Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget"

Transkript

1 Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl Det vil være fint om eventuelle spørsmål i forbindelse med sakene kan sendes på e-post til senest 3 dager før møtet slik at administrasjonen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: PBU-30/12 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKI IDRETTSPARK PBU-31/12 KLAGE PÅ VEDTAK OM TILBAKETREKKING AV ANSVARSRETT - LANGHUS BARNEHAGE - BØHLERVEIEN 2 PBU-32/12 BASESTASJON FOR MOBILE NORWAY AS PÅ GNR 124 BNR 1, HAUGBRO KLAGE PÅ VEDTAK PBU-33/12 ENEBOLIG MED INTEGRERT GARASJE OG BILLEILIGHET, RIVING AV UTHUS I SOLBAKKEN 4B PBU-34/12 REGULERINGSPLAN FOR NY BARNEHAGE I EIKELIVEIEN - 1. GANGS BEHANDLING PBU-35/12 KLAGE OVER DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL ALLEREDE OPPFØRT GARASJE Til orientering: Plan og byggesaksavdelingen v/kjell Ivar Moland orienterer om klagesaksbehandling i hht. Plan og bygningsloven Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert vedr. Vedtak i klagesak reguleringsplan Vardåsveien 8, Ski ambulansestasjon (brev følger innkalling) Planavdelingen v/trygve Johansen orienterer om Status arealplanleggi ski Kommune (planen følger innkalling) Ski, Helge Bunæs leder

2 Saksbehandler: Erik A. Hovden Arknr.: PLA Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 30/ FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKI IDRETTSPARK Forslag til vedtak: Med henvisning til plan- og bygningsloven legges forslag til detaljreguleringsplan for Ski Idrettspark, datert , ut til offentlig ettersyn. Planforslaget vil delvis erstatte følgende reguleringsplaner: - Ski idrettspark og tilliggende områder mellom Idrettsvegen og Drømtorp industriområde, stadfestet Drømtorp næringsområde 2, Ski, vedtatt Ingress / hovedbudskap: Ski kommune skal gjenoppta arbeidet med regulering av ovennevnte område, i samsvar med kommuneplanen. Et område på ca 37 daa øst for dagens idrettspark har siden 1991 i kommuneplanen vært avsatt til framtidig idretts- og friområde med tanke på å utvide aktiviteten. Planområdet er nå utvidet til å gjelde hele idrettsparken. Saksopplysninger / Planbeskrivelse: Reguleringsplanen for Ski idrettspark er fra Den sydøstre delen av består av en parsell av eiendommen gnr.132/1 på 20,9 daa, samt en parsell av gnr. 141/12 på 16,2 daa, til sammen 37 daa. Dette arealet er regulert til landbruksformål. Siden 1991 har imidlertid disse parsellene i kommuneplanen vært avsatt til framtidig idretts- og friområde. Arealet foreslås her regulert til grønnstruktur, friområde. Det har etter som aktivitetsnivået øker oppstått et stort behov for nye treningsarealer. Disse vil også kunne brukes til uorganisert trening, lek og aktivitet. Arbeidet med en omregulering av de to parsellene ble igangsatt i 2004 og et forslag ble lagt ut til offentlig ettersyn. Av flere grunner ble arbeidet lagt til side. Arbeidet ble tatt opp igjen i 2009, og ny oppstart av planarbeidet ble varslet i brev av Det kom inn flere merknader til planarbeidet innen fristen, Først og fremst pga av usikkerhet rundt økonomien ved et grunnerverv valgte rådmannen igjen å stille arbeidet i bero. Det foreligger nå planer om å anlegge en ny kunstgressbane på dagens grusbane. Behovet for nye arealer og baner for fri lek og enkle treningsøkter vil øke som en følge av denne utbyggingen. Side 2

3 Ny plan- og bygningslov trådte i kraft , med nye og endrede reguleringsformål. Rådmannen ønsker derfor å se hele idrettsparken i sammenheng, og utvider grensene for reguleringsarbeidet. Dette innebærer ingen fysiske endringer for andre enn de som allerede er varslet om planarbeidet. Det er vurdert at det ikke er påkrevd med et nytt varsel om oppstart av planarbeidet. Man vil ved nyregulering av hele idrettsparken stå friere til å velge en helhetlig betegnelse på sammenlignbare arealer innenfor det utvidete planområdet samt å rydde opp i det interne gang- og servicevegnettet. For å få fram en hensiktsmessig gangforbindelse øst-vest gjennom området flyttes gangvegen syd i planområdet og langs sydsiden av dagens kunstgressbane fram til krysset ved Alliansehallen og ishallen. For å komme rundt det sydøstre hjørnet på kunstgressbanen må planområdet utvides 5 m inn i Drømtorp næringsområde 2 og vollen mot driftssentralen til Ski kommune. Innkomne merknader og rådmannens kommentarer: Akershus fylkeskommune, brev av vurderer tiltaket til å være i samsvar med vedtatt kommuneplan. Arkeologisk registrering er gjennomført, og det er ikke påvist automatisk fredete kulturminner. Ski IL- Alliansen peker i brev av på at de i samsvar med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har utviklet anleggene i idrettsparken ved å bygge Alliansehallen og ny kunstgressbane. Disse anleggene har nødvendigvis beslaglagt grøntarealer som har vært nyttet til treningsfelt og kamparenaer for fotball. Disse arealene må erstattes med nye treningsområder for bl.a. Ski IL Fotballs 51 lag. Det er således i dag og i framtiden behov for områder som ikke bebygges eller nyttes til kommersiell drift. Disse områdene ser Alliansen for seg som Skis egen Ekebergslette, dvs. gressbevokste arealer for trening og kampavvikling primært for barne- og breddeidrett, og ikke minst for fri og uorganisert lek og aktivitet. På vinterstid kan området eksempelvis nyttes til skileik. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av Landbruksavdelingen viser til at utbygging til idrettsformål er avklart i kommuneplanen. Miljøvernavdelingen peker på behovet for sikring av grønnstruktur i bebygde tettstedsområder. Idrettsparken vil kunne medføre økt aktivitet og støy i området, og de ber om at MDs retningslinje for støy i arealplanleggingen legges til grunn i det videre planarbeidet. Det skal utarbeides konkret risiko- og sårbarhetsanalyse til alle arealplaner. Pål Kolsrud, brev av , ser ikke behov for å anlegge gangveg parallelt med eiendommene syd på Drømtorpjordet. Kommunens eiendom langs deres sydgrense kan med fordel inngå som en del av vernebeltet mot idrettsanlegget. De ønsker videre et nettinggjerde utenfor vernebeltet. De ønsker evt. en jordvoll også som støyskjerm og et ballnett for å hindre skade på sine eiendommer. Kommentar: Gangvegen er nå, av flere grunner, foreslått langs parkens sydside, og ikke som tidligere langs eiendommene i Drømtorpjordet. Kommunens eiendom langs deres hager vil da inngå i et vegetasjonsbelte som vern mot idrettsanlegget, og det vil også kunne vurderes anlagt en jordvoll på dette området. Shark AS, uttaler seg i brev av på vegne av grunneierne Arne M. Drømtorp og Arne Norum. Prosessene rundt tidligere grunnerverv fra Sander Østre var lite ryddige. Der det forelå et krav om at arealer ikke skulle kunne bebygges, ligger det nå idrettshall og permanent kunstgressbane. Dette har ført til at grunneierne er skeptiske til planene for området og ikke minst hvilken erstatning de vil kunne påregne. Side 3

4 Området ligger nær Ski sentrum, mellom boligområder, industriområde og skole/idrettsanlegg. Adkomst til idrettsanlegget via boligvegene i øst og vest er underdimensjonerte allerede i dag. Om atkomst til de nye banene skal skje fra nord og øst vil dette føre til et trafikkaos av dimensjoner som, om det hadde vært til et regulert boligområde, ville kreve en betydelig utvidelse av eksisterende veger. Dagens Drømtorpveien har ikke kapasitet til en så stor trafikk som de nye arealene vil kunne føre til. Det foreslås derfor en ny atkomst mellom Ski næringspark / Anolittveien og Ishallen. Området er omringet av eksisterende og framtidige byggeområder. Området framstår som svært urbant og grunneierne ser det derfor ikke som aktuelt å avgi eiendommene uten erstatning som urban byggegrunn, i samsvar med tidligere rettsavgjørelser, jfr. grunnerverv for Søndre Tverrvei. Det skisseres ulike løsninger til makeskifte for å kunne få boligpris for eiendommen. Ved å legge en rad med boliger syd for eksisterende boliger i Idrettsveien, på eksisterende ballbane, kan kommunen finansiere deler av grunnervervet. Kommentar: Det er gjennom foreliggende reguleringsforslag en klar forutsetning at området skal reguleres til friområde som skal inngå som del av Skis grøntstruktur fra sentrum og ut i naturområdene rundt Ski tettsted. Det er derfor en viktig forutsetning at det reguleres med arealbruk og bestemmelser som hindrer utbygging av tung teknisk infrastruktur og idretts-/ næringsbygg. Det har vært et uttalt behov fra idretten for områder som ikke bebygges eller nyttes til kommersiell drift. Disse områdene skal være Skis egen Ekebergslette, dvs. gressbevokste arealer primært for barne- og breddeidrett, og ikke minst for fri og uorganisert lek og aktivitet til bruk for allmennheten. Dette har også vært gjentatt i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Atkomst til idrettsanlegget skal være fra parkeringsplassen ved ishallen. Det er i og utenfor Alliansehallen aktivitetene organiseres og starter/avsluttes. Det vil ikke være aktuelt å opparbeide parkeringsplasser fra Drømtorpveien / Drømtorpjordet. Rådmannen ser det ikke som aktuelt å utparsellere deler av dagens ballsletter til framtidig boligtomter da dette jo vil redusere en allerede knapp ressurs som er nødvendig for å møte dagens og framtidas behov for friområder i tilknytning til idrettsanlegget. Drømtorp gård ble ved kommuneplanrulleringen i 2011 endret fra framtidig næringsareal til boligbebyggelse med et potensial for minst 400 boliger. Dette vil i seg selv skape et behov for større fri- og idrettsområder. Foreliggende reguleringsutvidelse vil kunne være med på å dekke deler av dette behovet. Vurdering: Bakgrunnen for planarbeidet er et behov for mer arealer til idretts- og fritidsaktiviteter. Området har siden 1991 vært avsatt til framtidig idretts- og friområde i kommuneplanen. Utvidelsen er også i samsvar med kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Side 4

5 Området er i dag en del av reguleringsplanen for Ski idrettspark og tilliggende områder mellom Idrettsvegen og Drømtorp industriområde, stadfestet Store deler av området er i dag regulert til idrettsformål, med detaljerte bestemmelser. I og med at det ble vedtatt en ny plan- og bygningslov i 2009, med nye og endrede reguleringsformål ønsker rådmannen derfor å se hele idrettsparken i sammenheng, og utvider grensene for reguleringsarbeidet. Dette innebærer ingen fysiske endringer for andre enn de som allerede er varslet om planarbeidet. Ved en nyregulering av hele idrettsparken vil kommunen stå friere til å velge reguleringsformål som samsvarer med faktisk og ønsket bruk, samt kunne rydde opp i det interne gangog servicevegnettet. Det skilles i planforslaget mellom ulike typer idrettsanlegg og friområder. Arealene er nå splittet etter grad av tilrettelegging og mulighet for bebyggelse. Kun de områder der det vil være tillatt med innelukket stadion og bebyggelse som idrettshaller, klubbhus og driftsbygninger foreslås regulert til Idrettsstadion med tilhørende bestemmelse i 4. De arealer hvor det tillates faste stadionanlegg og inngjerdede spesialbaner til ulike ballaktiviteter så som kunstgressbaner reguleres nå til Idrettsanlegg med tilhørende bestemmelse i 5. Her skal det ikke oppføres bygg med faste installasjoner. De øvrige gresslettene, hvor det kun skal tilrettelegges for trening og kampavvikling samt fri og uorganisert lek og aktivitet, reguleres til Grønnstruktur, friområde, med tilhørende reguleringsbestemmelser 6. Dette blir Skis parallell til Ekebergsletta i Oslo. Den skal være tilgjengelig for allmennheten, og vil også kunne opparbeides til skileik om vinteren. Gangforbindelsen i gjeldende plan flyttes til sydsiden av planområdet. Dette gir en bedre sammenheng på tvers i idrettsparken og bedre ganglinjer mellom Ski sentrum/ski vgs., idrettsparken og Drømtorp vgs. Det gjenværende areal langs boligene i Drømtorpjordet 21 til 27, ca 550 m², som i dag er kommunal eiendom, vil da kunne inngå i vegetasjonsbeltet rundt parken og om nødvendig anlegges med en beplantet voll, evt i kombinasjon med et gjerde for å hindre uønsket lyd, innsyn og gjennomgang. Vegetasjonsskjermen mot bebyggelsen i nord, langs Idrettsvegen, og mot vestsiden av bebyggelsen på Drømtorpjordet, reduseres til 10 meter, i samsvar med de faktiske forhold. Det må også i samarbeid med eieren av Drømtorpjordet 41 på sydsiden av parken, vurderes om det er ønskelig med et støygjerde evt. i kombinasjon med vegetasjon. Ved atkomsten fra Idrettsveien i nord justeres reguleringsplanen slik at vegen inn i området blir i samsvar med dagens forhold, langs tennisbanen. Parkeringsplassen ved Idrettsveien rettes også opp og følger parallelt med det eksisterende gjerdet mot stadion, men uten at trerekka blir ødelagt. Det er tidligere registrert en bestand av kjempebjørnekjeks i den del av området som grenser mot Drømtorpveien. Ski kommune har i en årrekke hatt en tiltaksplan mot spredning av denne planten. I samsvar med intensjonene i denne planen er det viktig at utbygger sørger for å fjerne og destruere alle eksemplarer av denne arten etter hvert som den måtte dukke opp, fortrinnsvis før den setter frø. Det er også viktig at utbygger passer nøye på at jordmassene som inneholder frø fra denne planten ikke flyttes rundt på området eller deponeres annet sted. Dette vil bli fulgt opp i videre anleggsarbeider. Side 5

6 Økonomiske konsekvenser: En regulering til offentlig friområde utløser umiddelbart innløsningsrett for berørte grunneiere. Dette er utgifter som vil kreve betydelige midler og som må dekkes av kommunen. Partene har gjennom sine respektive jurister fått utarbeidet notater som med samme utgangspunkt ender på svært ulike erstatningsnivåer. Det er ingen bred erfaring med anvendelsen av den nye plan- og bygningsloven som peker ut en helt ny rettsanvendelse. Våre jurister heller til at det her skal benyttes landbrukspris, mens grunneiernes jurister mener det skal gis erstatning som urban byggegrunn Det vil derfor være viktig å komme i dialog med de to grunneierne om prisfastsettelse og trinnvis innløsning. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS): Det er utarbeidet ROS-analyse (vedlegg m). Analysen konkluderer med at det ikke er noen risikoforhold som gjør at tiltaket tikke bør iverksettes, eller som medfører endret risiko for mennesker, miljø, materielle verdier eller andre objekter i og rundt det planlagte tiltaket. Det er heller ikke registrert andre objekter i området som kan medføre en målbar trussel knyttet til det man her planlegger for. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Fulldyrka mark vil bli tatt ut av produksjon som følge av en omregulering. Tap av areal for matproduksjon er ikke å anse som bærekraftig. En tilrettelegging for fritidsaktiviteter og friluftsliv er å anse som positivt for de som bruker området i rekreasjonssammenheng. Planforslaget vil legge til rette for en bedre sammenheng i grøntdraget fra Ski sentrum og ut i marka østover. Miljøkonsekvenser og forholdet til naturmangfoldloven: Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal her stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 8 om kunnskapsgrunnlaget: Det er benyttet foreliggende registreringer fra kommunens databaser. Arealet er i dag fulldyrket mark med kornproduksjon, og således uten nevneverdig potensial for sårbare arter. Det er heller ikke åpne bekker innen planområdet, og vegetasjonen i randsonene vil ikke bli vesentlig berørt av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget må derfor anses som tilfredsstillende. 9 Føre var prinsippet: I denne saken anses kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig, siden det i kommunens registrering av biologisk registrering av naturtyper ikke er registrert forekomster. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at forslaget legges ut til offentlig ettersyn. I tiden fram til sluttbehandling av planforslaget tas det initiativ til dialog med grunneierne om prisfastsettelse og trinnvis innløsning. Ski, Audun Fiskvik rådmann Oddmund Arntsberg virksomhetsleder Side 6

7 Vedlegg som følger saken: a) Utsnitt kommuneplan, vedtatt b) Gjeldende reguleringsplan, stadfestet c) Gjeldende reguleringsbestemmelser, vedtatt d) Forslag til reguleringsplan, datert e) Utsnitt av planforslag med grensejustering mot sør. f) Forslag til reguleringsbestemmelser, datert g) Brev med varsel om igangsatt planarbeide, datert h) Brev fra Akershus fylkeskommune, datert i) Brev fra Ski IL Alliansen, datert j) Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert k) Brev fra Pål Kolsrud, datert l) Brev fra Shark AS ppå vegne av Arne Norum og Arne Drømtorp, datert m) ROS-analyse, datert Vedlegg som ligger i saksmappen: Sakspapirer fra 2004 og Side 7

8 Saksbehandler: Geir W. Langård Arknr.: GNR 122/143 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 31/ KLAGE PÅ VEDTAK OM TILBAKETREKKING AV ANSVARSRETT - LANGHUS BARNEHAGE - BØHLERVEIEN 2 Forslag til vedtak: Kommunens vedtak av opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Ingress/hovedbudskap: I forbindelse med oppføring av Langhus barnehage ble foretaket Code Arkitektur as (foretaksnummer: ) godkjent som ansvarlig søker og ansvarlig for deler av prosjekteringen. På grunn av mangler ved ansvarsrollene i forbindelse med kontroll av brannsikkerheten ble det åpnet tilsyn med foretaket. I forkant av tilsynsmøtet ble det ved befaring på byggeplassen oppdaget at arbeidet var kommet lenger enn gitt igangsettingstillatelse (IG-3) tillot. Etter gjennomført tilsyn med foretaket ble det konkludert med at ansvarsretten som ansvarlig søker skulle trekkes tilbake. Vedtak om dette ble skrevet den Vedtaket om tilbaketrekking av ansvarsrett er påklaget. Saksopplysninger: Foretaket Code Arkitektur as (foretaksnummer: ) hadde ansvar innenfor søkerfunksjonen og deler av PRO (prosjekterende) funksjonen i tilknytning til oppføring av Langhus barnehage. I forbindelse med behandling av søknad om igangsettingstillatelse (IG) nr 4 ble det oppdaget uklarheter i ansvarsforholdene rundt brannprosjektering og uavhengig kontroll av brannprosjektering og brannteknisk utførelse. Det ble derfor satt i gang tilsyn med ansvarlig søker og foretak som søkte om ansvarsrett for brannprosjektering og kontroll av prosjektering og utførelse. Foretakene ble innkalt til tilsynsmøte den I forkant av tilsynsmøtet ble det avholdt en inspeksjon på byggeplassen den Det ble da observert at de arbeider som var under utførelse gikk lenger enn gitt IG-3 tillot. Noen av foretakene som utførte disse arbeidene var heller ikke godkjent for ansvarsrett i denne byggesaken. Det foregikk dermed ulovlig byggearbeid på byggeplassen, og byggesaksavdelingen utferdiget, den , pålegg om stansing av arbeidet inntil IG-4 var gitt. Etter tilsynsmøtet, og foretakets tilbakemelding til Follo byggetilsyn og byggesaksavdelingen, ble det konkludert med at det skulle sendes varsel til Code Arkitektur as om at kommunen vurderte å trekke tilbake ansvarsrett i søkerfunksjonen som var gitt dette foretaket. Side 8

9 Etter vurdering av foretakets tilbakemelding av ble det gjort vedtak om å trekke tilbake ansvarsrett i søkerfunksjonen den Dette vedtaket ble påklaget av foretakets advokat den Vurdering: Plan og bygningslovens (pbl) 23-4 omhandler ansvarlig søker og sier bl.a. følgende: Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov. Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at alle oppgaver er belagt med ansvar. Forskrift om byggesak (SAK) 12-2 omhandler ansvarlig søkers ansvar og nevner i punkt f), g) og h) følgende ansvarsforhold i tillegg til ansvar etter plan- og bygningslovens 23-4: f) å påse at eventuelle sikringstiltak blir prosjektert og utført, jfr. pbl g) å påse at de ansvarlige foretak blir samordnet der det er flere foretak og ansvaret for slik samordning ikke er særskilt angitt i gjennomføringsplanen eller ansvarsrettssøknadene. h) å motta og videreformidle tillatelser, vilkår og pålegg til de ansvarlige foretak, og sende søknad ved søknadspliktige endringer i tiltaket. Byggesaksavdelingen mener de oppgaver som nevnes i SAK 12-2 viser at ansvarlig søker har et ansvar for å holde seg orientert om tilstanden på byggeplassen. Søker er bindeleddet mellom kommunen som bygningsmyndighet og byggeplassen. Når det, som i dette tilfelle, blir foretatt arbeid på byggeplassen som går ut over gitt tillatelse, vil ansvarlig søker være ansvarlig for dette overfor bygningsmyndighetene. Vi mener ansvarlig søker, i tilfeller der søker mister muligheten til å holde seg oppdatert med fremdriften på byggeplassen f. eks. gjennom dårlig samarbeid med totalentreprenør, som ikke har ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, skal varsle bygningsmyndigheten om dette og om nødvendig trekke sin ansvarsrett tilbake. Dette vil i så fall medføre pålegg om stansing av (ulovlig) byggearbeid. I klagen legges det vekt på at det er totalentreprenøren som kontraherer de ansvarlige foretak uten at ansvarlig søker har noen innflytelse på dette, og at ansvarlig søker derfor ikke kan holdes ansvarlig for forhold dem imellom. Byggesaksavdelingen vil i den sammenheng understreke at man må skille mellom de privatrettslige og offentligrettslige aspektene av saken. Kontraktsforhold er privatrettslige forhold, men ansvarlig søker har fortsatt et (offentligrettslig) ansvar etter plan- og bygningsloven. Det er således ansvarlig søker som har ansvaret for å påse at de nødvendige fagområdene er belagt med ansvar. I dette tiltaket har for øvrig ikke totalentreprenøren ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Når det gjelder manglende søknad om ansvarsrett for kontroll av detaljprosjektering innenfor fagområdet brann vises det i klagen til SAK 13-5 og de ansvarsområder som listes opp der. Det vises til at kun brannkonsept er nevnt som godkjenningsområde og at Code Arkitektur as har lagt dette til grunn for organisering og gjennomføring av uavhengig kontroll av brannsikkerhet, hvor kontrollkravet begrenses til prosjektering av brannsikkerhetsstrategi/konsept. Til dette må det bemerkes at SAK 13-5 gjelder godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak. Kommunen kan også kreve andre ansvarsområder belagt med ansvarsrett ved lokal godkjenning, jf. SAK Follo byggetilsyn tok opp dette spørsmålet med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) i e-post av Side 9

10 Marit Langen (DiBK) svarte samme dato følgende: Ditt spørsmål var om kommunen kan kreve en tverrfaglig kontroll av brannteknisk prosjektering og utførelse. Svaret på det er ja. Se for øvrig veileningen til SAK Marit Langen sier også følgende om godkjenning av kontrollforetak: Det er pt ikke hjemmel for å kreve at kontrollforetaket må ha sentral godkjenning. Mange foretak har sentral godkjenning for uavhengig kontroll, men dersom kommunen får en ansvarsrettsøknad fra et foretak uten sentral godkjenning, så skal søknaden behandles på ordinær måte. Kommunen må vurdere hvorvidt foretaket oppfyller kvalifikasjonskravene. I klagen gjøres det et poeng ut av at ansvarlig søker ikke var gjort skriftlig kjent med kravet om uavhengig kontroll av brannteknisk detaljprosjektering før tilsynsrapporten av Byggesaksavdelingen kan ikke se at dette i seg selv har betydning, i og med at kommunen etter SAK 14-3 når som helst i prosessen kan stille krav om uavhengig kontroll av fagområder der kommunen vurderer at det er nødvendig. Krav om uavhengig kontroll innenfor fagområdet brann, både av prosjektering og utførelse, ble for øvrig meddelt søker i forhåndskonferansen og er nevnt i referatet under avsnittet Ansvarsforhold. Byggesaksavdelingen tvilte aldri på at dette var oppfattet av ansvarlig søker. Det ble heller aldri nevnt at kontrollen skulle begrenses til brannkonsept. Byggesaksavdelingen mener derfor kravet om uavhengig kontroll innenfor fagområdet brann ble meddelt på en tydelig måte i denne saken, i tråd med tidligere praksis i lignende saker. Vi mener også svaret på Follo byggetilsys henvendelse til DiBK viser at kommunen kan kreve uavhengig kontroll for områder som ikke er nevnt i forskriftenes opplisting av ansvarsområder ved sentral godkjenning. Forskriftene setter derfor ikke noen grenser for de kontrollområdene kommunen kan kreve, eller når i prosessen dette kan kreves. I klagen hevdes det at kommunen har begått en saksbehandlingsfeil når varsel om at kommunen vurderte å trekke tilbake foretakets ansvarsrett i søkerfunksjonen ble sendt ut den uten at foretakets brev av ble vektlagt. Til dette bemerkes at brev av inneholder utfyllende opplysninger i forbindelse med gjennomført tilsynsmøte den og at dette ble lest og vurdert både av Follo byggetilsyn og byggesaksavdelingen. I notat av fra Follo byggetilsyn til byggesaksavdelingen ble det, på bakgrunn av det materiale som til da hadde kommet inn fra foretakene, satt fram forslag om å varsle tilbaketrekking av ansvarsrett fra Code Arkitektur as i søkerfunksjonen. På bakgrunn av dette ble foretaket varslet om at kommunen vurderte å trekke tilbake ansvarsretten i brev av I dette brevet ble det også gitt en frist på inntil tre uker for uttalelse fra foretaket. Code Arkitektur as svarte på dette brevet den Foretakets brev av , og tidligere innsendt dokumentasjon, ble vurdert før kommunen fattet vedtak om tilbaketrekking av ansvarsrett den Det vises her til vurdering av foretakets redegjørelse for fremlagt dokumentasjon (søknad om ansvarsrett) for uavhengig kontroll av detaljprosjektering innenfor fagområdet brann. I brev av skriver Code Arkitektur as følgende: Det har blitt gjennomført uavhengig kontroll av detaljprosjektering vedr brann. Følgende foretak har forestått kontroll: Skansen Consult as: Koordinering og tverrfaglig kontroll av detaljprosjektering. Ingenia as: Kontroll detaljprosjektering slukkesystem. Kontroll skal foretas i løpet av dagen/morgendagen, og kontrollerklæring ettersendes straks den foreligger. Romerike Svakstrøm as: Kontroll detaljprosjektering brannvarsling og nød- /ledesystem. Det søkes samtidig om lokal godkjenning for foretakt ifm. disse kontrollarbeidene. Side 10

11 Disse opplysningene ble så vurdert opp mot ansvarsrettsøknader og opplysninger sendt inn fra de andre foretakene som deltok på tilsynsmøtet. I denne forbindelse viser vi til brev fra Skansen Consult AS datert der foretaket redegjør for det ansvarsområdet de har søkt ansvarsrett for: Det ble søkt ansvarsrett første gang desember 2011 hvor Skansen Consult søkte ansvar for kontroll av brannkonsept. Søknaden ble revidert og det ble fortsatt søkt ansvarsrett for kontroll av brannkonsept men i tillegg ble det søkt om ansvarsrett for kontroll av evakueringsplaner. Skansen Consult AS har ikke på noe tidspunkt søkt ansvar for Kontroll av detaljprosjektering av brannkonsept, her er det ikke samsvar mellom vår søknad og det som er beskrevet i gjennomføringsplanen. Skansen Consult AS vedkjenner seg ikke å ha søkt om noe mer enn kontroll av brannkonsept og kontroll av evakueringsplaner. Det er derfor ikke samsvar mellom redegjørelsen fra Code Arkitektur as for tverrfaglig kontroll av detaljprosjektering og redegjørelsen fra Skansen Consult AS. Dette er et klart eksempel på manglende utførelse av søkeroppgaven, og ble også nevnt som noe av grunnlaget for å trekke ansvarsretten til ansvarlig søker tilbake. Byggesaksavdelingen mener alle faktiske opplysninger fra Code Arkitektur as er vurdert før vedtak om tilbaketrekking av ansvarsrett ble fattet. At vedtaket ble fattet før fristen for tilbakemelding var ute anser vi ikke som feil, i og med at tilbakemelding fra foretaket forelå. Det var heller ikke varslet om at denne tilbakemeldingen ikke var fullstendig. Økonomiske konsekvenser: Eventuelle erstatningskrav fra Code Arkitektur as. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Kommunens vedtak av opprettholdes. Klagen har dermed ikke ført frem. Ski, Audun Fiskvik rådmann Oddmund Arntsberg virksomhetsleder Vedlegg som følger saken: a) Klage fra advokatfirmaet Tryti & Co. b) Vedtak av c) Brev fra Code Arkitektur as datert d) Brev fra Code Arkitektur as datert Side 11

12 Saksbehandler: Tore P. Stensrud Arknr.: GNR 124/1 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 32/ BASESTASJON FOR MOBILE NORWAY AS PÅ GNR 124 BNR 1, HAUGBRO KLAGE PÅ VEDTAK Forslag til vedtak: Administrasjonens vedtak av med dispensasjon og tillatelse til tiltak opprettholdes. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling. Ingress/hovedbudskap: Foretaket Tecnogarden AS søkte den , på vegne av Mobile Norway AS, om tillatelse til oppføring av en ny gittermast og en utstyrshytte for mobiltelefon og mobilt bredbånd ved Haugbro i Ski. På tross av protest fra Torgeir Apalset, som bor i nærheten, ble det innvilget tillatelse til tiltaket den Vedtaket er påklaget fra Apalset og 4 andre grunneiere. Saksopplysninger: Det søkes altså om tillatelse til oppføring av en mast for mobiltelefoni rett øst for krysset mellom Langhusveien og gamle E6 nær grensen mot Oppegård kommune. Masten søkes oppført i 18 meters høyde og vi få en mindre utstyrshytte på ca. 6,5 m 2 plassert ved siden av. Det innkom protest på plasseringen dat , fra Torgeir Apalset som bor i nærheten av stedet hvor masten er søkt plassert. Han går imot at det etableres en mast med så stor høyde som 18 meter. Protesten er kommentert i brev av fra søker, Technogarden AS. De opplyser at masten må være såpass høy for å dekke åsene mot Oppegård og Langhus/Ski. Basert på vurderinger, konferanser med søker og befaringer i området ble det gitt tillatelse til den omsøkte masten i vedtak av Torgeir Apalset har ved brev av klaget på vedtaket. Klagen er også underskrevet av 4 grunneiere i Møllerstuveien i Oppegård kommune. De klager på mastens høyde. Klager har i klagebrevet også bedt om utsatt iverksetting av vedtaket. Basert på en vurdering i forhold til forvaltningslovens 42 har bygningsmyndigheten ikke funnet grunn for å gi utsatt iverksetting. Dette er meddelt Fylkesmannen i brev av , som vil vurdere utsatt iverksetting på eget grunnlag. Side 12

13 Vurdering: Området hvor mobilmasten søkes satt opp ligger i Ski kommune bare ca. 70 meter fra kommunegrensen mot Oppegård, og er uregulert, men avsatt til LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanens arealdel. Det er mange boliger i områdene rundt. Den nærmeste boligen er Torgeir Apalsets og ligger ca. 48 meter fra det stedet masten er søkt plassert. Avstanden til hans eiendomsgrense er ca. 26 meter. Avstanden mellom masten og andre boliger blir ganske stor (ca. 100 meter til bebyggelsen i Oppegård kommune og ca. 150 til nærmeste hus i Haugbro Terrasse i Ski kommune). Apalset mener at selv om den nederste delen av masten blir skjult av vegetasjon i området vil den, på grunn av høyden på terrenget der den plasseres, virke høy. Han går som sagt imot etableringen av en så høy mast som 18 meter. Området på grensen mellom de to kommuner på dette stedet er et område hvor det er mye veier og relativt mye trafikk. Her finner vi krysset mellom tidligere E6 (nå en lokalvei mellom E6/E18 ved Ringnes i syd og påkjøringen til nye E6 nær Tusse i nord) og fylkesvei Fv-152, Langhusveien mellom Langhus og Oppegård. Det er også rundkjøringer og avkjøringsramper mellom disse veiene beliggende her. I tillegg løper det to store høyspentstrekk med flere store høyspentmaster her, samt en mobiltelefoni-mast for Telenor bare snaut 30 meter fra det omsøkte stedet for plassering av ny mast. Saksbehandler har ved to anledninger vært på befaring på stedet og vurdert virkningen av den omsøkte masten, både for omgivelsene generelt og fra Apalsets eiendom spesielt. I tillegg har Ski kommunes skogbestyrer, avdelingsleder for planavdelingen og byggesaksavdeling har befart området. Vi kan ikke se at masten vil ha noen nevneverdig uheldig innvirkning på den ellers så omfattende samferdselsmessige utnyttelse av dette området. Hva angår Apalsets bolig så er den beliggende relativt lavt, og terrenget stiger ca. 5 meter opp mot stedet hvor masten søkes oppført, snaut 50 meter fra boligen. Dette området er bevokst med skog. I siktlinjen mellom Apalsets bolig og den omsøkte masten vokser det til dels relativt høye trær. På grunn av sin plassering og terrengprofilen, vil disse trærne medføre at masten praktisk talt ikke vil bli synlig fra Apalsets bolig og uteområde. Området vest for Apalsets eiendom er et mye brukt turområde med stier og skiløyper mellom Oppegård syd og Nøstvedtmarka. Dette området ligger betydelig lavere i terrenget enn det aktulle etableringsområdet. Den lille skogteigen øst for eiendommen, hvor masta er søkt plassert, er imidlertid ikke så mye brukt til direkte turformål. Gjennom dette området går det en gammel vei (ikke kjørevei) opp mot veikryssområdet på fylkesveien mellom Oppegård og Langhus og tidligere E6. Denne veien er på den korte strekningen forbi Apalsets eiendom regulert til gang- og sykkelvei. Veien ender rett opp ved det store veikysset og må kun anses som en atkomstvei til de øvrige turveiene i området. Det aktuelle området er beliggende innenfor gul støysone for veistøy fra avkjøringsrampen fra/til Langhusveien/Skiveien. Avstand til veien er ca 50 meter. I tillegg er en del av dette området båndlagt som sikkerhetssone for det store høyspentstrekket som går over området. Som man ser er store deler av dette området i dag i stor grad belagt med anlegg for samferdselsformål av ymse slag, selv om det er ytterkanten av et LNF-område. Vi kan ikke se at verken friluftslivet, naturmiljøet eller nabolaget i særlig grad vil bli negativt påvirket av den omsøkte masten. Derfor er det gitt dispensasjon fra reguleringsformålet og tilatelse til tiltaket. Side 13

14 Økonomiske konsekvenser: Ingen Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det er selvfølgelig betenkelig, generelt sett, å gå inn for et slikt tiltak i et område som er avsatt til LNF-formål. Men ut fra vår redegjørelse ovenfor mener vi at dette tiltaket på grunn av den allerede tunge bruk av området til samferdselstiltak, ikke vil få negative konsekvenser for en bærekraftig utvikling. Konklusjon: Administrasjonen anbefaler plan- og byggesaksutvalget å opprettholde vetaket av om dispensajon fra kommuneplanens arealdel og tillatelse til tiltaket. Ski, Audun Fiskvik rådmann Oddmund Arntsberg virksomhetsleder Vedlegg som følger saken: a) Oversiktskart b) Situasjonskart c) Søknader og tegninger d) Naboprotest dat e) Søkers brev av med kommentarer til protest. f) Vedtak med dispensasjon og tillatelse g) Klage på vedtak dat h) Skråfoto i) Bilder fra klagers eiendom j) Profilskisser Side 14

15 Saksbehandler: Shilan Hafid Arknr.: GNR 119/172 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Plan og byggesaksutvalget 33/ ENEBOLIG MED INTEGRERT GARASJE OG BILLEILIGHET, RIVING AV UTHUS I SOLBAKKEN 4B Forslag til vedtak: 1. Plan- og byggesaksutvalget har vurdert klagen fra advokatfirmaet Hellerøy & Co på vegne av Kjell Larsen og Åse Hangeland eiere av Solbakkveien 2A, datert , og finner ikke at det fremkommer opplysninger som tilsier en omgjøring av administrasjonens vedtak om rammetillatese datert Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling. Ingress/hovedbudskap: Søknad om oppføring av enebolig med integrert garasje og sekundærleilighet i underetasjen kom inn til Ski kommune den Tiltakshaver/eiere av eiendommen i Solbakkveien 4B (g/bnr 119/172) er Gunn Stette og Rune Talberg, og ansvarlig søker er Leite og Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS. Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA=24 %. Reguleringsbestemmelsene fastsetter maksimal gesimshøyde til 6,00 meter og maksimal mønehøyde til 8,5 meter. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. Eneboligen er omsøkt oppført med flatt tak, og har en tilbaketrukket øverste etasje. Den bakerste delen av bygget utgjør boligens gesimshøyde og har en høyde lik 7,4 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Dette er 1,4 m høyere enn gjeldende reguleringsbestemmelser for området tillater. Det er søkt og innvilget dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 c vedrørende gesimshøyde. Advokatfirmaet Hellerøy & Co har på vegne av Kjell Larsen og Åse Hangeland, eiere av Solbakkveien 2 A (g/bnr 119/25), klaget på kommunens vedtak om rammetillatelse og dispensasjon til oppføring av enebolig med flatt tak på eiendommen. Naboen klager over tiltakets høyde og mener at tiltaket har negative konsekvenser for egen eiendom både med hensyn til lysforhold, innsyn og trivsel herunder reduserer verdien på deres bolig. Saksopplysninger: Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende uthus på eiendommen og oppføring av enebolig med integrert garasje og sekundærleilighet i underetasjen, ble mottatt Etter kommentarer fra byggesaksavdelingen revideres søknaden den Det er fremsatt nabomerknader til søknaden fra eiere av Bjartunveien 2 og Solbakkveien 2A. Side 15

16 Klager Kjell Larsen og Åse R. Hangeland i Solbakkveien 2A fremsatte merknader til søknaden i brev, datert og I vedtak om rammetillatelse ble anførslene fra begge naboene (Bjartunveien 2 og Solbakkveien 2A) oppsummert samlet da de i stor grad berørte de samme tema. Nabomerknadene gjengitt slik: - Bygget fremstår som meget ruvende i terrenget, selv med flatt tak og avviker sterkt fra annen bebyggelse i området - Nybygget skaper innsyn fra vindu og takterrasse og vil påvirke sol/skygge situasjon som er avhengig av gesimshøyden ved skrå solinnfall - Nybygget vil være ødeleggende for trivsel og privatliv og vil forringe verdien av eiendommen i Solbakken 2A på grunn av innsyn. - Støttemur på husets nordside vil komme nærmere enn 4 m. Boligens fotavtrykk inkl. støttemurer bør ikke være større enn det gjeldende reguleringsplan tillater. - Nabo, Lindberg er usikker på om utregningen av maksimal gesimshøyden fra gjennomsnittlig planert terrengnivå i søknaden faktisk stemmer og tror derfor at den oppgitte gesimshøyden på 7,4 m kan vær oppgitt for lavt. - Nabo, Kjell Larsen mener at de er blitt lurt av tidligere eier av eiendommen til å signere på nabovarslet om tomtedeling i mai Larsen går ut fra at det er en klausul i kontrakten om kjøp av tomta hvor det står at det ikke skal igangsettes byggearbeider på tomt g/bnr 119/172 før sommeren Ansvarlig søkers kommentarer til protester: - Protest vedrørende overskridelse av utnyttelsesgraden på tomten er tatt til følge og husets størrelse er redusert slik at den ligger innenfor reguleringsbestemmelsenes krav til tomteutnyttelse. - Det skal ikke etableres støttemur på huset nordside for å få tilgang til dør for innvendig bod på huset. Eksisterende terreng mot nabo skal beholdes. Det vil kun bli sprengt inn en tilkomst til denne døren i fjellet. - Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 c vedrørende gesimshøyden opprettholdes. Bygningen har to foreskjellige høyder, bakerste del av bygget har gesimshøyde på 7,4 m og fremste del på 4,5 m fra gjennomsnittlig planert terrengsnivå. Vi mener at omsøkte hus med flatt tak vil være gunstigere for naboene med tanke på høyde enn et saltak med mønehøyde som kan være 1,1 m høyere. Bakgrunnen for dette er nabohusene ligger så langt unna at det er mønehøyde og ikke gesimshøyde som vil være avgjørende for om huset vil virke ruvende eller ikke. Derfor hus med flatt tak vil være et bedre alternativ. - I forhold til naboen i Solbakkveien 2A er huset trukket lengre fra grensen enn de 4 meter som plan og bygningsloven krever, nordøstlig hjørne ligger ca. 6 meter fra grensen og sørøstlige hjørne hele 9,6 meter fra grensen. Dette i kombinasjon med en tilbaketrukket 3.etasje mener vi huset ikke virker urimelig ruvende i forhold til naboeiendommen i Solbakkveien 2A. - Huset er senket så dypt ned i terrenget som mulig i forhold til en fornuftig nedkjørsel fra Bjartunveien. Byggesaksavdelingen fatter den vedtak om rammetillatelse for tiltaket med dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4 c vedrørende gesimshøyde. Vedtaket påklages av Advokatfirmaet Hellerøy & Co har på vegne av Kjell Larsen og Åse Hangeland, i brev mottatt den I klagen stilles krav om uttsatt iverksettelse av tiltaket, jf. fvl 42. Anmodningen behandles av byggesaksavdelingen, og innvilges i brev datert Side 16

17 Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA=24 %. Reguleringsbestemmelsene fastsetter maksimal gesimshøyde til 6,00 meter og maksimal mønehøyde til 8,5 meter. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. 4 c. Gesims- og mønehøyder Maksimal gesimshøyde er 6,00 m. Maksimal mønehøyde er 8,50 m. Takoppløft/ark tillates med inntil 1/3 av fasadelengden. Høyden på takoppløft/ark vil bare være begrenset av mønehøyde for den enkelte tomt. Gesimshøyde skal ikke gjelde for takoppløft/ark. For garasje og frittliggende bod er maks. gesimshøyde 3,00m og maks mønehøyde 5,00m. Ved garasjer tillates ikke knevegg mot yttervegg. I sterkt skrånende terreng kan større høyder for garasjer godkjennes. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. Vurdering: Klager anfører at tiltaket vil fremstå som ruvende i terrenget og vil medfører ulempe for deres eiendom. Dette skyldes blant annet høydeforskjellene mellom tiltakshavers og klagers bolig. Klager anfører også at solforholdene for deres bolig vil bli dårligere ved tillatte tiltak, herunder redusere verdien på deres bolig. Tiltakets høyde: Omsøkt bolig er prosjektert med modernistisk preg med flatt tak og en tilbaketrukket øverste etasje. Huset får møne= gesimshøyde på 7,4 meter målt ut fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. Gesimshøyden er 1,4 m høyere enn gjeldende reguleringsbestemmelser for området tillater. Ved vurdering av en byggesøknad skal bygningsmyndighetene bestemme bygningers plassering ut fra en interesseavveining av de offentlige interesser, tiltakshavers interesser og naboenes interesser. Det skal tas utgangspunktet i tiltakshavers ønsker, men hans ønsker kan bare etterkommes dersom det er forenlig med andre hensyn under byggesaksbehandlingen. Fra forarbeidene til plan og bygningsloven 1985 (Ot.prp. nr. 27 ( ) side 19), siteres: Vedrørende bygningsrådets behandling av bygningers plassering og høyde vil departementet generelt bemerke at byggherrens ønsker bør følges innen lovens rammer så langt det er forenlig med tilbørlig hensyn til naboens interesser og de formål bygningslovgivningen ellers skal ivareta. I foreliggende sak oppfatter klageren at de påføres ulempe i form av dårligere solforhold og økt innsyn ved oppføring av omsøkte bolig, noe som igjen fører til lavere verdi på boligen deres. Dette siden boligen oppføres med flatt tak og takterrasse. Eiendommen er regulert til boligformål. Innenfor bestemmelsene kan det oppføres bolig med saltak med mønehøyde på 8,5 meter og gesimshøyde på 6,0 meter. Boligens største gesimshøyde er 7,4 m og den laveste er 4,5 m. Siden huset er planlagt med flatt tak, defineres takets største høyde som gesimshøyde. Denne ligger 1,4 m høyere enn reguleringsbestemmelsenes maksimalt tillatte gesimshøyde, men samtidig 1,1 m lavere enn reguleringsbestemmelsenes maksimalt tillatte mønehøyde. Side 17

18 Planen sier ikke noe om maks høyder for boliger med flatt tak, men åpner for takopplett i inntil 1/3 av husets fasadelengd, hvor gesimshøgden vil bare være begrenset av maks mønehøgde. Det vil si at omsøkt bolig kunne være bygget med saltak og med maks takopplett etter reguleringsplanen og da med et større volum enn omsøkt. Dette ville berørt nærvirkningen for naboeiendommen i større grad enn omsøkte gesimshøyde. Klagerens eiendom ligger allerede en del lavere i terrenget enn tiltakshavers eiendom. Avstanden mellom tiltakshavers bolig og klagerns bolig er på hele 14 meter. For å vurdere omfanget at klagernes anførte ulempe har Byggesaksavdelingen etterspurt dokumentasjon på påvirkning, fra ansvarlig søker. Ansvarlig søker/prosjekterende har beregnet tiltakets påvirkning på klagerens eiendom gjennom sol/skyggediagram. Diagrammet viser at naboeiendommen i Solbakkveien 2A blir lite påvirket av tiltaket. Utnytteslesgraden for eiendommen ligger innenfor maksimalt tillatte etter reguleringsplanen. Boligen fremstår som terrengtilpasset og mindre ruvende enn en bygning med saltak oppført med maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde. Rådmannen anser etter dette at mulig ulempe for klageren er så liten at det uansett vil være en større ulempe for tiltakshaver å ikke få bygge iht. tillatelse. Rådmannen presiserer at det må påregnes utbygging av eiendommer som ikke er utnyttet iht. gjeldende regulering. Det må normalt regnes med at både naboers solforhold og utsiktsforhold blir forringet ved nybygg innenfor reguleringsplanenes grenser. Tiltakets estetiske uttrykk I plan- og bygningslovens 29-1 så skal ethvert tiltak prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov. Videre stilles det krav i pbl 29-2 at et hvert tiltak prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. I henhold til rundskriv H/7-97 sies det bla. om utforming: «Ved drøfting av framtidige mål og strategier er det viktig å gi rom for nye uttrykksformer. Dette gjelder både i forhold til overordnede, strukturelle arealbruksbegrep og for utforming av det enkelte bygg og anlegg. Dersom vi ikke tillater nåtidig arkitektur som gjenspeiler vårt tids formspråk og byggeteknikk fryser vi historien. Da oppnår vi ofte dårlige kopier av eldre bebyggelse, og hindrer en fruktbar kontrast mellom eksisterende omgivelser og moderne arkitektur.» I gjeldende reguleringsbestemmelser så skal bebyggelsen ha småhuskarakter. Ny bebyggelse skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. Ny bebyggelse skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at området som helhet fremstår med et godt preg. Hensikten med reguleringsbestemmelsene er å legge til rette for en utvikling i planområdet med bebyggelse med småhuskarakter, og opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. En del småhusområder har et særpreg som er typisk for sin tid, men utbyggingen over tid har i de fleste områder ført til ulikheter i formspråk, volum, høyde, takform og materialbruk. Ny bebyggelse skal innpasses i nærområdets eksisterende bygningsvolumer og bebyggelsesstruktur. Nye tiltak vil, på samme måte som tidligere utbygging kunne bære preg av sin tids formspråk, men med en målestokk, volum og karakter som tar hensyn til omgivelsene. Side 18

19 Når et nytt tiltak får en utforming som er bevisst i forhold til naturgitte og bygde omgivelser vil det kunne oppnå bygningsmessig harmoni, uavhengig av om tiltakets utforming har et tradisjonelt eller modernistisk utgangspunkt. Det vil si hvordan eksisterende og ny bebyggelse plasseres i forhold til hverandre, forhold til veier og landskapets form. Eksisterende boligområde består av boliger fra rundet 1980 tallet og eldre. Øvrige bebyggelse i nærområdet er variert i størrelse og form, og kan ikke sies å ha en ensartet eller dominerende bebyggelsesstruktur. Boligens arkitektur er til dels forskjellig fra eksisterende bebyggelse. Den uttrykker mer av dagens stil, men boligen vil få en god arkitektonisk helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. Vi må forvente at boligene som bygges i dag har endret karakter enn den gang området ble utbygd. Rådmannen mener at omsøkt bolig har et moderne uttrykk, men likevel er tilpasset eksisterende boliger. Solforhold og innsyn Dokumentasjon som viser skyggevirkningen av tiltaket på naboeiendommene ble utarbeidet av Leite og Howden Arkitekter- og ingeniørkontor AS. Sol-og skyggediagrammet viser tiltakets påvirkning på begge eiendommene i g/bnr. 119/25 og 119/33. Ansvarlig søker har kommentert diagrammet i brev datert : Vi har utarbeidet sol og skyggediagram for 21.mars og 21.juni. Tidspunktene på døgnet har vi valgt de som er mest kritisk for naboene i Bjartunveien 2 og Solbakkveien 2A. Som diagrammet viser vil skyggevirkningen fra omsøkte bolig være meget begrenset på naboeiendommene. 21.mars vil naboen i Solbakkveien 2A få skygge inn på sin eiendom tidlig på morgenen, men mest parten av skyggen vil komme fra 119/34. Vi mener at skyggen den omsøkte boligen kaster på nabotomtene er så begrenset at det er innenfor det man kan forvente i et byggefelt. Alle beboere innenfor planens område har de samme rettighetene til utnyttelse og bebyggelse innenfor planens rammer. Naboer vil av den grunn berøres i ulik grad når ny tiltak gjennomføres på en eiendom. Hvorvidt de aktuelle tiltakene er av et omfang og karakter som ikke samsvarer med lov og plan, vil måtte vurderes konkret. Naboeiendommen vil få noe innsyn mot deler av uteoppholdarealet. Nye byggetiltak kan for naboer og omkringliggende miljøer oppleves som en belastning. Rådmannen kan likevel ikke se at omsøkte tiltak er av en art og omfang som overstiger vesentlighetsterskelen for hva tilstøtende eiendommer må tåle. Det må i denne vurderingen tillegges avgjørende vekt at tiltakets plassering og utnyttelse ligger innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser, jfr. 4B og plan- og bygningsloven Avstand mellom klagerens bolig og nybygget gjør at påvirkningen på naboens eiendom uansett ikke kan bli stor. Rådmannen vil bemerke at tiltak som fører til en vis ulempe for naboer må anses påregnelig i tettbygde strøk. Økonomiske konsekvenser: Ingen Side 19

20 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen Konklusjon: Klagen fra Kjell Larsen og Åse Hangeland over Ski kommunes vedtak av kan ikke tas til følge. Saken sendes derfor til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig klagebehandling. Ski, Audun Fiskvik rådmann Oddmund Arntsberg virksomhetsleder Vedlegg som følger saken: a) Oversiktskart b) Situasjonsplan rev. Dato c) Tegninger d) Søknad om dispensasjon e) Naboprotest f) Sol-skyggediagram mottatt g) Supplerende dokumentasjon h) Rammetillatesle av i) Klage datert j) Brev vedr. oppsettende virkning av tiltak Side 20

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220

Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 2007 Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220 Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-4220, datert 2.2.2007

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer