Budsjettforslag Bydrift KF.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF."

Transkript

1 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: Marianne Stokkereit Aasen Budsjettforslag Bydrift KF. Saksopplysninger: Budsjettforslaget for 214 bygger på videreføring av dagens drift med unntak av på vedlikeholdssiden, og spesielt knyttet til eiendom og veier, gjeldende økonomiplan og på føringer lagt i handlingsprogram og økonomiplan Det vil si at vi gjennom budsjettforslaget for 214 bygger opp ett større etterslep på bygninger og vei spesielt, og infrastruktur generelt. Selvkostberegningene er et nyttig verktøy for å synliggjøre de behovene vi vet ligger til grunn for forsvarlig drift de kommende årene. Vi vet også at selvkostberegningene innenfor enkelte fagområder vil bli endret i løpet av året da vi ikke har fullstendig oversikt over etterslep, drift-, vedlikeholds- og investeringsbehov de kommende årene. Dette gjelder blant annet for noen av fagområdene innen teknisk infrastruktur. Det vil si at de satsene som ligger til grunn i dag ikke nødvendigvis vil være gjeldende i 214. Driftsbudsjettet. Avdelingslederne har laget driftsbudsjettet ut fra faktisk forventede kostnader og inntekter, og basert på regnskapet for 212. Forslag til driftsbudsjett er basert på «forutsetninger som legges til grunn ved utarbeidelse av innspill til økonomiplan av »: Gjeldende handlingsplan og økonomiplan legges til grunn. Lønnsutgifter budsjetteres ikke på detaljnivå, men fremskrives basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. Øvrige driftsutgifter: Det antas en prisvekst fra 213 til 214 på 2 %. Utgiftspostene må imidlertid ta høyde for avtaler og evt andre kjente forhold som tilsier at 2 % ikke er rett prisvekst. Dersom man ser at man ikke klarer å gjennomføre samme nivå på driften i kommende år ved å øke driftsutgiftene med 2 % fra 213 til 214, må man forklare hva som eventuelt tas ut eller reduseres. Forklar også gjerne hva vi faktisk får utrettet for de midler vi har. Inntekter framskrives 3 %, såfremt ikke andre planer / forhold skulle tilsi en annen framskrivningsprosent. Eventuell økning av stillinger eller aktivitet skal ikke budsjetteres, men argumentasjon og beregning av kostnadene og forslag til inndekning skal legges ved driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet bygger på allerede vedtatt investeringsbudsjett i gjeldende økonomiplan, samt eventuelle nye investeringstiltak som vi vet vil komme. Det skal være en finansieringsplan for hvert investeringstiltak. Likeledes skal eventuelle kapitalkostnader og/eller endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som er en direkte følge av investeringen beskrives og tallfestes. Vær realistisk med tanke på muligheten for å gjennomføre drifts- og investeringstiltaket når gjennomføringstidspunkt foreslås. Tiltakene bør prioriteres. Faktura- og gebyrsatser utarbeides basert på budsjettforslaget Finans:

2 211/841-6 Side 2 av 17 Budsjettert ut ifra eksisterende lån, med en svært liten rentereserve. Fellesfunksjoner/administrasjon: Bemanning (årsverk): Endring Administrasjon 3, 3, 3, - Brann 7,2 7,2 7,2 - Energi 21, 24, 25,** +3, -2 Havn 3, 3, 3, - Tekn.infra. 2, 2, 2, - Eiendom 9, 7, 5,* -2 Totalt 44,2 51,2 45, -1, **Endringen skyldes forslag til endring av bemanningen på Energiverket. Detaljer rundt dette ligger i sak 46/12. Endringene ble kalkuler til totalt ca. 3,16 mill. av dette ble ca 1 mill lagt inni budsjettet for 213. Det er i tillegg forutsatt at renholdet legges ut på anbud og at antall renholdere reduseres med 2 på energiverket og * 2 på eiendomsavdelingen Følgende er lagt til grunn i driftsbudsjettet for 214: Energi: Drift- og vedlikeholdsbehovet er lagt inn i budsjettet på samme nivå som for 213, og det er lagt opp til en energipris på 213 nivå som forutsatt i økonomiplanen, men vi vet at dette ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre et riktig verdibevarende vedlikehold. Vi har nå gjennomført en tilstandsvurdering av de store komponentene i tillegg til at vi har gjennomgått resterende komponenter både inne på energiverket, og behov knyttet til linje. Alt er oppsummert i vedlikeholdsplanen. Det er ikke forutsatt i budsjettet at Lokalstyret skal dekke gapet mellom statstilskuddet og faktisk behov knyttet til renseanlegget. Det bør sees på muligheten for å selge landstrøm til skip i turisttrafikk. Både for å øke inntektene, men også for å begrense utslipp fra skipene ved kai. Dette da det kan selges i en periode av året med generelt lite forbruk i Longyearbyen. Kostnader på dette er ikke kartlagt enda. Det er ikke lagt inn stillinger som forutsatt i «fremtidig bemanning ved energiverket» fra 214 hvor det er behov for 3 vedlikeholdsarbeider samt en vaktordning på ledersiden. I tillegg til at vi ser et økende behov knyttet til kundedatabase, fakturering og betalingsoppfølging. Ca 2.mill Kullprisen er nå fastsatt i avtale med Store Norske og er forutsigbar de kommende årene. Økningen for 213 ble ikke så høy som antatt. For å beholde ansatte med kompetanse må vi kurse våre medarbeidere, slik at sertifikater som de har fra før beholdes. Dette ligger ikke inne i budsjettet. Fakturasatser:

3 211/841-6 Side 3 av 17 Energiverkets tariffering av energi må ha en total gjennomgang. For å kunne dekke opp fremtidige utbygginger er det nødvendig med en form av nett-tariff. Denne tariffen må gjenspeile våre kostnader i forsyningsnettet. Det ligger i årene som kommer store kostnader for reinvestering i fordelingsnettet, samt til nyinvesteringer ved utbygginger til nye forsyningsområder, nyetableringer. Dette i likhet med energiselskaper på fastlandet. De store forbrukerne som har uttak av høye effekter i relativt kortere perioder må tarifferes særskilt. Dette fordi de genererer så stort forbruk, spesielt i høylastperioder, at vi må kjøre spisslastdiesel for å dekke forbruket. Dette blir en mye dyrere energi å produsere enn kraft produsert med kull. Den tekniske løsningen her med tariffering er at det avleses øyeblikksverdier på effekt direkte hos forbruker. Dette kan avleses elektronisk. Med avleste timeverdier kan man se maks uttaket med varighet. Dette avleses direkte inn i vårt fakturasystem for energi, og faktureres med en høyere energipris for spisslasten som vi har produsert. For å få dette opp å gå, er det behov for å investere i noe ekstra utstyr, lisenser for programvare får å samkjøre måleravlesninger og faktura, og opplæring for vårt personell. Fakturasatser er ikke ferdigstilt og vil bli lagt frem på neste styremøte som forberedelse til strategikonferansen sammen med forslag om tariffering Eiendom: For 214 er budsjettene justert med en KPI på 2 %, dvs. at det heller ikke i år settes av nok midler til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på bygninger som er på ca. 183 millioner etter salg av 7 hybelbygg i 212 og 213. Salgssum for alle 7 byggene endte på kr ,-. Fra 215 legges det opp til at budsjett settes opp i henhold til vedlikeholds intervaller i tilstandsvurdering sett opp mot byggets levetid. Vi gjør dette for å få oversikt over fremtidige vedlikeholdskostnader slik at husleien kan settes til et fast beløp, og et riktig beløp ut i fra tanken om kostnadsdekning, som KPI justeres hvert år. Midler fra husleien trekkes da ut og settes på et fond for vedlikehold, og vedlikehold utføres iht. vedlikeholdsplan. I vedlikeholdsbudsjettet for 214 vil prioriteringen vurderes etter behov i vedlikeholdsplanene. Familieboliger: I 214 er denne avdelingen døpt om til boliger til ansatte i Lokalstyre. Husleien økes jevnlig i henhold til vedtak og husleieloven, det settes av i 214 kr ,- til verdibevarende vedlikehold. I henhold til rapport fra OEC er årlig estimat for etterslep, strakstiltak og års kostnader til vedlikehold priset til årlig kr ,-. I dette beløpet er ikke hybelhusene inkludert. Dette er det Bydrift trenger for å ivareta et verdibevarende vedlikehold av familieboliger. Det vil si å ivareta den verdien som ligger i de bygninger vi eier. Ekstern utleie: I 214 vil ekstern utleie kun bestå i utleie til fastlandselever til videregående samt Trusten i Barentsburg, totalt ca. 4 til 6 leietakere. Utleieprisene KPI justeres iht. leiekontrakt. Næringsbygget:

4 211/841-6 Side 4 av 17 For 214 vi mest sannsynlig ekstern utleie reduseres ved at det vil bli behov for lokaler knyttet til arkiv etc. Generelt: For 214 vil ny renholds avtale være på plass med ekstern leverandør, alternativt med egne innleide renholdere. Skolen som har mer enn 2 årsverk vil få den største økningen siden det i dag benyttes egne ansatte og det ikke er mulig og justere noe på tiden/forbruket på skolen, øvrige bygg blir ca. som i 213 budsjett. Totalt sett for hele Longyearbyen lokalstyre vil leveransesikkerheten vil øke, og behov for boliger vil bli redusert. Anbud legges ut nå og vil legges frem for styrebehandling i september. Priser for leie av bolig og tjenester i eiendomsavdelingen: Gammel leie ansatte: Ny ansatte eller intern bytte: Foretaksleie (betales av det KF den ansatte tilhører): Eksterne firmaer: Vaktmestertjeneste internt: Vaktmestertjeneste eksternt: Forvaltningstjeneste intern: Forvaltningstjeneste ekstern: kr. 28,49 per kvm/mnd. kr. 45,9 per kvm/mnd. kr. 4, per kvm/mnd. kr. 95,16 per kvm/mnd. kr 46,- per time. kr 56,- per time. kr. 7,- per time kr. 1.,- per time For vaktmestertjeneste og forvaltningstjeneste er prisene basert på arbeidstid mellom kl. 8. og 16., leie av tjenester utover dette belastes et tillegg i henhold til gjeldende satser for overtidsbetalt. Alle prisene justeres i henhold til KPI per 15. oktober 213 Brann og beredskap: Vi skal ivareta lov og forskriftspålagte nødvendige tjenester, innenfor beredskap og brannforebyggende virksomhet, ovenfor Longyearbyens innbyggere. Brannvesenets drives ikke ut ifra selvkostprinsippet. Om dette skulle legges til grunn ville fakturasatsene blitt så høye at brukerne av tjenestene ville velge ikke å benytte seg av tjenestene. Følgen av dette vil være dårligere brannsikkerhet i Longyearbyen. Hos Longyearbyen brannvesen er fakturasatser 214 satt i henhold til retningslinjene fra strategikonferansen, juni 213. Økning vil for være 3%. Med unntak av fakturasatser for utleie av utstyr som er justert i henhold til markedet i Longyearbyen. Vi har gode priser på anskaffelse av noen av produktene vi videreselger, disse prisene er derfor ikke justert. Gebyrsatser 214 Longyearbyen brannvesen: Fylling av trykkluftsbeholdere for dykking pr flasker: kr 9 kr 8 Kontroll av håndslukker pr apparat kr 127 kr 127 Utleie av tankvogn m/sjåfør pr time kr kr Utleie av lift m/sjåfør pr time kr kr Utleie av brannpumpe med mann pr time kr 74 kr 73 Salg av 6kg ABC pulverapparat kr 53 kr 53 Salg av 12kg ABC pulverapparat kr 1 7 kr 1 7

5 211/841-6 Side 5 av 17 Salg av 2kg ABC pulverapparat kr 37 kr 37 Salg av 2kg CO² apparat kr 1 3 kr 1 3 Salg av 5kg CO² apparat kr 1 75 kr 1 75 Salg av 6Ltr Skumapparat kr 95 kr 95 Service ABC håndslukker kr 4 kr 4 Service CO² håndslukker Kr 9 kr 9 Trykkprøving composittflasker, pr flaske kr 1 15 kr 1 15 Trykkprøving stål/dykkerflasker, pr flaske kr 57 kr 587 Syrevask av dykkerflaske, stål kr 2 kr 2 Optisk røykvarsler kr 128 kr 128 Plogskilt kr 244 kr 244 Brannteppe kr 64 kr 64 Strålerør husbrannslange kr 575 kr 575 Instruktør brannvernopplæring kr 68 kr 7 Brannvarsling og feiing Tilkobling 11-sentral pr gang kr kr Abonnement næringsvirksomhet,11-sentral pr sentral pr år kr kr Abonnement boliger pr boenhet,11-sentral pr år kr 5 kr 5 Feiing pr pipe kr 52 kr 517 Utrykning v/falsk alarm/uaktsomhet, pr utrykning* kr kr Uønsket utrykning kr 1 3 kr 1 61 * Kostnadsdekning kreves etter 3. gangs feil/falsk alarm fra samme objekt og/eller ved branntilløp/utrykning som skyldes uaktsomhet. Teknisk infrastruktur: Innenfor teknisk infrastruktur er fakturasatser 214 satt etter ønske om å legge selvkost til grunn innenfor alle områdene for utenom på vei der dette ikke er mulig. Alle selvkostberegningene er utført med en forutsetning om at vi arbeider for å komme i balanse i økonomiplanperioden innenfor alle områder. Vei: Vei (veier Longyearbyen, vei Gruve 3 og Gruve 7, vei til campingplassen, scooterløyper, gatelys, gang- og sykkelveier, nærmiljø, elvedosing og rydding):

6 211/841-6 Side 6 av 17 Avdeling Navn Ønsket budsjett Inntekt Budsjett 213 Forventet økt budsjett (2%) Antatt kostnads i forhold til forventet budsjett 5631 Vei Longyearbyen , Vei G3 og G , Scooterløyper , Gatelys , Gang- og sykkelvei Nærmiljø 52 Sum , Elvedosing , Rydding , Kirkegård ,98 Fra september 213 gjelder ny FDV avtale på veier i Longyearbyen. Kostnaden økte fra ,- i 28 til ,- i 213. FDV avtalen er bygd på et antatt timeantall pr maskin. Det er ikke hvert år like mye gjøres. Det eneste som er fast i avtalen, er fastpris på vintervedlikehold (brøyting og høvling). Dette er lagt inn i budsjettet for 214. Regnskapet for disse avdelingene viser følgende tall siden 29: År Utgifter , , , ,- Inntekter , , , ,- Differanse , , , ,- Avsetning fond ,- 8.,- 952.,-,- Budsjett , , ,- Differanse regnskap fra budsjett , , , ,- Utvikling gebyr Biler 378,- 393, ,- 463,- Lastebiler 8816,- På grunn av at inntektene fra veigebyret er mindre enn forbruket, er det ikke satt av penger til fond for 214. Dette betyr at vi ikke sparer til ny asfaltering eller til en større rehabilitering av veier. Det er kun inkludert vanlig vedlikehold på sommer og vinter, ikke utbedring av eksisterende veier. Det er heller ikke satt av penger til asfaltering eller til innkjøp av grus i 214. I løpet av 212 viste det seg at det var gunstig å legge til tre avdelinger «gang- og sykkelvei», «nærmiljø» og «kirkegård». Dette for å vise bedre de fordelte kostnadene. Det viser seg at gang- og sykkelveier blir lite brukt hvis toppdekket er av grus, da velger fotgjengerne i stedet å gå i veien. - Det er ønsket satt av 8.,- til å bedre gang- og sykkelveier. - Det er ønsket satt av 52.,- til forbruk på nærmiljø Fra september 213 trer ny FDV kontrakt på vei inn. Dette medfører økte årlige kostnader. Dette er inkludert i budsjettet for «ønsket budsjett». Det er usikkert på om alle utgiftene vil løpe som kontrakten tilsier, men det er ønskelig at det budsjetteres etter kontrakten, slik at budsjettet for 215 justeres etter

7 211/841-6 Side 7 av 17 regnskap i 214. Det er en del faste kostnader som har økt, disse vil komme uavhengig av mengde jobb som gjøres. - Det er ønsket satt av totalt 1.7.,- mer på veibudsjettet ( ) enn den faste økningen på 2% tilsier på grunn av ny FDV avtale. Det gir en økning på 3% i forhold til budsjettet i Avdeling 5634 har store reduksjoner i forbruk på grunn av reduksjon av strømforbruk (nesten 58%) ved overgang til LED-belysning. Trafikkplanen er godkjent i Lokalstyret. Denne fører med seg kostnader som ikke er lagt inn i budsjettet for Det er ønsket at det settes av 94.,- for å gjennomføre tiltak etter godkjent plan (dette gjør at økningen med budsjett blir på 46%). Prosjektene er lagt inn i prosjektoversikten. Planen er ikke endelig vedtatt enda, men forventes vedtatt i juni. Det er ikke mulig å dekke dagens kostnader med selvkost. Veigebyret er i 213 kr. 463,- for personbiler og 8816,- for lastebiler. For personbiler er dette 1,57 ganger høyere enn årsavgiften på fastlandet. Avdeling 5633 Scooterløyper er ønsket budsjettert til 93.,- i 214. Det er mange brukere på dette området, men ingen inntekter. 1 kroner pr scooter kan gi en inntekt på 12.,- antatt det er rundt 12 snøscootere i Longyearbyen. Men dette medfører mye administrasjonsarbeid. Det blir stadig tyngre kjøretøy som kjører langs veiene, veiene er ikke dimensjonert for denne type aksellast, derfor er også slitasjen høy. Det er ikke prioritert å reparere veier med 3 km/t fartsgrense, selv om disse har svært høy frekvens av telehivskader. Det er flere klager fra kulltransportkjørere fra SNSK på veikvaliteten, samt fra «vanlige» brukere. Vi vil i løpet av 213 utarbeide en vedlikeholds- og investeringsplan for vei ut i fra tilstanden på vei pr i dag. Vi har gjennom sesongen 212 hatt større utfordringer på veisiden enn hva vi har hatt tidligere knyttet til setninger som følge av endringer i permafrosten, rørgjennomføringer og generell slitasje. Tilknytningsfondet for vei er i dag svært lavt, og det tas opp lån for å ferdigstille godkjente veier i delplaner. Delplan for Gruvedalen er under utarbeidelse, dette vil medføre flere inntekter, men også utbygging av flere veier. Tilknytningsavgiften på vei bør vurderes økt, alternativt må det overføres mer midler til veibudsjettet, eller man må leve med dårlige veier. Det tas utgangspunkt i at det også i 214 utføres ryddeaksjon med skoleungdommer på sommeren. De siste årene har regnskapet vært lavere enn budsjettet. Avdeling 5643 er derfor for 214 redusert med 16%. Reise- og kursutgifter er redusert med 5%. Vann: Avdeling Navn Ønsket budsjett Inntekt Budsjett 213 Forventet økt budsjett (2%) Antatt kostnads i forhold til forventet budsjett 5651 Vannproduksjon , Vanndistribusjon ,1 Sum ,7 Fra februar 214 trer ny FDV kontrakt inn. Kostnader forbundet med dette er usikre. Det tas utgangspunkt i dagens kostnader med indeksregulering for budsjetteringen.

8 211/841-6 Side 8 av 17 Under avdeling 565x ligger vannproduksjon og distribusjon. Regnskap fra 212 viser at variable kostnader (uforutsette kostnader) er veldig høye på distribusjonssiden. Driften av vannbehandlingsanlegget er svært god, i underkant av 3% av driftskostnader forbundet med arbeidstimer går til uforutsatte hendelser, dvs. alarmer fra styringen, problemer med pumper, og vanlige driftsproblemer. På distribusjonssiden er arbeidstimer på uforutsette hendelser 1,53 ganger høyere enn driftstimer på vanlig vedlikehold. Dette skyldes stort sett frost i vannrør. Det er i 214 ønskelig å bedre drikkevannstilførselen ved å utbedre varmekabelnettet. Dette er tidkrevende og kostbart arbeid. - Det er ønskelig at det settes av 35. til rehabilitering av varmekabler og problemrør. Det er i budsjettet inkludert driftsoppgaver fra hovedplan vann på kroner 3.,- til tilstandsvurdering, spyleplan og ph-kontroll på nettet. Vanngebyret er for privatkunder i 213 på kr. 3,62,- pr. m 2 pr mnd. Til sammenligning med fastlandet utgjør dette et vanngebyr på 5212,8. Gjennomsnittet i Norge for 212 var 3865,-, høyeste verdi var 9329,- og laveste verdi var 881,-. Målet for Bydrift er at vanngebyret ikke skal overstige 75% av landssnittet, det vil si i underkant av 7,-/ år. År Utgifter , , , ,- Inntekter , , , ,- Differanse , , , ,- Budsjett , , , ,- Differanse regnskap fra budsjett , , , ,- Utvikling gebyr m 2 1,97 2,5 2,11 3,48,- 3,62 m 3 8,9 8,41 14,44 14,29 14,86 årsgebyr 63, ,5 168,- 111,72

9 211/841-6 Side 9 av 17 VANN - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 1 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,5 % Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB,94,94,95,95 1,6 1,18 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer 3 4 Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (lineærmetoden) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente Avløp: Avdeling Navn Ønsket budsjett Inntekt Budsjett 213 Forventet økt budsjett (2%) Antatt kostnads i forhold til forventet budsjett 5631 Vei Longyearbyen ,24 Sum ,24 Avløpsbudsjettet ble overskredet i 212 på grunn av flere uheldige episoder med tette avløp hos kunder. Det ble rehabilitert flere avløpsstrekk, men det er store problemer med at områder med lite fall fryser. Det er flere områder som bør rehabiliteres, og det bør derfor budsjetteres for utbedring av ledningsnettet for å unngå driftsproblemer hos kunder. Før ledningsnettet er utbedret bør det budsjetteres med forsikringskostnader. - Det er ønskelig at det settes av 2.,- til å dekke forsikringskostnader. I 212 var det 2 3 skader på bygning, mens det var flere kunder som hadde tilstoppet avløp. Vanlige problemer som tett avløp er ikke til å unngå grunnet brukerfeil (leker, bleier og tøyfiller i avløpet), mens man kan tjene inn der hvor avløpet fryser. Avløpsledninger er avhengig av å ha riktig fall, det er derfor også mer kostnadskrevende arbeid, da det er en del gravearbeid som skal til. - Det er ønskelig at det settes av 15. til tilstandsvurdering. - Det er ønskelig at det settes av 4.,- til rehabilitering. Kurs og opplæringskontoer er redusert med 5%. Avløpsgebyret er for privatkunder i 213 på kr. 2,,- pr. m 2 pr mnd. Til sammenligning med fastlandet utgjør dette et vanngebyr på 288,-. Gjennomsnittet i Norge for 212 var 4277,-, høyeste verdi var 975,- og laveste verdi var 559,-. Målet for Bydrift er at vanngebyret ikke skal overstige 75% av landssnittet, det vil si i underkant av 728,-/ år. På avløpet kan vi tilby et gebyr som ligger under landsgjennomsnittet i Norge. Avløp er også den eneste avdelingen som har påkrevd selvkost gjennom loven.

10 211/841-6 Side 1 av 17 Det kan komme flere utgifter knyttet til avløpet gjennom avløpsprøver, kontroll på oljeutskillere (i dag er dette sysselmannens oppgave). Det er derfor satt en økt driftsutgift på vannprøver fra avløpsnettet. Det er i dag ikke avklart hvilke prøver som skal tas. Det vil også komme ny FDV avtale fra og med februar Det er ønskelig at det settes av 1.,- til å dekke eventuelle ekstrakostnader. År Utgifter , , , ,- Inntekter , , , Differanse , , , ,- Budsjett , , , ,- Differanse regnskap fra budsjett , , , ,- Utvikling gebyr m 2 2,9 3,19 3,51 2, 2, m 3 11,94 13,13 8,66 8,,23 8,23 årsgebyr 63, ,5 368,41 368,41 Det er ikke gjort en tilstandsvurdering av nettet, men vi føler at vi har forholdsvis grei kontroll. Utskifting av varmekabler, og dermed også rør vil foregå også de kommende år. Her vil vi også arbeide for å få på plass en langsiktig vedlikeholdsplan. AVLØP - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 1 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,5 % Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB,92,92,92,88,9,72 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer 3 4 Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente Renovasjon: Historisk sett har næringslivet stått for 8 % av avfallet som kommer inn på avfallsanlegget, men har bare betalt 59 % av kostnadene. Dette ble delvis justert i gebyrene for 212. For 214 velger vi at ikke sette opp gebyrene. Dette grunnet større inntekter i 212 enn budsjettert, etter de nye gebyrene.

11 211/841-6 Side 11 av 17 Inntekter for 214 kan se ut til å være underbudsjettert, men dette får vi først indikasjon på når vi kommet litt lenger inn i regnskapsåret for 213. Vi har måtte betale "gammel gjeld" og når vi ikke kan sette ned gebyrene etter at gjelden er betalt, så skyldes det at en forventer store investeringer i forbindelse med relokalisering/evt utbygging For 213 er det budsjettert med kr. 5. til resipientundersøkelse. De er tatt ut igjen i 214 og kommer da tilbake igjen 216. I 217 er de igjen tatt ut. RENOVASJON - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 1 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,5 % Garantisum avfallsdeponi Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter hushold Inntekter næring Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB 1,1 1,4 1,8 1,8 1,1 1,18 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente Fjernvarme: For 212 ble inntektene for fjernvarme flyttet over fra energiverket og inn på fjernvarme sitt budsjett. Det vil si at utgifter og inntekter ligger i teknisk infrastruktur sitt budsjett, og at teknisk infrastruktur kjøper fjernvarmeproduksjon fra energiverket til selvkost. Det er gjort en beregning på hva det koster å produsere fjernvarme. Inntektene er nok til å dekke fjernvarmedistribusjon, undersentraler og rørkasser under hus. I tillegg til at vi kan sette av noe til fond for fremtidige tiltak. Vi vet at vi har et behov knyttet til primærnettet, det er avdekket korrosjonsproblematikk knyttet til deler av nettet, dette har forårsaket større ad-hock oppdrag som blir kostbare. Her er vi i gang med en tilstandsvurdering slik at vi skal få avdekket fremtidig behov. Det vil derfor kanskje være behov for å justere satsene i 215. Langsiktig plan skal utarbeides også for dette fagområdet. For 212 er det avvik mellom budsjett og tallene som er lagt inn i selvkostberegningen. Dette skyldes at budsjett er blåst opp både på kostnads- og inntektssiden. Avsetninger til vedlikehold skal dekke vanlig vedlikehold og rørkasser under hus som Bydrift drifter. Det avsettes ikke i henhold til en vedlikeholdsplan, men det er avsatt/kostnadsført ca 2 mill i året ut ifra differansen i inntektene mellom høy og lav sats. Vedlikeholdsplan må lages for å sikre at Bydrift får inntekter nok til å dekke det årlige vedlikehold og drift av rørkasser.

12 211/841-6 Side 12 av 17 Ny FDV avtale med virkning fra 214 kan føre til økte driftskostnader. Forhandles i 213. FJERNVARME selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 1 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,5 % Kjøp av fjernvarme inkl felleskostnader Avsetning til vedlikehold og rørkasser Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Netto DB,98,98,99,99 1, 1,6 Akkumulert Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Akkumulert resultat Årlig prosentvis økning av gebyrer 2 Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente

Budsjett 2014 muligheter og utfordringer

Budsjett 2014 muligheter og utfordringer Agenda Budsjett 2014 muligheter og utfordringer Hva har vi oppnådd siste år. Gjennomgang av budsjett, selvkostberegninger og utfordringer for hvert fagområde. Investeringsprosjekter Det viktigste med dagen?

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s

itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s IKT-prosjekt lønns- personal og 2 200 000 10 % Bruk av fond økte lisenskosntader, ca 200 økonomis tem 000 Delplan for idrett og fysisk aktivttet ja, men ikke kjente. Vil

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 09.06.2015, kl 14:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 18.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp

HANDLINGS og ØKONOMIPLAN. Overordnet saneringsplan for vann og avløp HANDLINGS og ØKONOMIPLAN Overordnet saneringsplan for vann og avløp 2014 2021 Nord-Odal kommunestyre xxx/13 GIVAS styre 039/13 Grue kommunestyre xxx/13 GIVAS representantskap 014/13 Kongsvinger kommunestyre

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015

Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Budsjett Med virksomhetsplan og gebyrregulativ for 2015 Sørum Kommunalteknikk KF Styrets reviderte forslag av 27.10.14 Innholdsfortegnelse Kapitel A Vedtak... 4 Kapitel B Sørum Kommunalteknikk KF... 5

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vedtatt i Kommunestyret 16.12.14 i sak 80/14 Innhold 0 UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av Lokalstyret i sak xxx/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer