Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim"

Transkript

1 Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003

2 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og arbeidsmodell...4 Resultater...5 Effekter av nytt sykehus... 6 Effekter av nytt sykehus og endret aktivitet Bakgrunn og prosjektmandat Bakgrunn Mandat og målsetning Mandat Målsetning Metode Generelt Arbeidsmodell Prosjektorganisering Dagens driftskostnader, bemanning og aktivitet som utgangspunkt Innledning Justering av 2002 for spesielle forhold Grunnlagsdata Økonomi Aktivitetsdata Bemanningsdata Effekter av nytt sykehus Områder for beregning av effekter Infrastruktur IKT Bygg Utstyr Organisering Fellesområder mindre enheter, lokal ledelse og arbeidsforhold Medisinske støttefunksjoner Kliniske funksjoner Logistikk Effekter av nytt sykehus Psykiatrisenter på Øya Innledning Driftsøkonomiske effekter Effekter av endret aktivitet Fremskrivning av aktivitet Fremskrivning av pasientgrunnlaget Fremskrivning av aktivitet for medisinske støttefunksjon Økonomi og bemanning effekter av fremskrivning Fremgangsmåte for fremskrivning Estimert fremtidig økonomi og bemanning Psykiatrisenter på Øya Effekter av nytt sykehus og endret aktivitet

3 6 Avslutning...51 Vedlegg 1 Grunnlagsdokumenter...52 Vedlegg 2 Beregninger

4 Sammendrag Innledning Helsebygg Midt-Norge forestår utbyggingen av nytt universitetssykehus i Trondheim. I denne forbindelse pågår en revisjon av hovedfunksjonsprogram for byggingen av det nye sykehuset. Formålet med denne utredningen har vært å danne grunnlaget for omtalen av fremtidig bemanning og driftsøkonomi i det reviderte hovedfunksjonsprogram. Ernst & Young har vært engasjert av Helsebygg Midt-Norge for å bistå i dette utredningsarbeidet. Ementor har bistått i prosjektet med driftsøkonomiske vurderinger på områdene IKT, anestesi og røntgen. Arbeidet har vært organisert i en prosjektgruppe bestående av representanter for St. Olavs Hospital, NTNU, Helsebygg Midt-Norge og Ernst & Young. Utredningsarbeidet har pågått fra ulitmo desember 2002 til medio mars Bakgrunn for prosjektet, mandat og metode er omtalt i kapittel 1. I kapittel 2 er dagens driftskostnader, bemanning og aktivitet beskrevet. Kapittel 3 tar for seg effektene av nytt sykehus, mens kapittel 4 inneholder resultatene av fremskrivning til Kapittel 5 oppsummerer effektene av kapittel 3 og 4 og viser estimater for driftskostnader og bemanning i Målsetning og arbeidsmodell Følgende målsetning er lagt til grunn for prosjektgruppens arbeid: Prosjektgruppen skal utvikle en enklest mulig modell for prognostisering av driftsøkonomi og bemanning for nytt sykehus som hensyntar effekten av særtrekk og endringer i aktivitet. Utredningen er basert på følgende 2 hovedelementer: 1. Økonomiske og bemanningsmessige effekter av nytt sykehus (i det følgende også omtalt som særtrekk). 2. Økonomiske og bemanningsmessige effekter av endret aktivitet i fremtiden (i det følgende også omtalt som fremskrivning) er benyttet som fremtidsår. Under punkt 1, effekter av nytt sykehus, er det: Tatt utgangspunkt i dagens (2002) kostnader, bemanning og aktivitet. Definert særtrekk ved nytt sykehus som forventes å kunne gi vesentlige driftsøkonomiske eller bemanningsmessige effekter. Foretatt beregninger av de driftsøkonomiske og bemanningsmessige effektene av nytt sykehus. Beregningene gir et økonomisk og bemanningsmessig bilde av driften i nytt sykehus basert på dagens aktivitet. Dette sammenlignes med hva det koster å 4

5 drive dagens sykehus, for å kunne si noe om hvorvidt nytt sykehus vil være driftsøkonomisk eller bemanningsmessig gunstigere enn dagens sykehus. Under punkt 2, effekter av endret aktivitet, er det: Tatt utgangspunkt i dagens (2002) kostnader og bemanning og fremtidig (2020) aktivitetsnivå. Fremtidig aktivitetsnivå er basert på forventinger om pasientgrunnlag og befolkningsutvikling. Foretatt beregninger av de driftsøkonomiske og bemanningsmessige effektene av endret aktivitet. Punktene 1 og 2 sammenstilles for å gi et estimat på hva det vil koste å drive det nye sykehuset i fremtiden og hva bemanningen vil være på det tidspunkt. Resultater Resultatene av vårt arbeid kan, basert på de gitte forutsetninger, oppsummeres som følger: Effekt av nytt sykehus: Et nytt sykehus vil, gitt dagens produksjon, kunne medføre lavere driftskostnader og lavere bemanning enn dagens sykehus. Reduksjon i driftskostnader etter avskrivning er estimert til 50 mill. Før avskrivninger er effekten estimert til 181 mill. Se avsnitt Effekter av nytt sykehus Effekt av nytt sykehus og endret aktivitet sammenstilt: En økt fremtidig produksjon (2020), vil gi høyere driftskostnader og kreve en høyere bemanning enn dagens sykehus. Økning i driftskostnader etter avskrivning er estimert til 474 mill. Før avskrivninger er effekten estimert til 343 mill. Se avsnitt Effekter av nytt sykehus og endret aktivitet. Sett i sammenheng med den planlagte aktivitetsøkning viser beregningene imidlertid en produktivitetsøkning på 7% målt i total kostnad pr. DRG poeng. Samlet vurderes det at et nytt universitetssykehus i Trondheim vil gi grunnlag for en mer effektiv og økonomisk rasjonell drift. Overnevnte vurderinger bygger på en rekke sentrale forutsetninger: Vurderingen er begrenset til å gjelde den somatiske aktiviteten på Øya i Trondheim. Et eventuelt psykiatrisenter er vurdert separat. Kvaliteten på pasientbehandling er i utgangspunktet forutsatt uforandret. Det vil si at det verken er vurdert eller estimert kvalitetsmessige forskjeller. Det forventes ikke realkostnadsøkninger det vil si at alle kostnader regnes i faste priser (2002 kr). Områder der det ikke er identifisert klare effekter av nytt sykehus er forutsatt uforandret i det nye sykehuset. Vurderingene legger til grunn ett nytt sykehus i normal drift i fremtiden. Det ses dermed bort fra eventuelle overgangskostnader og ulempekostnader i byggeperiodene. Øvrige grunnlag og forutsetninger er omtalt innenfor de enkelte kapitler. 5

6 Effekter av nytt sykehus Som det fremgår av tabell 1 ville dagens produksjon i et nytt sykehus medført 50 mill. (tilsvarende 2%) lavere driftskostnader etter avskrivninger enn ved dagens sykehus. Tilsvarende tall før avskrivninger er en reduksjon på 181 mill. (7%). Beregningene viser videre at sykehuset kunne vært drevet med 562 årsverk (tilsvarende 12%) færre enn dagens sykehus. Tabellen under viser de oppsummerte effekter av nytt sykehus sett i forhold til sammenligningsåret 2002 (se kapittel 2.1) Økonomi (Tall i mill. kr.) Basis 2002 Sum særtrekk Totalt m/særtrekk Lønnskostnader (201) Øvrige driftskostnader Totale kostnader før avskrivninger (181) Avskrivninger Totale kostnader inkl avskrivninger (50) Bemanning (årsverk) Basis 2002 Sum særtrekk Totalt m/særtrekk Leger 521 (51) 470 Sykepleiere (189) Andre (322) Sum (562) Tabell 1 Driftsøkonomi i mill. kr. og bemanning i årsverk i nytt sykehus sammenlignet med basisår Tallene i kolonne sum særtrekk fremkommer ved å summere alle identifiserte og estimerte effekter av nytt sykehus. Man ser her bort fra den økte aktivitet som ligger til grunn for det nye sykehuset. Kolonnen totalt med særtrekk er en teoretisk størrelse som gir uttrykk for hva det ville kostet å drive et nytt sykehus med dagens aktivitetsnivå, gitt de forutsetninger som er lagt til grunn i beregningen av særtrekk. Som det fremgår av tallmaterialet er det identifisert en betydelig besparelse i kostnader knyttet til bemanning. De største effektene er identifisert innenfor dagbehandling, IKT, pasienthotell og redusert sykefravær. Disse oppveies imidlertid i betydelig grad av økte avskrivningskostnader. Når det gjelder de økte avskrivningskostnader må det bemerkes at dette er beregnede avskrivningskostnader for bygg og utstyr dimensjonert for å håndtere den øket fremtidige aktivitet. Det kan derfor argumenteres for at driftskostnader før avskrivninger gir det riktigste sammenligningsgrunnlaget. Arbeidet har tatt utgangspunkt i dagens somatiske aktivitet på Øya. Det antas at nytt sykehus vil kunne ha positive effekter i forhold til dagens sykehus når det gjelder å ta ut gevinster av fusjonen med Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus. Videre kan det forventes positive effekter i form av redusert behov for kjøp av eksterne plasser. For eksempel brukes det i dag drøyt 30 mill pr. år på kjøp av plasser ved Betania. 6

7 Arbeidet med særtrekk har tatt utgangspunktet i hva tror vi det totalt vil koste å drive det nye sykehuset på Øya. Hvorvidt de enkelte endringer fra dagens sykehus er direkte relatert til byggingen av det nye sykehuset eller er en indirekte konsekvens har ikke hatt betydning for om effekten er hensyntatt. Effektene av nytt sykehus er vurdert i et samlet perspektiv. Noen av besparelsene kunne nok også vært hentet ut i dagens sykehus uavhengig av bygging, men det har ikke vært i prosjektets mandat å vurdere dette. Det må presiseres at tallmaterialet ikke gir grunnlag for å hevde at dagens sykehus kunne vært drevet med de omtalte besparelser. Besparelsene fremkommer som en samlet direkte eller indirekte konsekvens av det nye sykehuset. Effekter av nytt sykehus og endret aktivitet Ved å sette sammen effektene av nytt sykehus og effektene av endret aktivitet, får vi et estimat for hva det vil koste å drive det nye sykehuset i 2020 og hva forventet bemanning vil være på det tidspunkt. Beregningene under (se tabell 2) hensyntar både effektene av å bygge nytt sykehus og effektene av den endrede aktivitet. Fremtidens produksjon (år 2020) i nytt sykehus er estimert å koste 474 mill. (tilsvarende 16%) mer enn i dag når både effekt av nytt sykehus og effekt av økt aktivitet hensyntas. Før avskrivning er økningen på 343 mill. (tilsvarende 12%). Kostnadsøkningen må ses i sammenheng med aktivitetsøkningen. Dersom man ser utvikling i kostnader og aktivitet samlet viser estimatene en reduksjon i kostnad pr. DRG poeng på 7%. Tilsvarende øker DRG produksjonen pr. årsverk med 13 % (se tabell 5.2). Dette kan ses som et uttrykk for en mer kostnadseffektiv drift. Beregningene viser videre at bemanningen anslås å øke med 458 årsverk (tilvarende 10%). Økonomi (Tall i mill kr) Basis 2002 Særtrekk * Aktivitetsfremskrivning Totalt Lønnskostnader (153) Øvrige driftskostnader Totale kostnader før avskrivninger (133) Avskrivninger Totale kostnader inkl avskrivninger (2) Bemanning (årsverk) Basis 2002 Særtrekk * Aktivitetsfremskrivning Totalt Leger 521 (51) Sykepleiere (63) Andre (322) Sum (436) * I sammenstillingen er kolonnen for særtrekk korrigert med 48 mill. (fra 181 mill. til 133 mill.) i forhold til når særtrekk vurderes separat jfr avsnitt Effekter av nytt sykehus. Justeringen knytter seg til effekten av dagbehandling og observasjonspasienter. Denne er i sammenstillingen trukket ut for å unngå dobbeltregning da det i fremskrivningen implisitt er tatt høyde for disse pasientene ved en lavere DRG vekting. Tabell 2 Driftsøkonomi og forventet bemanning i nytt sykehus i

8 Tallene i tabellen over fremkommer ved å summere alle identifiserte og estimerte effekter av nytt sykehus (kolonne særtrekk ) og estimerte effekter av økt aktivitet (kolonne Aktivitets fremskriving ). Kolonnen totalt er et uttrykk for hva det vill kostet å drive et nytt sykehus i

9 1 Bakgrunn og prosjektmandat 1.1 Bakgrunn Helsebygg Midt-Norge forestår utbyggingen av nytt Universitetssykehus i Trondheim. Byggeprosessen er delt i 2 hovedbyggefaser. Byggefase 1 er utredet og bygging er startet opp. Byggefase 2 er under utredning med det siktemål at den skal vedtas av Stortinget i vårsesjonen I denne forbindelse pågår en revisjon av hovedfunksjonsprogram for byggingen av det nye sykehuset. Tidligere hovedfunksjonsprogram har i begrenset grad omtalt driftsøkonomiske konsekvenser for sykehusdriften og Helsebygg Midt- Norge ønsket derfor er mer omfattende grunnlag for omtale i revidert hovedfunksjonsprogram. På dette grunnlag igangsatte Helsebygg Midt- Norge på oppdrag av St. Olavs Hospital og NTNU denne utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomi ved det nye Universitetssykehuset i Trondheim. Formålet med utredningen har vært å danne grunnlaget for omtalen av fremtidig bemanning og driftsøkonomi i revidert hovedfunksjonsprogram for det nye Universitetssykehuset. 1.2 Mandat og målsetning Mandat Av Helsebygg Midt-Norges tilbudsforespørsel fremkommer det at: Utredningen skal ta utgangspunkt i de vedtak som er fattet for byggefase 1 samt aktivitetsnivå og arealbehov for byggefase 2. Videre heter det at: Utredningen skal finne frem til hvilke særtrekk ved den nye universitetsklinikken i Trondheim som antas å ha driftsøkonomiske konsekvenser og innvirke på effektiviteten. Utredningen skal beregne eller anslå effekten av disse særtrekkene. Blant de mest sentrale endringer som må vurderes er: Innføring av IKT systemer som elektronisk pasientjournal Endringer av pasientforløp, blant annet som følge av prosessanalyse Omlegging til økt dagbehandling/poliklinisk behandling Økt bruk av Pasienthotell Omlegging av transport- og forsyningssystemene Omlegging av samarbeid med 1. linjetjenesten Omlegging til bruk av enerom i sengetun Omlegging av medisinske servicefunksjoner 9

10 De overnevnte endringene har vært utgangspunkt for utredningen, men også andre områder er vurdert i arbeidet. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 4. Parallelt med arbeidet har det pågått en revisjon av hovedfunksjonsprogrammet og prosessanalyser for sentre i fase 2. Revisjonen av hovedfunksjonsprogrammet ble ferdigstilt ca 14 dager etter dette prosjektets avslutning, mens arbeidet med prosessanalysene for fase 2 avsluttes på et enda noe senere tidspunkt. Det er dermed grunn til å tro at det på senere tidspunkt kan komme frem momenter med betydning for driftsøkonomi og bemanning som ikke har vært gjenstand for vurdering i dette arbeid. I den grad det har foreligget resultater og/eller vedtak i forbindelse med revidert hovedfunksjonsprogram og pågående prosessanalyser har utredningen søkt å hensynta dette. Det har ikke ligget i prosjektets mandat å utrede driftsøkonomiske konsekvenser av ulike alternativer som grunnlag for valg av fremtidige løsninger. Prosjektets mandat har vært å ta utgangspunkt i dagens situasjon og eksisterende utredninger og å de beregne driftsøkonomiske og bemanningsmessige konsekvenser av besluttede/kjente endringer Målsetning Basert på prosjektgruppens innledende arbeid er det etablert følgende målsetning for prosjektet: Utvikle en enklest mulig modell for prognostisering av driftsøkonomi og bemanning for nytt sykehus som hensyntar effekten av særtrekk og endringer i aktivitet. Med særtrekk forstås forhold som vil påvirke økonomi og bemanning ved nytt sykehus sammenlignet med dagens situasjon. Modellen skal kunne reberegne driftsøkonomi ved endringer i sentrale forutsetninger da prognosen vil måtte bygge på en rekke avgjørende og dels usikre forutsetninger. Oppdragsgiver legger premissene for forutsetningene og eventuelle endringer i disse. Modellens resultater skal utgjøre grunnlag for omtalen av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske beregninger i revidert hovedfunksjonsprogram. Beregningene skal være dokumenterte og etterprøvbare. 1.3 Metode Generelt Arbeidet har tatt utgangspunkt i eksisterende utredninger, dokumentasjon og beslutninger. I den grad det har vært funnet nødvendig og hensiktsmessig har det vært gjort egne utredninger i samråd med oppdragsgiver. Arbeidet har tatt utgangspunkt i det beskrevne mandat og arbeidet etter den modell som er beskrevet under avsnitt

11 1.3.2 Arbeidsmodell Fig 1.1 Arbeidsmodell for utredning av driftsøkonomi og bemanning i nytt universitetssykehus i Trondheim. Modellen tar utgangspunkt i aktivitet, bemanning og økonomi i et basisår (A) er valgt som basisår da dette representerer de ferskest tilgjengelige data. Tallmateriale er på enkelte områder justert for i størst mulig grad å representere et normalår i dagens sykehus. Disse justeringer er omtalt i kapittel 2. Basert på de beskrevne effekter i tilbudsforespørsel og prosjektgruppens innledende arbeid, ble det avklart hvilke særtrekk/effekter ved det nye universitetssykehuset som skulle være gjenstand for nærmere vurdering og beregning (B). Investeringer/avskrivninger i bygninger og utstyr er håndtert som et særtrekk og er inkludert under dette punktet. De driftsøkonomiske og bemanningsmessige effektene av nytt sykehus kommer til uttrykk gjennom en sammenstilling av (A) og (B). Beregningen av effektene for de ulike særtrekk er beskrevet i kapittel 3. Endringer i aktivitetsnivå og fremtidig utvikling er søkt hensyntatt i (C) er valgt som fremskrivningsår da alle deler av byggeprosjektet vil være ferdigstilt på dette tidspunkt og det nye sykehuset vil være i normal drift. Metodikk for fremskrivning og driftsøkonomiske konsekvenser som følge av fremskrivningene er behandlet i kapittel 4. De samlede driftsøkonomiske og bemanningsmessige effektene av nytt sykehus og endret aktivitet, kommer til uttrykk gjennom en sammenstilling av (A), (B) og (C). Dette er beskrevet nærmere i kapittel 5. Effekten av mulig plassering av et psykiatrisenter på Øya (E) er vurdert ved siden av øvrige særtrekk da utredningen ellers tar utgangspunkt i den aktivitet som er på Øya i dag. 1.4 Prosjektorganisering Prosjektet har vært organisert med en prosjektgruppe bestående av følgende personer: Lars Magnussen Helsebygg Midt-Norge 11

12 Lisbeth A. Suul Helsebygg Midt-Norge Brynjulf Ystgaard St. Olavs Hospital Tor Olaussen NTNU Willy Eidissen St. Olavs Hospital/Ernst & Young (innleid øk.dir) Bård Skogstad Ernst & Young Marianne Næss Ernst & Young Stein Sundmoen, St. Olavs Hospital ble tilsluttet gruppen primo februar. Prosjektgruppen har rapportert til styret i Felles Utviklingsenhet (FUE). Øvrige prosjektdeltakere fra Ernst & Young har vært: Kjell Åge Vold Håvard Pedersen Lars Henrik Hegrenæs Leverandør (Ernst & Young) har arbeidet selvstendig med det aktuelle problemstillinger og fortløpende diskutert og behandlet dette i periodiske prosjektgruppemøter. Prosjektgruppen har lagt føringer for arbeidet og fattet beslutninger knyttet til forutsetninger og prosjektets fremdrift. Foreløpige resultater har vært løpende vurdert. Informasjon er innhentet fra eksisterende rapporter og analyser, jf. vedlegg 1, og gjennom møter med representanter for Helsebygg Midt-Norge og St. Olavs Hospital. I tillegg er det innhentet informasjon fra andre sykehus der det har vært hensiktsmessig og tilgjengelig. Ementor har gjennom en avtale med Helsebygg Midt-Norge bistått prosjektet i forbindelse med utredning av effekter for IKT, røntgen og anestesi. Prosjektet har lagt premissene for Ementors arbeid, men har ikke deltatt direkte i utredningsarbeidet. Resultatene av Ementors arbeid er innarbeidet i denne utredning. 12

13 2 Dagens driftskostnader, bemanning og aktivitet som utgangspunkt Innledning Prosjektgruppen har søkt å etablere et basisår (normalår) i dagens sykehus for sammenligning med det nye sykehuset ble valgt som utgangspunkt for basisår ut fra følgende grunnlag: Det representerer ferskest tilgjengelig data både når det gjelder aktivitet, bemanning og økonomi. Sykehuset har ført regnskapet etter regnskapsloven og regnskapet er ikke i samme grad preget av budsjettmotivasjon og offentlige regnskapsprinsipper. Ansatte ved sykehuset har året frisk i minne og har kunnet gjøre rede for om det har foreligget spesielle forhold som burde hensyntas. Avdelingsstrukturer, kontoplan m.m. er hensiktsmessig i forhold til vårt arbeid Justering av 2002 for spesielle forhold Et basisår bør i størst mulig grad reflektere virksomheten i en normal driftssituasjon. Basert på kunnskap om 2002 har det vært hensiktsmessig å justere noe av tallmateriale for at basisår i størst mulig grad skal reflektere et normalår. De justeringer som er foretatt kan deles inn i følgende kategorier: 1. Korrigering for spesielle økonomiske effekter i 2002 (for eksempel undervedlikehold pga bygging av nytt sykehus m.m.). 2. Korrigering av poster som ikke vedrører sykehusdriften på Øya (for eksempel leieinntekter fra NTNU, aktivitet på Munkvoll). 3. Interne omposteringer. Dette er korrigeringer som ikke gir seg utslag på sykehuset totalt, men som gir bedre grunnlag for å sammenligne dagens tall med fremtidens senterstruktur (forflytning av økonomitall, bemanning og aktivitet mellom avdelinger/senter for bedre å reflektere fremtidens fysiske senterstruktur). 2.2 Grunnlagsdata Økonomi Prosjektet har tatt utgangspunkt i utkast til regnskap for 2002 slik det ble presentert for styret Endelig regnskap var på dette tidspunkt ikke avlagt, men det var ikke ventet vesentlige endringer i tallene etter dette tidspunkt. Eventuelle senere korreksjoner forventes ikke å ha vesentlig betydning for prosjektets arbeid. Følgende tabell oppsummerer justeringer av økonomidata lagt til grunn i basisår

14 Regnskap Leieinntekter Justert Munkvoll og Betania og Avskrivninger Basis Regnskap (Tall i mill. kr.) NTNU FDV-kostn Trondsletten Ørlandet bygg og utstyr Totale salgs- og driftsinntekter Totale lønnskostnader Totale øvrige driftskostnader Totale driftskostnader før avskrivning Resultat før avskrivninger Totale avskrivninger Totale driftskostnader etter avskrivning Resultat Tabell 2.1 Justeringer av økonomidata 2002 for å få et basisår. Som det fremgår av tabellen er leieinntekter fra NTNU trukket ut av basisår. Dette skyldes leieinntektene ikke har noe med driften av sykehusvirksomheten å gjøre. Regnskapsførte kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) er justert. Dette skyldes at det i dagens sykehus er et undervedlikehold, samtidig som regnskapsdataene inneholder FDVU kostnader for arealer leid ut til NTNU og arealer på Munkvoll. Justert beløp er en netto korreksjon av disse forhold. FDVU kostnader i basisår etter justering utgjør 110 mill. Munkvoll, Trondsletten, Betania og Ørlandet er trukket ut av basisåret da disse ikke ligger inne i det fremskrevne tallmateriale for den planlagte fremtidige aktivitet i det nye sykehuset på Øya. Regnskapsførte avskrivninger på bygg er justert som følge av at dagens avskrivninger dels er bestemt av restverdier estimert i forbindelse med etablering av åpningsbalanse og dels av politiske føringer mhp hva avskrivninger skal være. Prosjektgruppa har funnet at avskrivninger over 50 år basert på nybyggverdiene estimert i forbindelse med etablering av åpningsbalanse bedre reflekterer en normalavskrivning av dagens sykehusbygg. Avskrivning bygg er dermed justert ned fra 150 mill. til 71 mill. Avskrivning av utstyr er søkt justert for de siste års underinvesteringer ved at man har lagt til grunn avskrivning over 10 år basert på kostpris på utstyr estimert i forbindelse med etablering av åpningsbalanse. Avskrivninger av utstyr er dermed justert opp fra 77 mill. til 89 mill Aktivitetsdata Aktivitetsdata er basert på aktivitet for 2002 registrert ved St. Olav pr Datagrunnlag er hentet fra St. Olav etter som var fristen for innsendelse av aktivitetstall til NPR. Det var ikke forventet vesentlige justeringer for 2002 etter dette tidspunkt. Følgende tabell oppsummerer justeringer av aktivitetsdata og viser aktivitet lagt til grunn i basisår

15 Aktivitet 2002 Munkvoll Trondsletten Ørlandet Betania Basis 2002 Antall sykehusopphold - Inneliggende DRG poeng Inneliggende Antall sykehusopphold - Dag DRG poeng Dag Antall liggedager Polikliniske konsultasjoner Tabell 2.2 Justeringer av aktivitetsdata for å få et basisår. Munkvoll, Trondsletten, Ørlandet og Betania er trukket ut av basisåret da disse ikke ligger inne i det fremskrevne tallmaterialet for aktivitet i det nye sykehuset på Øya Bemanningsdata Bemanningsdata er basert på tall pr. januar 2003 og kostnader pr årsverk er beregnet basert på lønn pr. januar Bemanning har økt noe gjennom 2002, men neppe vesentlig i forhold til dette prosjektets formål. Følgende tabell oppsummerer justeringer av bemanningsdata og viser bemanning lagt til grunn i basisår Bemanning (Årsverk) 2002 Munkvoll Basis 2002 Leger Pleiere Andre SUM Tabell 2.3 Justeringer av bemanningsdata for å få et basisår Munkvoll er trukket ut da enheten ikke er en del av det fremtidige sykehuset på Øya. Det har ikke vært nødvendig å justere bemanning for Trondsletten, Ørlandet og Betania da disse ikke har ligget inne i det grunnlagsmateriale vi har mottatt. Følgende tabell viser kostnader pr. årsverk lagt til grunn i det videre arbeidet. Gjennomsnittslønn på sykehusnivå Leger Pleiere Andre Tabell 2.4 Årsverkkostnader lagt til grunn for de ulike yrkesgruppene (avrundet til hele tusen). Gjennomsnittslønn inkluderer foruten fastlønn, faste tillegg, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonskostnader. I de senere beregninger benyttes gjennomsnitt på et mer detaljert nivå der det er hensiktsmessig. 15

16 3 Effekter av nytt sykehus 3.1 Områder for beregning av effekter Det er i arbeidet med effekter av nytt sykehus gått bredt ut og foretatt en mest mulig fullstendig vurdering av mulige effekter. Herunder kliniske områder og administrative- og medisinske støttefunksjoner. Prosjektgruppen har med utgangspunkt i tidligere utarbeidede analyser og utredninger, gjort selvstendige vurderinger av hvor det kan forventes å ligge effekter. Det kan ikke utelukkes at andre områder enn de som er gjennomgått kan ha vesentlig driftsøkonomisk betydning i den ene eller andre retning. I denne sammenheng kan det spesielt nevnes mulige effekter av endringer i kliniske prosesser. Fremtidens kliniske prosesser er beskrevet i tidligere gjennomførte prosessanalyser, men analysene har begrenset grad gitt grunnlag for å tallfeste effekter når det gjelder driftsøkonomi og bemanning. Arbeidet med å systematisere de ulike effekter av nytt sykehus har vært gjort med en hovedinndeling som vist i figur 3.1. Effekter nytt sykehus Infrastruktur Organisering Fig 3.1 Hovedstruktur for vurdering av effekter for nytt sykehus. I avsnitt 3.2 omtales effekter av endret infrastruktur nærmere. Effekter knyttet til organisering er behandlet i avsnitt Infrastruktur Området infrastruktur er, slik arbeidsgruppen har valgt å definere det, systematisert som vist i figur 3.2. IKT Infrastruktur Bygg Utstyr Fig 3.2 Systematisering av effekter innenfor området infrastruktur. De følgende avsnitt omtaler de enkelte delområder mer i detalj IKT Innføring av nye IKT løsninger vil representere vesentlige endringer i forhold til dagens sykehus, og er derfor et viktig element i vurdering av driftsøkonomien i nytt universitetssykehus. 16

17 Vår gjennomgang gir et grovt overslag over de bemanningsmessige konsekvenser som følge av innføring av ulike IKT tiltak: Innføring av EPJ med PAS, bestilling/svar, sykepleiedokumentasjon, interne henvisninger, røntgenbesvarelser PACS/RIS, digital røntgen med et røntgeninformasjonssystem E-post og E-kalender Elektronisk samhandling med primærhelsetjenesten Operasjonsplanlegging Laboratoriesystem, felles prøvemottak og svar Datafangst i forhold til medisinsk teknisk utstyr Styringsdata og datavarehus PRS personell- og ressursstyring Trådløst nett med bærbare PC er Mobile trådløse telefoner Pasientterminaler med tilgang til EPJ Digital diktering Elektroniske skjemaer (transformasjon av 600 skjemaer) Modernisering av PAS Moderne IT og teletekniske anlegg (pasientsignal, alarm etc.) Grunnlag for beregninger Innhentet informasjon er skaffet til veie via kontaktpersoner innen Helsebygg Midt-Norge, leverandører av IKT utstyr til helsesektoren, andre sykehus som har innført IKT systemer samt via Ementors erfaringer fra innføring av IKT systemer og prosesseffektivisering. Ved anvendelsen av ulike kilder, er det forsøkt å oppnå et best mulig estimat for besparelsen ved et fullt digitalisert og ferdigbygget sykehus sammenlignet med de nåværende forhold på St. Olavs Hospital. For å kunne definerer den gevinst som oppnås ved innføring av ulik teknologi er det nødvendig å definere en før- og en etter tilstand. Før-tilstanden er dagens arbeidsprosesser og den IKT-messige status i år 2000 Etter-tilstanden er de antatte fremtidige prosesser og IT-messige status når St. Olav er fullt utbygget. Forutsetninger og antakelser for etter-tilstanden: Det sentrale verktøy på sykehuset er internettportalen hvor leger og øvrig personale kan få rask tilgang til den informasjon som er nødvendig, herunder spesielt den elektroniske pasientjournal. Størstedelen av kommunikasjons- og dokumentasjonsprosesser er elektroniske. 17

18 Alle leger er opplært i bruk av IT, og vil derfor foreta de fleste inntastninger selv, hvilket dermed reduserer sekretærens oppgave Tett integrasjon mellom sykehuset og øvrige helse institusjoner (bl.a. primærhelsetjenesten) For vurdering av de bemanningsmessige og økonomiske konsekvenser forutsettes: Pasient- og bemanningsdata anvendt for å karakterisere dagens situasjon er innhentet fra år 2000 For vurdering av bemanningsendringene tas utgangspunkt i tre personalegrupper: Leger, sykepleiere og kontorpersonell Økonomiske og bemanningsmessige effekter Resultatet av vurderingene av de enkelte IKT tiltak med detaljerte forutsetninger er vist i vedlegg. I tabellen nedenfor sammenfattes de vesentligste effekter: IKT tiltak Effekt i årsverk Effekt i mill. kroner Elektronisk pasientjournal PACS/RIS (inkl. vareforbruk) Elektronisk dialog 6 2 Laboratoriesystem 6 2 Øvrige kliniske systemer 13 6 Styringsdata/datavarehus Personell-/ressursstyring 3 1 Trådløst nett Mobile enheter 7 5 IKT-support SUM Tabell 3.3 Effekter IKT. Vurderingene som opplistet ovenfor er basert på følgende: EPJ: Vurderingene av EPJ effektene er spesielt basert på en vurdering av prosessendringene, og den tidsbesparelse som oppnås pga. dette samt antallet handlinger i hver prosess: Fremfinning og arkivering av papirjournaler opphører. Dermed spares dagens arkivpersonale Oppdatering av papirjournalen med diverse prøvesvar opphører Skrivning av journalnotater, epikriser etc. utføres i dag av kontorpersonell. Denne oppgaven vil i fremtiden opphøre og ivaretas ved at legen selv oppdaterer/skriver journalen. o Dokumentasjonsoppgaven kan også gjennomføres ved at legen dikterer digitalt som via talegjenkjennelse går direkte inn i journalen. Dermed kan ytterligere tid spares som følge av at diktering som regel vil kunne skje raskere enn å skrive. En ulempe ved diktering er at det er vanskelig å gjøre dette strukturert og fordelen ved EPJ vil dermed reduseres. Oppgaver som vil kunne løses raskere med EPJ er for eksempel: o Oppslag i journal for å finne notat, prøvesvar etc. 18

19 o Elektronisk håndtering av henvisninger, booking etc. o Mottak av svar fra laboratorium og billeddiagnostikk Det er ikke mye erfaringsmateriale tilgjengelig når det gjelder EPJ. UNN har gjort en vurdering av EPJ effekten. Denne vurdering resulterte i 77 årsverk, men det er ikke innregnet effekter av fremfinning/arkivering, oppdatering av journal, opptak/skrivning av journalnotater eller oppslag i journalen. PACS/RIS: For vurdering av effektene av PACS/RIS er det benyttet prosessvurderinger tilsvarende EPJ. Røntgenavdelingens vurdering er at vareforbruket kan reduseres tilsvarende ca. 4,5 mill. De vesentligste effekter oppnås ved at fremfinning/arkivering av bilder utgår samt at den manuelle opphengning/nedtagning av bilder til beskrivning/konferanse utgår. Dessuten kan klinikere spare tid til konferanse, hvis den brede konferanse erstattes av kontakt ved behov. Elektronisk dialog Omfatter E-post og E-kalender samt elektronisk samhandling med primærhelsetjeneste. Også her er det i stor utstrekning benyttet prosessvurderinger. Øvrige kliniske systemer Er operasjonsplanlegging og laboratoriesystemer samt datafangst fra medisinsk utstyr. Vurderingene er basert på prosessvurderinger kombinert med antallet av handlinger. Styringsdata/datavarehus: Vi har vurdert at det kan oppnås en effekt ved å få frem ledelses- og statistikkinformasjon. Ementor har basert vurderingen på praktisk erfaring fra implementering av Datavarehus hos en rekke kunder i offentlig sektor. Dette tilsier at man minst kan spare 45 % av den nåværende tid anvendt på å frembringe relevant ledelsesinformasjon og statistikker. Ofte er besparelsen betydelig større. Vi har antatt at ca 100 av de 5000 ansatte arbeider med frembringelse av ledelsesinformasjon og statistikk, noe vi vurderer som et forsiktig anslag. Trådløst nett Vi har tatt utgangspunkt i Gartner Group s Case Study CS av med titlen Moses Cone Health System: Mobile Lessons Learned. Her anslås det at personale med pasientkontakt kan spares fra 30 til 90 minutter daglig ved anvendelse av trådløst nett. Vi har anslått at det på dagtid er ca 1000 behandlere som kan ha nytte av å bruke verktøyet og at hver behandler i gjennomsnitt kan spare 20 minutter. Mobile enheter Det er fortatt en vurdering av tidsbesparelse på ikke å løpe etter telefon. Kommentar til beregnede effekter Med dagens aktivitetsnivå vil IKT effekten i et nytt sykehus kunne gi en teoretisk besparelse på ca. 281 årsverk og omkring 124 mill. forhold til driftssituasjonen ved St.Olavs i dag. 19

20 Ovenstående resultat er beheftet med usikkerhet, da det er en teoretisk beregnet effekt basert på en lang rekke antagelser knyttet til fremtidens situasjon og til den effekt disse måtte ha på dagens prosesser. Vurderingene er basert på Ementors kjennskap til sykehus, men også erfaringer fra andre bransjer er benyttet, da det ikke umiddelbart finnes sammenlignbare sykehus som er fullt ut digitalisert. Den beregnede effekt er også teoretisk på grunn av at noen minutters tidsbesparelse pr oppgave i seg selv kan være vanskelig å realisere. Ementors erfaringer fra implementering av for eksempel PACS viser at det er vanskelig, og i en del tilfelle heller ikke ønskelig, å realisere de mulige gevinster. Realisering av IKT gevinster krever omfattende prosessendringer og dermed en betydelig ledelsesmessig innsats Bygg Det nye sykehuset medfører betydelige investeringer i både bygg og utstyr. Investeringer medfører endrede fremtidige avskrivninger i forhold til dagens sykehus og også endringer knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygningsmassen Investeringer bygg Vår vurdering av driftsøkonomiske effekter av investeringer i ny bygningsmasse tar utgangspunkt i sykehusets samlede forventede investeringer i bygg. Årlige kostnader knyttet til investeringer i bygg vises i form av avskrivninger. Det er lagt til grunn avskrivninger av bygningsmassen over 50 år i tråd med retningslinjer sykehuset benytter for regnskapsføring av avskrivninger. Investeringsbeløp er basert på vedtatte investeringer for byggfase 1 samt anslag for investeringer i byggfase 2. For byggfase 2 har vi benytte anslag da endelige tall ikke forelå på tidspunkt for avslutning av dette prosjektet. Det er kun tatt med den del av investeringene som gjelder St. Olavs Hospital. Investeringsbeløp for byggfase 1 er redusert med planlagte investeringer i pasienthotell. Bakgrunn for dette er at pasienthotellet er forutsatt selvfinansierende (inklusive avskrivninger) med de døgnpriser som er lagt til grunn i pasienthotellet (se eget avsnitt pasienthotell). Avskrivningskostnad og FDVU kostnad ligger dermed inne i døgnprisen på 600 kr for pasienthotellet. Samlede investeringer i bygg og årlige avskrivninger for nytt sykehus fremgår av tabell 3.4. Investeringer (Tall i mill. kr) Total Investering Andel St. Olav Kostpris St. Olav Levetid Årlig avskrivning Bygninger fase , Bygninger fase , Sum bygg , Tabell 3.4 Samlede investeringer og årlige avskrivninger for bygg i nytt sykehus. Tabellen viser årlige avskrivninger av bygg i nytt sykehus justert for sykehusets andel av de totale investeringer eksklusiv pasienthotell. 20

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim 26.09.07 Status omstilling i Helse Midt-Norge Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 17. desember Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 10. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010

Høringsnotat Til: Fra: Kopi: Dato: Sak: Sammendrag og konklusjon merkostnadene for Helse Midt-Norge Revisjon ambulanseplan 2010 Høringsnotat Til: Styret og administrasjonen i Helse Midt-Norge Fra: NHO Service Kopi: Dato: 13.04.2011 Sak: Evaluering av dagens ambulansedrift og kostnadsbildet i Helse Midt-Norge NHO Service er den

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG

Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Jan Morten

Detaljer

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 Møtedato: 27. mars 214 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 81 Bodø, 14.3.214 Styresak 38-214 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 21 til 212 samt forventet utvikling i 213

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus

STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5. Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus STYREMØTE 16. juni 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/439 Status IKT-arbeid mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Saken gir en status på fremdrift og utfordringer i forbindelse

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21)

Pris robot (angitt av produsent, dagens eurokurs 8.21) NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Divisjonsdirektør Øyvind Graadal Dato: 22. november 2013 Sak: Innkjøp av operasjonsrobot i SI. Styrets vedtak 03.10.13 Styret i SI gjorde i styremøte

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2009. Styremøte 25. mars 2010

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2009. Styremøte 25. mars 2010 Helse Førde HF Styremøte 25. mars 2010 Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D P.O. Box 6163 Postterminalen NO-5892 Bergen Tel: +47 55 21 30 00 Fax: +47 55 21 30 01 www.ey.no Bergen, 17. mars 2010 Til styre

Detaljer

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen.

Økonomisk konsekvens: Samlet medfører korreksjonen om lag 15,3 millioner kroner i merutgifter for KMF. Alle kommuner berøres av korreksjonen. Korreksjoner i årsavregningen 2012 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 24 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2012. Korreksjon 11 består av to saker. I brev til kommunene og i excel-arket

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste

Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Vi har ikke råd til å la være, - pasientens helsetjeneste Statssekretær Anne Grethe Erlandsen Sykehusbyggkonferansen Trondheim 9. november 2015 Utfordringer Legge til rette

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016

STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5. Ledelsens gjennomgåelse II-2016 STYREMØTE 20. juni 2016 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/01010 Ledelsens gjennomgåelse II-2016 Sammendrag: direktør, gjennomført mai/juni 2016. Områdene med høyest risiko i perioden

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01 ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 113/06 Handlingsplan for fysikalsk medisn, rehabilitering og habilitering i Helse Midt Norge RHF 2005-2010 oppfølging av tidligere styresak, 82/05. Saken behandles i: Styret

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Talegjenkjenning (TGK)

Talegjenkjenning (TGK) Talegjenkjenning (TGK) Forstudie ved SiV TGK - gir det effekten man ønsker oppnå? Hilde Haugerud avd.sjef Kontoravdeling Nøkkeltall Sykehuset i Vestfold Ansatte Omlag 4000 årsverk 5400 ansatte 520 leger

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel)

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 15.november 2010 Fra : Leder av nasjonal styringsgruppe Steinar Marthinsen Dato : 15. november 2010 Saksbehandlende RHF: Helse Sør- Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 64/15 Fremskrivingsprosjektet, et datagrunnlag til bruk i Nasjonal helse og sykehusplan Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/498 Kjell Åsmund Salvesen Kjell Åsmund

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Vedlegg til høringsbrev

Vedlegg til høringsbrev Vedlegg til høringsbrev 1. Prognoser for befolkningsvekst i perioden (rapportens pkt 8.2.1) Rapportens beregninger bygger på SSBs og Oslo kommunes befolkningsframskrivinger fra 2012 og 2014. Det er fra

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering SAKSFREMLEGG Sak 10/12 Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato:

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer