Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006"

Transkript

1 Digitalt nødnett i Norge Planer og fremdrift for fase 0 Hankø 8.desember 2006 Nils Petter Bryde, delprosjektleder brann Nødnettprosjektet

2 Veien til vedtak har vært lang Mange interessenter gjør veien frem til vedtak lang DSB, POD, SHDIR Nødetater Behov for løpende å dokumentere kontroll 2

3 Sterkt brukerengasjement fra etatene Leverandørenes svar på 4000 krav til nødnettet ble evaluert av 50 eksperter Evalueringsteam fra brann, politi og helse EADS OY leverer sitt tilbud Nødnettprosjektet er lokalisert i 7. etasje i PST-bygningen i Nydalen

4 Ekspertisen tilknyttet prosjektet Norske og engelske rådgivere Betydelig arbeid med en systematisk gjennomgang av tilbydernes svar på de over spesifiserte krav som nødetatene har utarbeidet Over 50 personer fra etatene, prosjektets ansatte og innleide konsulenter har deltatt i evaluering og forhandling Mest sentrale rådgivere Teleplan AS (teknisk) Mason Communications (UK, teknisk) HolteProsjekt Consulting (prosjektstyring og ledelse) Simonsen (juridisk) PriceWaterhouseCoopers (UK og Norge, finansielt). 4

5 1/ : Offisielt startskudd Pressekonferanse 5

6 St.prp. nr. 30 ( ) i statsråd 1/

7 Bakgrunn for ny proposisjon Vedtak i Nødvendig med ny behandling i Stortinget i 2006 Justis- og politidepartementet har fremforhandlet en kontrakt med Siemens AS om utbygging og drift av nytt digitalt nødnett basert på den europeiske standarden TETRA. Forhandlingsresultatet viser at en landsdekkende utbygging av nødnett i to trinn vil kunne gjennomføres innenfor den totale rammen på 3,6 mrd. kr som ble anslått i 2004, men at det blir en kostnadsforskyvning mellom trinnene slik at en større andel av kostnadene enn opprinnelig antatt kommer i første trinn. Regjeringen ber nå om en endret fullmakt av to årsaker: 1. Forhandlingene for å oppnå en fordelaktig pris for staten tok lenger tid enn forutsatt, og kontrakt kunne derfor ikke inngås i Selv om forhandlingsresultatet viser at en landsdekkende utbygging vil kunne skje innenfor angitt kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner, ligger kostnadene til anskaffelsesprosessen og utbygging av første trinn høyere enn det som ble anslått i

8 Forslaget i proposisjonen Folkets penger Tillit og etterrettelighet avgjørende Fullmakt til å signere kontrakt Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet gis fullmakt til: 1. inngå kontrakt om leveranse av nytt digitalt nødnett for igangsetting av utbygging av et første utbyggingsområde innenfor en kostnadsramme på 900 mill. kroner. Første utbyggingsområde omfatter politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. 2. inngå kontrakt om leveranse for utbygging av resten av landet med forbehold om at landsdekkende utbygging ikke kan igangsettes før evaluering av første trinn er gjennomført og Stortinget eventuelt har vedtatt videre utbygging. 8

9 Leverandørvalg Etter langvarige forhandlinger og omfattende evalueringer av tilbudene fremstod tilbudet fra Siemens AS som totalt sett mest økonomisk fordelaktig for staten. Siemens har omfattende erfaring fra store telekomprosjekter. Siemens-konsernet har vært gjenstand for granskning i forbindelse med IKT-kontrakter i Forsvaret (Dalseideutvalget). Regjeringen har derfor gjennomgått forholdet til Siemens AS og datterselskapet Siemens Business Service AS (SBS). Til tross for at de beskrevne forholdene i Dalseideutvalgets rapport er alvorlige og under etterforsking av Økokrim, har Regjeringen besluttet at Siemens AS ikke avvises som tilbyder i nødnettsaken. Datterselskapet SBS vil ikke ha noen leveranser knyttet til nødnettkontrakten. 9

10 Valgt løsning Det er fremforhandlet en kontrakt som gir leverandøren totalansvar for leveransen av nødnettet og utstyret i nødetatenes kommunikasjonssentraler. Kontrakten inneholder også en langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale. 10 Nødnettet skal baseres på TETRA-teknologi fra Motorola, og nettet er basert på at kjernenettelementer og radiosendere står i en ringstruktur av telelinjer som sikrer svært høy oppetid. Leveransene til de tre nødetatenes kommunikasjonssentraler er basert på utstyr fra det østerrikske firmaet Frequentis GmbH

11 11 Oppbygging av nødnettet

12 Plan for utbygging Fase Politidistriktene Helgeland Gudbrandsdal Nordre Rogaland Østfold Sunnmøre Buskerud Salten Hedmark Vestfold Haugaland Follo Nordmøre (- og 2 Hof&Lardal Romsdal Sunnhordaland kommune) Midtre Vestoppland Telemark Hordaland Oslo Sør-Trøndelag Hålogaland Troms Agder Sogn Romerike Nord-Trøndelag og Fjordane Vest-Finnmark Asker og Bærum Øst-Finnmark Søndre Buskerud (+ Hof&Lardal kommune) Fase Fase Fase Fase Fase 0a KS ABØ Moss JKØ Fase Stavern 1 (2x) Østfold 2009 PDI AMK Østfold Akuttmottak og Legevakt Fredrikstad PDMT og HDO Fase

13 13

14 Evalueringen Test og evaluering gjennomføres så snart det er praktisk mulig, dels tidlig i driftsperioden, dels etter at første utbyggingstrinn er ferdig. Tiltakene gjennomføres slik at det tas hensyn til en effektiv prosjektgjennomføring og som ledd i en prosess som muliggjør rask realisering av et landsdekkende nett uten fordyrende opphold. 14

15 Egenskaper - 1 Ved landsdekkende utbygging vil nødnettets radiosendere/mottakere dekke om lag 80 % av landets areal og nær 100 % av befolkningen. Det vil bli spesielt god dekning i byer og tettsteder, også innendørs. For å kunne benytte nødnettet også ved hendelser i områder der det ikke er mulig å etablere fast dekning, vil det bli anskaffet mobile radiosendere/mottakere som kan fraktes til et skadested med redningshelikopter. Radiodekningen vil kunne forsterkes lokalt ved hjelp av spesialradioer i kjøretøyer. 15

16 Egenskaper Nødnettet er et avlyttingssikkert spesialsamband for kommunikasjon i grupper, men kan også benyttes til én-til-én samband, til å ringe ut av nettet og inn i andre nett (telefonnettet, mobiltelefonnettet, kystradioen, Forsvarets digitale nett osv.). Det er også mulig å kommunisere direkte mellom to eller flere radioer når brukere er utenfor radiosendernes dekningsområde, eller på et skadested med stort behov for helt lokal kommunikasjon. Nødnettet får god kapasitet ved ulykker og i den daglige operative tjenesten.

17 Egenskaper - 3 Utalarmering med to-veis funksjon for bl.a. deltidsbrannfolk og helsepersonell gir mulighet for hurtigere utrykning og riktigere bruk av tilgjengelige ressurser. Egen nødknapp/sikkerhetsalarm til bruk for personell i fare bedrer den personlige sikkerheten. Nødknappen åpner for direkte kommunikasjon med høyeste prioritet til kommunikasjonssentralen i en nødssituasjon. 17

18 Egenskaper - 4 Nødnettet vil kunne brukes i helikopter og fly opptil fot over havet. Nødnettet etableres for å gi dekning på fastlandet, men vil også kunne benyttes i skjærgården og de nære kystområder. I tillegg vil det være mulig å kommunisere mellom kystradioen og nødnettet. 18

19 Egenskaper - 5 Nødnettet vil kunne overføre mye data Dataoverføring gir mulighet for innføring av applikasjoner som kart og posisjonsdata11, trådløs rapportering, databasetilgang og bildeoverføring. 19 I startfasen vil datatjenester ha en overføringsrate på maksimalt 28,8 kb/s. Dataoverføring med hastighet opp til 163 kb/s er tenkt innført i byer, tettsteder og langs europaveier, riksveier og fylkesveier fra 2009.

20 Hva skal et nytt digitalt nødnett gi? Økt sikkerhet og beredskap for hele landet Verneutstyr nr. 1 Bruksområder: 1. Nødetatenes daglige arbeid med ulykker, kriminalitet og sykdom 2. Større hendelser (Rocknes, Åsta, NOKAS...) Et felles samband for kommunikasjon på tvers av geografiske og organisatoriske grenser Et robust samband som fungerer i en krisesituasjon uavhengig av andre telenett Et avlyttingssikkert samband med kritisk funksjonalitet for nød- og beredskapsetater 20

21 Potensielle brukergrupper for nødnett Trafikketater Havnevesen Vegvesen Tollvesen Sivilforsvaret Forsvaret Elforsyning Kjernebrukere Politi Helse Viktige samfunnsmessige tjenester Andre beredskapsbrukere Teknisk etat i kommunene Pleie-og omsorgstjenesten Fengselsvesen Kommunal beredskap Vaktselskaper med spesielt ansvar Oljevern Frivillige hjelpeorganisasjoner Brann 21

22 Nødnettet må ikke forveksles med kommersielle nett En rekke funksjoner skiller nødnettet fra kommersielle nett Nettet må fungere 100% fra dag en 22 Gruppesamtaler med hurtig oppkobling Prioritetsmekanismer Skreddersydde og robuste radioterminaler med spesialisert tilbehør Sikkerhetsalarm på radioterminal (nødknapp) Logging av kommunikasjon Repeatermodus / Gateway radio Direkte kommunikasjon apparat-apparat Kommunikasjonssentraler Luftdekning Større kapasitet på strøm back-up Autonomitet og større grad av redundans i nettet (svitsjer, basestasjoner, transmisjon) Korte feilrettingstider Fall-back basestasjon Avlyttingssikkert (kryptering på luftgrensesnittet og ende til ende) Jammedeteksjon Sikker lokalisering av nettelementer EMP sikring av sentrale nettelementer Større grad av kontroll med personell med tilgang til nettelementer

23 Kommunikasjonssentralløsningene er svært viktig for etatene 110 Brann 112 Helse 113 Politi Ca. 80 store og 250 mindre kommunikasjonssentraler Radio/telefoni håndtering Nødnett / Telefoni Telefonkatalog Amin. av brukere Kommando og kontroll: Intervjuskjema Ressursoversikt Vaktlister Andre tjenester: Kart SMS/SDS Audio/Video Nettstatus Utalarmering e-post Sikkerhetsalarm Databaser Feilrapportering Lydlogg Folkereg./Motorvogn/ Farlig gods /Pasientreg. 23 Lokalt register

24 Terminaler Nødetatene har meldt inn behov for apparater i det nye nødnettet 24

25 Radioterminaler (eksempler fra TETRA-teknologien) GSM 3G telefon 15 cm cm 25

26 Landsdekkende utbygging vil besluttes basert på resultat fra en evaluering Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utbygging Kontraktsfestede tester Prøvedriftsperiode Drift Evaluering Før-måling kostnader Økonomisk analyse Prosjektgjennomføring (org & risiko) Teknologi Før-måling nytte Nytte & bruk Beslutningsprosess 26

27 Skjematisk prosjektplan - nett(1:2) Fase 0 Fase Utbyggingsområdeområde Fase 0A Fase 0B Østfold politidistrikt Follo politidistrikt Oslo politidistrikt Romerike politidistrikt Asker og Bærum politidistrikt Søndre Buskerud politidistrikt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Design (Generell og detaljert) Implementering med innledende opplæringsaktiviteter i parallell Test og akseptanse med sluttbrukeropplæring i parallell Prøvedriftsperiode Innledende prøvedrift Drift og vedlikehold 27

28 Hvorfor fase 0a og 0b? Grundig test av alle typer K-sentraler og nettverk i fase 0a (Østfold) ABØ Moss JKØ Stavern (2x) Østfold PDI AMK Østfold Akuttmottak og Legevakt Fredrikstad PDMT og HDO Fase 0 (politidistriktene) Østfold Follo Oslo Asker og Bærum Romerike Søndre Buskerud kommune) (+Hof og Lardal Sentraler (typer og antall) Brann (110, skole): 6 Politi (112, skoler mm): 10 Helse: -AMK (113): 4 -AM: 21 -LV: 21 28

29 Opplæring Opplæring blir en kritisk suksessfaktor 110 opplæring i Stavern Leverandøren vil gi opplæring til nøkkelpersoner (superbrukere/instruktører) Nødetatene har ansvar for sluttbrukeropplæring Politi: Oppdrag gitt til Politihøgskolen Opplæringssenter i Stavern er under etablering Brann: Oppdrag gitt til DSBs opplæringsenhet KOM Samarbeid med politiet i Stavern er inngått NBSK tillegges ansvaret Helse: Oppdrag gitt til KoKom 29 En tverretatlig arbeidsgruppe er etablert i regi av nødnettprosjektet for å koordinere opplæringen.

30 Rutiner og sambandsplan Arbeid med sambandsplanen vil starte etter kontraktsinngåelse Nødnettorganisasjonen vil forvalte overordnede retningslinjer for bruk av nødnettet Blålysetatene må utarbeide rutiner for operativ bruk av nødnettet Sambandsplanen blir en nøkkelfaktor: Nummerplan Gruppestruktur Prioritet Gruppe 4 Gruppe 1 & 2 Gruppe 3 30

31 Utalarmering (Callout) Comparative Sizes P Fullt integrert utalarmeringsapplikasjon ikke behov for separat pagingnett Unik løsning for Nødnett kritisk funksjon for brann og helse Applikasjonen omfatter nett, radioterminaler og kontrollrom CONTROL ROOM INFRASTRUCTURE RADIO TERMINAL 6310 (Nokia GSM) Quattrino (Swissphone) THR850 (Nokia TETRA) Current callout terminal Initiates C all-out Terminal acknowledgement W ill com e or W ill not com e Call-out alert message System receipt message U ser receipt message Alert tone User response Incident information Call-out Voice Message or Call-out Text Message Opportunity to respond 31

32 Luftdekning (AGA - AirGroundAir) AGA-nett (Ca 100 basestasjoner) Bakkenett Høye siter TETRA Utfordringer: Høyde (<8000 F) Gjenbruk av frekvenser Koordinering mot naboland Handover Terminaler Lavere siter 32 KS

33 Høyhastighets data (High-speed data) High speed data part of base bid, as opposed to options in the RFP Delivery 2009 Coverage: Densely populated areas and major roads (37% of base stations equipped with TEDS carriers) Dataapplikasjoner forventes å bli viktigere over de neste 20 år økt krav til båndbredde Tjenestekritiske applikasjoner må ha samme tilgjengelighet som taletjenester i Nødnettet offentlige nett ikke egnet Høyhastighetsdata er fremforhandlet som en del av basistilbudet (ikke lenger en opsjon) TEDS TETRA Enhanced Data Service 50 khz carrier med maksimal datahastighet på 157 kb/s Kravet er overføring av 100 Kbyte innen 10 sekunder (80 kb/s) Kjøretøymontert dekning i tett befolkede områder og større veier Dekning kan utvides senere ved anskaffelse av flere TEDS carriere Første kommersielle ordre i verden for TEDS Leveres i

34 Foreslått dekningsplan (mottatt i tilbudet, 98% flatedekning i Østfold ) Fase 0 - Østfold Fase Rødt og oransje er dekning innendørs Blått er utendørs dekning

35 Fredrikstad, Sarpsborg 35 Rødt og oransje er dekning innendørs Blått er utendørs dekning

36 Råde, 36 Rygge Rødt og oransje er dekning innendørs Blått er utendørs dekning

37 37 Moss Rødt og oransje er dekning innendørs Blått er utendørs dekning

38 ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 2007 novdesjanfebma aprma jun jul aug 173 Info brannvesen Østfold 9 dag to 16.1 ti Info Mosseregionen interkommunale 2 dag to 16.1 fr Info Moss 1 da to 16.1 to Info Rygge 1 da fr 17.1 fr Info Sarpsborg brannvesen 1 da ma 20.1 ma Info Fredrikstad brannvesen 1 da ti 21.1 ti Info Halden brannvesen 1 da on 22.1 on Info Rakkestad brannvesen 1 da to 23.1 to Info Marker brannvesen 1 da fr 24.1 fr Info Aremark brannvesen 1 da ma 27.1 ma Info Hvaler brannvesen 1 da ti 28.1 ti Info brannvesen Follo 13 dag to 16.1 ma Info Søndre Follo brannvesen 3 dag to 16.1 ma Frogn 1 da to 16.1 to Ås 1 da fr 17.1 fr Vestby og Son 1 da ma 20.1 ma Info Nordre Follo brannvesen 3 dag ti to Ski 1 da ti 21.1 ti Oppegård 1 da on 22.1 on Enebakk 1 da to 23.1 to Info Nesodden brannvesen 1 da fr 24.1 fr Info Skiptvet brannvesen 1 da ma 27.1 ma Info Trøgstad brannvesen 1 da ti 28.1 ti Info Spydeberg brannvesen 1 da on 29.1 on Info Hobøl brannvesen 1 da to 30.1 to Info Askim brannvesen 1 da fr fr Info Eidsberg brannvesen 1 da ma 04.1 ma

39 ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 66 Demont/mont bilterminaler BV Østfold 20 dage to on Mosseregionen interkommunale brannves 4 dage to ti Moss brannstasjon 2 dag to fr Rygge brannstasjon 2 dag ma ti Sarpsborg brannvesen 3 dag on fr Fredrikstad brannvesen 3 dag ma on Halden brannvesen 2 dag to fr Rakkestad brannvesen 2 dag ma ti Marker brannvesen 2 dag on to Aremark brannvesen 2 dag fr ma Hvaler brannvesen 2 dag ti on Demont/mont bilterminaler BV Follo 28 dage to ma Søndre Follo brannvesen 7 dage to fr Frogn brannstasjon 2 dag to fr Ås brannstasjon 2 dag ma ti Vestby og Son brannstasjon 3 dag on fr Nordre Follo brannvesen 6 dage ma ma Ski brannstasjon 2 dag ma ti Oppegård brannstasjon 2 dag on to Enebakk brannstasjon 2 dag fr ma Nesodden brannvesen 2 dag ti on Skiptvet brannvesen 3 dag to ma Trøgstad brannvesen 2 dag ti on Spydeberg brannvesen 2 dag to fr Hobøl brannvesen 2 dag ma ti Askim brannvesen 2 dag on to Eidsberg brannvesen 2 dag fr ma Praktisk utrulling 110 3,5 dag to ti Utbygging - rekkefølge 2007 nov des jan feb mar apr mai jun jul

40 Opplæring ID Aktivitetsnavn Varighe Start Slutt 108 Opplæring 45,5 da to 16.1 to Forberede 14 da to 16.1 ti Fastsette behov for opplæring 3,5 da to 16.1 ti Avklare plassering av opplæringsinstitusjo 3,5 da to 16.1 ti Gi etatens innspill til leverandørens utvikl 3,5 da ti 21.1 fr Lage opplæringsprogram for etaten 3,5 da ma 27. to Evaluere leverandørens opplæringsprogr 3,5 da to 30.1 ti Avklare praktiske forberedelser til opplær 3,5 da to 30.1 ti Gjennomføre opplæring 31,5 da on 06.1 to Opplæring Superbrukere da on 06.1 to Opplæring brukere 110 (?) 5 da fr 15.1 to Opplæring superbrukere terminaler 4 da fr 15.1 on Opplæring teknisk personell da to 21.1 on Opplæring administrativt 110 3,5 da to 04.0 ti Opplæring brukere Vision Boss (Brannsje 3,5 da ti 09.0 fr Opplæring Vision Vaktlister 3,5 da ma 15.0 to novdesjanfebmaap ma jun jul 40

41 41 Opplæring ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt 116 Gjennomføre opplæring 31,5 dag on to Opplæring Superbrukere dag on to Opplæring brukere 110 (?) 5 dag fr to Opplæring superbrukere terminaler 4 dag fr on Opplæring teknisk personell dag to on Opplæring administrativt 110 3,5 dag to ti Opplæring brukere Vision Boss (Brannsjefer/s 3,5 dag ti fr Opplæring Vision Vaktlister 3,5 dag ma to Opplæring sluttbrukere terminaler 6 dage to to Mosseregionen interkommunale brannv 1 da to to Moss 1 da to to Rygge 1 da to to Opplæring Sarpsborg brannvesen 1 da to to Opplæring Fredrikstad brannvesen 1 da to to Opplæring Halden brannvesen 1 da fr fr Opplæring Rakkestad brannvesen 1 da ma ma Opplæring Marker brannvesen 1 da ti ti Opplæring Aremark brannvesen 1 da on on Opplæring Hvaler brannvesen 1 da to to Opplæring brannvesen Follo 3 dage to ma Opplæring Søndre Follo brannvesen 3 dage to ma Frogn 1 da to to Ås 1 da fr fr Vestby og Son 1 da ma ma Opplæring Nordre Follo brannvesen 3 dage to ma Ski 1 da to to Oppegård 1 da fr fr Enebakk 1 da ma ma Opplæring Nesodden brannvesen 1 da to to Opplæring Skiptvet brannvesen 1 da to to Opplæring Trøgstad brannvesen 1 da to to Opplæring Spydeberg brannvesen 1 da to to Opplæring Hobøl brannvesen 1 da to to Opplæring Askim brannvesen 1 da to to Opplæring Eidsberg brannvesen 1 da to to des jan feb marapr ma jun jul augsep

42 Tidplan for fase 0A Utbygging Østfold Fase 0A 0B Østfold: Serviceområde Politidistrikt Follo Østfold Oslo Asker og Bærum Romerike Søndre Buskerud Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Design (generelt og spesifikt) Implementering, FAT og leverandørtilført opplæring Installasjon, test og aksept + etatsvis sluttbrukeropplæring Første prøveperiode, fase 0A Prøvedriftsperiode, fase 0 Evalueringsperiode Dekning: Januar - mars: Design av deknings- og utbyggingsplan April - mai: Bygging Juni - august: Test og aksept September ->: Prøvedrift November 15. Skarp drift + implementering starter. 42

43 Nivåer i implementering 43 DSB Overordnet styring og koordinering Brann 110-sentraler Regional ledelse og innføring Teknisk fagkompetanse Regionalt opplæringsansvar Kommuner Innføring og opplæring i eget brannvesen

44 Aktører i mottaksapparat Deltakere i evalueringsteam sikrer kompetansepersoner i alle 110-regioner i utbygningsfase 0. 2 lokale prosjektledere fra etaten vil bidra til god dialog og koordinering mellom utbygger og kommunene. Teknisk fagperson ved 110-sentraler. En positiv holdning i brannvesen og 110- sentraler til nytt Nødnett. 44

45 Utfordringer Krevende å skape forståelse for prosjektets særegenhet Mange grenseflater - sikre at mottaksapparatet er forberedt Motivere etatene til å ta i bruk nettet Forventningsstyring Utnyttelse av de nye mulighetene nettet gir avgjørende suksessfaktor - innføring av nødnettet må føre til økt samhandling mellom nødetatene Vellykket utbygging av første byggetrinn Holde budsjetter og tidsfrister Få tilstrekkelige bevilgninger i tide 45

46 Forventninger til brannvesen Oppnevne : Implementeringsansvarlig i brannvesenet Teknisk ansvarlig, ut- inn montering i biler m.m. 2 superbrukere, opplæring av mannskaper Budsjettere med utmontering av eks utstyr, og sette av midler til mottak. Bidra til at vi får dette til innen brann og redning Ta utstyret i bruk 46

47 Informasjon Oppdaterte hjemmesider DSB og Nodnett Artikler i hver nummer av Brannmannen. NBLF engasjeres. 110-konferanse. 110-forum. Brannsjefskonferanse. Nødnett integreres i all opplæring ved NBSK 47

48

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle FORF Seminar 2005 19. november 2005 Tor Helge Lyngstøl Prosjektleder nødnettprosjektet Visjon Et felles digitalt samband for nød- og beredskapsetater skal bidra

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.1 April 2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.1 April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013

Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 Presentasjonene som ble vist på DNKs seminar «Nødnett vårt samfunnsoppdrag» 4. april 2013 VELKOMMEN 09:00 Velkommen v/ avdelingsdirektør i DNK Cecilie B. Løken 09:10 Vårt samfunnsoppdrag v/ DNK-direktør

Detaljer

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013

Nødnett. Hva kan forventes av Nødnett. Versjon 1.0 3.4.2013 1. Nødnett Hva kan forventes av Nødnett Versjon 1.0 3.4.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Hva leveres i Nødnettprosjektet?... 3 3. Nødnett infrastruktur for nød- og beredskapsbruk... 4 3.1.

Detaljer

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust.

1. Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust. ÅRSRAPPORT 20 14 Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvar for

Detaljer

Nødnett status og aktuelle prosjekter

Nødnett status og aktuelle prosjekter Nødnett status og aktuelle prosjekter Øyvind Hagen Karlsen og Marianne Storrøsten, Direktoratet for nødkommunikasjon 21. januar 2015 Agenda: Kort om (noe av dette) DNK generelt Status utrullingen og brukere

Detaljer

Nytt nødnett hva betyr det for deg?

Nytt nødnett hva betyr det for deg? Nytt nødnett hva betyr det for deg? Politidirektoratet November 2009 Design: RM Grafika Trykk: Allkopi ISBN 978-82-92524-88-6 POD publikasjon 2009/13 3 Innledning Godt samband er politiets viktigste verneutstyr

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS

Nyhetsbrev. Juni 2013. Nødnett. Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet. DSB deltar i pilot for testing av dataoverføring i Nødnett TEDS Nyhetsbrev Juni 2013 Nødnett Ny prosjektleder for Nødnettprosjektet i DSB Ny prosjektleder Tom Haakenstad er på plass i Nødnettprosjektet i DSB og gleder seg til å ta fatt på oppgavene som venter. Større

Detaljer

Temasak: Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF

Temasak: Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF Temasak: Prosjekt nødnett Sykehuset Innlandet HF Samt kort om : Oppfølging av rapporter etter 22. juli 2011 Beredskap SI Styremøte 5. september 2012 Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen Prehospitale tjenester

Detaljer

En overordnet beskrivelse og

En overordnet beskrivelse og En overordnet beskrivelse og vurdering av nødnettsystemets drifts- og vedlikeholdskonsept i trinn 1 Direktoratet for nødkommunikasjon 30-Apr-10 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway

Detaljer

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler

Et fremtidsrettet Nødnett. Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Et fremtidsrettet Nødnett Forvaltning og videreutvikling av Nødnett, radioterminaler og utstyr ved kommunikasjonssentraler Utgitt: 05.12.2014 Sammendrag Nødnett er kritisk infrastruktur som viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0

Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 Gevinstrealisering Nødnettundersøkelsen 07 Førmålinger fase 0 DNK-PUBL-0002 -- 10. oktober 2007 Innhold 1 Bakgrunn for Nødnettundersøkelsen 07...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 FØR-MÅLINGER FOR GEVINSTREALISERING

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet

Nødnett- Nødnett fra Lindesnes til Nordkapp: Robusthet. Side 4-5. Et Nødnett med lang levetid. magasinet Nødnett- magasinet En utgivelse fra DNK 2014/2015 Et Nødnett med lang levetid Som eier av Nødnett skal vi sikre at nødetatene i mange år fremover har et godt system som brukerne kan stole på. Side 18-21

Detaljer

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett

Direktoratet for nødkommunikasjon. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett Versjon 1.0 30. november 2012 Sammendrag Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011 og har

Detaljer

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1

Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner. Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Versjon 4.1 Reglement for sambandstjenesten i FORF organisasjoner Utgitt: 12.02.2015 Ikrafttredelse: 01.03.2015 Utgitt av: FORF Frivillige Organisasjoners

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteinnkalling Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Nødnett? Hva tror folk om. Bygger ut i høyt tempo. magasinet

Nødnett? Hva tror folk om. Bygger ut i høyt tempo. magasinet Nødnett magasinet - En utgivelse fra DNK 2013/2014 Bygger ut i høyt tempo Det pågår bygging og nødnettaktiviteter i hele landet. Side 26-31 Hva tror folk om Nødnett? DNK har spurt folk om de vet hva Nødnett

Detaljer

Sikker kommunikasjon når det gjelder

Sikker kommunikasjon når det gjelder Nødne er mulighetenes verktøy Ville aldri gå lbake l det gamle ne et Stor nget: Nødne er vik g satsing på samfunnssikkerhet side 12 Side 16 Side 7 Sikker kommunikasjon når det gjelder 1 Det livsviktige

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

FENN-rapporten og helsetjenesten

FENN-rapporten og helsetjenesten ISBN 978-82-996335-7-4 ISBN 82-996335-7-5 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer

Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer Nødnett innføring Innhold Nødnettleveransen Innføringsprosjektet Kostnadselementer 2 Nødnettleveransen 3 Utbyggingstrinn Trinn Fase Politidistrikt 1 Fase 0 Helse Sør-Øst RHF (1) Østfold, Oslo/Akershus,

Detaljer