Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sweco Norge AS Org.nr: 967032271 Hovedkontor: Oslo"

Transkript

1 REGULERINGSFØR ESEGN ER TIL Detaljreguring fr VA-angg i Raulan Dat fr plankart : Dat fr føresegnene : GENERELT. Føremåt me reguringsplanen Føremåt me reguringsplanen er å ggje til ret fr etabring av ny vassfrsyning i Raulan me nytt vassverk, nye høgebasseng, nye trykkaukestasjnar g ppgraering av ningsnett fr å auke kapasin. Samstunes ønskjer Vinje kmmune å reg ure al eksisrane kmmuna hvuningar g angg fr vatn g avløp fr å sikre at esse blir tatt msyn til i framtiig utvikling g plangg ing i Raulan. Vatn- g avløpsningar regurast i eit vertikalnivå uner bakken, mean nye g eksisran e vatn- g avløpsangg regurast på bakken. Det skal regurast på t nivå: - Vertikalnivå, uner bakken: Al nye g eksis rane hvuiningar fr vatn g avløp regurast uner bakken me ei sne på 4 m på kvar sie. Al bygg fr vatn g avløp (pumpestasjnar, høgebasseng, reinseangg g vassbehanlingsangg ) regurast gså uner bakken i same utstrekning sm på bakken. - Vertikalnivå, på bakken: Al nye g eksisran e bygg fr vatn g avløp (pumpestasjnar, høgebasseng, reinseangg g vassbehanlingsangg ) sm ikkje er regurt frå før skal regurast på bakken. Areat sm regurast er fas tsatt ann ut frå eksisrane tmgrenser elr antatt areal sm er nausynt fr bygg me vegareal g velikehal av et. Tiltak sm er nausynt i samban me utbygging av ny vassfrsynin g (veg til nye bygg, nye iningsangg, msynssnar tilrikkevasskjer g liknane) regu rast òg på bakken.. Områet regurast fr følgjane føremål: (jf. plan- g bygningslvens -5) Bebyggelse g angg (plan- g bygningslven -5, nr. ) Skiangg - Sa Skiløypetrasé - Sl Vatn- g avlaupsangg, ningstrasé - VA Vassfrsyningsangg, vertikalnivå g (uner/p å bakken) - Vassbehanlingsangg - VB - Høgebasseng - HB - Trykkaukestasjn - PV Avløpsangg, vertikalnivå g (uner/på bakken ) - Renseangg - RA - Pumpestasjn - PK Samferselsangg g infrastruktur (plan- g bygnin gslven -5, nr. ) Vatn- g avløpsnett, vertikalnivå g (uner/på bakken) - VA Køyreveg - V Annen veggrunn - grøntareal - AV Swe Stallbakken NO-67 Nn, Nrge Tefnnummer Swe Nrge AS Org.nr: 9677 Hvekntr: Osl S tine Nyhe im F lseraas Gruppeer Plan g miljø Sel jr/infrastruktur Mbil +47 ()9954 (6) MWKp:\ \697 vinje kmmune - raulan vassfrsyning \ planata \planmaria \reguringsføresegner.

2 Lanbruks-, natur- g friluftsfrmål (plan- g bygn ingslven -5, nr. 5) Lanbruksføremål LNF Friluftsfrmål LNFF Bruk g vern av sjø g vassrag (plan- g bygningsl ven -5, nr. 6) Bruk g vern av sjø g vassrag me tilhøyrane stransne Bv Drikkevatn B Omsynssner: Faresne ras- g skrefare H Neslagsfelt rikkevatn H Sikringssne mråe fr grunnvassfrsyning H Sikringssne frisikt H4 Infrastruktursne krav verørene infrastruktur H4. FELLES FØRESEGNER. Autmatisk frea kulturminne Om et uner anggsarbei viser seg at ein treff på eit autmatisk frea kulturminne, skal Temark fylkeskmmune kntaktast g arbeiet stansast. Kulturminnemynigheine avgjer snarast mgg - g seinst innan veker - m arbeiet kan frtsetje g vilkåra fr et. Frisn kan frngast når sær ge grunnar tilseier et (jf. kulturminnelven anre ).. Grunnfrhl Ve søkna m rammeløyve / igangsettingsløyve fr bygg skal et ligge føre vureringar av grunnfrhl sm viser at bygging ikkje er til fare elr vesent lig umpe.. Omsyn til lanskap g mgivna Naturge vegetasjnssner skal ein prøve å take vare på. Hgst i mråa skal gjerast varsamt. Gam tre skal søkast takast vare på i størst mg g gra. Al byggetiltak skal tilpassast rreng, g eksis rane rreng g vegetasjn skal ein ta vare på i størst mgeg gra. Tmta runt eit bygg skal ha ei tiltalane utfrming. Bygningane skal harmnere me mgivnaene når et gjel plassering, utfrming, marialval g fargeval. Bygningar på same tmt skal harmnere ilag. Ve plassering g imensjnering av bygg må ein vurere snøfrhl g hvuvinretning. Allgraving i rrenget skal utførast skånsamt. I mråe sm ikkje skal nyttast til kmmunikasjnsareal (veg, parkering g liknane) skal rrenget førast atne tilpprinneg stanar. Skjeringar g fyllingar skal ekkjast me jr elr anna revegerane masse etr avslutta anggsarbei..4 Vatn- g avløpsnett Velikehalsarbei på eksisrane ningsnett er ikkje søknaspliktig, ei helr utskifting av eksisrane ningar i same trasé. Der kmmuna ningar ligg på privat grunn behel kmmunen retn tilat eksisrane, ffentge vatn- g avløpsangg blir liggjane, uavhengig av m enne rett er tinglyst elr ikkje, g uavhengig av grunneigars kunnskap m ningen på vertakingstispunkt fr eigemmen. - - (6) FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN. MWK p:\ \697 vinje kmmune - raulan vassfrsyning \ planata \planmaria \reguringsføresegner.

3 .5 Samrning Ve bygging av nye ningstraséar skal et vurer ast samrning me friluftsføremål sm t.. skiløyper, turvegar et.. BEBYGGELSE OG ANLEGG Bygg fr vatn- g avløp skal byggjast etr en til ein kvar ti gjelane kniske frskrift fr knstruksjnar g angg. Bygg fr vatn g avløp skal tilpassast lkal bygge skikk. Ve pumpestasjnar g reinseangg fr avløpsvatn kan et førekmme lukt knytt tilrift av angga. Det er illustrert sm ein sirkel me ra ius m på illustrasjnsplan knytt til reguringsplankart. Det er ingen restriksjnar knytt til enne sirken, men ve nye planar tilrår kmmunen at et takast msyn til. Bygg fr vatn g avløp skal knstruerast slik at støy frå maskinar g utstyr i bygget ikkje skapar uønskja støy utanfr bygget. 4. SAMFERDSELS- OG INFRASTRUKTURANLEGG 4. Vatn- g avløpsnett, vertikalnivå (uner bakk en): Generelt Al vatn- g avløpsangg skal utførast etr Vinje kmmunes VA-besmmingar. (Per..5 er enne: "Stanar abnnementsvilkårfr vann g avløp", Tekniske besmmelser g aministrative besmmelser, Kmmunefrlaget,. ) Det regurast ei msynssne 4 m på kvar sie av vatn- g avløpsningar. Ve bygging i enne sna må kmmunen varslast g særskilt løyve gis. Al VA-angg sm etabrast etr regurings planen skal krinatfestast. Leningar skal ggjast på frstfritt jup, elr frstsikrast på anna tilfrestillane må. Grøfr g ningsangg skal planggjast g utførast slik at ei tilfresstilr gjelane funksjnskrav i hei en planlage vetia. Sm hvuregel skal vassningar liggje høgare i grøfta enn avløpsningar. Leningsnett g installasjnar skal utførast slik at krava i frureiningslva g gjelane utsppsløyve vert ppfylt. Al ningar g alt armatur skal vere tt tilgjengeg g lagt til ret fr rift, velikehal g utskifting. El-kablar g fiberkablar etabrast utanfr ningsgrøft slik at ei ikkje er tilhiner fr akmst til ningsnett fr vatn g avløp. Nytt hvuningsnett fr vatn g avløp skal ggjast tilret fr pluggkøyring. Grensesnitt mellm kmmuna g priva ningar fr vatn g avløp er synt i figuren uner. - - (6) MWK p:\ \697 vinje kmmune - raulan vassfrsyning \ planata \planmaria \reguringsføresegner.

4 Spesielt fr priva tilknytingar til ffentg iningsnett: Ve tilknytning tilffentg ningsnett skal ningar frstsikrast. Før et vert gitt igangsettingsløyve fr nye byggjetiltak sm krev tilkpling til kmmunalt nett skal et føreligge gkjent avløpsplan. Avstan frå ffentg hvuningsnett g bygning ar/knstruksjnar skal vere minst 4 m. Ve behv fr bygging nærmare skal et skje etr sær skilt løyve frå kmmunen. Graving jupare enn,5 m i krrir fr vatn- g avløpsningar er frbe. Ve behv fr graving jupare enn et skal kmmunen kntaktast. Al tilkplingar til vatn- elr avløpsning på strekning VA i plankart (ver Rukkem) skal skje på gam ningar, g ikkje på ei stre hvuningane. Vassningar: Det er krav til br vasspeil mellm hvunett g vassiningar sm nyttast til lanbruk, baestamp, vasstrau g anre installasjnar sm kan ie frureining inn på hvuningsnett (ve eventuelt trykkfall på et). Abnnentar me vasstrykk høgare enn 6 bar må insta lre reuksjnsventilar. Anbring av stikkningar på kmmunal hvuvass ning skal kumenrast. Avløpsningar: Vasstan i lågas mnr vasslås g innvenige kummar elr tankar må liggje minst,9 m høgare enn innvenig tpp hvuning. Fr priva avløpspumpeningar skal høgas gravitasjnspunkt på pumpeningen liggje minimum,9 m ver tpp hvuning. Dersm et ikkje er tilfrestillane verhøge på eksisrane bygg er abnnenn sjølv pliktig til å instalre tilbakeslagsventil. Tilkpling av stikkningar til kmmunal hvu ning skal kumenrast. Grensesnitt mellm kmmuna g priva ningar fr vatn g avløp er synt i figuren ver (6) FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN. MWK p:\ \697 vinje kmmune - raulan vassfrsyning \ planata \planmaria \reguringsføresegner.

5 4. Køyreveg, V V g V er priva vegar. Det skal settast pp bm på P_V, tilhøgebasseng på Austbø. 5 OMSYNSSONER 5. H - Faresne ras- g skrefare Innanfr faresna skal et ikkje fretakast snauhg st elr gjerast større rrenginngrep utan at rasf aren vurerast spesielt. 5. H Bjålimgen, grunnvasskje fr Raulan vassverk Føresegna er lista pp snevis slik at føresegn fr ei sne gså gjel fr ei innanfrliggane sner, så framt føresegna ikkje er skjerpet. H 4 (Det fjerne infiltrasjnsmrået). Frb mt nye bygg, ampingplassar, irplassar g nye bilveger. Frbet gjel ikkje a. Utviing, frnying g mernisering av eksisra ne gkjen bygningar elr veg så nge tiltaket ikkje mefører frureining. b. Oppføring av nye byggverk, når bygnaen ikkje er meint sm pphalssta fr menneske. Frb mt knkurrerane grunnvassbrønnar.. Frb mt negravne tankar i grunnen. g yr, g ikkje mefører frureining elr fare fr frureining. 4. Frb mt lagring av kjemikaliar i einingar stø rre enn lir. 5. Frb mt infiltrasjnsangg, lagring av avfall, epni fr avfall, slam elr liknane. 6. Det er ikkje tilla å gjennmføre gravearbei g uttak av lausmasser uner k + 7. Gravearbei jupare enn et må avklarast me vass verkseigar. 7. Det er tilla me beiyr på utmarksbei i eit begrensa mfang sm avklarast nærmare me vassverkseigar.. Det er ikkje tilla me permanent fôringsplass fr husyr. 9. Frb mt spreiing av rganisk gjøsel, avløpss lam g husyrgjøsel. Kunstgjøsel kan nyttast i samsvar me gjøselplan. H (Det nære infiltrasjnsmrået). Frb mt bruk av mtrrivne køyretøy. Frbe t gjel ikkje mtrkøyretøy sm er nausynt fr ppkøyring av skiløyper, eksisrane. Frb mt bruk av planvernmilar.. Frb mt lagring av kjemikaliar. 4. Frb mt aktivit sm øyeggjar vegetasjns ekket. 5. Frb mt nyyrking av mråe. snskur trasé, lanbruksrift, g rift av vassverket (6) MWK p:\ \697 vinje kmmune - raulan vassfrsyning \ planata \planmaria \reguringsføresegner.

6 H g (Brønnmrået). Frb mt all aktivit sm ikkje er knytt tilvassverksrifta. Sna skal gjeras inn g brønnar sikrast mt inntrenging. 5. H - Oksatjønn, rikkevasskje fr Oksatjøn n vassverk Restriksjnane gjel i hei nebørsfelt tiloksa tjønn.. Nye bygg er frbe. Frbet mfattar ikkje utviing elr frnying av eksisrane hytr, ppsetting av aneks elr ber ve eksis rane hytr, elr gjenppføring av hyt etr brann.. Hytr får berre ha innlagt vatn ersm alt avløpsvatn vert ført ut av klausurings-mrået i tt ning. Avløpsningen får ikkje ggast i tjerne t.. Privet skal vere rna sm tt bisysm, alr nativt me vassklsett me føring av spillvatn ut av klausuringsmrået i tt ning. 4. Lagring av ljeprukt i større menge enn lir er frbe. Lagertank/unkar skal plasserast uner tak g ver bakkenivå. Lagringsplassen skal vere avlåst g tt å inspisere fr eventuel kkasjar. 5. Bruk g lagring av planvernmiel er frbe. 6. Spreiing g frilanslagring av gjøsel er frbe. 7. Angg av vegar er frbe.. Mtrisert fersel på vatnet er frbe. Frbe t gjel gså mtrisert fersel på isen. 9. Organisert baing er frbe.. Organisert irslagning er frbe. 5.4 H4 - Sikringssne frisikt Hekk, buskar elr gjere innanfr et mrået må ikkje vere høgare enn 5 m. Unntak er enkelment me iamer minre enn 5 m (t.. ein stlpe) (6) FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN. MWK p:\ \697 vinje kmmune - raulan vassfrsyning \ planata \planmaria \reguringsføresegner.

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE. Kommunedelplan for midtregionen

KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE. Kommunedelplan for midtregionen 1 KOMMUNEDELPLAN FOR MIDTREGIONEN BYKLE KOMMUNE 2 INNHALD 1. MÅL..3 2. PLANOMRÅDET 7 3. PLANARBEIDET 8 4. KARTLEGGINGAR OG PLANFØRESETNADER..... 11 5. FØRESEGNER 19 3 1. MÅL Bygdeutvikling Overordna rammer

Detaljer

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune Voss kommune REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Områdereguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr. 177, 178, 179, 184, 202, 203 og 204. VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

en i- Cl ~.. oct E 'S; E en c. Cl i: s... ro ~ en ~ i: i: o i: :: E .c ct ct i- ca

en i- Cl ~.. oct E 'S; E en c. Cl i: s... ro ~ en ~ i: i: o i: :: E .c ct ct i- ca :i Cl en i- Cl ct E 'S; E en c. Cl -Q) Cl Q) s. r en E Cl ;: Q) C) O en.c Q) Cl :: :: E E.c ct ct ;: "' :. i- ca i- ct.e :i "' en ct r: en. Ē "C c: eg 2008 Kmmunefrlaget AS, Osl Frrd 1. utgave 2008, 1.

Detaljer

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing

Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Melding HO-2/2002 DESEMBER 2002 Driftsbygningar i landbruket Temarettleiing Innleiing Kapittel 1 Kva gjeld for driftsbygningar? Kapittel 2 Plan- og bygningslova Kapittel 3 Saksbehandling Kapittel 4 Teknisk

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune

Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune Vedtatt av Hemsedal Kommunestyre den 02.06.2009 med heimel i forskrift om begrensing av forureining (forureiningsforskrifta)

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026

LÆRDAL KOMMUNE HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 HOVUDPLAN FOR AVLØP 2015-2026 Mai 2015 - Hovudplan avløp 2015-2016 SIDE 2 FORORD Planarbeidet er utført av Lærdal kommune ved avdeling Tekniske tenester. Arbeidet med utkast til Hovudplan avløp er utført

Detaljer

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert Innhald Innhald... 1 1 Bakgrunn... 3 2 Planavgrensing... 3 2.1 Varsling 1. gong... 3 2.2 Varsling 2. gong... 6 3 Føringar frå overordna planar... 7 4 Varsling og innspel til planarbeidet... 8 4.1 Offentlege

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lesja kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Vararepresentanter

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR LYSTHUSHAUGEN SØR SKJERSTAD (PLANID 9016), GNR. 235 BNR. 119, 123, 130, 131, 132 OG 133. Dato for siste behandling i PNM komiteen den... Vedtatt av bystyret i

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

- Kviteseid kommune. Nissedal kommune. nalt plan kontor. nterkomm MELDING OM VEDTAK. Saksbeh: Sveinung Seljås,35048430 svein. nr: Nqtrak hytteforening

- Kviteseid kommune. Nissedal kommune. nalt plan kontor. nterkomm MELDING OM VEDTAK. Saksbeh: Sveinung Seljås,35048430 svein. nr: Nqtrak hytteforening I nterkomm Nqtrak hytteforening vi - Kviteseid kommne nalt plan kontor Øyvind Haknes Lksefjellveien 72 3721 SKIEN MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref 201411377-15 Saksbeh: Sveinng Seljås,35048430 svein

Detaljer

Vedlegg 1 - Teknisk rettleiar

Vedlegg 1 - Teknisk rettleiar Vedlegg 1 - Teknisk rettleiar Denne rettleiaren er et vedlegg til lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune, og skal fungere som eit teknisk supplement for

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer fr lkalt gitt eksamen i Fll Revidert VÅREN 2013 Innhld 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Frmålet med muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslva g frskrifter... 4 3-25. Generelle

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 2010/501-15574/2011 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 08.07.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/16 Delegert utval - Ordførar sommarfullmakt Framlegg til reguleringsplan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Næring og miljøutvalet Møtestad: Hareid rådhus FSK romet Dato: tysdag, 7.5.2013 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer