(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03D 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , SE, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver Ifö Sanitär AB, P.O. Box 140, Bromölla, Sverige (72) Oppfinner Holma, Thomas, Holländarvägen 4, , Svängsta, Sverige (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 04 OSLO, Norge (4) Benevnelse Doseringsanordning (6) Anførte publikasjoner US-A US-B WO-A2-03/4086

2 1 Doseringsanordning Oppfinnelsens område [0001] Foreliggende oppfinnelse vedrører en doseringsanordning for å tilføre en kjemikalietablett inn i et doseringsrør i et vannklosett, i samsvar med ingressen til krav Bakgrunn for oppfinnelsen [0002] Sanitære installasjoner, så som offentlige venterom, toaletter etc., er ofte forbundet med vond lukt. Dette problemet kan avhjelpes ved å anvende luktfjernende kjemikalier, som ofte også bidrar til rengjøring og hygienisering av den sanitære installasjonen. Flere forskjellige typer doseringsanordninger har vært utviklet for å tilføre kjemikaliene til installasjonene, så som kanthengte holdere eller doseringsbeholdere inne i en sisterne på et vannklosett som står i fluidkommunikasjon med en spyleventil for et vannklosett. Tablettene som inneholder kjemikaliene er ofte forholdsvis vanskelige å løse opp i vann, noe som forlenger deres virksomme levetid. De første holderne kan være estetisk utiltrekkende og kan også tette avløpet dersom de rives løs. Sistnevnte beholdere etterfylles ved hjelp av atkomstdører på toppen av vannsisternen eller ved å fjerne et topplokk på vannsisternen. Andre typer av kjente systemer er f.eks. beskrevet i WO 03/4086 og i US [0003] Vannklosetter er i økende grad vegghengt, i motsetning til å bli plassert på gulvet, og vannsisternen er da ofte skjult inne i en installasjonsvegg. Dette gjør det vanskeligere å etterfylle doseringsbeholderne med kjemikalier. Én løsning er vist i US- A- 6,279,174, hvor en skjult sisterne er utstyrt med en atkomstdør. Døren blir åpnet og en ny forsyning av kjemikalier kan legges inn i beholderen bak atkomstdøren. Én ulempe med denne løsningen er at små barn lett kan få tak i kjemikaliene ved å åpne døren. Dette kan være veldig farlig, siden kjemikaliene ofte er sterkt giftige og eroderende. 3 Sammenfatning av oppfinnelsen [0004] Det er et formål med foreliggende oppfinnelse å undertrykke, redusere eller fjerne én eller flere av de ovenfor angitte manglene og ulempene enkeltvis eller i en hvilken som helst kombinasjon. Dette oppnås i ett aspekt ved å tilveiebringe en doseringsanordning ifølge krav 1 for et vannklosett med en skjult sisterne. Doseringsanordningen omfatter et doseringsrør for en vannsisterne på vannklosettet, for å motta og inneholde en tablett med luktfjerningende og/eller rengjørende kjemikalier, der nevnte doseringsrør tilføres vann under spyling av vannklosettet.

3 2 Doseringsanordningen har videre en sledesammenstilling festet i en vegg i vannklosettet for glidende transport av tabletten fra utsiden av veggen til doseringsrøret inne i veggen. Ytterligere utførelsesformer er angitt av de uselvstendige kravene. 1 Kort beskrivelse av tegningene [000] Doseringsanordningen ifølge foreliggende oppfinnelse vil tydeliggjøres av den følgende detaljerte beskrivelsen av oppfinnelsen når den sees sammen med de vedlagte tegningene, der Figur 1 er et splittriss sett fra siden av en utførelsesform av en doseringsanordning ifølge oppfinnelsen, Figur 2 er et sideriss av en sledesammenstilling, omfattende en slede og en tablettbærer, hvor tablettbæreren befinner seg i en indre posisjon lengst til høyre inne i sleden, og Figur 3 er et riss av sledesammenstillingen i figur 2, hvor tablettbæreren befinner seg i en ytre posisjon. 2 3 Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen [0006] Nedenfor vil flere utførelsesformer av oppfinnelsen bli beskrevet med støtte i tegningene. Disse utførelsesformene er kun beskrevet for illustrasjonsformål, for å sette fagmannen i stand til å realisere oppfinnelsen og for å vise beste realiseringsmåte. Disse utførelsesformene begrenser imidlertid ikke oppfinnelsen. I tillegg er andre kombinasjoner av de forskjellige trekkene mulige innenfor oppfinnelsens ramme. [0007] Doseringsanordningen 0 ifølge foreliggende oppfinnelse er hovedsakelig tiltenkt for en sanitær installasjon som har en vannsisterne inne i en vegg, så som en installasjonsvegg. Doseringsanordningen 0, for etterfylling av tabletter som inneholder rengjørende og/eller luktfjernende kjemikalier, er vist i figur 1. Denne anordningen er vist integrert med et frontpanel der en vippearm 33 for å skylle ned et toalett kan være anordnet. Dette frontpanelet er normalt plassert på veggen eller på hyllen over toalettskålen. [0008] Doseringsanordningen 0 omfatter i én utførelsesform en sledesammenstilling omfattende en slede og en tablettbærer, som er tilpasset for å sitte inne i sleden. Sleden med den innsatte tablettbæreren kan settes inn i frontpanelet gjennom en sliss 32. Denne slissen 32 er normalt dekket av et deksel 3, som kan forskyves for å betjene sleden. Frontpanelet kan være utstyrt med vippearmen 33 for å betjene en spyleventil (ikke vist) i et tilhørende

4 vannklosett. Frontpanelet er koblet til et innerpanel 40, som er festet på en ytre overflate av en vegg (ikke vist). Dette panelet 40 kan være dannet med en føring 42 for å styre sleden etter innsetting i slissen 32. [0009] En servicetunnel 0 kan være anordnet på en innvendig overflate av veggen eller hyllen og strekke seg over tykkelsen til en bygningsplate i veggen eller hyllen. Lengden til servicetunnelen 0 må samsvare med tykkelsen til bygningsplaten (så som ett eller flere lag av plast- eller gipsplater, sponplater, finerplater, fliser etc.). Et styreelement 60 kan være anordnet på servicetunnelen 0 for å styre tablettbæreren inne i sleden. Styreelementet 60 kan være låst til servicetunnelen 0 ved hjelp av en passende utformet klokobling 63. Et doseringsrør 70 kan ved en øvre ende 71 være festet i en posisjon for å motta og inneholde en kjemikalietablett fra tablettbæreren, i figur 1 rett under styreelementet 60, og kan ved en nedre ende 72 være festet til et spylestativ 80. Dette stativet 80 kan romme spyleventilen til vannklosettet. [00] Doseringsanordningen vist i figur 1 kan monteres ved først å feste servicetunnelen 0 til sisternen og innerpanelet 40 til servicetunnelen med festeanordninger, så som skruer. Ytterpanelet kan så låses inn på innerpanelet 40 ved hjelp av passende utformede kroker. Styreelementet 60 kan bli festet på servicetunnelen 0, for eksempel ved hjelp av klokoblingen 63. Doseringsrøret 70 må nå plasseres i en passende posisjon under styreelementet 60, eller monteres på en underside av nevnte styreelement 60, slik at doseringsrøret 70 vil motta en utsluppet tablett. [0011] Tablettbæreren kan så bli lagt inn i sleden ved forsiktig å presse den inn fra den høyre enden av sleden, som kan sees i figur 1. Sideveggene i sleden kan bøye lett utover for å la en utstående hæl 2 på tablettbæreren føres inn. [0012] Sleden med tablettbæreren (dvs. sledesammenstillingen) kan deretter skyves gjennom slissen 32 og føringen 42. I én utførelsesform kan sideveggene i sleden nå bøye lett innover, for å la krokene 13 på sleden passere gjennom slissen 32 og føringen 42. Når sleden er satt inn forbi slissen 32 og en sidekant 43 av føringen 42, vil krokene 13 hindre at sleden kan fjernes fra doseringsanordningen 0 på en enkel måte. [0013] Tablettbæreren kan være glidbart anordnet inne i sleden, og er anordnet i en indre posisjon lengst til høyre, som det fremgår av figur 2, slik at et topphull 11 i sleden og et topphull 21 i tablettbæreren er linjeført. Denne posisjonen defineres av hælen 2 på tablettbæreren, som stoppes på kontaktskulderen 1 på sleden. En tablett (ikke vist) kan innsettes gjennom hullene 11, 21 inn i et rom 23 i tablettbæreren. I én utførelsesform hindres

5 tabletten i å falle ned av en nedre overflate 14 på sleden, hvis posisjon er angitt av en stiplet linje i figur 3. Sleden skyves så gjennom slissen 32. Sleden blir i én utførelsesform styrt mot styreelementet 60 av føringen 42, hvor en tverrstang 62 rir i en kanal 22 i tablettbæreren og en kanal 12 i sleden. [0014] Fortsatt bevegelse av sleden vil i én utførelsesform føre tverrstangen 62 i kontakt med en støtte 26 på en utvendig overflate av rommet 23 i tablettbæreren, se figur 3, som vil hindre videre bevegelse innover, til høyre, for nevnte tablettbærer, uten å hindre sleden. Ytterligere bevegelse av sleden vil føre til relativ bevegelse mellom sleden og tablettbæreren, inntil en relativ ytre posisjon, så som vist i figur 3, er nådd avhengig av veggtykkelsen. Tablettbæreren er i denne utførelsesformen i ro under dette trinnet og sleden beveger seg rundt den til innsiden av veggen, til høyre i figur 1. Dette vil stille en nedre åpning i rommet 23 i kommunikasjon med en nedre åpning 16 i den nedre delen av sleden. Disse åpningene er angitt av stiplede linjer i figur 3, sammen med stiplede linjer for rommet 23 for å inneholde kjemikalietabletten. [001] Den innsatte tabletten vil så bli frigjort inn i doseringsrøret 70, som befinner seg under styreelementet 60. Doseringsrøret 70 kan være koblet til spylestativet 80, hvor spyleventilen er anordnet, slik at vann fra en spyling kommer inn i doseringsrøret 70 og bløtlegger den innsatte tabletten. Kjemikalier blir frigjort fra tabletten og føres med spylevannet til en tilknyttet toalettskål, hvor virkningen av kjemikaliene oppnås. [0016] Når tabletten er oppbrukt, må det etterfylles som angitt over. Dekselet 3 kan da bli flyttet og sleden, med tablettbæreren, kan bli trukket utover fra doseringsanordningen 0. Utspringeren 24 på tablettbæreren vil da fanges av sidekanten 43 av føringen 42. Tablettbæreren vil igjen utføre en relativ bevegelse i forhold til sleden, men i virkeligheten være i ro, slik at den vil ende opp i den indre endeposisjonen inne i sleden, som omtalt over. Sleden vil da stoppes av den minst ene kroken 13 på en ytre sidevegg av sleden, som griper inn i sidekanten 43 på føringen 42. Denne vil i den viste utførelsesformen befinne seg i en passende posisjon hvor hullene 11, 21 er linjeført på utsiden av veggen og gjøre det mulig å legge inn en ny tablett i rommet 23. Prosedyren vil så bli gjentatt som over. Ved ytterposisjonen til sleden befinner hælen 2 på tablettbæreren seg nær ved skulderen 1 på sleden mens utspringeren 24 støter mot sidekanten 43, slik at en veldefinert posisjon oppnås for hullet 21 i forhold til hullet 11. [0017] Tablettens form er ikke avgjørende, men den må være egnet for innføring gjennom hullene 11, 21 inn i rommet 23. Tabletten kan ha samme form som rommet 23, som vist med stiplede linjer i figurene 2 og 3, eller være formet som en kule. I sistnevnte tilfelle kan flere kuleformede tabletter bli lagt inn samtidig.

6 1 2 3 [0018] I beskrivelsen over settes tabletten inn gjennom et hull på oversiden av sleden/tablettbæreren. Dette er ikke nødvendig, siden tabletten like gjerne kan settes inn fra en side av eller foran på sleden. Tablettbæreren er heller ikke nødvendig, siden et bevegelig lokk, styrt av et styreelement (tilsvarende styreelementet 60), kan blottlegge den nedre åpningen i en passende posisjon for å oppnå samme virkning. [0019] Den nedre åpningen kan være dannet i bunnen av sleden/tablettbæreren, men kan også være dannet i en sidevegg av disse så lenge tabletten enkelt kan slippes ut fra rommet 23 mot doseringsrøret 70. [00] Alternativt kan en holder (ikke vist) være anordnet på sleden for inneholde tabletten, der holderen blir deaktivert i en passende posisjon inne i veggen, slik at tabletten kan bli sluppet inn i doseringsrøret. [0021] Kjernen i oppfinnelsen er således tilveiebringelse av en frem- og tilbakeførbar slede som har et rom eller en holder, for å transportere en kjemikalietablett fra utsiden av veggen til et doseringsrør (for et vannklosett) inne i veggen. [0022] Selv om betegnelsen slede er anvendt for beskrive gjenstanden som inneholder og transporterer kjemikalietabletten fra utsiden av veggen til doseringsrøret 70, skal det bemerkes at denne henviser til den generelle bevegelsen av sleden heller enn den faktiske fysiske kontakten med doseringsanordningen. Det er heller ikke ment å utelukkende spesifisere en rettlinjet bevegelse av sleden, siden en slede som er festet rundt et omdreiningspunkt vil gli langs en sirkulær bane. [0023] Doseringsanordningen er vist integrert med et frontpanel for å støtte spylearmen. Dette er ikke nødvendig, siden doseringsanordningen enkelt kan festes på et annet sted, fjernt fra toalettsetet. [0024] Henvisninger til høyre og venstre skal ikke forstås bokstavelig, siden de henviser til den spesifikke orienteringen i tegningene. Henvisninger til indre og ytre er i forhold til veggen, idet ytre er i retning mot den utvendige overflaten av veggen og indre er i retning mot innsiden av veggen. [002] I kravene utelukker ikke betegnelsen "omfatter/omfattende" tilstedeværelse av andre elementer eller trinn. Videre, selv om de er listet enkeltvis, kan et flertall midler, innretninger, elementer eller fremgangsmåtetrinn bli anvendt. I tillegg, selv om enkelttrekk kan være innlemmet i forskjellige krav, kan enkelttrekkene bli kombinert separat i andre kombinasjoner, og innlemmelse av trekkene i forskjellige krav innebærer ikke at en annen kombinasjon av trekk ikke er mulig og/eller fordelaktig. Videre utelukker ikke bruk av entallsformer flertallsformene. Ubestemte entallsartikler samt betegnelser som "første", "andre" etc utelukker ikke

7 6 flertallsformer. Henvisningstegn i kravene er kun gitt som et oppklarende eksempel og skal ikke forstås å begrense kravenes ramme på noen som helst måte. [0026] Selv om foreliggende oppfinnelse har blitt beskrevet over under henvisning til bestemte utførelsesformer, er den ikke ment å begrenses til den spesifikke formen vist her. Tvert imot begrenses oppfinnelsen bare av de vedføyde kravene, og andre utførelsesformer enn de beskrevet over er like mulige innenfor rammen til de vedføyde kravene.

8 7 P a t e n t k r a v 1 1. Doseringsanordning (0) for et vannklosett som har en vannsisterne med et spylestativ (80) utstyrt med en spyleventil, hvor doseringsanordningen omfatter et doseringsrør (70) for vannsisternen på vannklosettet, for å motta og inneholde en tablett med luktfjernende og/eller rengjørende kjemikalier, og en sledesammenstilling (, ) som kan monteres i en vegganordning eller hylleanordning ved vannsisternen for glidende transport av tabletten fra utsiden av veggen til doseringsrøret (70), der sledesammenstillingen omfatter en tablettbærer () og er utført med et rom for å motta og inneholde tabletten, k a r a k t e r i s e r t v e d at nevnte doseringsrør (70) er anordnet for i bruk å være koblet til spylestativet (80) for vannsisternen, slik at vann fra en spyling kommer inn i doseringsrøret (70) og bløtlegger den innsatte tabletten under spyling av vannsisternen og dermed muliggjør frigjøring av kjemikalier fra tabletten, og v e d at tablettbæreren () er glidbart anordnet inne i en slede () i sledesammenstillingen (, ). 2. Doseringsanordning (0) ifølge krav 1, hvor sledesammenstillingen (, ) er styrt av en føring (42). 3. Doseringsanordning (0) ifølge krav 1, hvor sledesammenstillingen (, ) har en holder for i hvert fall midlertidig å fastgjøre kjemikalietabletten til sledesammenstillingen (, ) Doseringsanordning (0) ifølge krav 1, hvor et styreelement (60) er tilpasset for å styre posisjonen hvor kjemikalietabletten vil bli transportert til doseringsrøret (70).. Doseringsanordning (0) ifølge krav 1, hvor sledesammenstillingen (, ) har en nedre åpning som er blottlagt i en transporteringsposisjon inne i veggen. 6. Doseringsanordning (0) ifølge krav 1 og, hvor tablettbæreren () har en nedre åpning som er linjeført med den nedre åpningen i sleden () i posisjonen hvor tabletten blir transportert til doseringsrøret (70) Doseringsanordning (0) ifølge krav 4, hvor styreelementet (60) har en tverrstang (62) som går inn i en kanal (22) i tablettbæreren () og en kanal (12) i en slede i sledesammenstillingen (, ), uten å påvirke sleden (), inntil

9 8 kjemikalietabletten kan bli transportert fra sledesammenstillingen (, ) til doseringsrøret (70), under innsetting av sleden (). 8. Doseringsanordning (0) ifølge krav 1, hvor doseringsrøret (70) er et overløpsrør i vannsisternen. 9. Vegganordning eller hylleanordning for å spyle en vannsisterne, omfattende en doseringsanordning ifølge kravene 1 til 8.. Vannsisterne omfattende en doseringsanordning ifølge kravene 1 til 8.

10 1/2 9

11 2/2

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2150678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 (2006.01) E21B 34/04 (2006.01) E21B 43/34 (2006.01) E21B 43/38 (2006.01) E21B 47/10 (2012.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240727 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2393707 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 1/04 (2006.01) B63B 3/44 (2006.01) B63B 39/00 (2006.01) B63B 39/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 26/08 (2014.01) B21C 37/18 (2006.01) B23K 26/26 (2014.01) E02D /48 (2006.01) E04H 12/08 (2006.01) E04H 12/10

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2321 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E03C 1/04 (06.01) E03C 1/0 (06.01) H01H 2/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..14 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2294684 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02M 7/49 (07.01) H02J 3/36 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217389 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/00 (06.01) B07C 3/18 (06.01) G06Q /08 (12.01) G06Q 0/32 (12.01) H04L 29/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2149632 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. D06B 3/04 (06.01) A61C 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 226837 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 39/02 (06.01) B63B 39/00 (06.01) B63J 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.0 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2301044 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H01B 1/24 (2006.01) H01Q 1/38 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.12.30 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329669 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 6/00 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.04.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217972 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/12 (2006.01) H04W 8/28 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.07.11 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2481227 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 8/18 (09.01) H04W 8/24 (09.01) H04W 60/00 (09.01) H04W 60/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer