Nord Odal kommune Hovedplan avløp Hovedrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord Odal kommune. 5103024 Hovedplan avløp Hovedrapport"

Transkript

1 Nord Odal kommune

2 Orientering: for Nord-Odal kommune behandler bakgrunn og målsettinger for VA-virksomheten i kommunen, status for dagens avløpsanlegg samt tiltak for oppgradering av disse for å tilfredsstille gjeldende krav nedfelt i lover og forskrifter. Videre behandles tiltak for utvikling av VA-anleggene for å møte fremtidig behov for utvikling i kommunen. Hovedplanen har status som teknisk plan og omhandler perioden Hovedplanen har hovedfokus på beskrivelse av tiltak og kostnader for gjennomføring av disse slik at hovedplanen kan benyttes som et effektivt verktøy ved prioritering, budsjettering og styring av prosjektgjennomføringen. J For bruk IN TSk TSk B For kommentar hos oppdragsgiver IN TSk TSk A For intern kontroll IN TSk TSk Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Oppdragsgiver Nord Odal kommune Sak Dato Utarbeidet av Ingvald Nyseth Fagkontrollert av Terje Skramstad Godkjent av FM57_0 FM57_0.dot Terje Skramstad Oppdragsnummer Dokumentnummer Revisjon HPL-01 J03

3 Side 3 av 55 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Orientering Forurensningssituasjonen i vassdrag Status Undersøkelser Definisjoner og grunnlagsmateriale Definisjoner Grunnlagsmateriale Rammebetingelser Planstatus Planperiode Forvaltning Utslippstillatelser Sentrale lover og forskrifter Kommunale forskrifter og bestemmelser Målsetting Overordnede mål Arbeidsmål TILSTANDSANALYSE Felles Administrativt Vassdrag Kommunale avløpsanlegg Private avløpsanlegg Vannforsyning Sand avløpssone Abonnenter Transportsystem Renseanlegg Randsoner Mo avløpssone Abonnenter Transportsystem Renseanlegg Randsoner Austvatn avløpssone Abonnenter Transportsystem Renseanlegg Randsoner Områder utenfor avløpssonene Bosatte Tekniske anlegg BEHOVSANALYSE Prognosert utvikling Sand avløpssone Tekniske anlegg Randsoner Mo avløpssone Tekniske anlegg Randsoner Austvatn avløpssone N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

4 Side 4 av Tekniske anlegg Randsoner Utenfor avløpssonene TILTAKSANALYSE Alternative tiltak Administrative og driftsmessige forhold Eksisterende tekniske anlegg for kloakkerte områder Nye tekniske anlegg for kloakkerte områder Nye tekniske anlegg for randsoner Vurdering av tiltak Oversikt over kostnader Nyttekostnad vurderinger Måloppnåelsesvurdering VEDLEGG Oversikt forurensningssituasjonen i vassdrag Prognosegrunnlag Tegninger N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

5 Side 5 av 55 1 INNLEDNING 1.1 Orientering Hensikten med hovedplan avløp er å gi en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig avløpshåndtering i Nord-Odal kommune. Basert på kommunens målsettinger presenteres en plan for fremtidige behov for tiltak og utbygging med tilhørende investeringsbehov. Arbeidet med hovedplanen er gjennomført ved et samarbeid mellom Nord-Odal kommune og Norconsult AS. Hoveddelen av arbeidet er utført i perioden september 2010 til juni Pga. at arbeidet måtte avvente utredning av eventuell overføring av avløpet til Sør-Odal renseanlegg, er hovedplanarbeidet sluttført i april Dagens avløpssituasjon for Nord-Odal kommune kan innledningsvis oppsummeres som følger; Tre områder med renseanlegg som renser avløpsvannet fra personer (fast bosetting), pluss 80 personenheter (hytter), pluss 810 personenheter offentlig og privat næringsvirksomhet, totalt personenheter med abonnenter avløp (eksklusive industri men inkludert 37 hytter). Ett område med sandfilteranlegg (Fjell) som renser avløpsvannet fra 6 abonnenter. Enkelthusanlegg som renser avløpsvannet fra personer (fast bosetting), pluss 100 personenheter (hytter), totalt personenheter med abonnenter slam (derav 46 hytter). Anslagsvis 200 personer (fast bosetting) har ukjent avløpsløsning. Hovedproblemet knyttet til dagens avløpshåndtering er: Fremmedvannstilførsel til spillvannsnettet med kraftig økning i tilførselen til renseanleggene ved nedbør og snøsmelting. Forurensningstilførsel fra spillvannsnettet til overvannsnettet pga. felleskummer og demonterte stakeluker på spillvannsledninger. Nedslitte renseanlegg, både teknisk og i forhold til arbeidsmiljø. Utslipp fra spredt bebyggelse. 1.2 Forurensningssituasjonen i vassdrag Status Statusoversikt for vassdrag basert på den rullerende vassdragsovervåkingen som ble utført av NIVA i perioden , viser at så mange som 17 av 28 elver og innsjøer i nedbørsfeltet til Storsjøen er påvirket av avløpsvann. Forurensningskilden til nedbørsfeltet er først og fremst private avløpsanlegg og avrenning fra landbruket, men skyldes også kommunalt avløp og industriavløp enkelte steder. Vassdrag som er sterkt belastet av spredt avløp, er bl.a. Juråa, Sørka og Geita samt Magasinbekken og Evja som også er belastet av kommunalt avløp og industriavløp. Magasinbekken renner gjennom Sand sentrum og er en del av det kommunale overvannsnettet som får tilført kommunalt avløp via lekkasjer og overløp på det kommunale avløpsnettet, mens Evja renner fra Granerudtjernet og får tilført forurensning fra industrivirksomhet via det interne overvannsnettet for industriområdet på Granerud Undersøkelser Det er ikke foretatt spesielle undersøkelser av vassdrag i forbindelse med hovedplanarbeidet, men videre planmessig oppfølging av vassdragene er innarbeidet i handlingsplanen. N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

6 Side 6 av Definisjoner og grunnlagsmateriale Definisjoner I hovedplanen benyttes følgende definisjoner for avløpssystemene: Angivelse av områdesystemer: Avløpssone: Nedslagsfelt/avrenningsområde der det i et lengre perspektiv vil/kan være naturlig å samle avløpet og føre dette til et felles renseanlegg eller eventuelt til et felles oppsamlingspunkt for overføring til eksternt renseanlegg. Rensedistrikt: Den delen av avløpssonen der det er utbygd kommunalt ledningsnett slik at kommunen kan gi pålegg om tilknytning til kommunalt nett, eventuelt direkte eller via private fellesløsninger i regi av kloakklag. Randsone: Den delen av avløpssonen som ligger utenfor rensedistriktet, men der det fortløpende vurderes innlemming i rensedistriktet. Dette baseres på samlet kost/nytte-vurdering for utbygging av private avløpsløsninger kontra utvidelse av kommunalt avløpsnett. Angivelse av rørledningssystemer: Avløpsledning: Fellesbetegnelse for spillvanns- og overvanns- og drensledning. Spillvannsledning: Avløpsledning som kun fører avløpsvann/spillvann (kloakk) fra sanitærinstallasjoner og gulvsluk i bygninger samt prosessavløp fra industrivirksomhet. Overvannsledning: Avløpsledning som kun fører avløpsvann/overvann fra nedbør og overflateavrenning på terreng. Drensledning: Avløpsledning som kun fører avløpsvann/drensvann fra drenering av undergrunnen I hovedplanen benyttes følgende definisjoner og verdier for avløpsvannet (spillvannet), se også kapittel 1.5.2: Angivelse av personparametre: P (p) PE (pe) Angivelse av belastningsparametre: Angir spesifikk avløpsmengde (per person) Angir spesifikk organisk belastning (per personekvivalent) Q tørr Tørrværstilrenning til renseanlegg Q midl Midlere tilrenning til renseanlegg over året Q maks Maksimal tilrenning til renseanlegg ved nedbør/snøsmelting R Organisk belastning tilført renseanlegg Angivelse av biologiske og kjemiske parametre: Tot-P Total-fosfor (uttrykk for mengde fosfor i avløpsvannet) BOF 5 Biologisk oksygenforbruk (utrykk for mengde organisk stoff i avløpsvannet) KOF Kjemisk oksygenforbruk (utrykk for mengde organisk stoff i avløpsvannet) SS Suspendert stoff (utrykk for mengde partikulært stoff i avløpsvannet) Belastninger beregnes på bakgrunn av følgende spesifikke belastningsparametre: N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

7 Side 7 av 55 P / Q: Fremtidig avløpsmengde ved tørrvær, angitt som midlere døgn over året eksklusive innlekking i avløpsnettet: 1 person = 1 P tørr = 150 l/pd. Midlere fremtidig avløpsmengde, angitt som døgn over året med midlere innlekking i avløpsnettet: 1 person = 1 P midl = 250 l/pd (innlekking 100 l/pd). Maksimal fremtidig avløpsmengde, angitt som døgn med maksimal innlekking i avløpsnettet: 1 person = 1 P maks = 550 l/pd (innlekking 400 l/pd). PE / R: Organisk belastning for avløpsrenseanlegg, angitt som midlere døgn i uke med høyest organisk belastning: 1 person = 1 PE = 60 gbof 5 /ped Grunnlagsmateriale I tillegg til sentrale forskrifter mm. er følgende grunnlagsmateriale er lagt til grunn for hovedplanen: Grunnlagsdokumenter iht. konkurransegrunnlag for hovedplanarbeidet: o Avgrensning av rensedistrikter i Nord-Odal kommune, Interconsult 1995 o Nord-Odal kommune. Hovedplan , 1997 o Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Nord-Odal kommune, Niva Årsrapporter 2001 til 2005 o Forskrift om gebyrer 2010, Nord-Odal kommune - Næringsetaten 2010 o Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Nord-Odal kommune, 2010 o Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg. Nord-Odal kommune, Hedmark 2010 (trådde i kraft ) o Lokal forskrift om fettholdig avløpsvann (trådde i kraft ) o Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (trådde i kraft ) o Sand renseanlegg. Rehabilitering av eksisterende RA vurdert opp mot bygging av nytt RA, Norconsult 2009 Grunnlagsmateriale fremskaffet gjennom møter og befaringer nedfelt i møtereferater, herunder: o Informasjon om tilstand for ledningsnett, avløpspumpestasjoner og renseanlegg o Informasjon om utvikling/tilstand for rensedistrikter og randsoner o Informasjon om fremtidig utvikling og belastninger på renseanlegg o Generell kartinformasjon 1.4 Rammebetingelser Planstatus Hovedplanen skal ha status som teknisk plan Planperiode Hovedplanen er inndelt i følgende planperioder: Planperiode 1: Planperiode 2: N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

8 Side 8 av Forvaltning Oversikt over forvaltning av avløpshåndtering generelt fremgår av etterfølgende tabell Tabell : Oversikt over forvaltning av avløpshåndtering Forvaltningsnivå Kommunalt nivå: Regionalt nivå: Sentralt nivå: Forvaltningsmyndighet Kommunestyret. Myndighet til å godkjenne/avslå påslipp til kommunalt avløpsnett fra bebyggelse og næringsvirksomhet. Myndighet til å godkjenne/avslå etablering av utslipp av kommunalt avløpsvann fra anlegg <2000 PE. Myndighet til å godkjenne/avslå utslipp av oljeholdig avløpsvann og fra fettavskillere. Fylkesmannen, Miljøvernavdelingen. Myndighet til å godkjenne/avslå etablering av utslipp av kommunalt avløpsvann fra anlegg >2000 PE samt fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann. Klageinstans for avgjørelser fattet av kommunen - for anlegg >50 PE. Miljøverndepartementet (MD) / Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF). Klageinstans for avgjørelser fattet av fylkesmannen. Øvrige instanser med forvaltningsmessig ansvarsområde og grensesnitt mot avløpshåndtering er bl.a. Landbruksdepartementet og Direktorat for naturforvaltning. For Nord-Odal kommune betyr dette at: Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for Sand renseanlegg Kommunen er forvaltningsmyndighet for Mo og Austvatn renseanlegg For et nytt felles renseanlegg for Sand og Mo vil Fylkesmannen være forvaltningsmyndighet og fastlegge utslippskravene Utslippstillatelser Oversikt over utslippskrav for eksisterende avløpsanlegg fremgår av etterfølgende tabell Tabell : Oversikt over avløpsrenseanlegg og utslippstillatelser. Anlegg Tillatelse Utslippskrav mg/l - % Resipient gitt Tot-P BOF5 KOF Sand RA ,5 mg/l 95 % 70 % 75 % Storsjøen Mo RA ,4 mg/l 90 % Storsjøen Sollia RA ,0 mg/l Storsjøen Slettholen slambeh Tillatelse fra Fylkesmannen Trøftåa Private anlegg Løpende Krav gitt i lokal forskrift Diffust utslipp Sentrale lover og forskrifter Utslipp av avløpsvann fra renseanlegg (og nødutslipp fra overløp) samt deponering av slam og ristgods fra renseanlegg er styrt av regelverket innen miljøforvaltningen. Sentrale lover som ligger til grunn for forvaltningen på dette området er; lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). Med utgangspunkt i denne loven er det laget forskrifter som regulerer den aktuelle avløpshåndteringen; forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften), forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften). N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

9 Side 9 av 55 Med utgangspunkt i disse forskriftene er det laget spesifikke forskrifter og veiledere som berører avløpshåndteringen; del 4 i Forurensningsforskriften (Avløp), m/veileder TA-1820 fra Statens forurensningstilsyn (Krav til kommunale avløpsanlegg - Retningslinjer til Fylkesmannen), m/veileder TA-1741 fra Statens forurensningstilsyn (Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg - Retningslinjer til kommunene), kapittel 9 i Avfallsforskriften (Deponiforskriften), m/veileder TA-1951 fra Statens forurensningstilsyn (Veileder til deponiforskriften). Bruk av slam som gjødsel for spredning på jordbruksarealer er styrt av regelverket innen landbruksforvaltningen. Sentral forskrift som ligger til grunn for forvaltningen på dette området er; forskrift av 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav (Gjødselvareforskriften). De viktigste forskrifter og veiledere for vannhåndtering er: Vannforskriften (forvaltning av vassdrag og vannressurser): Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. I forskriften stilles det bl.a. krav om klassifisering av vannforekomster og gjennomføring av tiltaksanalyser. Tiltaksorientert overvåking av vann og vassdrag i Nord-Odal kommune er fulgt opp med årlige undersøkelser i regi av NIVA, senest for perioden Sentrale krav i Vannforskriften er: o krav til miljøtilstand i vann (vassdrag, grunnvann og kystvann) o krav til forvaltning av vann (nedbørfeltorientert, helhetlig forvaltning fra fjord til fjell og på tvers av sektorinteresser) o krav til planer for forvaltning (med rullering hvert sjette år) o organisering og oppfølging av arbeidet Forurensningsforskriften - Del 4 Avløp (rensing og utslipp av avløpsvann): Forskriften har innarbeidet regelverk fra EU, herunder Avløpsdirektivet - 91/271 med endring 98/15/EF og Rammedirektivet for vann /60/EF og retter seg mot myndigheter (Fylkesmannen og Kommunen som forurensningsmyndighet) og anleggseiere (Kommunen og private med ansvar for utbygging og drift av avløpsrenseanlegg). Forskriften fastsetter krav til utslipp (rensegrad eller forbud), krav til dimensjonering av renseanlegg samt krav til kontroll og dokumentasjon av utslipp. Forskriften omfatter alle typer utslipp av avløpsvann, dumping av avløpsslam samt fastsettelse av vann- og avløpsgebyrer. Forskriften har følgende oppbygging og innhold: o kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp o kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende o kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser (anlegg for personer) o kapittel 14 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser (anlegg for >2000 personer) o kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann og påslipp til avløpsnett. o kapittel 16 Behandler kommunale vann- og avløpsgebyrer Avfallsforskriften 9-4 angir forbud mot deponering av visse typer avfall, herunder våtorganisk avfall. For avløpshåndteringen medfører dette at det er forbudt å deponere slam eller å benytte slam som toppmasse uten forutgående behandling. Sand og ristgods er unntatt fra deponiforbudet. Veileder 01:2009: Klassifisering av miljøtilstand i vann. Økologisk og kjemisk klassifiseringssystem for kystvann, innsjøer og elver i henhold til vannforskriften. Direktoratsgruppa for gjennomføring av Vanndirektivet. N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

10 Side 10 av 55 Gjødselvareforskriften angir produktkrav og anvendelseskrav for slam ved bruk som gjødselprodukt. Forskriften har følgende oppbygging og innhold: o Del I angir formål, virkeområde og definisjoner. o Del II angir bl.a. bestemmelser om internkontroll ved tilvirkning, kvalitetskrav til produktet, plikt til rapportering og bestemmelser om produktdeklarasjon. o Del III angir bl.a. bestemmelser til (mellom)lagring av slam og spredning av slam på jordbruksarealet. o Del IV angir utfyllende bestemmelser. De viktigste regler og bestemmelser for kommunens operative avløpsvirksomhet er: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Plan- og bygningsloven Lov om vass- og kloakkavgifter Lov om kommunalt eigarskap og kommunale vass- og avløpsgebyr Lov om vassdrag og grunnvann Lov om brann og eksplosjonsvern Matloven Forbrukerkjøpsloven El-tilsynsloven Produktkontrolloven Sikkerhetsloven Offentlighetsloven Arbeidsmiljøloven Forvaltningsloven Kommunehelsetjenesteloven Kommuneloven Lov om interkommunale selskaper Lov om offentlige anskaffelser Kommunale forskrifter og bestemmelser Oversikt over kommunale forskrifter og bestemmelser fremgår av tabell Tabell : Oversikt over kommunale forskrifter og bestemmelser. Tittel Anmerkning Forskrift og bestemmelser for vann og avløp Gjeldende fra Forskrift om slamtømming Gjeldende fra Revidert forskrift om gebyrer (revideres årlig) Gjeldende fra åååå-mm-dd Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg Gjeldende fra Forskrift om (påslipp av) fettholdig avløpsvann Gjeldende fra Veiledning for utslipp av oljeholdig avløpsvann Gjeldende Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Gjeldende fra Målsetting Målsetting for Nord-Odal kommune for hovedplan avløp er angitt i to nivåer, overordnede mål for rollen som "forurensnings-/miljømyndighet" av avløpsvirksomheten samt arbeidsmål for rollen som "eier og drifter" av avløpssystemene. Arbeidsmålene er en konkretisering av hovedmålene og legges til grunn for vurdering av status, tiltak og måloppnåelse for det enkelte avløpsområde. N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

11 Side 11 av 55 Graden av måloppnåelse vil variere mellom de forskjellige avløpsområdene og over tid for det enkelte avløpsområde. Noen mål er ikke oppnådd per i dag, men vil være det om en viss tid. Noen mål er oppnådd per i dag, men vil nødvendigvis ikke være det om en viss tid dersom ikke planarbeidet følges opp Overordnede mål Vassdrag Kommunen skal håndtere avløpsvann på en slik måte at forurensning av vassdrag unngås og andre negative konsekvenser for ytre miljø minimaliseres. Storsjøen med tilhørende vassdrag skal ha vannkvalitet som tilfredsstiller kravene til bading, båtliv og fiske. Vannkvaliteten skal være av en slik karakter at de naturlige fiske- og krepsebestander får oppfylt sine krav til gyte- og oppvekstbetingelser Avløp Avløpssektoren skal drives etter prinsippet om at forurenser skal betale, der kommunen skal forvalte, utvikle, drifte og vedlikeholde avløpssystemene på en kostnadseffektiv måte innenfor rammene for selvkost. All bebyggelse med innlagt vann i kommunen skal ha tilfredsstillende avløpsløsninger i form av tilknytning til kommunalt nett eller private løsninger iht. sentrale og kommunale forskrifter Vannforsyning Alle tiltak på avløpsnettet skal koordineres mot vannforsyningen, uavhengig av om denne er kommunal eller privat, for å legge til rette for eventuell senere kommunal overtakelse av private fellesanlegg for vannforsyning Arbeidsmål Vassdrag Vassdragsovervåking: 01. Vannkvaliteten i vassdrag generelt og ved utslipp fra renseanlegg spesielt skal overvåkes slik at kommunens innbyggere og beslutningstakere får løpende informasjon om forurensningssituasjon og hygienisk tilstand. Arbeidet skal være i tråd med EU s vanndirektiv og Vannforskriften, der hovedformål er å sørge for, og om nødvendig, forbedre vannkvaliteten i vassdrag og grunnvann innen For Nord-Odal skal overvåkingen også være et ledd i arbeidet med Vannområde Glomma Hedmark som settes i gang i Avløp Forvaltning, drift og vedlikehold: 02. Kommunen skal sikre at avløpshåndteringen tilfredsstiller gjeldende forskrifter ved tilpassede (intern)kontrollsystemer for operativ drift og beredskapsplaner med forberedte beredskapsløsninger for avløpshåndtering ved avbrudd og andre krisesituasjoner. 03. Kommunen skal ha tilgang til nødvendige personellmessige og tekniske ressurser for løpende drift, kontroll og vedlikehold av avløpsanleggene, herunder et driftskontrollanlegg for drift og kontroll av avløpshåndteringen og en ledningsnettdatabase for oppfølging og planlegging av vedlikehold av avløpsanleggene. 04. Løpende drift og vedlikehold skal utføres på en slik måte at sannsynligheten for skader og langtidssykdommer knyttet til arbeidsmiljø (helse, miljø og sikkerhet) eller akutt forurensning av bebyggelse og vassdrag (ytre miljø) skal være lav, konsekvensene skal være begrenset og risikoen skal være minimal N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

12 Side 12 av 55 Abonnenter, tilknytninger og avløpsmengder: 05. Områder med kommunalt avløpsnett (rensedistrikter) skal ha en tilknytningsgrad på minimum 95 %. Tilknytningsgrad vurderes dog områdemessig opp mot miljørammer og anleggsmessige kostnadsrammer. 06. Avløpsledninger skal ha nødvendig kapasitet og løpende drift/vedlikehold slik at oppstuving med tilbakestuving til kjellere i størst mulig grad unngås. Eventuelle registrerte skader skal utbedres innen rimelig tid. 07. Påslipp til ledningsnettet fra virksomheter skal kontrolleres (via dokumentasjon fra virksomhet) for å sikre at de tilfredsstiller krav gitt i utslippstillatelse iht. sentrale og kommunale forskrifter. 08. Stikkledninger skal kontrolleres mht. tilførsel av fremmedvann (tetthet generelt, demonterte stakeluker, tilkobling av taknedløp etc.) slik at disse ikke fungerer som drensledninger. Resipienter, renseanlegg og vannkvalitet: 09. Rensing og utslipp av avløpsvann samt behandling, mellomlagring og bruk av slam skal skje på en måte som ikke forringer vannkvaliteten i innsjøer, elver og bekker eller er til sjenanse for omgivelsene. Ledningsnett, pumpestasjoner og overløp: 10. Transportsystemet skal ha en kvalitet og kapasitet som tilfredsstiller utslippstillatelsens krav, med et akseptabelt nivå for innlekking relatert til kostnader for transport og rensing av avløpsvann samt for forurensningstap via overløp og lekkasjer. Minimum 1 % av ledningsnettet og 2 stk. pumpestasjoner skal skiftes ut årlig. 11. Pumpestasjoner skal ha nødvendig reserve pumpekapasitet og overløpsmulighet. Ved nyanlegg av pumpestasjoner skal kritiske pumpestasjoner være forberedt for nødstrømsdrift ved strømutfall og ha utstyr for registrering av overløpsdrift. 12. For industribedrifter skal det etableres egne påslippstillatelser med pålegg om egenkontroll og årlig rapportering av påslipp. Spredt bebyggelse: 13. Alle boliger og næringsvirksomhet skal ha avløpsanlegg som tilfredsstiller kravene til utslipp til følsomt område iht. sentrale og kommunale kommunale forskrifter, inklusive slamtømming. 14. Kommunen skal registrere og holde løpende oversikt over private avløpsanlegg og gi pålegg om utbedringstiltak Vannforsyning Koordinering mot tiltak i avløpsnettet: 15. Ved nyanlegg eller sanering av eksisterende avløpsledninger skal alle planer avklares teknisk og omfangsmessig mot eksisterende og/eller planlagte (lednings)anlegg for vannforsyning, både kommunale og private. N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

13 Side 13 av 55 2 TILSTANDSANALYSE 2.1 Felles Administrativt Forvaltning (administrativ oppfølging), drift (drift og vedlikehold) og utvikling (planlegging og utbygging) av vannforsynings- og avløpssystemene i Nord-Odal kommune sorterer under Næringsetaten (administrativt underinndelt i to avdelinger Næring stab/va-ingeniør og Driftsavdeling). Samlet ivaretas oppgavene av en stab bestående av seks personer med til sammen totalt 5 årsverk: Vann; o totalt 1 årsverk rådgiver vann/avløp (20 % stilling) driftsoperatør vann/avløp (30 % stilling) driftsoperatør vann/avløp (50 % stilling) Avløp; o totalt 3 årsverk rådgiver vann/avløp (80 % stilling) rådgiver vann/avløp/miljø (20 % stilling) driftsoperatør vann/avløp (70 % stilling) driftsoperatør vann/avløp (80 % stilling) driftsoperatør vann/avløp (50 % stilling) Slam; o totalt 1 årsverk rådgiver vann/avløp/miljø (30 % stilling) saksbehandler bygg (50 % stilling) driftsoperatør vann/avløp (20 % stilling) Alle kummer for vann/avløp er registrert med høydeinformasjon for ledninger. Bilder og kumskisser er ikke lagt inn i Gemini, men er tilgjengelig i et papirbasert arkiv. I digitalt ledningskartverk mangler årstall, anleggsmetoder og hendelser i perioden , samt tilstandsbeskrivelse for ledningene. Det antas at ca. 95 % av det kommunale nettet er registrert. For private kloakklag er ingen ledningstraseer registrert, noe som bør gjøres. Videre er det ikke definert i ledningskartverket hvilke ledninger som er private stikkledninger. Alt som er registrert ligger inne som kommunalt, med unntak av vannledninger tilhørende Juptjern vannverk som ligger inne som privat. Det er ikke utarbeidet egne sikkerhets- og beredskapsplaner for håndtering av vannforsynings- og avløpssystemene, inkludert akutt forurensning, i krisesituasjoner. Det er utarbeidet internkontrollsystem for vannforsyning, men ikke for avløpshåndtering. Internkontrollen ivaretas av VA-ingeniøren (rådgiver vann/avløp) og leder for driftsavdeling. VA-ingeniøren har per definisjon det overordnede faglige ansvaret og dermed ansvar for den faglige delen av internkontrollen. Leder for driftsavdeling har per definisjon personalansvar og dermed ansvar for oppfølging av internkontroll i forhold til arbeidsmiljøloven. I praksis er dette en utfordrende differensiering etter som leder driftsavdeling har lite løpende kontakt med driftsoperatørene i motsetning til VA-ingeniøren. VA-ingeniør har også budsjettansvar og faglig ansvar som en integrert del av HMS-ansvaret. Det er derfor innebygget en betydelig utfordring i eksisterende organisasjonsmodell. N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

14 Side 14 av Vassdrag Etterfølgende oversikter er hentet fra Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr Målsettinger for vannkvaliteten er de samme som er gitt i Vannforskriften. Tabell : Etter inndeling i elvetyper Vassdragsavsnitt Tilstand Status Målsetting Risiko Økologisk Kjemisk Økologisk Kjemisk R Trautåa øvre del IR G G G G R Austvassåa / Kugga R M G G G R Oppstadåa (Sør-Odal) R D - G G R Mørkåa R M G G G R Fjellsåa R M G G G R Juråa / Tannåa R M G G G R Trøa MR M G G G R Trautåa nedre del R M G G G R Tilløpsbekker Storsjøen R M G G G R Løsetåa R M G G G R Haugsåa IR G G G G Tabell : Etter inndeling i innsjøtyper Vassdragsavsnitt Tilstand Status Målsetting Risiko Økologisk Kjemisk Økologisk Kjemisk L Storsjøen R M M G G L Rasasjøene IR G G G G L Råsen R M G G G L Nøklevatn R M G G G L Ottsjøen R SG G G G L Meitsjøen IR G G G G L Bergsjøen R G G G G L Store Skiren IR G G G G L Sætersjøen IR G G G G Tegnforklaring til tabeller foran: Risikoklasser (miljøoppnåelse uten tiltak 2021): o Ingen risiko IR o Mulig risiko MR o Risiko R Miljøklasser (kjemisk og økologisk tilstand): o Svært god SG o God G o Moderat M o Dårlig D o Svært dårlig SD N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

15 Side 15 av Kommunale avløpsanlegg Etterfølgende beskrivelse behandler avløpsanleggene på et generelt nivå. Detaljer er behandlet i kapittel 2.2 til 2.4. Ledningsnettet i Sand er bygget ut i perioden etter 1960, i Mo i perioden etter 1970 og Sollia i Ved utbygging av ledningsnettet er følgende tekniske hovedprinsipp lagt til grunn: Felles kummer for overvann og spillvann (delvis også for vannledning tilhørende kommunen eller private vannlag ) Åpen renne på overvannsledning for drenering av kummer Stakeluke på spillvannsledning Registrerte problemer og hovedårsak til problemer for ledningsnettet er: Det har forekommet tilbakestuving til kjellere hos abonnenter, sannsynlig årsak; o flate/lavtliggende områder med små terrengforskjeller og dårlig ledningsfall o delvis gjengroing og tiltetting av ledninger o stor innlekking til ledningsnettet med oppstuving i kummer/tilknytningspunkter Avleiring i rørledninger med delvis gjengroing og tiltetting, sannsynlig årsak; o dårlig ledningsfall o tilførsel av sand/grus som sedimenterer i ledningene o innvoksende trerøtter Stor vanntilførsel til renseanleggene i perioder med nedbør og ved snøsmelting (medfører en tidobling av tilrenningen til renseanleggene, for både Sand og Mo, i forhold til en normaltilrenning ), sannsynlig årsak; o stakeluker på spillvannsledninger i områder med registrert tilbakestuving til kjellere er fjernet som et avbøtende tiltak, resulterende i direkte tilførsel av overvann til spillvannsledning ved oppstuving i overvannsnettet (skyldes avleiring i ledninger og overbelastning ved nedbør) o stor innlekking i ledningsnettet, via utette rørskjøter, skadede rørpartier og utette kummer o i tillegg vil dette også kunne medføre forurensningstilførsel til overvannsledning fra spillvannsledning i kummer (via åpne stakeluker), omfang usikkert Oppsummert skyldes problemene: o enkel teknisk utførelsesstandard og generelt forfall av ledningsnettet (store deler av ledningsnettet er år gammelt) o mangelfull drift og vedlikehold (spyling av ledninger) Av ca m med betongledninger i Sand er ca. 500 m rehabilitert med strømpe, og av ca m med betongledninger i Mo er ca. 800 rehabilitert med strømpe. Dvs. at det gjenstår ca. 2 km med eldre betongledninger (av dårlig kvalitet) som ikke er rehabilitert. Renseanleggene i Sand og Mo er bygget tidlig på 1980-tallet og er generelt nedslitt, både teknisk og bygningsmessig og mht. arbeidsmiljø. Parallelt med hovedplanarbeidet pågår det utredning/planlegging av et nytt felles renseanlegg lokalisert til Lorthølet på Buneslandet alternativt overføring til Sør-Odal kommunes renseanlegg på Skarnes. N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

16 Side 16 av Private avløpsanlegg Ifølge kommunens registre ble det per januar 2010 betalt abonnementsgebyr for mindre avløpsanlegg. Registeret inneholder en kode for hva slags anlegg det er: A-anlegg: Alt avløp til slamavskiller B-anlegg: Gråvann (avløp fra dusj og vask) til slamavskiller C-anlegg: Svartvann (avløp fra toalett) til tett tank BC-anlegg: Svartvann til tett tank og gråvann til slamavskiller Minirenseanlegg Dette gir bare en grov inndeling og dermed liten kunnskap om det enkelte anlegg. Det finnes ingen informasjon om beliggenhet, om det er kun slamavskiller, infiltrasjonsgrøft eller sandfiltergrøft, og om det er utslipp til terreng eller vassdrag. Anleggene ble derfor sammenlignet med opplysninger i kommunens eiendomsarkiv. Dessverre er eiendomsarkivet til dels svært mangelfullt når det gjelder dokumentasjon om utslippstillatelser. Av de anleggene ble det funnet dokumentasjon på 605 av disse. De resterende anleggene manglet helt dokumentasjon og man har bare den enkle koden å forholde seg til. Anleggene er fordelt på 508 anlegg i Sand (gnr. 1-38) og 687 i Mo/Austvatn (gnr ). Mange av anleggene er i til dels svært dårlig forfatning. Dokumentasjonen viser at mange anlegg ble bygget på 60-, 70-, og 80-tallet og består kun av en eller flere slamavskillere med utslipp til vassdrag eller terreng, eller en kombinasjon av slamavskiller og sandfiltergrøft. Undersøkelser i andre kommuner viser at tilstanden på anlegg som ble bygget i denne perioden i stor grad er altfor dårlig og ikke tilfredsstiller dagens krav til slike anlegg. Av de anleggene som vi mangler dokumentasjon på, er de aller fleste av enda eldre dato enn 70-tallet, da første lov om krav til utslipp ble vedtatt (15. mars 1972). Det er derfor god grunn til å anta at største delen av disse ikke er utbedret og i beste fall består av en eller flere slamavskillere med direkte utslipp til terreng eller vassdrag uten noen form for rensing for øvrig. Kommunen har planer om å gjennomføre kontroll av alle anlegg i den kommende hovedplanperioden, og alle anlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav i sentral og lokal forskrift, vil få pålegg om utbedring. Det er inngått avtale med Bioforsk om bruk av WebGIS avløp, et fagsystem for kommunenes registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger i spredt bebygde strøk. Systemet beregner renseeffekt og utslipp fra renseanlegg, utslipp til resipienter og påvirkningen på miljøet. Det skal brukes som et sentralt hjelpemiddel i kommunens administrative oppgaver, ved prioritering av tiltak og planlegging av nye anlegg. Alle abonnenter er lagt inn i systemet og halvparten av disse er altså identifisert ut fra utslippstillatelsene som ligger i eiendomsarkivet, mens andre halvpart er ukjent. De som ikke er identifisert og de anleggene det knytter seg størst usikkerhet til, ønsker kommunen å få registrert og tilstandsvurdert på nytt. Registreringen og tilstandsrapportene sammen med WebGIS vil danne grunnlaget for hvilke anlegg som vil få pålegg, og når. Påleggene vil være hjemlet i Forurensingsloven og Forurensingsforskriften, i tillegg vil den lokale forskrift som trådde i kraft gjøre det enklere for de med pålegg å etterkomme dette. N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

17 Side 17 av Vannforsyning Etterfølgende beskrivelse gir en oversikt over vannforsyningssituasjonen i kommunen med de viktigste utfordringer som er knyttet til denne. Vannverk Utfordringer Botner vannverk (kommunalt): - Bygget abonnenter (972 Personer) Rensemetode: Alkalisering med lut og tilsetting av fellingskjemikalier før filtrering gjennom oppstrøms sandfilter. Desinfeksjon er per i dag en singel UV (fra 1998) med 30 mj/cm2. Det vil våren 2011 bli i gangkjørt en UV nr. 2 med 40mJ/cm2, samt opplegg for klorering. Klorering er tenkt brukt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid eller ved ekstraordinære hendelser, og ikke i daglig drift. Vannkilder: Hovedvannkilde er overflatevann fra innsjøen Skiren, i tillegg til en grunnvannsbrønn med kapasitet ca. 7 m3/time. Det er nå i gang innkopling av ny grunnvannsbrønn med kapasitet 2-3 m3/time. Renset vann ut av anlegget består i hovedsak av en blanding 50/50 % overflatevann og grunnvann. Dersom det skulle bli problemer med en av disse kildene, vil den andre kunne levere tilstrekkelig med vann ved et normalt vannforbruk, dvs. ikke hagevanning, brannslukking etc. Det er etablert driftskontrollanlegg med muligheter for melding til vakttelefoner. Det er per i dag ikke vaktordning på anlegget. Dette er under utredning, og er ønsket igangsatt fra august 2011 (forutsetter politisk vedtak). Det er nødstrømsaggregat på anlegget, og det investeres i nytt aggregat i 2011, da det gamle er underdimensjonert. Det vurderes installert UPS som back-up for UV. Vannverket er godkjent Kvalitet: Fargetallet i innsjøen er høyt og kraftig stigende. Det fargetallet en har i dag ( ) er et av de høyeste fargetallene på drikkevannskilder i Norge, og humusinnholdet er antakelig også for høyt i forhold til den rensemetoden som benyttes i dag. Det er derfor usikkerhet knyttet til hvor god rensing dette trinnet virkelig gir. Det er meget lavt fargetall på vannet som leveres fra anlegget, og usikkerheten er derfor relatert til rensemetodens sikkerhet som hygienisk barriere. Det er installert turbiditetsmåler for å undersøke dette nærmere. Analyseresultater: Det er ikke oss bekjent at det har forekommet indikatorbakterier for sykdomsfremkallende bakterier ute på ledningsnettet. De andre obligatoriske analyseparametere er også normalt godt innenfor kravene. Det har forekommet noen høye verdier på farge og turbiditet. Det siste året har er det også tatt prøver på aluminium, da dette er benyttet som flokkuleringsmiddel. Det ser også ut til at disse prøvene er varierende og innimellom er noe høye. Sikring og klausulering av råvannskilder: Deler av nedbørsfeltet er klausulert, og det er uvisshet om hele området rundt innsjøen er klausulert (dette sjekkes ut). Videre skal det utredes om sikringen som er foretatt av grunnvannskildene, er gode nok. Kapasitet: Høydebassenget er for lite, spesielt i forhold til spylevannsbehov ved spyling av ledningsnettet. Økonomisk: Det er veldig få abonnenter i forhold til anlegget i sin helhet, og det er derfor et meget høyt gebyrnivå. Små tiltak gir derfor store utslag i gebyret. Det ligger mange eiendommer ved eller i en kostnadsoverkommelig nærhet til ledningsnettet som heller velger å bore etter vann selv fremfor å kople seg til nettet. Det finnes lovhjemmel PBL $27-1, for tvungen tilkopling, men den er ikke benyttet av kommunen per i dag. Internkontrollsystem og sikkerhets- og beredskapsplan; for anlegget er mangelfull, det er ikke gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse og det foreligger ikke beredskapsplan. N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

18 Side 18 av 55 Ledningsnett fra Botner: Lengde på ledningsnettet er 24,3 km, hvor av alle ledninger er av herdeplaster (PVC). Hovednettet består av 280 mm PVC lagt i Det er sjeldent lekkasjer i form av brudd på dette nettet (0-1 per år), så vannforsyningen er meget stabil. Lekkasjeprosent antas å være ca. 30 % (lest ut i fra nattforbruk, samt teoretisk beregnet forbruk per abonnent), men dette er et svært usikkert tall. Det er ikke sonevannmålere ute på nettet. Østmoåsen byggefelt: Byggefeltet er fra slutten av 60-tallet Sør for Garvikåsen: Nettet er av ukjent alder. Ringforsyning: Det er ringforsyning på deler av ledningsnettet, men det er også deler som er uten (ca. halvparten). I tillegg er det en liten ringforsyning som kan sikre forsyning til skolene, idrettshallen og Østmoåsen ved et lokalt brudd i dette området. Reservevannforsyning: Det er ikke reservevann i forbindelse med ledningsnettet per i dag. Botner vannverk med ledningsnett Oppsummering: Ledningsnettet er noe overdimensjonert i forhold til behovet, hvilket medfører lang oppholdstid i rørstrekningen. PVC fra denne perioden er kjent for å kunne være av dårlig kvalitet (langsgående brudd). Dette har oppstått 3 ganger i levetiden, alle disse i trafikkerte områder (riksveg eller på parkeringsområde). Hovedledningsnettet ligger i hovedsak i landbruksog skogsområder, med liten belastning fra trafikk. Vannledning har limte skjøter med stort potensiale for lekkasjer og det lar seg ikke gjøre å spyle vannledninger her. Vannledning har 1.prioritet på sanering. Det er satt inn trykkreduksjonsventil grunnet tilstand på nettet. Dette innebærer at høyereliggende abonnenter har for lavt trykk i forhold til kravet i drikkevannsforskriften. Det er satt inn trykkreduksjonsventil grunnet tilstand på nettet. Dette innebærer at en del abonnenter på denne strekningen har for lavt trykk i forhold til kravet i drikkevannsforskriften. I området fra Botner vannverk til Knapper sentrum, en avstand på 3,5 km, er det ikke ringforsyning. Deretter er det ringforsyning fra Knapper til Nor. Samt at det er ringforsyning på en kort strekning i Mo sentrum. Alt i alt er det en stabil vannforsyning, hvor alle analyser over driftsperioden fra 1982 har gode resultater. Det har alltid vært en intern oppfatning at kommunen leverer godt vann. Tilbakemelding fra abonnentene er at de har en stabil og god vannforsyning som leverer vann med god smak. Det er generelt få klager på vannforsyningen. Men ny viten/kunnskap internt i kommunen tilsier at en bør se nærmere på om renseløsningene er gode nok i forhold til råvannskvaliteten. Vi har reservevannkilde som råvannskilde/grunnvannsforsyning, men skulle det skje noe med vannforsyningen ut av vannverket har vi per i dag ikke reservevann på denne måten. Høydebassenget er en del av vannverket (før vannforsyningen), og vi har ikke andre høydebasseng, eller mulighet for forsyning fra andre vannverk per i dag. Fjellskolen vannverk (kommunalt): - Etablert abonnenter - (17 personer) Fjell skole skal legges ut for salg i Det er en borebrønn som fysisk ligger på nabotomta til skolen. N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

19 Side 19 av 55 Sollia vannverk (kommunalt): - Bygget abonnenter (7 personer) Bygget for å forsyne et boligfelt som er regulert til 16 eneboliger. Boret grunnvannsbrønn, kapasitet ukjent, men antatt til ca. 2-3 m3/time. Det er 9 abonnenter tilkoblet, men kun 1 av disse er på boligfeltet. Det er planlagt /tenkt en ekstra borebrønn samt et høydebasseng ved utvidelse av boligfeltet. Situasjonen i kommunen for øvrig Vannforsyningen i kommunen i sin helhet er meget fragmentert. Det er 2 større private vannverk (Juptjenn og Morterud), og flere minivasslag. I tillegg er det en del eiendommer med enkeltbrønner. Inntrykket er at noen av de mindre vannverkene har utilfredsstillende vannforsyning i form av hygiene, bruksproblemer eller perioder med tørre brønner, men kommunen har ikke oversikt over dette per Hovedplan vannforsyning er i fra 1993, og ser mer på hygieneforhold ved vannverkene og hvilke tiltak man bør gjøre der, i tillegg til muligheter for reservevann. Denne går ikke inn på organisering av vannverkene Det er forespurt fra privat nabovannverk, Austvatn vannverk (AV), om Sollia vannverk (SV) kan være deres reservevannkilde. AV har 33 abonnenter og det antas at de har høy lekkasjeprosent. Vannkilden er to iler på et jorde, og disse går tomme på vinterstid (kan skyldes mindre tilsig, lekkasjer på ledningsnett, frosttapping etc.) I og med at det er usikkerhet rundt grunnvannsbrønnens kapasitet, og lekkasjeprosent for AV, kan ikke SV umiddelbart stille som reservevannkilde, men ved en formel henvendelse fra styret i AV vil kommunen se nærmere på saken. Det ville vært en fordel om flere av vannverkene lå under samme organisasjon, slik at man samlet kunne styrke fagkunnskapen på vannforsyning og samle det under ett. Det har vært diskutert sammenslåing av vannverk i flere år, men tradisjonelt har det vært liten vilje i de private vannverkene til å bli kommunale. Det kan se ut til at trenden er i ferd med å snu. Disse utfordringene kan med fordel løftes inn i en ny Hovedplan for vannforsyning i kommunen. Private vannverk (andelslag) i Nord-Odal kommune som forsyner mer enn 20 personer: Navn Etablert Antall abonnenter Antall personer som forsynes Juptjenn Vannverk Morterud Vannverk Haugom Vannverk Austvatn Vannverk Storbråten vannverk Brustad vannverk Fjellstad vannverk Linderud vannverk Mo sentrum vannverk 1954/ N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

20 Side 20 av Sand avløpssone Abonnenter Etterfølgende tabeller gir oversikt over dagens bebyggelse og personbelastning i Sand avløpssone (Sand rensedistrikt inkludert tilliggende randsoner) samt personbelastning som er tilknyttet kommunalt avløpsnett i Sand rensedistrikt. Kilden til tallene er Matrikkelen. Tabell : Oversikt bebyggelse i Sand avløpssone. Sone Antall boenheter Tilknytning Boliger og hytter totalt Hytter Eneboliger Tomannsboliger Rekkehus Store boligbygg Bofellesskap Tilknyttet Ikke tilknyttet Sand rensedistrikt (SR) Sjeppestad (S1) Holt (S2) Huken (S3) Rovelstadgrenda (S4) Engene (S5) Rud (S6) Galterud-Heier (S7) Sollaust (S8) Nesset (S9) Ekornhol (S10) Sum Sum korrigert iht. abonnentregister Oversikten viser at i Sand rensedistrikt (SR) er >90 % av boligene tilknyttet avløpsnettet (korreksjon i antall abonnenter tilsvarer 8 % i tillegg dersom alle disse er i SR). Dersom registrerte fritidsboliger holdes utenfor, er >96 % av boligene tilknyttet, dvs. at målsetting for tilknytningsgrad er oppnådd per dato. For de definerte randsonene varierer tilknytningsgraden fra 0-90 % med en midlere verdi på 14 %. Tabell : Oversikt personenheter i Sand avløpssone. Kategorier Antall boenheter Personenheter (PE) 1 ) Totalt Tilknyttet PE/enhet Totalt Tilknyttet Eneboliger/tomannsboliger % 2, Boligbyggelagsboliger % 2, Fritidsboliger/hytter 2 ) % 2, Industri/næringsvirksomhet % Sum Sum tilknytningsgrad personenheter i avløpssonen 79 % 1 ) Jf. vedlegg ) Belastning er angitt for antatt bruk/belegg i høysesongen i sommerperioden. N:\510\30\\5 Arbeidsdokumenter\54 Vann og avløp\hovedplan_avløp_j03.doc

Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Delplan avløp 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 7 3 RAMMEBETINGELSER... 8 3.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022

HOVEDPLAN AVLØP 2012-2022 HOVEDPLANAVLØP 2012-2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDRAPPORT SONGDALENKOMMUNE 01.11.2013 Hovedplan avløp II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Hovedplan avløp Utgave/dato: For 2. gangs politiske

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 FLÅ KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2020 Vedtatt av Flå Kommunestyre den 18.06.2015 i sak 62/15. 1av 35 Innhold 1. SAMMENDRAG... 4 2. BAKGRUNN... 5 3. RAMMEBETINGELSER... 5.1 Statlige rammebetingelser...

Detaljer

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument

Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021. Høringsdokument Hovedplan vann og avløp Ski kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011-2021 Høringsdokument Innholdsfortegnelse FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. SAMMENDRAG... 3 1 ORIENTERING OM PLANARBEIDET... 4 2

Detaljer

HOVEDPLAN avløp 2011 2020

HOVEDPLAN avløp 2011 2020 HOVEDPLAN avløp 2011 2020 >> VI GJØR NARVIK RENERE SAMMENDRAG Hovedplanen er kommunens og foretakets overordnede plan for avløpsvirksomheten. Hovedplanen som angi hvordan kommunens og foretakets skal oppfylle

Detaljer

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016 Hovedplanavløp2013 20 6 Hovedplanavløp 2013-2016 A03 2012-12-31 Hovedplan avløp 2013-2016 aenii safol aenii Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent &" -( $+ '' "'-(.&&/ ". &"0.""# "#"..

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ

HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2013 2025 0. SAMMENDRAG Vannet er den viktigste ressursen i Søgne. Sjøen har i alle tider vært brukt til fiske og ferdsel og vært grunnlaget for den første bosetningen.

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011 2020

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011 2020 Utkast 26.10.10 Søndre Land kommune HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2011 2020 SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 5 2. INNLEDNING... 12 3. RAMMEBETINGELSER.... 13 3.1.

Detaljer

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Revisjon mars 2010 INNHOLD: SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 9 2 RAMMEBETINGELSER.... 10 2.1 Statlige rammebetingelser.... 10 2.1.1 Lover og sentrale forskrifter for

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 146/2012 01.11.2012 Kommunestyret 08.11.2012 Hovedplan

Detaljer

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN AVLØP 2013-2025 Dokumenttype Kommunedelplan Tittel Hovedplan Avløp 2013-2025 Prosjektgruppe Prosjektleder Ole Østigård Molde Vann og Avløp KF Merete Sundstrøm Molde Vann og Avløp

Detaljer

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024

Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 RAPPORT Bamble kommune - hovedplan VA Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 185400 08.05.2013 Kunde: Bamble kommune Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 Sammendrag: Hovedplan

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31

TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen. Kristiansand Ingeniørvesen. Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon. Dato: 2012-05-31 TEKNISK Ingeniørvesenet VA- avdelingen Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon Dato: 2012-05-31 Kommunedelplan - Avløp - Kortversjon II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan - Avløp

Detaljer

Overvannshåndtering og vassdragspleie må oppfylle kravene i vanndirektivet.

Overvannshåndtering og vassdragspleie må oppfylle kravene i vanndirektivet. AVLØP Hovedplan 2012 OG VANNMILJØ Kommunalteknisk avdeling mars 2012 Forord Hovedplan avløp og vannmiljø er et politisk styrende dokument for tiltak på avløpssektoren i Asker kommune. Den gir grunnlag

Detaljer

Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune

Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune 3 2 Kommundelplan avløp 03.11.08 JGT 1 Kommunedelplan avløp 16.06.08 TP JGT REV. BESKRIVELSE DATO UTARB. KONTR. GODKJ. Rambøll Norge AS OPPDRAG OPPDR.

Detaljer

Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020

Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020 Utkast 01.06.10 NEDRE EIKER KOMMUNE HOVEDPLAN VANNMILJØ OG AVLØP 2011 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE: SAMMENDRAG.... 3 1 INNLEDNING... 9 2 FAGUTTRYKK - ORDLISTE... 10 3 VANN- OG VASSDRAG.... 11 3.1 Innledning....

Detaljer

PLANPERIODE 2012-2017

PLANPERIODE 2012-2017 Steinkjer kommune REHABILITERINGSPLAN FOR TRANSPORTANLEGG FOR AVLØPSVANN I STEINKJER SENTRUM (RENSEDISTRIKT STEINKJER) PLANPERIODE 2012-2017 RG-prosjekt AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040

FROLAND KOMMUNE. Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Vann og avløp Hovedplan 2012 2040 Digitalt ledningskart for vann og avløp, Neset renseanlegg Vedtatt 1. September 2011 av kommunestyret Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Mål for vann

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP

VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP RENSEANLEGG HOMSTEAN OPPDRAGSNR. A050589 DOKUMENTNR. VERSJON UTGIVELSESDATO August 2014

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret 02.11.09, sak 58/09 STOKKE KOMMUNE. HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...11 3. RAMMEBETINGELSER...12 3.1. Statlige rammebetingelser...12

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP PLANPERIODEN 2009-2010. Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10.

HOVEDPLAN AVLØP PLANPERIODEN 2009-2010. Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10. PLANPERIODEN 2009-2010 Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10 Vannmiljø Side 1 2010 1.Forord Ringerike kommune har gjennomført en rullering av hovedplanen

Detaljer

Hovedplan vann og avløp

Hovedplan vann og avløp Rennesøy kommune Hovedplan vann og avløp 2014-2024 Hovedplan Rennesøy 2014-2024 1 Innledning. 1.1 Forord Rennesøy kommune utarbeidet hovedplan for vannforsyningen i 2007. IVAR IKS hadde da etablert ny

Detaljer

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 2011-2022 1 Forord Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022 er Vann- og avløpsverkets overordnede styrende dokument. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer