ÅRSBERETNING FOR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Verv Navn Periode Leder Ketil Heyerdahl Styremedlem Sissel Hultgren Styremedlem Vigdis Wathne Varamedlem Tor Groven Varamedlem Milica Ivanovic Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 1 mann. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 43 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 5 Frogner i Oslo kommune. Adresse: Rosenborggaten 15. Gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Styrets arbeid Styret har i løpet av perioden hatt 9 styremøter og behandlet ca. 70 saker, og vi nevner de viktigste: Grøntgruppa har lagt ned et stort arbeid i å holde plener og bed pene. Gruppen ledes av Milica Ivanovic, og er svært åpen for flere medlemmer Styret har inntil videre lagt planen om rehabilitering av taket og oppussing av bakgården på is. Grunnen er at vi ønsker å legger frem for årsmøtet planer om en utbygging av leiligheter og takterrasse på taket, en utbygging som vi håper også vil kunne finansiere helt eller delvis en rehabilitering av bakgården. Styret har inngått en avtale med arkitekt Knut Hjeltnes i D-oppgangen om et forprosjekt. Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 1

2 Vi har i samarbeid med Gårdreform sett på strømtilførselen til sameiet, og det ser ut til at vi kan imøtekomme de ønskene som har kommet om mer strøm til enkelte leiligheter. Men vi vil understreke at styret må forespørres før en utvider sikringsskapet og dermed øker strømbelastningen på gården. Vi har også registrert at mange sikringsskap er i dårlig stand, ved at låser er i stykker og dørene er konstant åpne. Gjentatte henvendelser om dette har ikke resultert i forbedringer. Styret vi derfor legge frem et forslag for årsmøtet om at sameiet overtar ansvaret for selve sikringsskapene, mens den enkelte sameier fortsatt har ansvaret for innholdet. Det ble, i samarbeid med styret i Rosenborggaten 17, arrangert dugnad 6. mai. Mange sameiere og leietakere stilte nok en gang opp, og et stort arbeid med å klargjøre gården ble lagt ned. Hyggelig var det også Og det ble arrangert en minidugnad 25. september, hvor rusk og rask fra kjellere ble kastet. Så ble omsider avfallsanlegget satt i drift, fire år etter at det opprinnelig skulle tas i bruk. Som kjent motsatte våre naboer i Rosenborggaten 13 seg at anlegget skulle bygges, og klaget til plan- og bygningsmyndighetene. Disse konkluderte med at anlegget kunne settes opp. Våre naboer valgte å anke denne avgjørelsen videre til Byutviklingskomiteen, som konkluderte med at anlegget skulle bygges. Dette ble deretter anket videre til Fylkesmannen, som til slutt avgjorde at anlegget kunne bygges. Resultatet var at anlegget ble satt opp i midten av oktober Vi var ikke helt fornøyd med utformingen, og arrangementet av granitt rundt anlegget ble endret i desember. Vi fikk også satt opp et gjerde i januar. Så må det sies at vi har hatt visse problemer med henting av avfallet. Papiravfallet skal hentes annenhver tirsdag, restavfallet hver tirsdag, og to ganger har hentingen uteblitt. Årsakene har blitt oppgitt å være snø og feilparkerte biler. Vi har imidlertid hatt et godt samarbeid med Renholdsetaten. I tillegg arbeider vi for at Trafikketaten skal sette opp et permanent parkering forbudt-skilt. Siden vi ikke lenger har papircontainerne stående ved siden av D-oppgangen fikk vi gården en ny parkeringsplass, slik at vi nå har fire parkeringsplasser. Tildeling av parkeringsplasser følger parkeringslisten, og listen oppdateres stort sett en gang i året nye interessenter tildeles plass etter ansiennitet i sameiet. Styret har overdratt tre nye boder til sameiere etter utlysning gjennom nyhetsbrevet. Denne gangen dreide det seg om rommene som ble ledige etter at søppelsjaktene ble stengt. Vi har skiftet firma som står for trappevask etter at vi fikk en del klager på det gamle. Vi har inntrykk av at det nye firmaet fungerer bra. Vi har skiftet ut låsene i ytterdørene med elektriske låser. Vi har ikke hatt større problemer med heisene i denne perioden. Likevel stopper de en del, noe som koster sameiet større beløp. For å redusere utgiftene har styret gjennomført et årlig heiskurs som gjør oss i stand til å håndtere enkle gjenopplivinger av død heis, og vi oppfordrer beboerne til å kontakte styret før en ringer til Gårdreform eller Ribe Heis. Våre naboer i Rosenborggaten 19 har bygd på to etasjer, noe som medførte en god del bråk både tidlig om morgenen og sent på kvelden. Styret var i kontakt med gårdeier flere ganger om dette. I løpet av vinteren fikk vi klager på gårdens bredbåndsforbindelse, og styret gjennomførte en spørreundersøkelse blant beboerne. Det viste seg at en god del hadde problemer med dette. Vi har hatt en større runde med Get, som har endt med at Get forplikter seg til å oppgradere hele anlegget til topp standard. Til gjengjeld har vi forpliktet oss til å beholde Get som leverandør til Vi har hatt to lekkasjesaker, begge i D-oppgangen. Den mest alvorlige var fra taket, og vi krevde at Mobile Norway dekket halvparten av utgiftene, da det var grunn til å mistenke at årsaken var antennen som Mobile Norway hadde satt opp der lekkasjen fant sted. Etter en del frem og tilbake godtok Mobile Norway dette. Vi har gjennomført en lenge etterlengtet rehabilitering av murpussen på fasadene utenfor de øverste leilighetene. Vi har blitt varslet om at våre gode naboer i Rosenborggaten 17 skal skifte tak og vinduer i sommer/høst, og det må regnes med en god del arbeider i den anledning. I januar, kun dager før kulden gjorde det umulig, fikk vi lagt varmekabler i nedkjørselen og over til avfallsanlegget. Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 2

3 Styret har vedtatt å undersøke om det er noe radonfare i bygget, og har i den anledning gått til innkjøp av en radonmåler, som vil sirkulere blant beboerne i 1. etasje. Økonomien til sameiet er fortsatt god. Styret har opprettholdt et ganske omfattende informasjonsarbeid, med kontinuerlig oppdatering av nettsidene samt utsending av 41 nyhetsbrev på e-post. Kommentarer til årsregnskapet for 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr Avvik er hovedsakelig grunnet at det er i år endret prinsipp i forhold til langsiktig fordring tilsvarende lån i Handelsbanken Andre inntekter består i hovedsak av antenneleie Mobile Norway og vaskeripenger. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til avviket var at det var avsatt kr til rehabilitering av taket, takrenner og nye beslag. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet «Budsjett for 2014». For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Kommentarer til budsjett for 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter bevegelsesstyring av lys i kjeller og forprosjekt for utbygging på taket. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 % og feieravgiften blir uendret. Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 3

4 Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har lån i Handelsbanken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Konto Driftskonto Innskuddsrente 0,35 % for alle innskudd Sparekonto 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 15% økning av kategori kabel-tv fra 1. januar. I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo 19. mars 2014 Styret i Sameiet Rosenborggaten 15 Ketil Heyerdahl/s/ Sissel Hultgren/s/ Vigdis Wathne/s/ Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 4

5 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Reduksjon udekket tap Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 5

6 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 6

7 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Det er i år endret prinsipp i forhold til langsiktig fordring tilsvarende lån i Handelsbanken. Endringen er ført mot egenkapital. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Felleskostnader Kabel-TV Kapitalkostnader lån Handelsbanken Regulering Kapitalkostnader Handelsbanken Overført til reduksjon fordring Overført til dekning av renter/gebyr lån Handelsbanken SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 7

8 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro 54 Leie Mobile Norge Parkeringsleie 825 Vaskeripenger SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift -705 SUM PERSONALKOSTNADER -705 Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bespisning for kr jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 8

9 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Kostnader dugnader -875 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 9

10 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester (fuktmåling og skilt) Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto Bankgebyr -530 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 942 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 494 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter og gebyr lån Handelsbanken Endring periodisering 905 Betalt renter fra seksjonseierne SUM FINANSKOSTNADER 0 Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 10

11 NOTE: 14 LANGSIKTIGE FORDRINGER Seksjonseiere lån Handelsbanken Saldo Innbetalt seksjonseierne i år Saldo SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avregningskonto lån Handelsbanken 455 Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 16 GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,75%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM GJELDSBREVLÅN NOTE: 17 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Utlegg julebord avsetning SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 11

12 Orientering om sameiets drift. Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Gårdreform. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv. Renhold Sameiet har avtale med Rene Trapper om renhold av sameiets fellesarealer. Parkering Sameiet har fire parkeringsplasser som fordeles av styret. Nøkler/skilt Nøkler til hovedinngangsdør bestilles hos styret. Nøkler til leilighetsdørene bestilles av eier hos låsesmed. Skilt til postkasse bestilles av eier hos Hegdehaugen Jernvarehandel. Skilt til ringeklokke besørges av styret. Vaskeri Vaskemaskinen skal kun benyttes hverdager kl. 08 til 21 og lørdager kl. 08 til 18. Vaskekort kjøpes av vaskeriansvarlig i styret. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse,- miljø- og sikkerhet å gjøre i sameiets regi. Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 12

13 Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbånds- og telefonitjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir alle beboere rett til rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra LOS AS. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering År Hva som er gjort 2013 Avfallsanlegg installert og tatt i bruk, og de gamle søppelsjaktene stengt. Låser i ytterdørene skiftet ut med elektriske. Murpuss i øverste etasje rehabilitert. Varmekabler lagt i nedkjørsel Vaskeriet og baktrappene er pusset opp. To tørketromler installert. Bevegelsesstyring av lys i deler av kjeller installert. Diverse strømuttak i kjeller montert Ytterdørs- og kjellerlåser skiftet ut. Oppgangene malt og fått ny belysning. Takvinduer skiftet ut. Ny vaskemaskin installert. Gitterport forsterket og fått ny lås Oljefyr skiftet ut med fjernvarme Soil og vannrør i leilighetene og i kjelleren skiftet ut. Arbeidet med utskifting og nye balkonger fullført. Tre av takrennene og varmekabler i takrennene er skiftet ut. Dørpumper i ytterdører skiftet Arbeid med utskifting og nye balkonger påbegynt. Nye ytterdører inn til leilighetene. Brannalarmer i fellesanleggene satt opp Oppgradering og flytting av postsonelåser i ytterdører i alle oppganger. Ny porttelefon installert Rensing av soilrør Utskifting og oppgradering av el-anlegg. Årsberetning for Sameiet Rosenborggaten 15, side 13

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2011-2012 Styremedlem Lene Wolden Bache 2011-2012 Styremedlem Nina

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til aksjonærene i AS Kirkevang

Til aksjonærene i AS Kirkevang Til aksjonærene i AS Kirkevang Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2

Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2 1 Sameiet Westye Egebergs gt 2 Til seksjonseierne i Sameiet Westye Egebergs gt 2 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Hammergården Borettslag

Til andelseierne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til andelseierne i Hammergården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9.

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. 1 Sameiet Neuberggaten 9 VIKTIG INFORMASJON Utlevering av nye systemnøkler til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. Dato: Onsdag 19. mars Torsdag 20. mars fra klokken 18:00

Detaljer

Til beboerne i Østerli Boligselskap AS

Til beboerne i Østerli Boligselskap AS 1 Østerli Boligselskap AS Til beboerne i Østerli Boligselskap AS Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie 1 Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer