Stynet i Leif Aunes vei Bonetbslag. Ønsken velkommen til. Gener"alfonsa m ling 2O1 2. på Folkets hus. tonsdag 26. apnil klokken 1 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stynet i Leif Aunes vei Bonetbslag. Ønsken velkommen til. Gener"alfonsa m ling 2O1 2. på Folkets hus. tonsdag 26. apnil klokken 1 9."

Transkript

1 Stynet i Leif Aunes vei Bonetbslag Ønsken velkommen til Gener"alfonsa m ling 2O1 2 på Folkets hus tonsdag 26. apnil klokken 1 9.OO

2 DAGSORDEN 1. Konstituering 2. Arsberetning 3. Regnskap 4. Valg 5. Fastsettelse av styrehonorar 6. lnnkomne forslag 7. Rehabiliteringen av borettslaget

3 Styrets årsrapport 2ll Styret har behandlet 79 saker og det er avholdt 8 styremøter i perioden. Det er flyttet inn 4 nye andelshavere. Borettslaget har 5 leiligheter på framleie. En del av styremedlemmene har deltatt på kurs for tillitsvalgte. Dette kurset ble arrangert i Bodø i regi av BBL Borettslaget har ingen ansatte. Det er ikke kommet inn saker som skal behandles av generalforsamlingen. Styret har ingen sak som skal behandles.

4 SWRETS BERETNING FOR 211. Leif Aunesvei Borettslag Org. nr Leif Aunesvei Borettslag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett). Virksomheten drives i Bodø kommune. Styret har i perioden bestått av: lnger Eli Ellingsen, Styreleder Øyvind Gjendah I Sørensen, Styremedlem lnge Hagen, Styremedlem Johanne Jeremiassen, Styremedlem Stig Kletteng, Styremedlem Berit Edvardsen, Styremedlem Marita lrene Andreassen, Varamedlem Terie Cruickshank, Varamedlem Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Styret mener at det avlagte regnskap gir en rettvisende oversikt over borettslagets aktivitet i2'11. Borettslaget driver ikke med forskning og utvikling. Regnskapet for 211 viser et årsresultat på kr ,-. Disponible midler pr er kr ,-. Arsresu ltatet foreslås ov erf ørl ti I an nen egen kapita l. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljø: Borettslaget har ingen ansatte. Det er dermed ikke registrert sykefravær. Borettslaget tilstreber at det ikke skalforekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn ved valg av styremedlemmer. Av borettslagets 6 styremedlemmer er 3 kvinner og 3 menn. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Bodø, útø -212 styremedlem I ll* lnge Hagen styremedlem Stig Kletteng styremedlem Berit Edvardsen styremedlem

5 Punkt 7 Rehabiliteringen av borettslaget - tilleggarbeide Rehabiliteringen av borettslaget ble som kjent ferdigstilt ls.februar i211. Videre er mangler og feil som ble meldt til styret fulgt opp fortløpende. Det vil fortsatt være enkelte mangler som skal utbedres og styret vil sørge for at dette skjer innenfor 3 års befaringen av prosjektet. I etterkant av rehabiliteringen ble det konstatert skader og til dels store lekkasjer på inngangspartiene i blokk 5 og 7. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at skadene var av en slik karakter at styret vurderte det som nødvendig å giennomføre en rehabilitering av disse. Nye tak ble derfor tagt på aktuelle inngangspartier. Da avtalen om rehabilitering av borettslaget ble inngått med Gunnvald Johansen AS var det elektriske arbeidet en del av anbudet. Bravida AS ble valgt som underleverandør og arbeidet besto blant annet av å trekke rørlkabler som skal være tilpasset nytt og fremtidige kabel- og internettløsninger. Styret er ikke fornøyd med arbeidet som er utført av Bravida. Ärsaken tit dette er feil og mangler som har vært påvist under prosjektet. I)ette har igien medført store forsinkelser for Relacom som har hatt oppdraget med å installere "Komplett mini" avtalen borettslaget inngikk med Canal Digital. Saken følges opp fortløpende av styret. Øvrige større utbedringer som er utført i borettslaget i perioden er: - spyling av tette rørlsandfanger - montering av pipehatter på blokk 5 og7

6 HADLINGSPLAN _ LANGTIDSPLAN Styret mener at langtidsplanen for borettslaget i hovedsak omfatter utskifting og fornying av avløpsrørene i blokkene. Styret har ikke innhentet anbud på denne jobben og har derfor ikke satt opp kostnader med dette. Vi antar at dette er en stor kostnad og vi foreslår at denne oppgraderingen tas over flere år. Etter at vi har innhentet priser vil vi vurdere om denne kostnaden kan tas over driften eller om det skal tas opp lån. Styret vil også følge opp en eventuell utskrifting av luftehatter.

7 Årsregnskap 211 Resultatregnskap 39 Leif Aunesvei Borettslag l{ote Regnskapã)l1 Regnslop21 Buds ett 211 Br ds ett æ12 INNTEKTER lnnkrevde felleskostnader Andre strøn/-olj einntekler Kãbel-tv Renhold SUM INNTEKTEB ß W 233ß Atf KOSTMDERT Personalkostnder Styrehonorar Medlemskontingent BBL Kontlrìgent NBBL Revisjonshonøâr Forretningsf ø rerhonorar Forretningsførøhonorar Tilleggstjenester Løpende kontrakter Andre innleftle tjenester Vedlikehold Kabel-TV Forsikring Renovasjon Kommunale avgifta Eiendomsskatt Energi, strøm Renhold Teknisk utstyr, Kontormaskiner, lnventar Andre driftsutgifter Avskrivni ng driftsmidler ST'IM KOSTNADEH æ1 3æe e9 5m I 55 I I f fi m Æ Í 5r ß I ,16 5 Æ f) HESULTAT FøR FINANSIELLË INN'UTBEIALINGER S7.68Í f FINAISELLE INN'TJTBETATINGER Renteinntekter Rentekootnader SUM FINAI{SIELLE INN'TTBETAIINGER 862õ2 13r'l ô Í s 3 I ?2,162 ÅRsnesuumr æ9

8 Årsregnskap 211 Balanse 39 Leif Aunesvei Borettslag Note EIENDELER Anleggsmidler Tomter Bygningø Rehabilitering Andre driftsmidler I Flnanslelle anleggsmidler Sun anleggsrnidler Omløpsmidler Restanser f dleskostnads Andre fordringer Æ I Banklnnskudd og kontarúer Bankinnskudd æ 174 Sum omlcncmftlþr $ ST'MEIENÍ}ELÉR 5845:t õ8 5f Lelf

9 Arsregnskap 211 Balanse 39 Leif Aunesvei Borettslag Note EGE IKAPITAL OG q'eld Anren egenkapilal lnnskutt Andelskapital Annen egøkapital Sum egpnkapltal ô 88 Gjeld Avsetnirger og forpliktelser Lañgsiktig g eld Husbanken Sparebankl Lån andre banker Borettsinnskudd M Sum largsiktlg gjeld t513i S Korrsiküg g eld Forskuddsbetalt felleskostnader Forskuddsbetalt andre fakturaer Leverandørgjeld Skyldig off. mynd gheter M Påløpne renter Periodlsert gjeld sum koftslktig gþld Sum gjeld tlt 39f ft6 SUM EGENKAPIAL OG GJELD 58 4Ít Pantestillelser t r ind Giáìdahl Sørensen SÇremedlem Stig Kletteng Styremedlem

10 Noter 39 Leif Aunesvei Borettslag org.nr Disponlble midler 2l1 A D spon ble midler lb æ2 B. Endring disponible midler Ärds resultat Tílbakdøring avskrivninger Kjøp / salg anleggsmidler Opptak / avdrag langsiktig gjeld /.95 I %% ô88 B. Arets endringer dlsponible midler C- Disponible midþr UB gr Kontrolloppst ll ru d sponlble midler Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld ß Disponible midler 2q

11 Noter 39 Leif Aunesvei Borettslag org.nr Note - Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslo en, forskrift orn årsregnskapet og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. lnntektsfør ng skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være defl periode borettshaver i henhold t l vedtektene har forpliktet seg å dekke felleskostnader. Omløpsmidler og kortsiktþ gjeld omlatter poster sorn forfaller til betaling innen ett år, samt postêr som knytter seg til varekretsløpet. Øwige poster er klassifisert som anleggsmidler / langsiktig gield. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig vødi. l(ortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunkt$. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersorn verdifallet ikke forventes å være føbigående. Fordrlnger Fødringa er oppført i bahnsen til pålydende etter lradr4 for avsetning til fonúentet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurdøinger a de enkelte fordringene, I tillegg gjøres dd for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antdt tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer æ andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlþ anskatfelseslost og virkelig verdi $ balansedagen. Note 1 - Personalkostnader OO ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum Borettslaget har ingen ansdte. Boretlslagd ø ikke pllktþ til å ha tjenestepensjonsordning etter loú om obligatorisk tjen stepensjon. Note 2 - Styrehonorar ãj11 æ1 533 STYREHONORAR (xl Leif

12 Noter 39 Leif Aunesvei Borettslag org.nr Note 3 - Revisjon?o REVISJON BORETTSLAG I s I6i Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til ordinær reviejon. Note 4 - Vedlikehold 66 STØRRE VEDLIKEHOLD 661 VEDLIKEHOLD BYGNINGER 662 VEDLIKEHOLD UTEAREAL 663 DRIFTSKOS-TNADER ãjl ãtl I æ8 Sum 686 f8 I 8S4 541 il254 Styr6{ mèner at det gjennomførte vedlikehohd êr tifstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Note 5 - Andre driftsutgifter 68 KONTOBREKVISITA 681 O DAT//EDB.KOSTNADER 682 TRYKKSAKER 686 MØTER 689 ANDRE KÔSTNADER 6892 SCANNING 695 MOBILTELEFON 691 LINJEKOSTANDER 694 PORTO Z/1 O STYREÍ\JIøTER OG.KOSTNADER Z4O KURS FOR TILLITSVALGTE IBRL 241 FAUSKEKURS 45Ø drlleræser Z9O KREDITTKOSTNADER SPIRO FINANS 8126 GEBYR m * Sum Ít ã / '3 1',t ß Note 6 - Tomt Tomten êr kjøpt i 1961 for kr 13 51,-.

13 Noter 39 Leif Aunesvei Borettslag org.nr Note 7 - Bygninger Anskdfet år: '1961 Kostpris og tilga g Hehabilitering / päkostning e Bokførl verdi pr Arets rehabilitering/påkgtn ng 574.4W5 Bokiørtverdi at 98Ít Boligelødommer arìse6 ikke å ha begrenset levetid vèd normalt vedlikehold. Det er vurdert å væleuilørl tilstrekkelig vedlikehold mht. å ivareta verdi av bygningene, jmf. note om vedlikehdd. Bygningene er derfor ikke avskrevet. Note I - Andre driftsmidler Siøppêlänlegg Anskdfet iår : Antatt leve{id iår : Akkumulert kostpris 1.1 ; + Tilgarg i 211 : 21 Q = Akkumulert kælpris pr.31.12: = Samlede avskrivirper 1.1 : + Avskrivinger i Akkumulert avskriving v/avgang : = Samlede avskrivinger 31.12; Bokført 31.12: Større varige investerirqer aktiveres og avskrives ol/er anlatt le'/etid. Note 9 - Egenkapital 211 ãtl lnnskutl andelskapital Opptjent egenkapital pr. 1.1 Årets ræultat Egenltapltal pr æ8

14 Noter 39 Leif Aunesvei Borettslag org.nr Note 1 - Pantegleld lht forskriften om årsregnskap for borettslag skal dd lrai ä an opplyses om økningen i felleskostnadene for hver borettslagsandel dersom avdragene på fellesgjejden iht nedbetalingsplanen er beregnet å øke i fremtiden. Andel fellesgjeb finner du í t lsendt årsoppgave. Kreditor: Husbad<en Sparebankl Sparebankl Formål: LClræru rnmer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innlridd: Opprinnelig lånebeløp : Lånesaldo '1.1 : Avdrag ip rioden: Opptak iperioden: l-ånesaldo 31.12: Saldo 5 år frem i tid: Bygning - flytênde rente t Annuitet a/o l' 2æ NoréNorge Nord-Norge byggelån Bygning - fl ende rente 3 mnd nibø + 45æ2ææSe Annuitet % , ,6% påslæ 1tt Annuitet o/o I I Antall andeler, andel gjdd og sum av fellægjeld for enheter AnL andeler f8.t2 36 Ardelgjeld Sum hllesgield f Forverfet månedl g øknirb av felle$utgifter ved første avdrag Làn ' har førstë wdrag med kr 481 ffi7 Anl. andeler Æ 't2 36 Ædelgield3f Forv. øknirg Av borettsl4ets langsiktige gjeld forfaller kr ,- til betaling rner enn fem år etter rqnskapsårets slutt. Note 11 - Borettsinnskudd Opprinnellg innskudd Sum borettsinnskudd 3fi1 m lnnskuddene er sikret med pant i eiendornmen, Note 12 - Pantestillelser Av borettsl4ets bokførle gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen Som er stillet som s kkerhet hdde pr en bokført verdi på kr ,-.

15 Saksbeh.: GT Fraperiode: Til periode i Utskrift: :18 H oved bok/kontospesif i kasj on 39 Leif Aunesvei Borettslag Side 1 av 2 66 STøRRE VEDLIKEHOLD Bilagsnr Dato Periode Bilagsteksl Mva Bankef: Debet Kredit , ,1 r , CtÍt M , , f lnngående saldo 21'l-1 Garantiprovisjon 1 kv LM Brannservice, F : stiger Gunvald Johansen Bygg AS, Faktura : Tilbakebet. garantiprov Byggslrsterner Bodø AS, F: leie lift Bodø Boligbyggelag, F: 1583 prosj.byggeled LM Brannservice, F: brannstlger O2 Bodø Boligbyggelag, F : øosj.byggeledd Gunvald Johansen Bygg AS, F: delbet Gunvald Johansen Bygg AS, F Byggesysterner Bodø AS, leie lift brannst. blokk I Multiservice Fauske AS, F16256 montasie screen LM Brannservhe, Brannstþer blokk 5 og 7 2O11-O2 Bygges)ßtemer Bodø AS, leie lift brannstiçr 21'l-2 Gunvald Johansen BySg AS, Faktura : Garantiprovision Gunvald Johansen B gg AS, Faktura ; Multiservice Fauske AS, Faktura : Sparebankl - lilbakebet, for mye trukket garant prov Multiservice Fauske AS, Faktura : Multisewice Fat ske AS, Faktura : Beyer Gonsult AS, Faktura : 241 etter ar tale Odd-Høry l{ansen Vaktmestersefl/ice, tenasse Bodø kornmune, Eíendomskontoret, godki. nþygg innl Byggmester V. Lillegaard AS, F: avdr.nota Byggmestø V. Lillegaard AS, F: avdr.nota 2 2! 1-1 Byggmester V. Lillegaard AS, Faktura : 'l-12 Rehabilitøing 21 1 Inngående Saldo Bevegelse i perioden: Utgående Saldo VEDLIKEHOLD BYGNINGER, 3 731, , , 5 525, 2275, 72246,5 2275, , 545 5, 4, 8 98, , 5 5, , , , I894, 1 76, , , 27 43, 4 731, 93 82s, , ,, 19 95, 68 25, , , , ,5 Bilagsnr Ddo Pøiode Bilagstekst Mva Bankef: Debet Kredit ',! St146 r 't lnngående saldo Oras Nordland AS, F: 1657 w-bereder Oras Nordland AS, Purrl 91 4-f S Odd-Harry Hansen Vaktmesterserv F1367 div vedllkl Julius Jakhelln A$, FaKura: "7 Eleklroskandia AS, lyspærø Utlegg vindusbrett Utlegg vindusbrøtt Oras Nordland AS, OSO bereder 1 2 liter Elektro Bodø As, F: #8782 fraltilk. WB Oras Nordtand AS, OSO bereder Brattøy Elektriske AS, utelampe Beyer Consult AS, timer iforb. tak inng.parti Nilsson AS, Faktura : sffi rens kjøk Utlegg soilør 7A 2. etg Oras Nordl, F17261, bereder Oras Nordl, F54337, service Refusþ vindusb,rett 8B 21 l-1 1 Refusjon utlegg oppussing gang i blokk 7C Elektrookandia AS, F: plugg/kotìtakt Refuslon Vindusbrett, 4 55, 3 369, 11 91, 3 587, 669,51 1 4, 1 4, 4 65, 1 187, , 2752, 1 125, 2 669, 6 66, 5 4, , 1,+, 2 113, 713,53 1 4,

16 Saksbeh.: GT Fra periode: Til periode : Utskift :18 Hoved bok/kontospes if i kasjon 39 Leif Aunesvei Borettslag Side 2 av VEDLIKEHOLD BYGNINGER Bilagsnr Dato Pøiode Bílagsteksl Mva Bankref: Debet Kredit Utlegg vindusbrett 1 4, 662 lnngàende Saldo Bevegelse i perioden: Utgàende Saldo VEDLIKEHOLD UTEAREAL ,il 72485,# Bilagsnr Dato Pøiode Bilagsteksl M\a Bankref: Debet Kredlt lnngáende saldo , Svein ErikJohansen, arbeid lêkeplass 663 DRIFTSKOSTNADER lnngående Saldo Boægelse i perioden: Utgående Saldo, 6 57,6, 6 57,6 6 57,6 Bilagsnr Ddo Periode BilagsteksÌ Mva Bankref: Debet Kredit æ j lnngående saldo BBL Bygg og Vedl kehdd AS, F: 1884 rydd.måking Bodø kommune, Eiendomskmt. FQ631?22 tømt søl DnB NOB BankASA, F:61775/3458 Låssentret Låssentret Bodø AS, F:3458 nøkkelkçi Nytt søppelkort fra lrls, Folall: 12.4J BBL Bygg og Vedlikehold AS, F: 26 snørydd søppel Bodø sikkerhet & lås A/S, F :2453 syetemnøkler Staples Fe{ail Norway AS, F: div Odd'Harry Hansen Vaktmest, F13651 bortk.av{all Oras Nordland AS, F 5321 I tett aúøp i 8A lris Retura AS, F leie containø/îømming Lør old Bodø AS, F : flaggsnor/krok Høytrykksteknikk As, F: spyling avløp Høytrykksteknikk AS, F 2291 spylebil,\ nnsuger Høytrykksteknikk AS, Faktura: spylíng Nilsson AS, Faktura : tett avløp Bodø kommune, Eiend.kont. F63O13127 tømt vann s Elektroskandia AS, F: fugemesse Bodø Bydrift,Produksjonen F tøml sandfan Utleiecompagniet AS, F leie gravønaskin Odd-Harry Hansen Vaktme.serv, Fl div arb. lnngående Saldo Bevegelse ipøioden:, 1 8, 2792, 221,O 16, 1 55, 2245, 1297, 2 7, , 48 48, 222,5 5, 4 94, 4 5, 1 96,5 2792, 1, 2792, 2125, 28 88,5, ,13 2, 2, Utgående Saldo ,13

17 39 Leif Aunesvei Borettslag Åpen post Iiste leverand ører Til og med : Desember 211 Kjørt ut dato: utarbeidet av: fiì BBL trlia[ïr{lllc Levnr. Leverandørnavn Âr Bilagsnr FE (turadato Forfallsdato Beløp Kryssenr Sâldo 1 Bodø Bdigblqgelag æ , Bcdø Bdigbyggefag ni f2 2 25, Bodø Boligbyggelag , I 41 ïelenø Norge AS, Móll Odd-HarryHansênVaktmesters , "t 't , , ,5 2125, f 35 Utle'ecompagniet AS Bodø Energi AS , Bodø Enøgi AS , Bodø Energi AS , Bodø EnøgiAS ,212 87, 2719 Bodø Enøgi AS t I 51, Bodø Energi AS , Bodø Enøgi AS æ , Bodø EnergiAS ',t , Bodø Energi AS , Bodø Enøgi AS , , Bodø Enøgl AS ,212 77, Bodø EnerqiAS j , 'l 1492M3, S6171 r I Ít f CtÍt , 2 25, 151, 33, ,5 2125, 1 259, ,85 625,81 87, 1 51,74 ô79, ,91 651,79 841,5 2621,38 77,87 14'1,37 Konto: 2,fE 552,3 Sum totelt : l8 552,3 Side 1 av 1

18 ORIENTERING PÄ GENERALFORSAM LINGEN PARKERINGSFORHOLD I FORHOLD TIL SNøRYDDING - FELLESSTRØlvr (ronsnur)

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Årsregnskap 25 Universitetstjenestemennenes borettslag Disponible midler Regnskap 25 Regnskap 24 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 3 929 945 2 74 338 B. Endring i disponible midler Årets

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅnsREGr{sKAp FELT R7.2 SAMEIET BODØSJØEN PARK ACCOUNTOR GROUP

ÅnsREGr{sKAp FELT R7.2 SAMEIET BODØSJØEN PARK ACCOUNTOR GROUP ÅnsREGr{sKAp 214 SAMEIET BODØSJØEN PARK FELT R7.2 ACCOUNTOR GROUP Sameiet Bodøsjøen Park Org.nr: 997 295 188 1. Yirksomhetens art og lokalisering ÅnsrsnsrNllYc FoR zot4 Sameist Bodøsjøen Park er et sameie

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 for AL Stangnes Borettslag, med resultatregnskap pr. avdeling for 2016.

Årsregnskap for 2016 for AL Stangnes Borettslag, med resultatregnskap pr. avdeling for 2016. AL Stangnes Borettslag v/ styreleder Roald Norwich E-post: romar@online.no Harstad, 15.3.217. Årsregnskap for 216 for AL Stangnes Borettslag, med resultatregnskap pr. avdeling for 216. Årsregnskapet deres

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Platous gate 9 Tid og sted: Tirsdag 19. april 16 kl: 17:3 Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5 Årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Disponible midler Regnskap 6 Regnskap 5 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 4 37 8 B. Endring i disponible midler Årets resultat 756 84 3 57 Tilbakeføring

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer