Budsjettforslag Bydrift KF.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF."

Transkript

1 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: Marianne Stokkereit Aasen Budsjettforslag Bydrift KF. Saksopplysninger: Budsjettforslaget for 214 bygger på videreføring av dagens drift med unntak av på vedlikeholdssiden, og spesielt knyttet til eiendom og veier, gjeldende økonomiplan og på føringer lagt i handlingsprogram og økonomiplan Det vil si at vi gjennom budsjettforslaget for 214 bygger opp ett større etterslep på bygninger og vei spesielt, og infrastruktur generelt. Selvkostberegningene er et nyttig verktøy for å synliggjøre de behovene vi vet ligger til grunn for forsvarlig drift de kommende årene. Vi vet også at selvkostberegningene innenfor enkelte fagområder vil bli endret i løpet av året da vi ikke har fullstendig oversikt over etterslep, drift-, vedlikeholds- og investeringsbehov de kommende årene. Dette gjelder blant annet for noen av fagområdene innen teknisk infrastruktur. Det vil si at de satsene som ligger til grunn i dag ikke nødvendigvis vil være gjeldende i 214. Driftsbudsjettet. Avdelingslederne har laget driftsbudsjettet ut fra faktisk forventede kostnader og inntekter, og basert på regnskapet for 212. Forslag til driftsbudsjett er basert på «forutsetninger som legges til grunn ved utarbeidelse av innspill til økonomiplan av »: Gjeldende handlingsplan og økonomiplan legges til grunn. Lønnsutgifter budsjetteres ikke på detaljnivå, men fremskrives basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. Øvrige driftsutgifter: Det antas en prisvekst fra 213 til 214 på 2 %. Utgiftspostene må imidlertid ta høyde for avtaler og evt andre kjente forhold som tilsier at 2 % ikke er rett prisvekst. Dersom man ser at man ikke klarer å gjennomføre samme nivå på driften i kommende år ved å øke driftsutgiftene med 2 % fra 213 til 214, må man forklare hva som eventuelt tas ut eller reduseres. Forklar også gjerne hva vi faktisk får utrettet for de midler vi har. Inntekter framskrives 3 %, såfremt ikke andre planer / forhold skulle tilsi en annen framskrivningsprosent. Eventuell økning av stillinger eller aktivitet skal ikke budsjetteres, men argumentasjon og beregning av kostnadene og forslag til inndekning skal legges ved driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet bygger på allerede vedtatt investeringsbudsjett i gjeldende økonomiplan, samt eventuelle nye investeringstiltak som vi vet vil komme. Det skal være en finansieringsplan for hvert investeringstiltak. Likeledes skal eventuelle kapitalkostnader og/eller endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som er en direkte følge av investeringen beskrives og tallfestes. Vær realistisk med tanke på muligheten for å gjennomføre drifts- og investeringstiltaket når gjennomføringstidspunkt foreslås. Tiltakene bør prioriteres. Faktura- og gebyrsatser utarbeides basert på budsjettforslaget Finans:

2 211/841-6 Side 2 av 17 Budsjettert ut ifra eksisterende lån, med en svært liten rentereserve. Fellesfunksjoner/administrasjon: Bemanning (årsverk): Endring Administrasjon 3, 3, 3, - Brann 7,2 7,2 7,2 - Energi 21, 24, 25,** +3, -2 Havn 3, 3, 3, - Tekn.infra. 2, 2, 2, - Eiendom 9, 7, 5,* -2 Totalt 44,2 51,2 45, -1, **Endringen skyldes forslag til endring av bemanningen på Energiverket. Detaljer rundt dette ligger i sak 46/12. Endringene ble kalkuler til totalt ca. 3,16 mill. av dette ble ca 1 mill lagt inni budsjettet for 213. Det er i tillegg forutsatt at renholdet legges ut på anbud og at antall renholdere reduseres med 2 på energiverket og * 2 på eiendomsavdelingen Følgende er lagt til grunn i driftsbudsjettet for 214: Energi: Drift- og vedlikeholdsbehovet er lagt inn i budsjettet på samme nivå som for 213, og det er lagt opp til en energipris på 213 nivå som forutsatt i økonomiplanen, men vi vet at dette ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre et riktig verdibevarende vedlikehold. Vi har nå gjennomført en tilstandsvurdering av de store komponentene i tillegg til at vi har gjennomgått resterende komponenter både inne på energiverket, og behov knyttet til linje. Alt er oppsummert i vedlikeholdsplanen. Det er ikke forutsatt i budsjettet at Lokalstyret skal dekke gapet mellom statstilskuddet og faktisk behov knyttet til renseanlegget. Det bør sees på muligheten for å selge landstrøm til skip i turisttrafikk. Både for å øke inntektene, men også for å begrense utslipp fra skipene ved kai. Dette da det kan selges i en periode av året med generelt lite forbruk i Longyearbyen. Kostnader på dette er ikke kartlagt enda. Det er ikke lagt inn stillinger som forutsatt i «fremtidig bemanning ved energiverket» fra 214 hvor det er behov for 3 vedlikeholdsarbeider samt en vaktordning på ledersiden. I tillegg til at vi ser et økende behov knyttet til kundedatabase, fakturering og betalingsoppfølging. Ca 2.mill Kullprisen er nå fastsatt i avtale med Store Norske og er forutsigbar de kommende årene. Økningen for 213 ble ikke så høy som antatt. For å beholde ansatte med kompetanse må vi kurse våre medarbeidere, slik at sertifikater som de har fra før beholdes. Dette ligger ikke inne i budsjettet. Fakturasatser:

3 211/841-6 Side 3 av 17 Energiverkets tariffering av energi må ha en total gjennomgang. For å kunne dekke opp fremtidige utbygginger er det nødvendig med en form av nett-tariff. Denne tariffen må gjenspeile våre kostnader i forsyningsnettet. Det ligger i årene som kommer store kostnader for reinvestering i fordelingsnettet, samt til nyinvesteringer ved utbygginger til nye forsyningsområder, nyetableringer. Dette i likhet med energiselskaper på fastlandet. De store forbrukerne som har uttak av høye effekter i relativt kortere perioder må tarifferes særskilt. Dette fordi de genererer så stort forbruk, spesielt i høylastperioder, at vi må kjøre spisslastdiesel for å dekke forbruket. Dette blir en mye dyrere energi å produsere enn kraft produsert med kull. Den tekniske løsningen her med tariffering er at det avleses øyeblikksverdier på effekt direkte hos forbruker. Dette kan avleses elektronisk. Med avleste timeverdier kan man se maks uttaket med varighet. Dette avleses direkte inn i vårt fakturasystem for energi, og faktureres med en høyere energipris for spisslasten som vi har produsert. For å få dette opp å gå, er det behov for å investere i noe ekstra utstyr, lisenser for programvare får å samkjøre måleravlesninger og faktura, og opplæring for vårt personell. Fakturasatser er ikke ferdigstilt og vil bli lagt frem på neste styremøte som forberedelse til strategikonferansen sammen med forslag om tariffering Eiendom: For 214 er budsjettene justert med en KPI på 2 %, dvs. at det heller ikke i år settes av nok midler til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på bygninger som er på ca. 183 millioner etter salg av 7 hybelbygg i 212 og 213. Salgssum for alle 7 byggene endte på kr ,-. Fra 215 legges det opp til at budsjett settes opp i henhold til vedlikeholds intervaller i tilstandsvurdering sett opp mot byggets levetid. Vi gjør dette for å få oversikt over fremtidige vedlikeholdskostnader slik at husleien kan settes til et fast beløp, og et riktig beløp ut i fra tanken om kostnadsdekning, som KPI justeres hvert år. Midler fra husleien trekkes da ut og settes på et fond for vedlikehold, og vedlikehold utføres iht. vedlikeholdsplan. I vedlikeholdsbudsjettet for 214 vil prioriteringen vurderes etter behov i vedlikeholdsplanene. Familieboliger: I 214 er denne avdelingen døpt om til boliger til ansatte i Lokalstyre. Husleien økes jevnlig i henhold til vedtak og husleieloven, det settes av i 214 kr ,- til verdibevarende vedlikehold. I henhold til rapport fra OEC er årlig estimat for etterslep, strakstiltak og års kostnader til vedlikehold priset til årlig kr ,-. I dette beløpet er ikke hybelhusene inkludert. Dette er det Bydrift trenger for å ivareta et verdibevarende vedlikehold av familieboliger. Det vil si å ivareta den verdien som ligger i de bygninger vi eier. Ekstern utleie: I 214 vil ekstern utleie kun bestå i utleie til fastlandselever til videregående samt Trusten i Barentsburg, totalt ca. 4 til 6 leietakere. Utleieprisene KPI justeres iht. leiekontrakt. Næringsbygget:

4 211/841-6 Side 4 av 17 For 214 vi mest sannsynlig ekstern utleie reduseres ved at det vil bli behov for lokaler knyttet til arkiv etc. Generelt: For 214 vil ny renholds avtale være på plass med ekstern leverandør, alternativt med egne innleide renholdere. Skolen som har mer enn 2 årsverk vil få den største økningen siden det i dag benyttes egne ansatte og det ikke er mulig og justere noe på tiden/forbruket på skolen, øvrige bygg blir ca. som i 213 budsjett. Totalt sett for hele Longyearbyen lokalstyre vil leveransesikkerheten vil øke, og behov for boliger vil bli redusert. Anbud legges ut nå og vil legges frem for styrebehandling i september. Priser for leie av bolig og tjenester i eiendomsavdelingen: Gammel leie ansatte: Ny ansatte eller intern bytte: Foretaksleie (betales av det KF den ansatte tilhører): Eksterne firmaer: Vaktmestertjeneste internt: Vaktmestertjeneste eksternt: Forvaltningstjeneste intern: Forvaltningstjeneste ekstern: kr. 28,49 per kvm/mnd. kr. 45,9 per kvm/mnd. kr. 4, per kvm/mnd. kr. 95,16 per kvm/mnd. kr 46,- per time. kr 56,- per time. kr. 7,- per time kr. 1.,- per time For vaktmestertjeneste og forvaltningstjeneste er prisene basert på arbeidstid mellom kl. 8. og 16., leie av tjenester utover dette belastes et tillegg i henhold til gjeldende satser for overtidsbetalt. Alle prisene justeres i henhold til KPI per 15. oktober 213 Brann og beredskap: Vi skal ivareta lov og forskriftspålagte nødvendige tjenester, innenfor beredskap og brannforebyggende virksomhet, ovenfor Longyearbyens innbyggere. Brannvesenets drives ikke ut ifra selvkostprinsippet. Om dette skulle legges til grunn ville fakturasatsene blitt så høye at brukerne av tjenestene ville velge ikke å benytte seg av tjenestene. Følgen av dette vil være dårligere brannsikkerhet i Longyearbyen. Hos Longyearbyen brannvesen er fakturasatser 214 satt i henhold til retningslinjene fra strategikonferansen, juni 213. Økning vil for være 3%. Med unntak av fakturasatser for utleie av utstyr som er justert i henhold til markedet i Longyearbyen. Vi har gode priser på anskaffelse av noen av produktene vi videreselger, disse prisene er derfor ikke justert. Gebyrsatser 214 Longyearbyen brannvesen: Fylling av trykkluftsbeholdere for dykking pr flasker: kr 9 kr 8 Kontroll av håndslukker pr apparat kr 127 kr 127 Utleie av tankvogn m/sjåfør pr time kr kr Utleie av lift m/sjåfør pr time kr kr Utleie av brannpumpe med mann pr time kr 74 kr 73 Salg av 6kg ABC pulverapparat kr 53 kr 53 Salg av 12kg ABC pulverapparat kr 1 7 kr 1 7

5 211/841-6 Side 5 av 17 Salg av 2kg ABC pulverapparat kr 37 kr 37 Salg av 2kg CO² apparat kr 1 3 kr 1 3 Salg av 5kg CO² apparat kr 1 75 kr 1 75 Salg av 6Ltr Skumapparat kr 95 kr 95 Service ABC håndslukker kr 4 kr 4 Service CO² håndslukker Kr 9 kr 9 Trykkprøving composittflasker, pr flaske kr 1 15 kr 1 15 Trykkprøving stål/dykkerflasker, pr flaske kr 57 kr 587 Syrevask av dykkerflaske, stål kr 2 kr 2 Optisk røykvarsler kr 128 kr 128 Plogskilt kr 244 kr 244 Brannteppe kr 64 kr 64 Strålerør husbrannslange kr 575 kr 575 Instruktør brannvernopplæring kr 68 kr 7 Brannvarsling og feiing Tilkobling 11-sentral pr gang kr kr Abonnement næringsvirksomhet,11-sentral pr sentral pr år kr kr Abonnement boliger pr boenhet,11-sentral pr år kr 5 kr 5 Feiing pr pipe kr 52 kr 517 Utrykning v/falsk alarm/uaktsomhet, pr utrykning* kr kr Uønsket utrykning kr 1 3 kr 1 61 * Kostnadsdekning kreves etter 3. gangs feil/falsk alarm fra samme objekt og/eller ved branntilløp/utrykning som skyldes uaktsomhet. Teknisk infrastruktur: Innenfor teknisk infrastruktur er fakturasatser 214 satt etter ønske om å legge selvkost til grunn innenfor alle områdene for utenom på vei der dette ikke er mulig. Alle selvkostberegningene er utført med en forutsetning om at vi arbeider for å komme i balanse i økonomiplanperioden innenfor alle områder. Vei: Vei (veier Longyearbyen, vei Gruve 3 og Gruve 7, vei til campingplassen, scooterløyper, gatelys, gang- og sykkelveier, nærmiljø, elvedosing og rydding):

6 211/841-6 Side 6 av 17 Avdeling Navn Ønsket budsjett Inntekt Budsjett 213 Forventet økt budsjett (2%) Antatt kostnads i forhold til forventet budsjett 5631 Vei Longyearbyen , Vei G3 og G , Scooterløyper , Gatelys , Gang- og sykkelvei Nærmiljø 52 Sum , Elvedosing , Rydding , Kirkegård ,98 Fra september 213 gjelder ny FDV avtale på veier i Longyearbyen. Kostnaden økte fra ,- i 28 til ,- i 213. FDV avtalen er bygd på et antatt timeantall pr maskin. Det er ikke hvert år like mye gjøres. Det eneste som er fast i avtalen, er fastpris på vintervedlikehold (brøyting og høvling). Dette er lagt inn i budsjettet for 214. Regnskapet for disse avdelingene viser følgende tall siden 29: År Utgifter , , , ,- Inntekter , , , ,- Differanse , , , ,- Avsetning fond ,- 8.,- 952.,-,- Budsjett , , ,- Differanse regnskap fra budsjett , , , ,- Utvikling gebyr Biler 378,- 393, ,- 463,- Lastebiler 8816,- På grunn av at inntektene fra veigebyret er mindre enn forbruket, er det ikke satt av penger til fond for 214. Dette betyr at vi ikke sparer til ny asfaltering eller til en større rehabilitering av veier. Det er kun inkludert vanlig vedlikehold på sommer og vinter, ikke utbedring av eksisterende veier. Det er heller ikke satt av penger til asfaltering eller til innkjøp av grus i 214. I løpet av 212 viste det seg at det var gunstig å legge til tre avdelinger «gang- og sykkelvei», «nærmiljø» og «kirkegård». Dette for å vise bedre de fordelte kostnadene. Det viser seg at gang- og sykkelveier blir lite brukt hvis toppdekket er av grus, da velger fotgjengerne i stedet å gå i veien. - Det er ønsket satt av 8.,- til å bedre gang- og sykkelveier. - Det er ønsket satt av 52.,- til forbruk på nærmiljø Fra september 213 trer ny FDV kontrakt på vei inn. Dette medfører økte årlige kostnader. Dette er inkludert i budsjettet for «ønsket budsjett». Det er usikkert på om alle utgiftene vil løpe som kontrakten tilsier, men det er ønskelig at det budsjetteres etter kontrakten, slik at budsjettet for 215 justeres etter

7 211/841-6 Side 7 av 17 regnskap i 214. Det er en del faste kostnader som har økt, disse vil komme uavhengig av mengde jobb som gjøres. - Det er ønsket satt av totalt 1.7.,- mer på veibudsjettet ( ) enn den faste økningen på 2% tilsier på grunn av ny FDV avtale. Det gir en økning på 3% i forhold til budsjettet i Avdeling 5634 har store reduksjoner i forbruk på grunn av reduksjon av strømforbruk (nesten 58%) ved overgang til LED-belysning. Trafikkplanen er godkjent i Lokalstyret. Denne fører med seg kostnader som ikke er lagt inn i budsjettet for Det er ønsket at det settes av 94.,- for å gjennomføre tiltak etter godkjent plan (dette gjør at økningen med budsjett blir på 46%). Prosjektene er lagt inn i prosjektoversikten. Planen er ikke endelig vedtatt enda, men forventes vedtatt i juni. Det er ikke mulig å dekke dagens kostnader med selvkost. Veigebyret er i 213 kr. 463,- for personbiler og 8816,- for lastebiler. For personbiler er dette 1,57 ganger høyere enn årsavgiften på fastlandet. Avdeling 5633 Scooterløyper er ønsket budsjettert til 93.,- i 214. Det er mange brukere på dette området, men ingen inntekter. 1 kroner pr scooter kan gi en inntekt på 12.,- antatt det er rundt 12 snøscootere i Longyearbyen. Men dette medfører mye administrasjonsarbeid. Det blir stadig tyngre kjøretøy som kjører langs veiene, veiene er ikke dimensjonert for denne type aksellast, derfor er også slitasjen høy. Det er ikke prioritert å reparere veier med 3 km/t fartsgrense, selv om disse har svært høy frekvens av telehivskader. Det er flere klager fra kulltransportkjørere fra SNSK på veikvaliteten, samt fra «vanlige» brukere. Vi vil i løpet av 213 utarbeide en vedlikeholds- og investeringsplan for vei ut i fra tilstanden på vei pr i dag. Vi har gjennom sesongen 212 hatt større utfordringer på veisiden enn hva vi har hatt tidligere knyttet til setninger som følge av endringer i permafrosten, rørgjennomføringer og generell slitasje. Tilknytningsfondet for vei er i dag svært lavt, og det tas opp lån for å ferdigstille godkjente veier i delplaner. Delplan for Gruvedalen er under utarbeidelse, dette vil medføre flere inntekter, men også utbygging av flere veier. Tilknytningsavgiften på vei bør vurderes økt, alternativt må det overføres mer midler til veibudsjettet, eller man må leve med dårlige veier. Det tas utgangspunkt i at det også i 214 utføres ryddeaksjon med skoleungdommer på sommeren. De siste årene har regnskapet vært lavere enn budsjettet. Avdeling 5643 er derfor for 214 redusert med 16%. Reise- og kursutgifter er redusert med 5%. Vann: Avdeling Navn Ønsket budsjett Inntekt Budsjett 213 Forventet økt budsjett (2%) Antatt kostnads i forhold til forventet budsjett 5651 Vannproduksjon , Vanndistribusjon ,1 Sum ,7 Fra februar 214 trer ny FDV kontrakt inn. Kostnader forbundet med dette er usikre. Det tas utgangspunkt i dagens kostnader med indeksregulering for budsjetteringen.

8 211/841-6 Side 8 av 17 Under avdeling 565x ligger vannproduksjon og distribusjon. Regnskap fra 212 viser at variable kostnader (uforutsette kostnader) er veldig høye på distribusjonssiden. Driften av vannbehandlingsanlegget er svært god, i underkant av 3% av driftskostnader forbundet med arbeidstimer går til uforutsatte hendelser, dvs. alarmer fra styringen, problemer med pumper, og vanlige driftsproblemer. På distribusjonssiden er arbeidstimer på uforutsette hendelser 1,53 ganger høyere enn driftstimer på vanlig vedlikehold. Dette skyldes stort sett frost i vannrør. Det er i 214 ønskelig å bedre drikkevannstilførselen ved å utbedre varmekabelnettet. Dette er tidkrevende og kostbart arbeid. - Det er ønskelig at det settes av 35. til rehabilitering av varmekabler og problemrør. Det er i budsjettet inkludert driftsoppgaver fra hovedplan vann på kroner 3.,- til tilstandsvurdering, spyleplan og ph-kontroll på nettet. Vanngebyret er for privatkunder i 213 på kr. 3,62,- pr. m 2 pr mnd. Til sammenligning med fastlandet utgjør dette et vanngebyr på 5212,8. Gjennomsnittet i Norge for 212 var 3865,-, høyeste verdi var 9329,- og laveste verdi var 881,-. Målet for Bydrift er at vanngebyret ikke skal overstige 75% av landssnittet, det vil si i underkant av 7,-/ år. År Utgifter , , , ,- Inntekter , , , ,- Differanse , , , ,- Budsjett , , , ,- Differanse regnskap fra budsjett , , , ,- Utvikling gebyr m 2 1,97 2,5 2,11 3,48,- 3,62 m 3 8,9 8,41 14,44 14,29 14,86 årsgebyr 63, ,5 168,- 111,72

9 211/841-6 Side 9 av 17 VANN - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 1 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,5 % Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB,94,94,95,95 1,6 1,18 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer 3 4 Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (lineærmetoden) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente Avløp: Avdeling Navn Ønsket budsjett Inntekt Budsjett 213 Forventet økt budsjett (2%) Antatt kostnads i forhold til forventet budsjett 5631 Vei Longyearbyen ,24 Sum ,24 Avløpsbudsjettet ble overskredet i 212 på grunn av flere uheldige episoder med tette avløp hos kunder. Det ble rehabilitert flere avløpsstrekk, men det er store problemer med at områder med lite fall fryser. Det er flere områder som bør rehabiliteres, og det bør derfor budsjetteres for utbedring av ledningsnettet for å unngå driftsproblemer hos kunder. Før ledningsnettet er utbedret bør det budsjetteres med forsikringskostnader. - Det er ønskelig at det settes av 2.,- til å dekke forsikringskostnader. I 212 var det 2 3 skader på bygning, mens det var flere kunder som hadde tilstoppet avløp. Vanlige problemer som tett avløp er ikke til å unngå grunnet brukerfeil (leker, bleier og tøyfiller i avløpet), mens man kan tjene inn der hvor avløpet fryser. Avløpsledninger er avhengig av å ha riktig fall, det er derfor også mer kostnadskrevende arbeid, da det er en del gravearbeid som skal til. - Det er ønskelig at det settes av 15. til tilstandsvurdering. - Det er ønskelig at det settes av 4.,- til rehabilitering. Kurs og opplæringskontoer er redusert med 5%. Avløpsgebyret er for privatkunder i 213 på kr. 2,,- pr. m 2 pr mnd. Til sammenligning med fastlandet utgjør dette et vanngebyr på 288,-. Gjennomsnittet i Norge for 212 var 4277,-, høyeste verdi var 975,- og laveste verdi var 559,-. Målet for Bydrift er at vanngebyret ikke skal overstige 75% av landssnittet, det vil si i underkant av 728,-/ år. På avløpet kan vi tilby et gebyr som ligger under landsgjennomsnittet i Norge. Avløp er også den eneste avdelingen som har påkrevd selvkost gjennom loven.

10 211/841-6 Side 1 av 17 Det kan komme flere utgifter knyttet til avløpet gjennom avløpsprøver, kontroll på oljeutskillere (i dag er dette sysselmannens oppgave). Det er derfor satt en økt driftsutgift på vannprøver fra avløpsnettet. Det er i dag ikke avklart hvilke prøver som skal tas. Det vil også komme ny FDV avtale fra og med februar Det er ønskelig at det settes av 1.,- til å dekke eventuelle ekstrakostnader. År Utgifter , , , ,- Inntekter , , , Differanse , , , ,- Budsjett , , , ,- Differanse regnskap fra budsjett , , , ,- Utvikling gebyr m 2 2,9 3,19 3,51 2, 2, m 3 11,94 13,13 8,66 8,,23 8,23 årsgebyr 63, ,5 368,41 368,41 Det er ikke gjort en tilstandsvurdering av nettet, men vi føler at vi har forholdsvis grei kontroll. Utskifting av varmekabler, og dermed også rør vil foregå også de kommende år. Her vil vi også arbeide for å få på plass en langsiktig vedlikeholdsplan. AVLØP - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 1 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,5 % Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB,92,92,92,88,9,72 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer 3 4 Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente Renovasjon: Historisk sett har næringslivet stått for 8 % av avfallet som kommer inn på avfallsanlegget, men har bare betalt 59 % av kostnadene. Dette ble delvis justert i gebyrene for 212. For 214 velger vi at ikke sette opp gebyrene. Dette grunnet større inntekter i 212 enn budsjettert, etter de nye gebyrene.

11 211/841-6 Side 11 av 17 Inntekter for 214 kan se ut til å være underbudsjettert, men dette får vi først indikasjon på når vi kommet litt lenger inn i regnskapsåret for 213. Vi har måtte betale "gammel gjeld" og når vi ikke kan sette ned gebyrene etter at gjelden er betalt, så skyldes det at en forventer store investeringer i forbindelse med relokalisering/evt utbygging For 213 er det budsjettert med kr. 5. til resipientundersøkelse. De er tatt ut igjen i 214 og kommer da tilbake igjen 216. I 217 er de igjen tatt ut. RENOVASJON - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 1 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,5 % Garantisum avfallsdeponi Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter hushold Inntekter næring Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB 1,1 1,4 1,8 1,8 1,1 1,18 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente Fjernvarme: For 212 ble inntektene for fjernvarme flyttet over fra energiverket og inn på fjernvarme sitt budsjett. Det vil si at utgifter og inntekter ligger i teknisk infrastruktur sitt budsjett, og at teknisk infrastruktur kjøper fjernvarmeproduksjon fra energiverket til selvkost. Det er gjort en beregning på hva det koster å produsere fjernvarme. Inntektene er nok til å dekke fjernvarmedistribusjon, undersentraler og rørkasser under hus. I tillegg til at vi kan sette av noe til fond for fremtidige tiltak. Vi vet at vi har et behov knyttet til primærnettet, det er avdekket korrosjonsproblematikk knyttet til deler av nettet, dette har forårsaket større ad-hock oppdrag som blir kostbare. Her er vi i gang med en tilstandsvurdering slik at vi skal få avdekket fremtidig behov. Det vil derfor kanskje være behov for å justere satsene i 215. Langsiktig plan skal utarbeides også for dette fagområdet. For 212 er det avvik mellom budsjett og tallene som er lagt inn i selvkostberegningen. Dette skyldes at budsjett er blåst opp både på kostnads- og inntektssiden. Avsetninger til vedlikehold skal dekke vanlig vedlikehold og rørkasser under hus som Bydrift drifter. Det avsettes ikke i henhold til en vedlikeholdsplan, men det er avsatt/kostnadsført ca 2 mill i året ut ifra differansen i inntektene mellom høy og lav sats. Vedlikeholdsplan må lages for å sikre at Bydrift får inntekter nok til å dekke det årlige vedlikehold og drift av rørkasser.

12 211/841-6 Side 12 av 17 Ny FDV avtale med virkning fra 214 kan føre til økte driftskostnader. Forhandles i 213. FJERNVARME selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 1 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,5 % Kjøp av fjernvarme inkl felleskostnader Avsetning til vedlikehold og rørkasser Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Netto DB,98,98,99,99 1, 1,6 Akkumulert Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Akkumulert resultat Årlig prosentvis økning av gebyrer 2 Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente

13 211/841-6 Side 13 av 17 Ut ifra overnevnte blir gebyrsatsene for teknisk infrastruktur som følger: Gebyrer 214 endring endring % 212 % Vei: Lastebiler (5) kr 9 8,48 kr 8 816, 3 % kr 8 559, 3 % Biler (11) kr 4 768,9 kr 4 63, 3 % kr 4 495, 3 % Vann: Grunnavgift kr 1 144,4 kr 1 11,72 3 % kr 1 68, 4 % Vanngebyr pr m³ kr 15,31 kr 14,86 3 % kr 14,29 4 % Minstepris pr måned kr 429,63 kr 417,12 3 % kr 41,8 4 % Vanngebyr pr m² kr 3,73 kr 3,62 3 % kr 3,48 4 % Avløp: Grunnavgift kr 379,46 kr 368,41 3 % kr 368,41 % Avløpsgebyr pr m³ kr 8,48 kr 8,23 3 % kr 8,23 % Minstepris pr måned kr 147,5 kr 142,77 3 % kr 142,77 % Avløpgebyr pr m² kr 2,6 kr 2, 3 % kr 2, % Renovasjon: Leiligheter pr år kr 5 177,69 kr 5 177,69 % kr 4 622,94 12 % Hybelleiligheter pr år kr 3 19,97 kr 3 19,97 % kr 2 696,4 12 % Næring Brennbart pr kg kr 8,43 kr 8,43 % kr 7,53 12 % Tre/metall pr kg kr 3,67 kr 3,67 % kr 3,28 12 % Fjernvarme: Grunnavgift kr 2 583,24 kr 2 583,24 % kr 2 58, 3 % Energipris pr kwh kr,39 kr,39 % kr,38 3 % Energipris pr m², Bydrift drifter kr 12,98 kr 12,98 % kr 12,6 3 % Energipris pr m², Beboer drifter kr 8,24 kr 8,24 % kr 8, 3 % Havn: Driftsbudsjettet: Longyearbyen havn er i en fase hvor utviklingsmulighetene for havna er betydelige i årene som kommer. I Nasjonal transportplan er det på bakgrunn av de helt spesielle forholdene på Svalbard, og som en del av regjeringens nordområdepolitikk, satt av inntil 2 mill. kr i statlige midler i planperioden til oppgradering og bygging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen. Dette gir grunnlag for å videreføre de planer og utredninger havnen har gjennomført de senere år. Longyearbyen Havn har et godt økonomisk fundament, og nye planlagte utviklingstiltak vil bidra til å styrke havnas evne til å møte eksisterende og nye utfordringer. Igangsetting av strategisk havneplan for Longyearbyen havn vil når ferdigstilt i 214 definerer havnas satsningsområder og gi en tydeligere retning for havnas videre utvikling. Avtale med Kystverket om levering av tilbringertjenester på Spitsbergen vil i årene som kommer bidra til å styrke havnas aktivitet og øke bemanningen i sommerhalvåret. Havnas vekst og utvikling krever ennå sterkere fokus på markedet og tilrettelegging for havnas brukere. Bemanning (årsverk):

14 211/841-6 Side 14 av Endring Havn 3, 3,* - *Ny avtale om tilbringertjenester for Kystverket fra 214 med nytt tilbringerfartøy vil kreve en økt bemanning i sommerhalvåret. Her planlegger man i første omgang å leie inn nødvendig kompetanse for drift av tilbringerfartøy i hovedsesongen. Det planlegges 2 halve stillinger på drift i sommerhalvåret. Nytt tilbringer fartøy vil også bidra til økt aktivitet i resten av året med en viss beredskap og mulighet for bruk av fartøyet til andre oppdrag som beredskap(sar), oljevern og andre oppdrag for statlige etater. Erfaringene fra de siste år viser at bemanningen i havna fungerer godt utenom høysesong. Trafikken over havna i månedene juni september er økende og belastningen på den faste bemanningen er høy. I forbindelse med økt aktivitet mot Kystverket og Lostjenesten på Svalbard vil havna i 214 videreføre engasjement og kjøp av tjenester for å avlaste havnevakta spesielt knyttet til båtdrift. Havna kjøper utøvende fortøyningstjenester av Pole-Position AS, og benytter de avtalepartnere Bydrift KF har på El, VVS og maskintjenester. Hver for seg er disse leveransene av begrenset størrelse og kompetanse/fagspesifikke. Driftsbudsjett 214: Driftsbudsjett Longyearbyen havn Budsjett 214 Budsjett 213 (korrigert) Regnskap 212 Budsjett 215 Budsjett 216 Driftsinntektene til havna videreføres med en generell økning på ca. 3 %. Prisregulativet og Retningslinjer for prisfastsetting for Longyearbyen havn for 214 er hjemlet i lov av 17. april 29 nr. 19 om havner og farvann 1 og 25, jfr. forskrift av 3. desember 21 om havner og farvann på Svalbard. Til forskjell fra tidligere gebyrregulativ er regelverk og prisliste adskilt, noe som forenkler senere endringer. Tilbake som avgift står kun anløpsavgiften. Alle andre inntekter er enten i gebyr form, vederlag eller leie inntekter basert på markedstilpasning av prisnivå. For detaljer se sak 21/ om Prisregulativ og retningslinjer for prisfastsetting for Longyearbyen havn 212. Driftsbudsjett for 214 er en videreføring av budsjettet for 213 uten at det er hensyntatt markedsmessig utvikling i budsjettåret 213. Budsjett 217 Inntekt kostnad Til fond Fra fond Netto For 214 ligger vi pr mai godt an til å overstige inntektsprognosene. Dette har i hovedsak 2 årsaker. Økt andel av store cruiseskip med høyere antall passasjerer. Videre vil avtalen med Kystverket om tilrettelegging av infrastruktur og tilbringertjeneste fra 214 medføre en betydelig omsetningsøkning knyttet til utleie av nytt tilbringer fartøy(tbn), men også større driftskostnader med nytt fartøy og økt bemanning. Foreløpig ser trenden fra de siste årene ut til å fortsette med økt tonnasje og større skip. Dette er et viktig signal om behovet for større kailøsninger. Sterkere fokus på oppfølging av den oversjøiske cruisenæringen på Svalbard etter 215 (Tungoljeforbudet) vil være viktig også i inneværende og de neste årene. Oppfølging på cruisemesser og tett oppfølging av viktige aktører i markedet vil skje i samarbeid med Cruise Norway. Longyearbyens mulighet til å utvikle seg som cruisedestinasjon avhenger av at Longyearbyen oppleves som en attraktiv destinasjon. Et tydelig tilbudsprogram fra lokalt reiseliv og aktiv deltakelse på internasjonale cruisemesser har allerede gitt økt oppmerksomhet og nye bestillinger for kommende år.

15 211/841-6 Side 15 av 17 Investeringsbudsjett i perioden Planlagte investeringer Investeringsbudsjettet for 214 er en videreføring av tidligere planer, som er fyldig redegjort for i budsjett 213. Det er knyttet usikkerhet til størrelsene på investeringene da det for flere områder ikke er ferdigstilt skisseprosjekt eller andre kostnadsutredninger. Investeringsbudsjett Prosjekter Sum Havnebygg/kontor **SL ** Godsterminal **1-2SL Fendring Bykaia 2 L* Kaidekke 1,*H Økt vannforsyning 2* H,L Kaianlegg vest 25*ASL 5*ASL 1*ASL 25*ASL 2* Delplan Lh sør,6h,l - - -,6 Utendørs godsterm. **/***H,L **/*** H,L - - ** Ny flytekai 4*L,S,A Nytt tilbringerfartøy 16,5L ,5 Terminal materiell 2*H,L Slip m/»løfteredskap» - 3-4*H,L ** Budsjett ikke fastsatt H = Havnekapital,fond, L = Lånefinansiert * Estimerte budsjettpriser 211/212 S = Statlig finansiering *** Nødvendige arealer ikke overtatt A = Annen finansiering, ulike tilskudd. Nytt av året er konkretisering av nytt fartøy - tilbringer fartøy(tbn): Det er i Lokalstyre våren 213 vedtatt å bygge og tilby Kystverket nytt fartøy for å dekke behovet for tilbringertjeneste på Spitsbergen. Fartøyet har en ramme på 16,5 millioner. Fartøyet vil ivareta flere funksjoner for havna, for lokalsamfunnet og i lokalt beredskapsarbeid. Kontrakten skal dekke investering og drift av et slikt fartøy. Fartøyet vil tilhøre Longyearbyen havn og vil også tilpasses slik at det kan bistå i den generelle lokale beredskapen. Nytt fartøy vil kreve gode løsninger for å sette ut og vedlikeholde fartøyet året rundt. Dette setter krav til servicehall og utsettingsløsninger. Arbeidet med servicehall og eget verktøy for utsetting og håndtering av fartøyet må prioriteres. Fartøyet finansieres med lån og sikkerhet i leieavtale. Havnefondet: Pr. 1. januar 213 er havnefondet på kr Det inkluderer mindreforbruket i 212. Budsjettert bruk av fond i 213: Nytt havnebygg kr Nytt kaidekke kr. 1. Havneterminal kr. 15. Skisseprosjekt ny flytekai kr. 1.. (Vedtak 213) Havnestrategi kr. 1.. (Vedtak 213) Avsetning til fond i 213: Korrigert forventet avsetning til fond 213 kr. 55. Havnefond budsjett pr = kr

16 211/841-6 Side 16 av 17 Samlede investeringsforslag for 213 er på 18,6 mill. Bruk av havnefondet må vurderes opp mot hensiktsmessigheten av låneopptak på investeringsprosjekter og forprosjekter som senere danner grunnlag for investeringsprosjekter i bygg og anlegg. Havnekapitalen bør ha en størrelse som på kort sikt kan betjene havnas forpliktelser i en utbyggingsfase og havnefondet bør til enhver være på minimum 1 million for å sikre havnen mot underskudd. Dersom trenden vi ser for oss frem til 216 fortsetter, vil det ligge an til en høyere avsetning i fond, hvor størrelsen på årlige avsetninger og derved fondet vil kunne gi høyere egenfinansiering i prosjektene. Investeringsbudsjettet: Følgende prosjekter ønskes prioritert i 214, se vedlagte prosjektoversikt. Vurdering: Forhold som ikke ligger i budsjettettgrunnlaget for 213, men som bør vurderes: Administrasjon: Det bør tas hensyn til at de ansatte har fått høyere husleie slik at man ikke har en negativ lønnsutvikling som følge av dette. For Bydrift sin del utgjør dette ca kr 46. i 214 Energi: Ny vedlikeholdsplan er ikke hensyntatt i budsjettet Ansettelser og vaktordning på ledersiden i henhold til anbefaling i «fremtidig bemanning av energiverket av » Eiendom: Midler til å ta igjen etterslepet er ikke hensyntatt i budsjettet. Energiverket bygningsmessige utfordringer avdekket etter brannen, ikke dekket i revidert statsbudsjett: 4 nye vanntilkoblinger til brannvesenet, Kr. 1,- Bruk av skum som slukkemiddel i kullsilo, kr. 3 5,- Digitalisering av tegningsarkivet og avhending av dagens tegningsarkiv som arkiv, kr. 8,- Det legges opp tørrsprinkling til silotoppen og sikthuset, kr. 5,-. Rør til slukkevann i metallrør (ikke plast som i dag) kr. 75,-. Teknisk infrastruktur: Utfordringer avdekket etter brannen ved Energiverket: Fjernvarme fyrhus til Skjæringa og sjøområdet: Eget fyrhus til området, 3m2 bygning, 1m3 tank, benytte eksisterende fyrkjel, el og automasjon, VVS arbeider. I dag blir fjernvarmen til dette området produsert på energiverket. Vi er svært utsatt i en krisesituasjon. Paratkjelen som i dag produserer denne fjernvarmen er plassert inne på energiverket og var en av de første komponentene som sluttet å virke. Det vil være på sin plass å etablere fyrhus for dette området slik det er gjort for resten av byen. Kr Fjernvarme - sirkulasjonspumper som er fysisk plassert utenfor energiverket: Leveranse av fjernvarme i fjernvarmenett som forsyner blant annet Svalbard lufthavn og Bykaia. Fyrkjelene på flyplassen skal kunne forsyne primærnettet med varme, men problemet er at

17 211/841-6 Side 17 av 17 sirkulasjonspumpene står på energiverket. Hvis disse da detter bort, får vi ikke pumpet vannet rundt i primærnettet-vest. Kr 2.- Fjernvarme fyrhus: Mobilt fyrhus (Heatwork, kun for å sikre et enkelt bygg eller frostsikring av fjernvarmenett-13kw) Ved en eventuell brann i et fyrhus vil deler av byen være uten fjernvarme, noe som igjen fører til nedising av fjernvarme og fraflytting. Det bør vurderes om det er mulig å få tak i et mobilt fyrhus for å sikre midlertidig leveranse av fjernvarme i en krisesituasjon. Kr 62.- Vei og nærmiljøanlegg: Vann: Avløp: Det er ønsket satt av 8.,- til å bedre gang- og sykkelveier. Det er ønsket satt av 52.,- til forbruk på nærmiljø Det er ønsket satt av totalt 1.7.,- mer på veibudsjettet ( ) enn den faste økningen på 2% tilsier på grunn av ny FDV avtale. Det er ønsket at det settes av 94.,- for å gjennomføre tiltak etter godkjent trafikksikkerhetsplan Det er ønskelig at det settes av 35. til rehabilitering av varmekabler og problemrør. Det er ønskelig at det settes av 2.,- til å dekke forsikringskostnader. Det er ønskelig at det settes av 15. til tilstandsvurdering. Det er ønskelig at det settes av 4.,- til rehabilitering. Andre vedlegg (ikke vedlagt):

18 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE BYDRIFT KF Budsjettskjema la Driftsbudsjettet Budsjett 214 Budsjett 213 Regnskap 212 Driftstilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre Øremerket tilskudd fra Longyearbyen lokalstyre Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr. Til ubundne fond Til bundne fond Bruk av tidligere års regnskaps-messige mindreforbruk Bruk av ubundne fond Bruk av bundne fond Netto avsetninger /2 794 Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt drift (fra skjema 1B) Mer (4-)/ mindre (-) forbruk 2 41

19 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE BYDRIFT KF Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Budsjett Budsjett Regnskap Fordeling til drift: Administrasjon Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond -2-4 Netto Brann og beredskap Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Energi Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Longyearbyen havn Inntekt Kostnad Til investrs Til fond Bruk fond -7 Netto Teknisk infrastruktur Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Veier, gatelys m.m. Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond -365 Netto Nærmiljøtiltak m.m. Inntekt Kostnad 57 Til fond Bruk fond Netto Vann Inntekt

20 Kostnad Til fond 34 Bruk fond -334 Netto Avløp Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Renovasjon Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Fjernvarme Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Eiendom felles og Inntekt vaktmestertjenester Kostnad Til fond Bruk fond Netto Boliger ansatte Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Boliger ekstern utleie Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto / Andre bygg Inntekt Kostnad Til fond Bruk fond Netto Overføring fra foretak Inntekt Avskrivninger og kalkulatoriske renter, ikke kostnadsført på den enkelte avdeling Utgift

Budsjett 2014 muligheter og utfordringer

Budsjett 2014 muligheter og utfordringer Agenda Budsjett 2014 muligheter og utfordringer Hva har vi oppnådd siste år. Gjennomgang av budsjett, selvkostberegninger og utfordringer for hvert fagområde. Investeringsprosjekter Det viktigste med dagen?

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Budsjettforslag Bydrift KF.

Budsjettforslag Bydrift KF. Vår referanse: Saksbehandler: Dato: Marianne Stokkereit Aasen 07.10.2013 Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF. Saksopplysninger: Budsjettforslaget for 2014 bygger på videreføring av dagens drift gjeldende

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016 D42ÅR-51-1L-r-P.K... -......,,... 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg 50 % midlertidig stilling i personal- og Øke budsjetterte HP serviceavdelinga 2013 250 000 renteinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01 ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018 021 Vår dato Vår referanse 2 av 7 Handlingsplan 2018 2021 Handlingsplanen er utarbeidet etter strategimålene satt i Strategi 2017 2020 og bygger videre på målene i Handlingsplanen

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer