2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge)"

Transkript

1 2.1 Årsberetning 2013/2014 for Lions Clubs International MD 104 (Lions Norge) Forslag til vedtak: Riksmøtet godkjenner Årsberetning 2013/2014 med tilhørende regnskap for Lions Clubs Internasjonal MD 104 (Lions Norge) Virksomheten, ledelse og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions er representert i 208 land og geografiske områder. Lions Norges offisielle betegnelse er Lions Clubs International Multippel Distrikt104 (MD 104). MD betyr at det er flere distrikter, og 104 peker til at Norge var det fjerde landet i Europa der Lions etablerte seg. Pr 30. juni 2014 hadde Lions Norge 456 klubber og medlemmer. Den valgte ledelsen i Lions Norge er guvernørrådet (GR) som består av ti distriktsguvernører valgt av sine distrikter samt guvernørrådsleder (GRL) og assisterende guvernørrådsleder (AGRL) valgt av Riksmøtet. På guvernørrådsmøtene deltar også fem Riksmøtevalgte ledere for de ulike fagområdene. (arbeidsområdene til Lions Norge) Årets distriktsguvernører: Distrikt A: May Lill Eliassen, Lions Club Lofoten/Lofotr Distrikt B: Svein Albin Fandal, Lions Club Stjørdal Distrikt C: Asgeir Moheim, Lions Club Øyer-Tretten Distrikt D: Ola Martin Rongved, Lions Club Bergen Vest Distrikt E: Odd Audun Rage, Lions Club Sandnes/Ganddal Distrikt F: Thorleif Søreid, Lions Club Sauherad Distrikt G: Sigmund Kjos, Lions Club Røyken Øst Distrikt H: Randi Mathisen, Lions Club Oslo/Maud Distrikt J: Jahn Sigridssøn Engh, Lions Club Rygge (død) Distrikt J: Lill Alver, Lions Club Nedre Romerike Distrikt K: Jan Olav Hagen, Lions Club Jessheim Guvernørrådsleder: Bjørn Kristian Skovly, Lions Club Luster. Assisterende guvernørrådsleder: Tore G. Hovde Lions Club Kolsås.

2 I perioden har MD 104 en representant i Lions internasjonale styre. Til denne funksjonen er Svein Berntsen valgt som Norges kandidat (representant). Han tiltrådte på Lions International Convention i Toronto Lions Norge har et servicekontor i Oslo. Kontorets oppgave er å koordinere bistandsaktiviteter nasjonalt og internasjonalt, og å yte service til klubbene. Videre skal kontoret markedsføre Lions mot publikum og myndigheter. Mange Lions-medlemmer har gjort en flott frivillig innsats i å bistå med kontorets oppgaver. Servicekontorets adresse er Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Organisasjonens arbeid er forankret i strategiplan, langtidsplan, handlingsplan og budsjett. Arbeidet er basert på Lions etiske norm og mål og vår visjon: Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. Lions Norge er inndelt i 10 distrikter. På riksmøtet i 2014 i Oslo ble det vedtatt at vi fra og med skal ha 7 distrikter i MD 104. Alle distriktene og klubber innrapporter egne regnskap og beretninger. Regnskapene konsolideres ikke i Lions Norges regnskap. Lions Norge har en kontrollkomite som skal føre kontroll med Lions Norges styrende organer og daglige ledelse. Komiteen er valgt av og underlagt Riksmøtet. Medlemsutvikling I Lions-året fikk vi dessverre heller ikke snudd den nedadgående trenden på medlemssiden. Pr. 1. juli 2013 var det registrert medlemmer i det amerikanske registeret. Dette var ved Lions-årets slutt redusert til medlemmer. Prosjektet Kvinner i Lions (KIL) har hatt stort fokus, og det har vært avviklet fire kvinnekonferanser med stor deltagelse i løpet av året. Prosjektet har vakt oppmerksomhet også utenfor landet. Det er blitt presentert for de øvrige nordiske landene, og det er også nå opprettet en nordisk samarbeidsgruppe. Kvinneandelen er også økende, og det synes som om andelen kvinner som påtar seg verv er økende. Det er stiftet to nye klubber dette året, LC Steinkjer og LC Norge Cyber Club. Cyberklubb konseptet er veldig spennende, der de fleste møtene avvikles som nettmøter. Medlemmene her kan egentlig bo hvor som helst. Syv klubber er nedlagt. Selv om vi har nedlagt flere klubber enn vi har stiftet, og selv om vi har mistet medlemmer totalt sett, så må vi glede oss over at 4 distrikter har hatt en positiv medlemsutvikling. Venn av Lions. Under årets fagsjefsamling var en av konklusjonene at vi skulle forsøke å få medlemmer som velger å slutte til å tegne et Venn av Lions medlemskap. Mulighetene i et slikt konsept er godt dokumentert av LC Øvre Eiker, som alene har 27 registrerte Venn av Lions. Det ble ikke gjennomført en felles fagsjefsamling. Fagområdene ble oppfordret til å søke andre og rimeligere løsninger etter behov. Dette som et ledd i arbeidet med å styrke økonomien i Lions Norge. PR og markedsføring

3 Kommunikasjonsgruppen hadde tre møter. Første møtet ble holdt Komiteen besto av Kjell Olafsrud (Modul), Lill Alver (VDG), Gaute Holmin (LC Oslo, digital kommunikasjon.) og Vibeke Aasland (redaktør/ Kommunikasjonsrådgiver) LION Alle planlagte seks nummer av medlemsbladet er utgitt i Formatet ble på våren 2014 lagt om fra A4 format til B4, og sideantallet økt fra 32 til 52 sider. Den viktigste grunnen var å spare penger på distribusjon. I prosessen er det gjort en redaksjonell dreining til et mer magasinpreg. Bladet skal være interessant også for eksterne og interesserte/potensielle medlemmer. Tilbud fra kommunikasjonshuset 07 kom i juni Det innebar trykk av LION, prepress og annonsesalg. Planlegger overgang for nr Nyhetsbrev Lions Norge 22 nyhetsbrev ble sendt i løpet av året. Hvert nyhetsbrev ble sendt til mellom e-post adresser. Statistikken på hjemmesidene sier at nyhetsbrevet leses av mellom prosent av mottakerne. Reklamefrie dager Ny film om Lions forebyggende arbeid og Det er mitt valg ble vist i påsken på TV2 og TV Norge. Lydfilen ble brukt i P4, Radio Norge og lokalradio. Vi fikk dessverre ikke plass på TV i pinsen. Det må søkes på nytt for hver høytid. Omtaler Antall nyhetsartikler : Antall potensielle eksponeringer i perioden: Dette er en svak nedgang fra i fjor vs Det er fra redaktørens side arbeidet fortløpende med å luke ut irrelevante artikler, søket er nå svært presist. Vi ser samme mønster som tidligere i de månedsvise fordelingene av artikler på trykk. Mest omtale i november, desember og april. Færrest i juli, august og februar. Romerikes Blad, Fredrikstad Blad og Hamar Arbeiderblad er fortsatt de tre avisene som skriver oftest om Lions. I fiskalåret 104/2015 var det Fredrikstad Blad som skrev mest med 99 artikler. Medietyper: Web (25 %) og trykk (75 %). Vi overvåker ikke etermedier, men vi har likevel fanget opp noen innslag i på NRK.

4 Andel oppslag i riksmedier: 2 % Andel oppslag i regionale medier: 2 % Andel oppslag i lokalmedier: 90 % Andel oppslag i andre medier: 6 % Andre tiltak Tilbud om responsiv design (en justering av designet på hjemmesiden som gjør innholdet lett å lese på smart-telefon, leserbrett etc) ble avslått og vurdert som ikke nødvendig av AU. Senere besøkstall viser at dette igjen er et aktuelt tiltak. Ridderrennet: Bannere ble trykket opp for å synligjøre Lions under ridderrennet i april. Nettbutikken er utsatt til ubestemt tid. Omdømmeundersøkelse: Gjennomført i april. Arbeid for å bedre rammevilkårene til Lions Administrasjonen har deltatt aktivt i møter i regi av Frivillighet Norge. Når det gjelder «fordelingen av tippemidlene til frivillige og humanitære formål» fikk vi rett før sommeren vite at Lions Norge er blant de organisasjonene som er søknadsberettiget. Lions Norge deltok i mars på AP sin innspills konferanse på Stortinget ifm arbeidet med budsjettet for 2015 på frivillighetsområdet. Lions Norge har videre avgitt et høringssvar når det gjelder spørsmålet om såkalt herreløs arv for fremtiden bør gå til frivillige organisasjoner i stedet for staten.

5 Lions Norge har fått en spe politisk røst i løpet av året, takket være målrettet arbeid fra Generalsekretæren. Synlighet i medier Arbeidet for økt synlighet for Lions startet svært bra dette Lionsåret. Først innslag i Dagsrevyen, deretter i Nationen. Tildelingen fra Lions Katastrofefond til Lærdal katastrofen ga Lions oppslag i en rekke medier og fikk også markedsført vår nasjonale innsats. Ridderrennet For første gang var Lions Norge hovedsponsor for Ridderrennet. Klubbene bevilget direkte hele til Ridderrennet i Mange Lions medlemmer stilte som ledsagere, lokale Lions betjente en mat- og drikkestasjon, delte ut medaljer og Lions deltok i en politisk rundbordskonferanse hvor tema var hvordan overføre kompetanse fra idrett til arbeidsliv når det gjelder mestring for personer med nedsatt funksjonsevne. Lions hadde god synlighet på stadion med bl.a startnummervester og startbanner med Lions-logo på og gateflagg land hovedgatene på Beitostølen. Sponsor-arbeid Geelmuyden Kiese takket ja til pro-bono arbeid for Lions Norge. De skal hjelpe til med å lage en nasjonal strategi for samarbeid med næringslivet. Andre tiltak Besøk hos Lions Clubs International i Oak Brook, samling for Lions generalsekretærer i Europa, Besøk i Porsanger, økning i antall klubber som søker momskompensasjon, bytte av revisor, etablering av cyber-klubben (nettverksfrivillighet), deltagelse i Global Dignity Day. Internasjonalt bistandsarbeid (Lions Aid Norway (LAN) rapporten implementeres i rapporten til MD 104. LAN har i sitt reglement at virksomhetsåret følger kalenderåret. Derfor brukes årsrapport for 2014 her.) Øyehelseprosjektene Generelt Lions Aid Norway er planleggende og utførende organ for bistandsrelaterte prosjekter som drives av Lions Clubs International MD 104 Norge (MD 104). LAN er strategisk plassert i utviklingslandene hvor vi har større prosjekter, og tar også på seg oppgaver med å formidle kunnskap og midler for andre oppdragsgivere i og utenfor Lions. Ledelse LAN ledes av guvernørrådet (GR) i MD 104. I februar 2014 ble det opprettet en Komité for Internasjonalt arbeid, bestående av MD IRC, Nils Ørum, assisterende Guvernørrådsleder (AGRL) Kay Arne Sørensen, Lions medlem Jon Hansen i tillegg til utenlandssjefen Ingebrigt Mollan. Denne komitéen skal følge opp eksisterende øyehelseprosjekt i utlandet og også komme med forslag til nye. Ingebrigt Mollan har fortsatt som utenlandssjef også i 2014.

6 Nicholas Mutale og Edna Tembo har vært våre stedlige representanter i hhv Zambia og Malawi. Nicholas Mutale har i tillegg hatt det overordnede ansvaret for begge land. Formål Formålet er å assistere lokale myndigheter med å planlegge og utvikle et bærekraftig øyehelsetilbud og integrere det i det nasjonale helsesystemet. Tilbudet er basert på de prinsipper og den praksis primærhelsetjenesten anvender for å forebygge og behandle unødvendig blindhet i det enkelte land. Finansiering Alle planer har helt fra prosjektets oppstart vært basert på at NORAD gjennom årlige tilskudd bærer en vesentlig del av kostnadene, helt opp til 90 %. Det resterende dekkes av innsamlede midler fra norske Lionsklubber. Bærekraft Lions skal legge grunnlaget for virksomheten gjennom investeringer og opplæring. Lokale myndigheter overtar så det videre ansvar for driften. Skal et prosjekt være bærekraftig må det ha solid forankring hos myndighetene både sentralt og lokalt. Dette har gått rimelig bra i begge land, kanskje fordi det hele tiden fra LAN sin side er presisert at støtten er av begrenset tid. Arbeidsform Virksomheten har sin base ved øyeklinikkene i det enkelte distrikt eller region. Klinikkene er lokalisert til sykehus. Pasienter oppsøker klinikkene for undersøkelse og diagnostisering og henvises til videre behandling når det er hensiktsmessig. Fra klinikkene reiser personale med utstyr til lokale helsestasjoner. Her har man i forkant mobilisert pasienter, som undersøkes og eventuelt henvises til videre behandling enten lokalt eller ved øyeklinikkene. Kunnskapsspredning For å lykkes med programmet må alle medarbeidere og samarbeidspartnere innenfor øyehelsesektoren ha relevante kunnskaper. Det satses betydelig på opplæring både av helsepersonell og sivile myndighetspersoner, og av representanter for det sivile samfunnet. Både rektorer, lærere, tradisjonelle medisinmenn og andre relevante personer får denne opplæringen. Opplæring av Health Workers og Ophthalmic Assistants er organisert og finansiert av LAN. Den noe spesielle «settingen» vi har i Afrika, med stor grad av analfabetisme og dårlig infrastruktur, les: dårlige veier og transportmuligheter, gjør det særdeles viktig med å spre korrekt informasjon. På kort sikt er også kompetansebygging hos øyehelsepersonell viktig i bærekraftsammenheng. I et lengre tidsperspektiv må dette følges opp av myndighetene i sine prioriteringer og budsjetter. Aktivitetene Virksomheten også i 2014 bygger på prinsippene i FN-programmet «Vision Retten til syn»:

7 o Utvikling av menneskelige ressurser o Utbygging av infrastruktur o Serviceleveranser o Mobile klinikker Også nasjonale helseplaner der LAN har vært delaktig, utgjør noe av fundamentet for vår virksomhet. FNs tusenårsmål er et viktig element i vår policy for bistandsarbeid. MALAWI LAN har kontor i hovedstaden Lilongwe. Totalt er seks personer ansatt hos LAN i Malawi. Dette er stedlig representant, regnskapsmedarbeider, prosjektmedarbeider og tre sjåfører. Vi har bygget 3 øyeklinikker og en poliklinikk, samt støttet spesialutdanning til helsepersonell ved sykehus i distriktene. LAN startet sin virksomhet i Northern Region i I 2009 utvidet vi til Southern Region. Opplæring og utdanning Hovedformålet med opplæringen er å øke kapasiteten i Malawi på øyehelse. Både administrasjon, sykepleiere og kirurger må fungere for at landet skal ha et fullverdig øyehelsetilbud. LAN støttet følgende opplæringsaktiviteter i 2014: o 71 helsemedarbeidere har deltatt på øyehelsekurs, hvor undersøkelse, behandling og eventuelt videresending av pasienter til mere omfattende behandling, har blitt vektlagt. o 65 sykepleiere fra lokale helsesentra har blitt kurset i grunnleggende øyehelsearbeid i den sørøstlige sone. o 1 ophthalmologist er gitt støtte til et 3 års studium ved Medisinsk fakultet i Blantyre, Malawi Han fullførte sin utdanning i september og er nå i gang med sin 6 måneders turnuspraksis. Han vil deretter bli tilsatt ved Zomba Central Øyeklinikk, nå første halvår o Landansvarlig og prosjektleder deltok på en ukes opplæring vedr. Vision 2020 i Afrika. Kurs holdt i Blantyre og arrangert av Kilimanjaro Centre for Community Ophtalmology Tanzania. Infrastruktur Ny øyeklinikk ble bygget i byen Mzimba, nordlige sone, og utstyr installert. Åpning og overlevering til Helseministeriet ble foretatt En tilsvarende klinikk i Mangochi, sør østlige sone, er ferdig planlagt og bygging vil bli igangsatt medio Dette blir den 5. og siste klinikken LAN bygger. Utenlandssjef besøkte Malawi i april og november og foretok inspeksjon sammen med landansvarlig Edna Tembo. I november var også MD IRC, Nils Ørum, med på denne inspeksjonen. Valuta situasjonen

8 Verdien av kwacha er ustabil og har gradvis gått ned i forhold til US dollar. Dette har ført til mindre kjøpekraft mht. utstyr og drivstoff og også lønninger. På slutten av året ble også norske kroner vesentlig svekket i forhold til US dollar. Dette får betydning siden valutaregnskapet med Malawi gjøres i dollar. I klar tekst betyr dette at en får gjort mindre med samme nominelle kronebeløp. Dette er forhold en ikke kan gjøre noe med så lenge budsjettrammene ligger fast. Nettverksbygging LAN er fortsatt med i arbeidet Nasjonal Øyehelseplan Malawi LAN har i året også samarbeidet med organisasjonen Sight Savers (en NGO, None Governmental Organization). Det gjelder undersøkelser om hvordan en når ut til befolkningen med informasjon og hvordan øyehelse kan bli bedre koordinert med øvrig helsetilbud i Malawi. Utfasing 2016 vil øyehelseprosjektet i Malawi bli faset ut. Dette har vært besluttet lang tid i forveien. Kostnaden ved en evaluering vil bli tatt med i budsjett og søknad til NORAD for siste året Resultater for LAN Malawi 2014 o Ferdigstilt øyeklinikk i Mzimba med alt nødvendig utstyr o Zomba Øyeklinikk og hele Sør Østlige Helsesone har fått utstyr og medikamenter til sin behandlingsvirksomhet. Dette omfatter også øye camps på distriktsnivå, både faste og mobile o En «Åpen Øyehelse Dag» ble gjennomført ved Zomba klinikken. 207 personer ble undersøkt, behandlet på stedet og noen ble sendt videre for ytterligere behandling o 1086 grå-stær-operasjoner ble gjennomført i 2014 o personer er blitt undersøkt ZAMBIA LAN har sitt hovedkontor i hovedstaden Lusaka. Nicholas Mutale er LANs stedlige representant med overordnet ansvar også for Malawi. Barbara Muchimba og Robert Ntitima er ansatt og har ansvar hhv. for økonomi og administrasjon og program. I Mongu har vi en programansatt samt to sjåfører, alle med sin base ved Lewanika Hospital. Totalt LAN-ansatte blir derved 6 personer. LAN startet opp sitt arbeide i Zambia i siste kvartal av 2010, etter å ha inngått en intensjonsavtale med helsemyndighetene i landet. Det er oppnådd betydelige resultater i samarbeidet mellom de involverte, Helseministeriet, Mor og Barn utviklingsprosjekt Zambia, Lions District 413, NORAD og Lions Norge. Mobile klinikker Etter hvert som tilbudet om behandling for øyesykdommer er blitt kjent, har

9 tilstrømming av pasienter økt betydelig. Dette med at klinikkene er mobile dvs. reiser ut i distriktene med bil(er) og helsepersonell er helt avgjørende for et godt resultat. Dette fordi avstandene er meget store og det er vanskelig for folk å oppsøke tilbudet i byene. Resultater for LAN Zambia 2014 o 210,843 er undersøkt, behandlet og/eller vaksinert ang. diverse øyeproblemer. Tilsvarende tall for 2013 var 176,885. Hoveddelen har foregått i Western Province. o 1,028 operasjoner (grå stær og trachoma) er utført ved Lewanika General Hospital. o Øyehelse for skolebarn er gjennomført ved 25 skoler i distriktene Mongu, Kaoma og Lukulu. 8,042 barn er undersøkt og behandlet for forskjellige øyeproblemer. o Den tredje runden av trachoma (elveblindhet) massevaksinasjon med Azithromycin er gjort i distriktene Kaoma, Nkeyema og Lwampa, med stor suksess. Vaksinasjonen omfattet totalt 179,767 personer, noe som utgjør vel 88 % av befolkningen i disse tre distriktene. o 8 sykepleiere har fått opplæring som Trainer of Trainers (TOT). Det betyr de er gitt opplæring som instruktører. Kostnaden med å utdanne hver deltaker på Forebyggende Øyehelse er gått ned fra ca NOK 200 i 2013 til ca NOK 110 i Dette har gitt som resultat at så mange som 475 helsearbeidere har fått slik opplæring i distriktene Mongu, Lukulu og Kalabo. o Fullført opplæring av 4 OCO er (Ophtalmic Clinical Officers) i andre er i gang med tilsvarende opplæring og vil bli ferdig i august o Massevaksinasjon. 964 helsearbeidere i distriktene Kaoma, Nkeyema opg Lwampa er gitt opplæring i bruk av Azithromycin og Tetracycline i kampen mot trachoma. o LAN har også støttet opthalmologist-opplæring for Prof. Horiguchi ved Fujita Health University Hospital, Japan, i perioden 1. til 15. april o LAN støttet også en instrumenttekniker ved Lewanika General Hospital med et kurs arrangert ved University Teaching Hospital, Lusaka. (LAN rapport ferdig) Personell Ole Traasdahl fungerte som utenlandssjef i LAN siste halvår 2013, mens Ingebrigt Mollan ble ansatt i stillingen fra årsskiftet 2013/2014. Det er fem ansatte hhv i Malawi og i Zambia, totalt 10 LAN ansatte i Afrika. Vi var midt inne i den 3-årige avtalen med NORAD ( ). Uganda ble faset ut og avsluttet ved utgangen av Malawi og Zambia er de to gjenværende land hvor øyehelseprosjektene går i hht planer og budsjetter. Begge steder må det sies at det er en ubetinget suksess.

10 NORAD kontakt Generalsekretær og utenlandssjef hadde et møte med ny saksbehandler i februar. Der ble blant annet mulighetene for nye prosjekter og mulige samarbeidspartnere for LAN drøftet. Vår goodwill hos NORAD for fortsatt støtte, synes meget god. Vi ble oppmuntret til ny aktuell søknad når nåværende avtale går ut. Transparency International Generalsekretær og utenlandssjef avla også et besøk til TI. De fikk nyttig informasjon i måten NGO er bør legge opp sine kontrollrutiner på vedrørende prosjekter i land hvor korrupsjon ikke er ukjent. Det vil bli utarbeidet en enkel håndbok for LAN vedr. dette. Prosjektbesøk Malawi og Zambia Utenlandssjefen gjorde et besøk til øyehelseprosjektene og traff våre 10 LAN ansatte, 5 i Malawi og 5 i Zambia. En egen rapport ble skrevet og distribuert fra dette besøket. Her tok vi også opp med Ministry of Health (MoH) hvor viktig vedlikehold av bygninger og utstyr er. Dette i lys av at vi så litt negative tendenser mht dette ved den nye øyehelseklinikken ved Lewanika General Hospital, Western Province, Zambia. Svaret fra MoH var positivt og tyder på at helsemyndighetene tar det ansvaret på alvor. Sideprosjektene Aktiviteten i klubbene mht skolebygg, lærerboliger, brønnboring, fadderbarn osv. er betydelig og med stort engasjement. Særlig i land hvor vi har LAN ansatte er det enklere å følge opp også sideprosjekter med kvalitet, riktig pengebruk osv. Fadderbarn Lions fadderbarn-ordning er konsentrert til Uganda. Ved våre samarbeidspartnere Balikuddembe og Kamwokya Christian Caring Community (KCCC) var ca 200 barn ved årsskiftet 2013/2014 med i fadderbarn-støtten. Det er samlet inn betydelig midler til dette og utfordringen er å organisere det slik at kapasiteten, dvs. antall barn, kan økes. Det arbeides kontinuerlig med å få dette til. Det er opprettet en egen fadderbarngruppe med særskilt ansvar for dette. Fadderbarnordningen administreres av C-distriktet ved Perry Ulla. Strategiplan Her har det vært en kontinuerlig prosess. Det er bra samstemmighet når det gjelder hovedlinjene, men med raske utskiftninger (de fleste sitter bare ett eller to år) av tillitsvalgte i Lions Norge, blir det naturlig nok noe forskjellig syn på hva som bør prioriteres. Guvenørrådsleder (GR), assisterende guvenørrådsleder (AGRL) og leder for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid (MD IRC) vil være sentrale i dette arbeidet også framover. Lovsaker Her gjenstår å få på plass nødvendige endringer, noe utenlandssjefen i samarbeid med Lovkomiteen vil forsøke å få gjort rimelig raskt. Samarbeid Lions ledelse og administrasjon Dette har vært meget godt og gjør det lett å sikre kvalitet på alt arbeid som gjøres. Det er gode åpne kommunikasjonslinjer og informasjonsflyten er meget god. Opplæring og lederutvikling

11 Global Leadership Team (GLT) har vært et treårig prosjekt initiert av Lions Clubs International(LCI) og gjennomført etter retningslinjer gitt av LCI, tilpasset norske forhold. Det må kunne fastslås at prosjektet hos oss har vært en suksess og bidratt til et betydelig løft for opplæringsaktiviteten i MD 104. Fra å ha praktisk talt ingenting av sentrale redskaper og struktur er det nå både plan for alle nivå og et sentralt opplæringstilbud som er i særklasse sammenlignet med de fleste land. Alt er tilgjengelig på hjemmesidene til MD 104. Mål for siste år var: Fortsatt utvikling av gjennomgående struktur for lederopplæring i tre nivå: nasjonalt, distrikt og klubb Gjennomføre Vise Distrikts Guvernør 1 (VDG 1) opplæring Gjennomføre tre Regionale Lions Leder-seminarer (RLLI) Utdanne flere instruktører Etablere samarbeid med Global Membership Team (GMT) Delta i nordisk Global Leadership Team (GLT Nordic). Alle mål og emner er bearbeidet og oppnådd. Det er ytterligere bearbeidet, oversatt og fornorsket flere kurstilbud, spesielt for sone og klubb nivå. Alle finnes under opplæring, lions.no. Kursene er dels klasserombasert og dels selvstudium. Det er utviklet en norsktilpasset leadership-opplæring for lokalt nivå. Vi har nå seks sertifiserte Facultyutdannede instruktører. GLT sin fagsjefsamling ble gjennomført i september der noen sesjoner ble holdt felles med Global Membership Team (GMT)-fagsjefer. Det var en klar tilbakemelding fra deltagerne om at dette ønskes videreført. Det er dog generelt en svakhet mht oppfølging fra deltagere / distriktenes side. Ved at Leder i Lions Norge for Global Leadership Team (MD GLT) også siste år ble Area Leader for Norden, ble kontakt med øvrige nordiske land styrket.. Forebyggende barne- og ungdomsarbeid Undervisningsopplegget «MITT VALG» selges inn av Lionsklubbene. Programmet holder et høyt faglig nivå og bør være en del av skoleverkets satsing på å bygge barns selvfølelse. Lionsklubber sponser også fotballklubbene Sandnes Ulf og Sarpsborg 08 (eliteserien) og håndball-laget Nordstrand Damer elite for å være ambassadører. Det holdes mellom 180 og 200 kurs pr år. Oppfølgingskurs er viktig for at «MITT VALG» blir implementert i barnehagene og skolenes planer, og disse kursene må prioriteres. Mange klubber driver et utstrakt forebyggende barne- og ungdomsarbeid i sine nærmiljøer, dette arbeidet er verdifullt i det totale tilbudet som Lions Norge har ovenfor barn og unge. På sikt ønsker vi å få en enda bedre oversikt over dette arbeidet. Lions Tulipanaksjon 2014 Aksjonen ble gjennomført siste lørdagen i april. Som planlagt delte vi ut tulipaner. Vi hadde 93,5 % deltagelse og det er veldig bra.

12 Lions dagen er kommet for å bli, noen klubber meldte om en reorganisering i år og derfor nedgang i bestilling. Lykkes disse klubbene vil vi nå nye høyder ved neste aksjon. Mange klubber er meget dyktige når det gjelder profilering ovenfor bedrifter og ikke minst i kombinasjon med vasen. Dette har tydelig blitt en «greie» som er lett for klubbene og selge inn til bedrifter. Fortsetter vi det gode arbeidet som er påbegynt er det mulig å nå hovedmålet på tulipaner, men dette forutsetter nok en liten nytenkning. Mulig vi burde iverksatt Lions UKA, som avsluttes med Lions dagen? UKA kan brukes til å vise lokalsamfunn hvordan «MITT VALG» (MV) virker i skoler og barnehager. Samtidig kan vi bruke tid til å vise lokalsamfunnet hva vi driver med, spesielt i forhold til hva vi bruker våre innsamlede midler til. Dette tror jeg er lettere å få til på noen ukedager en hva det er på en enkelt lørdag. Det økonomiske resultatet var 1,8 millioner kroner til Lions Tulipanfond og ca. 5,8 millioner kroner til lokale formål i klubbene. Fredsplakatkonkurransen 2013/14 Tegnekonkurransen retter seg primært mot barneskolene. Temaet er relatert til fred. Konkurransen arrangeres verden over, årets tema var «Vår verden, vår fremtid». Det er kåret en vinner i alle Lionsdistriktene i Norge. Landsfinalen ble vunnet av Nora Landquist som var elev i 7. klasse på Sentrum skole i Horten. Det var Lions Club Horten (Distrikt 104G) som sendte inn tegningen. Vinneren har mottatt heder fra Lions Norge. Dette er en fantastisk måte å engasjere unge på i en internasjonal setting, samt at det er en flott døråpner inn til skolene. Det var deltagelse i fra alle distrikter og det synes jeg er meget bra, vinnertegningene ble utstilt på Nobels fredssenter i forbindelse årets Riksmøte Orkester Norden Etter seks år med base i Kristiansand (Universitetet i Agder) og en vellykket avslutning for Orkester Norden med CLOU under LCI- Convention i Hamburg, kunne vår manager Anne Hilde Hals overlevere «stafetten» til Danmark til Aalborg og til manager Michael Philgaard, sammen med et lite overskudd. Årets samling ga mulighet for påny å samle et fullt symfoniorkester, og i tillegg tilby hele 3 ukers samling, med 2 uker øving og 1 uke turné. Slik vi opplevde mange ganger da Svenska Rikskonserter kunne bidra med ekstra midler. Igjen hadde vi de fremste instruktører, og for første gang en dansk dirigent, den unge mesterdirigenten Thomas Søndergaard. ON ga tilbud om masterclass, tilbud til unge i nærmiljøene om å overvære øvinger mv., gruppespill i lokalmiljøene, og små lokale konserter. Samlingen ble avsluttet med deltakelse i Vendsyssel Musikkfestival, storkonsert i Aalborgs nye konserthus i Sønderborg og til slutt i DR konserthus i København. 80 deltakere i alt, hvorav 16 fra Norge. Lions Røde Fjær Lions Røde Fjær er Lions Norges største innsamlingsaksjon. Aksjonen er landsomfattende og har vært arrangert ca. hvert femte år siden Formålet var da å bygge et nasjonalt helsesportsenter for funksjonshemmede på Beitostølen. Forrige Lions Røde Fjær-aksjon ble gjennomført i 2009 under slagordet "Nytt SYN på livet!". Overskuddet fra denne aksjonen gikk til utbygging av det nasjonale syn- og mestringssenteret i Hurdal, Akershus. I 2013 valgte Lionsklubbene i Norge Det er mitt valg som formål for Lions Røde Fjær i For første gang skal det samles inn midler til en Lions-aktivitet. Det er Mitt Valg er en stiftelse som på ideelt grunnlag arbeider med undervisnings programmet «MITT VALG».

13 «MITT VALG» er et undervisnings program for barnehage, barne- og ungdomsskole og videregående skole. Programmet bidrar til å skape et trygt og godt læringsmiljø for elever og styrker barnehageansattes og læreres kompetanse. «MITT VALG» bygger sosial og emosjonell kompetanse og holdningsskapende og forebyggende med hensyn til problematferd som mobbing og rusmisbruk. Lions Røde Fjær 2015 finner sted februar 2015 med Bergesenstiftelsen som hovedsponsor. Under slagordet "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne" er målet for aksjonen 30 millioner kroner. Cyber Lions Club Norge Cyber Lions Club Norge er en nettbasert Lions-klubb som har som hovedformål å motarbeide mobbing, spesielt relatert til digital mobbing. Cyberklubben ble chartret den 20. mars Klubben telte da 25 medlemmer, men allerede før charterfesten en måned senere hadde medlemstallet steget til 27 medlemmer. Medlemmene er fra store deler av landet og spenner i alder fra 19 til 71 år. Klubben har en snittalder på 34 år og har 54 % kvinner. Klubben har etablert ett samarbeid med Aschehoug forlag og stiller med medlemmer i Røde Fjær 2015 sin ungdomsgruppe Lions Norges Katastrofefond Dette året har vi brukt veldig mye av fondet til Syria, Filipinene, Lærdal og Flatanger. Bevilget fra katastrofefondet: Syria kr, Filipinene kr, Lærdal kr, Balkan kr Flatanger kommune kr, Andre I tillegg til dette har klubbene samlet inn og gitt penger direkte til formålet, Filipinene kr, Flom Balkan kr, Syria kr Det viser seg at vi virkelig har bruk for et slikt fond. Spesielt støtten vi ga til Lærdal ga oss mye positiv omtale i media. Klubbene har vært veldig flinke til å tilføre dette fondet mer penger. Utvikling antall YCES ÅR INN UT Ungdomsutveksling Antallet på årets internasjonale ungdomsutveksling, norske ungdommer ut og utenlandske inn, er på samme nivå som året før. Antallet styres av hvor mange camper som arrangeres i Norge. Det internasjonale programmet gir anledning til å sende ut like mange unge som vi tar inn i landet. De siste årene er der bare arrangert to norske leirer pr år. Dette til tross for at finansieringen

14 ikke lenger er et distrikts-ansvar. De fleste klubbene betaler inn et årlig beløp til Lions Norge som øremerkes til internasjonal ungdomsutveksling. Ungdommer ut av Norge 9 distrikter sendte til sammen 55 unge til camp i utlandet. 47 til Europa og 8 til oversjøiske land. Av disse kom 42 unge fra 4 distrikter, G-H-J-K. De resterende 13 er fordelt på 5 distrikter. Av landets 471 klubber deltok 43 klubber = ca. 9 %. Dette er nedslående tall. Klubber gir uttrykk for at det er problematisk å finne motiverte ungdommer til ungdomsutveksling. Ungdommer inn til Norge I 2014 ble det arrangert to camps i Norge med tema «Image Peace» i distrikt 104 J og «Adventure Fairyland» i distrikt 104 B. I 2010 vedtok Riksmøtet at distriktene skal søke Guvernørrådet om å få arrangere camp, og at det hvert år skal avholdes tre camps i Norge. Dette målet har vi ikke klart å innfri. Fra 2005 t.o.m 2010 hadde Norge fem camps pr år. I har det bare vært to stk. Sommer 2015 blir det igjen bare to camps, i distriktene J og A. Distrikt J har bestemt å arrangere camp hver sommer de kommende årene med samme tema: «Peace» og å avholde campen på samme sted. Ved å finne et tema som er aktuelt og kan benyttes over tid er dette en modell som også andre distrikter kan kopiere. Teamet som har behandlet alle søknader vedrørende internasjonal ungdomsutveksling: Ungdomsutveksling program (YEPC) Europa Tove Annexstad YEPC Norway Andreas Chr. Carlbom Oversjøiske v/leder Ungdomsutveksling Lions Norge (MD YCEC) Franzie Lerch. Camp Fjalir Internasjonal camp for ungdom med fysiske funksjonshemming er under planlegging for sommeren 2015 på Røde Kors sitt United World College (UWC) på Haugland i Fjaler kommune. UWC ligger «vegg i vegg» med Haugland Rehabiliteringssenter som ble oppstartet av Lions Norge ved en Røde Fjær aksjon for mange år siden. Det er etablert en komite i distrikt 104 C som planlegger en camp på 2 uker med 20 deltakere + ledsagere. Aid in Meeting (AIM) AIM er Lions Norge s program, utarbeidet spesielt for Lions studentklubber og andre unge Lions-medlemmer. I 2013 ble det opprettet en AIM-komite som er styringsgruppe for de årlige AIM delegasjonene, med MD YCEC som leder. Komitèen har hatt flere møter i Bergen for å planlegge delegasjon Delegasjonen består av 8 medlemmer fra LC Berge Student og 3 (opprinnelig 4) fra LC Trondheim Student.

15 Utreise til Uganda 23.juni 2014 med hjemkomst etter 4 uker. Rapporter fra reisen, og bilder, fra de ulike prosjektene blir utlagt på Lions nettsider/aim etter 30. september. Prosjekt regnskap og årsberetning blir fremlagt til RM. Rettvisende oversikt over utvikling og regnskap Lions Norge har et avvikende regnskapsår; ; Vi mener at vedlagte balanse og aktivitetsregnskap med tilhørende noter viser et rettvisende bilde av organisasjonens stilling pr Resultat av innsparingstiltak Guvernørrådet igangsatte 2011/2012 aktiviteter for å redusere kostnader. Dette var nødvendig etter flere år med underskudd. Vi har nå en kontrollert drift i balanse i Lions Norge. Fjorårets regnskap viser på drift et underskudd på , men dette på ses i sammenheng med at vi ikke har inntektsført mva refusjon på dette året som vi normalt ville gjort. Mva refusjonen var på kr, dette inntektsføres nå i 2014/2015 regnskapet, dette pga en prinsippendring i hvordan vi inntektsfører. Hadde vi benyttet samme prinsipp som før ville vi sittet med et overskudd på kr. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet etter God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner (foreløpig standard). Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det er viktig å kommentere at regnskapet gir et rettvist bilde av hva Lions Norge gjennomfører. Distriktene og klubbene driver selvstendig aktivitet mht. administrasjon og innsamling av midler som fremkommer av hhv. distrikts- og klubbregnskap. Lions har også et prinsipp om at administrasjonen av organisasjonen skal dekkes av medlemskontingenten. Prosjektkostnader dekkes av innsamlede midler til det enkelte prosjekt. Det betyr at hver krone innsamlet går direkte til prosjekt. Med denne bakgrunn gir derfor årsregnskapet en administrasjonsprosent som er mye høyere enn den reelt er. Miljø Virksomheten bedriver ikke aktiviteter som forurenser det ytre miljø. Det er likevel laget en miljøpolitikk for å fremme mer miljøvennlige løsninger ved gjennomføring av våre aktiviteter. Riksmøtet ble lagt til et hotell som var svanemerket. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i bedriften er etter vår oppfatning godt. Det indre miljø er tilfredsstillende. Sykefraværet har vært minimalt. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. Nærstående parter Lions Norge har kontorfellesskap med Stiftelsen Det er Mitt Valg, her viderefaktureres husleie og andre administrasjonskostnader mellom partene på helt normal måte.

16 Lions Norge har i 2013/2014 kjøpt tjenester ifra Sognefjorden.net som er drevet av Berit Skovly, som er tidligere styreleders kone. I forkant av innkjøp fra Sognefjorden.net er det vært anbudsrunder med 3 tilsvarende leverandører. Likestilling Gjennomsnittlig antall årsverk i 2013/2014 har vært 2,3 og styret har hatt 11 medlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært tre kvinner og to menn, mens i styret har det vært ni menn og to kvinner i det meste av tiden. Styret kjenner ikke til hendelser etter balansedagen som vesentlig påvirker det fremlagte regnskapet.

INNKALLING TIL. Riksmøte 2015

INNKALLING TIL. Riksmøte 2015 INNKALLING TIL Riksmøte 2015 PROGRAM RIKSMØTET 2015 I KIRKENES Fredag 29.05.2015 0900 Registrering på Thon Hotel Kirkenes 1200 1300 Lunsj 1300 Parade fra statuen av Stoltenberg og fram til konferansehotellet

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 23. august 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell. Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, distriktsguvernørene:

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS AKTIVITETER Prinsipp for våre aktiviteter Når vi samler inn penger til humanitære formål har vi et ufravikelig prinsipp. Alle innsamlede midler skal gå uavkortet

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

Årsrapport 2014. Lions Aid Norway

Årsrapport 2014. Lions Aid Norway Årsrapport 2014 Lions Aid Norway Lions Aid Norway // Årsrapport 2014 Hvert år lager Lions Aid Norway (LAN) en årsrapport som forteller hva vi har oppnådd det siste året. Årsrapporten er både en kvittering

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 24. august 2013 - Protokoll Møtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel, Bodø. Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende guvernørrådsleder

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge. Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 15. februar 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Bjørn Kristian Skovly, assisterende

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum

Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Tom Thoresen Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum Referat fra sonemøte 2 i sone 3 Dato: 17. april 2013 Kl.: 19.00 Sted: Prinsdal eldresenter, Nedre Prinsdalsvei 59A, Oslo Tilstede: Soneleder

Detaljer

INNKALLING TIL. Riksmøte 2016

INNKALLING TIL. Riksmøte 2016 INNKALLING TIL Riksmøte 2016 PROGRAM RIKSMØTET 2016 I SARPSBORG Fredag 27.05.2015 0900 Registrering på Quality Hotel & Resort Sarpsborg 1200 1300 Lunsj 1300 1430 Åpning på Quality Hotel & Resort Sarpsborg

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Kort om LIONS ORGANISASJON Lionsklubben Lionsklubben er grunnelementet i organisasjonen. Man blir medlem av Lions ved å bli medlem av en klubb. Det er ingen frittstående medlemmer

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard

Fra administrasjonen møtte regnskapsmedarbeider Øystein Berg-Nilsen, og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22.november 2015 Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotell Gardermoen. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, ass. guvernørrådsleder

Detaljer

InnkallIng til Riksmøte 2014

InnkallIng til Riksmøte 2014 InnkallIng til Riksmøte 2014 PROgRaM RIkSMØtEt 2014 Fredag 30. mai 08: 00 Registrering i hotellets vestibyle 1. etasje hele dagen 11:30-12:30 lunsj 13:00-14: 30 Åpning av Riksmøtet i Sonja Henie salen

Detaljer

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015

Sonelederrapporter. til. Distriktsmøtet i Orkdal. 25. april 2015 Sonelederrapporter til Distriktsmøtet i Orkdal 25. april 2015 Distriktsmøtet 25. april 2015 Distrikt 104 B Distriktsguvernør Alf E. Olsen Arrangør: Lions Club Orkdal og Lions Club Orkla Rapport fra Sone

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions?

Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? Hva er Lions? Én god handling gjør mer ny2e enn tusen gode tanker Lions Norge Hva er Lions? 11.01.2011 The Interna*onal Associa*on of Lions Clubs ble s*6et i Chicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen

Detaljer

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)

3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) 3.8 REGLEMENT FOR LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC) Endret av Guvernørrådet i februar 2013 1 Hjemmel I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, 17, punkt 4 e), skal det velges en leder for ungdomsarbeid

Detaljer

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Rapport MD- GMT april 2012-2013 Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt GMT er et prosjekt initiert av LCI, og som vil bli gjennomført etter retningslinjer fra LCI, dog tilpasset norske forhold. Videre også basert på erfaringer og lærdom tilegnet gjennom prosjektet 2014 vekst.

Detaljer

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET

1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET 1.6 REGLEMENT FOR LIONSKONTORET Reglementet fra 01.10.2003, endret sist av Guvernørrådet 22. november 2015 med ikrafttreden samme dato Innholdsfortegnelse 1. Ansvar og myndighet 2. Reglement for Lionskontoret

Detaljer

Lions Tulipanaksjon 2016

Lions Tulipanaksjon 2016 Lions Tulipanaksjon 2016 Informasjonsbrev oktober 2015 Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016! Til klubbene i Lions Norge Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B 2014 / 2015 STED/VENUE: Bakeriet hotell, Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: Søndag 07.09.2014 kl. 09:00 til 15:00 Øistein N. Juul Deltagere/Participants:

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015

Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum. Lørdag 18. april 2015 2 Distriktsmøte 104H Oslo og Bærum LC Haslum har gleden av å invitere til Distriktsmøte på Sandvika Videregående Skole Sandvika Videregående Skole, Elias Smiths vei 15, 1337 Sandvika. Lørdag 18. april

Detaljer

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt

Statusrapport for MD- GMT Fagsjef GMT: Ole Fjeldtvedt Mål Handling Virkemidler Status Utgave dato: januar 2014 GMT er et medlemsprosjekt initiert av LCI, og som i hovedsak gjennomføres og rapporteres etter retningslinjer gitt fra LCI. Prosjektet tilpasses

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015

Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Lions Clubs International MD 104 Norge Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 29.mai 2015 Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Kirkenes. Til stede: Guvernørrådsleder Kay Arne Sørensen, distriktsguvernørene: Halvdan

Detaljer

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014

Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Randi Mathisen Distriktsguvernør Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2013-2014 Referat fra styremøte nr. 1. Dato: 15. august 2013 Kl.: 18.30 Sted: Åkerøveien 20C, 0586 Oslo Tilstede: DG Randi Mathisen, VDG1

Detaljer

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1

REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 The International Association of Lions Clubs District 104 A1, Norway Distriktsguvernør Rolf Helge Stave LC Andenes REFERAT FRA DISTRIKTSSTYREMØTET I DISTRIKT 104 A 1 Distriktsstyremøtet ble holdt i Tromsø

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 30.05.2014 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 30. mai 2014 Hotel Radisson Blu i Oslo Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort

Detaljer

Beretning om virksomheten, Øyehelseprosjektet generelt årsregnskap og revisors beretning for 2012 for Lions Formål Aid Norway. Forslag til vedtak:

Beretning om virksomheten, Øyehelseprosjektet generelt årsregnskap og revisors beretning for 2012 for Lions Formål Aid Norway. Forslag til vedtak: Beretning m virksmheten, årsregnskap g revisrs beretning fr 2012 fr Lins Aid Nrway. Frslag til vedtak: Årsrapprten fr 2012 med årsberetning, årsregnskap g revisrs beretning fr Lins Aid Nrway gdkjennes.

Detaljer

Riksmøtesak 3.3 Forslag om ny ungdomsaktivitet fra LC Tune.

Riksmøtesak 3.3 Forslag om ny ungdomsaktivitet fra LC Tune. Riksmøtesak 3.3 Forslag om ny ungdomsaktivitet fra LC Tune. Innleder: Karsten Jacobsen, LC Tune 1 Regjeringen har som mål at Norge skal bli en ledende kunnskapsnasjon!!!!! Men, allerede i dag er det mangel

Detaljer

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100.

Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad 31. januar 2015. Møtestart kl 1100. The International Association of Lions Clubs District 104 A, Norway Distriktsguvernør Rokstad LC Sørreisa Motto: LIONS hjelper med stolthet og glede Referat fra Distriktsrådsmøte på Rica Hotell Harstad

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2310 GRORUDDALEN ROTARY KLUBB STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2018 DEL I ROTARYS KJERNEVERDI: Rotary er et globalt nettverk av rotaryklubber hvor medlemmene kommer

Detaljer

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017

STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 1 STATUS RAPPORT Lions International 100 år 2017 DATO: 15. Mai 2017 Prosjektgruppa Lions International 100 år i 2017 består av: Steinar Mikalsen A1, Kjell Gylland B2, Odd Audun Rage E6, Tove Annexstad

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Søndag 8. februar gjør Lions Slemdal, Heming, Ready og Ris skole et krafttak for barn og unge i lokalmiljøet!

Søndag 8. februar gjør Lions Slemdal, Heming, Ready og Ris skole et krafttak for barn og unge i lokalmiljøet! Søndag 8. februar gjør Lions Slemdal, Heming, Ready og Ris skole et krafttak for barn og unge i lokalmiljøet! ÅRETS RØDE FJÆR-AKSJON 8. FEBRUAR ER VIET TIL MITT VALG! MITT VALG! et barne- og ungdomsprosjekt

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold:

TIL TJENESTE WE SERVE. 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19. Innhold: 30. desember 2012 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 05 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Innkalling til klubbmøte 3 DGs månedsbrev 4 DGs månedsbrev, side 2 5 TIL TJENESTE WE SERVE PRESIDENT ERIK HAMMER

Detaljer

Lions Fredsplakatkonkurranse

Lions Fredsplakatkonkurranse Lions internasjonale tegnekonkurranse for barn 2013 Vår verden, vår fremtid Hvordan komme i gang? Finn en kontaktperson i klubben, som kontakter skolens rektor og formingslærer, helst før det inneværende

Detaljer

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse.

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. - et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. Det er mitt valg er en del av Lions Norge Julie 7.trinn:

Detaljer

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar

Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Velkommen til seminaret «Vilje, evne og lyst» Prosess i LC Stord Fitjar Innhold Prosessene for utvikling og rekruttering, 15 min Hvordan skaffe midler til hjelpeprosjektene våre «Løvinna for ein kveld»,

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbpresident Ansvar, rolle og oppgaver utarbeidet av MD GLT Versjon: 2014-01-31 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle potensielle

Detaljer

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren

Handlingsplan for GLT og GMT 104H, 2014-2015 GLT/GMT: Rolf Norgren Opplæring og Medlemsutvikling For å sørge for optimal fokus på opplæring, leder- og medlemsutvikling og at dette drives som et langsiktig arbeide, har LCI etablert prosjektene GLT (Global Leadership Team)

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

TIL TJENESTE WE SERVE. 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19. Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3

TIL TJENESTE WE SERVE. 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19. Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3 23. mai 2013 Medlemsblad for LC Åsnes Nr 10 årgang 19 Innhold: Presidenten har ordet 2 Invitasjon til sommermøte 3 Referat fra klubbmøte 4 DGs månedsbrev 5 Styret og andre verv 2013-2014 6 Lions tulipanaksjon,

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg.

Sept. 2015. Åpningsseremoni med foredrag av Thorvald Stoltenberg. Sept. 2015 Redaktør: E Borchsenius Riksmøtet i Kirkenes - 2015 RM med 230 delegater. Dvs at bare halvparten av landets klubber deltok!! Barnekor fra Kirkenes Solid deltakelse fra LC Stavanger Fyrverkeriet

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 09.11.2013 Lions Norge GR møte den 9.11 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Tittel på presentasjon

Tittel på presentasjon Februar 015 Redaktør: Einar Borchsenius, mail: borchsen@msn.com Aksjon Lions Røde Fjær Resultat Distrikt 104 E Skaff medlemer til Lions! Dette er medlemmenes ansvar. I siste miljøundersøkelse i Lions Norge

Detaljer

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert

KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for Oppdatert KOMITEER, UTVALG OG KONTAKTPERSONER valgt eller oppnevnt for 2014-2015. Oppdatert 16.02.2015 Der det er praktisk mulig, skal alle komiteer og utvalg avholde sine møter via nett eller som telefonmøter.

Detaljer

(Gjeldene fra )

(Gjeldene fra ) Forslag til arbeidsordning for distriktene i MD-104 (Gjeldene fra 1.7.2015) INNHOLD Kapittel I Distriktsstyre og distriktsrådmøter s. 3 Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter s. 3 Kapittel

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI

6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI 6.3 RETNINGSLINJER VED SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FRA MULTIPPELDISTRIKTETS AKTIVITETSKONTI Godkjent av Guvernørrådet i november 2013 Multippeldistriktet har noen aktivitetskonti, der klubber kan søke om

Detaljer

LOV FOR Distrikt 104 C3

LOV FOR Distrikt 104 C3 LOV FOR Distrikt 104 C3 Vedtatt på distriktsmøtet på Rena 18. april 2015 Innholdsfortegnelse Kap. I NAVN - HENVISNINGER... 3 1 Denne organisasjonen skal betegnes som... 3 2 Denne lov er gitt i medhold

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre 1 Fremtiden Fortiden er forbi. Fremtiden har vi ennå ikke fått. Den skal vi konsentrere oss om! 2 Vår situasjon Innledning. D agen i dag. 3 Vår situasjon 13 000 medlemmer

Detaljer

Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV

Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV Søknad om TV-aksjonen 2018 ET NYTT LIV HJELP OSS Å GI FUNKSJONSHEMMEDE I FATTIGE LAND ET NYTT LIV - IGJEN! Norges Blindeforbund Diabetesforbundet Norges Handikapforbund

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Budsjett for 2009 og 2010 Innledning

Budsjett for 2009 og 2010 Innledning Budsjett for 2009 og 2010 Innledning Norges speiderforbunds strategi fokuserer på områdene lederkvalitet, samfunnsansvar og vekst. Dette har også vært bakteppet under utarbeidelsen av forslag til budsjett

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET NRK OG INNSAMLINGSAKSJONER 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet.

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET The Rotary Foundation Med utgangspunkt i Paul P. Harris' yrkesetiske og sosiale formål med Rotary, hadde organisasjonen fra starten tydeligst immaterielle mål med

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre ÅRSRAPPORT 2014 LIONS FØRERHUNDSKOLE OG MOBILITETSENTER Sverre Norgren LC Eiksmarka-Hosle Lions Norge Årsrapport 2014 03.06.2015 SN 2 Styret i Stiftelsen Lions Førerhundskole

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Gode venner som hjelper andre

Gode venner som hjelper andre Gode venner som hjelper andre Klubbkasserer Rolle, ansvar og oppgaver utarbeidet av MD GLT 2 Hensikt Hensikten med denne opplæringspakken er gjennom selvstudium å gjøre alle nye kasserer i stand til å

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll

Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Konseptet NÆRINGSNETTVERK ## Eidsvoll Eidsvoll NÆRINGSNETTVERK EIDSVOLL NÆRINGSLIVSFORUM OG «EIDSVOLL NÆRINGSRÅD» Innovasjon Gardermoen Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen Mål: Økt lønnsomhet og vekst

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se!

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se! giveregiverglede Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds Nr 5/2002 Jeg kan se! Jeg kan se! For 200 kroner fikk Joao en ny fremtid! Da Joao Tome (40) ble blind, gikk han fra å være familiens trygge

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Medlemsmøte / torskeaften

Medlemsmøte / torskeaften 24. årgang Februar 2013 Medlemsmøte / torskeaften Fredag 15 februar kl. 1900 På Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Aktuelle saker 4. Eventuelt 5. Sosialt samvær med Skrei Klubbavis

Detaljer

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR

Langtidsplan. Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Langtidsplan 2010 2015 Revidert: Januar 2010 av Styret Unge SPOR Innhold 1. Hensikt side 3 2. Organisasjon side 4 3. Sikkerhet side 6 4. Rekruttering side 7 5. Konkurranse side 8 6. Økonomi side 9 7. Kommunikasjon

Detaljer

Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden

Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden SAK 6: Budsjett Speidertinget 2008 SAK 6 Budsjett Sak 6 Budsjett for 2009 og 2010, samt langtidsbudsjett for perioden 2011 2012 0. Innledning Norges speiderforbunds strategi fokuserer på områdene lederkvalitet,

Detaljer

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014

Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 Årsberetning for Norsk Veteran Motorsykkel Club 2014 STYRETS ARBEID Det har i regnskapsåret 2014 vært avholdt 5 ordinære styremøter og 3 telefonstyremøter. Telefonmøter har vist seg effektivt og kostnadsbesparende.

Detaljer

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for.

STRATEGIPLAN. perioden 2011-2013. Styret. Norsk dystoniforening. N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g STRATEGIPLAN 2011-2013. for. STRATEGIPLAN for perioden 2011-2013 Utarbeidet av Styret i Norsk dystoniforening Dystoni er et felles navn på en gruppe symptomer som kjennetegnes ved ufrivillig muskelaktivitet, som fører til gjentatte

Detaljer

Lions Røde Fjær 2015 DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE

Lions Røde Fjær 2015 DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE Lions Røde Fjær 2015 DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE FORMÅL http://vimeo.com/88046314 GODE RÅD Historien bak Lions Røde Fjær Den gang Millioner Dagens verdi kroner 1966 Beitostølen helsesportsenter

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING

MØTEREFERAT MINUTES OF MEETING 2. DISTRIKTSRÅDSMØTE D104B STED/VENUE: Clarion Hotel & Congress Trondheim M.NR./M.NO: DATO/DATE: SIGN/WRITTEN BY: PROSJ.NR./PROJ.NO: 07-08 september 2013 Øistein N. Juul Deltagere/Participants DG Svein

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer