Stynet i Leif Aunes vei Bonetbslag. Ønsken velkommen til. Gener"alfonsa m ling 2O1 2. på Folkets hus. tonsdag 26. apnil klokken 1 9.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stynet i Leif Aunes vei Bonetbslag. Ønsken velkommen til. Gener"alfonsa m ling 2O1 2. på Folkets hus. tonsdag 26. apnil klokken 1 9."

Transkript

1 Stynet i Leif Aunes vei Bonetbslag Ønsken velkommen til Gener"alfonsa m ling 2O1 2 på Folkets hus tonsdag 26. apnil klokken 1 9.OO

2 DAGSORDEN 1. Konstituering 2. Arsberetning 3. Regnskap 4. Valg 5. Fastsettelse av styrehonorar 6. lnnkomne forslag 7. Rehabiliteringen av borettslaget

3 Styrets årsrapport 2ll Styret har behandlet 79 saker og det er avholdt 8 styremøter i perioden. Det er flyttet inn 4 nye andelshavere. Borettslaget har 5 leiligheter på framleie. En del av styremedlemmene har deltatt på kurs for tillitsvalgte. Dette kurset ble arrangert i Bodø i regi av BBL Borettslaget har ingen ansatte. Det er ikke kommet inn saker som skal behandles av generalforsamlingen. Styret har ingen sak som skal behandles.

4 SWRETS BERETNING FOR 211. Leif Aunesvei Borettslag Org. nr Leif Aunesvei Borettslag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett). Virksomheten drives i Bodø kommune. Styret har i perioden bestått av: lnger Eli Ellingsen, Styreleder Øyvind Gjendah I Sørensen, Styremedlem lnge Hagen, Styremedlem Johanne Jeremiassen, Styremedlem Stig Kletteng, Styremedlem Berit Edvardsen, Styremedlem Marita lrene Andreassen, Varamedlem Terie Cruickshank, Varamedlem Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Styret mener at det avlagte regnskap gir en rettvisende oversikt over borettslagets aktivitet i2'11. Borettslaget driver ikke med forskning og utvikling. Regnskapet for 211 viser et årsresultat på kr ,-. Disponible midler pr er kr ,-. Arsresu ltatet foreslås ov erf ørl ti I an nen egen kapita l. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljø: Borettslaget har ingen ansatte. Det er dermed ikke registrert sykefravær. Borettslaget tilstreber at det ikke skalforekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn ved valg av styremedlemmer. Av borettslagets 6 styremedlemmer er 3 kvinner og 3 menn. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Bodø, útø -212 styremedlem I ll* lnge Hagen styremedlem Stig Kletteng styremedlem Berit Edvardsen styremedlem

5 Punkt 7 Rehabiliteringen av borettslaget - tilleggarbeide Rehabiliteringen av borettslaget ble som kjent ferdigstilt ls.februar i211. Videre er mangler og feil som ble meldt til styret fulgt opp fortløpende. Det vil fortsatt være enkelte mangler som skal utbedres og styret vil sørge for at dette skjer innenfor 3 års befaringen av prosjektet. I etterkant av rehabiliteringen ble det konstatert skader og til dels store lekkasjer på inngangspartiene i blokk 5 og 7. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at skadene var av en slik karakter at styret vurderte det som nødvendig å giennomføre en rehabilitering av disse. Nye tak ble derfor tagt på aktuelle inngangspartier. Da avtalen om rehabilitering av borettslaget ble inngått med Gunnvald Johansen AS var det elektriske arbeidet en del av anbudet. Bravida AS ble valgt som underleverandør og arbeidet besto blant annet av å trekke rørlkabler som skal være tilpasset nytt og fremtidige kabel- og internettløsninger. Styret er ikke fornøyd med arbeidet som er utført av Bravida. Ärsaken tit dette er feil og mangler som har vært påvist under prosjektet. I)ette har igien medført store forsinkelser for Relacom som har hatt oppdraget med å installere "Komplett mini" avtalen borettslaget inngikk med Canal Digital. Saken følges opp fortløpende av styret. Øvrige større utbedringer som er utført i borettslaget i perioden er: - spyling av tette rørlsandfanger - montering av pipehatter på blokk 5 og7

6 HADLINGSPLAN _ LANGTIDSPLAN Styret mener at langtidsplanen for borettslaget i hovedsak omfatter utskifting og fornying av avløpsrørene i blokkene. Styret har ikke innhentet anbud på denne jobben og har derfor ikke satt opp kostnader med dette. Vi antar at dette er en stor kostnad og vi foreslår at denne oppgraderingen tas over flere år. Etter at vi har innhentet priser vil vi vurdere om denne kostnaden kan tas over driften eller om det skal tas opp lån. Styret vil også følge opp en eventuell utskrifting av luftehatter.

7 Årsregnskap 211 Resultatregnskap 39 Leif Aunesvei Borettslag l{ote Regnskapã)l1 Regnslop21 Buds ett 211 Br ds ett æ12 INNTEKTER lnnkrevde felleskostnader Andre strøn/-olj einntekler Kãbel-tv Renhold SUM INNTEKTEB ß W 233ß Atf KOSTMDERT Personalkostnder Styrehonorar Medlemskontingent BBL Kontlrìgent NBBL Revisjonshonøâr Forretningsf ø rerhonorar Forretningsførøhonorar Tilleggstjenester Løpende kontrakter Andre innleftle tjenester Vedlikehold Kabel-TV Forsikring Renovasjon Kommunale avgifta Eiendomsskatt Energi, strøm Renhold Teknisk utstyr, Kontormaskiner, lnventar Andre driftsutgifter Avskrivni ng driftsmidler ST'IM KOSTNADEH æ1 3æe e9 5m I 55 I I f fi m Æ Í 5r ß I ,16 5 Æ f) HESULTAT FøR FINANSIELLË INN'UTBEIALINGER S7.68Í f FINAISELLE INN'TJTBETATINGER Renteinntekter Rentekootnader SUM FINAI{SIELLE INN'TTBETAIINGER 862õ2 13r'l ô Í s 3 I ?2,162 ÅRsnesuumr æ9

8 Årsregnskap 211 Balanse 39 Leif Aunesvei Borettslag Note EIENDELER Anleggsmidler Tomter Bygningø Rehabilitering Andre driftsmidler I Flnanslelle anleggsmidler Sun anleggsrnidler Omløpsmidler Restanser f dleskostnads Andre fordringer Æ I Banklnnskudd og kontarúer Bankinnskudd æ 174 Sum omlcncmftlþr $ ST'MEIENÍ}ELÉR 5845:t õ8 5f Lelf

9 Arsregnskap 211 Balanse 39 Leif Aunesvei Borettslag Note EGE IKAPITAL OG q'eld Anren egenkapilal lnnskutt Andelskapital Annen egøkapital Sum egpnkapltal ô 88 Gjeld Avsetnirger og forpliktelser Lañgsiktig g eld Husbanken Sparebankl Lån andre banker Borettsinnskudd M Sum largsiktlg gjeld t513i S Korrsiküg g eld Forskuddsbetalt felleskostnader Forskuddsbetalt andre fakturaer Leverandørgjeld Skyldig off. mynd gheter M Påløpne renter Periodlsert gjeld sum koftslktig gþld Sum gjeld tlt 39f ft6 SUM EGENKAPIAL OG GJELD 58 4Ít Pantestillelser t r ind Giáìdahl Sørensen SÇremedlem Stig Kletteng Styremedlem

10 Noter 39 Leif Aunesvei Borettslag org.nr Disponlble midler 2l1 A D spon ble midler lb æ2 B. Endring disponible midler Ärds resultat Tílbakdøring avskrivninger Kjøp / salg anleggsmidler Opptak / avdrag langsiktig gjeld /.95 I %% ô88 B. Arets endringer dlsponible midler C- Disponible midþr UB gr Kontrolloppst ll ru d sponlble midler Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld ß Disponible midler 2q

11 Noter 39 Leif Aunesvei Borettslag org.nr Note - Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslo en, forskrift orn årsregnskapet og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. lnntektsfør ng skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være defl periode borettshaver i henhold t l vedtektene har forpliktet seg å dekke felleskostnader. Omløpsmidler og kortsiktþ gjeld omlatter poster sorn forfaller til betaling innen ett år, samt postêr som knytter seg til varekretsløpet. Øwige poster er klassifisert som anleggsmidler / langsiktig gield. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig vødi. l(ortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunkt$. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersorn verdifallet ikke forventes å være føbigående. Fordrlnger Fødringa er oppført i bahnsen til pålydende etter lradr4 for avsetning til fonúentet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurdøinger a de enkelte fordringene, I tillegg gjøres dd for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antdt tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer æ andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlþ anskatfelseslost og virkelig verdi $ balansedagen. Note 1 - Personalkostnader OO ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum Borettslaget har ingen ansdte. Boretlslagd ø ikke pllktþ til å ha tjenestepensjonsordning etter loú om obligatorisk tjen stepensjon. Note 2 - Styrehonorar ãj11 æ1 533 STYREHONORAR (xl Leif

12 Noter 39 Leif Aunesvei Borettslag org.nr Note 3 - Revisjon?o REVISJON BORETTSLAG I s I6i Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til ordinær reviejon. Note 4 - Vedlikehold 66 STØRRE VEDLIKEHOLD 661 VEDLIKEHOLD BYGNINGER 662 VEDLIKEHOLD UTEAREAL 663 DRIFTSKOS-TNADER ãjl ãtl I æ8 Sum 686 f8 I 8S4 541 il254 Styr6{ mèner at det gjennomførte vedlikehohd êr tifstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Note 5 - Andre driftsutgifter 68 KONTOBREKVISITA 681 O DAT//EDB.KOSTNADER 682 TRYKKSAKER 686 MØTER 689 ANDRE KÔSTNADER 6892 SCANNING 695 MOBILTELEFON 691 LINJEKOSTANDER 694 PORTO Z/1 O STYREÍ\JIøTER OG.KOSTNADER Z4O KURS FOR TILLITSVALGTE IBRL 241 FAUSKEKURS 45Ø drlleræser Z9O KREDITTKOSTNADER SPIRO FINANS 8126 GEBYR m * Sum Ít ã / '3 1',t ß Note 6 - Tomt Tomten êr kjøpt i 1961 for kr 13 51,-.

13 Noter 39 Leif Aunesvei Borettslag org.nr Note 7 - Bygninger Anskdfet år: '1961 Kostpris og tilga g Hehabilitering / päkostning e Bokførl verdi pr Arets rehabilitering/påkgtn ng 574.4W5 Bokiørtverdi at 98Ít Boligelødommer arìse6 ikke å ha begrenset levetid vèd normalt vedlikehold. Det er vurdert å væleuilørl tilstrekkelig vedlikehold mht. å ivareta verdi av bygningene, jmf. note om vedlikehdd. Bygningene er derfor ikke avskrevet. Note I - Andre driftsmidler Siøppêlänlegg Anskdfet iår : Antatt leve{id iår : Akkumulert kostpris 1.1 ; + Tilgarg i 211 : 21 Q = Akkumulert kælpris pr.31.12: = Samlede avskrivirper 1.1 : + Avskrivinger i Akkumulert avskriving v/avgang : = Samlede avskrivinger 31.12; Bokført 31.12: Større varige investerirqer aktiveres og avskrives ol/er anlatt le'/etid. Note 9 - Egenkapital 211 ãtl lnnskutl andelskapital Opptjent egenkapital pr. 1.1 Årets ræultat Egenltapltal pr æ8

14 Noter 39 Leif Aunesvei Borettslag org.nr Note 1 - Pantegleld lht forskriften om årsregnskap for borettslag skal dd lrai ä an opplyses om økningen i felleskostnadene for hver borettslagsandel dersom avdragene på fellesgjejden iht nedbetalingsplanen er beregnet å øke i fremtiden. Andel fellesgjeb finner du í t lsendt årsoppgave. Kreditor: Husbad<en Sparebankl Sparebankl Formål: LClræru rnmer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innlridd: Opprinnelig lånebeløp : Lånesaldo '1.1 : Avdrag ip rioden: Opptak iperioden: l-ånesaldo 31.12: Saldo 5 år frem i tid: Bygning - flytênde rente t Annuitet a/o l' 2æ NoréNorge Nord-Norge byggelån Bygning - fl ende rente 3 mnd nibø + 45æ2ææSe Annuitet % , ,6% påslæ 1tt Annuitet o/o I I Antall andeler, andel gjdd og sum av fellægjeld for enheter AnL andeler f8.t2 36 Ardelgjeld Sum hllesgield f Forverfet månedl g øknirb av felle$utgifter ved første avdrag Làn ' har førstë wdrag med kr 481 ffi7 Anl. andeler Æ 't2 36 Ædelgield3f Forv. øknirg Av borettsl4ets langsiktige gjeld forfaller kr ,- til betaling rner enn fem år etter rqnskapsårets slutt. Note 11 - Borettsinnskudd Opprinnellg innskudd Sum borettsinnskudd 3fi1 m lnnskuddene er sikret med pant i eiendornmen, Note 12 - Pantestillelser Av borettsl4ets bokførle gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen Som er stillet som s kkerhet hdde pr en bokført verdi på kr ,-.

15 Saksbeh.: GT Fraperiode: Til periode i Utskrift: :18 H oved bok/kontospesif i kasj on 39 Leif Aunesvei Borettslag Side 1 av 2 66 STøRRE VEDLIKEHOLD Bilagsnr Dato Periode Bilagsteksl Mva Bankef: Debet Kredit , ,1 r , CtÍt M , , f lnngående saldo 21'l-1 Garantiprovisjon 1 kv LM Brannservice, F : stiger Gunvald Johansen Bygg AS, Faktura : Tilbakebet. garantiprov Byggslrsterner Bodø AS, F: leie lift Bodø Boligbyggelag, F: 1583 prosj.byggeled LM Brannservice, F: brannstlger O2 Bodø Boligbyggelag, F : øosj.byggeledd Gunvald Johansen Bygg AS, F: delbet Gunvald Johansen Bygg AS, F Byggesysterner Bodø AS, leie lift brannst. blokk I Multiservice Fauske AS, F16256 montasie screen LM Brannservhe, Brannstþer blokk 5 og 7 2O11-O2 Bygges)ßtemer Bodø AS, leie lift brannstiçr 21'l-2 Gunvald Johansen BySg AS, Faktura : Garantiprovision Gunvald Johansen B gg AS, Faktura ; Multiservice Fauske AS, Faktura : Sparebankl - lilbakebet, for mye trukket garant prov Multiservice Fauske AS, Faktura : Multisewice Fat ske AS, Faktura : Beyer Gonsult AS, Faktura : 241 etter ar tale Odd-Høry l{ansen Vaktmestersefl/ice, tenasse Bodø kornmune, Eíendomskontoret, godki. nþygg innl Byggmester V. Lillegaard AS, F: avdr.nota Byggmestø V. Lillegaard AS, F: avdr.nota 2 2! 1-1 Byggmester V. Lillegaard AS, Faktura : 'l-12 Rehabilitøing 21 1 Inngående Saldo Bevegelse i perioden: Utgående Saldo VEDLIKEHOLD BYGNINGER, 3 731, , , 5 525, 2275, 72246,5 2275, , 545 5, 4, 8 98, , 5 5, , , , I894, 1 76, , , 27 43, 4 731, 93 82s, , ,, 19 95, 68 25, , , , ,5 Bilagsnr Ddo Pøiode Bilagstekst Mva Bankef: Debet Kredit ',! St146 r 't lnngående saldo Oras Nordland AS, F: 1657 w-bereder Oras Nordland AS, Purrl 91 4-f S Odd-Harry Hansen Vaktmesterserv F1367 div vedllkl Julius Jakhelln A$, FaKura: "7 Eleklroskandia AS, lyspærø Utlegg vindusbrett Utlegg vindusbrøtt Oras Nordland AS, OSO bereder 1 2 liter Elektro Bodø As, F: #8782 fraltilk. WB Oras Nordtand AS, OSO bereder Brattøy Elektriske AS, utelampe Beyer Consult AS, timer iforb. tak inng.parti Nilsson AS, Faktura : sffi rens kjøk Utlegg soilør 7A 2. etg Oras Nordl, F17261, bereder Oras Nordl, F54337, service Refusþ vindusb,rett 8B 21 l-1 1 Refusjon utlegg oppussing gang i blokk 7C Elektrookandia AS, F: plugg/kotìtakt Refuslon Vindusbrett, 4 55, 3 369, 11 91, 3 587, 669,51 1 4, 1 4, 4 65, 1 187, , 2752, 1 125, 2 669, 6 66, 5 4, , 1,+, 2 113, 713,53 1 4,

16 Saksbeh.: GT Fra periode: Til periode : Utskift :18 Hoved bok/kontospes if i kasjon 39 Leif Aunesvei Borettslag Side 2 av VEDLIKEHOLD BYGNINGER Bilagsnr Dato Pøiode Bílagsteksl Mva Bankref: Debet Kredit Utlegg vindusbrett 1 4, 662 lnngàende Saldo Bevegelse i perioden: Utgàende Saldo VEDLIKEHOLD UTEAREAL ,il 72485,# Bilagsnr Dato Pøiode Bilagsteksl M\a Bankref: Debet Kredlt lnngáende saldo , Svein ErikJohansen, arbeid lêkeplass 663 DRIFTSKOSTNADER lnngående Saldo Boægelse i perioden: Utgående Saldo, 6 57,6, 6 57,6 6 57,6 Bilagsnr Ddo Periode BilagsteksÌ Mva Bankref: Debet Kredit æ j lnngående saldo BBL Bygg og Vedl kehdd AS, F: 1884 rydd.måking Bodø kommune, Eiendomskmt. FQ631?22 tømt søl DnB NOB BankASA, F:61775/3458 Låssentret Låssentret Bodø AS, F:3458 nøkkelkçi Nytt søppelkort fra lrls, Folall: 12.4J BBL Bygg og Vedlikehold AS, F: 26 snørydd søppel Bodø sikkerhet & lås A/S, F :2453 syetemnøkler Staples Fe{ail Norway AS, F: div Odd'Harry Hansen Vaktmest, F13651 bortk.av{all Oras Nordland AS, F 5321 I tett aúøp i 8A lris Retura AS, F leie containø/îømming Lør old Bodø AS, F : flaggsnor/krok Høytrykksteknikk As, F: spyling avløp Høytrykksteknikk AS, F 2291 spylebil,\ nnsuger Høytrykksteknikk AS, Faktura: spylíng Nilsson AS, Faktura : tett avløp Bodø kommune, Eiend.kont. F63O13127 tømt vann s Elektroskandia AS, F: fugemesse Bodø Bydrift,Produksjonen F tøml sandfan Utleiecompagniet AS, F leie gravønaskin Odd-Harry Hansen Vaktme.serv, Fl div arb. lnngående Saldo Bevegelse ipøioden:, 1 8, 2792, 221,O 16, 1 55, 2245, 1297, 2 7, , 48 48, 222,5 5, 4 94, 4 5, 1 96,5 2792, 1, 2792, 2125, 28 88,5, ,13 2, 2, Utgående Saldo ,13

17 39 Leif Aunesvei Borettslag Åpen post Iiste leverand ører Til og med : Desember 211 Kjørt ut dato: utarbeidet av: fiì BBL trlia[ïr{lllc Levnr. Leverandørnavn Âr Bilagsnr FE (turadato Forfallsdato Beløp Kryssenr Sâldo 1 Bodø Bdigblqgelag æ , Bcdø Bdigbyggefag ni f2 2 25, Bodø Boligbyggelag , I 41 ïelenø Norge AS, Móll Odd-HarryHansênVaktmesters , "t 't , , ,5 2125, f 35 Utle'ecompagniet AS Bodø Energi AS , Bodø Enøgi AS , Bodø Energi AS , Bodø EnøgiAS ,212 87, 2719 Bodø Enøgi AS t I 51, Bodø Energi AS , Bodø Enøgi AS æ , Bodø EnergiAS ',t , Bodø Energi AS , Bodø Enøgi AS , , Bodø Enøgl AS ,212 77, Bodø EnerqiAS j , 'l 1492M3, S6171 r I Ít f CtÍt , 2 25, 151, 33, ,5 2125, 1 259, ,85 625,81 87, 1 51,74 ô79, ,91 651,79 841,5 2621,38 77,87 14'1,37 Konto: 2,fE 552,3 Sum totelt : l8 552,3 Side 1 av 1

18 ORIENTERING PÄ GENERALFORSAM LINGEN PARKERINGSFORHOLD I FORHOLD TIL SNøRYDDING - FELLESSTRØlvr (ronsnur)

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 1 Grandeløkken Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i AS Kirkevang

Til aksjonærene i AS Kirkevang Til aksjonærene i AS Kirkevang Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer