BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA) Seljord 5.september 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA). 2013-2017. Seljord 5.september 2012."

Transkript

1 BØ KOMMUNE HOVUDPLAN FOR VATN, AVLØP OG OVERVATN I BØ KOMMUNE (HERUNDER FLOMTILTAK I BØELVA) Seljrd 5.september 2012.

2 1

3 Innhald 2 0 Prsjektbeskrivelse Bakgrunn Prsjektgjennmføring Samandrag g knklusjnar Kmmunaltekniske anlegg Vatn g Avløp Oppsummering avløp Oppsummering vatn Tiltak vervatn Knsekvensar av planlagde tiltak i Evjudalen Flmvurderingar g vervasshandtering Berekningane i mdellen syner: Tiltak Tiltak Bøelva Tiltaksplan Avløpsteknikk Planprgram Transprtsystemet Vassmengder g status på systemet Kapasitetskntrll på kritiske strekk Lkale tiltak Reinsetekniske tiltak Tilrettelegging fr nye mråde / Utviding av reinsedistriktet B2/B3 Mørkhlt 1 g 2 (Nrdbøåsen) B4 Bergenåsen B7 Stadskleiv 1 (Eikjabygda) B9 Regrenda B13 Oterhlt B18 Kåsabakken (Heldal) I6 Ralle I8 Grivi aust I10 Lien Vassfrsyning Planprgram Vurdering av sikkerhet g nødvendige tiltak i eksisterande system Kjelde g vassbehandling Hvudledningar Lifjellmrådet Bø Smmarland Lkale tiltak Strategiar

4 3.3 Reserve- / beredskapsvatn Tilrettelegging fr ny utbygging B2/B3 Mørkhlt 1 g 2 (Nrdbøåsen) B4 Bergenåsen B7 Stadskleiv 1 (Eikjabygda) B9 Regrenda B13 Oterhlt B18 Kåsabakken (Heldal) I6 Ralle I8 Grivi aust I10 Lien Overvatn Planprgram Bilgien i Evjudalen Bakgrunn Kvalitet Målsetting Sta i dag Ny plan Utfrdringar Føresetnader fr drift Flmvurderingar g vervasshandtering Generelt Berekningsmdell Innelukka sentrumsmråde utan alternativ flmveg Vurdering av tiltaka/ planane i Evjudalen Kartlegging av flaskehalsar Kapasitet fr ny utbygging Risik fr verløp g ansvar fr kulvertane Drift g tilsyn med kulvertane Knklusjn g tilråding Berekningane i mdellen syner: Tiltak Bøelva Planprgram Vurderingar

5 4 Vedleggsliste Vedlegg 1: B2/B3 Mørkhlt 1 g 2 (Nrdbøåsen) M = 1:3 500 Vedlegg 2: B4 Bergenåsen M = 1:3 500 Vedlegg 3: B7 Stadskleiv (Eikjabygda) M = 1:3 500 Vedlegg 4: B9 Regrenda 1 M = 1:3 500 Vedlegg 5: B13 Oterhlt 2 M = 1:2 500 Vedlegg 6: B18 Kåsabakken (Heldal) M = 1:3 500 Vedlegg 7: I6 Ralle M = 1:3 500 Vedlegg 8: I8 Grivi aust M = 1:3 500 Vedlegg 9: I10 Lien 2 M = 1:3 500 Vedlegg 10: Ledningstracé Berglandvegen Frivll. M = 1:2 800 Vedlegg 11: Ledningstracé i Evjudalen M = 1:1 500 Vedlegg 12 Ledningstracé Lønnestad Frberg M = 1:5 000 Vedlegg 13: Tiltak Bøelva M = 1:2 000 Vedlegg 14: Flmsnekart Bøelva. (Nrcnsult).

6 0 Prsjektbeskrivelse 0.1 Bakgrunn I kntrllrapprt datert etter tilsyn ved Bø avløpsreinseanlegg har Fylkesmannen i Telemark rapprtert følgjande avvik: Vedlikehald g frnying av avløpsledningar er ikkje sikra gjennm ppdatert saneringsplan. Avviket gjeld imidlertid det frhld at det ikkje ligg føre saneringsplan vedteke i nyare tid sm knkret tek msyn til nye prgnser m auka nedbørintensitet ved dimensjnering av utbetringstiltaka på ledningsnettet. Fylkesmannen ser mellm anna på følgjande punkt sm aktuelle å innarbeide i ny saneringsplan: - måltall fr funksjnskrav til avløpsnettet, til dømes maks inn-/utlekking, tilføringsgrad. - rutinar fr jamleg ppdatering av saneringsplanen, minst kvart 5. år. - synleggjering av øknmiske føresetnader fr gjennmføring av planen. - synleggjering av klimatilpassing ved dimensjnering av ledningsnett g installasjnar. - måltall fr årleg frnyingstakt eller investeringsnivå fr ledningsnettet. Bø kmmune har tilbakemeldt til Fylkesmannen at arbeidet med saneringsplan blir sett i samanheng med plan fr vervasshandtering gjennm Bø sentrum frå Frivll til Beverøya g revidert hvudplan fr vassfrsyning. I ettertid er planen utvida med flmsikringsvurderingar i Bøelva ved Beverøya Camping g vurdering av bilgiske føresetnader fr å ppretthalde bilgisk mangfald g parkmessig bruk av Evjudalen. Planen vart varsla ferdig fr plitisk behandling vinter/vår Prsjektgjennmføring. Bø kmmune har engasjert rådgjevarselskapet Swec Nrge AS, avd. Seljrd til gjennmføring av planarbeidet. Prsjektrganisasjnen er sm følgjer: Bø kmmune Prsjektleiar Gudmund Amundsen Medarbeidar Lars Tre Svendsen Swec Nrge AS Oppdragsleiar Jørund Ofte Fagansvarlege: - Avløpsteknikk Jørund Ofte - Bilgi Halvard Kaasa - Bøelva Arnt Gunnar Bugten - Overvatn Øystein Rapp. Bent Sveinssn (Medarb). - Vassfrsyning Jørund Ofte.

7 1 Samandrag g knklusjnar. 1.1 Kmmunaltekniske anlegg Vatn g Avløp Oppsummering avløp. 6 Sjå kapittel 2. Kmmunal måsetting på sektren er frmulert slik: Kmmunen sitt mål på avløpssektren er å avgrensa utslepp frå avløpsnett, reinseanlegg g private avløpsanlegg mest mgeleg g med best mgleg utnytting av tilgjengelege øknmiske ressursar. Fr å sikre g å styrke øknmisk grunnlag fr langsiktig vedlikehald g frnying av installasjnar g ledningsnett innan VA-sektren, skal ein syte fr å halde eit stabilt kstnadsnivå på kmmunale VA-gebyr gså i peridar utan investeringar på større hvudanlegg. Med bakgrunn i målsettinga g prsjektprgrammmet har ein i hvudplanen sett på: 1. Status på eksisterande avløpsnett. 2. Kapasitetsvurderingar på mgeleg kritiske strekk. 3. Knkret tiltaksbehv i eksisterande nett 4. Tilrettelegging fr nye utbyggingsmråde i kmmuneplanen (Bustader g næring). Status på eksisterande nett. 1. Nettet har ein spesifikk tilførsle på 368 l/pe x døgn 2. Nettet har lekkasjevasstilførsle i 99 % av døgna. 3. Ein har sm mål å få spesifikk tilførsle ned i 350 l/pe x d. a. Dvs ei innlekking på 150 l/pe x d b. Denne vassmengda vert i dag verskriden 38 % av døgna. 4. Ein registrerar liten auke i vassmengdene til anlegget ved snøsmelting dersm det ikkje samtidig er nedbør. 5. Datamaterialet syner at vassmengdene aukar frå m 3 /døgn til m 3 /døgn på dei 10 % høgaste døgna. Dette tyder ein slik: 1. Det er ei nedbøravhengig framandvasstilførsle i eit frhldsvis strt mfang. 2. Det er mråde/punkt i nettet med jamn innlekking av framandvatn uavhengig av været. 3. Tiltak/kntrllar bør rettast mt: Feilkpla taknedløp, gatesluk g/eller drensledningar. Opne rørendar/ledningsavslutningar, dvs. utan ters. Lekkasjar i/ved bekkekryssingar. Diffus innlekking på ledningar i mråde med høg grunnvasstand. Tiltak: 1. Systematisk kntrll/synfaring på nettet under nedbør/ved vassmengder til reinseanlegg > m3/døgn. Sjekke kummar ppver langs suspekte ledningsgreiner g vurdere m greiner kan friskmeldast. Lkalisere greiner sm fører stre vassmengder. Priritere greiner fr vidare undersøkingar. 2. Feltvis kntrll av feilkblingar med bruk av røyktest g TV-køyring. 3. Sjekke endeledningar.

8 4. Fysisk inspeksjn evt. TV-køyring ved kryssing av elv eller bekk g/eller strekningar der ledningane ligg under grunnvatnet. Dette er utført på strekninga Beverøya-Reinseanlegget g dette strekket er nå friskmeldt. 7 Tiltaksbehv i eksisterande nett. Ein har drøfta knkrete mråde i eksisterande nett sm ein erfaringsmessig finn at krev tiltak. Desse går fram av ppsettet i pkt Det er gså spesielt sett på kapasiteten i systemet i Evjudalen g langs Seljrdvegen frå Nrdbøvegen/Berglandvegen til Frivll. Evjudalen ser grei ut. I Bødalane må det på sikt gjerast tiltak ettersm tilknytinga i felta Mørkhlt g Bergenåsen utviklar seg. Tilrettelegging fr nye utbyggingsmråde i kmmuneplanen. Her syner ein til pkt. 2.4 der kvart enkelt mråde er mtalt. Når det gjeld desse mråda generelt, har ein gått ut frå følgjande: Alle mråda skal byggast ut av private investrar/utbyggarar g er såleis ikkje priritert eller vurdert øknmisk i hvudplanen. Fr alle mråda gjeld gså: 1. Etter utbygging vert anlegget vederlagsfritt vertatt av kmmunen til vidare drift g vedlikehald. 2. All utbygging skal gjerast i samsvar med kmmunale VA-nrmer g tekniske krav. 3. Pumpestasjnar g andre tekniske installasjnar skal tilfredsstille alle kmmunale krav til teknisk g driftsmessig standard. Anlegga skal vere førebudd fr tilknyting til kmmunalt anlegg fr driftsvervaking g tilfredsstille kmmunens beredskapsnivå. 4. Prsjekterte anlegg skal gdkjennast av kmmunen før dei kjem til utføring g kmmunen kan når sm helst synfare anlegg fr kntrll under utføring. 5. Før vertaking skal ein gjennmføre synfaring g kmmunen kan nekte vertaking eller krevje utbetringar før vertaking Oppsummering vatn. Sjå kapittel 3. Kmmunal måsetting på sektren er frmulert slik: Hvudmål: Bø kmmune skal arbeide fr at alle innbyggarar g verksemder i kmmunen skal ha drikkevatn av gd hygienisk kvalitet g i tilstrekkelege mengder. Delmål: Alle abnnentar på kmmunalt vassverk skal til ei kvar tid vera sikra vatn av gd hygienisk kvalitet g tilfredsstillande bruksmessig kvalitet. Alle abnnentar på kmmunalt vassverk skal under alle nrmale tilhøve vera sikra nk vatn til nrmalt hushaldningsfrbruk utan frbruksrestriksjnar. Gjennm beredskap g magasinreserve bør abnnentar på kmmunalt vassverk ikkje bli vasslause sm følgje av brudd/havari på vassverket sine hvudanlegg (Frbruksrestriksjnar kan vera nødvendig).

9 Investeringar i- g drift av kmmunens vassfrsyningsanlegg skal i størst mgleg grad skje med basis i kstnadseffektive løysingar utan at krav til kvalitet, kapasitet g beredskap vert reduserte. Kstnadane skal dekkast gjennm gebyr i samsvar med frskrifter. Gjennm eit perativt internkntrllsystem g aktiv bruk av dette, vil ein sikre gde arbeidsrutinar, tryggleik fr persnalet, dkumentasjn av kvalitet g dkumentasjn av drift. 8 Med bakgrunn i målsettinga g prsjektprgrammmet har ein i hvudplanen sett på: 1. Status g sikkerhet på hvudanlegga. a. Vasskjelde g verføringsanlegget til sentrum. b. Beredskaps- g reservevatn. 2. Strategiske mål fr: a. Brannvatn. b. Frbrukskntrll g reduksjn. 3 Knkret tiltaksbehv i eksisterande nett 5. Tilrettelegging fr nye utbyggingsmråde i kmmuneplanen (Bustader g næring). Status g sikkerhet på hvudanlegga. Vasskjelde. Tilfredsstillande kapasitet g sikkerhet. Etablert anlegg fr bruk i ein kritisk situasjn (Uttak frå Seljrdsvatn) Overføringsanlegg: Gd kapasitet, men freslår utbetring på enkelte sårbare punkt: Freslår mbygging i kum ved Hagadrag ppstrøms RV-36 fr å kunne føre vatn utanm Kupanuten g direkte mt sentrum. Dublere hvudledning frå Sanda bru til Tjønntveit Bru. På sikt dublere verføring frå Hagadrag til Kupanuten. Strategiske mål. Det er utarbeidd ein berekningsmdell fr distribusjnsnettet. Denne bereknar trykksituasjnen i nettet ved større uttak i enkelte punkt, knsekvensar av å stenge av enkelte ledningsstrekk, ledningsbrudd m.v. Mdellen bør nyttast aktivt i samband med vurdering av nye utbyggingsmråde, brannvassuttak på større bygg m.v. Brannvatn: Bø kmmune vil krevje at: Alle næringsbygg g byggeprsjekt av nk mfang skal legge fram ei brannteknisk vurdering drøfta/gdkjent av brannvesenet. Bø kmmune har fått utarbeidd ein nettmdell fr distribusjnsnettet g alle næringsbygg g byggeprsjekt av nk mfang skal legge fram ei berekning ver leveringskapasitet g knsekvensar ved uttak av dei vassmengder det vert stilt krav m. Dersm tilfredsstillande vassmengde gjennm ffentleg nett krev mfattande tiltak, må utbyggar etablere eige pumpeanlegg g eit magasin med tilstrekkeleg vlum (180 m 3 )

10 9 Reduksjn av vassfrbruk. Ein har då sm mål ppretthalde trykket i heile frsyningsmrådet, redusere driftskstnader g utsette mgelege utbyggingstiltak. Dette ser ein fr seg å ppnå gjennm kntrll med vassfrbruket ved Vassmåling hs abnnentar. Ein rår til å legge m gebyrsystemet til fakturering bare etter frbruk. Dette gjer abnnentane meit bevisste på eige frbruk g det sikrar ei meir rettferdig frdeling av kstnadene. Fr å stimulere til dette rår ein til at kmmunen tek kstnadene fr målarane g at abnnenten tek kstnadene fr installasjn g framtidig vedlikehald. Før innføring, bør ein ha dialg med E-verket fr å drøfte samrdning av system fr målaravlesing ver internett. Systematisk kntrll med vassfrbruket i vatningssesngen kmbinert med kntrll av driftsmønster ute i frsyningsmrådet. Lekkasjekntrll ved etablering av snevassmålarar. Tiltaksbehv i eksisterande nett Ein har drøfta knkrete mråde i eksisterande nett sm ein erfaringsmessig finn at krev tiltak. Desse går fram av ppsettet i pkt Tilrettelegging fr nye utbyggingsmråde i kmmuneplanen. Her syner ein til pkt. 2.4 der kvart enkelt mråde er mtalt. Når det gjeld desse mråda generelt, har ein gått ut frå følgjande: Alle mråda skal byggast ut av private investrar/utbyggarar g er såleis ikkje priritert eller vurdert øknmisk i hvudplanen. Fr alle mråda gjeld gså: 1. Etter utbygging vert anlegget vederlagsfritt vertatt av kmmunen til vidare drift g vedlikehald. 2. All utbygging skal gjerast i samsvar med kmmunale VA-nrmer g tekniske krav. 3. Pumpestasjnar g andre tekniske installasjnar skal tilfredsstille alle kmmunale krav til teknisk g driftsmessig standard. Anlegga skal vere førebudd fr tilknyting til kmmunalt anlegg fr driftsvervaking g tilfredsstille kmmunens beredskapsnivå. 4. Prsjekterte anlegg skal gdkjennast av kmmunen før dei kjem til utføring g kmmunen kan når sm helst synfare anlegg fr kntrll under utføring. 5. Før vertaking skal ein gjennmføre synfaring g kmmunen kan nekte vertaking eller krevje utbetringar før vertaking. 1.2 Tiltak vervatn. Sjå kapittel 4. I samsvar med planprgrammet har ein sett på: 1. Knsekvensar av planlagde tiltak i Evjudalen.

11 2. Kapasitetar g status på eksisterande hvudnett (ledningar g kulvertar) fr transprt av vervatn gjennm sentrum. 3. Tiltak fr handtering g flmsikring av mråde i sentrum utan naturleg avløp Knsekvensar av planlagde tiltak i Evjudalen. Målet med desse tiltaka er å etablere eit parkanlegg sm m.a. utnyttar pne vassflater i Evjudalen i ein park- g landskapsmessig samanheng der ein gså vil ta vare på dei bilgiske kvalitetane i mrådet. Denne planen er utarbeidd av selskapet Asplan Viak. I vår plan har vi sett på drift- g vedlikehaldsmessige utfrdringar g knsekvensar sm må vurderast ved pparbeiding av anlegget. Våre vurderingar er ppsummert slik: Val av løysing bør gjerast i samråd med jrdbruksaktørane g ein må m.a. drøfte tema sm: 1. Verdien av sedimentert materiale sm jrdfrbetringsmiddel ut frå det faktum at det er mineralkmpnenten sm dminerar. Gjødsel g rganisk stff er fr det meste vaska brt. 2. Finstffet kjem i hvudsak frå jrdbruksareal g representerar eit ressurstap i næringa. Det er difr planlagt at materialet skal tilbake på jrdbruksareal. Er jrdbruket viljuge til å ta sin del av kstnadene? 3. Er det vilje til å redusere avrenninga frå jrdbruksareal gjennm kultivering av arealet langs bekkane? Jfr. pkt 1 nedanfr. Tiltak sm kan bidra til å redusere sedimentmengda i dammane kan bl.a. vera: 1. Redusere tilrenning av finstff frå dyrka mark ved å etablere praksis fr drift av dyrka jrd slik at avrenninga vert redusert. Eksempelvis etablere vegetasjnskant mt bekk g snu pløgeretninga parallelt med bekken. 2. Det er nærliggande å spørje m ein skal nytte parkanlegget i Evjudalen til å fange pp avrenning av finstff frå landbruksaktivitetane. Ein bør gså vurdere å etablere sedimenteringsbasseng i bekkane før vatnet kjem inn i Evjudalen. Ved å etablere stre basseng med flaumareal kan finstff kan gravast ut på tilnærma tørt land ved låg vassføring. 3. Vurdere tiltak i dammane i Evjudalen sm ved hjelp av hydraulikken i bekken kan redusere sedimentmengda sm blir liggande til eit minimum. Herunder prfil, fallgradient, tekniske styringssystem, autmatiske spylingssystem mm Flmvurderingar g vervasshandtering. Det er utarbeidd ein berekningsmdell fr vervassystemet ppstrøms Beverøya. Her kan ein simulere ulike nedbørssituasjnar g sjå på knsekvensar fr vassnivå m.v. i systemet. Også kulvertane er tatt inn i mdellen g bekkesystemet i Evjudalen er tatt inn sm ein kanal. Mdellen bør nyttast aktivt i samband med vurdering av nye utbyggingsmråde. Det er gså sett på situasjnen fr fire mråde i sentrum sm ikkje har naturleg flmveg. Desse er mrådet Bak Sønstebøtunet, Mellm Gamleveg, Legesenteret g parkeringshuset.

12 Mellm KIWI g Legesenteret Flkestadvegen frbi sjukeheimen Hauglandården / Flkestadvegen Berekningane i mdellen syner: Tiltak. 1. Ved eit målt regntilfelle frå 1980 på Blindern er maksimal vassføring berekna slik under dei gjevne frutsetningane: ca. 11 m 3 /s ved Beverøya. ca. 5,5 m 3 /s ppstrøms dammen i Evjudalen. 2. Flmberekningane fr 50-års g 200-års regn, gjev ikkje spesielt større utslag enn det målte regnet frå Blindern (pkt. 1). a. 50-årsregnet er nk lågare, mens 200 årsregnet ligg litt høgare i vannføring nede ved Beverøya camping (0,5 m 3 /s). b. Oppstrøms dammen i Evjudalen er det gså ca. 0,5 m 3 /s frskjell. Transprtsystemet (kulvertane g bekkesystemet) nedstrøms Evjudalen lagrar ein gd del vatn slik at frskjellen blir relativt mindre nedstrøms. 3. Bø kmmune sitt vervassystem har i stre trekk gd kapasitet. Dei 5 mråda i sentrum sm er lukka (pkt ) må ein ha gd kntrll på. 4. Dei andre ledningsstrekka sm er nemnt sm flaskehalsar, (pkt ) bør ein ha eit visst ppsyn med fr å kunne verifisere m dette er reelle prblemmråde. Eit alternativ kan være å utføre ein målekampanje her. Dette resultatet vil ein nytte slik: 1. Dersm nye bygg g annan etablering medfører auka areal på tette flater med avløp til vervassystemet i sentrum, vert det gjeve pålegg m å bygge utjamningsmagasin fr vervatnet. 2. Dersm nye bygg g annan etablering medfører auka areal på tette flater medavløp til pne bekkar, ser ein nrmalt ikkje behv fr å bygge utjamningsmagasin fr vervatnet, men det er viktig å sikre seg mt ersjn/skadar i bekkeløpet ved gjennmtenkt utfrming av utsleppet, plastring i bekkeløpet el.l. 3. Systematisk kntrll av vervassystemet samstundes med lekkasjekntrll på spillvassystemet. 4. Nytte berekningsmdellen til å simulere knsekvensen av større utbyggingstiltak i nedslagsfeltet. 1.3 Tiltak Bøelva. Over tid har flmløpa i Bøelva ver Rtebergmen blitt ppfylt g dei gamle løpa i Røte er følgjeleg ikkje tilgjengelige i flmsituasjnar. Dette medfører auka flmvasstand i elva fr øvrig g det har lagt seg ein banke rett ver fr Beverøya Camping sm saman med ein fjellterskel rett nedstrøms aukar flmfaren på Beverøya. Det er simulert ulike flmsituasjnar g ein har gså nytta berekningar utført av Nrcnsult g freslår tiltak sm følgjer: 1. Plastre elvekanten langs Beverøya.

13 2. Fjerne/ grave pp massane sm ligg i elveløpet på mtsatt side slik at ein får stramma pp elveløpet g frme det betre hydraulisk. 3. Bygge ein flmvll på sida mt sagbruket (evt. med dei ppgravne massane) g etablere eit verløp inn mt dei gamle, naturlege flmvegane. 4. Rydde vegetasjn fr å pne pp att Røte til å bli ein naturleg flmveg. Ved å etablere ein 10m brei kanal med btn på kte 29,5 m, vil ein berekningsmessig ppnå å senke vasstanden i 200-årsflaumen (Q=315 m 3 /s) med 3 dm, medan nrmalvasstanden (Q:=14 m 3 /s) vert senka med 6 dm. Vi har vre i kntakt med NVE g fylkesmannen m eit slikt tiltak. Dei er psitive til tanken g nemner at: Fylkesmannen sin ansvarlege fr frvaltning av Vannfrskriften uttalar at dette er tiltak under deira arbeidsmråde g sm dei er interesserte i at blir gjennmført fr å kunne ivareta frhlda i vassdraget på best mgeleg måte. Opning av naturlege flmvegar har effekt på frhlda i elveløpet, men har i tillegg verdi ved at dei øklgiske funksjnane i vassdraget blir restaurert herunder gyte- g ppvekstmråde fr fisk. NVE/Fylkesmannen kan ha midlar til å støtte gjennmføring av tiltak av denne type. Ein bør snarast ta pp temaet i eit møte med Fylkesmannen g Telemarksbruket fr gjennmføring av flmdempande tiltak g pning av gamle bekkeløp i Røte Tiltaksplan. Tiltak Jfr. Kstnad Tiltak Gjennmføring nr. kap. ekskl MVA. Avløpsnettet 1 Systematisk kntrll ved Løpande under synfaringar av nettet drift kr/år Sjekke feilkblingar v/røyktest g TV-kntrll Pririterte mråde etter tiltak kr/år 3 Sjekke endeavslutningar Kntrll av elve-/bekkekryss g strekk der ledninga ligg lågt Frsterke nettet langs RV-36 i Ved utbygging Bødalane. Mørkhlt Rehabilitering i Flitavegen, Bergvegen g Åsenvegen Frlenge Lønnestad - Frberg Inkl. vatn Tilknyting ved Lien Tilknyting av Fssheimvegen Inkl vatn Rehabilitering ved tidlegare Lifjell Turisthtell Kmmunal del av anlegg til mråde B9 Regrenda Inkl vatn

14 Tiltak Jfr. Kstnad Tiltak Gjennmføring nr. kap. ekskl MVA. Vassfrsyning 1 Dublere ledning Sanda bru Tjønntveit bru Kble saman ledningar i kum ved RV-36 / Hagadrag Høgdebasseng Lifjell ett basseng Frlenge ledn. på Vreimssida. Skruverud - Erikstein Skifte ledning Bergenvegen Bø Bedehus Skifte ledning Bø Bedehus Bø vidaregåande Ny ledning i Bergenvegen Utrømming Sandvin Kleppenjrdet Ny ledning i Sisjrdvegen Utskifting av gamle Ø Årleg kstnad Installere husvassmålarar Årleg kstnad stk/år Installere snevassmålarar stk Overvatn. 1 Systematisk kntrll av Løpande under flaskehalsar g kulvertar.. drift kr/år Bøelva 1 Tiltak fr reduksjn av flmfare. Opne flmløp m.v Ikkje kalkulert kstnad då ein må drøfte løysing, mfang g mgeleg tilskt til finansiering Investeringsbehv i planperiden Avløpstiltak kr ekskl. MVA Vassfrsyning kr ekskl. MVA Overvatn kr ekskl. MVA SUM I PERIODEN kr ekskl. MVA Ein har etter drøfting med ppdragsgjevar valt å ikkje priritere tiltaka. Dette frdi byggeaktiviteten i Bø er str g tilhøva endrar seg frt med tilsvarande knsekvensar fr pririteringsgrunnlaget. Tanken er då at ein i tabellen g i rapprten fr øvrig finn eit grunnlag fr ei dynamisk priritering når utbyggigsinteresser kjem pp eller under arbeid med budsjett g øknmiplanen.

15 2 Avløpsteknikk. 2.1 Planprgram. Planprgram fr fagmrådet er frmulert slik: 14 Transprtsystemet Gjennmgang av ledningskartverk g kmmunens hendelseslgg fr å få versikt ver svake punkt g risikfaktrar i eksisterande anlegg (innlekking/utlekking, nødverløp i flmsituasjnar m.v.). Her er kmmunens tekniske etat g driftspersnell viktige aktørar sm kan bidra med mykje relevant infrmasjn Synfaring på anlegga generelt g med fkus på svake punkt g risikelement spesielt. Oppsummering av gjennmførte tiltak sidan sist rullering av hvudplanen. Tiltak: Vurdere tiltak på transprtsystem under kmmunal drift teknisk g øknmisk. Vurdere løysingar fr tilknyting av nye utbyggingsmråde til eksisterande infrastruktur. Priritere tiltaka ut frå ein avløpsteknisk synsvinkel. Tiltak på Bø reinseanlegg er ikkje ein del av hvudplanen då det her er planar m tiltak i eige prsjekt. Målsetting. Kmmunen si målsetting på avløpssektren er frmulert slik: Kmmunen sitt mål på avløpssektren er å avgrensa utslepp frå avløpsnett, reinseanlegg g private avløpsanlegg mest mgeleg g med best mgleg utnytting av tilgjengelege øknmiske ressursar. Fr å sikre g å styrke øknmisk grunnlag fr langsiktig vedlikehald g frnying av installasjnar g ledningsnett innan VA-sektren, skal ein syte fr å halde eit stabilt kstnadsnivå på kmmunale VA-gebyr gså i peridar utan investeringar på større hvudanlegg. 2.2 Transprtsystemet Vassmengder g status på systemet. I samband med føreståande frnying av Bø reinseanlegg har Swec i tidlegare ppdrag vurdert spesifikke vassmengder tilført anlegget. Dette seier gså nk m tilstand på ledningsnettet. Døgnvassmengdene ut av reinseanlegget vart målt ver ein 21-månaders peride i 2008/2009 g i rapprten datert får ein slikt resultat Tilknytinga til anlegget har dei siste åra utvikla seg sm følgjer: Tabell 1, Tilknyting Årstal Tilknyting, pe Vassemengder, Berekna ut frå tilført fsfr, pe 1) m 3 /år ) ) Det er nytta spesifikk fsfrtilføring på 1,6 g P/pe/d. Returstrømmar til innløpet av reinseanlegget medfører at berekning av tilføring gjev høgare resultat enn det reelle. 2) Data frå 2009 er lagt inn under arbeidet med denne planen 2012.

16 På bakgrunn av kr mange sm er tilkpla Bø RA g kr mykje vatn sm er registrert gjennm anlegget vart det berekna ei spesifikk tilrenning pr. persn tilknytt anlegget. Tabell 2, spesifikk tilrenning Spesifikk tilrenning Middel mhp. tilknytt pe, l/pe * d Vassmengdene ver måleperiden varierte sm vist i figuren under 6000 Vassmengder ut av Bø RA m3/d Dat Figur 1, Døgnvassmengder Døgnavannmengder, m 3 /d Vannmengder i periden Andel større enn, % Figur 2, Frdeling av døgnvassmengder

17 Sm ein ser, aukar vassmengdene mykje i dei % høgaste døgna. Datagrunnlaget fr 2008 g 2009 i tabell 1 er samrdna med datamengdene sm ligg til grunn fr kurven i figur 2 g gjev grunn til å gjera vurderingar sm det går fram nedanfr: Spesifikke vassmengder nytta i vurderingane: Spillvatn 200 l/pexdøgn Målsetting fr maksimal innlekking. 150 l/pexdøgn Tilknyting i middel i måleperiden pe Berekna spesifikk vassmengde i måleperiden 368 l/pexdøgn. Akseptable døgnvassmengder: Spillvatn x 0, m 3 Denne vassmengda vart verskriden i 99 % av måledøgna. Ved innlekking etter målsettinga x 0, m 3 Denne vassmengda vart verskriden i 38 % av måledøgna. Ein registrerar liten auke i vassmengdene til anlegget ved snøsmelting dersm det ikkje samtidig er nedbør. Knklusjn status: Ein vurderar kvaliteten på avløpsnettet sm gjennmgåande gd med ei målt/berekna spesifikk vassmengde på 368 l/pexdøgn, dvs. ca 5 % høgare enn målet. Det er likevel knstatert at framandvatn vert tilført nettet i 99 % av døgna. Lekkasjevassmengdene tilfredsstiller målsettinga i 62 % av tida/døgna. Datamaterialet syner at vassmengdene aukar frå m 3 /døgn til m 3 /døgn på dei 10 % høgaste døgna. Dette tyder ein slik: Det er ei nedbøravhengig framandvasstilførsle i eit frhldsvis strt mfang. Det er mråde/punkt i nettet med jamn innlekking av framandvatn uavhengig av været. Tiltak/kntrllar bør rettast mt: Feilkpla taknedløp, gatesluk g/eller drensledningar. Opne rørendar/ledningsavslutningar, dvs. utan ters. Lekkasjar i/ved bekkekryssingar. Diffus innlekking på ledningar i mråde med høg grunnvasstand. Tiltak: Systematisk kntrll/synfaring på nettet under nedbør/ved vassmengder til reinseanlegg > m 3 /døgn. Sjekke kummar ppver langs suspekte ledningsgreiner g vurdere m greiner kan friskmeldast. Lkalisere greiner sm fører stre vassmengder. Priritere greiner fr vidare undersøkingar. Feltvis kntrll av feilkblingar med bruk av røyktest g TV-køyring. Sjekke endeledningar. Fysisk inspeksjn evt. TV-køyring ved kryssing av elv eller bekk g/eller strekningar der ledningane ligg under grunnvatnet. Dette er utført på strekninga Beverøya-reinseanlegget g strekket er friskmeldt. 16

18 2.2.2 Kapasitetskntrll på kritiske strekk. 17 Sm ei følgje av planar m utbygging i reinsedistriktet er det enkelte strekk i eksisterande spillvassnett ein ønskjer kapasitetskntrllert. Dette er gjrt ved at: 1. Oppdragsgjevar har målt ledningshøgdene i relevante kummar i mrådet. 2. Swec har berekna kapasiteten g relatert vassmengdene til berekning av Q maxdim fr eit antall pe. 3. Kapasiteten er så vurdert etter eksisterande g framtidig busetnad knytt til aktuelt ledningsstrekk. Kntrll av kapasitet er utført fr: Evjudalen. Sjå vedlegg 11. På ledninga gjennm Evjudalen vart det føreteke høgdemålingar langs hvudstrekket frå kum 1098 til kum Fr kvar kumstrekning er fall berekna g fr dei kritiske strekka er det føreteke kapasitetskntrll med slikt resultat: Frå Til Dimensjn Lengde Kapasitet Kum Høgde Kum Høgde mm m l/s pe , ,58 Ø ,7 ~ , ,09 Ø ,6 ~ , ,34 Ø ,7 ~ Ein vurderar resultatet slik at kapasiteten i Evjudalen er tilfredsstillande i fr eksisterande g planlagt ny tilknyting i tilføringsmrådet til dei enkelte strekka. Bødalane Sjå vedlegg 10. Frå kryss Nrdbøvegen/Seljrdvegen (RV 36) mt Frivll ligg avløpsledningen langs RV 36 g dekker tilførselsmrådet Frberg, Glenna, Berglandvegen, Nrdbø g busetnad langs RV 36. Tracéen har lite fall (< 5 / ) med berekningsmessig dårleg sjølvreinsing g risik fr slamakkumulering i ledningen g ppstuving av vatn til kjellarar i bustadhus langs vegen. Med nverande belastning har det ikkje vre driftsprblem knytt til strekninga. Ein ser mgelege tiltak sm ein del av tilrettelegginga fr mttak av vatn frå utvida bustadmråde på Nrdbø g/eller Bergenåsen. Knkrete tiltak er nærare mtala i pkt Kapasitet i eksisterande nett er berekna sm følgjer: Frå Til Dimensjn Lengde Kapasitet Kum Høgde Kum Høgde mm m l/s pe , ,004 Ø ,6 ~ , ,102 Ø ,9 ~ 800 Knklusjn: Kryssinga av RV 36 frå Nrdbø til anlegget langs RV 36 har ein kapasitet tilsvarande ~ pe eller m lag 375 bueiningar. Denne er grei fr sannsynleg

19 belastning etter utbygging av Mørkhlt 1 g 2. Samla belastning vil bli m lag 350 bustadeiningar. Ledninga langs RV 36 har kapasitet tilsvarande ~ 800 pe eller m lag 300 bueiningar. Dette er truleg knapt i nverande situasjn. Det er sm nemnt ikkje registrert driftsprblem, men ein har ikkje kapasitet til å ta inn vatn frå utvida bustadbygging i Nrdbø-, Frberg mrådet eller i Bergenåsen g verføring frå Fssheimvegen. I alt representerar dette nærare 500 nye bustadeiningar Lkale tiltak. Gjennmført sidan sist rullering: Sauherad grense: Det er etablert nytt, tidsmessig VA-system ned til Sauherad grense ver Flatinjrdet. Vreimssida: Tllehaugen/Mland er knytt kmmunalt avløpsanlegg. Bakås. Gåra/Haugland Røysum/Kåsa. Nye tiltak: Ved gjennmgang av driftserfaringar g vurdering av randsner fr tilknyting til nettet, har ein gjrt seg slike vurderingar: Flita. I Flitamrådet er det i tidlegare planar sett pp rehabilitering sm eit priritert tiltak, men ein har ikkje fått gjennmført dette. Her ligg det eldre betngledningar i Flitavegen delvis i Oppheimvegen. Området har framleis ein del ikkje nedbøravhengig innlekking. Rehabilitering i Flitavegen, Bergvegen g Åsenvegen vert priritert høgt. Oppheimvegen blir rehabilitert i samband med pparbeiding/utbygging av nedre del av Oppheimfeltet. 18 Prsjektkstnad kr ekskl. MVA. Vreimssida. Vreimssida er klakkert frå Hegnatppen austver mt sentrum. Herfrå g vestver er det få ptensielle abnnentar. Området er egna fr naturleg infiltrasjn g ut frå ei kst/nytte-vurdering vert frlenging av avløpsanlegget ikkje priritert. Frberg. Ved rullering av planen i 2003 var avløpstilknyting av busetnad frå Bakås g Frberg sett på sm eit tiltak. Området har mykje leirjrd g er lite egna fr naturbasert reinsing. I ettertid er Bakås knytt til ffentleg anlegg ved verføring til systemet på Vreimssida. I retning Frberg er avløpsledning lagt til Lønnestad. I planen har vi sett på ein tracé fr vidareføring sm vist i vedlegg 12. Det er eit ptensiale fr tilknyting av 24 abnnentar ved å frlenge vestver frå Lønnestad sm vist.

20 Prsjektkstnad (Inkl. vatn) kr ekskl. MVA. 19 Før gjennmføring av dette tiltaket bør ein gjera ei meir knkret vurdering av å legge ledninga frå Lønnestad vidare ppver langs RV 36 til Frberg skule. Då dette åpnar fr tilknyting av abnnentar på begge sider av RV 36, aukar ptensialet fr tilknyting pp til abnnnentar, men tracéen er krevjande sm følgje av liten plass, til dels vanskelege grunnfrhld med sidebratte skråningar g bekken sm kryssar vegen like vanfr Lønnestad Lien / Den gamle ksestasjnen: I skråninga sør/vest fr Lien (Den gamle ksestasjnen) ligg 6 eigedmar sm ikkje er tilknytt avløpssystemet. Sjølvfallsledning er lagt ned til Lien g det ligg pumpeledning langs RV-36 fram til kmmunal hvudledning. Lkal pumpestasjn ved Lien manglar. Ved dimensjnering må ein sjå dette i samanheng med utbygging av mråde I 10, pkt Prsjektkstnad kr ekskl. MVA Fssheimvegen. Dette er eit mråde sm gså har vre mtalt i tidlegare hvudplan, men ikkje blitt priritert. Området ligg i randsna nær framtidig bustadmråde B4 Bergenåsen, men er ikkje ein del av dette. Tilknyting til ffentleg anlegg kan gje nye abnnentar. Tilknyting vil skje med legging av ca 500 m ledning ned til ffentleg nett i Berglandvegen (DN160). Dette ligg i øknmiplanen fr gjennmføring Prsjektkstnad (Inkl. vatn) kr ekskl. MVA. Lifjellmrådet. Her ligg det føre eigen rammeplan sm grunnlag fr vidare utbygging. Mykje av avløpsnettet er av nyare dat g av grei kvalitet. Kmmunen har ppgradert manglar på det eldre anlegget g manglane er i dag vesentleg knytt til private anlegg. Registrert tiltaksbehv er knytt til: Rehabilitering/utskifting av ledningsnett i mråde Kalmarland Dette er eit privat anlegg med privat ansvar fr gjennmføring. Fylkesmannen er utsleppsmyndighet fr Bø reinsedistrikt gjennm kap. 14 i frurensingsfrskrifta g Bø kmmune ønskjer at dei ansvarlege får pålegg m å gjera tiltak i mrådet. Betngrør lagt utan pakningar på delar av det gamle anlegget på tppen g nede ved tidlegare Lifjell Turisthtell. Rehabilitering m/strømpetrekking i ledningsnettet. Prsjektkstnad 2.3 Reinsetekniske tiltak. kr ekskl. MVA Eksisterande Bø reinseanlegg vil bli erstatta med nytt anlegg i løpet av 2013 / tidleg Dette anlegget vil bli bygd i samsvar med nytt utsleppsløyve g stette krav til sekundærrensing i samsvar med Frurensingsfrskrifta. Prsjektet er sett i gang g temaet vert ikkje nærare drøfta i hvudplanen.

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn Driftsperatørsamling D.18 Erfaringer med med klrering g UV-stråling av drikkevann. Tirsdag 1. Mars 2005 Quality Htell Alexandra - Mlde Fredrag 2: Orientering m NORVAR s arbeid med desinfeksjn. - Rapprt

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kmmunen sm barnehagemynde - barnehagelva 8, barnehagelva 18 g Frskrift m midlertidig g varig dispensasjn fra utdanningskravet fr styre g pedaggisk leder 1. Hjartdal kmmune 21.05.14

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005 Innhald i foredraget Lovgrunnlag KRAV TIL BRANNVANN I VANNFORSYNINGEN Sivilingeniør Tobias Dahle Uttak av brannvatn frå kommunalt leidningsnett - eksempel frå

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Overordna SHA PLANm/risikovurdering og risikovurdering for

Overordna SHA PLANm/risikovurdering og risikovurdering for KVINNHERAD KOMMUNE BYGG OG EIGENDOM Overrdna SHA PLANm/risikvurdering g risikvurdering fr nrmal drift g 3. persn Undarheim skule 13.09.2017 Innhld 1 INNLEIING... 2 1.1 FORMÅL MED PLANEN... 2 1.2 ORIENTERING

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane p... DF v SOGN 0c. FJORDANE FYLKESKOMMUNE Retningsliner fr tilskt til kulturbygg i Sgn g Fjrdane Desse retningslinene definerer krava g mfang av desentralisert rdning fr tilskt til kulturbygg. Ordninga

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Overordna SHA PLANm/risikovurdering og risikovurdering for

Overordna SHA PLANm/risikovurdering og risikovurdering for KVINNHERAD KOMMUNE BYGG OG EIGENDOM Overrdna SHA PLANm/risikvurdering g risikvurdering fr nrmal drift g 3. persn Taktekking Festsal Kulturhuset Husnes Knut Bjørgvik 27.11.2017 Innhld 1 INNLEIING... 2 1.1

Detaljer

Søknad om utsleppsløyve

Søknad om utsleppsløyve Gl kmmune 3550 Gl Telefn: 32 02 90 00 Telefaks: 32 02 90 10 E-pst: pstmttak@gl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.gl.kmmune.n Søknad m utsleppsløyve Utslepps- g byggjesøknad Type søknad Søknad m utsleppsløyve

Detaljer

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen Knsekvensutredning Krgstad Miljøpark Tema: Vannmiljø Temaansvarlig: Nina Syversen Ås, 17.09.2009 Innhld 1 Bakgrunn... 2 2 Metdikk... 2 3 Dagens situasjn... 3 4 Vurdering av verdi... 5 5 Vurdering av mfang

Detaljer

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert:

1 FØREMÅL 2 BEGRENSINGAR 3 FUNKSJONSKRAV. VA- norm for vann- og avløpsanlegg. Revidert: VA- norm for vann- og avløpsanlegg Vedlegg B4 Overvasshandtering Revidert: 7.0.5 FØREMÅL Vedlegget sitt føremål er å fastslå kva krav som vert stilt i samband med handtering av overvatn. Vidare vert det

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Borge, Osterøy kommune Informasjon Oppdragsgivar: Borgeåsen Eiendom AS Oppdrag: P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 Skriven av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

Prop. 73 L (2014-2015) Kommentarer fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL)

Prop. 73 L (2014-2015) Kommentarer fra Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) Strtingets justiskmité Osl, 7. mai 2015 Deres ref. Vår ref. 3713-14018/HL Prp. 73 L (2014-2015) Kmmentarer fra Nrske Bligbyggelags Landsfrbund SA (NBBL) Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) er interesserganisasjnen

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE April 2013 Samandrag Målsettinga med denne norma er å bevisstgjere kommunale- og private utbyggarar om overvassproblematikk og overvasshandtering etter moderne idear om

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Skuleseksjnen Arkivsak 201112362-151 Arkivnr. 522 Saksh. Landr, Adeline Saksgang Møtedat Hrdaland fagskulestyre 04.06.2013 PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Fornyelse av eldre vannkraftverk

Fornyelse av eldre vannkraftverk Frnyelse av eldre vannkraftverk - Miljøvennlig frnybar energi Gr Trnsen Gr Trnsen Agder Energi Hvr strt er ptensialet? Opprustingsprsjekt mulige tiltak g knsekvenser Knkrete eksempel: Håverstad, Bjelland

Detaljer

Referat fra møte i Vannområde Vest

Referat fra møte i Vannområde Vest Referat fra møte i Vannmråde Vest Tid: 25.09.13, kl. 11:30 Sted: Bergen rådhus, møterm 225. Prgram Velkmmen Oppsummering av arbeidet i Vannmråde Vest i år Gjennmgang av tiltakstabell Eventuelt Vi startet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Krleis kan plan- g bygningslva styrke jrdvernet? Anne Guri Aase, Kmmunal- g samfunnsplanavdelinga 1 Plan- g bygningslva I føremålsparagrafen ( 1-1) til plan- g bygningslva heiter det: «Lven skal fremme

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE. Hovudprosjekt fase 3 Vidareføring etter hovudprosjekt fase 2

Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE. Hovudprosjekt fase 3 Vidareføring etter hovudprosjekt fase 2 Mandat TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hvudprsjekt fase 3 Vidareføring etter hvudprsjekt fase 2 01.07.2014 30.06.2016 Eit prsjekt i samarbeid mellm KS/kmmunane i Sgn g Fjrdane g Helse Førde Telemedisin Sgn

Detaljer

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg Vår dato: 24.06.2014 Vår referanse: 2014/3915 Arkivnr.: 461.2 Dykkar referanse: Bjørn Olav Viken Sakshandsamar: Hemsedal kommune Innvalstelefon: 32266826 3560 Hemsedal Rapporten er sendt per e-post til:

Detaljer

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen

Bruk av NO dig/utblokking i Eid kommune - erfaringar. Eid kommune v/ Per Bøen Bruk av NO dig/utblokking i Eid Eid kommune v/ Per Bøen Eid kommune har hatt 4 prosjekt der det har vore gjennomført utblokking/krekking av vasslinje. Alle desse prosjekta er knytt til Kaldekloven vassverk,

Detaljer

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007.

Informasjon fra Statens vegvesen Region vest, 17. september 2007. 1 Rv 13 Ryfast / E39 Eiganes Nrd behandling av fravik (dispensasjn) fra krav i veg- g tunnelnrmaler. Avgjørelse fra Statens vegvesen Vegdirektratet. Infrmasjn fra Statens vegvesen Regin vest, 17. september

Detaljer

Kommunal VA i hytteområder. Historie og bakgrunn Utbyggingstrinn Teknisk utføring Utfordringar Planar framover

Kommunal VA i hytteområder. Historie og bakgrunn Utbyggingstrinn Teknisk utføring Utfordringar Planar framover Kommunal VA i hytteområder Historie og bakgrunn Utbyggingstrinn Teknisk utføring Utfordringar Planar framover 1 Kvamskogen 2 Kvamskogen i endring 3 Kvamskogen nytt og gammalt 4 Historie og bakgrunn Kvamskogen

Detaljer

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan Felles innspel til transprt- g kmmunikasjnskmiteen, regjeringa g strtingsbenkane frå Rgaland, Hrdaland, Sgn g Fjrdane, Møre g Rmsdal Nasjnal transprtplan 2018 2029 KS Agenda: Frukst-/debattmøte 5. mai

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Modellering av vassforsyningsnett

Modellering av vassforsyningsnett Modellering av vassforsyningsnett Eksempel frå: Sogndal vassverk Fjord Base AS i Florø ved siv.ing Rune Andersen Agenda Samarbeide mellom Norconsult og Rosie om VA-nett modellering Gå gjennom to eksempel

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22.

Regional plan for verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING. Legge til rette for nyskaping og vekst leveranse til næringsforum sitt møte 22. Reginal plan fr verdiskaping PLANTEMA NYSKAPING Legge til rette fr nyskaping g vekst leveranse til næringsfrum sitt møte 22. januar 2014 Sekretariatet fr nyskaping 16.01.2014 1 Innhld 1 Innleiande... 3

Detaljer

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET ekmmune Sunnmøre FOR KOMMUNANE Ålesund, Giske, Haram, Nrddal, Sandøy, Skdje, Sula g Ørskg 1 FORMÅL Frmålet med ekmmune Sunnmøre er å møte felles IKT-utfrdringar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd.

Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd. Handlingsplan 2015 2018 AVDELING 32 Helseavd. ANSVAR: 3200 3224,3310, 3340 g 8311 3200: Helseadministrasjn 3210: Friskliv/Miljøretta helsevern 3211: Helsestasjn 3212: Psykisk helsevern 3213/3310: Krisesenteret

Detaljer

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes

Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald. Fagsjef VA Stig Hagenes Rutiner overtaking av private VA-anlegg til offentleg drift og vedlikehald Fagsjef VA Stig Hagenes Litt om Fjellvar AS Utbygging og drift av vass- og avløpsanlegga til Fjell kommune, samt drift av renovasjonstenestene

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til møte i Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Dat: Møterm 228-2. etg, Rådhuset,..25 Kl.4: Dei sm er inhabile i ei sak vert bedne m å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Prtkll frå styremøte i Helse Fnna HF Tid: 25.02.2011 kl. 09.00-14.00 Møtestad: Htel Amanda, Haugesund Styremøtet var pe fr publikum g presse Deltakarar frå styret Tralv Mikkelsen Kjell Arvid Svendsen Hilde

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B

Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B Kommuneplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg til 6.1 Konsekvensutgreiing DEL A og B ROS ( risiko og sårbarheit) Sjekkliste for endringar og nye tiltak Del A Dato: 16.1.2014 O.W. A1 Vik Sentrum.

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S

INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S FYLKESMANNEN I HORDALAND, MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S Utkast / Endelig RAPPORT NR. 2/01 Bedriftens adresse: 5645 Sævareid Arkivkode: 01/09502-542.1 Utslippstillatelse av:

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

«Miljøplan Elvemusling» i landbruket: Dialog og miljøtilskot for betre levekår for elvemuslingen

«Miljøplan Elvemusling» i landbruket: Dialog og miljøtilskot for betre levekår for elvemuslingen «Miljøplan Elvemusling» i landbruket: Dialg g miljøtilskt fr betre levekår fr elvemuslingen Magnus Jhan Steinsvåg, Fylkesmannen Steinar Kålås, Rådgivende Bilger AS Øyvind Vatshelle, Fylkesmannen Trleif

Detaljer