PRESTHUSVEGEN 11, DIVERSE BYGGEARBEIDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESTHUSVEGEN 11, DIVERSE BYGGEARBEIDER"

Transkript

1 Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: Trondheim, Til aktuelle entreprenører PRESTHUSVEGEN 11, DIVERSE BYGGEARBEIDER Enkel bygningsteknisk beskrivelse Nøkkelinformasjon: Tiltak: Tilbygg med kjeller/ sokkel og ny garasje Tiltakshavere/ eiere: Hedvig Almås Eli og Rune Ofstad Full adresse: Presthusvegen Ranheim Gnr./bnr.: 21/18 Kontaktperson for befaring: Rune Ofstad, mobil: Viser til vedlagte tegninger av tilbygg til enebolig i to etasjer til enebolig i Presthusvegen 11 på Ranheim i Trondheim, samt riving og bygging av ny garasje. På vegne av tiltakshaverne ber vi med dette om å få tilbud på byggearbeidene, slik som det er vist på tegninger datert 11. september 2014, sist revidert

2 Prosjektet omfatter følgende hoveddeler: 1. Tilbygg til bolig i to etasjer (inklusive kjeller/ sokkel) med takterrasse 2. Rive eksisterende garasje og bygge ny dobbeltgarasje med kjeller og loft Det er ønskelig med separate priser for hver av disse delene. Se mer detaljert beskrivelse av disse punktene under egne avsnitt lenger ned. Dagens situasjon: Boligen sett fra nord på bildet til venstre og garasje som skal rives på bildet til høyre. Eksisterende bygning er en enebolig i to etasjer fra 1908 uten kjeller, med ett tilbygg med inngangsparti mot vest fra 2005 (bildet til høyre viser også dette). Eiendommen er på 786 m2 og er forøvrig bebygget med en overbygd uteplass/ platting (se vedlagt situasjonsplan). Grunnforholdene kan være utfordrende her og det må vektlegges gode løsninger og stabilitet i overgang mellom nytt og gammelt. Se egen redegjørelse under «geotekniske forhold». Det er søkt om rammetillatelse, og den vil bli ettersendt så snart den foreligger. DEL 1: Tilbygg til bolig i to etasjer (inklusive kjeller/ sokkel) med takterrasse Tilbygget underbygges med kjeller/ sokkel som også strekker seg ut under deler av terrasse. Arealet skal brukes til beboelsesrom (primærrom) i noen grad, og dessuten lagerrom. Kjeller skal henge sammen med kjeller under garasje (se neste del). I 1. etasje skal tilbygget fungere som en utvidelse av eksisterende kjøkken/ stue, og bæreveggen mot nord fjernes i størst mulig grad. Nødvendig utveksling og understøttelse må inngå. Se forøvrig eget avsnitt om ansvarsforhold under «generelle forutsetninger». Fasadene skal utformes med en kombinasjon pusset mur og inntrukne partier med stående panel. Detaljer på hvordan dette løses vil ved behov utarbeides senere. Forslag til løsning kan gjerne legges til grunn for tilbud, evt. med opsjonspriser fo ulike alternativer. Det skal etableres et nytt bad/ vaskerom i ny kjeller. Boligen skal fungere som en enkelt bolig, men av hensyn til fleksibilitet for fremtiden ønskes noen sokkelrom å holde en byggteknisk standard som ivaretar krav til separat boenhet. Dette gjelder følgende rom i sokkeletasjen: oppholdsrom, soverom, bad/ vaskerom og gang. Dette

3 innebærer at det utformes med brannskillebegrensende konstruksjoner som vender mot hovedbolig. Andre krav knyttet separat boenhet slik som tilfredsstillende rømningsmulighet, lyddemping, tetthet, og ventilasjon skal også være ivaretatt. Bod i mellomliggende bygg mot garasjens kjeller skal utformes som egen branncelle. DEL 2: Rive eksisterende garasje og bygge ny dobbeltgarasje med kjeller og loft Dobbeltgarasje skal utføres med murvegg mot nabogrense i vest og full kjeller. Murvegg i vest skal tjene som støttemur mot naboeiendommen. Øvrige vegger er vanlige uisolerte stenderverksvegger med stående Trondheimspanel (som hovedhus). Garasjen skal leveres uisolert og uinnredet. Takvinkel og detaljering skal tilpasses hovedbolig og det etableres loftsrom med en liten takark mot øst. Bordkledning, utskjæringer, takstein, beslag og nedløpsrenner skal være identisk med eksisterende bolig. Betonggulv i kjeller og dekket skal være slipt. Garasjeport skal ikke være en del av leveransen. Garasjens bordkledning skal være ferdig grunnet. Vindskier skal leveres i impregnert materiale. Vannbord skal tekkes med beslag. Grunnmur skal plasseres minimum 50 cm fra nabogrense. Støttemur langs avkjøring skal inngå og bygges i nødvendig høyde for å ta opp terrengvariasjoner (ca. 80 cm). Muren skal være en forlengelse av garasjens støttemur i vest. Detaljer rundt dette avklares med tiltakshavere før gjennomføring. ANNET Geotekniske forhold Eiendommen ligger innenfor kvikkleiresone og saken har i den forbindelse vært forelagt geoteknisk avdeling i kommunen. Ifølge saksbehandler der er det ikke nødvendig med omfattende grunnundersøkelser eller utredning ifht. områdestabilitet (se vedlagte rapport). Det må imidlertid gjøres en geoteknisk prosjektering som ivaretar stabiliteten lokalt, særlig med tanke på overgangen mellom gammelt hus uten kjeller og tilbygg med kjeller. På denne bakgrunn stilles det i byggesaken krav om en ansvarlig prosjekterende for geoteknikk og konstruksjonssikkerhet. Vi ser gjerne at tilbyder tar dette som en del av sin entreprise, eller i motsatt fall gjør det klart at dette ikke inngår. I såfall vil tiltakshavere besørge at kvalifisert foretak påtar seg dette ansvarsområdet. Tilbudet må være tydelig på hvorvidt dette inngår eller ikke. Sammenføyning Eksisterende ringmur består av løst stablet stein, ca 60cm tykkelse med varierende høyder fra 30cm til 120cm. Det må gå klart fram av tilbud hvordan entreprenør planlegger å utføre sammenføyningen og hvorvidt eksisterende ringmur skal erstattes eller bestå. Det ønskes primært at berørte deler av eksisterende ringmur erstattes. Alternativ løsning kan prises som en opsjon. Uteareal Berørt hageareal skal etter graving opparbeides slik at det kan etableres plen. Ny matjord skal tilføres etter behov. Flaggstang m/fundament skal demonteres og settes opp igjen på eiendommen etter eiers anvisning.

4 Vann og avløp Eksisterende vannledning skal gjenbrukes men det skal etableres en ny utvendig stoppekran på eiendommen. Kloakkledning fra nytt bygg kobles sammen med eksisterende kloakkledning på egnet sted. Overflatevann /drenering fra nytt og gammelt bygg skal framføres i felles ny ledning til offentlig påkoblingspunkt i Presthusvegen. Eksisterende drenering løper pr i dag ut i fylling i privat vei. En ny 250l VVB skal installeres i vaskerom i eksisterende bolig og erstatte den eksisterende varmtvannsbeholderen. Innvendig stoppekran og vannmåler flyttes til vaskerom i eksisterende bolig. Elektrisk anlegg Det er plass i eksisterende sikringsskap til nødvendig utvidelse. Eksisterende kurs til garasje skal gjenbrukes. Jordkabel som går til uteplass (fra eksisterende garasje) må legges om. Kabelen kan gjenbrukes. Brytere og stikk i nytt bygg skal følge standarden i eksisterende bygg. Belysning er beskrevet under de ulike rommene i vedlagt rombehandlingsskjema. Ventilasjon Tilbygget skal ha balansert ventilasjon. Det skal også ettermonteres ventilasjon i eksisterende bolig i forbindelse med utvidelse av kjøkken og stue samt alle rom i andre etasje. Ventilasjonsanleggets aggregat plasseres i ny kjellerbod. Anlegget skal ha avtrekksvarmepumpe. Takterrasse Rekkverk på takterrasse skal være i rustfri utførelse med panel i herdet glass. Dekket skal, avhengig av konstruksjonsmetode, være enten slipt betong eller terrassebord. Fasade Synlige deler av eksisterende grunnmur skal pusses i samme utførelse som ny grunnmur. Takrenner og nedløpsrør skal ha samme utførelse som eksisterende bolig. Vinduer og dører Generelt - U-verdi - Skjema - Det henvises til vedlagte fasadetegninger. Det er ønskelig med produkt og materialbetegnelser på dører og vinduer som inngår i tilbudet, i tillegg til pris. U-verdikrav for vinduer og dører, inkludert karm/ramme er, ihht. TEK, 1,2 W/(m2 K). Følgelig må vinduer og dører som inngår i tilbudet tilfredsstille dette minstekravet. Se forøvrig vedlagt dør- og vindusskjema. NB! Det kan komme endringer på et senere tidspunkt og det må ikke bestilles ut fra disse spesifikasjonene.

5 Generelle forutsetninger Bygningen er i brannklasse 1 og risikoklasse 4. Tiltaket er i tiltaksklasse 1 for alle fag unntatt konstruksjonssikkerhet og geoteknisk prosjektering som vurderes å settes i tiltaksklasse 2. Ansvar for konstruksjonsikkerhet, statiske beregninger, og brannsikkerhet påhviler entreprenør. Entreprenøren må påse at byggingen utføres i samsvar med teknisk forskrifts preaksepterte løsninger. Arbeidet skal utføres fagmessig og i tråd med gjeldende normer og stedsdefinerte standarder, blant annet i forhold til snølast og vindlast. Det er ønskelig med byggestart så snart som mulig. Tilbudet må inneholde anslag på når gjeldende entreprenør har kapasitet til å igangsette byggearbeidet og stipulert dato for ferdigstillelse. Byggearbeidene skal gjennomføres mens familien bor i huset og nødvendige hensyn og forhåndsregler må avklares og etterfølges. Tilbud imøteses så snart som mulig og senest innen utgangen av mars Det er ønskelig med en rask tilbakemelding på hvorvidt dere planlegger å gi et tilbud på jobben. Vennlig hilsen Allsidig Arkitekt mobil: Vedlegg: Tegninger sist korrigert Rombehandlingsskjema Vindus- og dørskjema Dokumentasjon vedrørende grunnforhold

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Til: Aktuelle tilbydere Trondheim, 09.09.2013 MYRAMARKA 48, REHABILITERING OG TILBYGG TIL BOLIG Enkel bygningsteknisk beskrivelse

Detaljer

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune

Byggebok for Nes kommune Byggebok for Nes Kommune Byggebok for Nes Kommune Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 1 av 60 Utarbeidet av: Bygningsavdelingen Side 2 av 60 1. Innhold 1. Innhold -----------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt

En lettfattelig guide for engangsbyggherrer - Allsidig Arkitekt Allsidig Arkitekt En lettfattelig guide for engangsbyggherrer Søknad uten krav om ansvarlige foretak 1. Introduksjon Skal du igang med et byggeprosjekt, men vet ikke hvordan du skal gripe an saken? Synes

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014)

LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8. DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) LEVERINGSBESKRIVELSE KRUTTVERKET B8 DELFELT BK 1 og BK 2 SALGSTRINN 1 (september 2014) Kruttverket B8 byggetrinn 1 Nittedal kommune, utgjør 19 boliger iht. situasjonsplan. Prosjektet er delt i 2 salgstrinn.

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE

REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE REKKEHUS TRINN 2, FELT B6 STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Alle opplysningene er gitt med forbehold

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Velkommen til Nordre Finstad Gård en idyllisk men sentralt beliggende gård i Ski sentrum.

Velkommen til Nordre Finstad Gård en idyllisk men sentralt beliggende gård i Ski sentrum. Velkommen til ordre Finstad Gård en idyllisk men sentralt beliggende gård i Ski sentrum. Aktiv Follo, Estator Eiendomsmegling AS Torgveien 10, 1400 Ski - Org. nr. 987 954 337 Anne Vigerust Braathen avb@aktiv.no

Detaljer

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13

www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 1 ÅRVOLL Veletablert og hyggelig villaområde. Østvangveien 13 www.østvangveien13.no Side 2 www.østvangveien13.no Side 3 Eiendomsmegler MNEF: Magne Blindheim Tlf: 2100 4404 Mobil:

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103325-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no

TEKNISK BESKRIVELSE. www.riftcolosseum.no TEKNISK BESKRIVELSE RIFT COLOSSEUM TEKNISK BESKRIVELSE Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom illustrasjoner,

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka.

KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA. 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA KAPTEINSLIA 7 nye familievennlige rekkehusleiligheter over 2 plan 2 bad og 4 soverom. Integrert garasje. Tett på sjøen og marka. KAPTEINSLIA Kapteinslia, Sjøhagen Nå lanseres første byggetrinn

Detaljer

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG

STRØGET II BIRKELAND 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG 10 SELVEIERLEILIGHETER VEDLEGG ØKONOMI PRISLISTE: Det er utarbeidet en prisliste som viser bolignummer og bruksareal for hver bolig. Boligens bruksareal er inkludert en eventuell innvendig bod. Utvendig

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer