«Kompetanseunderskuddet».

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Kompetanseunderskuddet»."

Transkript

1 «Kompetanseunderskuddet». Samarbeid for bedre avløpsanlegg. Dag Håvimb Rådgiver

2 Normer og standarder (bevisstgjøring ansvarliggjøring) Kompetanseheving (opplæring) Bedre anlegg lang levetid og bra renseevne Kontroll (oppfølging/tilsyn)

3 Omgitt av gode naboer: Skaun, Orkdal, Meldal, Klæbu, Midtre Gauldal og Trondheim (+ Berkåk og Oppdal i sør, Malvik i Nord Melhus kommune, ca innbyggere, rundt private avløpsanlegg

4 Strategi samarbeide med gode naboer: Nettverksgruppe Spredt Avløp. o 10 nabokommuner. o Har arrangert seminar for lokale entreprenører. Samarbeid/bred deltakelse sikrer både økonomien i opplegget og bidrar til at flere ser behovet. o Har utarbeidet felles retningslinje, på tvers av kommunegrensene, til saksbehandling og bygging av avløpsanlegg. o Erfaringsutveksling! o 2-3 årlige fellesmøter. o Mindre arbeidsgrupper

5 Opprydding i Spredt Avløp «Kommunen bør engasjere seg for å bidra til at vi får på plass ikke bare nye, men også gode anlegg»

6 Pålegg om utbedring av privat avløpsanlegg

7 «INGEN BLIR KLOK AV SKADE, SOM IKKE ER KLOK FRA FØR» Før «store Mjøsaksjonen» så hadde ca 76 % av boligene ikke-tilfredsstillende avløpsanlegg. Etter aksjonen ble utslippene av fosfor redusert med 40 %. Til tross for disse utslippsreduksjonene så fant man etter hvert ut at mange anlegg ble feil utført. Tilstandsvurderinger i 2009 fastslo at 70 % av anleggene hadde dårlig eller meget dårlig funksjon. Anleggene var bygget feil, eksempelvis i for tette masser, eller for dypt i jordprofilet, og det var også mye feil på slamavskillere (Anders Yri). Tilsynet av mini-ra i regi av DaØ har også vist at det er utfordringer med prosjektering og installasjon av nye mini-ra (anslagvis 13 %) Melhus: Også mange eksempler på feil utførelse og manglende oppfølging fra kommunens side.

8 Situasjonen for 45 år siden: 1979: Feil og mangler på anleggene førte til forkortet levetid fordi det var: -manglende forståelse og interesse for krav i forskrift hos de som bygger -manglende oppfølging fra kommunen.

9

10

11 Norsk Vann med brev til Miljødir om kompetanseunderskuddet «For å sikre at riktige løsninger velges, valgte løsninger etableres og driftes riktig, samt å sikre at investeringer foretatt av huseiere gir godt utbytte, er det viktig å heve kompetansen og kunnskapen i alle ledd når det gjelder mindre avløpsanlegg»

12 «Det er ikke alene tilstrekkelig med aksjoner vi må ha en varig innsats for å kunne sikre oss at miljøet blir tilfredsstillende også for våre etterkommere» Ola Gillund, prosjektleder «Mjøsaksjonen», 1990.

13 Kommunene bør aktivt og kontinuerlig bidra til at man får etablert anlegg med god funksjon og lang levetid. Målsetning: Gode anlegg Fagkyndig firma: Kommunen: Prosjektering og utførelse Saksbehandling og veiledning Kompetanseheving Søknad om utslippstillatelse oppfølging av krav og fastsetting av vilkår Felles interkommunale retningslinjer Egen kompetanseheving Bevissthet rundt normer for bygging av anlegg

14 Kommunens kompetanse. Saksbehandler må ha tilstrekkelig kunnskap om resipienter og eksisterende anlegg, rensemetoder, renseeffekt og funksjonsevne til ulike renseløsninger, behov for kontroll og vedlikehold, grunnforhold, og gjeldende lovverk, samt normer og dimensjoneringsprinsipper for bygging av anlegg. Saksbehandler må ha tilstrekkelig kompetanse til å være mer sheriff, og mindre Ole Brumm!

15 PROSJEKTERENDES KOMPETANSE Nøytral fagkyndig, hva er så det? «Ta kontakt med et nøytralt og fagkyndig firma for å få hjelp til valg av renseløsning, utarbeidelse av søknad, og bygging av nytt anlegg».

16 Den fagkyndige tilstrekkelig kompetanse? Fra en Norsk Vann Rapport i 2000: Krav til ansvarlig søker, prosjekterende, kontrollerende og utførende bør vektlegges i mye større grad enn det som har vært vanlig tidligere. Erfaringene viser at det er både dårlig utførelse og manglende driftsrutiner som forårsaker at anleggene ikke fungerer som forutsatt. Bioforsk 2012: For å oppnå optimal funksjon og renseeffekt, må det i fremtiden fokuseres på økt kompetanse hos alle involverte aktører

17 Hvilken kompetanse skal etterspørres, og hvordan skal kompetansen dokumenteres? Hva er egentlig «tilfredsstillende» kompetanse, eller «anerkjente» kurs? Er kurs over to dager «nok»? Er kun de større konsulentfirmaene egentlig kompetente «nok» Få entydige svar (Miljødir, Fylkesmannen). Sentrale myndigheter unnlater å framsette konkrete krav til kompetanse. Mangel på sertifiseringsordninger, og tilpassede opplæringsopplegg Bidrar til ulik praksis fra kommune til kommune. Uoversiktlig og lite hensiktsmessig.

18 Etter 2001: ikke lenger statlige føringer for hva som er akseptable renseløsninger. I praksis kommunen får ansvaret. Fordeler med kommunalt selvstyre, eller en kilde til forskjellsbehandling? Krever utvidet bruk av faglig skjønn. Dette stiller selvsagt spesielle krav til kompetanse hos saksbehandler, men åpner samtidige for stor variasjon i tolkningen av «tilstrekkelig kompetanse»

19 Kompetansebehov. Behov for bedre forståelse av: Krav til utforming og dimensjonering. Forurensningsfarer. Grunnundersøkelser. Krav til drift/vedlikehold. «Aktørene bør velge den renseløsningen som er best ut ifra naturgitte forutsetninger, miljø, brukerens interesser og økonomi, uavhengig av type renseløsning eller produsent» (Bioforsk). Infiltrasjon - der dette er mulig ut i fra naturgitte forutsetninger - vil som oftest være den beste løsningen både i forhold til miljø, økonomi og brukerens interesser (lite vedlikehold).

20 Lokalt opplæringstilbud til rørleggere og entreprenører Både teori og praksis (infiltrasjon). Over 80 deltakere første runde (teoretisk dag), 46 deltakere andre runde (praktisk dag). Fokus på behovet for grundigere grunnundersøkelser, samt øke bevisstheten i forhold til vurdering av forurensningsfare. Kursene kun ment som en «påbygning» til allerede eksisterende kompetanse, og ikke nok i seg selv til å gi «tilfredsstillende kompetanse».

21 Teoridag Ledet av Knut R. Robertsen og Anders Yri. 1. Gjennomgang av ulike typer anlegg. 2. Tilstandsvurderinger 3. Geologi som utgangspunkt 4. Løsninger for hytter 5. Lover og regler 6. Saksbehandlers kompetanse 7. Utforming av utslippssøknad

22 Praksisdel: 1. Innledende teoretisk oppfriskning (inne) 2. Praksis ute, grunnundersøkelser 3. Gjennomgang dimensjonering 4. Utførelse av infiltrasjonsanlegg

23 Kurs i prosjektering av infiltrasjonsanlegg ble ledet av en av nestorene innen anleggstypen i Norge, Knut Robert Robertsen fra Asplan Viak

24 SJAKTER FOR GRUNNUNDERSØKELSE

25 Praktisk opplæring - grunnundersøkelser

26

27 Grunnvann

28 d60 d10 d50

29

30 Finansiering. Første runde (teoretisk) fikk støtte fra VRM Trøndelag på Andre runde (praktisk) finansiert med deltakeravgift på 1500 per deltaker, overskytende finansiert av kommunene.

31 (Foreløpige) erfaringer fra kurs En del søknader er bedre/mer komplette ved innsending: Dimensjoneringsgrunnlaget Vurderinger av forurensningsfare Bedre oversikt/beskrivelse av utførelse Økt dialog mellom kommune og prosjekterende Enkelte aktører er «forsvunnet» fra markedet Behov for ytterligere kompetanseheving! o Sertifiseringsopplegg nødvendig?

32 Interkommunal retningslinje for prosjektering og søknad. Tydeligere krav til prosjekteringen og dokumentasjon Utvidede tekniske krav bedre anlegg i drift? Mer ensartet og forutsigbar saksbehandling over kommunegrensene

33 Krav til dokumentasjon på rensegrad og utforming - tydeliggjøring. Iht. V/A Miljøblad - dimensjoneringsnorm. Iht. Norsk Vann Rapport 178/2010 krav til grunnundersøkelser. Kornfordelingsanalyse, jordprofil og evt. infiltrasjonstest skal utføres (ikke med vannbøtte og tommestokk). Krav til mini-ra: (Sintef Certification godkjenningsordning for minirenseanlegg i ferd med å friskmeldes?). Søknaden må inneholde en eksplisitt vurdering av forurensningsfaren. for eksempel i henhold til Retningslinje for utforming og drift av separate avløpsanlegg i opphørt forskrift T-616, Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg. Målsetning: Få inn komplette søknader raskere og mer effektiv saksbehandling.

34 Enkelte utvide tekniske krav: Støtbelastning m/pumpe på alle infiltrasjonsanlegg, uansett størrelse (også ett eller to rør: Infiltrasjonsanlegg uten støtbelastning/ pumpe

35 Anleggstyper - Infiltrasjon er 1. prioritet. Sandfilter ikke tillatt. Tette tanker tillates kun i helt særskilte unntakstilfeller. Avløpsløsninger for fritidsboliger skal ha dokumentasjon fra uavhengig aktør på at renseevnen ikke påvirkes av variasjoner i tilførte mengder avløpsvann. Minirenseanlegg i utgangspunktet ikke tillatt for fritidsboliger. Krav om etterpolering ved sårbare resipienter. Mini-RA dårlige på bakterier/virus kort oppholdstid. Alle anlegg skal ha prøvetakingskum.

36 Erfaringer knyttet til interkommunal retningslinje Noen kommuner benytter den som grunnlag for all saksbehandling, noen som «rettesnor for egen kunnskap», mens noen kommuner benytter den i svært liten grad. Målsetning om enhetlig saksbehandling ikke oppnådd. Til tross for dette så sier de kommunene som benytter den at den har vært til positiv nytte. Krevende med en løs, uformell organisering, med små og større kommuner.

37 Veien videre. På grunn av manglende avklaringer fra sentralt hold (kompetansebygging/kompetansekrav, slamkapasitet mini-ra, løsninger for fritidsboliger, osv) så er det er stort behov for å fortsette arbeidet med å finne samarbeidsområder, samt dele erfaringer og diskutere problemområder. En kombinasjon av opprettelse av nasjonalt kompetansesenter, mer penger til FOU og større kommunale enheter er veien å gå

38 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Pålegg om opprydding spredt avløp

Pålegg om opprydding spredt avløp Pålegg om opprydding spredt avløp Dag Erik Håvimb Rådgiver daha@melhus.kommune.no Private avløpsanlegg er en betydelig forurensningsfaktor. Aksepterer vi denne tilstanden? Kanskje må så mange som 80 %

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aurskog-Høland kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll

Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Mindre avløpsrenseanlegg behov for oppfølging og kontroll Avløpskonferansen Campus, Ås 25.-26. april 2012 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø, Ås Behov for vedlikehold og kontroll Rundt 345 000 mindre

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 Lauvvang VAR Consult 14.03.2013 Rev.17.07.2013 Rev.30.08.2013 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2014 Filterbed - Bjørnerødvannet renseanlegg Monica Nedrebø Nesse Mars 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

Bioforsk. Report. Drift (<50

Bioforsk. Report. Drift (<50 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 148 2009 Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg (

Detaljer

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune INNHOLD 1. FORMÅL... 2. DEFINISJONER... 3. VIRKEOMRÅDE FOR LOKAL FORSKRIFT... 4. KRAV TIL AVLØPSANLEGG... 5. KRAV TIL RENSEEFFEKT/UTSLIPPSKRAV...

Detaljer

Slamavskiller som rensetrinn i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe)

Slamavskiller som rensetrinn i mindre avløpsrenseanlegg (<50 pe) Utvalg for tekniske saker 31.08.11 sak 38/11 Vol.2 Nr.24 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av liggende slamavskiller med tre kammer. Pilene viser vannets strømningsvei gjennom kummen. Hovedmengden flyteslam

Detaljer

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg

Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg Dette dokumentet er en omskrivning av artikkel publisert i tidsskriftet Vann nr. 4 2012, utgitt av Norsk Vannforening. Introduksjon For en gjennomsnittlig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015

Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan 2011-2015 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Nannestad kommune, avdeling kommunalteknikk Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Forord...4 2. Formål...4 3. Bakgrunnsmateriale...4 3.1.

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013 Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse 1 Gjertrud Eid, Norsk Vann BA Dagsorden Hvorfor er dette viktig? Praktiske råd og tips

Detaljer

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren Statskonsult rapport 2006:21 Forord På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult evaluert tilskudd

Detaljer