Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeplan for avløp. VA- løsninger i Fuglesangveien. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 109/04"

Transkript

1 Rammeplan for avløp VA- løsninger i Fuglesangveien Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 109/04

2 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel Fax Besøksadr.: Saghellinga, NLH Nord-Norge kontoret Vågønes forskingsstasjon 8010 Bodø Tel Fax Tittel: Rammeplan for avløp. VA-løsninger i Fuglesangveien Forfatter(e): Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Dato: Tilgjengelighet: Prosjekt nr.: Arkiv nr.: 6. desember 2004 Oppdragsgiver/ lukket Rapport nr.: ISBN-nr.: Antall sider: Antall vedlegg: 109/04 ISBN 10 2 Oppdragsgiver: Fuglesangveien vel i Frogn kommune Kontaktperson(er): Fuglesangveien vel v/ Beth Bjerkmann Løvsetdalen 14A, 1188 Oslo Stikkord: Vannforsyning, avløpsløsninger, risikovurdering Fagområde: Vannforsyning og avløpsrensing Sammendrag: Det ligger et lite hytteområde langs Fuglesangveien ved Knardal i Nordre Frogn. På oppdrag fra Fuglesangveien vel har Jordforsk utarbeidet en rammeplan for avløp, hvor aktuelle vann- og avløpsløsninger for hytteområdet er vurdert. Den konsentrerte bebyggelsen i området omfatter 16 fritidsboliger og helårsboliger. Konsekvensene for forurensning av drikkevannsbrønner ved en utbygging av avløpsanlegg er prioritert høyt. Med én felles vannkilde kan man opprettholde og bygge lokale avløpsløsninger i Fuglesangveien. En felles vannkilde vil også være en forutsetning for en fortetting med nye hytter. For å opprettholde leveringssikkerheten til de brønnene som er etablert, bør avløpsvann fra eiendommer på topplatået føres til utslipp i områder nedenfor brønnene. For de resterende eiendommene, kan det trolig etableres gråvannsrenseanlegg med utslipp på egen eiendom. Grunnundersøkelser må gjennomføres for å beskrive utforming av renseanlegg, utslippsarrangement, og nødvendige stedlige tilpasninger. Land/fylke: Norge, Akershus Kart 1:50 000: Kommune: Frogn Økon. Kart 1:5 000: Sted/Lokalitet: Fuglesangveien UTM-koordinater Ansvarlig leder Prosjektleder Trond Mæhlum Bjørn Rosseland Rammeplan for VA løsninger i Fuglesangveien Jordforsk rapport 109/ 04 Side 1

3 Innhold Side 1 Innledning Kommunale bestemmelser i Fuglesangveien Tilkobling til kommunalt ledningsnett Forholdet til kommunen og videre myndighetskontakt Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann i Frogn kommune Hvordan behandler kommunen utslippssaker i Fuglesangveien? Grunnundersøkelser Geologi og naturgrunnlag Dagens drikkevannssituasjon Grunnvann i fjell Felles vannforsyning Private vannforsyningsanlegg Dagens avløpssituasjon Oppgradering av avløpsløsningene Generelt Krav til avløpsanlegg i rammeplanområdet Dimensjonerende data Konklusjon og anbefaling Div vedlegg... 10

4 1 Innledning Det er et lite hytteområde langs Fuglesangveien ved Knardal i Nordre Frogn. På oppdrag fra Fuglesangveien vel har Jordforsk utarbeidet en rammeplan for avløp, hvor aktuelle vann- og avløpsløsninger i Fuglesangveien er vurdert. Den konsentrerte bebyggelsen i området omfatter 16 fritidsboliger og helårsboliger (se vedlegg 1). Eierne til 13 av disse boligene har bedt Fuglesangveien vel om å utarbeide en vann- og avløpsplan for området. Konsekvensene for forurensning av drikkevannsbrønner ved en utbygging av avløpsanlegg er prioritert høyt. Denne planen er utarbeidet av Bjørn Rosseland og ferdigstilt av Jens Chr. Køhler. Feltarbeidet er gjennomført av Bjørn Rosseland. 2 Kommunale bestemmelser i Fuglesangveien Fuglesangveien er regulert til fritids og hyttebebyggelse. Av hensyn til eventuelle fremtidig endringer, bør det vurderes å dimensjonere løsningene slik at de også kan brukes dersom hytta omreguleres til bolig. Det er også hensiktsmessig der bruken av hytta er hyppig, noe som uansett setter krav til dimensjoneringen av avløpsanlegget. 2.1 Tilkobling til kommunalt ledningsnett Tilkobling til kommunalt ledningsnett er ikke nærmere vurdert i denne rapporten. Det vurderes imidlertid som en kostbar løsning i og med at Fuglesangveien ligger langt fra kommunalt ledningsnett. Kommunen har valgt at avkloakkering av Nordre Frogn skal skje ved hjelp av desentraliserte løsninger. 2.2 Forholdet til kommunen og videre myndighetskontakt For at det skal kunne bygges avløpsanlegg i Fuglesangveien må rammeplan være utarbeidet og godkjent av kommunen. Når rammeplanen er vedtatt i Frogn kommune, vil det i første rekke være opp til beboerne i Fuglesangveien i hvilket tempo løsningene skal bygges ut. Planlagte anlegg som er i overensstemmelse med denne planen vil behandles fortløpende av Frogn kommune. Det vil per dags dato ikke være aktuelt med kommunalt pålegg om utbedring av dagens løsninger, så fremt de ikke utgjør en fare for forurensning av f. eks eksisterende drikkevannsbrønner. Miljøkontoret vil fungere som informasjonsrådgiver til hytteeiere som ønsker å bygge avløpsanlegg. Miljøkontoret vil imidlertid ikke være pålagt ansvar for å reise ut som rådgiver, men kan også gjøre dette i enkelte tilfeller. Den felles drikkevannsbrønnen er ikke godkjenningspliktig i henhold til drikkevannsforskriften. Side 3 av 10

5 2.3 Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann i Frogn kommune Det vises til vedlegg 2 for detaljene i lokal forskrift. Forskriften setter krav til hvilke anlegg og utslipp som tillates i Frogn kommune. 2.4 Hvordan behandler kommunen utslippssaker i Fuglesangveien? Meldingssaker etter lokal forskrift skal tilfredsstille bestemmelser både i lokal forskrift og rammeplan. For å bygge et avløpsanlegg må man ha en utslippstillatelse etter forurensningsloven og en byggetillatelse (igangsettingstillatelse) etter Plan- og bygningsloven. Utslippstillatelsen får man enten ved å sende inn en melding om utslipp i henhold til lokalforskriften, eller sende en søknad om utslippstillatelse dersom man ikke følger lokalforskriften. Søknaden om byggetillatelse bør sendes samtidig med melding/søknad om utslippstillatelse. En hver bygging av anlegg forutsetter at anleggenes plassering samt utslipp legges slik at drikkevannsbrønner i nedslagsfeltet ikke kan bli forurenset. 2.5 Grunnundersøkelser Grunnundersøkelser må utføres for å beskrive plassering av renseanlegg, utslippsarrangement, og nødvendige stedlige tilpasninger. Drikkevannskilder må ikke forurenses. Valg av avløpsløsning skal baseres på dokumentert avløpsteknisk kompetanse ( 8 i den lokale forskriften). 3 Geologi og naturgrunnlag Området er omsluttet av skogsmark og dyrket mark uten fysisk klare grenser. Området ligger på en kolle hvor alle hyttene ligger rundt og oppe på kollen. Generelt Området domineres av bart fjell i veksling med jorddekket mark. Normalt er det lite vegetasjon oppå fjellet. Området kan karakteriseres som «bart fjell» normalt dekket med et tynt lag humus og skog (ikke egnet til behandling av avløpsvann) Berggrunnen Berggrunnen består av ulike gneisbergarter som i hovedsak består av mineralene kvarts og feltspat samt varierende mengder glimmer. Lokalt kan det forekomme sprekkemineraler med kalk, fluor, jern og mangan. Bergartene og sprekkemineralene påvirker vannkvaliteten, som dermed kan variere mye, også lokalt. Side 4 av 10

6 Løsmasser Jordmassene i området domineres av sand og siltig jord. Sandholdige masser er normalt knyttet til det øvre jordlaget. Lokalt er det også finkornede jordmasser (silt og leir). Slike masser er i hovedsak knyttet til den lavereliggende delen av hyttefeltet. Jordmasser er i stor utstrekning lokalisert til sprekkesoner som fremtrer som små daler og forsenkninger i terrenget. Jordtykkelsen i slike områder varierer fra mindre enn 0,5 meter til rundt en meter. Jordtykkelser fremgår ikke av kartet i rammeplanen. Sand og siltige masser har normalt relativ lav vannledningsevne. Vannets oppholdstid i jordmassene De viktigste faktorene for vannets oppholdstid i jordmasser er massenes kornfordeling, vannledningsevne, avstand til grunnvann, avstand til overflatevann og gradienten på grunnvannet eller fallet på tette masser/fjell. For å få sikre tall for vannets oppholdstid i jordmassene, kan det gjennomføres prøveinfiltrasjon og eventuelt tracerundersøkelser. Foreliggende materiale gir ikke grunnlag for å fastsette vannets oppholdstid i jordmassene på lokalitetene. Det er imidlertid grunn til å forvente at utslipp i jordmassene i Fuglesangveien vil gi kort oppholdstid før vannet går ned i grunnvannet. Dette vil føre til forurensningsproblemer for brønner som ligger i nærheten av utslippene. Vannledningsevnen i jordmassene i Fuglesangveien ligger stort sett i området 5 meter/døgn og lavere. Resipientforhold Det går ingen elv eller bekk ut av området. Jordet som ligger rundt deler av hyttefeltet er antakelig drenert, hvor drensvannet renner ut av området. Dette er ikke vurdert nærmere. 4 Dagens drikkevannssituasjon Drikkevannsbrønnene i Fuglesangveien er kartlagt av Fuglesangveien vel og Jordforsk ved feltbefaring. Brønnene er plottet inn på kartet, men er ikke koordinatfestet. Det er 5 private brønner/vannkilder i området. To av disse er gravde. De gravde brønnene antas å ha en dårlig vannkvalitet, og bør fortrinnsvis kun brukes til vaskevann. Det er en felles drikkevannsbrønn i fjell som forsyner en stor del av hyttefeltet. Det er også mulig å forsyne de resterende hyttene som ikke er koblet til i dag. Det er kun sommervann som stenges om høsten. Brønnene er vist i vedlegg 1. Vannkvaliteten i de private brønnene er ikke analysert. I forbindelse med rammeplanen er det tatt ut én vannprøve fra fellesbrønnen som er analysert med hensyn til bakterier. Denne viser god kvalitet og tilfredsstiller kravene for vannkvalitet i drikkevannsforskriften mht. bakterieinnhold. Side 5 av 10

7 Tabell 1 Analyseresultater for vannprøve fra fellesbrønnen tatt 14. juni Parameter Resultat Kravene i drikkevannsforskriften Koliforme bakterier 0 0 Termotolerante koliforme bakterier 0 0 Kimtall Grunnvann i fjell Grunnvann i norske bergarter er knyttet til sprekker og sprekkesoner i fjellet. Normalt er sprekkene relativt åpne i de øvre meter, noe som medfører god vanngiverevne, men med grunnvann som er påvirket av overflatevannkvalitet og som er sårbart for aktiviteter på terrengoverflaten. Under dette dypet er sprekkene mindre, noe som innebærer lavere vanngiverevne, men bedre sikkerhet mot forurensning. Nydanning av grunnvann skjer ved infiltrasjon av regnvann som faller på fjelloverflaten eller som filtreres gjennom stedlige løsmasser, ned gjennom sprekkene i berggrunnen. Grunnvannet strømmer fra høyereliggende områder til lavereliggende arealer. Grunnvannsnivået varierer gjennom året og over perioder på flere år, avhengig av nedbørmengder. Ved uttak av grunnvann i en fjellbrønn vil det etableres en lokal senkning av grunnvannsnivået (senkningstrakt), som medfører at brønnen trekker på grunnvann fra et større område. Avhengig av vannuttak og sprekkesoner kan brønnens influensområde ha en radius fra m eller mer (1 boligenhet). I mange tilfeller vil dette si at brønnen trekker på grunnvann fra arealer langt utover tomtegrensene. Berggrunnen er preget av kraftige jordskjelv og innsynkninger i en tidsperiode kalt Perm. Dette medfører at berggrunnen er mer oppsprukket enn normalt, med relativt åpne sprekker ned mot meters dyp. Berggrunnen har begrenset løsmasseoverdekning, ofte er det kun et tynt lag med lynghumus. Større sprekkesoner og dalsøkk er fylt opp med jordmasser av ulik tykkelse. Sprengningsarbeider Grunnvannet har begrenset naturlig beskyttelse på grunn av at det er lite jord oppå fjellet. Faren for forurensning av grunnvannet øker ytterligere når det foretas graving og sprengningsarbeider. Slike arbeider utføres ofte i forbindelse med vedlikehold av veier, ved nybygging, nedsetting av slamavskillere, tette tanker for klosettavløp og lignende. Ved sprengning fjernes fjellets naturlige beskyttelse mot nedtrengning av forurensningsstoffer, og sprekkene åpnes og blottlegges. Sprengninger og rystelser vil også kunne medføre at forurensninger fra lokale renseanlegg og overvann finner nye og raskere veier ned til grunnvannet. Side 6 av 10

8 Dette medfører at grunnvann er spesielt sårbart mot forurensninger fra aktiviteter på og rett under terrengoverflaten, og gjør en kombinasjon av separate vannverk (brønner) og avløpsløsninger er svært vanskelig. Beskyttelse av grunnvannet Dersom eksisterende drikkevannsbrønner (borebrønner i fjell) i planområdet skal sikres mot forurensning, må avløpsanlegg med utslipp til grunnen frarådes i den høyest beliggende delen av området (se vedlegg 1). Ukontrollert utbygging av avløpsanlegg i Fuglesangveien basert på lokale utslipp vil høyst sannsynlig medføre at drikkevann forurenses. 5 Felles vannforsyning Fordelen med felles vannforsyning er flere. Viktigst er kanskje at fellesanlegg gir bedre sikkerhet både med hensyn til leveranser og kvalitet. Felles vannforsyning gir også større mulighet for å opprettholde og bygge lokale avløpsløsninger i Fuglesangveien. Felles vannforsyning kan også åpne for en evt. fortetting med nye hytter uten at det blir konflikt på grunn av fare for forurensning av drikkevann. En beskyttelse av vannkildens nedslagsfelt vil styrke leveringssikkerheten til vannverket. Vannverket bør bytte ut en del vannledninger med isolerende kabel, slik at vannet kan brukes om vinteren. Vannledninger bør sees i sammenheng med legging av avløpsledninger i samme grøften. Vannverk som forsyner mer enn 20 hus eller hytter er godkjenningspliktige etter drikkevannsforskriften. Det settes krav om minimum 2 hygieniske barrierer. En grunnvannsforekomst med godkjent plan for områdebeskyttelse vil utgjøre en barriere. UV-filter eller tilsetning av klor kan utgjøre barriere 2. Vannet må også tilfredsstille kravene til fysikalske og kjemiske parametere i drikkevannsforskriften, som for eksempel krav til fargetall, ph, jern og mangan. Vannbehandling av grunnvann eller kildevann må alltid vurderes. Vannverket i Fuglesangveien kommer ikke opp i den størrelsen at det er nødvendig å søke Mattilsynet om godkjenning. Jordforsk anbefaler Fuglesangveien vel å ta ut prøver til analyse av brønnen to ganger i året for å dokumentere kvaliteten. Det bør som minimum analyseres med hensyn til bakterier. Andre analyser bør også vurderes i samsvar med drikkevannsforskriftens krav. Mattilsynet kan være behjelpelig med analyse og eventuelle spørsmål i forbindelse med dette. 6 Private vannforsyningsanlegg Det var per august 2004 registrert 5 private brønner i området, 3 borebrønner og 2 gravde brønner. Jordforsk fraråder etablering av nye private brønner. Jordforsk oppfordrer de med private brønner å sende inn prøve for analysere innholdet av bakterier i brønnene årlig. Analyser på vannprøver leveres til Side 7 av 10

9 velforeningen som bør lage en database over dette. Dette sikrer god oversikt over området. Tiltak for å unngå forurensning er da lettere. Hytteeiere som likevel borer nye brønner, bør melde fra til Fuglesangveien vel, slik at drikkevannskartet kan oppdateres. Se også andre avsnitt i kapittel Dagens avløpssituasjon Dagens avløpssituasjon er basert på en enkel standard. Ingen av hyttene har tette tanker. Det brukes biologiske toaletter og utedo. Det bæres stort sett vann inn til hyttene fra hyttevegg. Et par hytter har innlagt vann, men det er sannsynlig at det er et svært moderat vannforbruk. Av boligene innenfor feltet er det ett nytt minirenseanlegg med etterpolering i biofilter. Det er også et par hytter som trenger rehabilitering av gråvannsrenseanlegg. 8 Oppgradering av avløpsløsningene 8.1 Generelt Ved valg av avløpsløsning i Fuglesangveien må det velges separert grå og svartvann. Klosettavløpet inneholder de fleste forurensningskomponentene med hensyn til smittestoffer og næringsstoffer, og må behandles i tett tank eller biologisk toalett. Lokal forskrift beskriver hvilke avløpsløsninger som er tillatt i Frogn kommune. Med dette utgangspunktet kan følgende løsninger være aktuelle: Toalettløsningen - Tett tank - Biologisk toalett Gråvannsrenseanlegg - Gråvannsfilter (biofilterkum) med utslipp til spredegrøft eller drensledning, evt. i kombinasjon med UV desinfeksjon for bakteriereduksjon - Grunt infiltrasjonsanlegg/ jordhauginfiltrasjonsanlegg - Våtmarksfilter med utslipp til drensledning 8.2 Krav til avløpsanlegg i rammeplanområdet Hovedprinsippet er at renset avløp skal ut av området slik at utslippet ikke kan påvirke grunnvannet. For de brønnene (de borede brønnene) som er etablert i dag er sikkerheten ivaretatt i denne planen. De gravde brønnene anses som dårlige, og dersom de skal opprettholdes, krever dette spesielle vurderinger av planlagte avløpsanlegg i nærheten av disse. Dersom vannforsyningen i Fuglesangveien løses ved å benytte seg av fellesbrønnen til drikkevann, kan nye gråvannsrenseanlegg med utslipp til grunnen etableres utenfor den høyest beliggende delen av området (se vedlegg 1). Om hver enkelt grunneier ønsker å bore en ny brønn, må avløpsvannet fra de fleste Side 8 av 10

10 eiendommer føres i ledninger ut av området, og slippes ut i sikker avstand fra drikkevannsbrønnene. Nedenfor er det vist til kartet i vedlegg Eiendommer som ligger utenfor topplatået (se vedlegg 1) kan etablere avløpsanlegg i henhold til lokal forskrift (se kapittel 8.1). Svart og gråvann må separeres. 2. Eiendommer innenfor avløpslinjen må føre avløpsvannet ut fra egen eiendom og infiltrere/slippe ut dette på annen manns grunn. Dette krever at naboene i dette området må samarbeide om å løse avløpssituasjonen. Svart og gråvann må separeres. Jordforsk anbefaler at felles gråvannsrenseanlegg vurderes før det etableres separate renseanlegg. 8.3 Dimensjonerende data I litteraturen er det oppgitt hvor mye vann som i gjennomsnitt brukes til ulike aktiviteter i boligbebyggelse. Den dimensjonerende vannmengde som benyttes ved planlegging av avløpsrenseanlegg, er imidlertid større enn det gjennomsnittlige vannforbruket slik at de fleste variasjonene i vannforbruket fanges opp. I VA-miljøblad nr. 48 «Slamavskiller» er dimensjonerende vannmengde for hytter satt til 350 liter per døgn for utslipp av gråvann og 500 liter per døgn der også toalettavløp er knyttet til renseanlegget. For hytter med høy standard bør det benyttes samme vannmengde som for helårsboliger, dvs. 700 og 1000 liter/døgn. I forhold til bruken av hyttene, som ofte er over lengre tid om sommeren, bør gråvannsrenseanlegg dimensjoneres som boliganlegg. Tabell 2 Spesifikke forurensningsmengder for avløpsvann fra boliger (Ref: SFT-rapport 96:19). Alle tallene gjelder per person og døgn. Til dimensjonering for en boenhet brukes tilsvarende 5 ganger større belastning per døgn. Kilde Fosfor i gram Nitrogen i gram BOF 7 i gram KOF Cr i gram Suspendert stoff Kjøkken og oppvask 0,20 0, Tøyvask 0,08 0, Bad og dusj 0,02 0, Totalt pr person gråvann 0,30 1, Klosettavløp pr person 1,30 10, Sum gråvann+klosettavl. 1, Side 9 av 10

11 Tabellen viser at kjøkken og oppvask bidrar med den største delen av forurensningsmengdene i gråvann. Også tøyvask bidrar til forurensningsproduksjon. Det er trolig få hytter med vaskemaskin, og gråvannsforurensning fra hytter vil derfor normalt være mindre enn fra helårsboliger. Ser en på mengden organiskog suspendert stoff, så er det høyere utslipp fra gråvannet enn fra toalettavløpet. 9 Konklusjon og anbefaling Med en felles vannkilde kan man opprettholde og bygge lokale avløpsløsninger i Fuglesangveien. En felles vannkilde vil også være en forutsetning for en fortetting med nye hytter. For å opprettholde leveringssikkerheten til de brønnene som er etablert, bør avløpsvann fra eiendommer på topplatået føres til utslipp i områder nedenfor brønnene som vist i vedlegg 1. For de resterende eiendommene, kan det trolig etableres gråvannsrenseanlegg med utslipp på egen eiendom. Grunnundersøkelser må gjennomføres for å beskrive utforming av renseanlegg, utslippsarrangement, og nødvendige stedlige tilpasninger. 10 Div vedlegg Vedlegg 1: Kart over området Vedlegg 2: Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann i Frogn kommune Side 10 av 10

Rammeplan for avløp. VA- løsninger på Solbergstrand. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 81/04

Rammeplan for avløp. VA- løsninger på Solbergstrand. Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler. Jordforsk rapport nr. 81/04 Rammeplan for avløp VA- løsninger på Solbergstrand Bjørn Rosseland og Jens Chr. Køhler Jordforsk rapport nr. 81/04 Senter for jordfaglig miljøforskning Hovedkontor: Fredrik A. Dahls vei 20, 1432 Ås Tel.

Detaljer

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av:

SVESTAD / NORDSTRAND VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Svestad/Nordstrand er utført på bakgrunn av: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Svestad/Nordstrand Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen

Detaljer

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende:

BLYLAGET VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av fremtidige VA-løsninger på Blylaget er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Blylaget Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BLYLAGET VURDERING

Detaljer

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt

Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt Avløpsløsninger for spredt bebyggelse og hyttefelt VA-dagene i Midt-Norge Oktober 2011 Asplan Viak, Raveien 2, 1430 Ås knutr.robertsen@asplanviak.no Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse

Detaljer

BOMANNSVIK OG GRØSTAD SKOG VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER

BOMANNSVIK OG GRØSTAD SKOG VURDERING AV FREMTIDIGE VA- LØSNINGER Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Bomannsvik Vurdering av lokale vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.17 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi BOMANNSVIK OG

Detaljer

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B.

Langs Søndre Sprovei er det lagt en betongledning som leder bort avløpsvann fra boligene i området til sjø ved Søndre Spro brygge, se figur 3B. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Spro Vurdering av fremtidige vann- og avløpsløsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Ine Hovi Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen SPRO VURDERING

Detaljer

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende:

KIRKEVIKA VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger i Kirkevika er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Kirkevika Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi KIRKEVIKA VURDERING AV

Detaljer

By skog og Ringsstad hyttefelt i Søndre-Land kommune

By skog og Ringsstad hyttefelt i Søndre-Land kommune Rapport Vol. 3 Nr. 26 2008 By skog og Ringsstad hyttefelt i Søndre-Land kommune Planer for vann- og avløpsløsninger Søknad om rammetillatelse for utslipp av avløpsvann Jens Chr. Køhler Bioforsk Jord og

Detaljer

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende:

SOLBERGSKOGEN VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger på Solbergskogen er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Solbergskogen Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi SOLBERGSKOGEN VURDERING

Detaljer

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende:

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Flaskebekk Vurdering av fremtidige VA- løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi FLASKEBEKK VURDERING

Detaljer

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE

AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 18.08.2015 AVLØPSPLAN STUTARHAUGEN Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18.08.2015 Kunde: Stutarhaugen Vel og Tor Arne

Detaljer

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Avløpsløsninger for hytter. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Avløpsløsninger for hytter Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås - Dårlige avløpsløsninger kan være en fare for liv og helse! Ordliste Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra

Detaljer

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg

Fagsamling i Sogn og Fjordane. 8-9 mars Planlegging av renseanlegg Fagsamling i Sogn og Fjordane 8-9 mars 2010 Planlegging av renseanlegg Knut Robert Robertsen Knut Robert Robertsen Norges Geologiske undersøkelse 1981 1986 NLH / GEFO / Jordforsk 1986 1990 Geofuturum /

Detaljer

Etterpolering ved infiltrasjon i jord

Etterpolering ved infiltrasjon i jord Etterpolering ved infiltrasjon i jord Fagtreff Vannforeningen Ås, 12. oktober 2009 Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Infiltrasjon i jord som etterpolering Økt hygienisering - viktig i spredt bebyggelse

Detaljer

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning?

Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Etablerer vi godt nok beslutningsgrunnlag før vi velger løsning? Innlegg av Jørgen Ove Myrre () foreleser og Lars Westlie (Hydrogeologi og avløpsrådgivning) Det er mange forhold som kan påvirke valg av

Detaljer

Opprydning i spredt bebyggelse Frognmodellen

Opprydning i spredt bebyggelse Frognmodellen Opprydning i spredt bebyggelse Frognmodellen Arnstein Flatlandsmo Prosjektleder Miljøkontoret Frogn kommune Frogn kommune 86 km 2 13116 innbyggere (1.1. 2003) 150 pers/km 2 85 % bosatt i tettbygd strøk

Detaljer

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5

Utgave, status:. Skrevet av:. Dokumenteier: Godkjent dato: Side 1 av 5 Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner Side 1 av 5 Hjemmel: Fastsatt av kommunestyre

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SØNDRE EKEBERG HYTTEVEL

RAMMEPLAN FOR SØNDRE EKEBERG HYTTEVEL ANØ-rapport nr. 28/04 RAMMEPLAN FOR SØNDRE EKEBERG HYTTEVEL Frogn kommune Februar 2004 ANØ-rapport nr. 28/04 Prosjektnr.: 1033500 Tilgjengelighet: Begrenset Utgitt dato: Postboks 38, 2027 Kjeller Telefon:

Detaljer

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE

FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE AVLØPSANLEGG FOR BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE I SØR-FRON KOMMUNE Fastsatt av Sør-Fron kommunestyre den 15. desember 2015, sak 119/15, med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Vurdering av lokale avløpsløsninger på Ursvik er utført på bakgrunn av følgende:

Vurdering av lokale avløpsløsninger på Ursvik er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Ursvik Vurdering av fremtidige VA-løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi URSVIK VURDERING AV FREMTIDIGE

Detaljer

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt

Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Vann- og avløpsplan Gammelvollåsen hyttefelt Del av gnr 151 bnr 64 Vedlegg til reguleringsplan Planident 2017-000-1 Selbu kommune Planforslag utkast 20.05.2017 Telefon 474 16 945 Postboks 4-7591 Tydal

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Lillesand kommune. Side 1 av 1 Hjemmel: Fastsatt av Lillesand bystyre 18.10.2017 med hjemmel i forskrift av 1. juni

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand.

DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE VURDERING AVLØPSLØSNINGER. Innledende vurdering av avløpsløsninger for Dalbo Nordstrand. Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 525 965! Avløpsløsninger Dalbo Nordstrand Del: Utkast 1 Dato: 2011-06-24 Skrevet av: Ine Hovi og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: DALBO NORDSTRAND! INNLEDENDE

Detaljer

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk

Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg. Jens Chr. Køhler, Jordforsk Jordrenseanlegg Er de tekniske løsningene gode nok? Eksempler på anlegg Jens Chr. Køhler, Jordforsk Hyttefelt med separate infiltrasjonsanlegg Et det slik vi vil ha det? Renseløsninger Infiltrasjon i stedlige

Detaljer

Harstad og Kvæfjord kommune innsigelse til reguleringsplan for drikkevannskilden Storvann nord

Harstad og Kvæfjord kommune innsigelse til reguleringsplan for drikkevannskilden Storvann nord Statsråden Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 2008/2887 14/4342-8 27.02.2015 Harstad og Kvæfjord kommune innsigelse til reguleringsplan for drikkevannskilden Storvann

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø

Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt. Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Avløpsanlegg for enkelthytter og mindre hyttefelt Jens Chr. Køhler, Bioforsk Jord og miljø Renseløsninger Slamavskiller med direkte utslipp Infiltrasjonsanlegg Sandfilteranlegg Prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg

Detaljer

Vann- og avløpsplan for Bjødnalabben hyttegrend i Etnedal kommune

Vann- og avløpsplan for Bjødnalabben hyttegrend i Etnedal kommune Vann- og avløpsplan for Bjødnalabben hyttegrend i Etnedal kommune INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. SØKNAD OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN.. 2 1. INNLEDNING.. 3 2. SØKER.. 3 3. ORIENTERING OM HYTTEOMRÅDET.. 3 4. SØKNADENS

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse

Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse Overordnet planlegging Vann- og avløpsløsninger Hyttefelt og spredt bebyggelse Knut Robert Robertsen Asplan Viak 15.12.2008 knutr.robertsen@asplanviak.no Presentasjonstittel (Topp- og bunntekst) 15.12.2008

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hole kommune. Vedtatt av Hole kommunestyre (dato) med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt

Detaljer

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg.

- Utslipp som i dag ikke renses på tilfredsstillende måte / oppgradering av anlegg. Vedtatt i bygningsrådet 23.06.2008 Oppdal kommune Retningslinjer for utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter 1. VIRKEOMRÅDE Retningslinjene gjelder ved utslipp av sanitært og kommunalt

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

RAMMEPLAN FOR LANGEBÅT VEL

RAMMEPLAN FOR LANGEBÅT VEL ANØ-rapport nr. 41/04 RAMMEPLAN FOR LANGEBÅT VEL Frogn kommune Juli 2004 ANØ-rapport nr. 41/04 Prosjektnr.: 1041600 Tilgjengelighet: Utgitt dato: Begrenset Postboks 38, 2027 Kjeller Telefon: 63 89 11 00

Detaljer

RAMMEPLAN FOR MARIKOVA VEL

RAMMEPLAN FOR MARIKOVA VEL ANØ-rapport nr. 54/04 RAMMEPLAN FOR MARIKOVA VEL Frogn kommune November 2004 ANØ-rapport nr. 54/04 Prosjektnr.: 1042900 Tilgjengelighet: Utgitt dato: Begrenset Postboks 38, 2027 Kjeller Telefon: 63 89

Detaljer

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN

VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND TISLEIDALEN Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå VA - PLAN BRATTSTØLEN HYTTEGREND Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 Kunde: Henrik Hyseth VA - plan Brattstølen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121

REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 REGULERINGSPLAN FOR ÅGOTDOKK I HOL KOMMUNE Vann- og avløpsplan. Ågotdokk Gnr.11 Bnr.121 Lauvvang VAR Consult 14.03.2013 Rev.17.07.2013 Rev.30.08.2013 1 INNHOLD: FORORD 1.0 SAMMENDRAG 2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 081/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/506 12/3254 M40, Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan

Detaljer

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås

Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Teknologi for å oppnå rensekrav i sentral og lokal forskrift Avløpskonferansen 2014 13. og 14. mai 2014, Campus Ås Guro Randem Hensel Bioforsk Jord og miljø Valg av avløpsløsning Viktig å velge den rensløsning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Sunndal kommune Kommunalteknisk tjeneste RETNINGSLINJER FOR SEPARATE AVLØPSANLEGG I SUNNDAL KOMMUNE Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven, Forurensningsloven, Forurensningsforskriften,

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

RAMMEPLAN FOR HAVERÅSEN VEL

RAMMEPLAN FOR HAVERÅSEN VEL ANØ-rapport nr. 49/04 RAMMEPLAN FOR HAVERÅSEN VEL Frogn kommune Oktober 2004 ANØ-rapport nr.49/04 Prosjektnr.: 1044600 Tilgjengelighet: Begrenset Utgitt dato: Postboks 38, 2027 Kjeller Telefon: 64 89 11

Detaljer

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no

Vi tar hånd om miljøet! Velkommen. Jan Einar Ruud. 30 års erfaring som fagperson innen VA. www.vpi.no Velkommen Jan Einar Ruud 30 års erfaring som fagperson innen VA Infiltrasjon Som rensemetode Hva? Hvorfor? Hvordan? Infiltrasjon Intensjonen: Rense avløp og tilbakeføre dette til naturen på kosteffektiv

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

Grunnvann i Ås kommune

Grunnvann i Ås kommune Grunnvann i Ås kommune NGU Rapport 92.089 BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de

Detaljer

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune

Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Retningslinjer for vann og avløpsanlegg for boliger i uregulerte områder og fritidsboliger i Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 16.11.2010. Hjemmelsgrunnlag for retningslinjene er: Plan- og bygningsloven,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 28.06.2012 047/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 10/884 12/2264 M30 Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan Bjødnalabben

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Hamar, Stange og Løten kommunestyrer XXX med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, del IV, jf. lov av 13.03.1981

Detaljer

Vi viser til kommentarer fra Nina Holt datert 16/ vedrørende Asplan Viaks notat vedrørende oppgradering av avløpsløsninger datert 3/

Vi viser til kommentarer fra Nina Holt datert 16/ vedrørende Asplan Viaks notat vedrørende oppgradering av avløpsløsninger datert 3/ Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 523 341 01 Del: Blylaget oppgradering av avløpsanlegg, svar til Nina Holt Dato: 2011-03-21 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Revidert etter møte

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann

Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Bioforsk Rapport Vol. 10 Nr. 21 2015 Tøfstølhøvda og Agnbrokkvegen hyttefelt i Etnedal kommune. Plan for vann- og avløpsløsninger i hyttefeltene Søknad om rammetillatelse til utslipp av avløpsvann Guro

Detaljer

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan

Øvre Kollen en del av eiendommen. i Flå kommune. VA plan Øvre Kollen en del av eiendommen 18/19 i Flå kommune Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Knut Harald Kolsrud Øvre Kollen Prosjektansvarlig hos o.giver: Knut Harald Kolsrud Prosj.ansv.hos Anleggsplan

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Trysil kommune Saksframlegg Dato: 22.12.2006 Referanse: 20495/2006 Arkiv: L13 Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum Reguleringsendring for Gnolla 2-1. gangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

VEILEDNING. For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg. 1. Bakgrunn for pålegg

VEILEDNING. For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg. 1. Bakgrunn for pålegg VEILEDNING For eiere av fritidshus med pålegg om tiltak for avløpsanlegg 1. Bakgrunn for pålegg Utslipp fra fritidshus gir lokale ulemper som i hovedsak er knyttet til fare for forurensing av lokale drikkevannskilder,

Detaljer

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog)

Drikkevannskvalitet. Sylvi Gaut (hydrogeolog) Drikkevannskvalitet Sylvi Gaut (hydrogeolog) Fagdager privat v/a 23.-24. februar 2012 Innhold Drikkevannskvalitet vannkvalitet brønnkvalitet Brønnrehabilitering Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA)

Detaljer

Informasjon om private drikkevannsbrønner. Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde

Informasjon om private drikkevannsbrønner. Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde Informasjon om private drikkevannsbrønner Råd og veiledning til beboere med egen drikkevannskilde Det finnes over 1200 private borebrønner på Nesodden I tillegg finnes fortsatt en del gravde brønner i

Detaljer

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS

VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM. Ingeniør Kjell Løkken AS VANN og AVLØPSPLAN for ROTTEM Gnr 7 Bnr 1 Snillfjord Kommune Utarbeidet av Ingeniør Kjell Løkken AS Dato 13.02.2015 Revisjon:- 11.08.15 INNLEDNING Denne avløpsplan gir bestemmelser og føringer for etablering

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Frogn Kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Fastsatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803943 : O: : 101-289 : Monica Nedrebø Nesse Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 11.11.2009 76/09 GNR 101

Detaljer

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune 2004-2007 Anders Yri Teknisk Etat Kommunalteknisk avdeling Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Registreringer...3 3. Vurdering

Detaljer

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse

Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Aktuelle renseløsninger i spredt bebyggelse Fagdag mindre avløp Tynset, 19.01.2017 Guro Randem Hensel, NIBIO Avløpsløsninger i spredt bebyggelse - Typer av renseløsninger Det finnes en meny av ulike separate

Detaljer

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg

Dokumentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Gnr. xxx, bnr. xxx i xxxx koune Dokuentasjon av rensegrad og beskrivelse av anlegg Vedlegg: C Det er gjennoført befaring og grunnundersøkelse på gnr. xxx, bnr. xxx, i xxxx koune for å vurdere best egnet

Detaljer

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Snåsa kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.100 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Snåsa kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

VANNFORSYNING I GRÅSJØEN HYTTEFELT BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL BEDRING AV VANNFORSYNINGEN I FELTET

VANNFORSYNING I GRÅSJØEN HYTTEFELT BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL BEDRING AV VANNFORSYNINGEN I FELTET VANNFORSYNING I GRÅSJØEN HYTTEFELT BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD FORSLAG TIL BEDRING AV VANNFORSYNINGEN I FELTET 1 INNLEDNING På årsmøtet i Gråsjøfeltets velforening ble vannforsyningen i hyttefeltet

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1430-5 Arkivnr.: M41 Saksbehandler: rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 23/136 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelse om forbud mot tett tank for hytte

Detaljer

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013

Vannverkene. Vannforsyning Status 2013 Norsk vannforsyningsstruktur er preget av mange små og få store vannverk. De fleste vannverk forsyner færre enn 500 personer hver, mens mer enn 80 % av befolkningen er knyttet til vannverk som hver forsyner

Detaljer

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning

Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Vedlegg til reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt, Rendalen kommune. Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Eirik Lindgaard / Lars Westlie Areal+ AS / Hydrogeologi og AvløpsRådgivning Januar 2015 1.0 INNLEDNING

Detaljer

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann

Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Grunnundersøkelser for infiltrasjon av mindre avløp oppdatert veileder fra Norsk Vann Fagtreff om infiltrasjon av avløpsvann, Ås-UMB, 9.5.2011 Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Jord kan være et fantastisk

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås

Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden. Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Hållbara avloppslösningar för bebyggelse på landsbygden Anders W. Yri, Asplan Viak, avd Ås Asplan Viak AS Selveiende stiftelse etablert 1962 Landsdekkende nettverk av rådgivere og konsulenter representert

Detaljer

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn

VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR. Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Nystølen, Hauststølhaugen og Steinbrennutn Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 10.08.2014 VA - PLAN FOR DEL AV AURDALSÅSEN SØR Rapport nr.: Oppdrag

Detaljer

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21

Reguleringsplan for Skurdalstølane. Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane. Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave: 3 Dato: 2015-04-21 Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vann- og avløpsplan for Skurdalstølane Utgave/dato:

Detaljer

TIL BERØRTE: FORSLAG TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR LØYNING TOREKOVEN, ODDA KOMMUNE.

TIL BERØRTE: FORSLAG TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR LØYNING TOREKOVEN, ODDA KOMMUNE. NOTAT Til: Berørte myndigheter og eiere/festere som blir direkte berørt Fra: Odda kommune (Torstein Backer-Owe) ved Asplan Viak (Ine Hovi) Kopi: Teknisk forvaltning Odda kommune Dato: 2010-11-18 Oppdrag:

Detaljer

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER

AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER OG BEREGNINGER Org. nr. 997 491 718 Ing. S. Solli Karl Rasmussens vei 15 9910 Bjørnevatn Mob.tlf. 95478872 E-post ssoll@online.no Dato: 05.11.2012 RADIUS KIRKENES AVLØPSRENSING FRA TURISTANLEGNING JENTOFTBUKTA GRUNNUNDERSØKELSER

Detaljer

Vann og Avløpsplan for Åsen hyttefelt, gnr 116, bnr. 1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune

Vann og Avløpsplan for Åsen hyttefelt, gnr 116, bnr. 1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Vann og Avløpsplan for Åsen hyttefelt, gnr 116, bnr. 1, Tunhovd Nore og Uvdal kommune Forord Den foreliggende vann og avløpsplan er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV. Karin Kvålseth

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV. Karin Kvålseth OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Karin Kvålseth DATO Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Kostveit Bakgrunn Det er planer

Detaljer

TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE

TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE TEMAGRUPPE KOMMUNALTEKNIKK, OVERVANN OG SPREDT BEBYGGELSE PURA seminar 25.09.2014 Wenche Dørum Presentasjon av gruppen Helge Klevengen overingeniør i byggesaksavdelingen Ski kommune Ivaretar kommunens

Detaljer

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader.

*Hvis ansvarlig søker ikke er den samme som ansvarlig eier skal dette angis under pkt 8. Eventuelle merknader. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Informasjon: Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift

Detaljer

AVLØPSPLAN MIDTBERG HYTTEOMRÅDE

AVLØPSPLAN MIDTBERG HYTTEOMRÅDE AVLØPSPLAN MIDTBERG HYTTEOMRÅDE Dokumentet er utarbeidet av VA Prosjektering AS Vågå 25.01.2016 AVLØPSPLAN MIDTBERG Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 25.01.2016 Kunde: Thor Melby, Venstrevegen 183, 2890

Detaljer

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet.

RAPPORT. Leka kommune er en A-kommune i GIN-prosjektet. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 91.095 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Grunnvann i Leka kommune Forfatter: Hilmo B.O., Storrø

Detaljer

PRINSIPPER FOR VANN- OG AVLØPSLØSNINGER NORDSTRAND DALBO

PRINSIPPER FOR VANN- OG AVLØPSLØSNINGER NORDSTRAND DALBO Oppdragsgiver: Nesodden Kommune, Reidun Isachsen Oppdrag: 525965 Nordstrand - Dalbo. Bistand VA-løsninger. Del: 3 Dato: 2013-02-25 Skrevet av: Gunnlaug Marie Bucher / Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge

Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge - Så här gör vi i Norge! Markbaserad rening - Så här gör vi i Norge En svenske? Petter Northug Anders W. Yri, Asplan Viak AS Vannforsyningsdagene Bergen 2005 Markbädd: Infiltrasjon: Infiltrasjonsanlegg

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Kommunestyret 20.09.2012 082/12 BERGUN Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 12/507 12/3255 M40 Gunhild Bergene Vann- og avløpsplan -

Detaljer

VEILEDENDE RAMMEPLAN FOR BUNNEFJORDSOMRÅDET

VEILEDENDE RAMMEPLAN FOR BUNNEFJORDSOMRÅDET VEILEDENDE RAMMEPLAN FOR BUNNEFJORDSOMRÅDET 1 I N N H O L D VEILEDENDE RAMMEPLAN FOR BUNNEFJORDSOMRÅDET... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR Å BENYTTE MELDING... 3 1.3 BESTEMMELSER

Detaljer

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon?

Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Hanne M. L. Kvitsand Asplan Viak AS/NTNU VA-dagene MN 29.10.14 Drikkevannsforskriften 14 Krav til vannkilde og vannbehandling for godkjennings- og meldepliktige

Detaljer

Høringsnotat forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Høringsnotat forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Høringsnotat forslag til forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Bakgrunn Gjeldende lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Frogn kommune, ble vedtatt av kommunestyret 20.06.11, og i revidert

Detaljer

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol

VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol VA-plan for 41 hytter - Detaljregulering område 24/78 Hingsa - Kvisla, Hol Utgave: 1 Dato: 20.12.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 1/ 20.12.2016 Filnavn: VA-plan.docx

Detaljer