SAKSFRAMLEGG. Byggjerekneskap helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Byggjerekneskap helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering."

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Geir Afdal Arkivsaksnr.: 10/3032 Arkiv: 614 G Byggjerekneskap helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering. Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen for helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering til ein samla kostnad på kr ,- inkl. mva. 2. Kostnad på kr ,-, kr utover kostnadsråma, vert/er finansiert ved låneopptak. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg: Kommunestyresak 93/09 Budsjett/økonomiplan Kommunestyresak 77/10 Detaljert budsjett, detaljert rekneskap, exel rekneark. Samandrag: Helsesenteret påbygg Ambulansestasjon og renovering, er gjennomført i samsvar med godkjend utbyggingsplan med nokre endringar, jf nærare omtale i saksutgreiing. Totalkostnaden, kr ,-, er kr ,- utover kostnadsoverslaget. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret. Fakta: I k-sak 93/09 vedtok kommunestyret at Luster kommune skal leggje til rette for ambulansestasjon i tilknyting til Helsesenteret i Gaupne. Kommunestyret gav formannskapet fullmakt til å levere inn pristilbod på utleige/sal av lokale/ driftstenester frå Luster kommune til Helse Førde. Samtidig vart det arbeidd med eit prosjekt for større vedlikehald og renovering av Helsesenteret, inkludert tekniske anlegg for varme og ventilasjon. I K-sak 77/10 vart det vedteke ein utbyggingsplan og fastsett ei kostnadsråme for prosjektet på 12 mill kr. I framlegget til budsjett/økonomiplan ( sak 81/10) vart tiltaket lagt inn med ei kostnadsråme på 12,5 mill kr. Dette er ikkje vorte endra slik at det ligg føre finansiering på 12.5 million kroner via låneopptak. Det er likevel rett å seie at prosjektet har eit meirforbruk på kr ,-, men finansiering for denne overskridinga er dekka gjennom budsjettvedtaket. Rådmannen kontraherte Arkitektkontoret 4B AS til å utforme eit tilbygg i tilknyting til helsesenteret samt garasje. Skisseprosjektet vart levert som vedlegg til tilbodet frå Luster kommune den Etter konkurranse med forhandlingar fekk Luster kommune tilsegn frå Helse Førde om 10 årig utleigeavtale av lokale for ambulansestasjon i Gaupne. Godkjent budsjett Ambulansestasjon/opprusting helsesenteret kr Opsjonar: - utskifting alle vindauge - ny taktekking - carport legebil - utvendig behandling/maling - utvide eksisterande veranda - utskifting solavskjerming frå markiser til utvendige persienner - oppgradering div. el. anlegg: brann, nødlys, overbelasta kursar Sum opsjonar kr kr Planlegging, prosjekt/byggjeleiing, samt uføresette utgifter Budsjett totalt: kr

3 Det kan setjast opp slikt byggjerekneskap for prosjektet: Tal frå hovudbokposteringar Fag Skisseutgreiing 2008 kr Forprosjekt/endringar i høve krav Helse Førde kr Opprusting Helsesenteret kr Ambulansestasjon kr Endring frå carport til garasje for legebil kr Nytt kontor helsestasjonen kr Ny himling laboratorium og skrivestove kr ENTREPRISEKOSTNAD kr Administrasjon, byggjeleiing kr Prosjektering kr Uføresett og endringar kr Oppfylging i garantitida kr GENERALKOSTNADER kr TOTALKOSTNAD kr * mva er inkludert i oppstillinga. Vurdering: Renovering av helsesenteret og inkludering av ambulansestasjon i anlegget er eit godt prosjekt og resultatet har vorte godt. Tiltaka i prosjektet er gjennomført som planlagt, med unntak av at det ikkje er skifta vindauge. Grunngjevinga for dette var at eksisterande vindauge synte seg vere i god stand og at det ikkje ville vere mogeleg å oppnå tilskot frå Enova. Det har og vore utfordringar og endringar i tekniske løysingar undervegs i byggjefasen som har påført meirkostnader som har vore større enn føresett. Etter rådmann si vurdering er desse kostnadane vorte større enn ynskjeleg. Ein lærdom å ta med seg er at ved renovering og større vedlikehald er det viktig med endå betre detaljplanlegging enn i dette prosjektet og det er naudsynt å ta høgd for at uføresette kostnader i slike prosjekt vert høgare enn ved nybygg. Det kjem og fram spørsmål om tiltak som det vert vanskeleg å seie nei til når ein likevel er i gang med ombygging/renovering. Alle desse forholda har påverka dette prosjektet og det kan leggjast fram god dokumentasjon på tilleggskostnader. Tiltaket er ferdigstilt og Ambulansestasjonen vart teken i bruk 1. oktober Arkitektkontoret 4B AS har vore arkitekt i prosjektet, Fasit AS på Hafslo har vore rådgivande ingeniør for VVS faga, SWECO AS i Førde har vore elektrorådgivar og Norconsult AS i Sogndal har vore byggteknisk rådgivar. Entreprenørar i prosjektet har vore Hans Nes Bygg AS som hovudentreprenør (bygg). Sideentreprenørar har vore GK Norge AS på ventilasjon, Røyrleggjarservice Ola Skophamar AS på røyrfaget, Luster Energiverk AS på elektro. Ulike underentreprenør har vore Øvrebø Målarservice AS på maling og golvbelegg, E. R. Melheim på grunnarbeid og Årdal Blikk AS på blikkenslagararbeid. Geir Afdal har vore prosjekt- og byggjeleiar. Byggjeprosjektet er gjennomført utan ulykker eller personskader.

4 Hovudpostar for bruk av uføresettpost, endringar og overskriding: Helsesenter Tak: problem med å få laus eksisterande shingel, som pga typen shingel måtte fjernast før legging av ny shingel. Shingel vart fjerna med avtale om timebasert godtgjersle. I tillegg bygde ein om frå innebygt til opent takrennesystem inkludert utbetring råteskader i treverk rundt gamle takrenner. Kostnad kr ,-. Nye takrenner og nedløp som ikkje var med i anbod. Kostnad kr ,-. Nye himlingar og nytt lysanlegg i skrivestove og laboratoriet. Kostnad kr ,-. Ombygging venterom helsestasjonen til kontor. Kostnad kr ,-. Utbetre el.-/datakanal alle rom/kontor helsesenteret. Kostnad kr ,-. Ombygging luftinntak i høve nytt ventilasjonsanlegg helsesenter. Kostnad kr ,-. Råtskader veranda, samt tett avløp frå veranda. Kostnad kr ,-. Ekstraisolering loft 10 cm i høve enøk-rapport, samt isolering utegløymt del av loft i anbod. Kostnad kr ,-. Utskifting 6 stk glas i overlyskuplar tak, samt nytt takglas i trapperom. Kostnad kr ,-. Utegløymt i anbod utskifting veggpapp på øverste etasje helsesenteret, vegger med ventilasjonsinnluftrister og avkastrister. Kostnad kr ,-. Rep/omlegging fiberkabel som vart avgravd. Låg umerka rett under asfalt mellom helsesenter og Pyramiden. Kostnad kr ,-. Nye kablar/leidningar frå detektorar til ny brannsentral, gamle kablar fungerte ikkje med ny sentral. Kostnad kr ,-. Maling alle vindauge, pga opsjon nye vindauge gjekk ut, samt maling metallbeslag under vindauge som var begynt å skale av. Kostnad kr ,-. Oppgradering uteområde rundt helsesenteret. Kostnad kr ,-. Avrekningspost demontering/remontering himling korridorar. Tillegg kr ,-. Ambulansestasjon Avrekning armeringspost. Tillegg kr ,-. Høgdeskilnad golv over laboratorie-ende mot resten av helsesenteret. Kostnad kr ,- Endring trapp frå spiraltrapp til trapp med repo. Kostnad kr ,-. Takoverbygg inngangsparti ambulansestasjon. Kostnad kr ,-.(Kostnad skal delast med Helse Førde) Garasje Utvida garasje, fjerna carport inkl. tilleggsprosjektering. Kostnad kr ,-. Motorstyring på 3 stk garasjeportar, inkl fjernstyring og klemvern. Kostnad kr ,-. Endra himling frå gips til panel, då gips ikkje toler vatn i forbinding med spyling og vasking av ambulansar. Kostnad kr ,-. Ekstra masseutskifting pga jordlag i grunnen. Kostnad kr ,-. Utover dette er det eit ein del mindre endringar og uføresette tiltak. Ved avslutning av rekneskapen er det avsett kr ,- til oppfølging i garantitida. Rådmann tilrår at kommunestyret godkjenner byggjerekneskapen slik den er lagt fram. Dato: Jarle Skartun rådmann Jan Magne Svåi rådgjevar Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

5 ... Sett inn saksutredningen over denne linja

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Reidulf Kjørsvik Arkiv: A2 151 Arkivsaksnr.: 09/1458

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Reidulf Kjørsvik Arkiv: A2 151 Arkivsaksnr.: 09/1458 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Reidulf Kjørsvik Arkiv: A2 151 Arkivsaksnr.: 09/1458 Grunnskuleressursane - ny fordelingsmodell gjeldande frå 01.08.10 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Formannskapet Møtedato 24.06.2014 Møtestad Kulturskulesenteret Husnes Møtetid 14:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 U3 Arkivsaksnr.: 12/2959 Fjordglas AS og Fjordglas Eigedom AS. Søknad om finansiering. Rådmannen si tilråding: Fjordglas AS får eit tilskot stort kr 700.000

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 223 U3 Arkivsaksnr.: 14/2766 LedLux AS. Finansiering Rådmannen si tilråding: Ledlux AS får eit utviklings- og etableringstilskot stort kr 300.000. Tilskotet

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012

Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Årsmøte Valldal Idrettslag 23. april 2012 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 Saknummer: 09/837 Løpenummer: 4323/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009 SKRIV OG MELDINGAR Ingen skriv og

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Sektorutval for helse og sosial. Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Sektorutval for helse og sosial Dato: 22.08.2013 kl. 19:00 Stad: Hatlehiet, Kulturhuset Arkivsak: 13/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer