Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006"

Transkript

1 Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006 Nils Petter Bryde, delprosjektleder brann Nødnettprosjektet

2 Veien til vedtak har vært lang Mange interessenter gjør veien frem til vedtak lang DSB, POD, SHDIR Nødetater Behov for løpende å dokumentere kontroll 2

3 Sterkt brukerengasjement fra etatene Leverandørenes svar på 4000 krav til nødnettet ble evaluert av 50 eksperter Evalueringsteam fra brann, politi og helse EADS OY leverer sitt tilbud Nødnettprosjektet er lokalisert i 7. etasje i PST-bygningen i Nydalen

4 Ekspertisen tilknyttet prosjektet Norske og engelske rådgivere Betydelig arbeid med en systematisk gjennomgang av tilbydernes svar på de over spesifiserte krav som nødetatene har utarbeidet Over 50 personer fra etatene, prosjektets ansatte og innleide konsulenter har deltatt i evaluering og forhandling Mest sentrale rådgivere Teleplan AS (teknisk) Mason Communications (UK, teknisk) HolteProsjekt Consulting (prosjektstyring og ledelse) Simonsen (juridisk) PriceWaterhouseCoopers (UK og Norge, finansielt). 4

5 1/ : Offisielt startskudd Pressekonferanse 5

6 St.prp. nr. 30 ( ) i statsråd 1/

7 Bakgrunn for ny proposisjon Vedtak i Nødvendig med ny behandling i Stortinget i 2006 Justis- og politidepartementet har fremforhandlet en kontrakt med Siemens AS om utbygging og drift av nytt digitalt nødnett basert på den europeiske standarden TETRA. Forhandlingsresultatet viser at en landsdekkende utbygging av nødnett i to trinn vil kunne gjennomføres innenfor den totale rammen på 3,6 mrd. kr som ble anslått i 2004, men at det blir en kostnadsforskyvning mellom trinnene slik at en større andel av kostnadene enn opprinnelig antatt kommer i første trinn. Regjeringen ber nå om en endret fullmakt av to årsaker: 1. Forhandlingene for å oppnå en fordelaktig pris for staten tok lenger tid enn forutsatt, og kontrakt kunne derfor ikke inngås i Selv om forhandlingsresultatet viser at en landsdekkende utbygging vil kunne skje innenfor angitt kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner, ligger kostnadene til anskaffelsesprosessen og utbygging av første trinn høyere enn det som ble anslått i

8 Forslaget i proposisjonen Folkets penger Tillit og etterrettelighet avgjørende Fullmakt til å signere kontrakt Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet gis fullmakt til: 1. inngå kontrakt om leveranse av nytt digitalt nødnett for igangsetting av utbygging av et første utbyggingsområde innenfor en kostnadsramme på 900 mill. kroner. Første utbyggingsområde omfatter politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. 2. inngå kontrakt om leveranse for utbygging av resten av landet med forbehold om at landsdekkende utbygging ikke kan igangsettes før evaluering av første trinn er gjennomført og Stortinget eventuelt har vedtatt videre utbygging. 8

9 Leverandørvalg Etter langvarige forhandlinger og omfattende evalueringer av tilbudene fremstod tilbudet fra Siemens AS som totalt sett mest økonomisk fordelaktig for staten. Siemens har omfattende erfaring fra store telekomprosjekter. Siemens-konsernet har vært gjenstand for granskning i forbindelse med IKT-kontrakter i Forsvaret (Dalseideutvalget). Regjeringen har derfor gjennomgått forholdet til Siemens AS og datterselskapet Siemens Business Service AS (SBS). Til tross for at de beskrevne forholdene i Dalseideutvalgets rapport er alvorlige og under etterforsking av Økokrim, har Regjeringen besluttet at Siemens AS ikke avvises som tilbyder i nødnettsaken. Datterselskapet SBS vil ikke ha noen leveranser knyttet til nødnettkontrakten. 9

10 Valgt løsning Det er fremforhandlet en kontrakt som gir leverandøren totalansvar for leveransen av nødnettet og utstyret i nødetatenes kommunikasjonssentraler. Kontrakten inneholder også en langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale. 10 Nødnettet skal baseres på TETRA-teknologi fra Motorola, og nettet er basert på at kjernenettelementer og radiosendere står i en ringstruktur av telelinjer som sikrer svært høy oppetid. Leveransene til de tre nødetatenes kommunikasjonssentraler er basert på utstyr fra det østerrikske firmaet Frequentis GmbH

11 11 Oppbygging av nødnettet

12 Plan for utbygging Fase Politidistriktene Helgeland Gudbrandsdal Nordre Rogaland Østfold Sunnmøre Buskerud Salten Hedmark Vestfold Haugaland Follo Nordmøre (- og 2 Hof&Lardal Romsdal Sunnhordaland kommune) Midtre Vestoppland Telemark Hordaland Oslo Sør-Trøndelag Hålogaland Troms Agder Sogn Romerike Nord-Trøndelag og Fjordane Vest-Finnmark Asker og Bærum Øst-Finnmark Søndre Buskerud (+ Hof&Lardal kommune) Fase Fase Fase Fase Fase 0a KS ABØ Moss JKØ Fase Stavern 1 (2x) Østfold 2009 PDI AMK Østfold Akuttmottak og Legevakt Fredrikstad PDMT og HDO Fase

13 13

14 Evalueringen Test og evaluering gjennomføres så snart det er praktisk mulig, dels tidlig i driftsperioden, dels etter at første utbyggingstrinn er ferdig. Tiltakene gjennomføres slik at det tas hensyn til en effektiv prosjektgjennomføring og som ledd i en prosess som muliggjør rask realisering av et landsdekkende nett uten fordyrende opphold. 14

15 Egenskaper - 1 Ved landsdekkende utbygging vil nødnettets radiosendere/mottakere dekke om lag 80 % av landets areal og nær 100 % av befolkningen. Det vil bli spesielt god dekning i byer og tettsteder, også innendørs. For å kunne benytte nødnettet også ved hendelser i områder der det ikke er mulig å etablere fast dekning, vil det bli anskaffet mobile radiosendere/mottakere som kan fraktes til et skadested med redningshelikopter. Radiodekningen vil kunne forsterkes lokalt ved hjelp av spesialradioer i kjøretøyer. 15

16 Egenskaper Nødnettet er et avlyttingssikkert spesialsamband for kommunikasjon i grupper, men kan også benyttes til én-til-én samband, til å ringe ut av nettet og inn i andre nett (telefonnettet, mobiltelefonnettet, kystradioen, Forsvarets digitale nett osv.). Det er også mulig å kommunisere direkte mellom to eller flere radioer når brukere er utenfor radiosendernes dekningsområde, eller på et skadested med stort behov for helt lokal kommunikasjon. Nødnettet får god kapasitet ved ulykker og i den daglige operative tjenesten.

17 Egenskaper - 3 Utalarmering med to-veis funksjon for bl.a. deltidsbrannfolk og helsepersonell gir mulighet for hurtigere utrykning og riktigere bruk av tilgjengelige ressurser. Egen nødknapp/sikkerhetsalarm til bruk for personell i fare bedrer den personlige sikkerheten. Nødknappen åpner for direkte kommunikasjon med høyeste prioritet til kommunikasjonssentralen i en nødssituasjon. 17

18 Egenskaper - 4 Nødnettet vil kunne brukes i helikopter og fly opptil fot over havet. Nødnettet etableres for å gi dekning på fastlandet, men vil også kunne benyttes i skjærgården og de nære kystområder. I tillegg vil det være mulig å kommunisere mellom kystradioen og nødnettet. 18

19 Egenskaper - 5 Nødnettet vil kunne overføre mye data Dataoverføring gir mulighet for innføring av applikasjoner som kart og posisjonsdata11, trådløs rapportering, databasetilgang og bildeoverføring. 19 I startfasen vil datatjenester ha en overføringsrate på maksimalt 28,8 kb/s. Dataoverføring med hastighet opp til 163 kb/s er tenkt innført i byer, tettsteder og langs europaveier, riksveier og fylkesveier fra 2009.

20 Hva skal et nytt digitalt nødnett gi? Økt sikkerhet og beredskap for hele landet Verneutstyr nr. 1 Bruksområder: 1. Nødetatenes daglige arbeid med ulykker, kriminalitet og sykdom 2. Større hendelser (Rocknes, Åsta, NOKAS...) Et felles samband for kommunikasjon på tvers av geografiske og organisatoriske grenser Et robust samband som fungerer i en krisesituasjon uavhengig av andre telenett Et avlyttingssikkert samband med kritisk funksjonalitet for nød- og beredskapsetater 20

21 Potensielle brukergrupper for nødnett Trafikketater Havnevesen Vegvesen Tollvesen Sivilforsvaret Forsvaret Elforsyning Kjernebrukere Politi Helse Viktige samfunnsmessige tjenester Andre beredskapsbrukere Teknisk etat i kommunene Pleie-og omsorgstjenesten Fengselsvesen Kommunal beredskap Vaktselskaper med spesielt ansvar Oljevern Frivillige hjelpeorganisasjoner Brann 21

22 Nødnettet må ikke forveksles med kommersielle nett En rekke funksjoner skiller nødnettet fra kommersielle nett Nettet må fungere 100% fra dag en 22 Gruppesamtaler med hurtig oppkobling Prioritetsmekanismer Skreddersydde og robuste radioterminaler med spesialisert tilbehør Sikkerhetsalarm på radioterminal (nødknapp) Logging av kommunikasjon Repeatermodus / Gateway radio Direkte kommunikasjon apparat-apparat Kommunikasjonssentraler Luftdekning Større kapasitet på strøm back-up Autonomitet og større grad av redundans i nettet (svitsjer, basestasjoner, transmisjon) Korte feilrettingstider Fall-back basestasjon Avlyttingssikkert (kryptering på luftgrensesnittet og ende til ende) Jammedeteksjon Sikker lokalisering av nettelementer EMP sikring av sentrale nettelementer Større grad av kontroll med personell med tilgang til nettelementer

23 Kommunikasjonssentralløsningene er svært viktig for etatene 110 Brann 112 Helse 113 Politi Ca. 80 store og 250 mindre kommunikasjonssentraler Radio/telefoni håndtering Nødnett / Telefoni Telefonkatalog Amin. av brukere Kommando og kontroll: Intervjuskjema Ressursoversikt Vaktlister Andre tjenester: Kart SMS/SDS Audio/Video Nettstatus Utalarmering e-post Sikkerhetsalarm Databaser Feilrapportering Lydlogg Folkereg./Motorvogn/ Farlig gods /Pasientreg. 23 Lokalt register

24 Terminaler Nødetatene har meldt inn behov for apparater i det nye nødnettet 24

25 Radioterminaler (eksempler fra TETRA-teknologien) GSM 3G telefon 15 cm cm 25

26 Landsdekkende utbygging vil besluttes basert på resultat fra en evaluering Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utbygging Kontraktsfestede tester Prøvedriftsperiode Drift Evaluering Før-måling kostnader Økonomisk analyse Prosjektgjennomføring (org & risiko) Teknologi Før-måling nytte Nytte & bruk Beslutningsprosess 26

27 Skjematisk prosjektplan - nett(1:2) Fase 0 Fase Utbyggingsområdeområde Fase 0A Fase 0B Østfold politidistrikt Follo politidistrikt Oslo politidistrikt Romerike politidistrikt Asker og Bærum politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Design (Generell og detaljert) Implementering med innledende opplæringsaktiviteter i parallell Test og akseptanse med sluttbrukeropplæring i parallell Prøvedriftsperiode Innledende prøvedrift Drift og vedlikehold 27

28 Hvorfor fase 0a og 0b? Grundig test av alle typer K-sentraler og nettverk i fase 0a (Østfold) ABØ Moss JKØ Stavern (2x) Østfold PDI AMK Østfold Akuttmottak og Legevakt Fredrikstad PDMT og HDO Fase 0 (politidistriktene) Østfold Follo Oslo Asker og Bærum Romerike Søndre Buskerud kommune) (+Hof og Lardal Sentraler (typer og antall) Brann (110, skole): 6 Politi (112, skoler mm): 10 Helse: -AMK (113): 4 -AM: 21 -LV: 21 28

29 Opplæring Opplæring blir en kritisk suksessfaktor 110 opplæring i Stavern Leverandøren vil gi opplæring til nøkkelpersoner (superbrukere/instruktører) Nødetatene har ansvar for sluttbrukeropplæring Politi: Oppdrag gitt til Politihøgskolen Opplæringssenter i Stavern er under etablering Brann: Oppdrag gitt til DSBs opplæringsenhet KOM Samarbeid med politiet i Stavern er inngått NBSK tillegges ansvaret Helse: Oppdrag gitt til KoKom 29 En tverretatlig arbeidsgruppe er etablert i regi av nødnettprosjektet for å koordinere opplæringen.

30 Rutiner og sambandsplan Arbeid med sambandsplanen vil starte etter kontraktsinngåelse Nødnettorganisasjonen vil forvalte overordnede retningslinjer for bruk av nødnettet Blålysetatene må utarbeide rutiner for operativ bruk av nødnettet Sambandsplanen blir en nøkkelfaktor: Nummerplan Gruppestruktur Prioritet Gruppe 4 Gruppe 1 & 2 Gruppe 3 30

31 Utalarmering (Callout) Comparative Sizes P Fullt integrert utalarmeringsapplikasjon ikke behov for separat pagingnett Unik løsning for Nødnett kritisk funksjon for brann og helse Applikasjonen omfatter nett, radioterminaler og kontrollrom CONTROL ROOM INFRASTRUCTURE RADIO TERMINAL 6310 (Nokia GSM) Quattrino (Swissphone) THR850 (Nokia TETRA) Current callout terminal Initiates C all-out Terminal acknowledgement W ill com e or W ill not com e Call-out alert message System receipt message U ser receipt message Alert tone User response Incident information Call-out Voice Message or Call-out Text Message Opportunity to respond 31

32 Luftdekning (AGA - AirGroundAir) AGA-nett (Ca 100 basestasjoner) Bakkenett Høye siter TETRA Utfordringer: Høyde (<8000 F) Gjenbruk av frekvenser Koordinering mot naboland Handover Terminaler Lavere siter 32 KS

33 Høyhastighets data (High-speed data) High speed data part of base bid, as opposed to options in the RFP Delivery 2009 Coverage: Densely populated areas and major roads (37% of base stations equipped with TEDS carriers) Dataapplikasjoner forventes å bli viktigere over de neste 20 år økt krav til båndbredde Tjenestekritiske applikasjoner må ha samme tilgjengelighet som taletjenester i Nødnettet offentlige nett ikke egnet Høyhastighetsdata er fremforhandlet som en del av basistilbudet (ikke lenger en opsjon) TEDS TETRA Enhanced Data Service 50 khz carrier med maksimal datahastighet på 157 kb/s Kravet er overføring av 100 Kbyte innen 10 sekunder (80 kb/s) Kjøretøymontert dekning i tett befolkede områder og større veier Dekning kan utvides senere ved anskaffelse av flere TEDS carriere Første kommersielle ordre i verden for TEDS Leveres i

34 Foreslått dekningsplan (mottatt i tilbudet, 98% flatedekning i Østfold ) Fase 0 - Østfold Fase Rødt og oransje er dekning innendørs Blått er utendørs dekning

35 Fredrikstad, Sarpsborg 35 Rødt og oransje er dekning innendørs Blått er utendørs dekning

36 Råde, 36 Rygge Rødt og oransje er dekning innendørs Blått er utendørs dekning

37 37 Moss Rødt og oransje er dekning innendørs Blått er utendørs dekning

38 ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 2007 novdesjanfebma aprma jun jul aug 173 Info brannvesen Østfold 9 dag to 16.1 ti Info Mosseregionen interkommunale 2 dag to 16.1 fr Info Moss 1 da to 16.1 to Info Rygge 1 da fr 17.1 fr Info Sarpsborg brannvesen 1 da ma 20.1 ma Info Fredrikstad brannvesen 1 da ti 21.1 ti Info Halden brannvesen 1 da on 22.1 on Info Rakkestad brannvesen 1 da to 23.1 to Info Marker brannvesen 1 da fr 24.1 fr Info Aremark brannvesen 1 da ma 27.1 ma Info Hvaler brannvesen 1 da ti 28.1 ti Info brannvesen Follo 13 dag to 16.1 ma Info Søndre Follo brannvesen 3 dag to 16.1 ma Frogn 1 da to 16.1 to Ås 1 da fr 17.1 fr Vestby og Son 1 da ma 20.1 ma Info Nordre Follo brannvesen 3 dag ti to Ski 1 da ti 21.1 ti Oppegård 1 da on 22.1 on Enebakk 1 da to 23.1 to Info Nesodden brannvesen 1 da fr 24.1 fr Info Skiptvet brannvesen 1 da ma 27.1 ma Info Trøgstad brannvesen 1 da ti 28.1 ti Info Spydeberg brannvesen 1 da on 29.1 on Info Hobøl brannvesen 1 da to 30.1 to Info Askim brannvesen 1 da fr fr Info Eidsberg brannvesen 1 da ma 04.1 ma

39 ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 66 Demont/mont bilterminaler BV Østfold 20 dage to on Mosseregionen interkommunale brannves 4 dage to ti Moss brannstasjon 2 dag to fr Rygge brannstasjon 2 dag ma ti Sarpsborg brannvesen 3 dag on fr Fredrikstad brannvesen 3 dag ma on Halden brannvesen 2 dag to fr Rakkestad brannvesen 2 dag ma ti Marker brannvesen 2 dag on to Aremark brannvesen 2 dag fr ma Hvaler brannvesen 2 dag ti on Demont/mont bilterminaler BV Follo 28 dage to ma Søndre Follo brannvesen 7 dage to fr Frogn brannstasjon 2 dag to fr Ås brannstasjon 2 dag ma ti Vestby og Son brannstasjon 3 dag on fr Nordre Follo brannvesen 6 dage ma ma Ski brannstasjon 2 dag ma ti Oppegård brannstasjon 2 dag on to Enebakk brannstasjon 2 dag fr ma Nesodden brannvesen 2 dag ti on Skiptvet brannvesen 3 dag to ma Trøgstad brannvesen 2 dag ti on Spydeberg brannvesen 2 dag to fr Hobøl brannvesen 2 dag ma ti Askim brannvesen 2 dag on to Eidsberg brannvesen 2 dag fr ma Praktisk utrulling 110 3,5 dag to ti Utbygging - rekkefølge 2007 nov des jan feb mar apr mai jun jul

40 Opplæring ID Aktivitetsnavn Varighe Start Slutt 108 Opplæring 45,5 da to 16.1 to Forberede 14 da to 16.1 ti Fastsette behov for opplæring 3,5 da to 16.1 ti Avklare plassering av opplæringsinstitusjo 3,5 da to 16.1 ti Gi etatens innspill til leverandørens utvikl 3,5 da ti 21.1 fr Lage opplæringsprogram for etaten 3,5 da ma 27. to Evaluere leverandørens opplæringsprogr 3,5 da to 30.1 ti Avklare praktiske forberedelser til opplær 3,5 da to 30.1 ti Gjennomføre opplæring 31,5 da on 06.1 to Opplæring Superbrukere da on 06.1 to Opplæring brukere 110 (?) 5 da fr 15.1 to Opplæring superbrukere terminaler 4 da fr 15.1 on Opplæring teknisk personell da to 21.1 on Opplæring administrativt 110 3,5 da to 04.0 ti Opplæring brukere Vision Boss (Brannsje 3,5 da ti 09.0 fr Opplæring Vision Vaktlister 3,5 da ma 15.0 to novdesjanfebmaap ma jun jul 40

41 41 Opplæring ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 116 Gjennomføre opplæring 31,5 dag on to Opplæring Superbrukere dag on to Opplæring brukere 110 (?) 5 dag fr to Opplæring superbrukere terminaler 4 dag fr on Opplæring teknisk personell dag to on Opplæring administrativt 110 3,5 dag to ti Opplæring brukere Vision Boss (Brannsjefer/s 3,5 dag ti fr Opplæring Vision Vaktlister 3,5 dag ma to Opplæring sluttbrukere terminaler 6 dage to to Mosseregionen interkommunale brannv 1 da to to Moss 1 da to to Rygge 1 da to to Opplæring Sarpsborg brannvesen 1 da to to Opplæring Fredrikstad brannvesen 1 da to to Opplæring Halden brannvesen 1 da fr fr Opplæring Rakkestad brannvesen 1 da ma ma Opplæring Marker brannvesen 1 da ti ti Opplæring Aremark brannvesen 1 da on on Opplæring Hvaler brannvesen 1 da to to Opplæring brannvesen Follo 3 dage to ma Opplæring Søndre Follo brannvesen 3 dage to ma Frogn 1 da to to Ås 1 da fr fr Vestby og Son 1 da ma ma Opplæring Nordre Follo brannvesen 3 dage to ma Ski 1 da to to Oppegård 1 da fr fr Enebakk 1 da ma ma Opplæring Nesodden brannvesen 1 da to to Opplæring Skiptvet brannvesen 1 da to to Opplæring Trøgstad brannvesen 1 da to to Opplæring Spydeberg brannvesen 1 da to to Opplæring Hobøl brannvesen 1 da to to Opplæring Askim brannvesen 1 da to to Opplæring Eidsberg brannvesen 1 da to to des jan feb marapr ma jun jul augsep

42 Tidplan for fase 0A Utbygging Østfold Fase 0A 0B Østfold: Serviceområde Politidistrikt Follo Østfold Oslo Asker og Bærum Romerike Søndre Buskerud Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Design (generelt og spesifikt) Implementering, FAT og leverandørtilført opplæring Installasjon, test og aksept + etatsvis sluttbrukeropplæring Første prøveperiode, fase 0A Prøvedriftsperiode, fase 0 Evalueringsperiode Dekning: Januar - mars: Design av deknings- og utbyggingsplan April - mai: Bygging Juni - august: Test og aksept September ->: Prøvedrift November 15. Skarp drift + implementering starter. 42

43 Nivåer i implementering 43 DSB Overordnet styring og koordinering Brann 110-sentraler Regional ledelse og innføring Teknisk fagkompetanse Regionalt opplæringsansvar Kommuner Innføring og opplæring i eget brannvesen

44 Aktører i mottaksapparat Deltakere i evalueringsteam sikrer kompetansepersoner i alle 110-regioner i utbygningsfase 0. 2 lokale prosjektledere fra etaten vil bidra til god dialog og koordinering mellom utbygger og kommunene. Teknisk fagperson ved 110-sentraler. En positiv holdning i brannvesen og 110- sentraler til nytt Nødnett. 44

45 Utfordringer Krevende å skape forståelse for prosjektets særegenhet Mange grenseflater - sikre at mottaksapparatet er forberedt Motivere etatene til å ta i bruk nettet Forventningsstyring Utnyttelse av de nye mulighetene nettet gir avgjørende suksessfaktor - innføring av nødnettet må føre til økt samhandling mellom nødetatene Vellykket utbygging av første byggetrinn Holde budsjetter og tidsfrister Få tilstrekkelige bevilgninger i tide 45

46 Forventninger til brannvesen Oppnevne : Implementeringsansvarlig i brannvesenet Teknisk ansvarlig, ut- inn montering i biler m.m. 2 superbrukere, opplæring av mannskaper Budsjettere med utmontering av eks utstyr, og sette av midler til mottak. Bidra til at vi får dette til innen brann og redning Ta utstyret i bruk 46

47 Informasjon Oppdaterte hjemmesider DSB og Nodnett Artikler i hver nummer av Brannmannen. NBLF engasjeres. 110-konferanse. 110-forum. Brannsjefskonferanse. Nødnett integreres i all opplæring ved NBSK 47

48

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Nytt Nødnett Erfaringer så langt.. Steinar Olsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet Innhold Formål og status Erfaringer Nasjonal utbygging 2 Nødnett Norges største IKT-prosjekt Stortinget vedtok 18. desember

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar CTIF Nordisk møte Asker 12.01.2012 1 Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle FORF Seminar 2005 19. november 2005 Tor Helge Lyngstøl Prosjektleder nødnettprosjektet Visjon Et felles digitalt samband for nød- og beredskapsetater skal bidra

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse

Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse Nødnett Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. mars 2013 DSBs Brannvesenkonferanse DNKs plass i forvaltningen Regjeringen STAT JD.. HOD.. PDMT POD pdi pdi pdi PST DNK BDO DSB Hdir HDO

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf. 33412610 «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET. Separate rettssubjekter (IKS / AS)

FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET. Separate rettssubjekter (IKS / AS) FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET.011, Separate rettssubjekter (IKS / AS) org.nr. 9 52 & (Fullrnaktsgiver) gir med dette Direktoratet for nødkommunikasjon fullmakt

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr.

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr. September 2008 Alarmsentral Brann Øst i gang med nytt nødnett Nå er overgangen til ny teknologi godt i gang ved den første alarmsentralen for brannvesenene. Installasjonen av utstyr er godt i gang ved

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

Innst. S. nr. 104. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Innst. S. nr. 104. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 30 (2006-2007) Innst. S. nr. 104 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 30 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om igangsettelse av første

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING NATIONAL POLICE DIRECTORATE NATIONAL POLICE DIRECTORATE Viktige prosjekter, dokumenter og tiltak i 2013 Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Innstillingen fra KKK Stortingsmelding Samfunnssikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering

Detaljer

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Siden juni 2010 har Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo Brann-og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen gått over i skarp drift med telefonhåndteringssystemet ICCS og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015

Nødnett i et nasjonalt perspektiv. Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Nødnett i et nasjonalt perspektiv Jostein Hesthammer, Markedsdirektør Direktoratet for nødkommunikasjon 5. Februar 2015 Tema Status - utbygging Bruk og (nye) brukere Større hendelser og kriser Teknikken

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene?

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Finn Mørch Andersen Oslo 8. desember 2011 St. meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning Hva sa regjeringen? Regjeringen

Detaljer

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september 2016 Redningskonferansen Forventninger til Nødnett i fremtiden Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nasjonal infrastruktur

Detaljer

Nyhetsbrev. Februar 2014 NØDNETT ISSN BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev. Februar 2014 NØDNETT ISSN BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Februar 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Fra åpningen av Nødnett på Elverum 19.februar med brannsjef Nils Erik Haagenrud. Foto: Foto: DNK Det har vært en travel start på 2014

Detaljer

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nødnett - status Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012 Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nye tilleggsopplysninger (pr 15 januar) Siden fordraget ble holdt

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak

Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Nødnett og samhandling kommunehelse og helseføretak Toppleiarforum Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF Sept. 2014 Dagens tema: Målsettingar og gevinstar Org av prosjektet i Helse Vest

Detaljer

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak

Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Nødnett og samhandling kommune og helseføretak Helse Bergen Terje Olav Øen Regional prosjektleiar Helse Vest RHF 21. jan. 2016 Overordna mål St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2004-2005) og St.prp. nr. 30 (2006-2007)

Detaljer

Nytt digitalt nødnett behov for fullmakter fra kommunene

Nytt digitalt nødnett behov for fullmakter fra kommunene DTektoratet for nødkommunikasjon Likelydende til alle landets kommuner v/rådmannen Deres referanse: Vår referanse: Dato: 08/232-5-VEKA 08.03.2011 Nytt digitalt nødnett behov for fullmakter fra kommunene

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005.

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005. Side 1 NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations Det Kongelige Justis- og politidepartement Postboks

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN RESSURSANALYSE 2015 UTGIFTER OG BEMANNING I POLITI- OG LENSMANNSETATEN Innhold Figur 3.1 Regnskapsførte utgifter i politi- og lensmannsetaten. Nominelle tall. Tall i mill. kroner. 2006 2015 Figur 3.2 Driftsutgifter

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene August 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012. Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012. Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012 Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud Spørsmål:

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3 KURSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3 4. Kursets hovedmål 3 5. Kursets oppbygging 4 6. Hovedområder

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 83 ( )

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 83 ( ) Innst. S. nr. 346 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 83 (2008 2009) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om fullmakt for Kongen

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Leverandøren av nødnettet, Nokia Siemens Networks (NSN), leverte i begynnelsen av mai nye planer for nødnettprosjektet etter å ha gjennomført replanleggingsaktiviteter.

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett

Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Velkommen til informasjonsmøte om Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig, Direktoratet for nødkommunikasjon Hva er Nødnett hvorfor bruke Nødnett? Tema Kort tilbakeblikk og funksjoner i Nødnett som letter

Detaljer

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør

Nødnett og samhandling i praksis. Steinar Olsen avdelingsdirektør Nødnett og samhandling i praksis Steinar Olsen avdelingsdirektør HDO Kundeforum 2015 Nødnett Radionettverk basert på ETSI-standarden Tetra (TErrestrial Trunked RAdio) Drift- og vedlikeholdssystem Infrastruktur

Detaljer

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess!

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! BRANNVESENKONFERANSEN 2017 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS/Leder 110-Forum -et spørsmål om prosess!

Detaljer

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten Nødmeldetjenesten Noen (u)mulige muligheter Fra 112-rapporten 1 Fra 112-rapporten Fra 112-rapporten 2 Brannmannen - Nr 5 2002 Kampen om 110-sentralene Lokaliseringsdebatten har allerede startet etter at

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett

Et nytt landsdekkende Nødnett Et nytt landsdekkende Nødnett Sikker kommunikasjon når det gjelder Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Rica Seilet Hotel, 15. mai 2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/direktør

Detaljer

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell.

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell. Desember 2008 Test av talegarnityr og PTT-knapp i Sverige DSB ble invitert av Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge i Sverige til å delta på en test av talegarnityr til røykdykkerterminaler

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Brann- og redningsvesenet

Brann- og redningsvesenet Brann- og redningsvesenet Brann og redning 2012 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 19.09.2012 1 Sentralt og styrende Brannsikkerhetsmeldingen - nr 35 2012:4 Trygg hjemme 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer

Detaljer

Nye brukergrupper i Nødnett

Nye brukergrupper i Nødnett Nye brukergrupper i Nødnett Frokostmøte, Oslo 18.09.2014 Markedsdirektør Jostein Hesthammer Veien videre med Nødnett - bedre beredskap er drivkraften Alle organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Hordaland 17.1.2014 Tema Om Nødnett Dekning Status i utbyggingen og fase 3 Robusthet i

Detaljer

Nødnettdagene 2014 04.04.2014

Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Nødnettdagene 2014 04.04.2014 Den viktige opplæringen Opplæring generelt Opplæring i Nødnett Helse Brann Politi Opplæring Opplæring Teach vs learn #nødnett Hva betyr læring? «Læring = varig endring av

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nordland 05.03.2014 Hva i all verden er Nødnett? 1000

Detaljer

Brannvesenkonferansen 2013

Brannvesenkonferansen 2013 Brannvesenkonferansen 2013 Ulf Sandvik Fungerende prosjektleder Nødnettprosjektet DSB 1 Styrende Stortingets vedtak om Nødnett, st.prp.nr.30 (2006-2007) og st.prp.100 S (2010-2011) Vedtak om landsdekkende

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Møte med ordførere på Nesbyen 25. mai 2012 Hans Kristian Madsen konst. avdelingsdirektør Avdeling for brann og redning DSB 1 Dagens sambandsutstyr må skiftes

Detaljer

Behovsforespørsel tekniske ressurser og testledere:

Behovsforespørsel tekniske ressurser og testledere: Behovsforespørsel tekniske ressurser og testledere: Det er behov for 1) Tekniske ressurser og 2) Testledere. 1) Behovsforespørsel tekniske ressurser. Prosjekt Nødnett Helse har behov for tekniske ressurser

Detaljer

Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan?

Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan? Dataoverføring i Nødnett - hvorfor og hvordan? Knut Baltzersen Fungerende avdelingsdirektør Teknologi- og tjenesteutvikling Direktoratet for nødkommunikasjon Fremtiden er multimedial! Et tenkt scenario

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes?

Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester. Hvordan kan Nødnett brukes? Samhandling mellom Sykehuset Østfold og kommunen innen prehospital tjenester Hvordan kan Nødnett brukes? Medisinsk nødmeldetjeneste Med medisinsk nødmeldetjeneste menes et landsdekkende, organisatorisk

Detaljer

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Fylkesberedskapsrådet Østfold 06.04.17 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS Dagens agenda Brann- og redningstjenesten

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 Drift

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Hvorfor toppkontroll?

Hvorfor toppkontroll? 1 Hvorfor toppkontroll? Hafslund i dag Varme og Infrastruktur Tekniske Tjenester Marked Venture Kraftproduksjon, nettdrift, fjernvarme, bredbånd og eiendom. Entreprenør, installasjon, el-sikkerhet, sikkerhet

Detaljer

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Informasjon om Nødnett Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Versjon 1.0-14.04.2016 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Teknisk beskrivelse av Nødnett... 6 2.1. Kjernenett... 7 2.2. Radio- og transmisjonsnettet...

Detaljer

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett, status og veien videre Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stortinget

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Evaluering i konfliktsoner Harald Baldersheim

Evaluering i konfliktsoner Harald Baldersheim Patnerforum 27. april 2011 Evaluering i konfliktsoner Harald Baldersheim LEGITIMITETSPROBLEMET i evalueringsforsking Gjeld forholdet mellom kunnskap og makt i ei omverd prega av interesseog verdipluralisme

Detaljer

helse Fakta om Nødnett-leveransen

helse Fakta om Nødnett-leveransen helse Fakta om Nødnett-leveransen 1 2 Nødnettet Innføringen av nytt nødnett innebærer at dagens Helse radionett fases ut. Nødnett er fellesbetegnelsen på den nye digitale sambands løsningen for brann,

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer Nødnett innføring Innhold Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer 2 Nødnettleveransen 3 Utbyggingstrinn Trinn Fase Politidistrikt 1 Fase 0 Helse Sør-Øst RHF (1) Østfold, Oslo/Akershus,

Detaljer

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL

Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon. @LarsOttoL Nye brukere og Nødnett Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon @LarsOttoL Forberedelser til å håndtere «Nye brukergrupper» Nødetatene har betydelige ressurser satt av i sine

Detaljer