggformuavhengige. Underlaget må ha følgende egenskaper: Jevnt/plant Vibrasjonsdempende Vridningsstivt Maksimalt tillatt jevnhetsavvik for fot- og flensfeste (veiledende verdier i henhold til DIN ISO 1101): Girstørrelse 67: maks. 0,4 mm Girstørrelse : maks. 0,5 mm Girstørrelse : maks. 0,7 mm Girstørrelse : maks. 0,8 mm Husføtter og påbyggingsflenser må ikke være i spenn. Tillatte tverr- og aksialkrefter skal overholdes! Se kapitlet "Prosjektering" i gir- eller girmotorkatalogen for beregning av tillatte tverr- og aksialkrefter. Fest girmotorene med skruer i kvalitet 8.8. Fest følgende girmotorer med skruer i kvalitet 10.9: RF37, R37F med flens-ø 120 mm RF47, R47F med flens-ø 140 mm RF57, R57F med flens-ø 160 mm samt RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 MERK Ved oppstilling av giret må du påse at oljekontroll- og tappepluggene samt lufteventilene er tilgjengelige! Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 19

20 4 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Kontroller samtidig at oljepåflyllingen er i samsvar med angivelsene og byggform (se kapitlet Smøremiddelmengder ( side 113) eller angivelsene på merkeskiltet). Fra fabrikken er girene fylt med påkrevet oljemengde. Mindre avvik på oljenivåpluggen kan forekomme som følge av byggformen, og er tillatt innenfor produksjonstoleransens ramme. Ved endring av byggform skal smøremiddelmengdene og lufteventilens plassering endres tilsvarende. Se i denne sammenheng kapitlet Smøremiddelmengder ( side 113) og kapitlet Byggformer ( side 82). Ta kontakt med SEW-kundeservice ved endringer av byggform ved K-gir i M5 eller M6 eller innenfor disse byggformene. Ta kontakt med SEW-kundeservice ved endringer av byggform ved S-gir i byggstørrelsene S47... S97 i byggform M2 og M3. Ved fare for elektrokjemisk korrosjon mellom gir og arbeidsmaskin må det benyttes mellomlegg av plast med tykkelse mm. Plastmaterialet må ha en elektrisk avledningsmotstand < 10 9 Ω. Elektrokjemisk korrosjon kan oppstå mellom ulike metaller, som for eksempel støpejern og rustfritt stål. Bruk også underlagsskiver i plast til skruene! Huset må i tillegg jordes bruk jordingsskruene på motoren. 20 Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

21 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Tiltrekkingsmomenter for monteringsskruer Trekk til girmotorene med følgende tiltrekkingsmomenter: Tiltrekkingsmoment skrue/mutter Skrue/mutter Kvalitetsklasse 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M Trekk til angitte tannhjulsgirmotorer med flensutførelse med følgende, økte tiltrekkingsmomenter: Tiltrekkingsmoment skrue/mutter Skrue/mutter Flens Gir Kvalitetsklasse 10.9 [Nm] 120 RF37 M RF47 M RF57 M ZR RZ37 M ZR RZ47 M ZR RZ57 M ZR RZ67 M ZR RZ77 M ZR RZ87 M Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 21

22 4 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Girmontering Gir i fotutførelse Tabellen under viser gjengestørrelsene for gir med fotutførelse, avhengig av girtype og byggstørrelse: Skrue R / R..F RX F / FH..B / FA..B Girtype K / KH..B / KV..B / KA..B M /20 M8 17/27/37 27/ /37/47 M /47 47/57 M12 47/57/ /67 57/67 67 M16 77/87 77/87 77/ M / M M /167 M36 147/ /157/187 S W Gir med B14 flensutførelse og/eller hulaksel Gir med B5 flensutførelse Tabellen under viser gjengestørrelsene for gir med B14 flens og/eller hulaksel, avhengig av girtype og byggstørrelse: Girtype Skrue RZ FAZ / FHZ KAZ / SA / WA KHZ / KVZ SAZ / SHZ M6 07/17/ /20/30 M8 37/47 27/37/47 37/47 47/57 37 M10 57/67 47 M12 77/87 57/67/77 57/67/77 67/77 M16 87/97 87/97 87/97 M20 107/ /127 M Tabellen under viser gjengestørrelsene for gir med B5 flens, avhengig av girtype, byggstørrelse og flensdiameter: Girtype Ø-flens Skrue RF / FF / KF / KAF / SF / WF / WAF [mm] R..F / RM FAF / FHF KHF / KVF SAF / SHF 80 M M M6 07/17/ /20/30/ M8 07/17/ M8 07/17/27/37/47 27/ /47 30/37/ M10 37/47/57/ / M12 57/67/77/87 57/67 57/ M12 67/77/ M16 77/87/97/ M16 97/107/137/147 97/107 97/ M16 107/137/147/ M20 147/ Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

23 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Oppstilling i våtrom eller utendørs Drivenheter i korrosjonsbeskyttet utførelse leveres med beskyttende overflatelakk for bruk i fuktige omgivelser eller utendørs. Utbedre eventuelle lakkskader (f.eks. på lufteventilen eller på transportkrokene). Ved montering av motorer på adapter AM, AQ og start- og slurekoblinger AR, AT skal flensflatene tettes med egnet tettemiddel, for eksempel Loctite 574. Ved utendørs oppstilling er direkte sollys ikke tillatt. Monter egnede verneinnretninger, f.eks. deksler, tak o.l. Unngå varmeakkumulering. Operatøren må sørge for at ingen fremmedlegemer kan påvirke girets funksjon (f.eks. gjenstander som faller ned eller beholdere som renner over) Girlufting Ved følgende gir kreves ikke lufting: R07 i byggformene M1, M2, M3, M5 og M6 R17, R27 og F27 i byggformene M1, M3, M5 og M6 SPIROPLAN W10-, W20-, W30-gir SPIROPLAN W37-, W47-gir i byggformene M1, M2, M3, M5, M6 SEW-EURODRIVE leverer alle andre gir med lufteventil som er byggformtilpasset montert og aktivert. Unntak: 1. SEW leverer følgende gir med låseplugg på luftehullet. Svingbare byggformer, hvis mulig Gir for skrå montering Lufteventilen er i motorens koblingsboks. Før oppstart må den låsepluggen som ligger høyest, skiftes ut med lufteventilen som følger med. 2. Ved monterte gir som skal luftes på inngående side, leverer SEW en lufteventil i plastpose. 3. SEW leverer gir i lukket utførelse uten lufteventil. Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 23

24 4 Mekanisk installasjon Oppstilling av gir Aktivering av lufteventilen Kontroller at lufteventilen er aktivert. Hvis lufteventilen ikke er aktivert, skal transportsikringene til lufteventilen fjernes før giret settes i drift! 1. Lufteventil med transportsikring Fjern transportsikringen 3. Aktiver lufteventilen Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

25 Mekanisk installasjon Gir med massiv aksel Lakkering av gir FORSIKTIG! Lufteventiler og akseltetningsringer kan ta skade ved lakkering eller lakkering i ettertid. Mulige materielle skader. Før lakkeringen påbegynnes, må lufteventilene og akseltetningsringenes beskyttelsesleppe dekkes til omhyggelig. Fjern maskeringstapen når lakkeringen er avsluttet. 4.4 Gir med massiv aksel Montering av inn- og utgående drivelementer FORSIKTIG! Hvis monteringen ikke utføres korrekt, kan det oppstå skader på lager, hus eller aksel. Mulige materielle skader! Inn- og utgående elementer skal kun monteres med påtrekksverktøy. Bruk da senteringshullet med gjenger som finnes på akseltappen. Slå aldri remskiver, koblinger, små tannhjul eller lignende på akseltappen med en hammer for å feste dem. Pass på at remmen er korrekt strammet ved montering av remskiver. Følg produsentens spesifikasjoner. Monterte transmisjonselementer skal være avbalansert, og må ikke skape radialeller aksialkrefter utover det som er tillatt (tillatte verdier se katalog "Girmotorer" eller "Eksplosjonsbeskyttede drivenheter"). Bruk av påtrekksverktøy Bildet under viser et påtrekksverktøy for montering av koblinger eller nav på gir- og motorakseltapper. Hvis skruen kan trekkes til uten problemer, er aksiallageret på påtrekksverktøyet eventuelt ikke nødvendig. [1] [2] [3] [1] Girakseltapp [2] Aksiallager [3] Koblingsnav Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 25

26 4 Mekanisk installasjon Gir med massiv aksel Unngå høye tverrkrefter For å unngå for høye tverrkrefter: Monter tann- eller kjedehjul i størst mulig grad i henhold til bilde B. [1] [1] [A] [B] [1] Nav [A] ugunstig [B] korrekt MERK Montering av koblinger Monteringen går lettere hvis transmisjonselementet smøres med glidemiddel eller varmes opp en kort stund på forhånd (til C). FORSIKTIG! Transmisjonselementer som remskiver, koblinger og så videre beveger seg raskt under drift. Fare for fastklemming. Dekk til inn- og utgående elementer med berøringsvern. Foreta følgende utjevning i henhold til koblingsprodusentens angivelser når koblinger skal monteres. a) Maksimal- og minsteavstand b) Aksialavvik c) Vinkelavvik a) b) c) Driftsveiledning Gir modellserier R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315

Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Driftsveiledning Trefasevekselstrømsmotorer DR.71-225, 315 Utgave 12/2009 16880927 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning

NO B 1000. Gir. Drifts- og monteringsanvisning NO B 1000 Gir Drifts- og monteringsanvisning Gir Drifts- og monteringsanvisning Generelle sikkerhets- og brukerinstruksjoner 1. Generelt Under drift kan enheten ha spenningsførende, blanke, eventuelt også

Detaljer

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N

Utgave. Variator VARIBLOC og tilbehør 08/2000. Driftsveiledning 0922 1956 / N Variator VARIBLOC og tilbehør Utgave 08/2000 Driftsveiledning 0922 1956 / N SEW-EURODRIVE 1 Viktige merknader... 4 2 Sikkerhetsmerknader... 5 3 Oppbygging av VARIBLOC... 6 3.1 Typebetegnelse... 6 3.2 Oppbygging

Detaljer

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning

Dykkmotorpumpe. Ama-Porter. Drifts-/monteringsveiledning Dykkmotorpumpe Ama-Porter Drifts-/monteringsveiledning Trykkested Drifts-/monteringsveiledning Ama-Porter Original betjeningsveiledning Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke

Detaljer

Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14

Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14 Bauer Gear Motor GmbH Eberhard-Bauer-Straße 36-60 73734 Esslingen am Neckar Bruksanvisning BA 200 NO versjon 10/14 oversettelse Innhold Side EU-samsvarserklæring etter lavspenningsdirektivet 2006/95/EF

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement

Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Bruksanvisning for Nicro oppvaskarrangement Eksempel Revisjon 0 12.04.2007 Innhold Bruksanvisning, oppvaskarrangement 1. Materialer 2. Funksjon 3. Transport/lagring 4. Sikker bruk 5. Vanntilkobling 6.

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo no Monterings- og driftsveiledning Fig. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Fig. 1b: 1 2 9 8 13 13

Detaljer

1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual

1ZSC000563-AAD no, rev. 4. Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual 1ZSC000563-AAD no, rev. 4 Harpiksimpregnert papirgjennomføring, olje til luft, type GSB Installasjons- og vedlikeholdsmanual Opphavsrettslig beskyttet dokument Dokumentet må ikke kopieres uten skriftlig

Detaljer

CombiBloc INSTRUKSJONSBOK. Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe

CombiBloc INSTRUKSJONSBOK. Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe INSTRUKSJONSBOK CombiBloc Horisontal helstøpt sentrifugalpumpe CB/NO (1501) 6.6 Oversettelse av de originale instruksjonene Les og forstå denne manualen før bruk og vedlikehold av dette produktet. EU-samsvarserklæring

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen -

ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen - Utgitt august 2010 ELEKTRISKE KJETTINGSVINSJER B r u k e r h å n d b o k - Oversettelse av den tyske originalen - Alle brukere av vinsjen skal lese denne håndboken nøye og signere skjemaet på baksiden

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Detaljer

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR

Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR Wilo-SiBoost Smart 1 Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE,.../VR de Einbau- und Betriebsanleitung 2 535 459-Ed.02 / 2013-07-Wilo Fig. 1a: 15 17 9 1 16 14 4 10 7 5 11 3 8 12 Fig. 1b: 15 1 17 9 16 14 10 7 5 6

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

ROTEX. 40210 NO 1 av 22 19. KTR-N Ark: Utgave: ROTEX Bruks-/monteringsanvisning

ROTEX. 40210 NO 1 av 22 19. KTR-N Ark: Utgave: ROTEX Bruks-/monteringsanvisning av 22 Torsjonsfleksibel klokobling No. 00 akselkobling, No. 08 DKM, med konisk klemhylse og dennes kombinasjoner i henhold til direktivet 94/9/EF (ATEX 95) for ferdigborede og forborede/ikke borede koblinger

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen 01. september 2011 Oversettelse av den originale bruksanvisningen Drikkeautomat for lam - ECO Fra programversjon 00.09 TAP5-EZ2-50_32-F3 2 Innhold 3 Innhold 1 Innledning.............................................................5

Detaljer

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Rampekomfort. Instruksjonsbok 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Rampekomfort 03.10 - Instruksjonsbok 51174566 03.10 N EMC 110 Konformitetserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller representant i EU Type Ekstrautstyr Serienr.

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning 0203079no 006 08.2011 Vibrasjonsplate BPU 2540A, 3050A, 3750Ats Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer